UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI"

Transkript

1 UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016

2 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden at blive præsenteret for en definition er relativt lavt, nemlig 9%. Det lave kendskab til cirkulær økonomi er ikke ensbetydende med, at virksomheder ikke anvender principperne fra cirkulær økonomi i deres virksomhed. Således svarer hele 50%, at de i dag anvender principperne fra cirkulær økonomi i deres virksomhed. Dette indikerer et behov for at skabe større kendskab om konceptet. Generelt viser undersøgelsen en stor interesse for cirkulær økonomi. Således er hele 88% positivt stemte over for konceptet, efter at være blevet præsenteret for det. Cirkulær økonomi ud fra et miljømæssigt hensyn Den positive holdning til konceptet skyldes overvejende hensynet til miljøet, hvilket 79% af virksomhederne angiver som årsag til, at de er positivt stemte over for cirkulær økonomi. Dog svarer virksomheder, at miljømæssige hensyn sjældent vægter højt, når de tager afgørende beslutninger i virksomheden. Det manglende match mellem cirkulær økonomi og lønsomhed er en potentielt udfordring for udbredelsen af konceptet. At 54% af virksomhederne vurderer at kunne opnå lavere omkostninger ved at anvende cirkulær økonomi, betyder dog, at de har blik for de mulige positive økonomiske gevinster ved anvendelse af principperne i cirkulær økonomi. Behov for mere viden om konceptet I undersøgelsen svarer 21% af virksomhederne, at de ikke bruger cirkulær økonomi i dag, men at de har en interesse i at benytte det. Den primære barriere for at anvende principperne i cirkulær økonomi er, at virksomhederne ikke har tilstrækkelig viden om cirkulær økonomi. Dette angiver 35% af de virksomheder, som ønsker at anvende cirkulær økonomi, men som aktuelt ikke gør det, som årsag. Behovet for mere viden om cirkulær økonomi kan ses som en generel tendens blandt virksomhederne. Således svarer kun 19%, at de er enige i, at de har nok viden om cirkulær økonomi til at anvende principperne i deres forretningsmodel. 2

3 OM UNDERSØGELSEN TELEFONINTERVIEWS BLANDT 200 TILFÆLDIGT UDVALGTE VIRKSOMHEDER BLANDT EKOKEMS PRIMÆRE MÅLGRUPPE Denne rapport præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende danske virksomheders kendskab og holdninger til cirkulær økonomi. Besvarelserne er indsamlet via telefoninterviews foretaget i perioden 22. juni til 12 juli. I alt har 200 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Med henblik på at opnå et bredt billede af kendskab og holdninger blandt relevante virksomhedstyper har Hill & Knowlton i samarbejde med Epinion afgrænset undersøgelsen til at omhandle virksomheder inden for følgende brancher: Bygge- og anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomhed og hospitaler Industri Landbrug, Jagt og Skovbrug Transportvirksomhed m.v. Der er foretaget 40 interviews med tilfældigt udvalgte virksomheder inden for hver branchekategori med henblik på at sikre, at vi efterfølgende kan udtale os om særlige tendenser i specifikke brancher. Dette afspejler ikke det faktiske størrelsesforhold mellem brancherne, og efter dataindsamlingen er resultaterne derfor vægtet med henblik på at sikre undersøgelsens repræsentativitet i forhold til undersøgelsens målgruppe. 3

4 KENDSKAB OG HOLDNING TIL CIRKULÆR ØKONOMI LAVT KENDSKAB, MEN POSITIVE HOLDNINGER TIL CIRKULÆR ØKONOMI Har du hørt om cirkulær økonomi? 9% Ja Nej Kendskab til konceptet Blandt de 200 respondenter i nærværende undersøgelse kendte 9% til cirkulær økonomi forud for undersøgelsen. 31% af dem, som svarer, at de ved, hvad cirkulær økonomi er, angiver efterfølgende korrekt, hvad det er. 91% Det relativt lave kendskab kan skyldes, at begrebet cirkulær økonomi ikke er særligt kendt, selvom selve konceptet er. Holdningen til konceptet Den lave kendskabsgrad til begrebet er ikke ensbetydende med en lav interesse. Ser man på, hvor mange der er positivt indstillede over for begrebet efter at være blevet præsenteret for det, svarer hele 88%, at de er positive over for tanken om cirkulær økonomi. De resterende holdninger fordeler sig således, at 7% er neutrale, 3% er negative, mens 2% svarer ved ikke. Årsager til positiv holdning Spørger man respondenterne ind til, hvorfor de er positive over for cirkulær økonomi, så er den overordnede tendens, at respondenterne vægter de miljømæssige hensyn højt. Således svarer 79%, at de er positive, fordi cirkulær økonomi kan forbedre miljøet, mens 10% angiver, at deres positive holdning til cirkulær økonomi skyldes forhåbninger til cirkulær økonomis økonomiske potentiale for enten den danske økonomi, andre virksomheder i samme branche, eller virksomheden selv. Årsager til negativ holdning Selvom størstedelen af respondenterne er positive over for konceptet, er der stadig 10% af respondenterne, som er negative over for konceptet. Når respondenterne bliver bedt om at forklare årsagen til deres negative holdning, så splittes svarene op i to forklaringer. 55% mener, at det blot er en fremtidsvision, som politikere diskuterer, mens 43% forklarer deres negative holdning med, at cirkulær økonomi vil gøre produkter dyrere at producere og dermed dyrere for kunden at købe. De resterende begrunder deres holdning anderledes. 4

5 KENDSKAB OG HOLDNING TIL CIRKULÆR ØKONOMI LAVT KENDSKAB, MEN OVERVÆLDENDE POSITIV HOLDNING TIL KONCEPTET Miljømæssige hensyn kontra lønsomhed Man kan altså på baggrund af resultaterne fra nærværende rapport konkludere, at den primære årsag til den positive holdning til cirkulær økonomi hovedsageligt ligger i de miljømæssige forbedringer, som cirkulær økonomi potentielt vil medbringe. Et nærliggende spørgsmål kunne være, i hvilken grad miljømæssige hensyn er vigtigere end økonomiske hensyn? Undersøgelsen viser, at 8% af virksomhederne vægter de miljømæssige hensyn meget eller lidt vigtigere end lønsomhed. Samtidigt viser resultaterne, at hele 45% vægter miljømæssige hensyn og lønsomhed lige vigtigt. Omvendt mener 45% af de adspurgte, at lønsomhed er meget eller lidt vigtigere end miljømæssige hensyn. Således er virksomhederne generelt positive over for cirkulær økonomi på grund af de miljømæssige gevinster, men kun få virksomheder mener, at disse hensyn er væsentligere end lønsomhed. Er miljømæssige hensyn eller lønsomhed vigtigst, når din virksomhed tager afgørende beslutninger (så som strategi, go-to-marked, indkøb, produktion osv.)? Miljømæssige hensyn er klart vigtigst 3% Miljømæssige hensyn er lidt vigtigere 5% Hensyn til miljø og lønsomhed er lige vigtige 45% Lønsomhed er lidt vigtigere 15% Lønsomhed er klart vigtigst 30% 2% 5

6 CIRKULÆR ØKONOMIS BETYDNING FOR INDUSTRIEN MANGE FORVENTNINGER TIL EFFEKTER, DOG MED TENDENS TIL TRO PÅ MILJØMÆSSIGE FORDELE Største forventede effekter i industrien Undersøgelsen viser, at virksomhederne har en række forventninger til effekten af cirkulær økonomi: 44% svarer, at de forventer flere miljøvenlige industrier. Desuden svarer 41%, at de forventer flere fordele til virksomheder. Hele 29% forventer, at cirkulær økonomi vil skabe flere arbejdspladser i industrien. Samtidig svarer 38%, at de forventer mere lovgivning for virksomheder, og 37% forventer flere udgifter til industrierne. Generelt er der enighed blandt virksomhederne om, at cirkulær økonomi vil få betydning for industrien. Gevinster ved cirkulær økonomi Når virksomhederne angiver deres forventninger til gevinsterne ved cirkulær økonomi, peger de på henholdsvis økonomiske og miljømæssige gevinster: Blandt de økonomiske gevinster nævner 54%, at de vil være i stand til at begrænse udgifter gennem ressourceoptimering. Derudover mener 34%, at de tror, de får nye indtægtskilder ved at anvende cirkulær økonomi. Desuden tror 22%, at de vil være i stand til at tiltrække nye talenter. Ser man på de miljømæssige forhold, svarer 38%, at virksomheder, der anvender cirkulær økonomi, vil blive i stand til at bidrage til den nødvendige grønne omstilling. På samme måde mener 34%, at de vil være bedre rustet i fremtiden inden for bæredygtighed. Hvad tror du, virksomheder generelt vil vinde ved at anvende cirkulær økonomi? De vil blive bedre rustet til fremtiden inden for bæredygtighed 34% De vil være i stand til at reducere deres omkostninger ved at ressourceoptimere 54% De vil få nye indtægtskilder og forretningsmuligheder 34% De vil være i stand til at tiltrække nye talenter som arbejdskraft 22% De vil være i stand til at bidrage til den nødvendige grønne vækst i samfundet 38% De vil ikke vinde noget 9% 9% 6

7 CIRKULÆR ØKONOMIS BETYDNING FOR INDUSTRIEN MANGE FORVENTNINGER TIL EFFEKTER, DOG MED TENDENS TIL TRO PÅ MILJØMÆSSIGE FORDELE Hvor enig eller uenig er du i, at cirkulær økonomi som en forretningsmodel vil blive afgørende for din branche inden for de næste 3-5 år? 22% 5% 15% 16% Hvordan forventer du, at cirkulær økonomi bliver afgørende for din branche? Det udnytter potentialet for genanvendelse Det skaber konkurrencefordele for eksisterende produkter Det bliver dét, som vores kunder efterspørger Det skaber konkurrencefordele for nye produkter 8% 15% 13% 27% 30% Helt enig Hverken enig eller uenig Helt uenig 13% Enig Uenig Det skaber en stabil forsyning af råstoffer Det udnytter potentialet for en længere produkt-livscyklus 4% 3% 31% Cirkulær økonomi som afgørende faktor i fremtidig forretningsmodel Omkring en tredjedel af de adspurgte virksomheder svarer, at de forventer, at cirkulær økonomi bliver afgørende for deres branche inden for de næste 3-5 år. Samtidig svarer 51%, at de er enten uenige eller helt uenige i påstanden. Derudover er 13% hverken enige eller uenige, mens de resterende 5% svarer ved ikke. Årsager til, at cirkulær økonomi bliver afgørende i en fremtidig forretningsmodel? Blandt de virksomheder, der enten er enige eller helt enige i, at cirkulær økonomi bliver afgørende for deres branche i fremtiden, er den hyppigst angivne forklaring, at det udnytter muligheden for genanvendelse. 7

8 POTENTIEL IMPLEMENTERING AF CIRKULÆR ØKONOMI BRED INTERESSE, MEN MANGLENDE VIDEN Tilstrækkelig viden om cirkulær økonomi? En nødvendig betingelse for, at virksomheder er i stand til at implementere cirkulær økonomi i deres forretningsmodel, er, at de har tilstrækkelig viden om emnet. Hvor enig eller uenig er du i, at du har nok viden om cirkulær økonomi I forhold til at være i stand til at anvende principperne i din forretningsmodel? 30% 28% Resultaterne fra nærværende analyse viser, at over halvdelen, nemlig 57%, ikke mener, at de har nok viden om cirkulær økonomi til at anvende disse principper. Kun 6% er helt enige i, at de har nok viden, hvilket vidner om, at der er et relativt stort behov for mere viden om cirkulær økonomi. 6% 13% 19% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig 5% Anvender din virksomhed i øjeblikket principperne indenfor cirkulær økonomi? 29% 21% Ja Nej, men vi har en interesse Nej, og vi har ingen interesse 50% Udbredelsen af cirkulær økonomi Men hvor mange bruger egentlig cirkulær økonomi i dag? I undersøgelsen svarer 50%, at de anvender principperne i cirkulær økonomi. Derudover svarer 21%, at de ikke bruger cirkulær økonomi i dag, men at de har en interesse, mens de resterende 29% ikke bruger det og heller ikke har en interesse. At 50% af respondenterne allerede i dag anvender principperne i cirkulær økonomi i deres virksomhed, er interessant taget i betragtning af, at kun 9% kendte til begrebet forud for undersøgelsen. 8

9 POTENTIEL IMPLEMENTERING AF CIRKULÆR ØKONOMI BRED INTERESSE, MEN MANGLENDE VIDEN Barrierer for implementering Blandt de 21%, som ikke anvender principperne inden for cirkulær økonomi i deres virksomhed i dag, nævner 35%, at den største barriere til at anvende cirkulær økonomi er, at de ikke har tilstrækkelig med viden om emnet. 25% svarer, at de ikke har de finansielle ressourcer til at implementere, mens 24% svarer, at de mangler lokale aktører, der kan rådgive i processen. Kun 4% svarer, at de ikke har nok forsknings- og udviklingsressourcer til at implementere. De resterende 23% svarer ved ikke. Hvilke barrierer ser du, når det kommer til at anvende cirkulær økonomi i din virksomhed? Vi har ikke tilstrækkelig viden om implementering Vi mangler lokale aktører, der kan rådgive os i processen Vi har ikke de finansielle ressourcer til at implementere Vi har ikke forsknings- og udviklingsressourcer til at implementere 3% 25% 24% 23% 34% Hvorfor har i ingen interesse for at anvende cirkulær økonomi? Det er ikke relevant for min branche Det vil betyde øgede udgifter Det vil betyde øget lovgivning 0% 7% 14% 79% Årsager til manglende interesse Blandt de 29%, som svarer, at de ikke anvender cirkulær økonomi i dag og heller ikke har nogen interesse i at gøre det, svarer 79%, at det skyldes, at det ikke er relevant for deres branche. Derudover svarer 14%, at det skyldes, at det betyder øgede udgifter, mens kun 0,2% svarer, at deres manglende interesse skyldes, at det vil betyde øget lovgivning. De resterende 7% svarer ved ikke. 9

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2017

DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2017 DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 217 Af Svend Bie og Poul Henrik Due Facilities Management er under forandring. Medlemsundersøgelsen, der er gennemført op til Årskonferencen, peger på en række udviklingstræk,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Aalund. Insight. Business. Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering. November 2018.

Aalund. Insight. Business. Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering. November 2018. Aalund Business Insight Revisionsbranchen November Hver fjerde danske virksomhed vil søge ekstern rådgivning om digitalisering Hver fjerde danske virksomhed med mere end 10 ansatte vil søge ekstern rådgivning

Læs mere

Udvikling og erhvervsfremme for SMV er

Udvikling og erhvervsfremme for SMV er Juli 2018 Udvikling og erhvervsfremme for SMV er Denne analyse er del af SMVdanmarks konjunkturundersøgelse foretaget i perioden 15. februar til 1. marts 2018 og besvaret af 774 virksomheder. Størstedelen

Læs mere

30% Måske, hvis tilskud

30% Måske, hvis tilskud Resultater fra analysen Virksomhederne er positive over for ansættelse af højtuddannede Håndværksrådet udsendte i 2015 i samarbejde med DJØF et spørgeskema til medlemmerne af Håndværksrådets analysepanel

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne Danske virksomheder kan gennem varer og serviceydelser både bidrage til en bedre bundlinje og til at imødegå klimaforandringerne.

Læs mere

Metodenotat til analysen:

Metodenotat til analysen: Metodenotat til analysen: Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske virksomheder Dette metodenotat beskriver den anvendte metode i analysen Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat 13. april 2018 J-nr.: /

Notat 13. april 2018 J-nr.: / Notat 13. april 2018 J-nr.: 87098 / 2492345 Bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeri har spurgt sine medlemmer om deres forståelse og oplevelser af og med bæredygtighed. Spørgeskemaet er

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Sagsnr. 17-212 Ref. LSH/EDO Den 3.februar 2017 Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Undersøgelsen er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetagerside revisorernes 1 af 13 interesser

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater August 2016 Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervslivets kendskab til FN s 17 verdensmål. Har i høj grad. kendskab til FN s verdensmål. virksomheder. Mindre og mellemstore. vs.

Erhvervslivets kendskab til FN s 17 verdensmål. Har i høj grad. kendskab til FN s verdensmål. virksomheder. Mindre og mellemstore. vs. PwC s Pulsmåling Verdensmålene i erhvervslivet HIGHLIGHTS Erhvervslivets 17 Knap en tredjedel af de adspurgte erhvervsledere har i lav eller slet ikke kendskab til FN s 17. Blandt de mindre og mellemstore

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater 14-62 Kontakt 63-64 Formål

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL 1 NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL INTRO Når virksomheden bestiller flyttebil er en rapport, der belyser virksomhedernes vækstvilkår og bosætning. Analysen søger at forstå, hvad virksomhederne lægger

Læs mere

FN s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag

FN s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag FN s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag Knap 40 pct. af virksomhederne arbejder med FN s Verdensmål. Det viser en undersøgelse foretaget blandt IDAs Toplederpanel. De

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometer-undersøgelse (EB 69), foråret EP/EC-undersøgelse Sammenfatning af analyse

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometer-undersøgelse (EB 69), foråret EP/EC-undersøgelse Sammenfatning af analyse Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KLIMAÆNDRINGER Bruxelles, den 15/10/2008 Særlig Eurobarometer-undersøgelse (EB 69), foråret 2008 - EP/EC-undersøgelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 INDHOLD PROVARDE OVERBLIK... 3 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 4 ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 5 FORVENTNINGER TIL MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN... 6 HVILKE KONSEKVENSER

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Holstebro Goes Global. Effektmåling og evaluering af vækstinitiativ

Holstebro Goes Global. Effektmåling og evaluering af vækstinitiativ Holstebro Goes Global Effektmåling og evaluering af vækstinitiativ Ole Bisleth Oktober 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Opgavens indhold og fremgangsmåde... 3 1.1.1 Evaluering og effektmåling af eksportfremstød

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017 Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 10 12 18 22 2 FN s Verdensmål 3

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder. Konjunkturvurdering. 1. kvartal 2019

Små og mellemstore virksomheder. Konjunkturvurdering. 1. kvartal 2019 Små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering 1. kvartal 2019 Fakta om undersøgelsen SMVdanmarks konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til godt 2.100 respondenter, hvoraf 637 små

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2017 INDHOLD Emne Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag 2 FORORD Pluss og EY har for andet år gennemført

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK ERHVERVSKLIMA FAXE KOMMUNE... 3 LOKALE RAMMEVILKÅR... 4 ERHVERVSKLIMAET... 5 Tilfredshed med rammevilkår... 5 INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN... 6 Tilfredshed med

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

PwC s CEO Survey 2019 Highlights

PwC s CEO Survey 2019 Highlights PwC s CEO Survey 2019 Highlights 1 Highlights PwC s CEO Survey 2019 Få et overblik over danske og globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden et

Læs mere