Notat. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Side 1 af 11 Notat Til Bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne Fra Landbrug & Fødevarer Dato 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indsatsbehov for vandmiljøindsatsen Målinger af kvælstof fra jord til fjord Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb Ny viden om vandindvinding Fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder Gødskningsloven Kompenserende miljøtiltag Handlingsplan for målrettet regulering og tiltag Ændret jordbearbejdning Virkemidler uden for dyrkningsfladen Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau Ny husdyrregulering Smidigere husdyrgodkendelser Dansk akvakultur i vækst Stabile rammer for erhvervet Strategi for tidlig påvirkning af EU-lovgivning Fødevare- og landbrugspakkens forhold til EU-retten Klog implementering af EU-regler nabotjek Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet Enklere regler Kødkontrol på små slagtehuse En konkurrencedygtig økologisk sektor Et dyrevelfærdsmærke Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin Styrket fødevareforskning Innovationstjek Grøn Teknologi og fremsynet regulering En samlet eksportstrategi Hurtigere eksportcertifikater Fødevarefortællingen Landdistriktsprogrammet Finansiering Bilag 2. Fordeling af indsatsbehov i målrettet kvælstofregulering, 2020/

2 Side 2 af 11 Indledning Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har 22. december 2015 indgået Aftale om Fødevare- og landbrugspakke. Pakken indeholder en række initiativer, som kan hjælpe med at øge råvaregrundlaget for fødevare- og landbrugserhvervet. Til gavn for landbruget, fødevareindustrien, følgeerhvervene og samfundet. Landbrug & Fødevarer vurderer, at pakken kan øge produktionen i landbruget med op til 4 mia. kroner årligt, når alle tiltag er implementeret. Udfasningen af det nuværende danske krav om at bruge 15 pct. mindre gødning end i resten af EU giver op til 2 mia. kroner i øget produktion ifølge skøn fra SEGES. På lidt længere sigt rummer fødevarepakkens hensigtserklæringer om bl.a. en ny og målrettet husdyr- og miljøregulering fra henholdsvis 2017 og Det giver potentiale for yderligere positive samfundsøkonomiske effekter alt efter den konkrete udformning og implementering. Hæves eksempelvis harmonikravene for slagtesvin fra 2017 til EUniveau - uden modvirkende foranstaltninger - kan det i sig selv øge produktionen med 2 mia. kroner. Det følgende notat gennemgår de enkelte punkter i fødevarepakken samt Landbrug & Fødevarers holdning til punkterne Indsatsbehov for vandmiljøindsatsen Det fremadrettede indsatsbehov for vandmiljøindsatsen består af følgende elementer: ton kvælstof ved kollektive indsatser, ton kvælstof ved den målrettede regulering ( ), mens de ton kvælstof udskydes til vandområdeplansperioden Derudover afsættes 4 mio. kr. til at gennemføre en international evaluering af kvælstofmodellerne med inddragelse af udenlandske forskningsinstitutioner forud for den målrettede regulering. Det er positivt, at modellerne evalueres af udenlandske forskningsinstitutioner. L&F har længe presset på for en grunddig gennemgang af modelgrundlaget, hvilket er blevet hørt og nu gennemføres. L&F anerkender ikke det samlede indsatsbehov for kvælstof. Der er fx ikke taget højde for andre presfaktorer i beregningerne, hvilket betyder, at landbruget betaler for meget i kvælstofreduktioner. Der er ikke statistisk sikkerhed for, at der er et indsatsbehov, og det er ikke vurderet i tilstrækkelig grad, om områderne er stærkt modificerede. L&F arbejder videre på, at indsatsbehovet bliver retvisende Målinger af kvælstof fra jord til fjord Det umålte opland gøres mindre. Der kommer flere målestationer 100 nye stationer og ca ekstra målinger. Flere målinger i vandsystemerne skal sikre bedre viden om, hvor kvælstoffet kommer fra. Drænmålinger skal hjælpe til bedre placering af minivådområder, og der skal forskes i kvælstofomsætning i lavbundsområder.

3 Side 3 af 11 Desuden kan erhvervet selv forestå yderligere målinger i oplandet (den såkaldte udfordringsret), og disse vil indgå i det fremadrettede arbejde, hvis de følger de gældende tekniske anvisninger. L&F mener, udkastet ser fornuftigt ud. L&F har efterspurgt flere målinger helt generelt. Vi mener dog, at der med fordel kan allokeres flere midler til målinger af tilstand og presfaktorer ude i kystvandene. Aftalen lægger umiddelbart kun op til øget måleindsats over for kvælstof Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb Der sker ikke som tidligere lovet af ministeren en begrænsning i antal km små vandløb i vandområdeplanerne i første omgang. I stedet iværksættes følgende: Ministeriet opstiller opdaterede faglige kriterier og gennemgår de små vandløb (oplande < 10 km 2 ) med henblik på at fjerne flade, smalle, gravede vandløb og vandløb med begrænset økologisk potentiale. Samtidig foretages en genvurdering af, om vandløbene er naturlige, kunstige eller stærkt modificerede. Ministeriets udpegninger sendes til vurdering i vandrådene, som skal melde tilbage, om de er enige i ministeriets vurderinger, både fsva. identifikationen (hvilke vandløb skal med i planerne) og karakteriseringen (naturlige, kunstige eller stærkt modificerede). Ministeriet foretager den endelige faglige kvalifikation på baggrund af vandrådenes tilbagemeldinger, og vandløb, der ikke lever op til kriterierne, fjernes fra vandområdeplanerne, ligesom karakteriseringen rettes til. Der afsættes i alt 50 mio. kr. til gennemgangen af de små vandløb. Ny afgrænsning og karakterisering af vandløbene skal være på plads inden udgangen af 2017, og korrektionerne vil indgå i 3. generation af vandområdeplaner ( ). Det er naturligvis skuffende, at aftalen alligevel ikke her og nu er i stand til at levere de lovede reduktioner i antal km små vandløb i vandområdeplanerne reduktioner, der oprindeligt var meldt ud på delegeretmødet og i regeringens udspil om Vækst og udvikling i hele Danmark fra november. Det er dog positivt, at der er lagt op til at se på både identifikationen og karakteriseringen af de små vandløb. L&F forventer, at de nye kriterier og vandrådenes mulighed for at kvalificere vandløbstemaet gør, at små, flade vandløb nu fjernes fra vandområdeplanerne. Der venter vandrådene et vigtigt stykke arbejde, og vi forventer, at alle aktører spiller fagligt med. Ingen bør have interesse i at sætte urealistisk høje mål i vandløb med afvanding som det primære formål. Samlet set forventer vi, at kvalificeringen vil bevirke, at der sker en markant reduktion i antallet af små vandløb, der kommer med i vandområdeplanerne både blandt de, ministeren oprindeligt havde sagt skulle med (dem med målopfyldelse for én eller flere kvalitetselementer), og de, som vandrådene i første omgang havde peget på skulle have

4 Side 4 af 11 en fysisk indsats (men uden fuldt kendskab til udseende og tilstand). L&F vil følge kvalificeringen meget tæt og holde ministeren op på udsagnene om bedre afvanding som vigtigt formål Ny viden om vandindvinding Nye modeller har vist, at der ikke er behov for at begrænse den nuværende indvinding af hensyn til den økologiske tilstand. Aftaleparterne er enige om, at den nye viden skal operationaliseres snarest muligt. I forbindelse med vandområdeplanerne udgives derfor en vejledning med grundlaget for kommunernes faglige vurdering ved behandling af ansøgninger om vandindvinding. Bekendtgørelse og vejledning forventes klar i 1. halvår af Det er meget positivt, at hensigten er at tage det nye grundlag for vurdering af indvindingers betydning i brug hurtigst muligt. L&F mener, at den nye viden bør operationaliseres allerede primo 2016, så tilladelser med det nye grundlag kan få virkning i sommeren Mange landmænd har behov for nye højere indvindingstilladelser lige nu, fordi kommunerne er gået væk fra de treårige gennemsnit, der gav fleksibilitet i tørre år. Vi arbejder derfor for, at det nye grundlag operationaliseres primo Fjerne krav om randzoner og flere efterafgrøder De obligatoriske randzoner og de ekstra hektar efterafgrøder fra Aftale om Vækstplan for Fødevarer afskaffes - som planlagt efter 16-punktsplanen. Der lægges op til, at randzoner kan indgå som frivilligt tiltag i forhold til MFO og alternativ til pligtige efterafgrøder. Ifølge afsnit 2.5 kan de dog ikke tælle med begge steder. L&F mener, at det sidste punkt er nyt og en klar forringelse af landmandens muligheder for at leve op til MFO-kravet og kravet om pligtige efterafgrøder Gødskningsloven Aftaleparterne er enige om at udfase reduktionen af kvælstofnormerne. 2/3 af reduktionen fjernes hurtigst muligt i denne dyrkningssæson. Og den sidste tredjedel i dykningssæsonen L&F bifalder udfasningen, som følger 16-punktsplanen Kompenserende miljøtiltag For at neutralisere den midlertidige merudledning af kvælstof som følge af pakken i er aftaleparterne enige om at iværksætte frivillige virkemidler som vådområder, minivådområder og skovrejsning. Derudover vil der i forhold til bedrifterne iværksættes følgende: En forpagtningsordning på frivilligt grundlag der skal resultere i udlægning af flere efterafgrøder. Justering af landbrugets muligheder for at anvende de samme virkemidler til at opfylde nationalt krav om efterafgrøder ( ha) og MFO krav. Det indebærer at MFObrak ikke fremover også vil kunne anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder. Det vil heller ikke blive muligt at anvende MFO-randzoner og MFO-lavskov som alternativ til pligtige efterafgrøder.

5 Side 5 af 11 L&F er uenige i, at der er stort behov for kompenserende miljøtiltag i , da merudledningen som følge af pakken er beskeden og opvejes af udviklingen i erhvervet, der udleder stadigt mindre kvælstof pga. bl.a. planteforædling. L&F er dog ikke modstander af frivillige kollektive virkemidler og den frivillige forpagtningsordning. L&F bifalder imidlertid ikke, at brak, lavskov og randzoner ikke vil kunne tælle med som MFOareal og pligtige efterafgrøder på samme tid Handlingsplan for målrettet regulering og tiltag Inden udgangen af 2021 skal der ske reduktion af ton kvælstof ved kollektive, frivillige virkemidler (vådområder, minivådområder mv.) og ton kvælstof ved målrettet regulering. Der gives økonomisk kompensation til de, der skal gøre en indsats. Det forventes umiddelbart, at langt de fleste skal gøre mindre end i dag herunder ca. 25 %, som intet skal gøre. Hvis der sker indsats, skal der være kompensation. Målrettet regulering indfases L&F mener, at det er positivt med en målrettet tilgang og positivt med kompensation til de, der kommer til at skulle gøre en indsats. L&F er ikke enige i grundlaget for at fastsætte indsatsbehovet. Modelgrundlaget for hele kvælstofindsatsen bør revideres grundigt. Desuden er det vigtigt, at så stor en del af indsatsen håndteres med virkemidler uden for dyrkningsfladen. Store begrænsninger på markniveau bliver uforholdsmæssigt dyrt og er en reguleringsform, der hører fortiden til. L&F savner desuden et trin i planen: Der bør tænkes i frivillige løsninger på oplandsniveau før de enkelte landmænd pålægges individuelle krav. Et oplandsråd kunne håndtere denne opgave. Der mangler desuden fokus på en mere overordnet konsekvensvurdering og evt. brug af undtagelsesbestemmelserne, hvis omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store Ændret jordbearbejdning Undtagelsen fra forbuddet om jordbearbejdning udvides til arealer, hvor der etableres roer, hvor der er tung lerjord og ved høst af majs på sandjord. Træder i kraft fra gødskningsåret 2016/2017. L&F så gerne, at forbuddet helt blev ophævet, men mener, at udvidelsen i mange tilfælde vil løse de problemer, forbuddet giver, samtidig med at kvælstofeffekten beholdes. Det vurderes derfor positivt på trods af, at forbuddet ikke fjernes helt Virkemidler uden for dyrkningsfladen Regeringen iværksætter forsøgsprojekter med virkemidler, der placeres væk fra dyrkningsfladen. Heraf 20,4 mio. kr. til stenrev i Limfjorden og 9. mio. kr. samt medfinansiering på 20 mio. kr. med Aarhus Universitet til test af minivådområder med matrice, muslingebrug, ålegræs, iltning o.lign. L&F mener, det er positivt, at regeringen anerkender vigtigheden af at værne og beskytte landbrugsjorden, så den først og fremmest benyttes til dyrkning. Det er også positivt, at der udvikles nye virkemidler, og at aftalen også lægger op til at anvende marine virkemidler. Det er vigtigt, at de er klar hurtigst muligt, senest til planperioden

6 Side 6 af Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau Aftaleparterne foreslår at hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 DE/ha til 1,7 DE/ha fra 2017 og evt. også for andre dyregrupper. Samtidig arbejdes der på at få EU s godkendelse til at fortsætte den danske undtagelse for kvægbrug på 2,3 DE/ha. Harmonikravet vil blive ændret hurtigt og forventeligt i For andre husdyrgrene vil harmonikravet blive ændret, hvis det kan gøres uden besværlige fosforregler. L&F mener, at forslaget vil være meget positiv i forhold driftsøkonomien i slagtesvineproduktionen her og nu og efterfølgende for råvaregrundlaget på slagterier. Ligeledes er det positivt, at der arbejdes med forlængelse af undtagelsen for kvæg, som er afgørende for dansk kvægbrug. Et opmærksomhedspunkt er dog Miljøministeriets kobling af dette punkt til en generel fosforregulering for alle bedrifter. Et eventuelt fosforkrav risikerer at udhule dele af effekten for slagtesvin og medføre stramninger for andre husdyrgrene. L&F har presset på for en væsentlig hurtigere implementering af harmonikravet for svin Ny husdyrregulering Der implementeres en ny husdyrregulering, hvor stald og anlæg adskilles. Aftalen indeholder regulering på baggrund af staldareal i stedet for et produktionsloft og et simpelt anmeldesystem for små- og mellemstore bedrifter. Ny husdyrregulering forventes indført i L&F ser positivt på forslaget, men det afhænger af den konkrete implementering vedr., fosfor, anmeldeordninger og ammoniak. Blandt andet skal det eventuelle behov for en nødvendig fosforregulering begrundes i EU-regler og ikke i et ændret harmonikrav til slagtesvin. Endvidere er det helt centralt, at der sker en justering af de specifikke ammoniakkrav og at sammenhængen mellem ny husdyrareal-regulering og målrettet regulering klarlægges Smidigere husdyrgodkendelser Der indføres kortere sagsbehandlingstider i kommunerne i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug. Bl.a. vil der indføres et servicemål på en maksimal sagsbehandlingstid på 180 dage i forbindelse med en miljøgodkendelse ligesom der vil være offentlighed om kommunernes fremdrift. Endvidere vil der ske en kortlægning af den ammoniakfølsomme natur. L&F er meget positive overfor kortere sagsbehandlingstider og har noteret sig, at aftalen allerede er på plads med KL. Servicemålene bør evalueres og evt. justeres i forbindelse med indførelsen af ny husdyrregulering. Med hensyn til ammoniakfølsom natur er det helt centralt, at der også sker en justering af grundlaget for de specifikke ammoniakkrav Dansk akvakultur i vækst Akvakulturen får 800 ton kvælstof til havbrug i Kattegat samt 43 ton til at sikre de eksisterende havbrug. Dambrug 200 får ton i supplerende kvote, hvilket svarer til at erhvervet får mulighed for at udnytte deres nuværende udledningstilladelser. Samtidig tildeles yderligere 180 ton kvælstof til sektoren. Der afsættes 16,5 mio. kr. til vækstplan for akvakultur. Aftaleparterne mødes for at drøfte udpegning af lokaliteter til placering af havbrug, når der foreligger et konsolideret udkast.

7 Side 7 af 11 L&F mener, det er positivt, at akvakulturen tilgodeses Stabile rammer for erhvervet Aftaleparterne foreslår blandt andet, at en del af det samlede indsatsbehov skydes til næste planperiode. Herunder skal der fx sikres en fair byrdefordeling i.f.t. nabolande. L&F mener, det er positivt med fokus på stabilitet i fremtiden en varig model frem for løbende ændringer i kravene. Det er også positivt, at virkemidler uden for fladen og mulighederne for undtagelser skal bringes i spil, bl.a. i forbindelse med analyser af effekter og økonomi af initiativer i tredje vandplansperiode Strategi for tidlig påvirkning af EU-lovgivning Aftaleparterne ønsker en målrettet og effektiv strategi for påvirkning af EU-lovgivningen. Det skal sikres, at EU-lovgivningen passer til danske forhold, og at danske virksomheder ikke pålægges unødige erhvervsøkonomiske omkostninger eller har unødige statsfinansielle konsekvenser. L&F er enige i denne vurdering Fødevare- og landbrugspakkens forhold til EU-retten Aftaleparterne vurderer, at fødevare- og landbrugspakken lever op til direktivernes formål om at beskytte vandmiljøets tilstand. Da der er tale om et grundlæggende paradigmeskift, kan der dog på forhånd ikke gennemføres en juridisk vurdering af direktivforpligtelserne. Aftalepartierne mødes igen, hvis der opstår udfordringer med de EU-retlige forpligtelser. L&F mener, der er behov for konsekvent fokus på, at Danmark har ensartede vilkår med producenter i andre EU-lande Klog implementering af EU-regler nabotjek Regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler og vil i den forbindelse i højere grad udarbejde nabotjek. Herunder blandt andet i forhold til eksisterende lovgivning af rammevilkår og kontrol af økologisk bær- og frugtproduktion. L&F er enige i ønsket om flere nabotjek, så unødvendig fremtidig overimplementering kan undgås Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet En ny kontrolstrategi skal sikre en effektiv, hurtig og ensartet kontrol på fødevare- og landbrugsområdet. Arbejdet skal vurdere, om kontrollen kan gøre smartere, mere omkostningseffektivt og mindske administrative byrder. Der er sat 4,6 mio. kroner af til kontrolstrategien i L&F er enige i tankerne bag en ny kontrolstrategi, men ser frem til at de konkretiseres. For L&F er det vigtigt, at den offentlige kontrolindsats i videst muligt omfang er vejledende. Målet skal ikke være at finde fejl og straffe landmænd og virksomheder, men i stedet gennem dialog og vejledning at sikre overholdelse af reglerne Enklere regler For at sikre enklere regler, vil MFVM genindføre meld en regel -ordningen. Ligeledes vil MFVM nedbringe antallet af love og bekendtgørelser med 1/3 inden udgangen af 2015.

8 Side 8 af 11 L&F er enige i, at MFVM nedbringer antallet af love og bekendtgørelser Kødkontrol på små slagtehuse Tilskudsgrænsen for refusionsordningen for små slagtehuse hæves fra til slagteenheder, ligesom kødkontrollen skal gøres billigere for mellemstore slagtehuse. Aftaleparterne afsættes 2 mio. kr. årligt hertil i perioden , og det vil gå til de mellemstore slagtehuse En konkurrencedygtig økologisk sektor Aftaleparterne vil bruge 2 mio. kroner i 2016 på et økologisk erhvervsteam. Derudover afsættes 2 mio. kr. i 2017 til at implementere ændret regelpraksis for økologisk biavl. Der udarbejdes desuden et nabotjek af økologikontrollen og reglerne for økologisk frugt- og bærproduktion Den tidligere afsatte pulje på 30 mio. kr. om året fra til udviklingsinitiativer under Fonden for Økologisk Landbrug fastholdes. Heraf finansieres 4,1 mio. kr. om året via rammen for fødevare- og landbrugspakken. Endelig opretholdes det tidligere ambitionsniveau om udviklingen i det økologiske areal på ha. i 2020 og afsætte de nødvendige midler hertil i LDP. Aftaleparterne er desuden enige om, at såfremt der opstår et større behov, omprioriteres midler fra puljen til målrettet regulering og/eller plejegræsordningen. Indenfor denne ramme er der midler til at honorere en vækst i det økologiske areal til ha i L&F bakker op om, at man fastholder udviklingsindsatserne under Fonden for Økologisk Landbrug til og med I forhold til de afsatte midler til at understøtte væksten i det økologiske areal frem til 2020 forventer L&F, at det økologiske areal i 2020 vil nærme sig de hektar, som er den oprindelige 2020-målsætning. Det er derfor helt centralt, at der er indgået en aftale vedrørende omprioritering af midler under LDP og puljen til målrettet regulering, såfremt arealet overstiger hektar. L&F hilser desuden indsatsen vedrørende et økologisk erhvervsteam meget velkomment, og vil blandt andet benytte platformen til at få sat fokus på genindførsel af de økologiske vækstinitiativer omkring investeringstilskud til nye teknologier og staldinvesteringer samt et ambitiøst økologiforskningsprogram Et dyrevelfærdsmærke På baggrund af svinehandlingsplanen, som blev vedtaget i marts 2014, er en bred kreds af fødevareklyngen fra primær produktion, forarbejdning til detailhandel blevet enige om etableringen af et dansk dyrevelfærdsmærke. Med denne indsats introduceres det statslige dyrevelfærdsmærke - i første omgang for svin. Dyrevelfærdsmærkede produkter forventes at kunne være i butikkerne ultimo 2016/primo Aftaleparterne er enige om en samlet statslig bevilling på 17 mio. kr. i perioden finansieret fra rammen til først og fremmest den generiske markedsføring heraf. L&F er positiv over for indsatsen Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin Aftalepartierne afsætter 8,6 mio. kr. til at indføre et obligatorisk hygiejnekursus i AMU regi for personer, som håndterer svin.

9 Side 9 af 11 Der er allerede afsat 5,6 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. pr. år efterfølgende i det brede MRSA-forlig i april Med bevillingen er der nu afsat yderligere midler til finansiering af et kommende kursuskrav, så der er offentlig bevilling til støtte i AMU systemet til dem, som vælger at gennemføre kursuskravet via et AMU kursus Styrket fødevareforskning Aftaleparterne afsætter med udmøntningen af forskningsreserven 161 mio. kr. til strategisk fødevareforskning i regi af InnovationsFonden. Der er tale om allerede kendte penge fra forskningsreserven. Det er ikke sikkert, at aftaleteksten omkring de faglige indsatser passer godt ind i InnovationsFonden. L&F er i dialog med InnovationsFonden om det kommende opslag af midler Innovationstjek MFVM igangsætter et innovationstjek af egne innovationsordninger, som forventes færdigt i løbet af L&F anser dette som fornuftigt, men mener, at der også bør ses på innovationsordninger i andre ministerier, regioner m.v. således at man får en gennemgang af hele innovationssystemet på fødevareområdet. Hertil kommer ønsket om en justering af modellen for det forskningsbaserede myndighedsberedskab. Det er desuden vigtigt at være opmærksomme på Europa-Kommissionens opslag om en KIC på fødevareområdet, som meget gerne skal til Danmark Grøn Teknologi og fremsynet regulering Inden for GUDP-programmet lægges blandt andet op til Månegrisprojektet. Et af formålene er bl.a. at teste teknologi, der skal sikre, at svineproducenter i fremtiden kan producere ud fra faktiske målinger og miljøpåvirkninger. Der vil endvidere ske en evaluering af bioøkonomipanelet med henblik på evt. at skabe bedre snitflader til den cirkulære økonomi, ligesom der lægges op til en analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af 2. generations biobrændstoffer. L&F er positive overfor Månegrisprojektet, men kan naturligvis ikke forholde sig til en evt. ændring af miljøreguleringen, før end resultaterne foreligger. Projektet vedrører kun svineproduktionen, og derfor vil resultaterne ikke kunne overføres til andre produktionsgrene og staldsystemer. Endvidere bør der være særlig opmærksomhed på omkostninger ved drift og vedligehold af målesystemer. L&F er positive overfor en evaluering af bioøkonomipanelet, hvis det kan føre til en styrket indsats i forhold til bioøkonomien og bedre snitflader til den cirkulære økonomi. Det er dog afgørende, at Panelet fortsætter. L&F er positive over for regeringens fortsatte fokus på 2.generations biobrændstoffer. L&F opfordrer regeringen til at få gennemført analysen hurtigt og regner med, at analysen leder frem til en beslutning om at etablere et marked for 2. generations biobrændstoffer. Et sådant marked vil skabe baggrund for fx Maabjerg Energy Concept.

10 Side 10 af En samlet eksportstrategi Der afsættes 15 mio. fra til en styrkelse af det generelle eksportarbejde på miljø- og fødevareområdet. L&F ser positivt på et øget eksportfokus i Miljø- og Fødevareministeriet. Bedre adgang til markeder styrker hele klyngen både virksomheder og landmænd - i en situation, hvor Ruslandskrisen stadig kan mærkes Hurtigere eksportcertifikater Aftaleparterne afsætter 21 mio. kr. i til Fødevarestyrelsen for at modvirke den nuværende pukkel af ansøgninger til markedsåbninger. L&F bifalder forslaget Fødevarefortællingen Aftaleparterne afsætter 20 mio. kr. til oprettelse af et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevareklyngen, der kan omsætte Fortællingen til markedsføring og forretning både nationalt og internationalt. Finansieringen skal matches 1:1 med midler fra erhvervet. L&F bifalder forslaget og ser frem til at indgå i en konkret udmøntning af aftalen Landdistriktsprogrammet Finansiering Der lægges op til en kraftig besparelse på indsatsen for vækst og konkurrenceevne. Aftaleparterne lægger op til, at de afsatte midler reduceres til at udgøre 11 pct. af de samlede landdistriktsmidler i perioden , svarende til i gennemsnit 138 mio. kr. årligt. Der kommer derfor mere end en halvering af midlerne målrettet stalde og miljøteknologi. Samtidig fjernes finansieringen af de økologiske stald- og investeringsindsatser fuldstændig fra Finansieringen til den fremtidige kvælstofindsats kommer fra reserven til fødevare- og landbrugsinitiativer (300 mio. kr.), og midler fra N-indsatsreserven på 1,1 mia. kr. ( ) fra finansloven 2016 samt midler fra landdistriktsprogrammet. Merudgifter til kollektive kvælstofindsatser herfra stiger fra 135 mio. kr. i 2017, til 295 mio. kr./år i L&F mener, at en nedskæring af landdistriktsmidlerne til vækst og konkurrenceevne vil underminere råvaregrundlaget på primært slagterier og mejerier og dermed den positive beskæftigelseseffekt på job. Der er behov for, at der også fremadrettet afsættes 30 pct. af landdistriktsmidlerne til vækst- og konkurrencefremmende tiltag som i Bilag 2. Fordeling af indsatsbehov i målrettet kvælstofregulering, 2020/2021 Kortet i bilag 2 viser alene den forventede fordeling af de tons der skal nås med målrettet regulering af bedrifterne, med kompensation for tab. Det er på nuværende tidpunkt ikke lykkedes få adgang til det bagvedliggende talmateriale og få svar på alle spørgsmål. På nuværende tidspunkt er L&F dog informeret om følgende: Indsatsbehovet er siden udkastet til vandområdeplaner blevet justeret i forhold til en række antagelser. Justeringerne er mindre, men positive. På landsplan er

11 Side 11 af 11 målbelastningen justeret fra ca tons i vandområdeplanerne til nu ca tons. Medregnet effekten af lempelserne (normer, randzoner mv) udestår der ifølge kvælstofudvalget ca tons kvælstof, der skal fjernes for at nå målbelastning i Fødevareaftalen fastsætter at tons heraf skal nås med kollektive virkemidler frem mod 2021; skal nås med målrettet regulering frem mod 2021; og de sidste tons udskydes til efter De politiske partier har valgt at udskyde de dyreste ton til efter 2021 efter antagelsen om, jo større indsats, der er brug for, jo dyrere bliver den. Der er taget højde for landbrugsarealet i oplandet og den gennemsnitlige retention på oplandsniveau. Kortet kan ændre sig, fx fordi placeringen af de kollektive virkemidler, som skal reducere ton kvælstof, ikke ligger fast endnu. L&F anerkender naturligvis fortsat ikke det faglige grundlag for indsatskravene og arbejder for, at dette forbedres grundlæggende samt at få alle baggrundsinformationerne vedrørende kortet.

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 625 Offentligt Den 15. april 2016. Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Nr Initiativ 1. BÆREDYGTIGT GRUNDLAG 1.1 Indsatsbehov

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Landbrugsaftalen, punkt for punkt

Landbrugsaftalen, punkt for punkt Landbrugsaftalen, punkt for punkt Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4. De reducerede kvælstofnormer

Læs mere

Aftale om Fødevare- og landbrugspakke

Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 22. december 2015 Aftale om Fødevare- og landbrugspakke Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med denne aftale enige om at gennemføre en række konkrete initiativer,

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Politiske baggrund. Lars Hvidtfeldt, Viceformand, Landbrug & Fødevarer

Politiske baggrund. Lars Hvidtfeldt, Viceformand, Landbrug & Fødevarer Politiske baggrund Lars Hvidtfeldt, Viceformand, Landbrug & Fødevarer 22. december 2015 Aftale om Fødevare- og landbrugspakke Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Regeringens naturpakke

Regeringens naturpakke Dato 20. maj 2016 Side 1 af 7 Regeringens naturpakke Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har den 20. maj indgået aftale om Naturpakken. Pakkens overordnede formål: Det overordnede

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2009 (rev2. 17. april) Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger Tilbage til fremtiden hvad skete der i 2016? Årsmøde - Planterådgivning, den 24. november 2016 Beretning v. Hans Chr. Holst og Allan Olesen Landbrugspakken det var hårde forhandlinger 1 Ny organisering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-12-2015 - Revideret høringsnotat og yderligere høringssvar) L 68 Bilag 1 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-12-2015 - Revideret høringsnotat og yderligere høringssvar) L 68 Bilag 1 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-12-2015 - Revideret høringsnotat og yderligere høringssvar) L 68 Bilag 1 Offentligt København den 22. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016.

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. v/ Chefkonsulent, Carl Åge Pedersen, Planter & Miljø,

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Beretning Sjællandske Familielandbrug Formand Ole Karmsteen. Sjællandske familielandbrug 2015

Beretning Sjællandske Familielandbrug Formand Ole Karmsteen. Sjællandske familielandbrug 2015 Beretning Sjællandske Familielandbrug Formand Ole Karmsteen Sjællandske familielandbrug 2015 2015 blev et begivenhedsrigt år i Sjællandske familielandbrugs historie. Bestyrelsens lange kamp med at få styr

Læs mere

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Blåt Fremdriftsforum, 05-01- 2017 Peter Kaarup Peter Byrial Dalsgaard Hvorfor målrettede efterafgrøder? Med Fødevare- og landbrugspakken

Læs mere

JUSTERING AF ANMELDERORDNING OG REGNEARK - MARTS 2017

JUSTERING AF ANMELDERORDNING OG REGNEARK - MARTS 2017 JUSTERING AF ANMELDERORDNING OG REGNEARK - MARTS 2017 NOTAT NR. 1710 Tre af anmeldeordningerne er justeret som følge af bortfald af arealkrav. Det gør, at mange flere kan bruge ordningerne, men udvidelser

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights:

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights: Miljøøkonomi 21. maj 2014 Vi producerer mere med mindre Highlights: De seneste tal for landbrugets markbalancer for kvælstof og fosfor (2011) bekræfter, at der er sket en afkobling mellem landbrugsproduktion

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 Afgjort den 21. april 2016 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Artikel 2015 set fra tilskudsstolen Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Året går på hæld og synger på sidste vers. Det er tid til at gøre status. Året 2015 bød på nye tilskudsmuligheder

Læs mere

REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015

REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015 REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015 MAJ 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 4 2. Regeringens skatte- og byrdestop... 5 3. Udviklingen i de erhvervsøkonomiske byrder

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Budget 2017. Analyse udvidet.

Budget 2017. Analyse udvidet. Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter

Læs mere

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg NOTAT Det åbne land J.nr. NST-4100-00040 Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse

Læs mere

Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer

Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer Plandokument vedrørende forslag til ændring af gødskningsnormer Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om at gennemføre en række konkrete initiativer,

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Svineproduktion i politisk medvind

Svineproduktion i politisk medvind Svineproduktion i politisk medvind Ved Miljøkonsulent Cand. agro Jens Elvstrøm Kort om den politiske modvind 2007: kommunalreform Ny regulering af produktionsanlæg. -Lugt krav til enkeltbolig for nye stalde

Læs mere

Målrettet regulering!

Målrettet regulering! Målrettet regulering! Hvorfor og hvordan? V. Ole Munk Truelsen. BJ Agro 2019 Efterafgrøder Type Krav Pligtige 10-14 % Husdyr 0-5 % MFO 17 % Målrettede 0-50 % Efterafgrøder og overlap Typer efterafgrøder

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Reform af EUs landbrugspolitik. Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer

Reform af EUs landbrugspolitik. Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Reform af EUs landbrugspolitik Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Reform af EUs landbrugspolitik Flere regler Konkurrenceforvridning Gary Lineker, engelsk fodboldspiller: Fodbold er et enkelt

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen Målrettet regulering Seminar om VRD/ AU Foulum Erik Nielsen Målrettet regulering - baggrund Natur- og landbrugskommissionen rapport 2013 Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere