Aftale mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune"

Transkript

1 Tårnby Kommune Københavns Kommune Aftale mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune Udførelse af ikke-specialiseret ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus

2 Forord Nærværende aftale omhandler beskrivelse af ikke-specialiseret ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus for borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner. Aftalen indebærer at Københavns Kommune varetager genoptræningsopgaven for Tårnby Kommune på vegne af det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. Aftalen træder i kraft 1. januar 2007 og kan revideres i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende. Der er aftalt, at aftalen evalueres primo april 2007 og eventuelt igen primo august Det er en forudsætning for indgåelse af nærværende kontrakt, at Københavns Kommune er fuldt indtægtsdækket og holdes økonomisk skadesløs for samtlige udgifter forbundet med genoptræning af borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner. Heri ligger, at alle direkte og indirekte omkostninger til varetagelse af genoptræning af borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner afholdes af de respektive kommunalbestyrelser, herunder evt. erstatningsansvar og lignende. Vedtaget af Københavns Kommune Tårnby Kommunalbestyrelse Den 7. december 2006 Den 19. december 2006

3 Indhold 1. Aftaleparter side 4 2. Aftalegrundlaget side 4 3. Aktivitet side Henvisning side Ressourceforbrug pr. genoptræningsforløb side Ventetid side 5 4. Genoptræningsplan side 5 5. Kontaktpersoner side 6 6. Henvisning til genoptræning side 6 7. Opfølgning side 6 8. Betaling side 7 9. Transport side Tvister side Samarbejde side Forlængelse og opsigelse af aftalen side 8 Bilagsoversigt: Bilag 1 - Lovgrundlag for aftalen side 9 Bilag 2 - Ikke specialiseret og specialiseret genoptræning side 10 Bilag 3 - Diagnosegrupper side 12 Bilag 4 - Genoptræningsplaner side 13 Bilag 5 - Kontaktpersoner side 14 Bilag 6 Leverandør patientbefordring side 15 Bilag 7 DAGS-takster side 16 Bilag 8 Fastlæggelse af serviceniveau side 17

4 1. Aftaleparter Tårnby Kommune, på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune, og Københavns Kommune har med ikrafttræden pr. 1. januar 2007 indgået nærværende aftale. Aftalen indebærer, at Københavns Kommune udfører, som entreprenør, ikke-specialiseret ambulant genoptræning af borgere med folkeregisteradresse i henholdsvis Tårnby og Dragør Kommune, som Tårnby Kommune overtager pr. 1. januar Aftalegrundlaget Aftalegrundlaget er Sundhedslovens 140, der fastlægger, at Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Nærværende aftale omhandler dermed ikke den genoptræning, som vedrører Tårnby og Dragør Kommuners forpligtigelser efter Lov om Social Service. Efter Sundhedslovens 84 skal Regionen tilbyde en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat træning efter udskrivning fra sygehus. Nærværende aftale vedrører opgaver i relation til ikke-specialiseret ambulant genoptræning for myndige borgere, dvs. borgere over 18 år, fra Tårnby og Dragør Kommune, jfr. undtagelse i punkt 3 første afsnit. Aftalen er desuden opbygget med udgangspunkt i forudsætninger vedr. genoptræningsområdet jf. aftalen mellem H:S og Tårnby Kommune om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte i relation til genoptræningsområdet. Hvilket betyder, at aftalen omhandler et ikke-forandret serviceniveau i forhold til delingsaftalen. Begge parter er opmærksomme på frit valg for genoptræning og dermed borgeres ret til at få denne ydelse udført andet sted end via de genoptræningstilbud som Københavns Kommune tilbyder. 3. Aktivitet Aftalen omfatter alle borgere fra Tårnby og Dragør Kommuner, der efter udskrivning fra sygehus skal tilbydes ambulant genoptræning på ikke-specialiseret niveau. Der henvises dog til Bilag 3, idet genoptræning af pædiatri, gynækologi og obstetrik ikke kan udføres via nærværende aftale. I forbindelse med genoptræning af geriatriske patienter vil der, i lighed med den henvisning der sker i Københavns Kommune til kommunens egne 8 træningscentre, kunne henvises til at genoptræningen bliver foretaget på Tårnby Kommunens træningscenter på Løjtegårdsvej. Aftalen omfatter således patienter indenfor de diagnosegrupper, der er beskrevet i bilag 3, med ovenstående forbehold. 3.1 Henvisning Aftalen omfatter borgere fra Tårnby og Dragør Kommuner, der har modtaget en genoptræningsplan til ikke-specialiseret ambulant genoptræning og hvor henvisningsdiagnosen, jf. genoptræningsplanen, er omfattet af de diagnosegrupper, som er beskrevet i Bilag 3. Side 4

5 Tårnby Kommune henviser borgere med geriatriske diagnoser til genoptræningen på Tårnby Kommunes træningscenter på Løjtegårdsvej. Af hensyn til kapacitetsstyring hos Københavns Kommune angives andelen af de geriatriske patienter der forventes henvist til genoptræning i Københavns Kommune til at være 10%. Københavns Kommune henviser som udgangspunkt ikke til Tårnby Kommunes træningscenter. Der er mulighed for at visitationen i Københavns Kommune kan tilbagesende borgere til træningscentret på Løjtegårdsvej, hvis Københavns Kommune vurderer, at borgeren ikke skal ydes genoptræning på enten specialfunktionen for "neurologi og apopleksi" eller specialfunktionen for "kirurgiske indgreb og ryglidelser". 3.2 Ressourceforbrug pr. genoptræningsforløb Serviceniveau for ikke-specialiseret ambulant genoptræning i Københavns Kommune fremgår af Bilag 3. Serviceniveauet er beregnet på baggrund af det forventede antal genoptræningsforløb inden for en række diagnosegrupper i forhold til den personalenormering, som kommunen tilføres ved "Aftale mellem Københavns Kommune, Staten og Region Hovedstaden". Dette serviceniveau vil være gældende for alle borgere, der modtager genoptræning efter Sundhedsloven i Københavns Kommune, herunder borgere fra Tårnby og Dragør Kommuner. Den faktiske udmøntning af serviceniveauet administreres af Københavns Kommune. 3.3 Ventetid Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan, hvor bl.a. ventetiden for første patientkontakt fremgår. Borgere fra Købehavns, Dragør og Tårnby Kommune der henvises til genoptræning hos Københavns Kommunes leverandører af genoptræning, tildeles genoptræning på først mulige tidspunkt. Borgere, for hvem der er sundhedsfaglige krav til en umiddelbart iværksættelse af genoptræning, skal tilbydes genoptræning umiddelbart. Disse borgere vil således kunne stilles øverst på en eventuel venteliste. Københavns Kommune vurderer, med udgangspunkt i genoptræningsplanen, hvorvidt træningsforløbet skal iværksættes umiddelbart. 4. Genoptræningsplan Jf. 84 skal der tilbydes en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Genoptræningsplanen skal være skriftlig og udarbejdes i forbindelse med udskrivningen af patienten. En mere uddybende beskrivelse af indholdet af genoptræningsplanen findes i Bilag 4. Genoptræningsplanen sendes til (bopælskommunen, dvs.) Tårnby Kommune, hvilket ligeledes gælder også for borgere i Dragør Kommune, jfr. Lov om Forpligtigende Samarbejder 1 stk. 2 og 5. Tårnby Kommune videresender til Københavns Kommune genoptræningsplaner for borgere fra Tårnby og Dragør Kommuner, der skal modtage genoptræning i Københavns Kommune, jf Side 5

6 Fremsendelse af en genoptræningsplan fra Tårnby Kommune, er således at betragte som en bestilling, hvor Københavns Kommune forpligtes til at levere genoptræning jf. rammerne i nærværende aftale. Der kan ikke fremsendes genoptræningsplaner for borgere, der har modtaget en genoptræningsplan til: ikke-specialiseret genoptræning hvor diagnosen ikke er omfattet af nærværende aftale ikke-specialiseret genoptræning hvor henvisningsårsagen er en geriatrisk diagnose, og hvor Tårnby Kommune vælger at træningsindsatsen leveres på genoptræningscentret på Løjtegårdsvej specialiseret genoptræning selvtræning Indtil der foreligger en standard i MedCom, sendes genoptræningsplanen via mail (krypteret/digital signatur). 5. Kontaktpersoner Kommunerne udpeger en kontaktperson med kompetence og ansvar for koordineringen og kommunikationen i forbindelse med genoptræningsforløbet. I bilag 5 findes oplysninger om kontaktpersoner. 6. Henvisning til genoptræning Henvisning er en skriftlig genoptræningsplan udarbejdet efter Sundhedslovens 84. Samtidig med at genoptræningsplanen bliver udleveret til borgeren, vil genoptræningsplanen, via samtykkeerklæring, blive sendt til Tårnby Kommune samt til den praktiserende læge. Samtykkeerklæring fra borgeren om at genoptræningsplanen kan videresendes til Københavns Kommune varetages af Tårnby Kommune. Kan der ikke opnås samtykkeerklæring fra patienten, skal patientens ønske respekteres. Patienten skal imidlertid klart gøres opmærksom på, hvilke konsekvenser dette kan få. Sagen må afgøres på det grundlag der foreligger, og som udgangspunkt vil det medføre, at genoptræningen ikke kan udføres, da kommunens grundlag for at træffe en afgørelse er genoptræningsplanen. Videregivelse af persondata skal ske i overensstemmelse med persondataloven. 7. Opfølgning Genoptræningsplanen sendes fra hospitalet (både for så vidt angår Tårnby/Dragør borgere) til Tårnby Kommune, der videresender genoptræningsplanen til Københavns Kommune såfremt genoptræningen af borgerne falder inden for rammerne af nærværende aftale. Efter endt genoptræningsforløb gennemfører Københavns Kommune en vurdering af borgerens funktionsniveau, en slutstatus. Vurdering fremsendes efter samtykke med borgeren til Tårnby Kommune. Side 6

7 Hvis genoptræningsplanen ikke kan følges på grund af forhold hos borgeren eller genoptræningsinstitutionen, bliver Tårnby Kommune orienteret via Københavns Kommunes kontaktperson. 8. Betaling Borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner modtager genoptræning efter samme serviceniveau som borgere med folkeregisteradresse i Københavns Kommune. Den faktiske udmøntning af serviceniveauet, herunder visitation til konkrete genoptræningsforløb samt praktisk tilrettelæggelse af det enkelte genoptræningsforløb, administreres af Københavns Kommune. Tårnby og Dragør Kommuner har finansieringsansvaret for genoptræningsydelser leveret af Københavns Kommune til borgere fra Tårnby og Dragør Kommuner, der er omfattet af denne aftale. Det er en forudsætning for indgåelse af nærværende kontrakt, at Københavns Kommune er fuldt indtægtsdækket og holdes økonomisk skadesløs for samtlige udgifter forbundet med genoptræning af borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner. Heri ligger, at alle direkte og indirekte omkostninger til varetagelse af genoptræning af borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner afholdes af de respektive kommunalbestyrelser, herunder evt. erstatningsansvar og lignende. Såfremt det fornødne datagrundlag er til stede i efteråret 2007, herunder retvisende aktivitets tal for første halvår af 2007, alternativt efter 3 kvartaler af 2007, vil Københavns Kommune beregne takster efter kostprincippet, jfr. KKRs Kommunaldirektørudvalgs aftale om takstmodeller. Taksterne beregnes på direkte omkostninger til løn, tjenestekørsel m.v., samt til indirekte omkostninger i form af eksempelvis omkostninger til opstart af sager, kontorudgifter, EDB-udgifter, udviklingsomkostninger, forsikringer af ansatte m.v. Takstberegningerne vil på anmodning blive forelagt Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Indtil der foreligger en omkostningsbestemt takst, vil genoptræning, leveret af Københavns Kommune til borgere fra Tårnby og Dragør kommuner blive afregnet efter Sundhedsstyrelses vejledende DAGS-takster for almen ambulant genoptræning til mellemkommunal afregning. Disse DAGS-takster fremgår af Bilag 7. Hvis Københavns Kommune ikke kan fremskaffe det fornødne datagrundlag til at beregne takster efter kostprincippet, indkaldes aftaleparterne til en drøftelse af betalingen for Formålet med denne drøftelse vil være at sikre, at Københavns Kommune får samtlige omkostninger ved aftalen dækket. Konkrete afregningsprincipper: Afregningen mellem Tårnby og Dragør Kommuner og Københavns Kommune foretages altid på baggrund af afsluttede genoptræningsforløb. Omkostningsgaranti: Tårnby og Dragør Kommuner forudbetaler første hverdag i hver måned et a conto beløb på kr. til Københavns Kommune, fordelt med 75% til Tårnby kommune og 25% til Dragør kommune. Såfremt Tårnby og Dragør kommuner bestiller genoptræningsydelser efter denne aftale for mindre end a conto beløbet, svarende til 2.4 mio. kr. årligt, forbeholder Københavns kommune sig ret til at beregne sig sine omkostninger dækket til de dokumenterede udgifter kommunen har haft for at sikre beredskabet og forsyningsforpligtigelsen jfr. bilag 3. Side 7

8 I tilfælde af, at de afsluttede genoptræningsforløb overstiger a conto betalingen, bliver a conto beløbet modregnet i den månedlige afregning på afsluttede forløb og med en betalingsfrist på 30 dage fra fakturadato. Evt. for meget betalt a conto beløb afregnes til henholdsvis Tårnby og Dragør Kommuner i januar måned det efterfølgende regnskabsår. Såfremt Københavns Kommune kan beregne taksterne efter kostprincippet, vil der blive foretaget en regulering tilbage fra 1. januar Denne efterregulering kan både medføre en efterbetaling til Københavns Kommune og en tilbagebetaling til Tårnby og Dragør kommune. Afregningen for borgere fra Tårnby Kommune sker via: EAN Afregningen for borgere fra Dragør Kommune sker via: EAN Transport Samtidig med udarbejdelse af en genoptræningsplan vurderer det pågældende hospital, der udskriver patienten, behovet for befordring til første træningssession. Det efterfølgende befordringsbehov vurderes af den udførende træningsenhed. Patientbefordring rekvireres hos Tårnby og Dragør Kommunes leverandører. I Bilag 6 findes oplysninger om henholdsvis Tårnby og Dragør Kommunes leverandør af patientbefordringen. Afregningen sker herefter direkte mellem Tårnby og Dragør Kommuner og leverandørerne. 10. Tvister Parternes samarbejde skal tage særligt sigte på at identificere og søge at løse uoverensstemmelser ved mindelig aftale på et så tidligt tidspunkt som muligt. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, indkaldes på baggrund af skriftligt begæring til mæglingsmøde. Mødet afholdes inden 8 dage fra dato for indkaldelsen. Er uoverensstemmelsen ikke derved løst, skal sagen indbringes domstolene i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 11. Samarbejde Aftalens parter er opmærksomme på, at området er nyt og at det forpligtiger parterne til at samarbejde om opgavens omfang og udvikling. Dette sker via en følgegruppe bestående af medlemmer fra Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Sammensætningen afklares administrativt. 12. Forlængelse og opsigelse af aftalen Denne aftale træder i kraft pr. 1. januar Aftalen gælder til udgangen af denne valgperiode, det vil sige til udgangen af Herefter udløber den uden varsel. Side 8

9 Aftalen kan opsiges af begge parter med seks måneders skriftlig varsel til udgangen af et budgetår. Dato Dato På vegne af Tårnby Kommune På vegne af Københavns Kommune Bilag 1 - Lovgrundlag for aftalen Beskrivelse af det lovmæssige grundlag for aftalen. Sundhedsloven: 84. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter 170, skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel og ydes kun, når befordringsudgiften til behandlingsstedet overstiger en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat grænse. Stk. 2. Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter 171 og 172 skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel og ydes kun, når befordringsudgiften eller afstanden til behandlingsstedet overstiger en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat grænse. Stk. 3. Nærmere regler om ydelse af befordring og befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i forbindelse hermed fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 4. Når der anmodes om befordring eller befordringsgodtgørelse efter 170 og 171 fra et midlertidigt opholdssted, kan befordring eller befordringsgodtgørelse ved hjemtransport kun forlanges tilbage til det midlertidige opholdssted, medmindre andet følger af aftaler eller af traktatlige forpligtelser Et regionsråd kan indgå aftale med en kommunalbestyrelse om betaling for personer, der henvises til tilbud i kommunalt regi som alternativ til sygehusindlæggelse. Side 9

10 Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at en region i særlige tilfælde kan opkræve betaling for visse sygehusbehandlinger og -ydelser eller for behandling på visse regionale institutioner efter afsnit VI Bopælskommunen afholder udgifter til befordring i forbindelse med genoptræning efter 140 Side 10

11 Bilag 2 - Ikke-specialiseret og specialiseret genoptræning Nedenstående snitflade har til formål at konkretisere skellet mellem specialiseret og ikkespecialiseret ambulant genoptræning af borgere med folkeregisteradresse i Tårnby eller Dragør Kommuner. Udgangspunktet for den skelnen mellem specialiseret og den ikke-specialiseret genoptræning er 84 i Sundhedsloven samt "Notat vedr. præcisering af visse begreber i lovgivningen på genoptræningsområdet" fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 31. oktober Ovenstående notat fastslår følgende kriterier for identifikation af specialiseret ambulant genoptræning: 1) Genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt og/eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 2) Genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Eksempler på specialiseret genoptræning: 1) Genoptræning af multitraumatiserede patienter eller patienter med særlig komplicerede skader/brud, f.eks. håndskader eller forsinket heling som kræver et tæt samarbejde med speciallæge i forhold til medicinering, indikationer, kontra-indikationer og dosering af genoptræningen. Genoptræningen kan være i tæt samarbejde med flere speciallæger eksempelvis ortopædkirurger, plastikkirurger og neurokirurger. 2) Genoptræning af patienter med sjældne handicap eller særlig komplekse progredierende lidelser, hvor genoptræningen kræver tæt tværfagligt samarbejde med speciallæger. eksempelvis Osteogenesis imperfecta eller Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS). 3) Genoptræning af børn med medfødte syndromer/handicap i faser, hvor der kræves et tæt tværfagligt samarbejde i forhold til diagnosticering og vejledning, samt specifik genoptræning af motoriske, sensoriske og kognitive problemstillinger, der fortløbende koordineres og prioriteres i forhold til f.eks. medicinering. 4) Genoptræning der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Eksempelvis genoptræning af den subakutte hjertepatient eller i forbindelse med lungetransplantation. Eksempler på ikke-specialiseret genoptræning: 1) Genoptræning efter fraktur eller amputation, som efter den akutte fase ikke kræver tæt samarbejde med speciallæge. Eksempelvis hoftenære frakturer eller amputation som følge af diabetes 2) Genoptræning af patienter med rygsmerter som efter den akutte fase ikke kræver tæt samarbejde med speciallæge, eksempelvis genoptræning efter diskusprolaps. 3) Genoptræning af patienter med kroniske lidelser som ikke kræver tæt samarbejde med speciallæge, f.eks. kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), Osteoporose eller Dissemineret Sclerose. Side 11

12 Jf. følgebrevet til ovenstående notat præciseres det også, at "Det er i forbindelse med den nævnte økonomiske aftale forudsat, at det regionale sygehusvæsen skal yde ambulante ergo- og fysioterapeutiske ydelser som ambulant sygehusbehandling i den nye struktur, ud over den ambulante genoptræning, det regionale sygehusvæsen skal yde efter sundhedslovens genoptræningsbestemmelser, jf. den specialiserede, ambulante genoptræning, der forudsætter sygehus' ekspertise og udstyr mv. For så vidt angår definitionen af "genoptræning" skal Indenrigsog Sundhedsministeriet henlede opmærksomheden på, at der med de nye regler på genoptræningsområdet efter sundhedslovens 84 og 140 hverken er tiltænkt en udvidelse eller indskrænkning i den genoptræningsydelse, som borgerne efter den gældende lovgivning har ret til i dag." Side 12

13 Bilag 3 - Diagnosegrupper I forbindelse med den kommunale genoptræningsopgave har H:S oplyst følgende 22 diagnosegrupper, som vurderes at dække det ambulante genoptræningsområde. Antallet af træningssessioner er baseret på det foreslåede genoptræningsforløb indenfor hver enkelt diagnosegruppe. Da de enkelte træningsenheder har forholdsvis stor frihed til at tilrettelægge det enkelte træningsforløb, kan antallet af træningssessioner ikke fastlægges på forhånd og således heller ikke den forventede afregning pr. forløb. Opgørelsen er baseret på baggrund af de skønnede data for omfang af genoptræning indenfor diagnosegrupperne, HS har foretaget i forbindelse med delingsaftalen det vil sige genoptræningsydelser foretaget i Registreringen er sket på baggrund af gennemsnit for HS-området og således ikke konkret for borgere i Tårnby og Dragør kommuner. Registreringen kunne i 2004 ikke henføres til en kommunekode. Efterfølgende vil det ovenstående ikke give et klart billede af aktiviteten i Vedr. fordelingsnøgle: Det ligger i krav til retvisende afregning, at Københavns Kommune og Tårnby / Dragør Kommuner afregner efter den takstbærende SKS-registrering ved hver enkelt besøg. Fordelingsnøglen er derfor udelukkende teoretisk / skøn. Bilag 3 - Diagnosegrupper (Tårnby og Dragør) Patienter Fordelingsnøgle Diagnose I alt Antal træningssessioner Ydelser i alt GEN1A (640 kr.) GEN2A (855 kr.) GEN3A (1381 kr.) KOL - x - Geriatriske patienter Apopleksi Andre neurologiske sygdomme Neurokirurgiske patienter Hoftenær fraktur Hoftealloplastik Knæalloplastik Andre alloplastikker 0 x Amputationer Brud på skulder, arm, ankel Ledoperationer ell. Senesut Ledbåndsskader (distortioner) Håndkirurgiske patient * Kronisk ledegigt - x Hjerte-kar sygdom Rygpatienter (ikke operede) Spinal osteoperose Gynækologi 6 x Obstetrik - x Pædiatri - x Lymfødem behandling - x Andet * Total Der er ikke taget højde for en del af diagnosegrupperne, da Københavns Kommune ikke har meddelt antal træningssessioner for disse grupper Der er ikke taget højde for en individuel fordelingsnøgle for hver af diagnosegrupperne. Side 13

14 Bilag 4 Genoptræningsplaner. Jf. "Vejledning om træning i kommuner og regioner" (udkast) fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal genoptræningsplanen som minimum indeholde beskrivelser af patientens funktionsevne og genoptræningsbehov: 1. En beskrivelse af patientens funktionsevne umiddelbart forud for den hændelse/sygdom, der førte til den aktuelle sygehusbehandling, herunder beskrivelse af patientens habituelle funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse. 2. En beskrivelse af patientens funktionsevne på udskrivningstidspunktet, herunder af patientens aktuelle funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse, der inddrager såvel patientens ressourcer som begrænsninger. 3. En beskrivelse af patientens genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet. Beskrivelsen skal indeholde en præcisering af, hvilke begrænsninger i patientens funktionsevne, herunder hvilke(n) funktionsnedsættelse(r) samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsning, som genoptræningen skal rette sig imod. Jf. "Vejledning om træning i kommuner og regioner" (udkast) fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal genoptræningsplanen udleveres til patienten senest på udskrivningstidspunktet og den skal samtidig, efter aftale med patienten, sendes til patientens bopælskommune samt til patientens alment praktiserende læge. For borgere i Dragør Kommune, der modtager en genoptræningsplan, skal denne ligeledes sendes til Tårnby Kommune jf. punkt 4. Genoptræningsplan i aftalen. Når der i MedCom er udarbejdet en standard for elektronisk genoptræningsplan anvendes denne. Side 14

15 Bilag 5 - Kontaktpersoner Kontaktperson, Tårnby Kommune: Ledende fysioterapeut: Freddy Lillelund Plejehjemmet Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej Kastrup Telefon Mailadresse: Kontaktperson, Københavns Kommune: Genoptræning København Edith Rodes Vej 4 Bygning V, 1. sal 2200 København N Telefon Fax Mailadresse: Side 15

16 Bilag 6 Leverandør patientbefordring Tårnby Kommune: (Udfyldes når kommunen indgår aftale med leverandør) Navn Adresse Telefonnummer Mail Dragør Kommune: Navn Adresse Telefonnummer Mail Side 16

17 Bilag 7 DAGS-takster DRG-takster for genoptræning efter udskrivning (ambulant), 07-pl: Takstgruppe Takst (= komm. udgift) SKSkoder Betegnelse GEN1A 640 BLKZ0 Selvtræning efter instruktion i motionsrum BTR Ergoterapeutisk afprøvning vedrørende erhvervsaktivitet BLNA Biomekanisk bevægelsesterapi BLNC Neuromuskulær bevægelsesterapi BRA Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner BRB Træning af psykosocial funktion BRC Træning og vedligeholdelse af psykisk funktion GEN2A 855 BLNR Aktivitetstræning af fysisk funktion BTP Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse GEN3A AAF6 Hjemmebesøg Side 17

18 Bilag 8 Fastlæggelse af serviceniveau Nedenstående beskriver arbejdet med at fastlægge det hidtidige serviceniveau for den ambulante genoptræning i H:S - her forstået som den terapeuttid, der i gennemsnit har været allokeret til en ambulant patient med en given diagnose. I forlængelse heraf kommer notatet med forlag til, hvordan de enkelte diagnoser kan grupperes efter serviceniveau, og hvordan dette serviceniveau kan udmøntes i hhv. individuel træning og holdtræning. Endelig kommer notatet med eksempler på den aktuelle ambulante træningsindsats i H:S til enkelte diagnoser. Formål med fastlæggelse af serviceniveau I forbindelse med den politiske behandling af Sundhedsloven har Sundheds- og Indenrigsministeren understreget, at den ændrede opgavevaretagelse på genoptræningsområdet ikke har til formål at ændre det eksisterende serviceniveau. Opgaven består i at videreføre det eksisterende serviceniveau - nu fordelt over to sektorer. Samme holdning er videreført i de efterfølgende DUT-forhandlinger og i det øvrige arbejde med implementering af loven. For at sikre at genoptræningen videreføres på det eksisterende serviceniveau, skal omfanget og karakteren af den ambulante genoptræning i H:S beskrives nøje. Det gælder specielt omfanget og karakteren af den ambulante genoptræning, som Københavns Kommune skal videreføre efter 1. januar 2007 jf. delingsaftalen. De 35,6 terapeuter der overflyttes fra H:S til Københavns Kommune er desuden med til at sikre, at den eksisterende praksis på genoptræningsområdet videreføres. Københavns Kommune vil fremover organisere genoptræningen efter Bestiller- Udfører- Modtager princippet (BUM) fra at sikre et ensartet serviceniveau blandt borgere, der modtager genoptræning, uanset hvilken bydel de bor i. Det gælder også for patienter, der er udskrevet fra sygehusene med en genoptræningsplan. Metode Delingsaftalen mellem H:S og kommunerne i Hovedstadsområdet er baseret på aktivitetstal for den ambulante genoptræningsvirksomhed i H:S i Aktivitetstallene er udarbejdet af H:Sdirektionen på basis af en skematisk indrapportering fra de ledende terapeuter på de fem H:S hospitaler. Rapporterne omhandler antallet af patienter, antallet af terapeuttimer samt en beskrivelse af standardindsatsen til de enkelte diagnosegrupper. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med at kortlægge det eksisterende serviceniveau har taget udgangspunkt i de ledende terapeuters skematiske indrapporteringer, de aggregerede tal fra H:S- direktionen samt i fem større møder mellem repræsentanter fra fysio- og ergoterapiafdelingerne i H:S, kommunale træningsenheder og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De fem møder har været fordelt på følgende overordnede grupper: ryglidelser, den ældre patient med en ortopædkirurgisk diagnose, den ældre medicinske patient, den ortopædkirurgiske patient og den neurologiske patient. Formålet med møderne var, at få uddybet karakteren af den nuværende indsats (fx holdtræning og/eller individuel træning) og få kvalificeret data vedr. omfanget af træningsindsatsen i tilfælde af uklarheder eller uoverensstemmelse mellem datasættene. På baggrund af det indsamlede materiale er der beregnet en gennemsnitlig fysio- og/eller ergoterapeuttid, der er anvendt til hver patient indenfor hver diagnosegruppe 1. Herefter er fratrukket 50 % overheadtid (tid der ikke anvendes direkte i kontakt med patienten). Tilbage er et antal timer, her benævnt træningstid. 1 Et årsværk er på 1924 timer. Side 18

19 De enkelte diagnosegrupper er efterfølgende ordnet i seks grupper efter ressourceforbrug. Indholdet i træningsindsatsen er sammensæt indenfor de enkelte grupper med udgangspunkt i oplysningerne fra H:S jf. ovenstående. Resultat Der har været uoverensstemmelser i datasættene. Enkelte data i det aggregerede materiale fra H:S-direktionen kan ikke genskabes ved studier af det oprindelige materiale fra de ledende terapeuter. Fx mangler 612 håndkirurgisk forløb i tallene fra BBH s ergoterapi. Data er desuden ikke indrapporteret ensartet fra de ledende terapeuter, fx har Amager Hospital indrapporteret tallene for patienter med hoftefrakturer sammen med tallene for de geriatriske patienter. Ligeledes er der variation i indsatsen hos de enkelte diagnosegrupper mellem de fem hospitaler. Undtaget er indsatsen i forhold til rygdiagnoserne, hvor der er opnået konsensus om standardindsatsen. Resultatet skal derfor kun ses som det bedst mulige if. til de eksisterende oplysninger. Side 19

20 Resultatet af beregningerne ses af nedenstående skema 1. Diagnose Patienter i alt Stillinger i alt (ex. RH) Årsværk der overdrages (ex. overhead) Skøn over patientan tal i kommune rne Hoftealloplastik 675 1,3 0,8 392 Knæalloplastik 842 2,6 1,3 428 Ledbåndsskader (distorsioner) 607 1,4 0,8 360 Neurokirurgiske patienter 304 3,1 2,6 255 Rygpatienter (ikke opererede) ,1 2,2 696 Gynækologi 739 1,3 0,2 85 Hjerte-kar sygdom 387 2,1 0,2 38 Hoftenær fraktur 480 1,1 0,3 131 Håndkirurgiske patienter 400 1,9 0,3 63 Geriatriske ,6 8,4 870 Spinal osteoporose 27 0,9 0,2 6 Brud på skulder, arm, ankel 726 7,0 4,6 477 Amputationer 180 2,1 0,1 9 Ledoperationer ell. Senesut.patiente r ,4 7,0 603 Gns. antal timer pr. patient 4,6 2,3 9,7 4,9 5,8 2,9 19,9 9,9 ATA-tid Indsats Gruppe 0,5 times individuel træning og 7,2 timers holdtræning (1/4 2 ) fx 2 timer x ugl. i ca. 4 uger 3 timers individuel træning + 15,2 timers holdtræning (1/8 3 ) fx 2 timer ugl. i ca. 8 uger Enten 1 times individuel træning + 7,6 times holdtræning (1/4) fx 2 x ugl. i ca. 4 uger eller 2,9 times individuel træning 4 timers individuel træning + 23,6 timers holdtræning ( (1/4) fx 2 gange ugl. i ca. 12 uger Apopleksi ,8 6, ,1 15,1 12 timers individuel træning og 12,4 timers holdtræning (1/4) fx. 2 timer ugl. i ca. 6 uger 5 Andre neurologiske sygdomme 200 7,1 4, ,3 34,2 28 timers individuel træning og 24,8 timers holdtræning (1/4) fx 2 timer ugl. i ca. 12 uger 6 2 (1/4) 1 terapeut til 4 patienter på hold 3 (1/8) 1 terapeut til 8 patienter på hold Side 20

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven 140 2019 Uden for det trekommunale samarbejde Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...3 Hvem

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 LOVGRUNDLAG 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Data for genoptræning

Data for genoptræning Bilag 2 Data for genoptræning Da varetagelse af genoptræning af patienter efter udskrivning er en ny kommunal opgave, er der stor fokus på monitorering af opgaven. Kendskab til opgavens omfang er en forudsætning

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Tabel med detaljerede data vedrørende borgerne som har modtaget en GOP. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Gennemsnit. af alle mdr. 61,8 57,6 58,1 58,2 60,6 59,3

Tabel med detaljerede data vedrørende borgerne som har modtaget en GOP. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Gennemsnit. af alle mdr. 61,8 57,6 58,1 58,2 60,6 59,3 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Stab og sekretariat BILAG, Status på genoptræningsområdet juni NOTAT Dato:.. Af: Tina Gamstrup Nørholm Data vedrørende de borgere som modtager genoptræning

Læs mere

Indsatsområdet Træning

Indsatsområdet Træning Indsatsområdet Træning 1. Målgruppe Indsatsområdet omfatter alle patienter, både børn og voksne, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Aftalen omfatter

Læs mere

Aftale mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune

Aftale mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune Tårnby Kommune Københavns Kommune Aftale mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune på vegne af det forpligtigende samarbejde med Dragør Kommune Udførelse af ikke-specialiseret ambulant genoptræning efter

Læs mere

Forslag til Samarbejde om genoptræning

Forslag til Samarbejde om genoptræning På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Forslag til Samarbejde om genoptræning Brevid: 2256494 Ansvarsområde Region Kommune Sundhedsloven 84, 140 & 140a, Vejledning om træning i kommuner

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

N O TAT. Takster og betalinger på genoptræningso m- rådet. 1. Indledning og baggrund

N O TAT. Takster og betalinger på genoptræningso m- rådet. 1. Indledning og baggrund N O TAT Takster og betalinger på genoptræningso m- rådet Takster og betalinger på genoptræningsområdet... 1 1. Indledning og baggrund... 1 2. Sundhedsstyrelsens nye genoptræningstakster... 3 2.1 Genoptræningstakster

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for træning

Kvalitetsstandarder for træning Kvalitetsstandarder for træning Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Fribefordring Kørsel til læge og speciallæge, samt kørselsgodtgørelse Sundhedsloven 170 og 173

KVALITETSSTANDARD Fribefordring Kørsel til læge og speciallæge, samt kørselsgodtgørelse Sundhedsloven 170 og 173 KVALITETSSTANDARD Fribefordring Kørsel til læge og speciallæge, samt kørselsgodtgørelse Sundhedsloven 170 og 173 LOVGRUNDLAG 170. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for træning

Kvalitetsstandarder for træning Kvalitetsstandarder for træning Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140 Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring af Sundhedsloven 140, Vejledning om træning

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Hvem kan få almen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet præciseret i Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 4. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på Faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedsloven på børneområdet Læsevejledning vedrørende almen og specialiseret ambulant genoptræning på børneområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Bilag. Region Midtjylland. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud Region Midtjylland Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

Godkendelse: Kvalitetsstandarder Genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Godkendelse: Kvalitetsstandarder Genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Punkt 3. Godkendelse: Kvalitetsstandarder Genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2 1 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2 Lovgrundlag 86, stk. 2 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Hvem kan få genoptræning Borgere, der

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid Kvalitetsstandarder træning 2019 Center Sundhed, Kultur og Fritid Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere