VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011"

Transkript

1 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION

2 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT Personkreds Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV Varsling 5 4. BARSELSORLOV/ADOPTIONSORLOV Varsling 5 5. FÆDREORLOV Varsling 6 6. SÆRLIG ORLOV TIL FADER Varsling 6 7. FORÆLDREORLOV Ret til forlængelse Delvis genoptagelse med forlængelse efter aftale Ret til udskydelse Udskydelse efter aftale Varsling 8 8. ADOPTION Afhentning af barn i udlandet Modtagelse af barn i Danmark Varsling 9 9. OMSORGSDAGE Tildeling af omsorgsdage Afvikling af omsorgsdage Frivilligt udlånte tjenestemænd LØNFORHOLD Betingelser for lønret DAGPENGEREFUSION Hovedregel Undtagelse fra hovedreglen Flere arbejdsgivere Forlænget orlov med nedsatte dagpenge Dokumentation Anmeldelse af refusionskrav Blanketter ØVRIGE FORHOLD Graviditetsundersøgelser Behandling for barnløshed Arbejdsmiljø Sygeligt forløbende graviditet Abort 15

3 SIDE Dødsfødsel, barnets død eller bortadoption Barnets hospitalsindlæggelse Arbejdet genoptages ikke under barnets indlæggelse Arbejdet genoptages under barnets indlæggelse Sygdom i orlovsperioden Moderens sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen Moderens sygdom efter orloven Undervisning Helligdage og lign Stedbarnsadoption Tjenestefrihed Bopæl i udlandet Pension Ferie Tilbagevenden fra orlov Afsked BØRNEPASNINGSORLOV INDUSTRIENS BARSELSFOND 22 BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1 REGLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSEL BILAG 2 REGELOVERSIGT FOR OMSORGSDAGE, PENSIONSOPTJENING OG ADOPTION

4 SIDE 3 1. INDLEDNING Ved ændring af ligebehandlings- og dagpengelovgivningen i 2002 (lov nr. 141 af 25. marts 2002) blev der indført en længere og mere fleksibel barsels- og adoptionsorlov. Denne vejledning tager afsæt i lovgivningen samt overenskomstfornyelserne i Vejledningen indeholder retningslinier for administration af reglerne i forbindelse med barsel og adoption i Post Danmark. 2. REGELSÆT Regler om fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption fremgår af følgende love og lovbekendtgørelser med senere ændringer samt gældende overenskomster: Barselloven: Lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Ligebehandlingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse. Lov om børnepasningsorlov Lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004 om børnepasningsorlov. Gældende overenskomster pr. 1. marts 2010 hhv. 1. april 2010: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation, funktionærer og overenskomstansatte på særlige vilkår Industriens overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere Industriens overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark Industriens overenskomst samt lokalaftaler for CO-Industri i Post Danmark Overenskomst mellem Post Danmark og HK Privat Overenskomst mellem Post Danmark og AC-organisationerne Overenskomst mellem Post Danmark og HK/Post & Kommunikation (chefer og ledere) Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund (arbejdsledere og specialister m.fl.) Forhandlingsprotokollat frivilligt udlånte tjenestemænd af 11. december 2009.

5 SIDE 4 I bilag 1 fremgår de væsentligste regler i forbindelse med graviditet og barsel. Du kan finde uddybende materiale på Personales hjemmeside under overenskomster, Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Arbejdsdirektoratets hjemmeside og på Personalestyrelsens hjemmeside Personkreds Ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption er gældende for alle medarbejdere i Post Danmark, og er beskrevet i kapitel 4 i barselloven. Ret til dagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption fremgår af kapitel 5 i barselloven. Ret til løn er beskrevet i overenskomsterne, som på visse punkter udvider de rettigheder, der følger af lovgivningen. Kontraktansatte har ret til løn i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i det omfang det fremgår af den individuelle kontrakt. 2.2 Karenstid Ansatte uden ret til løn under sygdom (timelønnede), omfattes af reglerne efter sammenlagt 1 års beskæftigelse. Tilkaldevikarer er omfattet af barsellovens bestemmelser. Det indebærer, at de pågældende først efter sammenlagt 1 års beskæftigelse har ret til graviditetsorlov fra 6 uger før forventet fødsel samt ret til omsorgsdage. I begge tilfælde vil der være tale om fravær med løn. Ansatte uden ret til løn under sygdom vil som udgangspunkt ikke være berettiget til løn under fravær efter fødslen, idet Post Danmark ikke kan modtage fuld dagpengerefusion. Hvis de opfylder beskæftigelseskravet i henhold til barsellovens bestemmelser, vil de dog være berettiget til løn under fravær på lige fod med månedslønnede medarbejdere. I karensperioden vil de ansatte være omfattet af barsellovens regler. 3. GRAVIDITETSORLOV En kvindelig ansat har ret til orlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Den dag, fødslen forventes at finde sted, medregnes i 6-ugers-perioden som den 42. dag.

6 SIDE Varsling En kvindelig ansat skal underrette tjenestestedet senest 3 måneder før forventet fødselstidspunkt samt om hun ønsker at benytte retten til fravær før fødsel. Hun skal til tjenestestedet aflevere dokumentation i form af kopi af vandrejournal eller attest, hvoraf fremgår lægens vurdering om det forventede fødselstidspunkt. Såfremt en ultralyd-scanning i uge 12 og senest i uge fastlægger et andet forventet fødselstidspunkt end lægens vurdering, ændres datoen i overensstemmelse hermed. 4. BARSELSORLOV/ADOPTIONSORLOV Efter fødslen har moderen ret til 14 ugers barselsorlov med løn. De 14 uger regnes fra dagen efter fødslen. Efter fødslen har moderen pligt til at holde orlov i de første 2 uger. Tilsvarende har adoptanter efter modtagelsen ret til 14 ugers adoptionsorlov med løn. Adoptanter har dog mulighed for at dele de 14 ugers orlov, men orlovsretten kan kun benyttes af en ad gangen. 4.1 Varsling Moderen/adoptanter har pligt til hurtigst muligt efter fødslen/modtagelsen, at underrette arbejdspladsen om fødselstidspunktet/tidspunktet for barnets modtagelse. Moderen skal senest 8 uger efter fødslen underrette arbejdspladsen om, hvornår hun vil genoptage arbejdet, herunder bl.a. om hun ønsker at forlænge eller udskyde orloven. Tilsvarende regler gælder for adoptanter. 5. FÆDREORLOV Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger med løn umiddelbart efter fødslen eller barnets hjemkomst. Faderen kan efter aftale med arbejdspladsen placere fraværet på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Herudover kan faderen efter aftale med arbejdspladsen genoptage arbejdet delvis i fædreorlovsperioden med forlængelse af orloven. Tilsvarende kan den ene adoptant holde orlov med løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen.

7 SIDE Varsling Manden skal senest 4 uger før forventet start af fædreorloven, underrette arbejdspladsen om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og længden heraf. Faderen/den anden adoptant har pligt til hurtigst muligt efter fødslen/modtagelsen, at underrette arbejdspladsen om fødselstidspunktet/tidspunktet for modtagelse af barnet. 6. SÆRLIG ORLOV TIL FADER Faderen har, udover 2 ugers fædreorlov, ret til fravær i 2 sammenhængende uger med løn i perioden fra fødslen og indtil udgangen af den 46. uge. Retten træder i stedet for faderens tidligere ret til at holde udvidet fædreorlov med løn i uge 25 og 26 efter fødslen. De 2 uger vil blive fratrukket de 32 uger, som forældrene tilsammen har med ret til dagpenge. Den mandlige eller kvindelige adoptant har tilsvarende ret til 2 ugers særlig orlov med løn. 6.1 Varsling Senest 8 uger efter fødslen/modtagelsen skal arbejdspladsen underrettes om tidspunkt for fraværets begyndelse. 7. FORÆLDREORLOV Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger, som de frit kan fordele imellem sig. Forældrene kan holde forældreorlov samtidig, forskudt eller i forlængelse af hinanden. Selv om hver af forældrene har ret til fravær i 32 uger, har de tilsammen kun ret til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis de begge ønsker at gøre brug af ordningen, vil 32 af de i alt 64 uger blive for egen regning. Hvis begge forældre er ansat i Post Danmark, har de ret til fravær med løn i tilsammen 10 uger af de 32 uger. De resterende orlovsuger af forældreorlovsperioden vil være på dagpenge. Hvis kun den ene af forældrene er ansat i Post Danmark, har denne ret til at holde 10 af de 32 ugers forældreorlov, med løn. Faderen har ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidig med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Endvidere kan de 10 uger med løn eller dele heraf placeres efter den 24. uge efter fødslen/modtagelsen i det omfang den anden af forældrene hol-

8 SIDE 7 der lønnet eller ulønnet orlov i perioden fra den 15. til 24. uge efter fødslen eller i dele heraf. Udskydelse af orlov er alene nødvendig, hvis der i forældreorlovsperioden opstår brud i forældrenes samlede udnyttelse af fraværsretten. Hvis den ene af forældrene er omfattet af retten til barselsdagpenge efter den danske lovgivning, mens den anden forælder er omfattet af et andet lands lovgivning om social sikring, er der i 9 og 10 i Familiestyrelsens bekendtgørelse nr. 696 af 23. juni 2006 fastsat særlige regler. I visse tilfælde kan der til den ene af forældrene kun ydes barselsdagpenge i 16 uger af forældreorlovsperioden. Tilsvarende regler gælder for adoptanter. 7.1 Ret til forlængelse Forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger til enten 40 eller 46 uger. Der er tale om enten 8 eller 14 hele uger og ikke dele heraf. Forlængelsen skal holdes i sammenhæng. For ikke at miste retten til løn under forældreorloven, skal de 10 lønnede uger være afholdt før evt. forlængelse fra 32 til 40 hhv. 46 uger. Dagpengenedsættelsen vil således først få virkning fra den 11. uge af forældreorlovsperioden. Forlængelse af de 32 ugers fraværsret til 40 eller 46 uger kan ikke kombineres med udskydelse af orlov eller delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orlovsperioden. 7.2 Delvis genoptagelse med forlængelse efter aftale En medarbejder kan efter aftale med arbejdspladsen genoptage arbejdet delvis i sin orlovsperiode såvel i de første 14 uger (ekskl. moderens obligatoriske 2 uger efter fødslen) som i de følgende 32 uger med den følge at retten til løn forlænges svarende til den tid arbejdet er genoptaget. Der er ikke nogen øvre grænse for beskæftigelsens omfang, som blot skal være lavere end den pågældendes normale arbejdstid. Det er en forudsætning for forlængelse af retten til løn, at medarbejderen i den periode, hvor arbejdet genoptages delvis, har ret til løn under fravær, og at arbejdspladsen modtager fuld dagpengerefusion under forlængelsen. Hvis medarbejderen fratræder inden udløbet af den forlængede orlovsperiode, er retten til forlænget fravær med løn betinget af, at der indgås aftale herom med den nye arbejdsgiver.

9 SIDE 8 Delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse er udelukket, hvis medarbejderen har valgt at udstrække dagpengeperioden fra 32 til 40 eller 46 uger eller har valgt en retsbaseret udskydelse af orlovsperioden. 7.3 Ret til udskydelse Udskydelse af orlov er aktuel, hvis forældrenes samlede fortløbende afvikling af forældreorlov afbrydes. Den ene af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov. Udskudt orlov skal afholdes i en sammenhængende periode inden barnet fylder 9 år. Udskydelse af orlov kan ikke kombineres med forlængelse af de 32 ugers forældreorlov til 40 eller 46 uger. Medarbejderen kan ikke genoptage arbejdet delvis med tilsvarende forlængelse i en retsbaseret udskudt orlovsperiode. Ved skift af arbejdsgiver inden den udskudte orlov er afholdt, bevares retten til fravær over for den nye arbejdsgiver. 7.4 Udskydelse efter aftale Begge forældre kan efter aftale med arbejdspladsen vælge at udskyde op til 32 uger af forældreorloven til senere afholdelse. Den udskudte orlov kan holdes samlet eller drypvis inden barnet fylder 9 år. Ved skift af arbejdsgiver inden den udskudte orlov er afholdt, vil udnyttelse af fravær kræve en aftale med den nye arbejdsgiver. 7.5 Varsling Forældrene skal senest 8 uger efter fødslen/modtagelsen underrette arbejdspladsen om tidspunkt for forældreorlovens begyndelse og om længden heraf, herunder om orloven ønskes forlænget, samt om de ønsker at udnytte retten til at udskyde 8 13 uger af forældreorloven. Tidspunkt for afholdelse af den retsbaserede udskudte forældreorlov skal varsles over for arbejdspladsen senest 16 uger før afholdelsen. Varsel for afholdelse af den aftalebaserede udskudte orlov skal aftales mellem arbejdsplads og medarbejder. Det aftalte varsel skal fremgå af den indgåede skriftlige aftale. 8. ADOPTION Hvis de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, har adoptanter ret til fravær med løn efter modtagelsen af barnet, svarende til reglerne for biologiske forældre. Reglerne i forbindelse med stedbarnsadoption er beskrevet i punkt

10 SIDE Afhentning af barn i udlandet En ansat, der skal hente et adoptivbarn i udlandet har ret til fravær med løn i op til 4 uger i forbindelse med transport til og ophold i modtagelseslandet før modtagelsen. Retten kan forlænges i op til 4 uger hvis opholdet i udlandet bliver længere end 4 uger af årsager, som ikke kan tilregnes den kommende adoptant. Retten gælder fra udrejsedatoen og indtil modtagelsen, dvs. det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at adoptanten/adoptanterne kan rejse ud af landet med barnet. Opholder adoptanterne sig fortsat i landet efter dette tidspunkt, fragår denne periode i de 46 ugers adoptions- og forældreorlov. I bilag 1 fremgår regeloversigt for omsorgsdage, pensionsoptjening og adoption. Ved modtagelsen begynder den almindelige adoptionsorlov. Retten vil i givet fald kunne benyttes af begge adoptanter. 8.2 Modtagelse af barn i Danmark En ansat, der skal modtage et adoptivbarn i Danmark, har ret til fravær med løn i op til 1 uge, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptanternes hjem, og adoptanterne af hensyn til barnet i en periode skal opholde sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Retten gælder for begge adoptanter, hvis de opholder sig sammen med barnet. I særlige tilfælde kan de kommunale myndigheder vurdere, at der er behov for en længere periode på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. I disse tilfælde vil orloven med løn kunne forlænges med op til én uge. 8.3 Varsling Varslingsregler for fravær til forældreorlov, fædreorlov og særlig orlov til den mandlige eller kvindelige adoptant, svarer til reglerne for biologiske forældre. Udnyttelse af retten til adoptionsorlov og retten til fravær med løn i forbindelse med modtagelse af barnet i udlandet, skal så vidt muligt gives med 3 måneders varsel. 9. OMSORGSDAGE Retten til omsorgsdage gælder for biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Det er dog i alle tilfælde en betingelse, at barnet skal have ophold hos den pågældende, dvs., at barnet enten har adresse hos eller regelmæssigt samkvem med denne. Aftale om omsorgsdage trådte oprindelig i kraft for ansatte, hvor barn forventedes født den 1. april 1995 eller senere, eller for ansatte hvis barn blev født/modtaget den 1. april 1995 eller senere.

11 SIDE Tildeling af omsorgsdage Fødsel/modtagelse sket før den 1. oktober 2006 Hver fødsel eller modtagelse af adoptivbarn gav medarbejdere både moderen og faderen 10 omsorgsdage pr. barn. Fødsel/modtagelse sket den 1. oktober 2006 eller senere Med virkning fra den 1. oktober 2006 har medarbejdere, ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (i alt 16 omsorgsdage). I bilag 2 fremgår regeloversigt for omsorgsdage, pensionsoptjening og adoption. Retten gælder tillige for medarbejdere, der ansættes i Post Danmark den 1. oktober 2006 eller senere og som er blevet forældre den 1. oktober 2006 eller senere, uanset om barnet er født/modtaget, mens den pågældende var ansat i Post Danmark. Eksempel: Er barnet 0 år ved ansættelsen, tildeles der 16 omsorgsdage Er barnet 1 år ved ansættelsen, tildeles der 14 omsorgsgade Er barnet 2 år ved ansættelsen, tildeles der 12 omsorgsdage og så fremdeles På forlangende skal der fremvises fornøden dokumentation for forældrerollen, bl.a. i form af original fødselsattest. 9.2 Afvikling af omsorgsdage En medarbejder, der er gravid, har ret til at holde de omsorgsdage, der udløses i forbindelse med fødslen, allerede i 7. og 8. uge før det forventede fødselstidspunkt. Kvindelige ansatte, som er omfattet af de nye regler om omsorgsdage pr. 1. oktober 2006 og som har afviklet 10 omsorgsdage umiddelbart forud for den varslede graviditetsorlov, skal have afviklet de resterende 6 omsorgsdage senest i det kalenderår, hvor barnet fylder 2 år. Omsorgsdage, der afholdes i tilknytning til orlov, skal varsles samtidig med den pågældende orlov. Adoptanter kan ikke afvikle omsorgsdage før modtagelse af adoptivbarnet. Fædre kan ikke afvikle omsorgsdage før fødslen. En omsorgsdag svarer til 7,4 timer for en fuldtidsansat og for deltidsansatte en forholdsmæssig del heraf. Omsorgsdage afholdes som hele dage, enkeltvis eller i sammenhæng, og kan placeres i forlængelse af orloven. Der er ikke fastsat særlige betingelser med hensyn til formålet med anvendelse af omsorgsdage. Bliver en ansat syg eller får andet lovligt forfald på en varslet omsorgsdag, betragtes omsorgsdagen som afholdt. Der gives ingen erstatningsdag.

12 SIDE 11 Har en ansat ønsket at holde omsorgsdage som 7. og 8. uge før forventet fødsel, og bliver pågældende langtidssygemeldt, så fortsætter sygemeldingen. De planlagte omsorgsdage tilbageføres, og kan afvikles på normal vis (2 dage pr. kalenderår indtil barnet fylder 7 år). Ved jobskifte kan omsorgsdage kun medtages, hvis den ansatte overgår direkte til et nyt ansættelsesforhold i Post Danmark. Med virkning fra den 1. marts 2011 udbetales ikke afviklede omsorgsdage i forbindelse med afsked. Det gælder i alle overenskomster med undtagelse af overenskomsterne med Akademiker-organisationerne, CO-Industri og HK Privat samt kontraktansatte chefer og ledere. Ikke-afholdte omsorgsdage, som er tildelt efter de nye regler pr. 1. oktober 2006, bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Der kan dog ske overførsel til det følgende kalenderår af: 1. Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget 2. Omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at bruge, fordi den pågældende holder barsels- adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår Ansatte, som har uforbrugte omsorgsdage efter den gamle omsorgsdagsordning, bevarer disse efter den 1. oktober 2006, og de bortfalder ikke ved kalenderårets udløb. 9.3 Frivilligt udlånte tjenestemænd Frivilligt udlånte tjenestemænd er omfattet af de bestemmelser, der er gældende for overenskomstansatte på særlige vilkår. 10. LØNFORHOLD Medarbejdere har i følgende perioder ret til sædvanlig løn i forbindelse med graviditet, barsel og adoption: Graviditetsorlov i op til 6 uger før forventet fødsel Op til 4 uger i forbindelse med afhentning af adoptivbarn i udlandet og op til 1 uge ved modtagelse af adoptivbarn i Danmark. Perioderne kan forlænges med op til 4 uger hhv. 1 uge, hvis det skyldes årsager, som ikke kan tilregnes den kommende adoptant. Barselsorlov/adoptionsorlov i op til 14 uger efter fødsel/modtagelse. Forældreorlov i op til 10 uger. Hvis begge forældre er ansat i Post Danmark, har de tilsammen har til løn i 10 uger af forældreorloven. Hvis den anden af forældrene holder forældreorlov med løn efter andre aftaler (f.eks. den kommunale barselsaftale), har den Post Danmark ansatte ret til løn i 10 uger af forældreorloven.

13 SIDE 12 Fædreorlov i op til 2 uger i forbindelse med fødsel/modtagelse eller efter aftale med arbejdspladsen indenfor de første 14 uger efter fødsel/modtagelse. Særlig orlov til faderen/den mandlige eller kvindelige adoptant i op til 2 uger, som kan placeres i tidsrummet indtil barnet er 46 uger eller indtil 46 uger efter modtagelsen. En eventuel løn- og dagpengeret udskydes/forlænges tilsvarende i tilfælde af udskudt orlov og delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orlovsperioden. Det er en betingelse for lønret, at en eventuel forlængelse af forældreorloven (fra 32 til 40 eller 46 uger) med deraf følgende dagpengenedsættelse først sker efter at de lønnede uger er holdt. 10 omsorgsdage pr. barn (gamle regler). Når omsorgsdage holdes i direkte tilknytning til orlovsperioder (graviditets-, barsels-, adoptions- eller forældreorlov), får medarbejderen udbetalt sin normale løn, inkl. fast påregnelige særlige ydelser. I andre tilfælde udbetales løn, ekskl. særlige ydelser. 2 omsorgsdage pr. barn (nye regler) i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. I øvrige perioder udbetales der dagpenge fra kommunen Betingelser for lønret Retten til løn i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er som hovedregel betinget af, at Post Danmark under fraværet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til barselloven svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til den pågældendes beskæftigelsesgrad. 11. DAGPENGEREFUSION 11.1 Hovedregel Når Post Danmark udbetaler løn til en ansat i forbindelse med fødsel eller adoption, er Post Danmark som hovedregel berettiget til at få de dagpenge, som den ansatte ellers ville have ret til fra kommunen (dagpengerefusion) Undtagelse fra hovedreglen Post Danmark kan dog ikke modtage dagpengerefusion i følgende tilfælde: Graviditetsundersøgelser Orlov, hvor en medarbejder modtager løn fra flere arbejdsgivere Graviditetsorlov før 4 uger før forventet fødsel Omsorgsdage 11.2 Flere arbejdsgivere Hvis en ansat under fraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse. Den ansatte mister ikke retten til løn, selv om Post Danmark i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

14 SIDE Forlænget orlov med nedsatte dagpenge En forældreorlov på 32 uger, hvor der ydes løn i de første 10 uger, kan forlænges med 8 eller 14 uger. For at bevare retten til løn, er det en betingelse, at den deraf følgende forholdsmæssige nedsættelse af dagpengebeløbet først får virkning efter afviklingen af de lønnede orlovsperioder Dokumentation En ansat har pligt til på forlangende at fremskaffe eller bekræfte oplysninger, som er nødvendig ved bedømmelse af Post Danmarks krav om udbetaling af dagpengerefusion. En ansat har ligeledes pligt til at fremkomme med oplysninger om den anden af forældrenes eventuelle afholdelse/forlængelse/udsættelse af orlov, som er nødvendig for at vurdere om betingelserne for ret til fravær og løn, er opfyldt Anmeldelse af refusionskrav Ved fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption skal der fremsættes refusionsanmodning fra og med 1. fraværsdag. Anmodning om refusion for udbetalt løn skal ifølge barselloven ske senest 8 uger efter orlovsperiodes udløb. Ved fravær før 4 uger før forventet fødsel på grund af graviditetsgener, skal anmeldelse af fraværet til kommunen ske senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Såfremt anmodningen bliver indgivet efter de nævnte frister, er der kun ret til dagpengerefusion for den periode, der ligger efter anmodningen. I Post Danmark er det dog besluttet, at der skal fremsættes refusionsanmodning månedsvis Blanketter Blanketter til brug ved anmeldelse og anmodning om refusion ved graviditet, barsel og adoption udskrives fra refusionsprogrammet i SAP. Blanket dp 401 (Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og evt. anmodning om refusion) anvendes første gang fraværet anmeldes, og der søges om refusion. Dette skal ske ved udgangen af den første fraværsmåned. Blankettens side 1 udfyldes af personalecentret og sendes til medarbejderen, der skal udfylde og underskrive side 2 samt returnere blanketten. Efterfølgende sender personalecentret dp 401 til kommunen. Blanket dp 402 (Anmodning om dagpengerefusion ved graviditet, barsel og adoption) anvendes, når der anmodes om refusion og fraværet tidligere er anmeldt på dp 401.

15 SIDE 14 Blankettens punkt 1 4 udfyldes af personalecentret og sendes til medarbejderen, som skal udfylde og underskrive punkt 5 6 samt returnere blanketten. Blanketten fremsendes månedsvis til kommunen så længe Post Danmark er berettiget til dagpengerefusion. Blanket dp 400A (Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption) anvendes ved udskudt ulønnet forældreorlov, og hvor der skal udbetales dagpenge fra kommunen direkte til medarbejderen. Blankettens punkt 1 4 udfyldes af personalecentret og sendes til medarbejderen, som skal udfylde og underskrive punkt 6 10 og derefter aflevere blanketten på kommunen. Opmærksomheden henledes på, at dagpenge udbetales bagud. 12. ØVRIGE FORHOLD Dette kapitel behandler de regler, der gælder for en række særlige forhold, som kan opstå i forbindelse med graviditet, barsel og adoption Graviditetsundersøgelser En gravid kvinde skal under et normalt graviditetsforløb til undersøgelser hos egen læge, jordemoder mv. Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiveren. Hvis undersøgelserne kun kan foregå i arbejdstiden, har den pågældende ret til at få fri fra arbejdet med løn. Post Danmark modtager ikke dagpengerefusion i forbindelse med fravær på grund af sådanne graviditetsundersøgelser Behandling for barnløshed Hvis en ansat mand eller kvinde er fraværende fra arbejdet for at blive undersøgt eller behandlet for barnløshed, er der ikke tale om graviditetseller barselsbetinget fravær. Sådant fravær betragtes som almindelig sygefravær. Er den ansatte ledsager til en person, der modtager en fertilitetsbehandling, har den pågældende ikke ret til betalt fravær i den anledning, men må bruge ferie, afspadsering eller lignende Arbejdsmiljø Arbejdsgiveren skal søge at fjerne de påvirkninger af fysisk, kemisk eller biologisk art, som efter en konkret vurdering indebærer en fare for en medarbejders graviditet. Er dette ikke muligt ved hjælp af arbejdsmiljøforanstaltninger eller ved at flytte den gravide til andet passende arbejde, har

16 SIDE 15 den pågældende ret til fravær med løn på grund af arbejdets særlige karakter. Hvis der i denne situation udbetales løn til medarbejdere, har Post Danmark ret til dagpengerefusion fra kommunen fra 1. dag. I tilfælde, hvor en gravid medarbejder af beskyttelseshensyn midlertidigt omplaceres til andet arbejde, har den pågældende ret til evt. fast påregnelige ydelser i samme omfang som under fravær på grund af sygdom Sygeligt forløbende graviditet En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet tidligere end 6 uger før forventet fødsel i følgende situationer: a) Hvis der efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret. Eksempelvis: Truende abort Tvillinge- eller trillingegraviditeter mv., hvis risikoen for abort eller for tidlig fødsel er øget. Svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen. Særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger, som påvirker almentilstanden (f.eks. med vægttab) og medfører uarbejdsdygtighed. Vaginalblødning. Bækkenløsning. For tidlig løsning af moderkagen Alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditeten. Sygdom før fødslen, der ikke skyldes sygeligt forløbende graviditet, betragtes som almindeligt sygefravær. b) Hvis graviditeten hindrer, at en sygdom kan behandles, eller hvis graviditeten væsentligt forværrer en sygdom for eksempel en bestående ryg-, hjerte-, lunge- eller nyrelidelse der ellers ikke har forbindelse med graviditeten. c) Hvis arbejdets særlige karakter eller arbejdsstedets indretning mv. medfører risiko for fosterets udvikling og/eller svangerskabets videre forløb Abort Det beror på en lægelig bedømmelse, om der er tale om en fødsel eller en abort.

17 SIDE 16 Udgangspunktet er, at et foster, der kommer til verden inden udgangen af 22. svangerskabsuge, og som ikke viser livstegn, anses for en abort. Der skelnes ikke mellem spontan og provokeret abort. Fravær i den forbindelse sidestilles med almindeligt sygefravær. Det betyder, at der ikke vil være ret til orlov og omsorgsdage. Efter 22. svangerskabsuge er der tale om en fødsel. Det samme er tilfældet, hvis barnet er levendefødt før 22. svangerskabsuge. Graviditet uden for livmoderen anses for sygdom og behandles efter de almindelige regler om sygefravær Dødsfødsel, barnets død eller bortadoption Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til orlov i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Er barnet dødfødt, eller dør inden for de første 14 uger efter fødslen, bevarer faderen ret til orlov i 2 sammenhængende uger (fædreorlov efter pkt. 5). Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen, har én af adoptanterne ret til orlov i indtil 14 uger efter barnets død. Adoptanterne må vælge, hvem af dem, der vil holde orloven, og kan således ikke dele orloven. I ovennævnte situationer kan der ydes løn under orloven i det omfang den ansatte ikke allerede har udnyttet sin ret til løn efter overenskomsterne, og under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. I andre tilfælde er der ret til dagpenge. Både moderen og faderen opnår/bevarer retten til omsorgsdage, hvis de er berettiget til omsorgsdage efter den gamle ordning. Omsorgsdage efter den nye ordning bortfalder ved barnets død eller bortadoption. Reglerne om udstrækning og udskydelse af orlov kan ikke anvendes i forbindelse med orlov efter barnets død eller bortadoption. Der er ikke ret til barselsdagpenge, hvis barnet dør eller bortadopteres efter den 32. uge efter fødslen/modtagelsen, men forældrene vil kunne modtage sygedagpenge/sygeløn i det omfang, de må anses for uarbejdsdygtige, herunder af psykiske årsager Barnets hospitalsindlæggelse Ved barnets indlæggelse på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen kan forældrenes orlovsperiode forlænges (højest 3 måneder tilsammen) eller udsættes.

18 SIDE 17 Barnets indlæggelse skal være dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet eller ved lægeerklæring. Ambulant behandling af barnet i hjemmet kan ikke sidestilles med hospitalsindlæggelse Arbejdet genoptages ikke under barnets indlæggelse Hvis den, der har orlov, ikke genoptager arbejdet, mens barnet er indlagt, har den pågældende ret til ekstraordinært fravær med dagpenge i indtil 3 måneder, forudsat at indlæggelsen sker inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen. Den sædvanlige orlovsperiode forlænges således med det tidsrum, hvori barnet er indlagt, dog maksimal 3 måneder. Hvis forældrene holder orlov samtidig, mens barnet er indlagt f.eks. ved at faderen forlods bruger af 32 ugers perioden eller på skift, kan de kun samlet set forlænge dagpengeperioden med op til 3 måneder. Den ansatte har ret til løn i den forlængede periode, hvis barnet indlægges på et tidspunkt, hvor den pågældende holder orlov med løn, samt under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Retten til at forlænge fraværsperioden/lønretten gælder ikke for fædreorloven samt adoptanters ret til 2 ugers samtidig orlov. Faderens/den mandlige adoptants særlige ret til løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen kan heller ikke forlænges, selv om forældreorloven forlænges Arbejdet genoptages under barnets indlæggelse Hvis den, der har orlov, genoptager arbejdet i forbindelse med barnets indlæggelse, udsættes den resterende del af orlovsperioden. Det er dog en betingelse, at den ansatte ophører med arbejdet ved barnets udskrivelse, og at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen/modtagelsen. Den ansatte har ret til løn i samme omfang som i den oprindelige orlovsperiode under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion Sygdom i orlovsperioden Hvis en ansat bliver syg i en orlovsperiode, kan der ikke ydes kompensation herfor. En allerede fastlagt eller påbegyndt orlov kan ikke udskydes eller suspenderes Moderens sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen I ganske særlige tilfælde, hvor moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faderen indtræde i hendes ret til barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Moderen vil i tilfælde af sygdom være berettiget til sygedagpenge, som betales af kommunen fra 1. dag, men betragtes fortsat som værende på bar-

19 SIDE 18 selsorlov. Post Danmark vil således kunne få dagpengerefusion for hele perioden. Faderens adgang til at indtræde i moderens dagpengeret forudsætter, dels at faderen opfylder betingelserne for udbetaling af dagpenge, dels at der er en dagpengeret, som kan overtages. Hvis moderen f.eks. er førtidspensionist, er der ingen dagpengeret at indtræde i. I sådanne tilfælde vil faderen kunne tage orlov med dagpenge i 14- ugers perioden ved forlods at bruge af 32 ugers perioden efter at have holdt sine 2 ugers fædreorlov. En fader, der indtræder i moderens ret til barselsdagpenge i 14 ugers perioden, har ret til orlov med løn under forudsætning af, at Post Danmark modtager fuld dagpengerefusion. Underretning til arbejdsgiver om overtagelse af orlov og længden heraf, skal ske uden ugrundet ophold Moderens sygdom efter orloven Hvis moderen bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom herunder en sygelig tilstand, der ligger ud over den normale følgetilstand efter en fødsel kan hun få sygedagpenge, efter at hendes ret til barselsdagpenge er ophørt. Hvis sygdommen har en klar forbindelse med graviditeten eller fødslen, f.eks. bækkenløsning eller fødselpsykose, og hvis sygemeldingen ligger i forlængelse af barselsorloven eller opstår kort tid efter, er der praksis for, at kommunen udbetaler dagpenge fra 1. sygedag. Det gælder, uanset at arbejdsgiveren normalt skal udbetale dagpenge i arbejdsgiverperioden. Det betyder, at Post Danmark har ret til refusion fra 1. dag, når der udbetales løn til medarbejderen Undervisning Forældre kan frit deltage i undervisning, herunder eksamen, mens de er på orlov. En medarbejder er derfor fortsat berettiget til fulde dagpenge og evt. løn, uanset omfanget af undervisningen Helligdage og lign. Hvis der i en orlovsperiode ligger helligdage og lign., kan der ikke ydes kompensation herfor Stedbarnsadoption Ved stedbarnsadoption af en registreret partners barn har adoptanten ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første

20 SIDE uger efter fødslen (fædreorlov), når adoptionen har retsvirkning fra barnets fødsel. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet har adoptanten ret til forældreorlov i 32 uger, herunder udskyde og forlænge orloven. Hvis moderen dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet i de første 14 uger efter modtagelsen, indtræder adoptanten i moderens ret til fravær. Under både fædreorloven og forældreorloven har stedbarnsadoptanten ret til fravær med løn, svarende til reglerne for biologiske forældre. Når en kvinde i et registreret partnerskab får et barn, og den anden kvinde i forholdet adopterer barnet, behandles den biologiske moders forhold efter barselslovgivningen og den adopterende kvindes forhold efter adoptionslovgivningen Tjenestefrihed Medarbejdere kan ikke afbryde en tjenestefrihedsperiode uden løn (ulønnet fravær) for at gå på barsels- eller adoptionsorlov. Medarbejdere, der efter endt tjenestefrihed uden løn er fraværende på grund af graviditet, fødsel eller adoption, har ret til orlov med løn mv. fra tjenestefrihedsperiodens ophør. Medarbejderen opnår ligeledes ret til omsorgsdage. Dette gælder dog ikke, hvis der på genindtrædelsestidspunktet er tale om afvikling af udskudt orlov efter uge 46 efter fødslen/modtagelsen Bopæl i udlandet Medarbejdere, som er bosiddende i udlandet, men arbejder i Danmark og betaler dansk indkomstskat, vil som udgangspunkt være omfattet af barselloven. De vil dermed være berettiget til lønnet orlov mv. på samme vilkår som andre medarbejdere. Hvis medarbejderen har haft bopæl i Danmark inden for det seneste år, behandles arbejdsgiverens anmodning om refusion af den kommune, hvor den ansatte senest havde fast bopæl. Hvis den ansatte ikke har haft fast bopæl i Danmark inden for det sidste år, skal refusionsanmodningen behandles af den kommune, hvor tjenestestedet har hjemsted Pension Der optjenes pensionsret under de lønnede og ulønnede orlovsperioder.

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Orientering Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede regler om fravær/orlov i forbindelse

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg Overenskomst mellem Akademikerorganisationerne og Socialdemokratiet på Christiansborg 2017-2021 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid... 3 5

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere