Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at foretage lovpligtige periodiske undersøgelser af ammoniakfordamper i et kølerum... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold ved arbejde med indsatte i et arresthus... 4 Sag nr. 3: Fastholdelse af afslag på dispensation for brug af hjelm, hvor brug af hjelm efter reglerne er påkrævet... 6 Sag nr. 4: Påbud om at etablere effektiv mekanisk udsugning ved trykkemaskiner sendt tilbage til Arbejdstilsynet... 7 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold ved transport af aggressive voldelige anholdte i tjenestebil... 9 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at foretage lovpligtige periodiske undersøgelser af ammoniakfordamper i et kølerum Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomheds ammoniakfordamper i et køleanlæg skal have foretaget lovpligtige periodiske undersøgelser, da fordamper sammen med køleanlæggets kondensator og reciever er en samlet enhed, der som minimum henhører under kontrolklasse B, som skal have foretaget periodiske undersøgelser. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed, hvor der havde været en lækage fra en ammoniakfordamper i et kølerum. I forbindelse med besøget fik Arbejdstilsynet fremvist en tilsynsbog, hvor det fremgik, at der ikke havde været foretaget lovpligtigt eftersyn på kølerummets ammoniakfordamper. 1

2 Arbejdstilsynets afgav derfor et påbud til virksomheden om straks at sikre, at virksomhedens ammoniakfordamper i kølerum får foretaget lovpligtige periodiske undersøgelser. Virksomheden anførte i klagen, at reglerne om anvendelse af trykbærende udstyr ikke finder anvendelse på virksomhedens ammoniakfordamper i køleanlægget, der var fra Virksomheden anførte desuden, at anlægget skal sidestilles med varmevekslere i form af rør til afkøling eller opvarmning af luft med rørsystemer, og derfor ikke er en samlet del af det trykbærende udstyr. Virksomheden oplyste, at virksomheden helt i henhold til reglerne selv havde klassificeret rørsystemet som et kontrolklasse C anlæg, da ejere af eksisterende anlæg selv kan foretage afgrænsning af komplekse anlæg. Klager anførte desuden, at brancheforeningen for kølefirmaer sammen med Arbejdstilsynet havde fastlagt, at et anlæg, som det omhandlede, er et rørsystem. Regler Det fremgår af 45, i arbejdsmiljøloven, at maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 2, stk. 2, i bekendtgørelsen om anvendelse af trykbærende udstyr, at der i bekendtgørelsen ved en enhed forstås flere stykker trykbærende udstyr, der er samlet til et integreret og funktionelt hele. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at anvendelse af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det fremgår af 11, i samme bekendtgørelse, at trykbeholdere og dampkedler af kontrolklasse A og B skal periodisk, efter at de er taget i brug, gennemgå besigtigelse og eventuelt andre undersøgelser og prøvninger i forbindelse hermed til kontrol af, at beholderen og kedlen er i forsvarlig stand. Enheder af kontrolklasse A og B skal periodisk, efter at de er taget i brug, have foretaget eftersyn, hvor det kontrolleres, at enhederne er opstillet, indrettet, udstyret, vedligeholdt og passet efter gældende regler herom. Det skal herunder vurderes, at enhedens beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt. Det fremgår af 17, i samme bekendtgørelse, at intervallerne mellem de periodiske undersøgelser fastsættes under hensyn til udstyrets art, tilstand og brug samt fabrikantens anvisninger. 2

3 Det fremgår af 38, stk. 3, i samme bekendtgørelse, at trykbeholdere, dampkedler, enheder og rørsystemer, der har fået foretaget periodisk besigtigelse, trykprøvning eller eftersyn inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal gennemgå den næste periodiske besigtigelse, trykprøvning eller eftersyn i fornødent tilfælde på et tidspunkt bestemt efter de dagældende regler på undersøgelsestidspunktet, medmindre der fastsættes længere intervaller efter retningslinjerne herfor. Øvrige trykbeholdere, dampkedler, enheder og rørsystemer, der er taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal i fornødent tilfælde senest gennemgå periodisk besigtigelse 1. januar 2010, eftersyn 1. januar 2008 og trykprøvning 1. januar 2014, dog skal rørsystemer gennemgå besigtigelse senest den 1. januar De nævnte tidsfrister gælder ikke, hvis der fastsættes længere intervaller efter retningslinjerne herfor. Det fremgår af bilag 1, pkt. 1.3, til samme bekendtgørelse, at en enhed placeres i samme kontrolklasse som det højest klassificerede blandt det trykbærende udstyr, bortset fra sikkerhedstilbehør, der indgår i enheden. Det fremgår af bilag 5, pkt. 1.1, til samme bekendtgørelse, at Inspektionsorganets undersøgelsesresultater lægges til grund ved fastsættelse af nedenstående intervaller. For trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer, der indgår i enheder, foretages eftersynet i forbindelse med eftersynet af enheden. Det fremgår af Artikel 1, Pkt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23, at en enhed er flere stykker trykbærende udstyr, som af fabrikanten er samlet til et integreret og funktionelt hele. Det fremgår af Artikel 9, pkt. 1, 2 og 3, i samme rådsdirektiv, at det trykbærende udstyr, der er omhandlet i direktivet klassificeres i kategorier i overensstemmelse med klassifikationsreglerne; jo større risiko, jo højere kategori. Med henblik på denne klassificering opdeles fluida i to grupper i overensstemmelse med gruppe 1 og gruppe 2. Gruppe 1 omfatter farlige fluida. Ved farlige fluida forstås stoffer og præparater som defineret i artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 67/ 548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. Gruppe 1 omfatter fluida, der er defineret som eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige, brandnærende. Består en beholder af flere kamre, klassificeres den i den højeste af de kategorier, hvori de enkelte kamre klassificeres hver for sig. Indeholder et kammer flere fluida, klassificeres det efter det fluidum, der kræver den højeste kategori. Afgørelse 3

4 Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om, at virksomhedens ammoniakfordamper i skal have foretaget lovpligtige periodiske undersøgelser. Nævnet lagde herved lagt vægt på, at det fremgik af den tilsynsbog, der blev fremvist ved tilsynsbesøget, at virksomhedens fordamperes anvendelsesområder er B Kontrolklasse 2. Nævnet lagde til grund, at ammoniakfordamperene, som er placeret i kølerum sammen med køleanlæggets kondensator og reciever, er en samlet enhed, som derfor skal vurderes og periodisk undersøges efter den samlede enheds kontrolklasse. Virksomhedens anlæg henhører som minimum under kontrolklasse B. Nævnet bemærkede til klagen, at det fremgår af overgangsreglerne, at trykbeholdere, enheder og rørsystemer, der ikke har fået foretaget periodisk besigtigelse, der er taget i brug før reglernes ikrafttræden, i fornødent tilfælde senest skal gennemgå periodisk besigtigelse 1. januar 2010, eftersyn 1. januar 2008 og trykprøvning 1. januar 2014, dog skal rørsystemer gennemgå besigtigelse senest den 1. januar Nævnet henviste desuden til Arbejdstilsynets udtalelse om, at anlægget ikke kan betragtes som et rørsystem, hvilket nævnet er enig i. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold ved arbejde med indsatte i et arresthus Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold ved arbejdet med de indsatte i et arresthus, da arbejdet med indsatte indebærer en uforudsigelighed i forhold til at vurdere risikoen for vold og trusler ved den enkelte indsatte, og at der i arbejdet indgår potentielt konfliktoptrappende opgaver i form af visitation på tidspunkter, hvor kendskabet til den indsatte er begrænset. Arbejdstilsynet besøgte en arrest på baggrund af en arbejdsulykke, hvor en indsat i forbindelse med visitation af dennes celle angreb to fængselsbetjente med kraftige slag. To fængselsbetjente var ved at foretage en stikprøvevisitation. Der var under visitationen god kontakt mellem den indsatte og fængselsbetjentene. Mens cellen blev visiteret, gik den indsatte ud i køkkenet for at tage en kop kaffe. Da den indsatte skulle ind i cellen igen slog denne uden varsel ud efter den ene fængselsbetjents hoved. Det første slag blev undveget, men herefter blev fængselsbetjenten overdænget med en række slag, der bevirkede, at han blev slået i gulvet. Den anden fængselsbetjent, som stod lidt nede af gangen, overværede angrebet og trykkede alarm, hvorefter han forsøgte at komme kollegaen til undsætning. Det kom til slagsmål, og den indsatte tildelte fængselsbetjenten adskillige slag i ansigtet. Undervejs forsøgte to indsatte at hjælpe fængselsbetjentene. Angriberen blev overmandet, da der kom fire fængselsbetjente til hjælp. 4

5 Det oplystes ved besøget yderligere, at den indsatte var blevet indsat i arresten et par dage inden. Der havde ikke været forhold, der indikerede, at han ikke var egnet til arresten. Det blev oplyst, at man afholder en indsættelsessamtale, når der ankommer en ny indsat til arresten. Denne samtale er med til at give et godt billede af den indsatte. Ved samtalen kategoriseres den indsatte, hvilket bestemmer den indsattes egnethed til at være i fællesskab med andre indsatte. På den baggrund traf Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden påbydes at forebygge risikoen for fysisk vold i forbindelse med arbejdet med de indsatte i arresthuset. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er nævnt i bekendtgørelsen. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Det fremgår af 7, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske sundhed. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold i forbindelse med arbejdet med de indsatte i arresthus, således at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at arbejdet med indsatte i arresthuset ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til risikoen for fysisk vold i forbindelse med arbejdet med indsatte. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg i forbindelse med undersøgelse af en arbejdsulykke konstaterede, at risikoen for fysisk vold i arbejdet ikke er forebygget tilstrækkeligt ved de tiltag, arresthuset havde iværksat på tilsynstidspunktet. Flertallet lagde herved vægt på, at arbejdet med indsatte indebærer en uforudsigelighed i forhold til at vurdere risikoen for vold og trusler ved den enkelte indsatte. 5

6 Flertallet lagde desuden vægt på, at der i arbejdet indgår potentielt konfliktoptrappende opgaver i form af visitation på tidspunkter, hvor kendskabet til den indsatte er begrænset. Flertallet lagde endelig vægt på, at en forudgående risikovurdering, der foretages i form af indsættelsessamtale og anden omgang med de indsatte ikke i tilstrækkelig grad afdækker risikoen for vold og er således ikke en tilstrækkelig forebyggende foranstaltning i forbindelse med arbejdet med de indsatte, herunder ved udførelsen af visitation. Nævnets afgørelse er truffet af et flertal på 5 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 5 ud af nævnets 11 medlemmer fandt, at arbejdsgiveren har dokumenteret, at der inden for de givne regler er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (j.nr ). Sag nr. 3: Fastholdelse af afslag på dispensation for brug af hjelm, hvor brug af hjelm efter reglerne er påkrævet Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afslag på dispensation for brug af hjelm på steder, hvor brug af hjelm er påkrævet, da der ikke kan gives dispensation fra brug af hjelm, hvor brug af hjelm efter reglerne er påkrævet, fordi arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En ansat søgte om en dispensation til ikke at benytte hjelm på og under arbejde på byggepladser i Danmark, da han lider af kontaktallergi og slår ud efter brug af hjelm og medsendte en erklæring fra sin læge. Lægen oplyste, at pågældende har en hudsygdom i ansigtet, som blusser uacceptabelt op, når han bærer beskyttelseshjelm, som er obligatorisk at anvende på hans arbejdsplads. Han søgte derfor om fritagelse for at bære hjelm. Regler Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, at hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning. Det fremgår af 12, i samme bekendtgørelse, at de ansatte skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning. De ansatte skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, herunder meddele eventuelle fejl og mangler til et medlem af arbejdsmiljøgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. 6

7 Det fremgår af 15, i samme bekendtgørelse, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afslag på dispensation for brug af hjelm på steder, hvor brug af hjelm er påkrævet. Nævnet fandt, at der ikke kan gives dispensation fra brug af hjelm, hvor brug af hjelm efter reglerne er påkrævet, fordi arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at der efter reglerne alene kan dispenseres for kravet om brug af sikkerhedshjelm, hvis det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Nævnet fandt ikke grundlag for dispensation, selvom ansøgeren lider af kontaktallergi og slår ud efter brug af hjelmen, da sikkerhedshjelm efter reglerne om brug af personlige værnemidler alene skal anvendes, hvis det ikke på anden måde er muligt at udføre arbejdet fuldt forsvarligt. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 4: Påbud om at etablere effektiv mekanisk udsugning ved trykkemaskiner sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets påbud om at etablere en effektiv mekanisk udsugning ved to trykkemaskiner i en virksomhedens produktion tilbage til Arbejdstilsynet og ophævede påbud om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at luftforureningen var sundhedsskadelig. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed, hvor medarbejderne arbejdede med trykning af aviser på to rotationstrykkemaskiner, der stod opstillet ved siden af hinanden i en hal. Arbejdstilsynet fik ved tilsynsbesøget oplyst, at der blev anvendt befugtningsvand, som indeholder et navngivet kemikalie i en 2 % opløsning. Der blev anvendt ca. 1 ton af kemikaliet pr. 3. uge. Kemikaliet er mærket lokalirriterende og R36/38 (irriterer øjne og hud) og sikkerhedssætning S23 (undgå indånding af gas, dampe eller aerosoltåger). Det blev oplyst, at hallen blev opmålt til m 3 og med et beregnet luftskifte i forhold til den etablerede rumventilation på 7,51 gange i timen. Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at trykkerihallen er udstyret med rumventilation med udsugning monteret som to kassetter på væggen oppe under loftet i den ene ende af trykkerihallen og med udblæsningsenheder på hver af de tre niveauer mellem de to trykkerimaskiner. 7

8 Arbejdstilsynet afgav påbud om at etablere en effektiv mekanisk udsugning samt påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgivervirksomhed. Regler Det fremgår af 42, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteder, at hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Det fremgår af 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivervirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af 8 25, i bekendtgørelsen. Det fremgår af 5, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at der ikke afgives rådgivningspåbud til arbejdsgiveren efter 4, nr. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres. Det fremgår af 17, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om at etablere en effektiv mekanisk udsugning ved to trykkemaskiner i virksomhedens produktion og ophævede Arbejdstilsynets påbud om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme dette påbud. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om etablering af en effektiv mekanisk udsugning, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at luftforureningen var sundhedsskadelig. 8

9 Nævnet lagde vægt på, at det alene var oplyst, at forureningen bestod af aerosoler fra det anvendte befugtningsvand, som bestod af en 2 % opløsning af et navngivent kemikalie, som er mærket lokalirriterende. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet om støvforureningen alene havde oplyst, at der omkring trykkerimaskinens kniv var støv, som hver uge fjernes med støvsuger. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde oplyst, hvor de ansatte befandt sig i den store produktionshal, set i forhold til den konstaterede aerosoltåge og den etablerede rumventilation. Nævnet fandt derved, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at forureningen bestående af aerosoler fra befugtningsvand og støv fra papir var sundhedsskadeligt, som angivet i begrundelsen for Arbejdstilsynets påbud. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold ved transport af aggressive voldelige anholdte i tjenestebil Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skal forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med transport af aggressive/voldelige anholdte i patruljebil, da der trods muligheden for at bruge håndjern forekommer vold i form af spyt, spark, bid, nikke skalle eller verbale trusler fra anholdte under transport, og kendskabet til anholdte er begrænset. Ved et tilsynsbesøg hos politiet blev det oplyst, at patruljetjenestens arbejde består af en lang række akutte opgaver i forbindelse med færdselsuheld, vold, drab, brand og forurening. Alt hvad borgerne ikke selv umiddelbart kan håndtere. Der er også opgaver med løse hunde, en ko på vejen, nabostridigheder, husspektakler samt opgaver med håndtering og transport af psykisk syge. Om risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet fik Arbejdstilsynet oplyst af de ansatte betjente, at der kan forekomme vold og trusler om vold, når der transporteres anholdte på bagsædet af bilerne. Den anholdte er ofte iført håndjern, når de er anholdt og placeret på bagsædet bag passagersædet. Der sidder en betjent ved siden af borgeren på bagsædet. De anholdte, som transporteres i patruljebilen, kan ifølge de ansatte have begået vold og/eller være fulde eller skæve. De anholdte kan være psykisk syge eller være udeblevet fra en sag i fogedretten, hvorefter de anholdes og tranporteres til retten af politiet. De ansatte oplyste blandt andet, at der forekommer fysisk vold i form af spark, bid, spyt eller nikket en skalle. Den anholdte kan blive så vred, at han sparker chaufføren i løbet af køreturen. 9

10 Betjentene oplyser desuden, at de ofte oplever, når den anholdte er uregerlig, at det er nødvendigt at mosle borgeren ned i bunden af bilen. Arbejdstilsynet fik oplyst en række voldsepisoder, som blev bekræftet af ledelsen. Arbejdstilsynet afgav påbud om at forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med transport af aggressive/voldelige anholdte. Virksomheden klagede, og anførte blandt andet, at det ligger i politiarbejdets natur, at der er risici, som ikke kan undgås. Politibetjente er uddannet og trænet til situationerne, der er udarbejdet vejledninger, og det er indskærpet, at vagtchefen skal kontaktes, hvis patruljen vurderer, at opgaven kræver yderligere personale eller lignende. Politiet har i anledningen af Arbejdstilsynets påbud indskærpet over for vagtcheferne, at ombytningssituationen, hvor en patrulje møder en anden patrulje, og den anholdte flyttes over i en ny patruljebil, skal mindskes og kun foretages i tilfælde, hvor den ikke kan undgås. Der er endvidere indført fikseringsbånd i patruljekøretøjer, som indgår i det daglige operative beredskab. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er nævnt i bekendtgørelsen. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Det fremgår af 7, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske sundhed. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden skal forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med transport af aggressive/voldelige anholdte i patruljebil. Et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at der er en risiko for vold eller trusler om vold mod de ansatte betjente i patruljetjeneste under transport af anholdte, og at risikoen ikke er tilstrækkeligt forebygget. 10

11 Flertallet lagde herved vægt på, at de ansatte har oplyst, at der trods muligheden for at bruge håndjern forekommer vold i form af spyt, spark, bid, nikke skalle eller verbale trusler fra anholdte under transport, samt at de ansatte ofte oplever, at det er nødvendigt at mosle den anholdte ned i bunden af bilen, når han/hun bliver uregerlig. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der foretages en forudgående trusselsvurdering, men at det er umuligt med sikkerhed at forudse, om en transport planlagt eller uvarslet udvikler sig eller ej. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at de ansatte kører med anholdte på bagsædet, som kan være aggressive og voldsomme, og at de ansatte har oplyst, at de anholdte kan være påvirket af alkohol eller stoffer eller være psykisk syge. Flertallet lagde hertil vægt på, at kendskabet til den anholdte er begrænset på tidspunktet, hvor den anholdte skal transporteres i patruljebilen. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at de ansatte har oplyst om en konkret episode, hvor betjentene før transporten havde vurderet, at den anholdte var stille og rolig, og derfor havde udeladt at give personen håndjern på, men at den anholdte under turen blev hidsig og slog ud efter betjenten. Flertallet lagde ydermere vægt på, at de ansatte oplyste, at der forekommer lange transporter med anholdte på bagsædet, og at to patruljevogne ofte mødes på halvvejs og flytter den anholdte fra en bil til en anden. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at de ansatte oplyste, at en anholdt kan blive udfarende og aggressiv i forbindelse med overleveringen til en anden patruljebil. Flertallet af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer skal bemærke, at der, trods patruljetjenestens mulighed for at anvende håndjern og transportbælter/fikseringsbælter, foreligger en risiko for, at en anholdt kan sparke, spytte, bide eller nikke skalle under transporten, da håndjern og bælter ikke beskytter mod voldsudøvelse med ben og hoved. Flertallet skal desuden bemærke, at flertallet lægger til grund, at politiet registrerer de episoder, hvor de ansatte udsættes for vold og/eller trusler i forbindelse med transport af anholdte i patruljetjenesten i Holstebro. Flertallet skal i forhold til, at der i anledningen af Arbejdstilsynets påbud er indført fikseringsbånd, endvidere bemærke, at flertallet lægger vægt på forholdene på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg den 20. april 2015 og den 4. juni Det forhold, at ombytningssituationer mindskes, og at der er indført fikseringsbånd er forhold, som kan indgå som en del af at efterkomme Arbejdstilsynets påbud. Flertallet har ikke kompetence til at vurdere disse foranstaltninger. Nævnets afgørelse er truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. 11

12 Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer vurderede, at virksomheden har dokumenteret, at der bliver gjort, hvad der med rimelighed kan forventes, og at der ikke kan foretages mere grundet anden lovgivning (J.nr ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet, samt påbud om at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, da medarbejderne i flere år havde været udsat for latterliggørelser, at blive råbt af eller være mål for spontan vrede, overdreven overvågning og at blive presset til at give afkald på det, som den ansatte har ret til. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en virksomhed og holdt gruppesamtaler med udvalgte ansatte, som oplyste, at der sker mobning i form af ydmygelse eller latterliggørelse i forbindelse med arbejdet, herunder udsat for latterliggørelser i forbindelse med arbejdet, at blive råbt af eller være mål for spontan vrede, anden krænkende adfærd, overdreven overvågning af ens arbejde og at blive presset til at give afkald på det, som den ansatte har ret til. Det blev desuden oplyst, at handlingerne rettede sig mod personer, der har tæt kontakt til lederen, men de har været vidne til lederens behandling af deres kolleger, og at de finder leders adfærd grænseoverskridende, samt at de kan se, hvordan leders behandling påvirker kollegaer negativt uden mulighed for at kunne sige fra. Arbejdstilsynet holdt et møde med lederen og arbejdsmiljørepræsentanten om de ansattes oplevelser. Lederen tilkendegav herunder, at han ikke selv mener, at han mobber de ansatte, men anerkendte de ansattes oplevelser heraf. Virksomheden har oplyst, at virksomhedens MED - Udvalg har anbefalet, at der skal samarbejdes med et autoriseret rådgivningsfirma om at løse problemerne og komme styrket ud på den anden side. Regler Det fremgår af 1a, i arbejdsmiljøloven, at loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 9 a, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at de ved arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. Det fremgår af 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivnin- 12

13 gen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af bekendtgørelsens 8 25, dvs. vanskelige at løse. Det fremgår af 5, i samme bekendtgørelse, at der ikke afgives rådgivningspåbud til arbejdsgiveren efter 4, nr. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres. Det fremgår af 8, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø, der vedrører mobning, herunder seksuel chikane. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet, samt påbud om at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå med at efterkomme påbuddet, samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg fik oplyst, at medarbejderne siden 2012 havde været udsat for latterliggørelser i forbindelse med arbejdet, at blive råbt af eller være mål for spontan vrede, anden krænkende adfærd, overdreven overvågning af ens arbejde og at blive presset til at give afkald på det, som den ansatte har ret til. Nævnet lagde desuden vægt på, at handlingerne rettede sig mod personer, der har tæt kontakt til lederen, men at de øvrige ansatte har oplyst, at de har været vidne til lederens behandling af deres kolleger, og at de finder leders adfærd grænseoverskridende, samt at de kan se, hvordan leders behandling påvirker kollegaer negativt uden mulighed for at kunne sige fra. Nævnet lagde vægt på, at der ved arbejdets udførelse er risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, som ikke er forebygget tilstrækkeligt. Nævnets afgørelser er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef Erik Pohl, direkte tlf

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 07/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper Nyhedsbrev nr. 07/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Nyhedsbrev nr. 5/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2009 - til og med marts 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet Mobning 8.maj 2012 Annette Skov fra Arbejdstilsynet 1 Program Kort præsentation Hvad er mobning og hvad ved vi om mobning? Hvordan forebygges mobning? Hotline for mobning Spørgsmål og andet I finder væsentligt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat 1. marts Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalist tilsynsførende.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1) LBK nr 1072 af 07/09/2010 Gældende (Arbejdsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 18-09-2010 Beskæftigelsesministeriet S enere ændringer til forskriften LOV nr 1538 af 21/12/2010 LOV nr 597 af 14/06/2011 LOV

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere