Digitalisering af danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af danske virksomheder"

Transkript

1 Digitalisering af danske virksomheder

2 Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering 5 Stigende forventninger til at høste digitaliseringens gevinster. 6 Mindre virksomheder forventer mindst af digitalisering Allerede digitaliserede virksomheder har markant større forventninger Digitalisering ses i stigende grad på bundlinjen.. 8 Barrierer for digitalisering. 9 De mindst digitale virksomheder mangler overblik og ser flere barrierer 10 Digitaliserede virksomheder mangler løsninger og it-kompetencer.. 11 Viden, rådgivning og afskrivninger kan øge digitaliseringen.. 12 De mindst digitaliserede er mest positive overfor nye tiltag Fakta om undersøgelsen

3 Digitalisering af danske virksomheder Regeringen har nedsat et IKT-vækstteam, der skal komme med anbefalinger til, hvordan digitalisering kan være med til at øge produktiviteten og væksten i dansk erhvervsliv. IT-Branchen og Dansk Erhverv ønsker at bidrage konstruktivt til arbejdet i IKT-vækstteamet. Denne undersøgelse er gennemført for at belyse, hvordan danske virksomheder udnytter digitale muligheder, og hvilke barrierer og muligheder de ser for at udnytte digitalisering i deres virksomhed. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem IT-Branchen og Dansk Erhverv blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. En del af undersøgelsen blev også gennemført i Undersøgelsen er derfor i stand til at vise den digitale udvikling, som danske virksomheder har været igennem det seneste år. Hovedkonklusioner Lidt over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har enten en fuld eller udbredt grad af digitalisering. Kun 5 pct. af virksomhederne har ingen digitalisering. Langt flere danske virksomheder får nu direkte gevinst af digitalisering. Sidste år havde kun 21 pct. af virksomhederne fået en bedre bundlinje på grund af digitalisering. I år er det mere end hver tredje virksomhed. Langt flere virksomheder tror nu på, at de i indeværende år kan få gevinst af digitalisering. Sidste år forventede 37 pct. slet ikke at kunne høste nogen digitale gevinster. I år det kun 17 pct. Større virksomheder forventer tre gange hyppigere end mindre virksomheder, at de forventer at opnå gevinster ved digitalisering i pct. af virksomhederne ser i høj eller nogen grad digitalisering som vej til øget produktivitet. Og 72 pct. ser det som vej til øget vækst. Større virksomheder ser i langt højere grad digitalisering som vej til vækst og øget produktivitet end de mindre virksomheder. Barriererne for digitalisering, virksomhederne fremhæver, er: Manglende overblik over, hvad de kan opnå med digitalisering, at medarbejdere mangler itkompetencer og manglende kapital til investeringer i digitalisering. De tiltag for at styrke digitalisering, virksomhederne fremhæver, er: Tiltag der giver viden, i form af indblik i best practice og overblik over it-løsninger. Der efterlyses rådgivning til implementering og valg af it-løsninger samt bedre vilkår til at afskrive investeringer i hardware, software og it-rådgivning. 3

4 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet Digitaliseringsgraden blandt virksomhederne i de forskellige serviceerhverv, som Dansk Erhvervs medlemmer fordeler sig indenfor, varierer betydeligt. Lidt over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har enten en fuld eller udbredt grad af digitalisering. Kun 5 pct. har ingen digitalisering, og 14 pct. har kun implementeret de mest basale digitale redskaber. 27 pct. har indført en vis digitalisering. På en skala fra 0 til 4, hvor vil du da placere din virksomheds digitaliseringsgrad? 4 Fuld digitalisering (digitale processer udgør kernen i virksomhedens forretningsmodel) 18% 3 Udbredt digitalisering(fx med digitalisering af flere interne eller eksterne processer) 36% 2 En vis digitalisering (fx med digitalisering af enkelte interne og eksterne processer) 27% 1 Basal digitalisering (fx med internetopkobling, mail og evt. simpel hjemmeside) 0 Ingen digitalisering (interne og eksterne processer foregår uden digitalisering) 5% Digitalisering ses som en kilde til vækst og større produktivitet. Ca. tre ud af fire virksomheder svarer, at de i høj eller nogen grad ser digitalisering af deres virksomhed som en vej til øget vækst eller øget produktivitet. I hvilken grad ser du digitalisering af din virksomhed som en vej til: I høj grad I nogen grad 34% 34% 38% 46% I mindre grad 12% 19% Øget produktivitet Øget vækst Slet ikke Ved ikke 4% 5% 4% 4% 4

5 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering Større virksomheder ser i højere grad end mindre virksomheder digitalisering som en vej til mere vækst og højere produktivitet. Det ses i de to nedenstående tabeller, der opdeler svarene fra den ovenstående figur på virksomhedsstørrelse. Denne forskel kan formentlig henføres til, at der er flere ansatte i de større virksomheder, der vil drage fordel af, at processer bliver digitaliseret. I hvilken grad ser du digitalisering af din virksomhed som en vej til øget produktivitet Op til 25 ansatte 25+ ansatte I høj grad 36% 58% I nogen grad 35% 33% I mindre grad 16% 8% Slet ikke 6% 1% Ved ikke 7% 0% I hvilken grad ser du digitalisering af din virksomhed som en vej til øget vækst Op til 25 ansatte 25+ ansatte I høj grad 26% 44% I nogen grad 37% 38% I mindre grad 22% 16% Slet ikke 7% 2% Ved ikke 7% 0% 5

6 Stigende forventninger til at høste digitaliseringens gevinster Mens forrige spørgsmål var en generel vurdering af effekterne ved digitalisering, viser den nedenstående figur, hvor stor en andel af virksomhederne i undersøgelsen, der konkret forventer at opnå gevinster ved brugen af digitalisering i Halvdelen forventer i høj grad eller i nogen grad at de vil det, mens hver tredje kun i mindre grad forventer det. 17 pct. forventer slet ikke at få gevinster ved digitalisering i Der kan konstateres en væsentlig udvikling siden samme spørgsmål blev stillet i Andelen af virksomheder som i høj grad forventer at opnå gevinster med digitalisering er steget fra 11 % til 18 %, og andelen af virksomheder der slet ikke forventer at opnå gevinster med digitalisering er faldet fra 37 % til 17 %. Forventningerne til at få gevinster ved digitalisering er altså samlet set væsentligt højere i Sammenlagt forventer 51 pct. i høj eller nogen grad at få gevinst ved digitalisering, imod 39 pct. sidste år. Forventer du, at din virksomhed opnår gevinster ved digitalisering i 2013? Ja, i høj grad 11% 18% Ja, i nogen grad Ja, men i mindre grad 33% 28% 32% 24% Nej, slet ikke 17% 37% og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2012, n=741 6

7 Mindre virksomheder forventer mindst af digitaliseringen Større virksomheder forventer i højere grad at opnå gevinster ved digitalisering. Større virksomheder svarer 3 gange så hyppigt som mindre virksomheder, at de forventer at opnå gevinster ved digitalisering i Samtidig svarer mindre virksomheder ca. 4 gange så hyppigt, at de slet ikke forventer gevinster, sammenlignet med større virksomheder. Forventer du, at din virksomhed opnår gevinster ved digitalisering i 2013? Op til 25 ansatte 25+ ansatte Ja, i høj grad 10% 28% Ja, i nogen grad 30% 36% Ja, men i mindre grad 35% 29% Nej, slet ikke 26% 7% Allerede digitaliserede virksomheder har markant større forventninger Der er en markant tendens til, at virksomheder, som allerede har digitaliseret meget, også i højere grad forventer gevinster ved digitalisering i Således mener hele 29 % af virksomhederne, der har udbredt eller fuld digitalisering, at de i høj grad vil opnå gevinster med digitalisering i 2013, mod blot 6 % af virksomhederne med ingen, basal eller en vis digitalisering. Forventer du, at din virksomhed opnår gevinster ved digitalisering i 2013? Ingen/basal/en vis digitalisering Udbredt/fuld digitalisering Ja, i høj grad 6% 29% Ja, i nogen grad 28% 37% Ja, men i mindre grad 38% 27% Nej, slet ikke 29% 7% 7

8 Digitalisering ses i stigende grad på bundlinjen Anvendelsen af digitalisering ses på bundlinjen, og det er i stigende grad. 37 pct. af virksomhederne vurderer at deres resultat for 2012 blev bedre, fordi de havde udnyttet de muligheder, digitaliseringen tilbyder. Sammenlignet med besvarelserne på selvsamme spørgsmål sidste år ses en markant udvikling. Næsten dobbelt så mange har fået et bedre 2012-resultat som følge af digitalisering sammenlignet med resultatet for 2011-regnskabsåret. Andelen der ikke har fået bedre resultater af digitaliseringen er tilsvarende faldet fra 63 % til 41 %. Har din virksomhed efter din vurdering fået et bedre resultat i (2011/2012), end man ellers ville have fået, fordi din virksomhed har udnyttet digitaliseringens muligheder? 63% 37% 41% % 22% 16% 2011 Ja Nej Ved ikke og Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2012, n=741 8

9 Barrierer for digitalisering Digitalisering åbner muligheder for mere vækst og øget produktivitet. Undersøgelsen har spurgt ind til, hvilke barrierer virksomhederne ser for at digitalisere yderligere. 1) Flest virksomheder (39 %) peger på, at manglende overblik over, hvad de kan opnå med digitalisering, i høj eller nogen grad er en barriere for yderligere digitalisering. 2) Dernæst peger 37 % i høj eller i nogen grad på, at medarbejdere mangler ITkompetencer. 3) Tredjepladsen deles af barrieren manglende kapital til investeringer i digitalisering, og barrieren: Der mangler digitale løsninger der matcher min virksomheds behov. Begge er i høj eller nogen grad en barriere for 35 % af virksomhederne. Kun 18 pct. af virksomhederne ser dårlig dækning, båndbredde eller lignende itinfrastrukturelle forhold som værende en barriere i høj eller nogen grad. Barrierer for digitalisering Vi mangler overblik over, hvad vi kan opnå med digitalisering og hvordan 7% 32% Medarbejderne mangler ITkompetencer for at kunne udnytte digitaliseringens muligheder 8% 29% Min virksomhed mangler kapital til investeringer i digitalisering 10% 25% Der mangler digitale løsninger der matcher min virksomheds behov 9% 26% Dårlig infrastruktur med fx manglende dækning eller utilstrækkelig båndbredde udgør en barriere for virksomhedens digitalisering 5% 13% I høj grad I nogen grad Note: Svar på spørgsmålet I hvilken grad er nedenstående udsagn beskrivende for de eventuelle barrierer for yderligere digitalisering i din virksomhed? Svarkategorierne i mindre grad, slet ikke, ved ikke er ikke vist. 9

10 De mindst digitale virksomheder mangler overblik og ser flere barrierer Virksomheder, der er mindre digitaliseret (dem der har svaret de har ingen, basal eller en vis digitalisering) oplever flere barrierer for digitalisering end virksomheder, der har ladet digitalisering indgå som en central del af deres forretningsmodel og har digitaliseret mange eller næsten alle interne processer. For nogle, dog ikke alle, af de nedenstående spørgsmål omkring barrierer for digitalisering, gælder det således at der er en lidt større andel som oplever det som barrierer blandt virksomheder, der ikke har digitaliseret så meget. Fordelingen er lavet ved at skelne mellem virksomheder, der i det første spørgsmål omkring hvor meget de har digitaliseret, har svaret 0-2 (ingen, basal eller en vis digitalisering), og dem der har svaret 3-4 (udbredt eller fuld digitalisering). Analysen viser også at virksomheder der er mindre digitaliseret anser manglende overblik som den største barriere (53 %), efterfulgt af medarbejdernes IT-kompetencer (45 %) og dernæst af manglende kapital til digitale investeringer (41 %), når man sammenlægger andelen der peger på dette som værende en barrierer i høj eller nogen grad. Barrierer for virksomheder der har ingen, basal eller en vis digitalisering Vi mangler overblik over, hvad vi kan opnå med digitalisering og hvordan 11% 42% Medarbejderne mangler IT-kompetencer for at kunne udnytte digitaliseringens muligheder 12% 33% Min virksomhed mangler kapital til investeringer i digitalisering 13% 28% I høj grad I nogen grad Der mangler digitale løsninger der matcher min virksomheds behov 10% 27% Dårlig infrastruktur med fx manglende dækning eller utilstrækkelig båndbredde udgør en barriere for virksomhedens digitalisering 6% 12% Note: Svar på spørgsmålet I hvilken grad er nedenstående udsagn beskrivende for de eventuelle barrierer for yderligere digitalisering i din virksomhed? Svarkategorierne i mindre grad, slet ikke, ved ikke er ikke vist. 10

11 Digitaliserede virksomheder mangler løsninger og it-kompetencer Virksomheder, der er udbredt eller fuldt digitaliseret, peger ligeligt på medarbejdernes ITkompetencer (33 %) og på manglende digitale løsninger der matcher virksomhedens behov (33 %) som den største barriere for yderligere digitalisering. Dernæst kommer manglende kapital (30 %). Dette når man sammenlægger andelen, der peger på disse som værende en barriere i høj eller nogen grad. Barrierer for virksomheder der har udbredt eller fuld digitalisering Der mangler digitale løsninger der matcher min virk-somheds behov 8% 25% Medarbejderne mangler IT-kompetencer for at kunne udnytte digitaliseringens muligheder 6% 27% Min virksomhed mangler kapital til investeringer i digitalisering 7% 23% I høj grad I nogen grad Vi mangler overblik over, hvad vi kan opnå med digitalisering og hvordan 4% 23% Dårlig infrastruktur med fx manglende dækning eller utilstrækkelig båndbredde udgør en barriere for virksomhedens digitalisering 5% Note: Svar på spørgsmålet I hvilken grad er nedenstående udsagn beskrivende for de eventuelle barrierer for yderligere digitalisering i din virksomhed? Svarkategorierne i mindre grad, slet ikke, ved ikke er ikke vist. 11

12 Viden, rådgivning og afskrivninger kan øge digitaliseringen Virksomhederne i undersøgelsen er blevet bedt om at svare på, hvorvidt en række mulige tiltag vil hjælpe dem til at gøre mere brug af digitalisering. Generelt er vurderingen, at de forskellige tiltag vil være en hjælp, uden at nogle tiltag skiller sig ud som særligt efterspurgte. Ser man på andelen, som enten har svaret i høj eller nogen grad, er det mellem 40 og 52 pct. af virksomhederne der bifalder hvert af de foreslåede tiltag. 1) Størst opbakning får tiltag der giver viden, i form af indblik i best practice (49-52 %) og overblik over IT-løsninger (51 %) 2) Dernæst efterlyses rådgivning til implementering af (42 %) og valg imellem (41 %) ITløsninger. 3) Slutteligt peges der på bedre vilkår for at afskrive IT-investeringer i hardware og software samt rådgivning heri (40 %) I hvilken grad kunne nedenstående tiltag hjælpe din virksomhed til at gøre mere brug af digitalisering end i dag? Adgang til Best Practice-viden om, hvilken værdi virksomheder i min branche har fået ud af digitalisering 13% 39% Et branchespecifikt overblik over IT-løsninger, der kan være relevante for min virksomhed 18% 33% Bedre viden om min virksomheds muligheder for at øge produktivitet og vækst via digitalisering 36% Adgang til Best Practice-viden om, hvordan virksomheder i min branche har gennemført en omstilling mod øget digitalisering 35% I høj grad I nogen grad Uvildig rådgivning i implementering af IT og forandring af processer i min virksomhed til fordel for digitalisering 12% 30% Uvildig rådgivning i valg af IT-løsninger 11% 30% Bedre vilkår for at afskrive IT-investeringer i hardware og software 26% Bedre vilkår for at afskrive investeringer i rådgivning om digitalisering og procesoptimering 11% 29% Note: Svarkategorierne I mindre grad, slet ikke, ved ikke er ikke vist. 12

13 De mindst digitaliserede er mest positive overfor nye tiltag Svarfordelingen er her blevet delt op i forhold til, hvor meget virksomheder har digitaliseret. Der er i det store og hele ikke tale om markante forskydninger i svarfordelingen. 1) De mindre digitaliserede virksomheder er lidt mere positivt stemt overfor løsningsforslagene end de mere digitaliserede, særligt for løsningsforslagene om viden og overblik. 2) De mere digitaliserede virksomheder vægter afskrivningsmulighederne højere end bedre rådgivningsmuligheder. I hvilken grad kunne nedenstående tiltag hjælpe din virksomhed til at gøre mere brug af digitalisering end i dag? Virksomheder, der har ingen, basal eller en vis digitalisering: Et branchespecifikt overblik over IT-løsninger, der kan være relevante for min virksomhed 21% 37% Bedre viden om min virksomheds muligheder for at øge produktivitet og vækst via digitalisering 15% 41% Adgang til Best Practice-viden om, hvilken værdi virksomheder i min branche har fået ud af digitalisering 37% Adgang til Best Practice-viden om, hvordan virksomheder i min branche har gennemført en omstilling mod øget digitalisering 15% 33% I høj grad I nogen grad Uvildig rådgivning i valg af IT-løsninger 32% Uvildig rådgivning i implementering af IT og forandring af processer i min virksomhed til fordel for digitalisering 15% 30% Bedre vilkår for at afskrive investeringer i rådgivning om digitalisering og procesoptimering 9% 32% Bedre vilkår for at afskrive IT-investeringer i hardware og software 10% 29% Note: Svarkategorierne I mindre grad, slet ikke, ved ikke er ikke vist. 13

14 I hvilken grad kunne nedenstående tiltag hjælpe din virksomhed til at gøre mere brug af digitalisering end i dag? Virksomheder, der har udbredt eller fuld digitalisering: Adgang til Best Practice-viden om, hvilken værdi virksomheder i min branche har fået ud af digitalisering 13% 40% Adgang til Best Practice-viden om, hvordan virksomheder i min branche har gennemført en omstilling mod øget digitalisering 13% 37% Bedre viden om min virksomheds muligheder for at øge produktivitet og vækst via digitalisering 31% Et branchespecifikt overblik over IT-løsninger, der kan være relevante for min virksomhed 15% 30% Bedre vilkår for at afskrive IT-investeringer i hardware og software 18% 24% Bedre vilkår for at afskrive investeringer i rådgivning om digitalisering og procesoptimering 27% Uvildig rådgivning i implementering af IT og forandring af processer i min virksomhed til fordel for digitalisering 10% 30% I høj grad Uvildig rådgivning i valg af IT-løsninger 8% 29% I nogen grad Note: Svarkategorierne I mindre grad, slet ikke, ved ikke er ikke vist. 14

15 Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på data indsamlet i en spørgeskemabaseret undersøgelse gennemført i perioden februar Der er indsamlet i alt 228 besvarelser fra virksomheder, som er medlemmer af Dansk Erhverv. Medlemsundersøgelsen er gennemført ved, at et tilfældigt udvalgt udsnit af Dansk Erhverv medlemmer, der udgør en bred vifte af brancher i servicesektoren, har fået tilsendt et elektronisk spørgeskema. Selvom der i teorien kan være en tendens til, at man i virksomheder hvor der ikke er digitaliseret heller ikke vil være så tilbøjelige til at kunne modtage eller være interesserede i at besvare surveys der er udsendt digitalt, så vurderes det ikke at udgøre et metodisk problem for undersøgelsen, eftersom simpel korrespondence efterhånden anvendes af praktisk taget alle erhvervsdrivende i et eller andet omfang. Enkelte spørgsmål bliver i teksten sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse gennemført året før i februar 2012, ligeledes ud fra et tilfældigt udtræk af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. 15

16 Digitalisering af danske virksomheder Publikationen er offentliggjort i forbindelse med IT-Branchens årsmøde 14. marts 2013 IT-Branchen & Dansk Erhverv Børsbygningen, Slotsholmsgade 1217 København K Publikationen kan downloades på q 16

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE ANALYSE EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er blandt den mest

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 8 For yderligere information David Hedegaard Meyer Danske Advokater Telefon: +45 33 43 7 Email: dhm@danskeadvokater.dk Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret

Læs mere

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier Thomas Qvortrup Christensen, seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK, 3377 3316 Anders Michael Tetens Hoff, chefkonsulent, AHOF@DI.DK, 3377 3899 NOVEMBER 2018 Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SMV er forventer fortsat fremgang, men sakker bagud i investeringer

SMV er forventer fortsat fremgang, men sakker bagud i investeringer Claus Aastrup Seidelin, seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 JANUAR 19 SMV er forventer fortsat fremgang, men sakker bagud i investeringer Små og mellemstore virksomheder (SMV er) 1 venter fortsat

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Virksomheder: 2018 står i digitaliseringens tegn

Virksomheder: 2018 står i digitaliseringens tegn Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 JANUAR 18 Virksomheder: 18 står i digitaliseringens tegn Hver anden virksomhed har planer om at investere i it til næste år. Både store og små

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN HALTER EFTER TEKNOLOGITOGET

SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN HALTER EFTER TEKNOLOGITOGET SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN HALTER EFTER TEKNOLOGITOGET ØKONOMISK ANALYSE Små- og mellemstore virksomheder i industrien halter efter teknologitoget Selvom ny teknologi er med til at løfte

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR VERSION 2. Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR VERSION 2. Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 - VERSION 2 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 2 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Større lyst til at investere hos fødevarevirksomhederne i 2018

Større lyst til at investere hos fødevarevirksomhederne i 2018 Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 2128 699 FEBRUAR 18 Større lyst til at investere hos ne i 18 Fødevarevirksomhederne vil skrue op for investeringerne i 18. Den stigende investeringslyst er blandt

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore virksomheder Den demografiske udvikling i Danmark forventes at betyde, at der frem mod 2040 vil være ca. 350.000 færre i den erhvervsaktive alder end

Læs mere

Normering og trivsel EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PSYKOLOGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (2019) DANSK PSYKOLOG FORENING

Normering og trivsel EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PSYKOLOGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (2019) DANSK PSYKOLOG FORENING Normering og trivsel EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PSYKOLOGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (2019) DANSK PSYKOLOG FORENING Indhold Hovedkonklusioner... 2... 2 Baggrund og formål... 2 Undersøgelsens omfang og

Læs mere

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING

ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING ANALYSE AF PRODUKTIVITETSPOTENTIALER I RENOVERING UDFØRT 2014 FOR DANSK BYGGERI, MTH, NCC OG IDA-BYG I REGI AF RENOVERING PÅ DAGSORDENEN Chief Advisor Thomas Uhd og Advisor Jakob Byg Hornbek 1 Om analysen

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 4 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018 Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 JANUAR 2018 Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018 Virksomhederne i DI s Virksomhedspanel ser ganske lyst på det kommende

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Danske virksomheder er i EU's digitale top

Danske virksomheder er i EU's digitale top 19. februar 2019 2019:2 Danske virksomheder er i EU's digitale top Af Gitte Frej Knudsen og Peter Søndergaard Rasmussen Virksomhedernes brug af teknologi er en væsentlig faktor for deres konkurrenceevne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

8. It, produktivitet og udvikling

8. It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 75. It, produktivitet og udvikling Figur.1 Investeringer i it-udstyr og software som andel af de samlede faste bruttoinvesteringer. 199-4 16 12 4,6 9,7 4, 1,1 4,6 1,9 5,9

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Notat. Dansk Erhverv: Virksomhedernes juleaktiviteter

Notat. Dansk Erhverv: Virksomhedernes juleaktiviteter Notat Dansk Erhverv: Virksomhedernes juleaktiviteter Dansk Erhverv har i november gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres juleaktiviteter. Resultaterne præsenteres

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 Indhold ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK. 3 KONJUNKTUR-SURVEY... 4 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 5 KONJUNKTURKORT... 6 HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

E-handelspanelet foråret 2018

E-handelspanelet foråret 2018 Konsulent Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 77 4844 JUNI 218 E-handelspanelet foråret 218 6 pct. af medlemmer i DI Handel har digitalt salg og virksomhederne har højere forventninger til den digitaleomsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet

ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Erhvervslivet har taget it- og informationsteknologien til sig, og internetadgang og emails til informationsudveksling, kundekontakt

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere