Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation. Indholdsfortegnelse Lov om arbejdsmiljø... 2 Sag nr Påbud om unge åriges lettere arbejde ved rengøring... 2 Sag nr Ophævelse af påbud om begrænset arbejdstid i fryserum... 2 Sag nr Påbud om foranstaltninger mod unødig påvirkning af fibre fra mineraluld i lofter... 3 Sag nr Fristoverskridelse Behandling af klage på grund af Arbejdstilsynets manglende reaktion på tilbagemelding.. 3 Sag nr Ophævelse - manglende hjemmel til at afgive påbud om brug af autoriseret rådgiver... 4 Sag nr Ophævelse manglende hjemmel til afgive påbud om brug af autoriseret rådgiver... 4 Sag nr Tilbagekaldelse af en række dispensationer om fravigelse af krav, ved arbejde med epoxyprodukter Ændring af leverandørbrugsanvisninger... 5 Sag nr Afslag på dispensation fra krav om brug af ubrandbart materiale i elevatorskakt... 5 Sag nr Ikke opsættende virkning ved klage over et strakspåbud - Lov om røgfri miljøer... 6 Sag nr Dispensation fra krav om et månedligt eftersyn af en trappelift... 6 Sag nr Sikring mod påvirkning af formaldehyddampe... 7 Sag nr Sikre sig mod, at ansatte udsættes for sundhedsskadelig udstødning fra kørsel med gastruck... 7 Sag nr Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø ved brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver... 8 Sag nr Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø på plejehjem. Politiske og økonomiske rammer fritager ikke for ansvar

2 Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Påbud om unge åriges lettere arbejde ved rengøring En friskole havde ansat 7 af skolens elever til at gøre rent på skolen. Eleverne var alle fyldt 13 år og omfattet af undervisningspligten idet ingen af eleverne var færdige med 9 års skolegang. Arbejdstiden for den enkelte elev var på min. pr. dag og det blev oplyst, at den rengøring de unge var ansat til bestod af aftørring af borde og tavler, støvsugning og fejning af gulve, gulvvask (med gulvklud og gulvskrubbe) og rengøring af toiletter. Arbejdstilsynet påbød skolen at sikre, at de unge der er ansat til at gøre rent på skolen kun udfører lettere rengøring. Arbejdstilsynet henviste til reglerne om unges arbejde om, at unge som er fyldt 13 år og som stadig er omfattet af undervisningspligten, kun må beskæftiges med lettere rengøring, og at arbejdsopgaver som grundig afvaskning af tavler, støvsugning og grundig fejning af klasselokaler og gangarealer, gulvvask af samme arealer samt rengøring af toiletter ikke er lettere rengøring. Arbejdsmiljøklagenævnet ændrede delvis Arbejdstilsynets afgørelse med en præcisering af at skolen ikke må lade ansatte årige, og unge omfattet af undervisningspligten, udføre den almindelige rengøring af skolen, såsom gulvvask (med gulvklud og gulvskrubbe) og rengøring af toiletter, og skal sikre at unge, som er fyldt 13 år kun beskæftiges med lettere arbejde, herunder lettere rengøring og oprydning, såsom aftørring af borde og tavler, og støvsugning i mindre omfang, dvs. med almindelig støvsuger (j.nr ). Sag nr. 2 Ophævelse af påbud om begrænset arbejdstid i fryserum Under et tilsynsbesøg konstaterede Arbejdstilsynet at ansatte udførte plukkearbejde i fryserum. Der pakkes omkring 800 kolli med en vægt mellem 3 8 kg, pr. ansat pr. dag. Temperaturen i fryserummet er omkring minus 18 til minus 22 grader. En typisk arbejdsdag er fra kl til kl Tidsrum, hvor den ansatte befinder sig udenfor fryserum er Kl , som bruges til opstart, og Kl bruges til at sætte palleløfter til opladning. Der er følgende faste pauser: Kl , Kl , Kl , Kl Der holdes ca. 5 min, pause hver halve time og mellem hver ordre går den ansatte ud af fryserummet i omkring 5 min. Arbejdstilsynet omregnede dette til en daglig arbejdstid i fryserummet på cirka 5 timer. Arbejdstilsynet påbød virksomheden at træffe effektive foranstaltninger, så den tid, der arbejdes i fryserum, er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt, herunder at der sikres de nødvendige pauser og begrænsning af arbejdstiden. 2

3 Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede afgørelsen, da nævnet ikke fandt grundlag for Arbejdstilsynets afgørelse om at træffe effektive foranstaltninger i form af pauser og begrænsning af arbejdstiden ved arbejdet i fryserum, da afgørelsen ikke i tilstrækkelig grad var begrundet i forhold til den særlige fare, som bekendtgørelsens 7, stk. 3 stiller krav om. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde foretaget en konkret vurdering af om der er en særlig fare i forhold til det konkrete plukkearbejde, herunder om en eventuel fare kan imødegås på anden måde, end at stille krav om pauser og begrænset arbejdstid (j.nr ). Sag nr. 3 Påbud om foranstaltninger mod unødig påvirkning af fibre fra mineraluld i lofter Ved tilsynsbesøg konstaterede Arbejdstilsynet, at lofterne i et lager m.m. var beklædt med mineraluld, at overfladen på mineralulden flere steder var brudt, og at der kunne konstateres støv fra mineralulden på vandrette flader i rummene. Arbejdstilsynet traf afgørelse om, at virksomheden skulle træffe foranstaltninger, så unødig påvirkning af mineraluld fra lofterne i lageret ikke fandt sted. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets afgørelse om at virksomheden skal træffe foranstaltninger, så unødig påvirkning af mineraluld fra lofterne ikke finder sted, idet nævnet lagde vægt på, at de ansatte blev udsat for unødig påvirkning, der kunne medføre gener fra mineraluldsfibrene, idet mineralulden flere steder var brudt, og der kunne konstateres støv fra mineralulden i arbejdslokalet (j.nr ). Sag nr. 4 Fristoverskridelse Behandling af klage på grund af Arbejdstilsynets manglende reaktion på tilbagemelding Arbejdstilsynet gav påbud om at et menighedsråd skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at nedsætte støjbelastningen i forbindelse med ringning og kimning, og menighedsrådet klagede over afgørelsen efter klagefristens udløb. Inden klagefristens udløb havde menighedsrådet imidlertid skrevet til Arbejdstilsynet, at man havde besluttet at etablere et fuldt automatisk ringeanlæg og betragtede derfor Arbejdstilsynets påbud både om automatisk ringeanlæg og brug af autoriseret rådgiver som opfyldt, idet det fremgik af Arbejdstilsynets brev, at påbudet kunne efterkommes ved automatisk ringeanlæg. Menighedsrådet gjorde gældende, at man havde forstået Arbejdstilsynets påbud således, at såfremt menighedsrådet besluttede at etablere fuldt automatisk ringeanlæg, ville påbudet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver bortfalde. Menighedsrådet klagede senere over påbudet, men det var som udgangspunkt ikke rettidigt. Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om at ville behandle menighedsrådets klage over Arbejdstilsynets afgørelse. 3

4 Nævnet fandt, at klagen som udgangspunkt var modtaget for sent, men at Arbejdstilsynet i forbindelse med menighedsrådets tilbagemelding burde have rettet henvendelse og gjort opmærksom på, at der var tale om et rådgivningspåbud, og at påbudet om at nedsætte støjbelastningen i forbindelse med ringning og kimning kun kunne løses under medvirken af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdstilsynet burde således have undersøgt om menighedsrådet ønskede at klage over påbudet om autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Nævnet fandt derfor efter omstændighederne, at der var klaget rettidigt (j. nr ). Sag nr. 5 Ophævelse - manglende hjemmel til at afgive påbud om brug af autoriseret rådgiver Arbejdstilsynet gav påbud om, at virksomheden skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at nedsætte støjbelastningen i forbindelse med ringning og kimning. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at der var hjemmel til afgive påbud om at virksomheden skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet med sin formulering i afgørelsen alene har afgivet påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Da Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse om et eller flere komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i kapitel 3 ( 8-36) i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, er der ikke hjemmel til afgive påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver (j. nr ). Sag nr. 6 Ophævelse manglende hjemmel til afgive påbud om brug af autoriseret rådgiver Efter et tilsynsbesøg traf Arbejdstilsynet følgende afgørelse: Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver Det betyder, at virksomheden skal gøre følgende: Bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at nedbringe de fysiske belastninger ved håndtering af tunge kabeltromler og tavler (se bilag 2). Påbudet skal være efterkommet senest den 1. april Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at der var hjemmel til at afgive ovennævnte påbud. Arbejdsmiljøklagenævnet havde ved afgørelsen lagt vægt på, at Arbejdstilsynet med sin formulering i afgørelsen alene havde afgivet påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Da Arbejdstilsynet ikke havde truffet afgørelse om et eller flere komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der indebar risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i kapitel 3 ( 8-36) i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, var der ikke hjemmel til at afgive påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver (j.nr ). 4

5 Sag nr. 7 Tilbagekaldelse af en række dispensationer om fravigelse af krav, ved arbejde med epoxyprodukter Ændring af leverandørbrugsanvisninger Virksomheden, som er leverandør af en række produkter med et lavt indehold isocyanat, fik i perioden en række dispensationer fra reglerne vedr. uddannelseskrav, krav om særskilt omklædningsrum, om baderum og om særlig advarselsskiltning ved brug af produkterne. Arbejdstilsynet tilbagekaldte leverandørvirksomhedens dispensationer om fravigelse af kravene om ovennævnte krav vedrørende produktet/produkterne. Virksomhedens leverandørbrugsanvisninger m.h.t. oplysninger om disse dispensationer, skulle tilrettes, så det ikke længere fremgår, at der er dispensation fra de her omhandlede krav. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte tilbagekaldelsen, idet ny viden om farligheden af lavt indhold af isocyanater, viste at selv lave udsættelser for epoxy og isocyanat kan give hudallergi og risiko for udvikling af astma. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt på den baggrund at dispensationerne skal tilbagekaldes, idet en tilbagekaldelse er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelse om, at loven skal tilstræbe at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet (j.nr ). Sag nr. 8 Afslag på dispensation fra krav om brug af ubrandbart materiale i elevatorskakt Et konsulentfirma søgte på vegne af en kommune Arbejdstilsynet om dispensation fra kravet om brug af ubrandbart materiale i en elevatorskakt. Der er tale om et nyopført fritstående elevatortårn i tilknytning til en bygning. Skakten er opbygget af en bærende stålkonstruktion og med en indvendig beklædning af træ. Konsulentfirmaet anførte, at der ikke er noget i skakten, der kan antænde, at skakten er placeret i det fri og at træbeklædningen i tilfælde af brand ikke vil have nogen indflydelse på stålkonstruktionens bæreevne. Arbejdstilsynet meddelte afslag på ansøgningen om dispensation. Arbejdsmiljøklagenævnet var enig i Arbejdstilsynets afslag på dispensation, da der ikke i forbindelse med indretning og anvendelse af elevatoren er truffet særlige foranstaltninger, som mindsker risikoen ved brug af brandbart materiale. Nævnet fandt det derfor hverken rimeligt eller forsvarligt at dispensere fra kravet om brug af ubrandbare materialer i en elevatorskakt. Nævnet lagde vægt på, at brug af brandbart materiale i en elevatorskakt øger brandrisikoen og dermed risikoen for skade på de personer, der bruger elevatoren. Desuden lagde nævnet vægt på Arbejdstilsynets vurdering af, at der i en elevatorskakt kan forefindes olie fra de mekaniske dele og over tid samle sig store mængder støv, som kan antændes af fx en gnist fra statisk elektricitet 5

6 eller friktionsvarme fra elevatoren. Det vil i en sådan situation kunne forværre ulykkens omfang, hvis der er brugt brandbart materiale i elevatorskakten (j.nr ). Sag nr. 9 Ikke opsættende virkning ved klage over et strakspåbud - Lov om røgfri miljøer Arbejdstilsynet havde givet et påbud om, at virksomheden skulle sikre, at der ikke blev røget indendørs på arbejdspladsen ud over i arbejdslokaliteter, der alene tjente som arbejdsplads for en person ad gangen, rygerum eller rygekabiner, såfremt arbejdsgiveren havde givet tilladelse til rygning i disse rum. Arbejdstilsynets påbud skulle efterkommes straks. Virksomhedens indehaver klagede over Arbejdstilsynets påbud og fandt det i strid med loven. Virksomheden fandt det derfor urimeligt, at virksomheden skulle efterkomme Arbejdstilsynets påbud mens klagen blev behandlet af Arbejdsmiljøklagenævnet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at klagen ikke kunne tillægges opsættende virkning, idet der i arbejdsmiljøloven ikke er hjemmel til at tillægge en klage over et strakspåbud opsættende virkning. Virksomheden var derfor forpligtet til at efterkomme Arbejdstilsynets påbud mens klagen behandles af Arbejdsmiljøklagenævnet (j.nr ). Sag nr. 10 Dispensation fra krav om et månedligt eftersyn af en trappelift En borger fik installeret en trappelift til eget brug og søgte om dispensation fra Arbejdstilsynets krav om antallet af årlige eftersyn, således at der kun skulle foretages ét årligt eftersyn. Arbejdstilsynet havde meddelt, at det oprindelige krav om et månedligt eftersyn allerede var nedsat til et eftersyn i kvartalet, og at der i den eksisterende lovgivning ikke var mulighed for at give den ønskede dispensation. Trappeliften blev brugt ca. 5 gange om måneden. Der skulle bruges nøgle for at kunne benytte liften, der var installeret i et enfamilieshus uden adgang for offentligheden. Kun parret, der beboede huset var i besiddelse af en nøgle. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt med henvisning til Arbejdstilsynets egen praksis, at antallet af eftersyn kunne nedsættes til et eftersyn hvert halve år, hvis leverandøren af trappeliften kunne garantere, at liften kunne benyttes på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde, selv om antallet af eftersyn blev nedsat. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at trappeliften er opstillet indendørs i et privat hjem, og der således ikke er offentlig adgang til liften (j.nr ). 6

7 Sag nr. 11 Sikring mod påvirkning af formaldehyddampe Under et tilpasset tilsyn konstaterede Arbejdstilsynet, at en speciallæge udtog vævsprøver og nedlagde disse i forfyldte glas med et indhold af en formaldehydopløsning. Der var ikke etableret et lukket anlæg eller procesudsugning i lokalet, hvor prøverne blev foretaget og præpareret. Arbejdstilsynet traf afgørelse om, at virksomheden skulle påbydes at sikre, at arbejdet med formaldehyd kun foregik i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af formaldehyddampe, således at enhver påvirkning herfra udelukkes. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, idet kræftbekendtgørelsens 17, jfr. bilag 1 finder anvendelse. Det fremgår heraf, at laboratoriearbejde, hvor der indgår arbejdsprocesser med formaldehyd med et procentindhold på 1 eller derover, kun må foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stoffet, således at enhver påvirkning herfra udelukkes. Nævnet har lagt vægt på, at der ved nedlægning af vævsprøver i glas er tale om en arbejdsproces, som i bekendtgørelsens bilag betegnes laboratorieanvendelse. Det er nævnets vurdering, at arbejdet med præparering af vævsprøver er laboratorie-anvendelse, uanset at arbejdet ikke foregår i et laboratorium, og at der må lægges vægt på arbejdsprocessen, og ikke på i hvilken lokalitet arbejdet udføres (j.nr ). Sag nr. 12 Sikre sig mod, at ansatte udsættes for sundhedsskadelig udstødning fra kørsel med gastruck Ved tilsynsbesøg i en butiksvirksomhed fik Arbejdstilsynet oplyst, at der køres med gastruck indendørs i virksomhedens butiksområde. Gastrucken anvendes blandt andet, når der transporteres sæsonvarer. Det foregår to gange årligt, hvor der flyttes ca. 2 gange 20 paller med sæsonvarer. Der køres med gastruck ca. 1 gang om ugen af en halv times varighed, heraf køres der 10 minutter indendørs i afdelingen for pladereoler. Området, hvor der køres med gastruck, er placeret 6-8 meter fra en port til butiksområdet. Porten, står åben under kørsel med gastruck indendørs, men der er ikke mekanisk rumventilation i butiksområdet. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra udstødningsgas fra den anvendte gastruck. Nævnet lagde herved vægt på, at der blev kørt med gastruck i butikken ca. 6 8 meter fra den åbne port, at der ikke var rumventilation i butikken, og at kørslen med gastruck er et fast og tilbagevendende led i udførelsen af arbejdet. 7

8 Nævnet fandt ikke at den åbenstående port, hverken er egnet eller tilstrækkelig til at sikre at de ansatte og andre personer ikke udsættes for de sundhedsskadelige udstødningsgasser, idet dels åbenstående porte i praksis kan give anledning til kulde og træk, dels at kørslen indendørs har et så væsentligt omfang, at det er rimeligt at nedbringe påvirkningen fra udstødningsgasserne ved f.eks. mekanisk ventilation (j.nr ). Sag nr. 13 Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø ved brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynet påbød en restaurationsvirksomhed at foretage en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynet havde dokumenteret, at der er konkret mistanke om, at det psykiske arbejdsmiljø ikke opfylder kravene om på kort og langt sigt at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der var grundlag for et påbud om at foretage en undersøgelse ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt at Arbejdstilsynet har beskrevet en hektisk og uforudsigelig arbejdssituation og lagde vægt på, at virksomheden betjener sig af ansatte, som beskrives som urutinerede og uerfarne inden for faget, at de ansatte oplever ordrer ændret 5 gange på en vagt, og at de ansatte oplever uforudsigelighed og frustration, som besværliggør planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet (j.nr ). Sag nr. 14 Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø på plejehjem. Politiske og økonomiske rammer fritager ikke for ansvar Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var grundlag for Arbejdstilsynets afgørelse om, at arbejdet med beboere i et plejehjem skulle planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og på langt sigt. Stor arbejdsmængde og tidspres skulle forebygges tilstrækkeligt. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at arbejdsforholdene ved plejehjemmet gav indtryk af et forjaget arbejdstempo, hvor de ansatte havde vanskeligt ved at nå arbejdsopgaverne, at arbejdet var følelsesmæssigt belastende og at der var forhold, der tydede på manglende uddannelse til at udføre de opgaver, som arbejdet bestod af (j.nr ). Tidligere Nyhedsbreve kan findes på siden Publikationer under Nyhedsbreve, statistik m.v. om AMA og AMK, Nyhedsbreve fra AMK med start på klagenævnets hjemmeside 8

9 Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er specialkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper Nyhedsbrev nr. 07/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2009 - til og med marts 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 07/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2009 til og med september 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2008 - til og med september 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om afskærmning på grund af forkert hjemmel og mangel på oplysninger. Nyhedsbrev nr. 04 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000 Mindeord Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. maj 2000 Ib Lockenwitz var formand for nævnet fra oprettelsen den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder).

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder). Bilag 3: Påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima mht luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

arbejdsmiljø klagesager

arbejdsmiljø klagesager arbejdsmiljø klagesager Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 Arbejdstilsynet, juni 2011 ISBN nr. 87-7534-614-1 Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere