ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr /lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej Frederiksværk som udlejer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer"

Transkript

1 J. nr /lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under stiftelse Havnevej Frederiksværk som lejer er indgået følgende lejekontrakt: 1. Beskrivelse af det lejede. Stk. 1. Det lejede består af ca. 370 m2 kontorlokaler samt adgang og brugsret til ca. 130 m2 fællesarealer, beliggende på ejendommen matr.nr. 9 ag, Kregme by, Kregme, beliggende Undalsvej 3, 3300 Frederiksværk. Lejemålet udgør således i alt ca. 500 m2. Stk. 2. Det lejede er indtegnet på vedlagte tegning, bilag 1. Stk. 3. Parterne er enige om, at dette m2-areal - uanset evt. opmålingsfejl, bl.a. i forhold til arealbekendtgørelsen - skal lægges til grund. Udlejer benytter selv de øvrige arealer i ejendommen.

2 Stk. 4. Det samlede areal fordeler sig på følgende kategorier: Kontorarealer: Fællesarealer: Lagerlokaler: 370 m2 130 m2 10 m2 Stk. 5. Som en del af lejemålet kan lejeren disponere over 20 parkeringspladser på ejendommen. Pladserne er p.t. ikke afmærkede, men hver af parterne kan forlange, at pladserne afmærkes, således at de markeres på et bilag til lejekontrakten. Udlejeren kan med 3 måneders varsel til den 1. i en måned forlange, at disse parkeringspladser flyttes til et andet sted på ejendommen, såfremt disse nye parkeringspladser for lejeren ikke er væsentligt ringere end de hidtidige. Stk. 6. Lejeren har endvidere adgang og brugsret til de fællesarealer mv., der er skraveret på vedlagte tegning bilag 1. Der er tale om følgende fællesarealer: bad, toilet og omklædning, den store sal, køkken og kantinelokaler, adgangsarealer og gangarealer til køkken og sal. Fællesarealerne udgør ca. 130 m2. Stk. 7. Lejeren har endvidere adgang og brugsret til 2 mindre mødelokaler, som vist på bilag 1. Stk. 8. Vedrørende fælles mødelokaler, herunder den store sal, opretter parterne i fællesskab og efter nærmere aftale et bookingsystem. Ved lejemålets ikrafttræden ophører udlejer med at udleje den store sal til andre end ansatte i udlejers og lejers virksomheder. 2. Ikrafttræden. Det lejedes stand ved overtagelsen. Stk. 1. Lejeren overtager det lejede den 1. august 2010 eller efter nærmere aftale. Stk. 2. Lejemålet overtages i den stand, hvori det er og forefindes og som beset og godkendt af lejeren. Stk. 3. Umiddelbart forinden overtagelsen af det lejede foretages af parterne en fælles gennemgang af det lejede. Udlejeren udfærdiger en indflytningsrapport, hvori det lejedes stand beskrives, og det anføres, hvilke foranstaltninger, som dels udlejeren, dels lejeren skal lade udføre, samt hvilke forhold lejeren affinder sig med. Efter modtagelsen af indflytningsrapporten skal lejeren inden 14 dage meddele udlejeren sine eventuelle indsigelser mod rapporten. I det omfang påviste mangler kan kræves udbedret af lejeren, skal udlejeren foretage afhjælpning snarest muligt.

3 Stk. 4. I tiden mellem lejeaftalens indgåelse og overtagelsesdagen henligger det lejede for udlejerens regning og risiko. Mangler, som lejeren vil gøre gældende, skal påberåbes overfor udlejeren ved skriftlig reklamation, der skal være kommet frem senest 2 uger efter overtagelsesdagen. Stk. 5. Til det lejede hører det faste inventar og de installationer, som fremgår af bilag 2. Fortegnelsen underskrives af parterne og vedhæftes kontrakten. Specielt vedrørende alarmanlægget bemærkes, at selv om det tilhører udlejer, så betaler lejer en del af udgiften hertil via huslejen. Såfremt der på grund af lejers ombygninger og/eller opdeling af det lejede i mindre lokaler skal opsættes yderligere censorer til alarmanlægget, afholdes udgifter hertil af lejer. Stk. 6. Følgende arbejder udføres af lejeren for dennes regning. Disse arbejder skal godkendes af udlejeren, forinden de udføres. I øvrigt gælder herom, hvad der er fastsat nedenfor i Opsætning af skillevægge i kontorlokalerne, således at der kan etableres minimum 4 separate, lydtætte og aflukkede kontorer. 2. Etablering af separate bruserum for kvinder. 3. Etablering af eventuelle supplerende installationer og forbindelse til det lejedes forsyning med IT, telefoni m.v. Stk. 7. Udlejer sørger for at lejemålet ved overtagelsen er forsynet med sædvanlig loftsbelysning. 3. Det lejedes anvendelse. Stk. 1. Det lejede skal anvendes til kontorformål og må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Stk. 2. Parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Stk. 3. Udlejeren indestår for, at det lejede ved lejeaftalens indgåelse lovligt kan anvendes til det aftalte formål. Efterfølgende myndighedskrav i forbindelse med lejerens brug af det lejede er udlejeren uvedkommende. 4. Lejeaftalen er tidsbestemt. Stk. 1. Lejeaftalen er tidsbestemt indtil 1. august 2013 og udløber derfor automatisk på dette tidspunkt uden opsigelse fra nogen af parternes side.

4 Stk. 2. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden. Stk. 3. Lejeaftalen skal genforhandles efter 2 år med mulighed for at hver af parterne kan fremsætte ønske om at forlænge aftalen i maksimalt yderligere 2 år, således at lejeaftalen i alt løber tidsbegrænset i 5 år. Kan der ikke opnås enighed om en forlængelse af lejeaftalen, udløber denne som anført i stk. 1. Stk. 4. Udlejer skal inden 1. august 2012 indkalde lejer til genforhandling. Stk. 5. Tidsbegrænsningen er begrundet i begge parters forhold, idet udlejer ønsker at have mulighed for selv af anvende de udlejede lokaliteter ved eventuel udvidelse af virksomheden og idet lejer foreløbigt kun har brug for lejemålet i en tidsbegrænset periode. 5. Leje og lejeregulering. Stk.1. Den årlige leje er aftalt til kr. Til den gældende leje lægges moms. Den månedlige leje udgør således ,67 kr. eksklusive moms. Stk.2. Lejen er inklusive skatter og afgifter, el, vand og varme og inklusive betaling for alarmanlæg, viceværtfunktion, rengøring af fælles lokaler, fælles toilet og baderum, snerydning og vedligeholdelse og rengøring af udenomsarealer. I lejen er endvidere indeholdt betaling for de til lejemålet hørende parkeringspladser. Stk.3. Lejen er beregnet som 550 kr. pr. m2 med tillæg af 276 kr. pr. m2 for forbrug og driftsudgifter eller i alt 826 kr. pr. m2. Driftsudgifterne er fastsat med udgangspunkt i prisniveau. Stk.4. Uanset aftalt uopsigelighed forhøjes lejen inklusive driftsomkostninger én gang årligt hver den 1. august, første gang den 1. august 2011 med 3 % af den senest gældende leje inklusive alle tillæg til lejen. Stk. 5. Såfremt udlejer pålægges ekstraordinære store driftsudgifter vedrørende ejendommen, skal udlejer være berettiget til at opkræve en forholdsmæssig andel heraf hos lejer. Stk.6. Lejeforhøjelse og lejenedsættelse efter erhvervslejelovgivningens almindelige regler kan ikke kræves af nogen af parterne. Slettet: 5 6. Depositum.

5 Stk. 1. Samtidig med underskrivelsen af denne kontrakt, betaler lejeren til udlejeren et kontant depositum svarende til 3 måneders leje. Beløbet forrentes ikke. Stk. 2. Depositum tjener til sikkerhed for opfyldelse af samtlige lejerens forpligtelser efter denne kontrakt, herunder forpligtelser efter fraflytning, såsom istandsættelseskrav. 7. Skatter og afgifter. Stk. 1. Lejen er inklusive skatter og afgifter. Stigning i skatter og afgifter skal anses for indeholdt i den aftalte procentvise regulering af lejen. 8. Driftsudgifter. Stk. 1. Der betales ikke driftsudgifter udover lejen, idet samtlige driftsudgifter herunder også betaling for forbrug er indeholdt i lejen. Stk. 2. Udlejeren sørger for sædvanlig bygnings- og brandforsikring. Stk. 3. Lejeren tegner selv indboforsikring. Stk. 4. Såfremt lejerens særlige brug af det lejede medfører en forøgelse af udlejerens præmieudgift til forsikringer vedrørende ejendommen mv., påhviler det lejeren at betale den forøgede forsikringspræmie. Betaling skal ske senest 7 dage efter påkrav. Betalingen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling. Slettet: 3 Stk. 5. Om renovationsforhold se 14. Slettet: 4 9. Forbedringer og forbedringsforhøjelser. Stk. 1.På grund af aftalt uopsigelighed kan udlejeren ikke foretage forbedringer og varsle hertil svarende forbedringsforhøjelser i uopsigelighedsperioden. 10. Moms mv. Stk. 1. Ejendommen er momsregistreret, og samtlige lejerens ydelser ifølge denne kontrakt pålægges moms, for tiden 25 %. Momsen erlægges samtidig med lejerens øvrige ydelser i forbindelse med de almindelige betalingsterminer, jf. 19. Betaling af moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling.

6 Stk. 2. Udlejeren er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold. Stk. 3. Såfremt lejen pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. 11. Betalingstid og -sted. Stk. 1. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden på det sted, som udlejeren har anvist. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag eller Grundlovsdag, er betaling den følgende hverdag rettidig. Stk. 2. Betaling sker 1. gang den 1. august Stk. 3. Alle betalinger er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling, jf. Erhvervslejelovens 69 stk Udlejerens adgang til, arbejder i og forandringer af det lejede. Stk. 1. Udlejeren og/eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. Udlejeren kan altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede. Stk. 2. Udlejeren har, uanset en eventuelt aftalt uopsigelighed, ret til at foretage ændringer i det lejede og ændringer af ejendommen, selv om dette berører lejerens brugsret, såfremt ændringerne ikke væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet. Stk. 3. Varsling af iværksættelse af arbejder i det lejede skal være skriftlig og med en frist på mindst 8 uger. Ved beregningen af fristen ses der bort fra juli måned. Det samme gælder arbejder uden for det lejede, hvis arbejderne indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for lejerens adgang til eller brug af det lejede under eller efter arbejdernes gennemførelse. Stk. 4. Ethvert arbejde, som udlejeren iværksætter, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. 13. Lejerens ændringer af det lejede. Stk. 1. Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage andre ændringer af det lejede eller anbringe andre indretninger eller genstande end dem, der er aftalt i denne lejeaf-

7 tale. Lejeren må således ikke anbringe parabolantenne på ejendommen uden udlejerens skriftlige samtykke. Stk. 2. Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren godtgør, at ejendommens el -, afløbskapacitet og lignende ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden han foretager installationen. Stk. 3. Lejeren har ret til efter nærmere aftale med udlejer at foretage skiltning i sædvanligt omfang. Udformningen og placeringen må ikke være til gene for ejendommen eller dens brugere, og det skal tilstræbes, at bygningen fremtræder med et ensartet præg. Ved lejers fraflytning skal lejer fjerne samtlige skilte og retablere. Stk. 4. Lejeren har - under iagttagelse af reglerne i stk ret til at foretage aftalte ombygninger i det lejede. Stk. 5. Lejeren har endvidere efter udlejerens rimeligt begrundede anvisninger - og under iagttagelse af reglerne i stk ret til at foretage installationer og ombygninger i det lejede, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede. Udlejeren er forpligtet til at afgive alle erklæringer til offentlige myndigheder, som måtte være nødvendige for at gennemføre de pågældende ændringer. Stk. 6. Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter, påbud fra offentlige myndigheder og krav fra forsyningsvirksomheder mv. Stk. 7. Såfremt arbejder efter stk. 2 griber ind i ejendommens installationer mv., skal der forinden arbejdets påbegyndelse træffes aftale med udlejeren om, hvilke håndværkere der skal udføre arbejdet. Medmindre udlejeren har væsentlige grunde til at modsætte sig dette, er lejeren berettiget til at anvende egne - anerkendte og momsregistrerede - håndværkere. Udlejeren kan modsætte sig anvendelse af bestemte håndværkere, såfremt han har rimelig grund hertil. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 8. Har lejeren foretaget ændringer, installationer mv. i det lejede som nævnt i stk. 2-4, tilhører installationerne mv. udlejeren, medmindre der i den konkrete situation indgås anden aftale. Lejeren har den fulde vedligeholdelsespligt af de pågældende installationer mv. Ved lejeforholdets ophør er lejeren ikke forpligtet til at retablere det lejede. 14. Renholdelse mv. Stk. 1. Bortskaffelse af almindeligt husholdningsaffald sker ved udlejerens foranstaltning og for udlejerens regning. Lejerens særlige renovationsbehov opfyldes ved lejerens egen foran-

8 staltning og for lejerens regning. Emballage og lignende må ikke henstilles udenfor det lejede. Stk. 2. Udvendig vinduesrengøring (vinduespudsning) påhviler udlejeren. Indvendig vinduesrengøring påhviler lejeren. Alle vinduer skal til enhver tid være i ordentlig rengjort stand. 15. Vedligeholdelsespligt. Stk. 1. Lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt vedrørende de ca. 370 m2 kontorlokaler, hvorover lejer har eksklusiv brugsret. Vedligeholdelsespligten omfatter også fornøden fornyelse. Bortset herfra påhviler vedligeholdelsespligten udlejeren, som tillige bærer risikoen for ruder, herunder punktering af termoruder. Stk. 2. Lejerens vedligeholdelsespligt efter stk. 1 omfatter følgende: a) maling, hvidtning og tapetsering b) gulve og gulvbelægninger, herunder tæpper c) maling af vinduesrammer indvendig d) installationer og fast inventar af enhver art, herunder WS-installationer og el-installationer e) rensning af afløb f) indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. Stk. 3. Det lejede skal til enhver tid fremtræde i vel vedligeholdt stand. Stk. 4. Lejeren er forpligtet til straks at udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder, som udlejeren kan kræve til opfyldelse af stk Stk. 5. Udlejer og lejer har i fællesskab den indvendige vedligeholdelsespligt vedrørende de ca. 130 m2 fællesarealer. Den fælles vedligeholdelsespligten omfatter også fornøden fornyelse. Bortset herfra påhviler vedligeholdelsespligten udlejeren, som tillige bærer risikoen for ruder, herunder punktering af termoruder. Parterne aftaler i fællesskab omfanget af vedligeholdelsen. Stk. 6. Al udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. 16. Lejeforholdets ophør. Lejerens fraflytning. Stk. 1. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytningen opgive den adresse, som meddelelser, herunder reklamation efter 18, kan sendes til. Undladelse heraf eller forsinkelse hermed har bl.a. betydning for udlejerens reklamationspligt efter 18.

9 Stk 2. Det lejede skal være fraflyttet senest kl på fraflytningsdagen. Såfremt lejeren på dette tidspunkt ikke har fjernet sine ejendele fra de lejede lokaler, er udlejeren berettiget til at bortskaffe dem for lejerens regning. Stk. 3. Lejeren anses først for at være fraflyttet, når lejer har opfyldt forpligtelserne i 16, stk. 1 og 2 og 17, stk Det lejedes stand ved fraflytningen. Stk. 1. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved indflytningen, jf. 2. Stk. 2. Det lejede skal af lejeren på fraflytningstidspunktet afleveres fuldstændigt rengjort. Er dette ikke tilfældet, vil rengøring blive foretaget for lejerens regning. Stk. 3. Umiddelbart efter fraflytningstidspunktet skal lejeren aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende. Dette gælder også nøgler til låse, som lejeren har isat. Afleveres nøglerne ikke som anført, vil udskiftning af låse ske for lejerens regning. 18. Afleveringsforretning og reklamation. Stk. 1. Udlejeren indkalder med mindst 1 uges varsel til en afleveringsforretning, der - medmindre andet aftales - skal afholdes snarest muligt og senest 14 dage efter fraflytningen. Stk. 2. Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ("afleveringsrapport") over, hvilke vedligeholdelsesarbejder mv., der skal udføres for at bringe det lejede i aftalt stand, jf. 17. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af lejerens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelsen, hvori uenigheden består. Stk. 3. Udlejer kan ikke gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand ved fraflytning, når der er forløbet mere end 4 uger fra fraflytningsdagen. Denne frist gælder dog ikke, såfremt lejeren har handlet svigagtigt, eller manglerne ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed. I sidstnævnte tilfælde skal udlejeren rette påkrav til lejeren senest 4 uger efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget. 19. Lejerens omsorgspligt mv. Stk. 1. Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. Stk. 2. Lejeren er forpligtet til at holde lejemålet frostfrit.

10 Stk. 3. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade på ejendommen, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans personale eller andre, som han har givet adgang til det lejede. Stk. 4. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold. Stk. 5. Lejeren skal overholde de almindelig ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. 20. Misligholdelse. Stk. 1. Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side, er den anden part berettiget til at hæve lejeaftalen, såfremt det hævebegrundende forhold ikke bringes til ophør uden ugrundet ophold efter skriftligt påkrav herom. Stk. 2. Ved lejeforholdets ophævelse p.g.a. misligholdelse, er den misligholdende part forpligtet til at betale den anden part erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningskravet omfatter også driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 21. Afståelsesret og genindtrædelsesret. Lejeren har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret. Gældende erhvervslejelovs 55 gælder således ikke for lejeforholdet. 22. Fremleje og fremforpagtning. Stk. 1. Lejeren har kun ret til delvis fremleje til en person, mod hvis fagkundskab, økonomiske eller personlige forhold udlejeren ikke kan fremsætte vægtige indsigelser. Sker fremleje til et selskab, er det en betingelse, at udlejeren ikke kan fremsætte vægtige indsigelser med hensyn til fagkundskab, økonomiske og personlige forhold hos den person, der har den daglige ledelse af den virksomhed, som drives af fremlejetageren. Stk. 2. Fremleje kan kun ske til benyttelse i samme branche som lejeren, medmindre udlejeren samtykker i andet. Stk. 3. Det er en betingelse for fremlejeretten, at lejeren, forinden fremleje finder sted, til udlejeren har fremsendt kopi af en bekræftet genpart af den fulde skriftlige aftale mellem lejeren og fremlejetageren.

11 Stk. 4. Udlejning til et selskab, der er koncernforbundet med lejeren, anses ikke som fremleje efter denne bestemmelse. Stk. 5. Ved hævebegrundende misligholdelse fra lejerens side med hensyn til betaling af leje og andre pligtige pengeydelser, har fremlejetageren ret til at afværge ophævelse ved betaling af beløbet senest 3 hverdage efter, at udlejerens påkrav herom er kommet frem til fremlejetageren. 23. Tvister. Stk. 1. Enhver tvist mellem dette lejeforholds parter afgøres ved de almindelige domstole. 24. Lejekontraktens tinglysning. Stk. 1. Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at lade sit eget eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekontrakten respekterer alle nuværende og fremtidige pantehæftelser og servitutter og andre ejendomsbyrder. Stk. 2. Aflysning af lejekontrakten kan finde sted alene på grundlag af lejerens skriftlige opsigelse af lejeforholdet eller på grundlag af en udskrift af fogedprotokollen, hvoraf fremgår, at lejeren er blevet udsat af det lejede. Aflysning finder i øvrigt sted efter dansk rets almindelige regler. Stk. 3. Omkostninger ved aflysningen betales af lejeren. Såfremt udlejeren foranstalter og betaler for aflysningen, er udlejeren berettiget til at anvende depositum til dækning heraf. 25. Kontraktændringer. Stk. 1. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende. 26. Lovændringer. Ved ændringer i lovgivningen om erhvervslejemål, der træder i kraft efter indgåelsen af denne aftale, skal de lovbestemmelser, der gælder på aftaletidspunktet, fortsat være gældende, medmindre andet fremgår af denne aftales bestemmelser. 27. Kontraktomkostninger.

12 Stk. 1. Hver part afholder egne udgifter til juridisk eller anden assistance i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 28. By - og boligministeriets tjekliste. By - og boligministeriets tjekliste er vedlagt denne lejekontrakt som bilag 3. Parterne erklærer ved deres underskrift tillige, at de forinden lejekontraktens underskrivelse er blevet opfordret dels til at gennemgå denne, dels til at søge rådgivning hos advokat eller anden lejeretligt sagkyndig, såfremt den pågældende ikke selv besidder sådan sagkundskab o----- Frederiksværk, den / Nordsjællands Entreprenør Service A/S Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under stiftelse Som udlejer I henhold til tegningsudskrift Som lejer I henhold til tegningsudskrift BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Tegning med angivelse af det lejede og fællesarealer. (udfærdiges i forbindelse med underskrift af kontrakten) Bilag 2: Inventarfortegnelse. (udfærdiges i forbindelse med underskrift af kontrakten) Bilag 3: By - og boligministeriets tjeklisteliste.

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr Mellem undertegnede. Peter Skovgaard Andersen Brydkærvej Ørsted. (i det følgende kaldet lejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr Mellem undertegnede. Peter Skovgaard Andersen Brydkærvej Ørsted. (i det følgende kaldet lejer) J. nr. 216051 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede Peter Skovgaard Andersen Brydkærvej 3 8950 Ørsted (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune CVR-nr. 29189986 Torvet 3 8500

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lundsbjerg Industivej Aabenraa CVR.nr.: (i det efterfølgende kaldet udlejer) og medundertegnede

LEJEKONTRAKT. Lundsbjerg Industivej Aabenraa CVR.nr.: (i det efterfølgende kaldet udlejer) og medundertegnede LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede KLT Projekter A/S Lundsbjerg Industivej 13 6200 Aabenraa CVR.nr.: 32 64 95 21 (i det efterfølgende kaldet udlejer) og medundertegnede Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Stk. 1.Det lejede består af hele ejendommen matr.nr. 636, Sdr. Vilstrup, Vilstrup, beliggende Sdr. Vilstrup Bygade 3, 6100 Haderslev.

Stk. 1.Det lejede består af hele ejendommen matr.nr. 636, Sdr. Vilstrup, Vilstrup, beliggende Sdr. Vilstrup Bygade 3, 6100 Haderslev. 3.9.13-1 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede Den Selvejende Institution Vilstrup Sogns Børnehave c/o Henrik Clausen Havvejen 40 6100 Haderslev Cvr.nr. 32083528 som udlejer og medundertegnede Haderslev

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt. Kolding Kommune. Kolding Modeljernbaneklub. mellem

Lejekontrakt. Kolding Kommune. Kolding Modeljernbaneklub. mellem Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Kolding Modeljernbaneklub Mellem Kolding Kommune Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen Fritid og Idræt 6000 Kolding (i det følgende kaldet udlejer) og Kolding

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet)

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) J.nr. 11/22833 Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) Mellem Hvidovre Kommune (Udlejer) Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre CVR 55606617 og Grundejerforeningen Avedørelejren (Lejer) CVR

Læs mere

Bilag 1. Erhvervslejekontrakt

Bilag 1. Erhvervslejekontrakt Bilag 1. Erhvervslejekontrakt December 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Forside Indholdsfortegnelse Parterne ("Hoved") 1 Beskrivelse af det lejede 2 Ikrafttræden - Det lejedes stand ved overtagelsen 3 Det

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen CVR-nr.: ******** Trangravsvej 11, 1436 København K. som Udlejeren og Københavns Kommune CVR-nr.: 64942212 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

UDKAST til. Lejekontrakt

UDKAST til. Lejekontrakt UDKAST til Lejekontrakt Mellem udlejer: Kolding Kommune Nicolai Skolegade 2b, 6000 Kolding Cvr. nr. 29189897 Tlf. 79 79 79 79 Kontaktperson: Lisbet Holten Lambert Tlf. direkte 79 79 66 50 Mail: lilam@kolding.dk

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede: Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S Vestergade 1 8900 Randers (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede: Seniorværkstedet v/svendborg kommune Ramsherred

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKATAKTIESELSKABET Dyrberg Partnere MØDERET FOR LANDSRET OG HØJESTERET Brinck Seidelins Gade 14-16 9800 Hjørring Tlf.: 98 90 09 77 Fax: 98 91 01 77 J.nr. 10-17706-SJ-MH E R H V E R V S L E J E K O N

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Indholdsfortegnelse Nr. Emne Side 0. Parterne 2 1. Brugsgenstanden 3 2. Anvendelse 3 3. Ikrafttræden/overtagelse 4 4. Opsigelse/ophør 5 5. Fremleje

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT Viborg Stadionhal

LEJEKONTRAKT Viborg Stadionhal LEJEKONTRAKT Viborg Stadionhal Mellem underskrevne udlejer Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8000 Viborg og medunderskrevne lejer VHK A/S Tingvej 7 8800 Viborg er der indgået følgende lejeaftale: 1 - Det

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 2. november 2015 Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Hedekrogen mellem Naturstyrelse, Himmerland Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Matr.nr. 92 1, Hobro Bygrunde Beliggende: Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede Karl Jacob Ibsen Morbærvej 9, 9500 Hobro (Kaldet udlejer) og medunderskrivne Himmerlands

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. Køge Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr Vasebækvej Køge. Stevns Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr.

LEJEKONTRAKT. mellem. Køge Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr Vasebækvej Køge. Stevns Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr. LEJEKONTRAKT mellem Køge Forsyningsinvest ApS Cvr. nr. 37243647 Vasebækvej 40 4600 Køge Stevns Forsyningsinvest ApS Cvr. nr. 37243655 Fægangen 8, Bjælkerup 4660 Store Heddinge Solrød Forsyning Holding

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 15. juli 2019. Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 7, 8920 Randers Nv. (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE...

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere