ÆNDRINGSFORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Budgetudvalget Økonomi- og Valutaudvalget 2020/0104(COD) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (PE v02-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet (COM(2020)0408 C9-0150/ /0104(COD)) AM\ docx PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegReport PE v /316 AM\ docx

3 118 Gunnar Beck, Joachim Kuhs Forslag om forkastelse Europa-Parlamentet forkaster. 119 Gunnar Beck, Joachim Kuhs Henvisning 5 a (ny) der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2020, 120 Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte Betragtning 1 (1) Artikel 120 og 121 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") foreskriver, at medlemsstaterne skal føre deres økonomiske politikker med henblik på at bidrage til virkeliggørelsen af Unionens mål og inden for rammerne af de overordnede retningslinjer, som Rådet fastsætter. I henhold til traktatens artikel 148 skal medlemsstaterne gennemføre beskæftigelsespolitikker, der tager hensyn til retningslinjerne for beskæftigelse. Samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker er derfor et (1) Artikel 120 og 121 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") foreskriver, at medlemsstaterne skal føre deres økonomiske politikker med henblik på at bidrage til virkeliggørelsen af Unionens mål og inden for rammerne af de overordnede retningslinjer, som Rådet fastsætter. I henhold til traktatens artikel 148 skal medlemsstaterne gennemføre beskæftigelsespolitikker, der tager hensyn til retningslinjerne for beskæftigelse. Samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker er af fælles AM\ docx 3/316 PE v01-00

4 spørgsmål af fælles interesse. interesse, hvilket skyldes misforholdet mellem euroens indførelse som fælles valuta og de økonomiske realiteter i de forskellige medlemsstater. 121 Younous Omarjee Betragtning 2 (2) I henhold til traktatens artikel 175 skal medlemsstaterne samordne deres økonomiske politik med henblik på at nå de mål vedrørende økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 174. (2) Ifølge artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller øer, og skal der lægges særlig vægt på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art. I henhold til traktatens artikel 175 skal medlemsstaterne samordne deres økonomiske politik med henblik på at nå de mål vedrørende økonomisk, social og territorial samhørighed, der er fastlagt i artikel 174. Or. fr 122 Ernest Urtasun, Damian Boeselager for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 2 a (ny) (2a) Det foreskrives i artikel 2 og 8 i traktaten, at Unionen i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og PE v /316 AM\ docx

5 kvinder. Derfor bør integration af kønsaspektet, herunder kønsbudgettering, medtages i alle EU's politikker og bestemmelser. 123 Sirpa Pietikäinen for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Betragtning 2 a (ny) (2a) Det foreskrives i artikel 2 og 8 i traktaten, at Unionen i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Derfor bør integration af kønsaspektet, herunder kønsbudgettering, medtages i alle EU's politikker og bestemmelser. 124 Sirpa Pietikäinen Betragtning 2 a (ny) (2a) Det er dybt beklageligt, at Rådets konklusion af 21. juli 2020 skar væsentligt ned på finansieringen til genopretning og resiliens gennem EUprogrammer og finansieringsinstrumenter fra genopretnings- og resilienspakken. 125 Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore Betragtning 3 AM\ docx 5/316 PE v01-00

6 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. udgår 126 Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández Betragtning 3 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de bæredygtige politikker ("det europæiske semester"), rammen til fremme af gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, målene for bæredygtig udvikling, de nationale klima- og energiplaner, der er vedtaget i forbindelse med forvaltningen af energiunionen, og planerne for retfærdig omstilling til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Som en del af målene for det europæiske semester adresseres også strukturreformer baseret på solidaritet, integration og social retfærdighed med henblik på at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og vækst samt med henblik på at sikre lighed med hensyn til og adgang til muligheder og PE v /316 AM\ docx

7 social beskyttelse, beskytte sårbare grupper og forbedre levestandarden for alle, og medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer, idet de tager fuldt ud højde for de makroøkonomiske politikkers bidrag til opnåelsen af målene for bæredygtig udvikling. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen, som en måde at opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter på, der skal støttes med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. 127 Ernest Urtasun, Damian Boeselager for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 3 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, principielt til at udpege nationale reformprioriteter inden for økonomisk politik og til at følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. I forbindelse med det europæiske semester har Europa- Parlamentet fastslået, at socialt ansvarlige AM\ docx 7/316 PE v01-00

8 reformer skal tage udgangspunkt i solidaritet, integration, social retfærdighed og en rimelig fordeling af velstand med henblik på at sikre lighed og adgang til muligheder og social beskyttelse, beskytte sårbare grupper og forbedre levestandarden for alle borgere. 128 Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis for GUE/NGL-Gruppen Betragtning 3 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder og målsætningerne i FN's mål for bæredygtig udvikling, til at udpege nationale bæredygtige reform- og investeringsprioriteter og følge deres gennemførelse. I denne sammenhæng, der skal ændres for at fremme retfærdig, inklusiv og bæredygtig vækst, beskæftigelse af høj kvalitet og miljøbeskyttelse, sådan som det tydeligt fremgår af covid-19-krisen og af den økonomiske og finansielle krise i 2008, udvikler medlemsstaterne selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer og investeringer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. 129 Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel PE v /316 AM\ docx

9 Betragtning 3 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Som en del af målene for det europæiske semester adresseres også strukturreformer baseret på solidaritet, integration og social retfærdighed med henblik på at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og vækst samt med henblik på at sikre lighed med hensyn til og adgang til muligheder og social beskyttelse, beskytte sårbare grupper og forbedre levestandarden for alle. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. 130 José Gusmão Betragtning 3 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til (3) På EU-niveau har det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester") tjent til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Den økonomiske genopretning efter denne historiske recession bør dog ske i henhold til målene i den europæiske grønne pagt og den europæiske søjle for sociale AM\ docx 9/316 PE v01-00

10 støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. rettigheder med henblik på at fremme en ny økonomisk model for inklusiv og bæredygtig udvikling. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. 131 Sirpa Pietikäinen for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Betragtning 3 (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. (3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's mål for bæredygtig udvikling, til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen. 132 Ernest Urtasun, Damian Boeselager for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 4 PE v /316 AM\ docx

11 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser i alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Covid-19- krisen har en uforholdsmæssigt stor indvirkning på kvinder og piger som følge af eksisterende uligheder, der bl.a. fører til en øget risiko for kønsbaseret vold under nedlukningen og en højere sandsynlighed for at forlade arbejdsmarkedet som følge af en større omsorgsbyrde samt en højere andel af kvinder ansat i sektorer, der er ramt af nedlukningen, i den uformelle økonomi og i sektorer med større udbredelse af usikre ansættelsesforhold. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at forskellene mellem medlemsstaterne ofte bliver mere udtalte i kølvandet på kriser, når det gælder den økonomiske udvikling, finanspolitiske ressourcer, levestandarder og kvaliteten af de offentlige tjenester. Økonomiske kriser øger eller tydeliggør på vedvarende vis uligheden mellem og i samfundene, medmindre deres virkninger hurtigt og effektivt afhjælpes gennem kriseberedskab og økonomisk, social, miljømæssig og administrativ resiliens. Manglende resiliens kan også føre til undgåelige afsmittende virkninger af chok mellem medlemsstaterne eller i Unionen som helhed, hvilket er en udfordring for konvergensen og samhørigheden i Unionen og truer stabiliteten af Den Økonomiske og Monetære Union og det indre marked. Udviklingen af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer, hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til AM\ docx 11/316 PE v01-00

12 hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19-krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. 133 Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 er et stort symmetrisk chok for verdensøkonomien og Unionens økonomi. Det har store asymmetriske sociale og økonomiske konsekvenser i medlemsstaterne og regionerne og har ændret de økonomiske og sociale udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig, effektiv og koordineret indsats både fra Unionen og medlemsstaternes side for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. Ifølge Kommissionens økonomiske prognose fra sommeren 2020 vil EU's økonomi forværres med 8,3 % i 2020, hvilket er betydeligt mere og giver større forskelle end oprindeligt anslået og stikker langt dybere end under finanskrisen i Desuden faldt beskæftigelsen i EU med 2,7 % i andet PE v /316 AM\ docx

13 afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. kvartal af 2020 sammenlignet med det foregående kvartal, efter at den allerede var faldet med 0,2 % i første kvartal. De demografisk betingede udfordringer er også blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise i 2008 har vist, at udvikling af sunde, bæredygtige, socialt afbalancerede og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter på en retfærdig, inklusiv og bæredygtig måde. De mellemsigtede og langsigtede sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier og samfund kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Bæredygtige reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og samfundene og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en retfærdig, inklusiv og bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. 134 Sirpa Pietikäinen for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og AM\ docx 13/316 PE v01-00

14 koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. Covid-19-krisen har en uforholdsmæssigt stor indvirkning på kvinder og piger som følge af eksisterende uligheder, der bl.a. fører til en øget risiko for kønsbaseret vold under nedlukningen og en højere sandsynlighed for at forlade arbejdsmarkedet som følge af en større omsorgsbyrde samt en højere andel af kvinder ansat i sektorer, der er ramt af nedlukningen, i den uformelle økonomi og i sektorer med større udbredelse af usikre ansættelsesforhold. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af et stærkt velfærdssystem baseret på offentlige tjenester og sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt og på en mere inklusiv måde på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe uligheder og strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens og inklusionsevne, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større sociale forskelle i Unionen samt gøre hurtigere fremskridt for at opnå ligestilling mellem kønnene. 135 Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano PE v /316 AM\ docx

15 Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, Martina Michels Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer og udfordringerne i forbindelse med social inklusion og social samhørighed er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid- 19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. Desuden har de vist, at nedskæringer i de offentlige udgifter til uddannelse, kultur og sundhed er kontraproduktive, når det gælder om at opnå en hurtig genopretning og skabe resiliente økonomier og samfund. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19-krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens og resiliensen i de offentlige tjenester af almen interesse. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og de offentlige tjenester af almen interesse og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne og samfundslivet tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu AM\ docx 15/316 PE v01-00

16 større forskelle i Unionen. 136 Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19 først i 2020 har ændret de økonomiske og budgetmæssige udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater og den meget forskellige territoriale indvirkning i medlemsstaterne. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer og sociale velfærdssystemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier og samfund kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af medlemsstaternes foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers og sociale strukturers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres sociale og økonomiske resiliens, forstået som evnen til at tackle økonomisk chok og opnå langsigtede strukturelle ændringer på en retfærdig og inklusiv måde med henblik på at styrke livskvalitet og trivsel for alle, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en PE v /316 AM\ docx

17 bæredygtig genopretning og mindske forskellene i Unionen. (Med dette ændringsforslag erstattes "resiliens" med "social og økonomisk resiliens" i hele teksten.) 137 Sirpa Pietikäinen Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde, miljømæssigt bæredygtige og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af styrkelsen af deres økonomiers miljømæssige resiliens. Reformer og investeringer, der skal bygge på miljømæssigt bæredygtig genopretning, afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at AM\ docx 17/316 PE v01-00

18 få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. 138 Margarida Marques, Pedro Marques Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden og udgjorde en risiko for væsentlig fordrejning af det indre marked som følge af asymmetriske nationale reaktioner, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. PE v /316 AM\ docx

19 139 Gunnar Beck, Joachim Kuhs Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) De nationale og regionale nedlukningsforanstaltninger efter udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra alle medlemsstaterne for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid- 19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde, solvente og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke egenkapitalbaserede økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19-krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af medlemsstaternes budgetdisciplin og af deres økonomiers resiliens. Vækstfremmende reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne, styrke deres resiliens og mindske deres afhængighed af gældsfinansiering, vil derfor være af afgørende betydning for at få medlemsstaterne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og overvinde de økonomiske, sociale og territoriale forskelle i Unionen. AM\ docx 19/316 PE v01-00

20 140 José Gusmão Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af bæredygtige og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19-krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen, samtidig med at man undgår en ren tilbagevenden til tidligere ikkebæredygtige dynamikker. 141 Karlo Ressler, Tomislav Sokol PE v /316 AM\ docx

21 Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede strukturelle udfordringer med asymmetriske konsekvenser for medlemsstaterne er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig og samhørighedsstyrkende genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. 142 Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma Betragtning 4 AM\ docx 21/316 PE v01-00

22 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens samt mindske afhængigheden af CO2-skabende energi, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. 143 Margarida Marques, Pedro Marques Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske PE v /316 AM\ docx

23 udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede udfordringer er blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som den tidligere økonomiske og finansielle krise har vist, at udvikling af sunde og resiliente økonomier og finansielle systemer, der bygger på stærke økonomiske og sociale strukturer hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt på chok og til hurtigere at komme på fode igen bagefter. De mellemsigtede og langsigtede konsekvenser af covid-19- krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier kommer sig over krisen, hvilket igen afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til at afbøde krisens økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers resiliens. Reformer og investeringer, der skal afhjælpe strukturelle svagheder i økonomierne og styrke deres resiliens samt øge deres produktivitet og konkurrenceevne, vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på vejen mod en bæredygtig genopretning og undgå endnu større forskelle i Unionen. 144 Victor Negrescu Betragtning 4 (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De (4) Udbruddet af covid-19-pandemien først i 2020 har ændret de økonomiske udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig og koordineret indsats fra Unionen for at håndtere de enorme økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De AM\ docx 23/316 PE v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0461/169. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0461/169. Ændringsforslag 9.1.2019 A8-0461/169 169 Betragtning 2 (2) På EU-plan tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker til at udpege nationale reformprioriteter og overvåge deres gennemførelse.

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/0009(COD) 3.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Finlands nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 275 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Finlands konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0265(COD) 11.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0453/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0453/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0453/2018 10.12.2018 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på

Læs mere

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 bmc/lma/ef 1 DG B 1C - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juni 2017 (OR. en) 9291/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 om budgetmæssig kapacitet for euroområdet (2015/2344(INI))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 om budgetmæssig kapacitet for euroområdet (2015/2344(INI)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2017)0050 Budgetmæssig kapacitet for euroområdet Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 om budgetmæssig kapacitet for euroområdet (2015/2344(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 12.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) 9235/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV 463

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt DA DA 2016/0358 (NLE) Forslag

Læs mere

9021/19 aan/ht/ipj 1 ECOMP 1A

9021/19 aan/ht/ipj 1 ECOMP 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2019 (OR. en) 9021/19 ECOFIN 468 UEM 139 SOC 346 EMPL 260 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 aan/aan/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0162/2. Ændringsforslag. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0162/2. Ændringsforslag. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen 6.3.2019 A8-0162/2 2 Punkt 2 2. understreger, at EU's sociale mål og forpligtelser er lige så vigtige som de økonomiske mål; understreger, at behovet for at investere i social udvikling ikke kun er et

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I

10881/10 lv/nlk/am 1 DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juni 2010 (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 NOTE fra: til: Vedr.: Økofinrådet Det

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2114(REG) fra Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2114(REG) fra Budgetudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/2114(REG) 26.10.2016 UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om generel revision af (2016/2114(REG)) Ordfører for udtalelse:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for med Rådets udtalelse

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for med Rådets udtalelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2011 SEK(2011) 812 endelig Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2011 med Rådets udtalelse om Maltas opdaterede stabilitetsprogram,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 4-22

ÆNDRINGSFORSLAG 4-22 Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 28.6.2017 ÆNDRINGSFORSLAG 4-22 Udkast til betænkning Luděk Niedermayer (PE604.736v01-00) Administrativt samarbejde og bekæmpelse af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-51

ÆNDRINGSFORSLAG 18-51 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.1.2015 2013/0390(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 18-51 Udkast til betænkning Elisabeth Morin-Chartier (PE541.670v01-00) om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0357/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0357/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0357/2015 7.12.2015 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.5.2012 2011/0299(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 15-26

ÆNDRINGSFORSLAG 15-26 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/0029(COD) 19.9.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 15-26 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE585.811v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2018 COM(2018) 404 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2018 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen 8.11.2018 A8-0358/23 23 2018/0166R(APP) Henvisning 9 a (ny) der henviser til EU's kollektive forpligtelse til at nå målet om at anvende 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) på officiel udviklingsbistand

Læs mere

5601/19 clf 1 ECOMP 1A

5601/19 clf 1 ECOMP 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) 5601/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5095/19 Vedr.: ECOFIN 51

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0087/2. Ændringsforslag. André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0087/2. Ændringsforslag. André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen 6.3.2019 A8-0087/2 2 Betragtning A A. der henviser til, at indførelsen af euroen er et af de vigtigste politiske resultater for det europæiske projekt og en hjørnesten i opbygningen af ØMU'en; A. der henviser

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. marts 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 B8-0893/2016 } RC1/Am. 27 1 Punkt 2, led 4 tackle udfordringer vedrørende balancen mellem arbejds- og privatliv og den kønsbestemte forskel i løn og pension; tackle den kønsbestemte forskel i løn og pension

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2018/0216(COD) 10.12.2018 ÆNDRINGSFORSLAG 449-680 Udkast til betænkning Esther Herranz García (PE627.760v02-00) Regler for

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.7.2014 B8-0051/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 15.5.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2012 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

9249/15 pfw/bbi/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9249/15 pfw/bbi/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9249/15 UEM 186 ECOFIN 391 SOC 354 COMPET 266 ENV 348 EDUC 172 RECH 163 ENER 205 JAI 368 EMPL 227 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 17.2.2015 2015/0009(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2015/XXXX(BUD) 23.6.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Budgetudvalget om Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.3.2012 2011/0386(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 Udkast til betænkning Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0165/2016 27.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0106/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om øers

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 8.10.2014 PE539.660v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Marita Ulvskog (PE537.317v01-00) Beskæftigelse og sociale aspekter af Europa

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forårsprognose 2013: EU s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession

Forårsprognose 2013: EU s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession EUROPA-KOMMISSIONEN PRESSEMEDDELELSE Bruxelles, den 3. maj 2013 Forårsprognose 2013: EU s økonomi er langsomt ved at komme sig efter en langvarig recession Efter den recession, der kendetegnede 2012, forventes

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om den økonomiske politik i euroområdet

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om den økonomiske politik i euroområdet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 726 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om den økonomiske politik i euroområdet DA DA Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD)

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD) Europa-Parlamentet 2014-2019 Plenarmøde A8-0369/2017(COD) 23.11.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2019 COM(2019) 504 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2019 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-14

ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2015/2013(BUD) 6.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Victor Boștinaru (PE549.331v01-00) Forslag til ændringsbudget nr. 2/2015: Overførsel af forpligtelser,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

1. Formandskabet har udarbejdet vedlagte udkast til Rådets konklusioner om den årlige vækstundersøgelse og den fælles beskæftigelsesrapport 2019.

1. Formandskabet har udarbejdet vedlagte udkast til Rådets konklusioner om den årlige vækstundersøgelse og den fælles beskæftigelsesrapport 2019. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2019 (OR. en) 6635/19 SOC 111 EMPL 78 ECOFIN 192 EDUC 79 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Udkast til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0352/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0352/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0352/2016 25.11.2016 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 14.7.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 22.1.2015 2014/0217(COD) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

8463/17 hsm 1 DGG 2B

8463/17 hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8463/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7896/17

Læs mere