Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager"

Transkript

1 Administrationsgrundlag af den 1. juli Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte omfattet af protokollatet, jf. nedenfor vil herefter være omfattet af aftale om fravær af familiemæssige årsager af 1. april Protokollatet er gældende for: Forældre til børn der er født før den 1. januar Forældre til børn der er født i perioden fra 1. januar 2002 og frem til og med den 26. marts 2002, der ikke følger de nye regler om udvidet barselsorlov. Forældre til børn der er født før den 1. januar Ligebehandlingsloven, sygedagpengeloven og lov om børnepasningsorlov fra før den 27. marts 2002 gælder stadig. Desuden gælder dette protokollat. Forældre til børn der er født i perioden fra 1. januar 2002 og frem til og med 26. marts Disse forældre er som udgangspunkt omfattet af ligebehandlingsloven, sygedagpengeloven og lov om børnepasningsorlov fra før den 27. marts Desuden gælder dette protokollat. Forældrene har dog indtil den 1. juni 2002 haft mulighed for efter ansøgning til Arbejdsformidlingen at blive omfattet af de nye regler om udvidet barselsorlov, der trådte i kraft den 27. marts Såfremt dette er tilfældet skal aftale om fravær af familiemæssige årsager af den 1. april 2002 anvendes. 1 Ophørsdatoen den 26. juni 2003 for ophævelse af protokollatet er valgt ud fra følgende kriterier: Fra den 27. marts 2002 kan der afholdes orlov efter de gamle regler og protokollatet indtil den 25. juni Det betyder, at der maksimalt vil kunne holdes orlov i 24 uger + faderens 25. og 26. uge + 9 måneder frem (jf. 13 om barnets indlæggelse).

2 Side 2 INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser Hvem er omfattet af aftalen Løn Dokumentation og refusion af dagpenge... 5 Kapitel 2. Behandlinger og undersøgelser Behandling for barnløshed Graviditetsundersøgelser... 6 Kapitel 3. Graviditet og barsel Meddelelse om graviditet Uarbejdsdygtighed før orlov til graviditet og barsel Orlov under graviditet Orlov efter fødslen Underretning om afholdelse af orlov i forbindelse med fødsel Genoptagelse af arbejdet Deltagelse i undervisning, fagpolitisk arbejde mv Barnets indlæggelse Indtræden i den anden forælders ret til fravær Kapitel 4. Adoption Fravær ved afhentning af barnet Orlov i forbindelse med adoption Meddelelse om afholdelse af orlov i forbindelse med adoption Genoptagelse af arbejdet Deltagelse i undervisning, fagpolitisk arbejde mv Barnets indlæggelse Indtræden i den anden forælders ret til fravær Kapitel 5. Omsorgsdage Ret til omsorgsdage Varsling af omsorgsdage Omsorgsdage ved ansættelsesforholdets ophør Kapitel 6. Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning Kapitel 7. Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager Ulykke og akut sygdom Pasning af alvorligt syge børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv Pasning af døende i hjemmet Kapitel 8. Ikrafttræden og opsigelse mv Ikrafttræden... 15

3 31. Opsigelse Genforhandlingsadgang Side 3 Bilag 1: Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption Bilag 2: Implementering af EU's rammeaftale om forældreorlov... 19

4 Side 4 INDLEDNING Aftalen er en redaktionel forenklet udgave af aftale om fravær ved graviditet og barsel og af andre familiemæssige årsager. Aftalens sprogbrug og opbygning er ændret, og der er indsat nye bilag. Der er i forenklingen ikke tilsigtet realitetsændringer i aftalen. Ved overenskomstfornyelsen i 2002 er aftalt følgende ændringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager: 1. Der indføres ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger i visse situationer i forbindelse med afhentning af et adoptivbarn i udlandet jf. 15, stk. 1 og 2 med ikrafttræden den 1. april Der indføres en regel om, at der ved overgang fra en ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab til en (amts)kommune gælder, at såfremt en ansat har afholdt omsorgsdage i Hovedstadens Sygehusfællesskab i indeværende kalenderår fratrækkes disse i de omsorgsdage, som pågældende i en (amts)kommune har ret til jf. 22, stk.1 og 4 med ikrafttræden den 1. april Som følge af ændrede lovregler indføres en ordning så ansatte, der er forældre til alvorligt syge børn under 14 år, og som er berettiget til en godtgørelse får udbetalt sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er herefter berettiget til dagpengerefusion, jf Der indføres en ordning, hvorved ansatte har ret til tjenestefrihed til pasning af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som i henhold til 28 i lov om social service er berettiget til tjenestefrihed. Ordningen træder i kraft den 1. april 2002, jf Den hidtidige overgangsordning vedrørende omsorgsdage er bortfaldet. Endvidere er det hidtidige loft over antal omsorgsdage, der kunne afholdes efter både hidtidig og gældende ordning, bortfaldet. Der er i forbindelse med revisionen af aftalen givet eksempler på orlovens længde og placering i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption jf. bilag 1.

5 Kapitel 1. Indledende bestemmelser Side 5 1. Hvem er omfattet af aftalen Aftalen gælder for ansatte i kommuner og amter. Bemærkning til stk. 1: Aftalen omfatter ansatte i virksomheder og selskaber, der er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Aftalen omfatter således også ansatte i fælleskommunale/(amts)kommunale trafikselskaber, naturgasselskaber og ansatte ved andre fælleskommunale virksomheder samt ansatte i selvejende dag- og døgninstitutioner, hvormed en (amts)kommune har indgået driftsoverenskomst. Bestemmelserne i aftalens kapitel 2-5 omfatter kun ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom. Stk. 3. En ansat, der først opnår ret til løn under sygdom efter at have påbegyndt barsels- eller adoptionsorlov efter ligebehandlingsloven, omfattes af bestemmelserne i kapitel 2-5 fra dette tidspunkt. 2. Løn Ved sædvanlig løn forstås i denne aftale en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær ifølge aftale eller overenskomst. En arbejdsgiver har ret til de dagpenge, som den ansatte ellers ville have haft ret til fra kommunen jf. dagpengeloven (lov om dagpenge ved sygdom og fødsel). Stk. 3. Ret til løn i 8-ugers perioden før fødslen, jf. 8, bortfalder, hvis den ansatte i denne periode indtræder i ny lønnet beskæftigelse. Stk. 4. Ret til løn i perioden efter fødslen ophører, hvis den ansatte ved beskæftigelse, modtagelse af undervisning eller på anden måde mister retten til barselsdagpenge i henhold til dagpengeloven, jf. 11 i denne aftale. 3. Dokumentation og refusion af dagpenge En ansat skal efter anmodning fra arbejdsgiveren fremskaffe eller bekræfte oplysninger, der er nødvendige ved bedømmelsen af arbejdsgiverens krav om udbetaling fra bopælskommunen af de barselsdagpenge, som den ansatte ellers ville have ret til.

6 Kapitel 2. Behandlinger og undersøgelser Side 6 4. Behandling for barnløshed Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. Bemærkning: Det er en lægelig vurdering, hvorvidt der er tale om sygelige forhold. Der kan evt. indgås aftale efter dagpengelovens 28, hvis betingelserne er opfyldt. Ansatte, som ikke er berettiget til fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge efter dagpengelovens bestemmelser herom. 5. Graviditetsundersøgelser En kvindelig ansat har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Kapitel 3. Graviditet og barsel 6. Meddelelse om graviditet En ansat, der er gravid, skal give arbejdsgiveren meddelelse herom senest 3 måneder før forventet fødsel. Hun skal samtidig oplyse, hvornår hun forventer at påbegynde sin orlov. Tidspunktet for forventet fødsel skal dokumenteres, fx ved kopi af oplysning herom i vandrejournal eller lignende. 7. Uarbejdsdygtighed før orlov til graviditet og barsel En kvindelig ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet tidligere end 8 uger før forventet fødsel, hvis betingelserne efter dagpengeloven 12, stk. 2, er opfyldt. Ret til førtidig barselsorlov foreligger i følgende tre situationer: a) hvis der efter en lægelig bedømmelse er behov for det, fordi graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fostret, b) hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller c) hvis kvindens graviditet på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage arbejdet, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse. Sygdom under graviditet, som ikke falder ind under stk. 1, betragtes som fravær ved sygdom.

7 Side 7 8. Orlov under graviditet Før fødslen har en kvindelig ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. 9. Orlov efter fødslen Efter fødslen har moderen ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 14 uger. I de første 2 uger efter fødslen har moderen pligt til fravær. Faderen har i forbindelse med sit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. De 2 uger skal gives i sammenhæng. Stk. 3. I tilslutning til udløbet af de første 14 uger efter fødslen har en af forældrene ad gangen ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 10 uger. De 10 uger kan kun deles på en sådan måde, at enten moderen eller faderen er fraværende fra arbejdet i hele arbejdsdage. Stk. 4. Efter udløbet af den 24. uge efter fødslen har faderen yderligere ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger. Fraværet skal placeres i den 25. og 26. uge efter fødslen, jf. dog 13 om indlæggelse af barnet. Bemærkning til stk. 2-4: Den periode hvor der er ret til barselsorlov beregnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor barnet er født. Faderens ret til orlov i forbindelse med barnets fødsel er ikke betinget af, at forældrene lever sammen, men det forudsættes, at faderen har ophold på samme sted som barnet under orlovsperioden. Det eneste tidspunkt hvor den 25. og 26. uge kan udskydes er de tilfælde, hvor barnet har været indlagt på hospital jf Underretning om afholdelse af orlov i forbindelse med fødsel En moder, der anvender sin ret til fravær efter fødslen, skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet. En fader, der anvender sin ret til 2 ugers fravær inden for de første 14 uger efter fødslen, skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår han forventer at begynde fraværet og om længden af fraværet. Stk. 3. En fader, der anvender sin ret til fravær i uge efter fødslen, skal senest 8 uger ef-

8 Side 8 ter fødslen underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden heraf. Moderen skal underrette efter stk. 1. Såfremt retten til fravær deles mellem forældrene, således at moderens fravær falder i flere perioder, skal hun i forbindelse med varsel efter stk. 1 underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af fraværet. Stk. 4. En fader, der anvender sin ret til fravær i den 25. og 26. uge efter fødslen, skal senest 14 uger efter fødslen underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af fraværet. 11. Genoptagelse af arbejdet Genoptager en ansat arbejdet efter fødslen, bortfalder retten til sædvanlig løn efter denne aftale i resten af orlovsperioden. En ansat kan dog genoptage arbejdet i mindre omfang efter de første to uger efter fødslen, uden at retten til sædvanlig løn under senere fravær i barselsperioden bortfalder. Faderen kan også i de to første uger efter fødslen genoptage arbejdet i mindre omfang, uden at retten til sædvanlig løn i resten af to ugers perioden bortfalder. Stk. 3. Genoptagelse af arbejdet i mindre omfang medfører ikke ret til en tilsvarende forlængelse af barselsperioden. Genoptagelse af arbejdet i mindre omfang sker efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Stk. 4. Arbejdsgiverens ret til refusion af barselsdagpenge efter dagpengeloven bortfalder kun for de dage, hvor arbejdet er genoptaget. Der ydes nedsatte dagpenge for de dage, hvor arbejdet er genoptaget delvist. 12. Deltagelse i undervisning, fagpolitisk arbejde mv. En ansat kan uden at miste retten til løn i fraværsperioden deltage i fritidsundervisning af begrænset omfang efter fødslen, når hensynet til barnet ikke taler imod dette. Den ansatte skal ikke underrette arbejdsgiveren om sådan deltagelse i fritidsundervisning. I de første 14 uger efter fødslen kan en ansat deltage i de under a-d nævnte aktiviteter, mod at lønnen bortfalder for den/de enkelte dage. Den ansatte skal underrette arbejdsgiveren om sådan deltagelse. Deltagelse i aktiviteterne medfører ikke ret til forlænget barselsorlov. a) undervisning og lignende af begrænset varighed med erhvervsmæssigt formål b) et kortvarigt erhvervsbetonet kursus c) en eksamen, hvis gennemførelse er nødvendig for ikke væsentligt at forsinke et uddan-

9 nelsesforløb, der er påbegyndt før barslen/adoptionen Side 9 d) fagpolitisk arbejde af begrænset varighed, som fx deltagelse i en faglig kongres eller i bestyrelsesmøder. Bemærkning til stk. 2: Punkt c) vil fx kunne anvendes ved gennemgang af Dansk Kommunalkursus eller Danmarks Forvaltningshøjskole. Stk. 3. Efter de første 14 uger efter fødslen er der ikke tidsmæssige begrænsninger for deltagelse i de under stk. 2 nævnte aktiviteter. 13. Barnets indlæggelse En ansats ret til fravær med sædvanlig løn i forbindelse med fødsel kan forlænges eller udsættes i forbindelse med barnets ophold på sygehus, jf. stk. 2 og stk. 3. Indlæggelse skal dokumenteres ved journaludskrift fra sygehuset eller ved lægeerklæring. Bemærkning til stk. 1: Indlæggelse kan ske enten i forlængelse af fødslen på grund af fx for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt eller senere. Hvis den ansatte ikke genoptager arbejdet, kan retten til fravær med sædvanlig løn forlænges med indlæggelsesperioden. Det er en betingelse, at indlæggelsesperioden finder sted inden for 26 uger efter fødslen. Retten til fravær med sædvanlig løn kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at forlænge barselsorloven gælder ikke faderens ret til 2 ugers fravær inden for de første 14 uger, jf. 9, stk. 2. Stk. 3. Hvis den ansatte genoptager arbejdet, udsættes retten til fravær med sædvanlig løn i den del af perioden, der var tilbage ved arbejdets genoptagelse. Det er en betingelse, at den ansatte ophører med arbejdet ved udskrivelsen, og at barnet udskrives inden 9 måneder efter fødslen. Stk. 4. En ansat, der forlænger eller udsætter sin ret til fravær med sædvanlig løn, fordi barnet er indlagt på sygehus inden for de første 26 uger efter fødslen, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om barnets indlæggelse. Faderen skal underrette sin arbejdsgiver, hvis moderen forlænger eller udsætter sin ret til fravær. Forældrene skal uden ugrundet ophold underrette deres arbejdsgivere om, hvornår barnet er udskrevet. Stk. 5. Hvis barnet udskrives, inden den ansatte har afgivet varsler efter 10, forlænges varslingsfristerne i 10 med den tid, barnet har været indlagt. Allerede afgivne varsler bortfalder, og nye varsler skal afgives inden 2 uger efter, at barnet er blevet udskrevet.

10 14. Indtræden i den anden forælders ret til fravær Side 10 Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan den ene af barnets forældre indtræde i den andens ret til fravær med sædvanlig løn. Sådanne omstændigheder foreligger, såfremt en af forældrene dør, eller på grund af alvorlig sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet. Den ansatte skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver herom og om muligt om længden af fraværet. Kapitel 4. Adoption 15. Fravær ved afhentning af barnet Stk. 1 En ansat har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, før modtagelsen af barnet, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Dokumentation for afgiverlandets krav om ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren. Stk. 2 En ansat, der i henhold til stk. 1 har ret til fravær med sædvanlig løn, skal snarest muligt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen til afgiverlandet samt om forventet hjemkomst. 16. Orlov i forbindelse med adoption En ansat har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 24 uger efter modtagelsen af barnet, når de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet. Ret til fravær med sædvanlig løn kan kun holdes af en af adoptanterne ad gangen, bortset fra i indtil 2 uger der placeres inden for 24 uger efter barnets modtagelse efter aftale med arbejdsgiveren. Bemærkning til stk. 1: Adoptionsorloven kan deles mellem adoptivforældrene, men kun på en sådan måde, at enten adoptivfaderen eller adoptivmoderen under orloven er fraværende fra arbejdet i hele arbejdsdage. Hvis en adoptant henter barnet i udlandet, kan modtagelsen regnes fra det tidspunkt, hvor adoptanten er sammen med barnet. Efter udløbet af den 24. uge efter modtagelsen har en mandlig ansat yderligere ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger. Fraværet skal placeres i den 25. og 26. uge efter modtagelsen.

11 Side Meddelelse om afholdelse af orlov i forbindelse med adoption En ansat, der har ret til adoptionsorlov, skal underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for barnets forventede modtagelse. Denne meddelelse skal så vidt muligt gives med 3 måneders varsel. Hvis adoptionsorlovens længde og placering ikke er fastsat på et tidligere tidspunkt, skal en ansat, der har adoptionsorlov, overholde de frister, der er nævnt i Genoptagelse af arbejdet Adoptanter kan i hele 26 ugers perioden genoptage arbejdet mod, at retten til løn efter denne aftale bortfalder for de dage, hvor arbejdet er genoptaget. Arbejdsgiveren modtager nedsat dagpengerefusion for de dage, hvor arbejdet er genoptaget delvist, jf. dagpengeloven 16 a, stk Deltagelse i undervisning, fagpolitisk arbejde mv. Adoptanter kan i hele 26-ugers-perioden deltage i de under 12, stk. 2, punkt a) - d) nævnte aktiviteter uden tidsmæssige begrænsninger. Lønnen bortfalder for den/de enkelte dage. Deltagelse i de nævnte aktiviteter medfører ikke ret til forlænget adoptionsorlov. 20. Barnets indlæggelse Bestemmelserne i 13 finder tilsvarende anvendelse ved adoption, dog således at 13, stk. 2 ikke finder anvendelse på adoptanternes ret til samtidig fravær i 2 uger, jf. 16, stk. 1, 2. pkt. 21. Indtræden i den anden forælders ret til fravær Bestemmelserne i 14 finder tilsvarende anvendelse ved adoption. Kapitel 5. Omsorgsdage 22. Ret til omsorgsdage En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Dette gælder uanset antallet af ansættelser indenfor et kalenderår i amter eller kommuner.

12 Side 12 Bemærkning til stk. 1: Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes eller forhandles, hvordan omsorgsdage afvikles. Retten til omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den pågældende tiltræder. Eksempel 1 : Barn født i 2002 Kalenderår Barns alder Antal dage * * Disse to dage kan overføres til næste kalenderår, jf. stk. 3. Eksempel 2: A er ansat i X kommune til og med 31. marts og bruger sine 2 omsorgsdage. Pr. 1. juli ansættes A i Y kommune. A er ikke berettiget til flere omsorgsdage i løbet af kalenderåret. Hvis A ikke har anvendt omsorgsdage i X kommune eller har anvendt 1 omsorgsdag, har A i Y kommune krav på henholdsvis 2 eller 1 omsorgsdag(e). Situationen er den samme, selvom der ikke er et tidsmæssigt slip imellem de 2 ansættelsesforhold, fx hvis ansættelsesforholdet i X kommune afsluttes 31. marts og ansættelsesforholdet i Y kommune påbegyndes 1. april. Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte. Både mødre og fædre har ret til omsorgsdage. Omsorgsdage kan afvikles uafhængig af den anden af forældrenes eventuelle orlov. Bemærkning til stk. 2: Ved ophold forstås, at barnet enten har adresse hos, eller har regelmæssigt samkvem med den pågældende ansatte. Stk. 3. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Der er dog ret til at få overført ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, til det næstfølgende kalenderår. Ret til overførsel af omsorgsdage gælder uanset, hvornår barnet er født/modtaget i det pågældende kalenderår. Denne ret bevares ved umiddelbar overgang fra et ansættelsesforhold indenfor kommuner, amter eller Hovedstadens Sygehusfællesskab. Stk. 4 Ved overgang fra en ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab til en (amts)kommune gælder, at såfremt en ansat har afholdt omsorgsdage i indeværende kalenderår fratrækkes disse i omsorgsdage efter stk. 1.

13 23. Varsling af omsorgsdage Side 13 Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt indgår en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter mv. 24. Omsorgsdage ved ansættelsesforholdets ophør Ikke-afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Kapitel 6. Orlov til børnepasning 25. Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning afholdes i henhold til lov om børnepasningsorlov, dog jf. stk. 2. Den tidsmæssige placering af tjenestefrihedsperioden forudsættes aftalt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Dette skal ske under hensyn til bl.a. den ansattes mulighed for børnepasning og for at oppebære orlovsydelse. Der skal endvidere tages driftsmæssige hensyn, herunder mulighed for en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse samt til andre involverede interesser. Kan enighed ikke opnås, finder bestemmelserne i lov om børnepasningsorlov om varsling og eventuel udsættelse anvendelse. Stk. 3. I forbindelse med tjenestefriheden er den ansatte omfattet af reglerne om afskedsbeskyttelse i lov om orlov til børnepasning. Når retsperioden for orlov til børnepasning er udløbet, har den ansatte ret til at vende tilbage til den samme stilling, eller hvis dette ikke er muligt, til en tilsvarende eller lignende stilling i overensstemmelse med ansættelseskontrakten eller vilkårene i ansættelsesforholdet. Bemærkning til stk. 3: Retten til tilbagevenden efter orlov til børnepasning følger de regler og den praksis, som gælder i henhold til almindelig dansk ansættelsesret. Kapitel 7. Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager 26. Ulykke og akut sygdom Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er

14 til stede øjeblikkeligt Side 14 Bemærkning til stk. 1: Tjenestefrihed i sådanne tilfælde ydes i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftaler og/eller praksis. 27. Pasning af alvorligt syge børn under 14 år Ansatte, som er forældre til alvorligt syge børn under 14 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få økonomisk godtgørelse i 19 a i dagpengeloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Bemærkning: Arbejdsgiveren er efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel berettiget til dagpengerefusion, når der udbetales løn til den ansatte, der opfylder lovens betingelser. Arbejdsgiveren skal senest en uge efter barnet er blevet rask anmelde kravet om refusion til den ansattes bopælskommune. 28. Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Ansatte har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste, når den ansatte i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som i henhold til 29 i lov om socialt service er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren har dog mulighed for, at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. 29. Pasning af døende i hjemmet Ansatte, som får bevilget plejevederlag i henhold til 104 i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed. Arbejdsgiveren betaler den ansatte forskellen mellem plejevederlaget og sædvanlig løn i perioden med hel eller delvis tjenestefrihed. Perioder med hel eller delvis tjenestefrihed i medfør af denne aftales 29, stk. 1 medregnes i anciennitet. Den ansatte optjener ferie ifølge ferieaftalen og feriefridage ifølge feriefridagsaftalen. Arbejdsgiveren betaler pensionsbidrag af fuld sædvanlig løn i forhold til den hidtidige beskæftigelsesgrad. Bemærkning til stk. 2: Formålet med bestemmelsen er, at den ansatte i alle henseender skal stilles som om, vedkommende havde været på arbejde. For overenskomstansatte med pensionsordninger indbetaler arbejdsgiveren såvel arbejdsgiver- som lønmodtagerbidraget. For lærere i den lukkede gruppe og reglementsansatte pædagoger indbetaler arbejdsgiveren et pensionsbidrag til staten på 15% af den pensionsgivende løn, som den ansatte ville have fået udbetalt.

15 Side 15 Kapitel 8. Ikrafttræden og opsigelse mv. 30. Ikrafttræden Protokollat om aftale om fravær af familiemæssige årsager træder i kraft den 1. april Protokollat om aftale om fravær af familiemæssige årsager gælder for ansatte med børn født/modtaget før den 1. januar 2002, samt for ansatte med børn født/modtaget i perioden 1. januar marts 2002, som ikke følger de nye regler om udvidelse af barsels- og adoptionsorloven. 31. Opsigelse Protokollat om aftale om fravær af familiemæssige årsager ophæves den 26. juni 2003, hvorefter ansatte efter 30, stk. 2 er omfattet af aftale om fravær af familiemæssige årsager af 1. april Genforhandlingsadgang I forbindelse med ændringer af relevante bestemmelser i lovgivningen har aftalens parter genforhandlingsret. København, den For KL For Amtsrådsforeningen For Københavns Kommune For Frederiksberg Kommune For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

16 Side 16 Bilag 1: Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption Orlov i forbindelse med graviditet og fødsel Medarbejdere har ret til orlov i følgende perioder: Orlov under graviditet for moderen i 8 uger før forventet fødsel. Orlov efter fødslen for moderen i de første 14 uger efter fødslen. De to første uger har moderen pligt til at holde orlov. Orlov i 10 uger fra og med den 15. til og med den 24. uge efter fødslen. Forældrene kan dele orloven mellem sig. Orlov for faderen i 2 uger umiddelbart efter fødslen, eller når mor og barn kommer hjem fra hospitalet. Orloven kan efter aftale med ansættelsesstedet placeres samlet på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Udvidet orlov for faderen i 2 uger i 25. og 26. uge efter fødslen. (forventet) fødsel Moderen Orlov under graviditet 8 uger Orlov efter fødslen 14 uger Faderen Orlov 2 uger Orlov 10 uger Udvidet orlov i 25. og 26. uge Orlov mv. i forbindelse med adoption Medarbejdere har ret til orlov mv. i følgende perioder: Fravær ved afhentning af barnet i indtil 8 uger før modtagelsen. Adoptionsorlov i 24 uger efter modtagelsen af barnet. Forældrene kan dele orloven mellem sig. Orlov i 2 uger inden for de første 24 uger efter modtagelsen af barnet for den af forældrene, som ikke i de pågældende 2 uger holder adoptionsorlov, det vil sige,. at moderen og faderen kan holde orlov samtidig. Udvidet orlov for faderen i 2 uger i 25. og 26. uge efter modtagelsen af barnet.

17 Side 17 Modtagelsen af barnet Moderen Fravær i indtil 8 uger ved afhentning af Orlov 2 uger barnet Adoptionsorlov Faderen Fravær i indtil 8 uger ved afhentning af barnet Orlov 2 uger 22 uger Udvidet orlov i 25. og 26. uge Lønforhold mv. Under orloven udbetales sædvanlig løn, dvs. løn som under fravær på grund af sygdom. Der optjenes sædvanlig anciennitet i relation til løn, pension, ferie, særlige feriefridage, opsigelse, jubilæum mv. Tidsfrister for oplysning om orlov En medarbejder, der vil holde orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, skal være opmærksom på, at der gælder en række frister for, hvornår han eller hun skal oplyse ansættelsesstedet om graviditeten, orlovens begyndelse og tilbagevenden til arbejdet. Moderen ved graviditet og fødsel: Skal oplyse om Graviditeten samt hvornår hun påregner at begynde orloven. Tidspunktet for tilbagevenden til arbejdet, herunder om placeringen af Den eller de dele af de 10 ugers orlov, som hun vil holde Tidspunkt Senest 3 måneder før forventet fødsel Senest 8 uger efter fødslen Faderen ved fødsel Skal oplyse om Afholdelse af to ugers orlov Afholdelse af: Den eller de dele af de 10 ugers orlov, som han vil holde Tidspunkt Senest 4 uger før orlovens forventede start. Senest 8 uger efter fødslen Afholdelse af 2 ugers udvidet orlov i 25. og 26. uge Senest 14 uger efter fødslen

18 Moderen og faderen ved adoption: Skal oplyse om Tidspunkt Den forestående adoption med angivelse af et forventet tidspunkt for den påtænkte orlov Så vidt muligt med 3 måneders varsel Snarest muligt Ved afhentning af barn i udlandet skal dokumentation foreligge om, hvornår og hvor længe den ansatte skal være i afgiverlandet Samme varsel som for moderen ved fødsel Hvis orlovens længde og placering ikke er fastlagt ved modtagelsen af barnet: Den kvindelige adoptant ønsker orlov svarende til en biologisk mor Den mandlige adoptant ønsker orlov svarende til en biologisk far Andre tilfælde Samme varsel som for faderen ved fødsel Passende varsel efter konkret vurdering Side 18

19 Side 19 Bilag 2: Implementering af EU's rammeaftale om forældreorlov Rådet for Den Europæiske Union har ved direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 pålagt medlemsstaterne at sikre bestemmelser til iværksættelse af rammeaftalen om forældreorlov, som blev indgået den 14. december 1995 mellem de generelle tværfaglige organisationer på europæisk niveau (UNICE, CEEP og EFS 2 ). Parterne på det kommunale og amtslige område er enige om at implementere direktivet ved aftale, jf. protokollat af 18. februar 1995 pkt Parterne på det kommunale og amtslige område implementerede aftalen ved overenskomstforhandlingerne i 1997 i Aftale om forældretjenestefrihed og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager. Aftalen blev senere i 1997 inkorporeret i Aftale om fravær ved graviditet og barsel og af andre familiemæssige årsager. Rammeaftalen mellem UNICE, CEEP og EFS fastlægger minimumsforskrifter for forældreorlov og arbejdsfrihed som følge af tvingende familiemæssige årsager (force majeure) som et middel til at forene arbejdsliv og familieliv og til at fremme lige muligheder for ligebehandling af mænd og kvinder. I Danmark er der i lov om orlov til børnepasning fastlagt bestemmelser om frihed m.v. til forældre med henblik på børnepasning. Loven angiver en række betingelser og forudsætninger, som nærmere regulerer forældres ret til frihed fra tjenesten, adgang til tilbagevenden fra denne og mulighed for at oppebære orlovsydelse i tjenestefrihedsperioden. Rammeaftalen muliggør indgåelse af aftaler, som i højere grad end lov om børnepasningsorlov tilgodeser en mere fleksibel tilrettelæggelse af forældrefrihed. Imidlertid har de amtslige og kommunale parter i denne aftale valgt en nær tilknytning til lov om orlov til børnepasning, dels for at sikre overensstemmelse med den af lovgivningsmagten udtrykte familiepolitik, dels for så vidt muligt at sikre lønmodtageren et indtægtsgrundlag, når retten til forældrefrihed udøves. Med hensyn til adgangen til frihed som følge af tvingende familiemæssige årsager er der taget lignende hensyn, idet tjenestefriheden bortset fra kortvarige fraværssituationer knytter sig til bestemmelserne i henholdsvis lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 19a samt lov om social service 104 om godtgørelse for pasning af henholdsvis alvorligt syge børn og af døende slægtninge. 2 UNICE: den europæiske organisation for private arbejdsgivere. CEEP: den europæiske organisation for offentlige arbejdsgivere. EFS: den europæiske faglige sammenslutning af lønmodtagerorganisationer.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL Kom m u n al c Tjen es re mænd og Overenskom s tan sa tre Side 1 Indholdsfortegnelse Side INl)JJ])NJN(;... 4 Side 2 Kapitel l. Indledende bestemmelser... 5

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere