Barselsorlov. rettigheder og pligter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barselsorlov. rettigheder og pligter"

Transkript

1 Barselsorlov rettigheder og pligter

2 Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: LO-varenr.: 4128 Januar 2004

3 Barselsorlov rettigheder og pligter Januar 2004

4 Indhold Barselsorlov til begge forældre side 4 Ret til fravær side 4 Barnets mor side 4 Graviditetsorlov side 4 Barselsorlov side 5 Barnets far side 5 Fædreorlov side 5 Forældrene side 5 Andre fraværsgrunde side 6 Ret til dagpenge side 6 Før fødslen side 6 Graviditetsundersøgelser side 6 Uarbejdsdygtighed under graviditeten side 7 Risiko for fosterskader m.m. side 7 Dagpenge efter fødslen side 7 Dagpenge til barnets mor side 8 Dagpenge til barnets far side 8 Dagpenge til forældre side 8 Forlods forbrug af dagpengeret side 8 Retsbestemt forlængelse af dagpengeperioden side 9 Aftalebestemt forlængelse af dagpengeperioden side 9 Retsbestemt udskydelse af dagpengeperioden side 9 Aftalebestemt udskydelse af dagpengeperioden side 10 Ophold på sygehus side 10 Sygdom efter barselsorloven side 10 Adoption side 10 Nedsatte dagpenge side 11 Deltagelse i undervisning side 11 Beskæftigelseskrav side 12 Dagpengenes størrelse side 12 Ansøgning om dagpenge side 12

5 Klage side 12 Varslingsbestemmelser side 12 Varsling før fødslen side 13 Barnets mor side 13 Barnets far side 13 Varsling efter fødslen side 13 Barnets mor side 13 Barnets far side 13 Adoption side 14 Orlov til børnepasning i forlængelse af barselsorlov side 14 Ekstra fravær side 14 Retsvirkninger side 15 Opsigelse side 15 Unge under uddannelse side 16 Funktionærloven side 16 Refusion side 16 Supplerende dagpenge side 16 Kollektive overenskomster side 17 Anciennitet side 17 Ferie side 17 Bilag Bilag 1. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 895 af 10. oktober 2001 om lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. (uddrag) side 19 Bilag 2. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 622 af 20. juli 1999 af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (uddrag) side 26 Bilag 3. Arbejdsministeriets lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov (uddrag) side 26 Bilag 4. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. juli 2000 af lov om erhvervsuddannelser (uddrag) side 30

6 Barselsorlov til begge forældre Både mænd og kvinder har ret til orlov i forbindelse med deres barns fødsel og ved adoption. Det følger af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. (ligebehandlingsloven) og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (dagpengeloven). Den 27. marts 2002 trådte nye regler om forlængelse af barselsorloven i kraft. Reglerne gælder dog med virkning fra den 1. januar Forældre, der har født eller modtaget adoptivbørn den 27. marts 2002 eller senere, er omfattet af de nye regler. Der er fastsat overgangsregler for de forældre, der har født eller modtaget adoptivbørn i perioden fra 1. januar til og med den 26. marts Forældrene er som udgangspunkt omfattet af de hidtil gældende regler om barselsorlov, barselsdagpenge og børnepasningsorlov, medmindre de inden 1. juni 2002 valgte at overgå til de nye regler. Forældre, der har født eller modtaget adoptivbørn før den 1. januar 2002, er omfattet af de hidtil gældende regler om barselsorlov, barselsdagpenge og børnepasningsorlov. Hovedprincipperne i de nye regler er, at forældre tilsammen får 52 ugers orlov med barselsdagpenge i forbindelse med fravær på grund af barsel og adoption. Det er 20 uger mere end efter de hidtil gældende regler. Samtidig ophæves retten til børnepasningsorlov, dog først med virkning fra den 1. juni Barnets mor har ret til 14 ugers orlov efter fødslen (barselsorlov). Barnets far har ret til 2 ugers sammenhængende orlov efter fødslen, eller når barnet kommer hjem, som efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen (fædreorlov). Efter de nye regler har forældre, efter den 14. uge efter fødslen, en individuel ret til orlov i 32 uger (forældreorlov). Det vil sige, at forældrene kan holde orlov sammen eller i forlængelse af hinanden. Forældrene har således tilsammen ret til fravær i 84 uger i forbindelse med fravær på grund af barsel og adoption ( ), men dog kun tilsammen ret til dagpenge i 52 uger ( ). Forældre har derudover mulighed for at forlænge eller udskyde barsels- og forældreorloven. Se nærmere under afsnittet forældrene. Ved adoption gælder normalt tilsvarende orlovsperioder. De mere detaljerede regler i ordningen gennemgås i denne pjece. Ret til fravær Barnets mor Graviditetsorlov Retten til fravær er fastsat i ligebehandlingsloven. Efter loven har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra sit arbejde fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Denne ret er helt uafhængig af, om hun er uarbejdsdygtig eller ej, og om hun er berettiget til at få udbetalt dagpenge i henhold til dagpengeloven. I øvrigt har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden. 4

7 Orlov og fravær under graviditet og fødsel Graviditetsorlov Barselsorlov og Fædreorlov Forældreorlov 4 uger før fødsel 14 uger efter fødsel 32 ugers orlov mellem barnets 14. uge og 9. år. Kan holdes af far eller mor eller deles. Begge har hver ret til 32 ugers fravær men kun i alt 32 Mor uger er orlov med løn/dagpenge Til deling Far Faderen kan selv bestemme hvornår de 2 ugers orlov placeres inden for 14 uger efter fødsel Efter aftale med arbejdsgiver kan alle 32 uger udskydes og afholdes inden barnet fylder 9 år En af forældrene har ret til udskyde 8-13 sammenhængende uger inden barnet fylder 9 år. Gælder ikke ledige Ret til orlov med løn eller dagpenge Pligt til orlov med løn eller dagpenge Barselsorlov Barnets mor har ret til 14 ugers orlov efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet, hvoraf hun har pligt til fraværet i 2 uger efter fødslen. Barnets far Fædreorlov Barnets far har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet, eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Denne ret består, uanset om der er ret til dagpenge eller løn. I denne periode kan barnets far være fraværende samtidig med barnets mor. Perioden kan regnes fra og med kalenderdagen, hvor barnet fødes. Faderen kan herefter påbegynde de 32-ugers forældreorlov sideløbende med at moderen holder sine 14-ugers barselsorlov. Forældrene Efter de nye regler har forældrene ret til fravær i tilsammen 80 uger ( ) efter fødslen. Der er også ret til fravær i de tilfælde, hvor forældrene ikke har ret til dagpenge eller løn. I de første 14 uger efter fødslen har moderen ret til orlov. Faderen har i samme periode ret til orlov i 2 sammenhængende uger. Forældrene har derudover en individuel ret til at være fraværende fra arbejdspladsen i 32 uger. Det vil sige, at forældrene kan holde orlov sammen eller i forlængelse af hinanden. Faderen kan også 5

8 påbegynde de 32 ugers orlov sideløbende med, at moderen holder sine 14 ugers orlov efter fødslen. Fraværsretten kan ikke overdrages mellem forældrene. Forældre har mulighed for at forlænge eller udskyde barsels- og forældreorloven. Forældre har således ret til at forlænge de 32 ugers orlov til 40 ugers orlov. Hvis der er tale om beskæftigede lønmodtagere kan de 32 ugers orlov forlænges til 46 uger. Endvidere har en af forældrene ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af 32-ugersperioden. Den udskudte orlov skal dog holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Ledige har ikke denne ret. Endelig har forældre mulighed for efter aftale med arbejdsgiveren at udskyde 32 uger. Den udskudte orlov skal holdes, inden barnet fylder 9 år. Hvis lønmodtageren fratræder, inden den udskudte orlov udnyttes, er det en betingelse, at lønmodtageren indgår en ny aftale med den nye arbejdsgiver om den udskudte orlov. adoption, hvis barnet indlægges på hospital i forbindelse med fødslen, og i visse tilfælde hvor der udbetales nedsatte dagpenge. Ret til dagpenge Før fødslen Der er ret til dagpenge i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt, det vil sige den dato, som lægen skønner, at kvinden skal føde på. Periodens begyndelse fastlægges således, at den forventede fødselsdato er den sidste dag (28. kalenderdag) i 4-ugers-perioden. Kvinden bestemmer selv, om hun vil ophøre med sit arbejde i denne periode. Som før nævnt er det ikke en betingelse, at hun er uarbejdsdygtig. Dagpenge udbetales indtil fødslen, også når fødslen finder sted efter det forventede tidspunkt. Sker fødslen før det forventede tidspunkt, har det ingen betydning for længden af orlovsperioden efter fødslen. Andre fraværsgrunde Udover de her nævnte situationer, som er direkte omtalt i lovteksten, indeholder loven en bestemmelse om, at en lønmodtager har ret til fravær, når der i øvrigt er ret til dagpenge i henhold til dagpengelovens kapitel 7, der indeholder reglerne om graviditet, barsel og adoption. Det gælder for eksempel fravær på grund af komplikationer under graviditeten, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, ved Graviditetsundersøgelser En gravid lønmodtager har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren ved fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelsen ikke kan foretages uden for arbejdstiden. Ved graviditetsundersøgelser gælder dagpengelovens beskæftigelseskrav ikke. Der er ret til nedsatte dagpenge ved delvis fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, uanset om fraværet ikke udgør mindst 4 timer pr. uge. 6

9 Uarbejdsdygtighed under graviditeten Hvis kvinden bliver uarbejdsdygtig tidligere end 4 uger før forventet fødsel, kan der også være ret til dagpenge. Her må man først se på, hvad der er årsagen til uarbejdsdygtigheden. Hvis der er tale om sygdom uden forbindelse med graviditeten (for eksempel influenza), er der ret til sygedagpenge efter de sædvanlige regler. Det vil sige, at arbejdsgiveren betaler dagpenge i de første 2 uger (arbejdsgiverperioden). Er kvinden fortsat syg, når der er 4 uger til forventet fødsel, overgår hun til barselsdagpenge. Skyldes uarbejdsdygtigheden derimod, at graviditeten har et sygeligt forløb, er der ret til barselsdagpenge fra opholdskommunen. Det er en betingelse for ret til dagpenge, at lægen erklærer, at der er risiko for kvindens helbred eller for fostret, hvis hun fortsætter med at arbejde. Dette gælder for eksempel ved truende abort. Kvinden har også ret til dagpenge, hvis graviditeten væsentligt forværrer en sygdom (for eksempel en ryglidelse, der i øvrigt ikke har forbindelse med graviditeten), og hvis tilstanden medfører uarbejdsdygtighed, jf. Den Sociale Ankestyrelses afgørelse, der er offentliggjort som SM D Almindelige gener i en normalt forløbende graviditet giver ikke ret til dagpenge. Det kan for eksempel være lettere kvalme eller træthed. Når generne i det enkelte tilfælde medfører en tilstand der indebærer, at kvinden er uarbejdsdygtig i sit erhverv, er der dog ret til dagpenge. Såfremt arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af en sygeligt forløbende graviditet, kan der ydes nedsatte dagpenge. Fraværet fra arbejdet skal udgøre mindst 4 timer pr. uge. Risiko for fosterskader m.m. Har kvinden et arbejde, hvis særlige karakter efter lægens erklæring kan medføre risiko for fostret, er der også ret til dagpenge. Det er dog en forudsætning, at der ikke er mulighed for at fjerne risikopåvirkningen eller for at placere kvinden ved andet, risikofrit arbejde i virksomheden. Som eksempel kan nævnes malere eller laboranter, der er udsat for organiske opløsningsmidler og lignende. I tvivlstilfælde bør den gravide selv søge oplysning om eventuelle risikofaktorer på arbejdspladsen, ved henvendelse til sikkerhedsrepræsentanten eller til bedriftssundhedstjenesten. Hvis kvinden ikke må arbejde, fordi der er fastsat offentlige bestemmelser om, at gravide ikke må udføre et bestemt arbejde, er der ligeledes ret til dagpenge, jf. Den Sociale Ankestyrelses afgørelse, der er offentliggjort som SM D Dog kun når arbejdsgiveren ikke kan tilbyde andet passende arbejde på tilsvarende lønvilkår under graviditeten. Det gælder i et vist omfang for eksempelvis stewardesser og søfarende. Dagpenge efter fødslen Efter fødslen har barnets forældre under fravær fra arbejdet, ret til dagpenge i tilsammen 48 uger. Perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor fødslen har fundet sted. 7

10 Dagpenge til barnets mor Barnets mor har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Hvis faderen har overtaget moderens ret til barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen, fordi moderen på grund af sygdom ikke kan passe barnet, har hun ret til sygedagpenge fra kommunen i stedet for. I de to første uger efter fødslen har moderen pligt til fravær. I resten af barselsperioden har hun ret til at genoptage arbejdet. Moderen til et barn, der er dødfødt, dør eller bortadopteres inden 32. uge efter fødslen, har ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Hvis moderen lider af graviditetsbetinget sygdom, har hun ret til dagpenge i op til 46 uger efter fødslen. Dagpenge til barnets far Barnets far har ret til dagpenge (fædreorlov) i 2 sammenhængende uger, indenfor de første 14 uger efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet. Barnets far kan frit placere de 2 ugers orlov indenfor de første 14 uger efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet. De 2 uger skal dog tages samlet. Dagpengeretten til barnets far er en selvstændig ret, der er uafhængig af, om barnets mor kan få dagpenge. Genoptager barnets far arbejdet i 2-ugers-perioden inden for de første 14 uger efter fødslen, bortfalder retten til dagpenge for de dage, hvor arbejdet er genoptaget. Der ydes nedsatte dagpenge for de dage, hvor arbejdet er genoptaget delvist. Den dagpengeret der tilkommer barnets far, gælder ikke en person, der blot samlever med barnets mor uden anerkendt eller fastslået faderskab til barnet. Loven stiller ikke krav om at forældrene lever sammen, men det er en forudsætning, at barnets far opholder sig hos barnet i orlovsperioden. Faderen kan overtage moderens ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen, hvis moderen er død eller på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet. Faderen har ret til i de første 14 uger efter fødslen forlods at bruge en del af forældrenes samlede ret til dagpenge i 32-ugersperioden, eller retten til fravær uden dagpenge i øvrige 32 uger. Hvis faderen vælger at udnytte retten til at modtage dagpenge samtidig med moderen i de første 14 uger efter fødslen, afkortes dagpengeretten på de 32 uger. Barnets far har hvis barnet er dødfødt ret til dagpenge i 2 sammenhængende uger efter fødslen. Dagpenge til forældre Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Forældrene kan frit fordele de 32 uger mellem sig, det vil sige at forældrene kan holde ugerne samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden. 32-ugersperioden regnes i umiddelbar forlængelse af moderens 14-ugersperiode. Forlods forbrug af dagpengeret Barnets far har ret til i de første 14 uger efter fødslen forlods at bruge en del af forældrenes samlede ret til dagpenge i 32-ugersperioden, der følger efter udløbet af 14. uge efter fødslen. Hvis faderen vælger at udnytte denne ret til at modtage dagpenge samtidig med moderen i de første 14 uger efter fødslen, afkortes dagpengeretten i 32 ugersperioden. 8

11 Retsbestemt forlængelse af dagpengeperioden Forældre har som udgangspunkt ret til at forlænge 32-ugersperioden med 8 uger og tilsammen modtage dagpenge i 40 uger i træk. Desuden har beskæftigede forældre ret til at forlænge 32-ugersperioden med 14 uger, og tilsammen modtage dagpenge i 46 uger i træk. Er der tale om forældre, hvor den ene er ledig og den anden er lønmodtager, kan den ledige forældre højst holde 8 uger af den forlængede periode. Forældre kan anmode om at forlænge perioden med enten 8 eller 14 uger på et hvilket som helst tidspunkt i 32-ugersperioden. Hvis faderen forlods forbruger af 32-ugersperioden, kan han anvende den retsbestemte forlængelse. Når dagpengeperioden forlænges, foretages der med virkning fra forlængelsestidspunktet en nedsættelse af dagpengene. De nedsatte dagpenge udgør det beløb, som dagpengene ellers skulle være udbetalt med for den resterende del af 32-ugersperioden, hvorefter dette beløb fordeles på summen af disse uger og de uger, som perioden er forlænget med. Forældre kan ikke forlænge dagpengeperioden efter reglerne om retsbestemt forlængelse, hvis de har forlænget dagpengeperioden efter reglerne om aftalebestemt forlængelse, jf. nærmere nedenfor. Aftalebestemt forlængelse af dagpengeperioden Beskæftigede forældre har mulighed for at forlænge retten til dagpenge, hvis arbejdet genoptages delvist, således at forlængelsen sker med den tid, hvormed arbejdet er genoptaget. Ved delvis genoptagelse af arbejdet forstås for en lønmodtager enhver genoptagelse af arbejdet med en arbejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. Det er en betingelse, at lønmodtageren indgår aftale om forlængelse af perioden med arbejdsgiveren, og at lønmodtageren over for kommunen dokumenterer, at der er indgået aftale herom. Hvis lønmodtageren skifter ansættelsesforhold, skal en aftale med en tidligere arbejdsgiver om forlængelse erstattes af en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Bliver lønmodtageren ledig, kan retten til dagpenge i en tidligere aftalt forlængelse af perioden først udnyttes, når lønmodtageren kommer i beskæftigelse igen. Forældre kan ikke forlænge dagpengeperioden efter reglerne om aftalebestemt forlængelse, hvis de har forlænget dagpengeperioden efter reglerne om retsbestemt forlængelse. Forældre kan heller ikke forlænge efter reglerne om aftalebestemt forlængelse for så vidt angår de perioder, der er udskudt til senere brug, inden barnet fylder 9 år, jf. nærmere nedenfor. Retsbestemt udskydelse af dagpengeperioden Beskæftigede forældre har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af 32-ugersperioden til afholdelse på et senere tidspunkt. Retten tilkommer dog kun den ene forældre. Det er en betingelse, at den udskudte orlov med dagpenge afholdes i en sammenhængende periode og at perioden afholdes, inden barnet fylder 9 år. Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt 9

12 orlov er betinget af, at lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Beregningen af dagpenge i forbindelse med udskudt orlov sker på grundlag af indtægten på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Aftalebestemt udskydelse af dagpengeperioden Beskæftigede forældre kan udskyde op til 32 uger af 32- ugersperioden. Det er en betingelse, at lønmodtageren over for kommunen dokumenterer, at der er indgået aftale med arbejdsgiveren om udskydelsen og at de udskudte uger med dagpenge afholdes, inden barnet fylder 9 år. Der stilles ikke krav om, at de udskudte uger skal holdes i en sammenhængende periode. Der er ingen ret til at modtage dagpenge i perioder, hvor lønmodtageren er ledig. Ved jobskifte inden afholdelse af den udskudte orlov med dagpenge er det en betingelse, at lønmodtageren indgår en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Beregningen af dagpenge sker på grundlag af indtægten på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Ophold på sygehus Hvis barnet i tilknytning til fødslen, eller inden for de første 46 uger efter fødslen, er indlagt på sygehus på grund af sygdom, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt, og barnets mor ikke genoptager arbejdet, har hun ret til at forlænge dagpengeperioden. Barnets mor er da berettiget til dagpenge, mens barnet er indlagt, dog maksimalt i 3 måneder (91 kalenderdage). Den almindelige barselsdagpengeperiode på 46 uger begynder først at løbe eller genoptages fra og med kalenderdagen efter den dag, barnet bliver udskrevet. Hvis barnet indlægges på sygehus og arbejdet genoptages, afbrydes orloven, til barnet bliver udskrevet. I sådanne tilfælde kan der udbetales dagpenge for resten af orlovsperioden, når lønmodtageren påny er fraværende fra arbejdet, dog forudsat at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen eller modtagelsen. Sygdom efter barselsorloven Hvis barnets mor efter barselsorlovens udløb er syg som følge af graviditeten og fødslen, har hun ret til sygedagpenge fra opholdskommunen. Det er en betingelse, at barnets mor er uarbejdsdygtig på grund af en sygelig tilstand. Forældre med alvorligt syge børn under 14 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønarbejde, jf. dagpengelovens 19 a. Fravær fra arbejdet i øvrigt på grund af sygdom hos barnet givet ikke ret til sygedagpenge efter dagpengeloven. Visse faglige overenskomster og aftaler på arbejdsmarkedet giver imidlertid ret til en ydelse på grund af barns sygdom. Er barnets mors sygdom efter barselsorloven 10

13 uden forbindelse med fødslen, skal arbejdsgiveren betale sygedagpenge i de 2 første uger af sygeperioden (arbejdsgiverperioden). Funktionærer er i en sådan situation berettiget til fuld løn under fraværet. Adoption For adoptivforældre er der ret til dagpenge i 46 uger efter modtagelsen af barnet, når adoptionsmyndighederne kræver, at den ene skal være hjemme hos barnet. Perioden regnes fra modtagelsen af barnet. Når en adoptant henter barnet i udlandet, kan modtagelsen regnes fra det tidspunkt, hvor barnet er sammen med adoptanten. Hvis adoptionsmyndighederne tillader det, kan forældrene dele perioden, ligesom den ene adoptant kan indtræde i den andens ret til dagpenge. I 2 uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen, kan begge dog modtage dagpenge samtidig. Efter udløbet af den 14. uge, har adoptivforældre tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, som de frit kan fordele mellem sig. Hvis barnet indlægges på sygehus, er der ligesom ved en fødsel mulighed for at dele perioden, når den af forældrene, der holder orlov, genoptager sit arbejde mens barnet er indlagt. Barnet skal dog udskrives inden 60 uger fra modtagelsen. Ved adoption gælder tilsvarende regler om en ægtefælles forlods forbrug af dagpengeretten i 32- ugersperioden. Adoptivforældre har endvidere som biologiske forældre ret til at forlænge og udskyde dagpengeretten i 14- og 32-ugersperioden. Se nærmere ovenfor under dagpenge efter fødslen. Ved adoption har en af de adoptionssøgende ægtefæller ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død, hvis barnet dør inden 32 uger efter modtagelsen. Nedsatte dagpenge Der er ret til nedsatte dagpenge, når der er tale om delvist fravær fra arbejdet. Fraværet skal udgøre mindst 4 timer om ugen. 1. Under delvist fravær fra arbejdet før 4-ugers perioden før forventet fødsel; når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvis på grund af sygeligt forløbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fosteret når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller en tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, eller når arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret. 2. Under delvist fravær fra arbejdet i 4-ugers perioden før fødslen. Retten til fravær under pkt. 1-2 forudsætter, at den gravide lønmodtager har mulighed for deltidsansættelse i henhold til overenskomst eller aftale med arbejdsgiveren. Deltagelse i undervisning Den tidligere bestemmelse om moderens begrænsede adgang til i 14-ugersperioden efter fødslen, at deltage i fagpolitisk arbejde eller at deltage i under- 11

14 visning med erhvervsmæssigt sigte, er ophævet i forbindelse med de nye barselsregler, der trådte i kraft den 27. marts Forældre kan således uden begrænsning i retten til dagpenge deltage i undervisning. Beskæftigelseskrav Ret til dagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption er betinget af, at lønmodtageren: 1. har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før barselsorloven og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer, eller 2. ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser, såfremt fravær på grund af barsel ikke fandt sted, eller 3. inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Ved opgørelse af beskæftigelseskravet medregnes perioder, hvor den sikrede på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før forventet fødsel, eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde. Dagpengenes størrelse Dagpengene beregnes på grundlag af det daglige antal timer, lønmodtageren arbejdede hos arbejdsgiveren på det tidspunkt, da barselsorloven påbegyndes. Eventuelt anvendes timetallet for de sidste 4 eller 13 uger inden orloven. Dagpengenes størrelse findes ved at gange timetallet med et generelt timemax. på 81,51 kr./time (pr. 31. december 2001). For arbejde i holddrift, weekendarbejde m.m. udregnes et særligt timemax. Såfremt timetallet ikke kan opgøres anvendes ATP-lovens beregningsmåde ved opgørelse af det gennemsnitlige timetal. Dagpengene pr. uge kan dog ikke overstige kr. (ugemax. pr. 31. december 2001). Ansøgning om dagpenge Der skal indgives anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption til opholdskommunen. Ansøgningsskema kan fås hos arbejdsgiveren, kommunen eller i A-kassen. Klage Kommunen træffer afgørelse om retten til dagpenge. Er man utilfreds med kommunens afgørelse, kan der klages over denne til Det Sociale Nævn inden 4 uger efter, at klageren har modtaget meddelelse om afgørelsen. Kommunen vil være behjælpelig med denne anke. Varslingsbestemmelser Ligebehandlingsloven indeholder komplicerede regler om varsling af fravær over for arbejdsgiveren. Det er en følge af den lange orlovsperiode, hvor bar- 12

15 nets far har en selvstændig orlovsret, og hvor en del af perioden kan tages på skift mellem forældrene. Varslerne er som udgangspunkt bindende og kan kun ændres efter aftale med arbejdsgiveren. Det er dog altid muligt at ændre et givet varsel, hvis dette sker inden udløbet af fristerne for varsel. Det er også muligt at ændre et varsel, hvis der indtræder omstændigheder, der gør det urimeligt at opretholde varslet, f.eks. i forbindelse med sygdom. Varsling før fødslen Barnets mor En kvindelig lønmodtager skal senest 3 måneder før forventet fødsel underrette arbejdsgiveren herom. Samtidig skal hun underrette arbejdsgiveren, om hun ønsker at udnytte retten til fravær 4 uger før fødslen. Hvis andet ikke aftales med arbejdsgiveren, skal lønmodtageren underrette arbejdsgiveren om længden af fraværet senest 8 uger efter fødslen. Varslingsforpligtelsen er alene et forhold mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, og den har ikke nogen betydning for dagpengeretten under barselsorloven. Der kan i andre love være fastsat en underretningspligt. Det gælder således funktionærloven, der foreskriver, at funktionæren senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt skal give oplysning om, hvornår hun påregner at begynde sin barselsorlov. Barnets far Hvis en mandlig lønmodtager ønsker at udnytte sin ret til fravær fra arbejde i indtil 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet, skal han, 4 uger før han påregner at være fraværende, underrette sin arbejdsgiver herom. Han skal tillige oplyse, om han vil være fraværende i hele perioden. Barnets far skal beregne varslingstidspunktet udfra barnets forventede fødsel. Fødes barnet før eller efter det skønnede tidspunkt, har barnets far alligevel ret til orlov ved fødslen eller modtagelsen i hjemmet, og altså også hvor varslingsfristen derfor ikke har kunnet overholdes. Det antages endvidere, at hvis barnets far bliver syg før det varslede fraværs påbegyndelse, så betragtes fraværet som sygdomsfravær. Varsling efter fødslen Barnets mor En kvindelig lønmodtager skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet. Hvis hun ønsker at dele perioden efter den 14. uge med barnets far, således at forældrenes fravær falder i flere perioder, skal hun, i forbindelse med varsel om genoptagelse af arbejdet på samme måde inden 8 uger efter fødslen, underrette arbejdsgiveren om påbegyndelse og længden af det senere fravær. Hvis moderen benytter sin ret til orlov, fordi barnet er indlagt på sygehus i forbindelse med fødslen, skal hun inden 2 uger efter fødslen underrette arbejdsgiveren om dette. Barnets far Hvis faderen indtræder i moderens ret til dagpenge og orlov i 14-ugersperioden efter fødslen, skal arbejdsgiveren underrettes uden ugrundet ophold 13

16 herom, og om hvor længe det særlige fravær varer. En mandlig lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til fravær i indtil 32 uger efter den 14. uge efter fødslen, skal senest 8 uger efter fødslen underrette arbejdsgiveren om, hvornår han vil være fraværende, herunder om fraværet falder i flere perioder. Adoption I adoptionsforhold gælder de samme varsler, medmindre adoptionsmyndighederne har tilladt en særlig fordeling af fraværet og de respektive arbejdsgivere er gjort bekendt med denne fordeling. Det antages, at der er ret til orlov i de tilfælde, hvor adoptanterne får meddelelse om barnets ankomst så sent, at varslingsperioden ikke kan overholdes. Arbejdsgiveren skal dog underrettes straks om fraværet. Orlov til børnepasning i forlængelse af barselsorlov Efter lov om børnepasningsorlov, har forældre til børn der er født eller modtaget før 1. januar 2002, eller børn der er født eller modtaget i overgangsperioden fra 1. januar 2002 og indtil 26. marts 2002, og hvor forældrene ikke har valgt at blive omfattet af de nye barselsregler, ret til i umiddelbar forlængelse af barselsorloven at tage børnepasningsorlov i op til 26 uger. Hver af forældrene har mulighed for at udnytte adgangen til orlov for hvert af deres børn, enten hver for sig eller sammen. Det er dog en betingelse for at kunne få børnepasningsorlov i umiddelbar forlængelse af barselsorloven, at beskæftigelseskravet er opfyldt, og at barnet ikke er fyldt 1 år på tidspunktet for orlovens begyndelse. Børnepasningsorloven i forlængelse af barselsorloven skal varsles mindst 4 uger og højst 16 uger før, orloven påbegyndes, med mindre andet aftales med arbejdsgiveren. Aftalen om orlov skal godkendes af Arbejdsformidlingen. Orlovsydelsen i forbindelse med børnepasningsorlov er 60% af den maksimale dagpengesats. Lov om børnepasning gælder indtil den 1. juni Ekstra fravær I de situationer, hvor barnet på grund af sygdom, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt er indlagt på sygehus i tilknytning til fødslen, har barnets mor som før nævnt en ekstra ret til at være fraværende i indtil 3 måneder. Dette indebærer, at den almindelige fraværsret suspenderes under indlæggelsen, og at der derfor i denne situation gælder særlige varslingsbestemmelser. Barnets mor skal således uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om indlæggelsen og om, at hendes almindelige barselsorlov er suspenderet og afløst af ekstraordinært fravær. Også barnets far skal på tilsvarende måde underrette sin arbejdsgiver. Da arbejdsgiveren skal vide, hvornår den almindelige barselsorlov påbegyndes eller genoptages, skal forældrene uden ugrundet ophold underrette deres arbejdsgivere om, hvornår barnet er modtaget i hjemmet efter indlæggelsen og dermed om, hvornår den almindelige orlov er påbegyndt eller genoptaget. Hvis barnet er modtaget, inden der er afgivet 14

17 det normale varsel, forlænges fristen herfor med den tid, som barnet har været indlagt. I modsat fald bortfalder de afgivne varsler, og der skal varsles påny inden 2 uger efter modtagelsen af barnet. Varslingsfristerne løber kun under almindeligt barselsfravær. Faderen kan naturligvis også vælge at fastholde sit varslede fravær i forbindelse med fødslen, det vil sige være fraværende, selv om barnet er på sygehus. Hvis barnet er indlagt ud over 3 måneder, ophører den ekstra ret til fravær alligevel efter 3 måneders forløb og erstattes af almindeligt fravær. I sådanne situationer vil varslingsfristerne altså kunne løbe under barnets ophold på sygehus. Retsvirkninger Ligebehandlingsloven indeholder ingen regler om følgerne af forsinket eller manglende varsling over for arbejdsgiveren. Dette spørgsmål må afgøres efter de almindelige regler om tilsidesættelse af forpligtelser i et ansættelsesforhold, og der kan ikke på forhånd siges noget om, hvilken reaktion det vil berettige arbejdsgiveren til at tage. Opsigelse Ligebehandlingsloven indeholder et forbud mod at afskedige en lønmodtager, som vil benytte eller har benyttet sin fraværsret efter loven. I det hele taget er det forbudt at afskedige med henvisning til graviditet, barsel eller adoption. Det er derimod ikke forbudt at afskedige en gravid eller barselsfraværende lønmodtager af andre årsager, såsom virksomhedsindskrænkning eller lukning. En lønmodtager kan altså under visse omstændigheder blive opsagt lovligt under orlov. Hvis en lønmodtager bliver afskediget under graviditet, barsel eller adoption, er det arbejdsgiveren, der skal bevise at det ikke er disse forhold, der er årsag til afskedigelsen. Der gælder altså såkaldt omvendt bevisbyrde under hele graviditeten og i hele barsels- og adoptionsperioden, uanset om den pågældende lønmodtager har orlov eller ej. En lønmodtager, der afskediges i strid med loven, kan kræve at forblive i sin stilling eller blive genansat, hvis vedkommende er fratrådt. Hvis domstolene, ud fra en afvejning af parternes interesse, finder det åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes af domstolene og kan ikke overstige 78 ugers løn. Funktionærer, der afskediges inden barselsorlovens påbegyndelse eller inden udløbet af funktionærlovens barselsperiode, har ret til fuld løn i opsigelsesperioden. Hvis funktionæren bliver afskediget under barselsorloven, har hun ret til fuld løn fra barselsorlovens påbegyndelse. For den del af perioden som ligger før opsigelsen og for hvilken, der er udbetalt halv løn i henhold til funktionærloven se nedenfor under punktet om funktionærloven vil der skulle betales fuld løn. Fravær på grund af graviditet og barsel er ikke sygdom og tæller ikke med ved opgørelse af 120- dages sygefravær, i henhold til funktionærlovens 5, stk

18 Unge under uddannelse Ved graviditet, fødsel og adoption gælder dagpengelovens og ligebehandlingslovens regler om fravær og økonomisk dækning også for unge under faglig uddannelse. EUD-elever, der som eksempelvis kontor- eller butikselever hører under funktionærlovens område, er også omfattet af funktionærlovens barselsbestemmelser. Elever kan forlange deres uddannelsesaftale afbrudt i en periode, normalt svarende til længden af barselsorloven. En elev har ikke krav på løn i fraværsperioden, med mindre det fremgår af overenskomsten, men har ret til dagpenge fra opholdskommunen. Uddannelsesaftalen kan kræves forlænget af en af parterne, men en sådan forlængelse skal godkendes af det pågældende faglige udvalg. Også for EUD-elever kan uddannelsesaftalen forlænges efter begæring af en af parterne, når der er tale om fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption. Det faglige udvalg skal godkende og fastsætte tidsrummet for forlængelsen. Funktionærloven I modsætning til dagpengeloven og ligebehandlingsloven omfatter funktionærlovens barselsbestemmelser kun kvindelige funktionærer. Den kvindelige funktionær kan anvende funktionærlovens regler alene eller i kombination med bestemmelserne i dagpengeloven og ligebehandlingsloven. En funktionær skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt give oplysning til arbejdsgiveren om, hvornår hun påregner at begynde sin barselsorlov. Barselsorloven kan tidligst strække sig fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Under barselsorloven har funktionæren krav på halv løn. Hvis funktionæren bliver uarbejdsdygtig på grund af graviditeten, af grunde som nævnt i dagpengelovens 12, stk. 2 og 3, nr. 1 og 2 se ovenfor under punkterne om uarbejdsdygtighed under graviditeten og risiko for fosterskade m.m. i perioden fra graviditetens indtræden til barselsorlovens påbegyndelse, har hun ret til fuld løn fra arbejdsgiveren. På arbejdsgiverens forlangende skal uarbejdsdygtigheden (før 4 uger inden forventet fødsel) dokumenteres ved lægeattest. Refusion Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn eller dagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption og lønmodtageren opfylder betingelserne for at få dagpenge fra kommunen, kan arbejdsgiveren få udbetalt lønmodtagerens dagpenge fra opholdskommunen. Anmeldelse skal ske til lønmodtagerens opholdskommune senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. Hvis kravet anmeldes senere, bortfalder retten til refusion. Der er ikke mulighed for dispensation fra overskridelse af anmodningsfristen for barselsdagpenge. Supplerende dagpenge Hvis funktionærens halve løn ikke overstiger dagpengebeløbet, kan funktionæren få den halve løn suppleret op med dagpenge til det beløb, den på- 16

19 gældende ville være berettiget til fra opholdskommunen, dog højest til det maksimale dagpengebeløb. Suppleringsperioden er sammenfaldende med refusionsperioden, det vil sige 4 uger før forventet fødsel til 46 uger efter fødslen, medmindre der foreligger graviditetskomplikationer. Senest 14 uger efter fødslen udløber funktionærens ret til halv løn fra arbejdsgiveren. Funktionæren kan herefter udnytte sin ret til fravær og dagpenge efter ligebehandlingsloven og dagpengeloven. Kollektive overenskomster Ud over de lovbestemte barselsordninger kan der også i overenskomsterne være fastsat bestemmelser om barsel. Ligebehandlingsloven og dagpengeloven skal således forstås som mindstenormer, der kan fraviges ved en gunstigere aftale. Overenskomsternes bestemmelser om graviditet, barsel og adoption er udformet forskelligt. Nogle overenskomster giver ret til fuld løn i en periode svarende til ligebehandlingslovens og dagpengelovens. Andre giver ret til fuld løn i en længere periode end lovgivningens eller i en kortere periode end lovgivningens. Nogle lønmodtagere vil derfor i en del af fraværsperioden få fuld løn, og i en anden del dagpenge. Den lokale fagforening kan oplyse, om der gælder særlige regler på det område, hvor du er beskæftiget. Arbejdsgiveren vil inden for perioden, 4 uger før forventet fødsel til 46 uger efter, kunne få refusion fra lønmodtagerens opholdskommune for den udbetalte løn med det beløb, den pågældende ville have haft ret til fra kommunen, dog højest det maksimale dagpengebeløb. Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må give sine mandlige og kvindelige ansatte forskellige lønvilkår under forældreorlov, det vil sige hvis kvinderne får fuld løn under forældreorlov, skal mændene hos samme arbejdsgiver også have det. Anciennitet Hvis arbejdsforholdet er af en sådan karakter, at der optjenes anciennitet, vil dette også ske i barselsorlovsperioden. Det kan for eksempel dreje sig om den anciennitet i arbejdsforholdet, der har betydning for opsigelsesvarslets længde, lønanciennitet, jubilæumsanciennitet med videre. Pensionsanciennitet optjenes derimod kun ved de indbetalte bidrag og optjenes derfor kun i orlovsperioden, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn og pensionsbidrag i denne periode. Ferie Lønmodtagere, som under hele barselsorloven eller dele af barselsorloven har fået barselsdagpenge fra opholdskommunen, optjener ikke ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn for den periode. I stedet kan der året efter udbetales arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen for de manglende feriedage, forudsat at der på dette tidspunkt er ret til dagpenge fra A-kassen. Funktionærer, der har ferie med løn, og andre 17

20 på lignende ansættelsesvilkår, der får udbetalt hel eller delvis løn under barselsorlov, optjener under denne del af orloven ret til ferie med fuld løn næste år, hvis der fortsat er tale om ansættelse hos samme arbejdsgiver. Ved jobskifte holdes ferie med feriegodtgørelse, eventuelt suppleret med dagpenge fra A-kassen. Lønmodtagere, som uden at tilhøre funktionærgruppen har ret til hel eller delvis løn under barselsorlov, optjener ret til ferie og feriegodtgørelse under den del af orlovsperioden, hvor der udbetales løn. For den resterende periode kan der være tale om dagpenge fra A-kassen. Såfremt det i øvrigt ikke er muligt at holde ferie på grund af barselsorlov, kan tidligere optjent feriegodtgørelse udbetales, uden at der holdes ferie. Fagforeningen kan oplyse nærmere om alle disse regler. 18

21 Bilag 1. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 895 af 10. oktober 2001 om lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. (uddrag) Kapitel 3 Graviditet, barsel og adoption 7. En kvindelig lønmodtager har ret til fravær på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Efter fødslen har hun pligt til fravær i 2 uger. Herefter har hun yderligere 12 ugers fravær. Faderen har ret til fravær i 2 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Adoptivforældre har ret til fravær i overensstemmelse med 14 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Stk. 2. Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Forældrene har ret til i stedet at vælge fravær i 40 uger, jf. i øvrigt 13, stk. 4, og 14, stk. 5, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Beskæftigede lønmodtagere har endelig ret til at vælge fravær i 46 uger, jf. i øvrigt 13, stk. 4, og 14, stk. 5, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Faderen har ret til at påbegynde fraværsretten efter pkt. inden for de første 14 uger efter fødslen. Stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten efter stk. 2, 1. pkt. Retten til at udskyde fraværsretten kan benyttes af den ene af forældrene. Det udskudte fravær skal, når det udnyttes, holdes i en sammenhængende periode. Den udskudte fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. Stk. 4. Efter aftale med arbejdsgiveren kan en beskæftiget lønmodtager udskyde op til 32 uger af fraværsretten efter stk. 2, 1. pkt. Den udskudte fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. Hvis en lønmodtager fratræder, inden den udskudte fraværsret er udnyttet, er retten til fravær betinget af, at lønmodtageren indgår aftale med den nye arbejdsgiver om den udskudte fraværsret. Stk. 5. Hvis barnet er indlagt på sygehus, kan retten til fravær efter stk. 1 og 2 udsættes eller forlænges, jf. 15 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Stk. 6. En lønmodtager har i øvrigt i de perioder, hvor lønmodtageren er berettiget til dagpenge i henhold til kapitel 7 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Stk. 7. En kvindelig lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden. 7 a. De tidsrum, hvor retten til dagpenge nedsættes eller bortfalder efter 16 a, stk. 1, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, fordi lønmodtageren har genoptaget arbejdet, medregnes ved beregningen af de perioder, hvor lønmodtageren har ret til fravær efter 7. Stk. 2. De tidsrum, hvor retten til dagpenge forlænges efter 13, stk. 3, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, fordi lønmodtageren har genoptaget 19

22 arbejdet, medregnes ikke ved beregning af de perioder, hvor lønmodtageren har ret til fravær efter Den tid, en lønmodtager har været fraværende i henhold til 7, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Bestemmelsen vedrører ikke pensionsforhold. 9. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter 7, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. 10. En kvindelig lønmodtager skal med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstidspunkt, og om hun agter at udnytte retten til fravær før fødslen, jf. 7, stk. 1, 1. pkt. En kvindelig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i henhold til 7, stk. 1, 3. pkt., skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Stk. 2. En mandlig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær ved fødslen eller modtagelsen i hjemmet, jf. 7, stk. 1, 4. pkt., skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og om længden heraf. Stk. 3. En lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til fravær efter 7, stk. 2, skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. Endvidere skal lønmodtageren underrette arbejdsgiveren om, hvorvidt retten til at udskyde fravær efter 7, stk. 3, ønskes udnyttet. Stk. 4. Såfremt fraværsretten efter 7, stk. 2, afholdes således, at lønmodtagerens fravær falder i flere perioder, skal der i forbindelse med varsel til arbejdsgiveren efter stk. 3, 1. pkt., gives underretning om påbegyndelsen og længden af senere fravær. Stk. 5. Lønmodtageren har ret til at ændre anvendelsen af fraværsretten, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af fristen for varsel efter stk. 1-4 og 9. Lønmodtageren har ret til at ændre anvendelsen af fraværsretten, hvis der indtræffer omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde fraværsretten som varslet. Stk. 6. Ved fravær i henhold til 7, stk. 6, skal adoptionssøgende, hvis orlovens længde og placering ikke er fastlagt ved barnets modtagelse, iagttage de i stk. 1-4 nævnte frister. Stk. 7. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær efter 7, stk. 6, fordi barnet er indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om indlæggelsen. Forældrene skal uden ugrundet ophold underrette deres arbejdsgivere om, hvornår barnet er modtaget i hjemmet efter indlæggelsen. Hvis barnet er modtaget, inden der er afgivet varsel efter stk. 1-4, forlænges fristen herfor med den tid, barnet har været indlagt. I modsat fald bortfalder de afgivne varsler, og der skal varsles på ny inden 2 uger efter modtagelsen. Stk. 8. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær efter 7, stk. 6, fordi lønmodtageren indtræder i den anden af forældrenes ret til dagpenge, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver herom og om længden af fraværet. 20

23 Stk. 9. En beskæftiget lønmodtager, der ønsker at udnytte retten til fravær, jf. 7, stk. 3, skal med 16 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår fraværet påbegyndes, og om længden heraf. Hvis lønmodtageren ikke varsler sit fravær efter 1. pkt. rettidigt, kan fraværsretten først udnyttes, når det afgivne varsel er udløbet. Kapitel 4 Ugyldighed m.v. 12. Lovens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lønmodtageren. Kapitel 6 Godtgørelse m.v. 16. Afskediges en lønmodtager i strid med 9, skal afskedigelsen underkendes, såfremt der nedlægges påstand herom, medmindre det i særlige tilfælde efter en afvejning af parternes interesse findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet. Stk. 2. Afskediges en lønmodtager i strid med 9, uden at afskedigelsen underkendes, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Stk. 3. Godtgørelsen, der ikke kan overstige 78 ugers løn, fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. Stk. 4. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, fravær efter 7, stk. 1-3 og 5-7, og i varslingsperioder efter 10, stk. 9, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Stk. 5. Afskediges en lønmodtager i de 7 nævnte perioder, har lønmodtageren krav på en skriftlig fyldestgørende begrundelse for afskedigelsen. 16 a. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. 2-5, 9 og 15, stk. 1, påviser faktiske omstændigheder som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Kapitel 7 Forskellige bestemmelser 17. Arbejdsministeren fastsætter særlige regler for søfarendes barselorlov m.v. Socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 147 af 2. marts 2001 af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (uddrag) Kapitel 7 Betingelser for udbetaling 11. Kommunen udbetaler dagpenge under fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsel og adoption. Stk. 2. Arbejdsgiveren udbetaler dagpenge under fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser. Bestemmelsen finder ikke anvendelse i det omfang, en pligt for arbejdsgiveren til at udbetale dagpenge eller anden passende ydelse følger af kollektiv overenskomst, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 92/85 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 21

24 sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. 12. En kvinde er berettiget til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Stk. 2. Kvinden er berettiget til dagpenge inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis 1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, eller 2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse. Stk. 3. Der kan ydes nedsatte dagpenge fra kommunen i forbindelse med delvist fravær fra arbejdet 1) ved sygeligt forløbende graviditet, 2) på grund af arbejdets særlige karakter, 3) i 4-ugers-perioden før fødslen. Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om ret til dagpenge efter stk Barnets moder har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Barnets fader har i samme periode ret til dagpenge i 2 sammenhængende uger. Stk. 2. Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til dagpenge i 32 uger indtil barnet er 46 uger. Faderen har dog ret til at påbegynde dagpengeretten efter 1. pkt. inden for de første 14 uger efter fødslen. Stk. 3. Retten til dagpenge i perioden efter stk. 1 og 2, kan uanset bestemmelsen i 16 a, stk. 1, for en beskæftiget lønmodtager og en selvstændig erhvervsdrivende forlænges, når arbejdet genoptages delvis. Forlængelsen af perioden med ret til dagpenge skal ske med den tid, arbejdet genoptages. For en beskæftiget lønmodtager er det en betingelse, at der indgås aftale med arbejdsgiveren om forlængelse af perioden. Hvis lønmodtageren fratræder, inden den forlængede periode er holdt, er retten til dagpenge betinget af, at lønmodtageren indgår aftale med den nye arbejdsgiver om forlængelse af perioden. Retten til dagpenge under en forlænget periode kan ikke udnyttes, så længe den pågældende er ledig. Stk. 4. Forældre, der vælger at holde orlov, indtil barnet er op til 54 uger, har tilsammen ret til dagpenge i 40 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at holde orlov, indtil barnet er op til 60 uger, har tilsammen ret til dagpenge i 46 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Dagpengene efter 1. og 2. pkt. nedsættes, således at den samlede dagpengeudbetaling højst kan udgøre det beløb, der ville kunne udbetales for 32 uger. Stk. 5. Den ene af forældrene har ret til dagpenge, når den pågældende udskyder mindst 8 uger og højst 13 uger af den periode, der er nævnt i stk. 2, til senere afholdelse i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Denne ret til at modtage dagpenge under udskudt orlov gælder for beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. 22

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1202 af 27. december 1993 Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, og 21, stk. 5

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere