Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003"

Transkript

1 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

2 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag og tryk: Nordsjællands Trykcenter ApS Oplag: Pris: 75 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ApS ISBN: Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: CFU s hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse Indledning Lovgivning Ligebehandlingsloven og dagpengeloven Før fødslen (graviditetsorlov) Efter fødslen Perioden indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov og fædreorlov) Perioden efter den 14. uge efter fødslen (forældreorlov) Udskydelse af orlov Delvis genoptagelse af arbejdet under orlov Adoption Perioden indtil 14 uger efter modtagelsen Perioden efter den 14. uge efter modtagelsen Varslingsregler barsel Anciennitet, afsked mv Anciennitet Afsked mv Loven om børnepasningsorlov Overgangsregler Funktionærloven Statens barselsaftale i hovedtræk Personkredsen Lønretten Fleksibiliteten Adoption Omsorgsdage Pensionsretten Graviditet og barsel Orlov med løn Orlov moderen (før fødslen) Graviditetsundersøgelser mv Graviditetsgener Graviditetsorlov Orlov moderen (efter fødslen) Barselsorlov Forældreorlov Orlov faderen Fædreorlov Forældreorlov...33

4 Særlig orlov til faderen Eksempler på fordeling af orlov med løn Orlov uden løn Moderen og faderen (forældreorlov) Udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden Udskydelse af orlov Delvis genoptagelse af arbejdet under orlov Varslingsregler Beregning af løn Anciennitet Pension Ferie og særlige feriedage Optjening af ferie Lønnet orlov Ulønnet orlov Afvikling af ferie Situationer med feriehindring Situationer uden feriehindring Overførsel af ferie og særlige feriedage Sygdom Adoption Orlov med løn Orlov før modtagelsen af barnet (udrejse til og ophold i afgiverlandet) Orlov efter modtagelsen af barnet de første 14 uger Orlov efter modtagelsen af barnet uge 15 og fremefter (forældreorlov) Særlig orlov til den mandlige adoptant Orlov uden løn Efter modtagelsen af barnet (forældreorlov) Udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden Udskydelse af orlov Delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden Varslingsregler Beregning af løn Anciennitet Pension Ferie og særlige feriedage Sygdom...59

5 5. Omsorgsdage Generelle regler Omsorgsdage i tilknytning til orlov efter barselsaftalen Afholdelse før fødslen/modtagelsen Moderen Faderen og adoptanter Afholdelse efter fødslen/modtagelsen Omsorgsdage uden tilknytning til orlov efter barselsaftalen Dokumentation og refusion Den ansattes dagpengeret og refusionsadgang for arbejdsgiveren Flere arbejdsgivere Beskæftigelse før fødslen Udstrakt orlov med nedsatte dagpenge Dokumentation Anmeldelse af refusionskrav Særligt om graviditetsbetinget fravær før 4 uger før forventet fødsel Procedure ved anmeldelse af fravær og refusionskrav Barselsfonden Særlige forhold Behandling for barnløshed Arbejdsmiljø Sygeligt forløbende graviditet mv Abort Dødfødsel, barnets død eller bortadoption Barnets hospitalsindlæggelse Arbejdet genoptages ikke under barnets indlæggelse Arbejdet genoptages under barnets indlæggelse Sygdom i orlovsperioden Moderens sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen Moderens sygdom efter orloven Undervisning Helligdage og lign Stedbarnsadoption Tjenestefrihed Bopæl i udlandet Ansatte med særlige ansættelsesvilkår Tidsbegrænset ansættelse Timelønnede Elever Ph.d.-stipendiater Ansatte under socialt kapitel Statsansatte på Færøerne...80

6 8.7. Udstationering/tjeneste i udlandet, herunder Grønland Børnepasningsorlov Retsbaseret børnepasningsorlov Aftalebaseret børnepasningsorlov Udsættelse Anciennitet Pensionsret Afsked Afbrydelse af orlov Ferie...86 Bilag 1. Barselsaftalen...87 Bilag 2. Ændring til barselsaftalen Bilag 3. Orienteringsbreve a) moderen b) faderen c) adoptivforældre Bilag 4. Varselsbreve a) varsling af graviditetsorlov b) varsling af fædreorlov c) varsling af fædreorlov i 14 ugers perioden d) varsling af barsels- og forældreorlov e) varsling af forældreorlov samt særlig fædreorlov f) varsling af orlov i forbindelse med adoption g) varsling af særlig fædreorlov h) varsling af udskudt orlov Bilag 5.a + b) Erklæringer til brug for betaling af løn under orlov Bilag 6. Ligebehandlingsloven Bilag 7. Dagpengeloven Bilag 8. Dagpengebekendtgørelsen med ændringer Stikordsregister

7 INDLEDNING Indledning Ved en ændring af ligebehandlings- og dagpengelovgivningen er der indført en længere og mere fleksibel barsels- og adoptionsorlov. Med udgangspunkt i den nye lovgivning samt resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2002 har Finansministeriet og centralorganisationerne revideret statens barselsaftale, jf. aftale af 26. februar 2003 samt tillægsaftale af 26. juni Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp ved anvendelsen af barselsaftalen. Da aftalen i vidt omfang bygger på bestemmelser i ligebehandlings- og dagpengelovgivningen, behandles disse også i vejledningen, ligesom andre regler, f.eks. om ferie, inddrages, hvor det er relevant. Finansministeriet og centralorganisationerne har med vejledningen ønsket dels at give et overblik over området, dels bl.a. ved konkrete eksempler at give svar på de mange forskelligartede og detaljerede spørgsmål, som de ændrede regler har givet anledning til. Visse emner forudsætter imidlertid en udfyldende fortolkning af lovgivningen, og parterne vil derfor supplere denne vejledning på hjemmesider mv., når der foreligger sådanne yderligere fortolkningsbidrag. Vejledningen er opbygget således, at der først gives en kortfattet orientering om den relevante lovgivning (kap. 1) og dernæst en gennemgang af barselsaftalen i hovedtræk (kap. 2). Herefter gives en samlet fremstilling af de regler, der efter lovgivningen og barselsaftalen mv. gælder i henholdsvis en normal barselssituation og en normal adoptionssituation (kap. 3 og 4). Omsorgsdage omtales særskilt (kap. 5). 7

8 BARSELSVEJLEDNING 2003 I tilknytning hertil behandles spørgsmål om dokumentationskrav og arbejdsgiverens refusionsadgang (kap. 6). Dernæst gennemgås en række særlige forhold, der kan optræde i forbindelse med barsel eller adoption (kap. 7), samt ansatte med særlige ansættelsesvilkår (kap. 8). Afslutningsvis beskrives reglerne om børnepasningsorlov, der fortsat kan være relevante for forældre, der har holdt orlov efter de gamle barselsregler (kap. 9). 8

9 KAPITEL 1 Kapitel 1 Lovgivningen I dette kapitel foretages en overordnet gennemgang af den lovgivning, der regulerer de ansattes forhold i forbindelse med graviditet, barsel, adoption og børnepasningsorlov, herunder en kort omtale af funktionærlovens barselsregler. For yderligere oplysninger om lovgivningen henvises til: Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Arbejdsdirektoratets hjemmeside: der bl.a. indeholder o Vejledning om barselorlov og barseldagpenge o Vejledning om barsel og ferie Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: Ligebehandlingsloven og dagpengeloven Ligebehandlingsloven og dagpengeloven er de to regelsæt, der regulerer en ansats rettigheder og pligter i relation til fravær og dagpenge mv. i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Lovgivningen blev ændret med Beskæftigelsesministeriets lov nr. 141 af 25. marts Som opfølgning på ændringsloven blev bekendt-gørelsen om dagpenge ved sygdom eller fødsel revideret ved ændringsbekendtgørelse nr. 154 af 19. marts 2002 og nr. 99 af 7. februar 2003 Der henvises til bilag 8. I ligebehandlingsloven (lovbekendtgørelse nr. 711 af 20. august 2002) findes reglerne om fravær, varsling, anciennitet og bevisbyrde i forbindelse med afsked. Loven regulerer forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren og medfører en individuel ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Der henvises til bilag 6 9

10 BARSELSVEJLEDNING 2003 I dagpengeloven (lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002 med senere ændringer) med tilhørende bekendtgørelser findes reglerne om dagpenge og dagpengerefusion mv. i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Loven regulerer forholdet mellem den ansatte og de dagpengeudbetalende myndigheder. Der henvises til bilag 7. Indtil 14 uger efter barnets fødsel/modtagelse svarer dagpengeretten til faderens og moderens individuelle fraværsret. Herefter har forældrene en fælles ret til dagpenge. I det følgende gennemgås de to regelsæt i sammenhæng. Der opereres ved gennemgangen med følgende begreber: Graviditetsorlov: 4 uger før fødslen til moderen Barselsorlov: 14 uger efter fødslen til moderen Fædreorlov: 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen til faderen Forældreorlov: 32 uger efter den 14. uge efter fødslen til hver af forældrene (kan forlænges til enten 40 eller 46 uger) Forældrene har således efter lovgivningen tilsammen ret til fravær i maksimalt 112 uger (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 92 ugers forældreorlov). Herunder har forældrene tilsammen ret til fulde dagpenge i maksimalt 52 uger, (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 32 ugers forældreorlov) Før fødslen (graviditetsorlov) De nye regler ændrer ikke moderens ret til fravær og dagpenge før fødslen. 10

11 KAPITEL 1 Hun har således, medmindre særlige forhold gør sig gældende (jf. kap. 7), efter lovgivningen ret til graviditetsorlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. Moderen skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for den forventede fødsel, og i hvilket omfang hun vil holde graviditetsorlov Efter fødslen Perioden indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov og fædreorlov) Moderen har som hidtil pligt til at holde orlov i de første 2 uger efter fødslen og ret til orlov i de følgende 12 uger. En mor, der vil udnytte sin ret til barselsorlov efter de 2 første uger efter fødslen, skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet. Moderen har ret til uden varsel at vende tilbage til arbejdet, når de 2 første uger er gået, men det vil være naturligt, at hun i givet fald orienterer sin arbejdsgiver herom tidligst muligt. Faderen har som hidtil ret til at holde indtil 2 ugers fædreorlov i tilknytning til fødslen eller barnets hjemkomst. Efter aftale med arbejdsgiveren kan fædreorloven i stedet placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Fædreorloven skal holdes i sammenhæng og kan således ikke opdeles i flere perioder, men arbejdet kan efter aftale genoptages delvis med tilsvarende forlængelse af orlovsperioden. Faderen har ret til at fremrykke forældreorlov, således at denne holdes samtidig med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov, jf. pkt Forældrene kan dermed være fraværende samtidig i perioden. Der gælder ikke noget varsel for eventuel fremrykket forældreorlov for så vidt angår de første 8 uger efter fødslen, men det vil være naturligt, at den pågældende orienterer sin arbejdsgiver tidligst muligt. 11

12 BARSELSVEJLEDNING 2003 En far, der vil udnytte sin fædreorlov, skal senest 4 uger før underrette arbejdsgiveren om det forventede tidspunkt for orlovens begyndelse og om længden heraf, medmindre andet aftales Perioden efter den 14. uge efter fødslen (forældreorlov) De nye regler medfører væsentlige ændringer i forældrenes adgang til orlov og dagpenge efter den 14. uge efter fødslen: Retten til orlov er blevet forlænget fra de tidligere 10 uger til moderen og faderen tilsammen, således at hver af forældrene nu har 32 ugers orlov. Begge forældre har ret til at udstrække de 32 ugers orlov til enten 40 eller 46 uger. Hvis den ene af forældrene vælger at udstrække sin orlovsret, udstrækkes den andens orlovsret automatisk tilsvarende. Begge forældre skal, i det omfang de ønsker at udnytte en udstrakt orlov, varsle dette over for deres respektive arbejdsgivere inden 8 uger efter fødslen. Forældrenes samlede ret til dagpenge er forøget fra 10 til 32 uger. Dagpengene kan ligesom orlovsretten udstrækkes til enten 40 eller 46 uger, men uden at det samlede dagpengebeløb dermed forøges. En udstrækning af perioden medfører derfor, at det ugentlige dagpengebeløb i den resterende del af dagpengeperioden nedsættes forholdsmæssigt, således at der i hele perioden kun ydes et beløb svarende til fulde dagpenge i 32 uger. Faderens ret til orlov med dagpenge i uge 25 og 26 efter fødslen (den udvidede fædreorlov) er bortfaldet 1. Forældrene kan holde forældreorlov samtidig, forskudt eller i forlængelse af hinanden. Forældrene kan endvidere holde orlov på skift, herunder ifølge Beskæftigelsesministeriet orlov på enkeltdage. 1 Faderens særlige ret til løn i 2 orlovsuger efter barselsaftalen er omtalt i pkt

13 KAPITEL 1 Faderen har ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidig med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Forældrene har mulighed for at genoptage arbejdet delvis med eller uden forlængelse af orloven. Forældrene kan og har i et vist omfang ret til at udskyde en del af orloven. En ansat, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov i hele eller en del af perioden på 32 uger (eventuelt forlænget til 40 eller 46 uger), skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. Dette gælder også for en far, der ønsker at holde en del af de 32 uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Lovgivningen fastsætter således ingen varslingsregler for en far, der vil holde forældreorlov allerede inden for de første 8 uger efter fødslen, men det vil være naturligt, at den pågældende orienterer sin arbejdsgiver tidligst muligt Udskydelse af orlov Generelt Det er kun de 32 ugers forældreorlov, som kan udskydes. Udskydelse forudsætter desuden, at forældrene ikke har valgt at udstrække de 32 uger til 40 eller 46 uger. Retsbaseret udskydelse Den ene af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af 32- ugers-perioden (forældreorloven) til afholdelse på et senere tidspunkt. Den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. 13

14 BARSELSVEJLEDNING 2003 En ansat, der vil udnytte sin ret til at udskyde orlov, skal inden 8 uger efter fødslen underrette arbejdsgiveren om det antal uger, der udskydes. Det anbefales, at beslutningen om udskydelse dokumenteres ved en skriftlig erklæring. Den ansatte skal endvidere underrette arbejdsgiveren med 16 ugers varsel om, hvornår den udskudte orlov holdes. Retten til at holde den udskudte orlov bevares, hvis den ansatte overgår til en ny arbejdsgiver. I en retsbaseret udskudt orlovsperiode kan en ansat ikke genoptage arbejdet delvis med tilsvarende forlængelse af orloven efter dagpengelovens 13, stk. 3. Delvis genoptagelse kan kun ske efter dagpengelovens 16a dvs. uden forlængelse af orloven, jf. pkt Hvis afholdelse af den udskudte orlov endnu ikke er påbegyndt, vil den ansatte dog efter aftale med arbejdsgiveren kunne ændre en retsbaseret udskudt orlov til en aftalebaseret udskudt orlov og dermed få mulighed for at aftale delvis genoptagelse med forlængelse, jf. nedenfor. Hvis en ansat er begyndt at holde en retsbaseret udskudt orlov, kan den pågældende ikke udskyde orloven yderligere. Aftalebaseret udskydelse Begge forældre har desuden mulighed for evt. i kombination med den enes retsbaserede udskydelse af orlov at indgå aftale med deres arbejdsgiver om at udskyde hele eller dele af de 32 ugers forældreorlov til senere evt. drypvis afholdelse. Længden af en aftalebaseret udskudt orlov kan være såvel mindre end 8 uger som mere end 13 uger. Det er dog fortsat en betingelse, at den udskudte orlov holdes, inden barnet fylder 9 år. Da udskydelsen baserer sig på aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, skal også afviklingstidspunktet fastlægges efter aftale, og der er derfor ikke i lovgivningen fastsat en varslingsfrist. I forbindelse med jobskifte kan ikke afholdt orlov kun medtages i det nye ansættelsesforhold, hvis der indgås aftale med den nye arbejdsgiver herom. I modsat fald står orlovsretten og venter og kan genoplives, hvis der i forbindelse med et senere jobskifte indgås aftale med arbejdsgiveren. 14

15 KAPITEL 1 Indgås der ikke en ny aftale, inden barnet fylder 9 år, mistes retten til at holde den udskudte orlov. Hvis en ansat indgår en samlet aftale med arbejdsgiveren om at udskyde sin orlov herunder de 8-13 uger, som den pågældende havde ret til at udskyde betragtes hele udskydelsen som aftalebaseret. Det betyder, jf. ovenfor, at den ansatte i forbindelse med et evt. jobskifte kun bevarer retten til at holde den udskudte orlov (herunder den del, der kunne have været retsbaseret) i det omfang, der indgås aftale herom med den nye arbejdsgiver. Hvis den ansatte i den situation ønsker at bevare retten til udskudt orlov i tilfælde af et senere jobskifte, skal udskydelsen opdeles i 2 faser: Den pågældende meddeler inden 8 uger efter fødslen arbejdsgiveren, at indtil 13 uger af orlovsperioden udskydes. Som supplement hertil indgår den ansatte en aftale med arbejdsgiveren om at udskyde yderligere et antal uger. I en aftalebaseret udskudt orlovsperiode kan en ansat efter aftale genoptage arbejdet delvis med en tilsvarende forlængelse af orloven, jf. pkt Delvis genoptagelse af arbejdet under orlov Barselslovgivningen indeholder to modeller for delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden: A) Orloven forlænges, jf. dagpengelovens 13, stk. 3, og ligebehandlingslovens 7 a, stk. 2. B) Orloven forlænges ikke, jf. dagpengelovens 16 a, stk. 1, og ligebehandlingslovens 7 a, stk. 1. Ad A. Genoptagelse med forlængelse af orloven En ansat kan efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvis i såvel 14-ugers som 32-ugers-perioden med den følge, at dagpengeperioden 15

16 BARSELSVEJLEDNING 2003 forlænges med den tid, arbejdet genoptages. Dette gælder således også for fædreorloven. Der er ikke nogen øvre grænse for beskæftigelsens omfang; der skal blot være tale om en beskæftigelsesgrad, som er lavere end den ansattes arbejdstid før orloven. Hvis den ansatte skifter arbejdsgiver, kan den pågældende kun fortsætte med den delvise genoptagelse af arbejdet, hvis der indgås aftale herom med den nye arbejdsgiver. Delvis genoptagelse af arbejdet med en tilsvarende forlængelse af orlovsperioden forudsætter, at forældrene ikke har valgt at udstrække forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger. Delvis genoptagelse af arbejdet kan også ske i orlovsperioder, der efter aftale med arbejdsgiveren er udskudt. Under en retsbaseret udskudt orlovsperiode kan en ansat derimod ikke genoptage arbejdet delvis med forlængelse af orloven. Hvis den ansatte ønsker at genoptage arbejdet med forlængelse, er det derfor en forudsætning, at den pågældende indgår aftale med arbejdsgiveren om, at den retsbaserede udskydelse ændres til en aftalebaseret udskydelse, jf. pkt Ad B. Genoptagelse uden forlængelse af orloven En fuldtidsansat kan efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet i såvel 14-ugers som 32-ugers-perioden med op til 29½ time om ugen. Retten til fravær og dagpenge bortfalder for de timer, hvor arbejdet er genoptaget. Orlovsperioden forlænges således ikke. Deltidsansatte kan tilsvarende efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet med et timetal, der højst kan udgøre 29,5/37 af den pågældendes normale ugentlige arbejdstid. Genoptagelse af arbejdet efter denne bestemmelse kan være relevant under afvikling af retsbaseret udskudt orlov, eller hvis den ansatte har udstrakt orlovs- og dagpengeretten fra 32 uger til 40 eller 46 uger, da den 16

17 KAPITEL 1 under A) omtalte model (genoptagelse med forlængelse) ikke kan anvendes i disse situationer Adoption Når bortses fra den biologiske mors adgang til graviditetsorlov, er retten til orlov og dagpenge den samme ved adoption som ved fødsel, dog med den forskel, at de 14 uger efter modtagelsen ikke er forbeholdt den ene af forældrene. Som hidtil er det dog en forudsætning, at adoptionsmyndighederne bestemmer, at den ene eller begge adoptanter i en periode skal være i hjemmet Perioden indtil 14 uger efter modtagelsen I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har forældrene en ad gangen ret til fravær og dagpenge. I 2 sammenhængende uger (svarende til fædreorloven) kan forældrene dog holde orlov samtidig. Svarende til, hvad der gælder for biologiske forældre, har adoptanter desuden ret til at fremrykke dele af forældreorloven til perioden indtil 14 uger efter modtagelsen. Forældrene kan således holde orlov samtidig i hele 14-ugers-perioden. Adoptanter skal varsle orlov efter de samme regler, som gælder for biologiske forældre. Fristerne regnes fra barnets modtagelse Perioden efter den 14. uge efter modtagelsen I overensstemmelse med, hvad der gælder for biologiske forældre, har hver af adoptanterne en individuel ret til forældreorlov i 32 uger, der kan udstrækkes til 40 eller 46 uger, og de har tilsammen ret til fulde dagpenge i 32 uger, der kan udstrækkes til 40 eller 46 uger, men således at dagpengebeløbet pr. uge nedsættes forholdsmæssigt. Vedrørende adgang til at udskyde orlov og genoptage arbejdet delvist under orloven gælder det samme som for biologiske forældre. Der henvises til pkt og

18 BARSELSVEJLEDNING Varslingsregler - barsel Hvem? Hvad? Hvornår? Moderen Tidspunktet for graviditets- 3 måneder før forventet orlovens start fødsel Moderen Tidspunktet for evt. genoptagelse af arbejdet inden for de første 14 uger efter fødslen (efter de pligtmæssige 2 uger) Inden 8 uger efter fødslen Faderen Tidspunktet for de indtil 2 ugers fædreorlov efter fødslen/barnets hjemkomst 4 uger før orlovens forventede start Moderen og/eller faderen Moderen eller faderen Moderen eller faderen Moderen og/eller faderen Den tidsmæssige placering af den eller de dele af forældreorloven, som ønskes udnyttet Udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) Inden 8 uger efter fødslen Inden 8 uger efter fødslen 16 uger før orlovens start Intet varsel aftales med arbejdsgiveren Hvis en ansat (uden at der er tale om udskydelse af orlov) opsplitter sin forældreorlov i flere dele, fordi forældrene skiftes til at holde orlov, skal den pågældende give meddelelse om placeringen af samtlige orlovsperioder inden 8 uger efter fødslen. Den ansatte har ret til at ændre en allerede varslet orlov, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af den oprindelige varslingsfrist. 18

19 KAPITEL 1 Efter varslingsfristens udløb har en ansat kun ret til at ændre orloven, hvis der indtræffer helt særlige omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde den varslede orlov. En sådan omstændighed kan f.eks. være sygdom, som medfører, at den ansatte ikke kan passe barnet. Manglende institutionsplads medfører derimod ikke, at den ansatte kan kræve orloven ændret Anciennitet, afsked mv Anciennitet Den tid, hvor en ansat er fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption, indgår i henhold til ligebehandlingslovens 8 ved beregningen af anciennitet i ansættelsesforholdet. Dette gælder dog ikke i relation til pension Afsked mv. En arbejdsgiver må ikke afskedige en ansat, fordi den pågældende har fremsat krav om at udnytte retten til fravær eller er/har været fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis afskedigelsen finder sted under graviditet og orlov eller inden for varslingsperioden på 16 uger i forbindelse med afholdelse af en retsbaseret udskudt orlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Dette gælder i relation til såvel biologiske forældre som adoptanter. En ansat kan således godt afskediges i en orlovsperiode som følge af f.eks. arbejds- eller bevillingsmangel, men arbejdsgiveren må i givet fald kunne godtgøre, at afskedigelsen ikke har forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. Efter retspraksis kræves der ganske meget for at løfte denne bevisbyrde. Hvis det fastslås, at en ansat er afskediget på grund af graviditet, barsel eller adoption, kan afskedigelsen underkendes, eller arbejdsgiveren kan blive dømt til at betale en godtgørelse, der kan udgøre op til 78 ugers løn. 19

20 BARSELSVEJLEDNING Loven om børnepasningsorlov Lov om børnepasningsorlov (lov nr. 402 af 31. maj 2000 med senere ændringer) er ophævet med virkning fra den 1. juni Loven finder fortsat anvendelse for forældre til børn, der er født/modtaget inden den 1. januar Tilsvarende gælder for forældre til børn, der er født/modtaget i overgangsperioden fra den 1. januar til og med den 26. marts 2002, medmindre forældrene har valgt at følge de nye barselsregler. Loven gælder ikke for forældre til børn, der er født/modtaget efter den 26. marts Reglerne om børnepasningsorlov, der ikke indholdsmæssigt er ændret, omtales i hovedtræk i kap Overgangsregler De nye barselsregler trådte i kraft den 27. marts 2002, men har virkning fra den 1. januar Der er derfor i ændringsloven (lov nr. 141 af 25. marts 2002) fastsat overgangsbestemmelser for de forældre, der har fået børn eller modtaget adoptivbørn i perioden fra den 1. januar 2002 til og med den 26. marts 2002 (overgangsperioden). Det følger heraf at forældre til børn, der er født eller modtaget før den 1. januar 2002, fortsat er omfattet af de hidtil gældende regler om barselsog adoptionsorlov, dagpenge og børnepasningsorlov at forældre til børn, der er født eller modtaget i overgangsperioden fra den 1. januar 2002 til og med den 26. marts 2002, som udgangspunkt er omfattet af de hidtil gældende regler, men kunne vælge at overgå til de nye regler (valget, der gjaldt for begge forældre, skulle være truffet inden den 1. juni 2002) at forældre til børn, der er født eller modtaget den 27. marts 2002 eller senere, er omfattet af de nye regler. 20

21 KAPITEL 1 Forældre, der automatisk er omfattet af de nye regler, eller som, jf. ovenfor, har valgt at følge disse, kan ikke holde børnepasningsorlov. Eventuel børnepasningsorlov til et eller flere ældre børn, der har været omfattet af de hidtidige barselsregler, bliver ikke berørt af de nye regler. Denne orlov vil derfor fortsat kunne udnyttes, uanset at forældrene i relation til det nye barn er omfattet af de nye barselsregler. For nærmere oplysninger henvises til Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: Funktionærloven Lovgivningen regulerer som udgangspunkt ikke en ansats lønvilkår under orlov i forbindelse med barsel og adoption. En undtagelse herfra er dog funktionærloven (lovbekendtgørelse nr. 691 af 20. august 2002 med senere ændringer), som giver kvindelige funktionærer ret til fravær med halv løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Hvis en kvindelig funktionær opsiges inden barselsorlovens påbegyndelse eller i perioden indtil 14 uger efter fødslen, har den pågældende tillige ret til fuld løn i opsigelsesperioden. Hvis funktionæren bliver afskediget i 14-ugersperioden, har hun ret til fuld løn fra orlovens begyndelse, dvs. med tilbagevirkende kraft. Funktionærloven indeholder ingen regler om ret til løn under orlov til fædre eller adoptanter. Efter funktionærloven skal en gravid kvinde senest 3 måneder før forventet fødsel give arbejdsgiveren oplysning om, hvornår hun regner med at begynde på sin orlov. 21

22

23 KAPITEL 2 Kapitel 2 Statens barselsaftale i hovedtræk 2.1. Personkredsen I forbindelse med indførelsen af en mere fleksibel barselsorlov i dagpengeloven og ligebehandlingsloven har Finansministeriet og centralorganisationerne (CFU) med virkning fra 1. august 2002 indgået en ny barselsaftale, der er tilpasset den nye lovgivning. Som hidtil bygger aftalen på lovgivningens regler, men supplerer disse på visse punkter specielt for så vidt angår ret til løn. Der henvises til bilag 1 og 2. Aftalen omfatter som hidtil såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som overenskomstansatte omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret. Ansatte, der er ansat i henhold til aftaler/overenskomster uden for CFUområdet eller i henhold til bekendtgørelser, regulativer eller lignende, kan via henvisning til aftalen eller selvstændige bestemmelser have tilsvarende rettigheder. Der henvises til de pågældende overenskomster, regulativer mv. Aftalen omfatter alle ansatte, der har ret til fuld eller delvis løn under sygdom. Ansatte, der ikke har ret til løn under sygdom, er først omfattet af aftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde. Dette gælder f.eks. for visse timelønnede ansatte. I karenstiden er sådanne ansatte alene omfattet af ligebehandlingslovens og dagpengelovens regler. 23

24 BARSELSVEJLEDNING 2003 Den nye aftale, hvis hovedelementer oplistes i det følgende, finder anvendelse på ansatte, der er omfattet af de nye barselsregler i dagpengeloven og ligebehandlingsloven Lønretten Som noget nyt er der indført en særlig ret til lønnet orlov i forbindelse med modtagelse af et adoptivbarn i udlandet. Der henvises til pkt Herudover indebærer den nye aftale ingen ændring i antallet af uger, hvori forældre har ret til løn under barsels- og adoptionsorlov. Moderen har således fortsat ret til lønnet graviditetsorlov i op til 6 uger (8 uger, hvis der anvendes omsorgsdage) før fødslen og lønnet barselsorlov i op til 14 uger efter fødslen, og faderen har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til lønnet fædreorlov i op til 2 sammenhængende uger. Herudover giver aftalen som hidtil forældrene en særlig ret til lønnet forældreorlov i op til 10 uger tilsammen. Hvis kun den ene af forældrene er omfattet af barselsaftalen, har vedkommende ret til 10 ugers forældreorlov med løn. Dette gælder, uanset om den anden af forældrene holder lønnet orlov efter andre regler. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, vil deres ret til lønnet forældreorlov afhænge af, hvordan de deler orloven mellem sig. Endelig har faderen som hidtil ret til løn i yderligere 2 sammenhængende uger. Denne ret er dog ikke længere knyttet til 25. og 26. uge efter fødslen, men kan placeres frit inden for de første 46 uger efter fødslen. Det er i samme omfang som tidligere en betingelse for lønretten, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion Fleksibiliteten I overensstemmelse med de ændrede regler i ligebehandlingsloven og dagpengeloven er der indført en væsentlig større fleksibilitet i afviklingen af de lønnede orlovsuger efter fødslen/modtagelsen. Således vil en mor efter de nye regler kunne genoptage arbejdet delvis inden for de første 14 uger efter fødslen (bortset fra de første 2 uger) med 24

25 KAPITEL 2 den følge, at den lønnede orlov forlænges svarende til den tid, arbejdet er genoptaget. Tilsvarende vil den lønnede forældreorlov kunne forlænges i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet, og orloven vil herudover kunne udskydes helt eller delvis til senere brug. Forældrene vil yderligere kunne holde lønnet forældreorlov samtidig, og faderen kan vælge at fremrykke hele eller en del af den lønnede forældreorlov til afvikling inden for moderens 14-ugers barselsorlovsperiode. En af forældrene vil kunne placere de 10 uger med løn eller dele heraf efter den 24. uge efter fødslen/modtagelsen, hvis den anden af forældrene holder lønnet eller ulønnet orlov i perioden fra den 15. til den 24. uge efter fødslen/modtagelsen eller i dele heraf. Endelig kan faderens særlige ret til løn i 2 uger, som træder i stedet for den hidtidige særlige fædreorlov i 25. og 26. uge efter fødslen, placeres i hele perioden fra fødslen og indtil udgangen af den 46. uge efter fødslen Adoption Adoptanter har som hidtil ret til lønnet orlov efter modtagelsen af barnet på samme måde som biologiske forældre. Adoptanter har den samme mulighed for fleksibel afvikling af orloven som anført under pkt Som noget nyt giver aftalen adoptanter ret til tjenestefrihed med løn i forbindelse med modtagelse af barnet i udlandet, når dette sker efter krav fra afgiverlandet. Retten gælder fra afrejsen og indtil modtagelsen af barnet, dvs. indtil det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at adoptanten/adoptanterne kan rejse ud af landet med barnet. Tidspunktet for modtagelse af barnet, herunder afgiverlandets krav om ophold, skal på forlangende dokumenteres over for arbejdsgiveren. Ved modtagelsen begynder den almindelige adoptionsorlov. 25

26 BARSELSVEJLEDNING 2003 En ansat, der ønsker at benytte retten til orlov i forbindelse med modtagelse af barnet i udlandet, skal så vidt muligt med 3 måneders varsel meddele arbejdsgiveren tidspunktet for afrejsen og opholdets forventede varighed Omsorgsdage Efter barselsaftalen har såvel faderen som moderen som hidtil ret til 10 omsorgsdage med løn pr. barn, når fødslen/modtagelsen finder sted, mens den pågældende er ansat i staten mv 2. Reglerne for afvikling af omsorgsdage er ligeledes uændrede, hvilket bl.a. vil sige, at der ikke gælder særlige betingelser med hensyn til formålet med anvendelsen af dagene eller frister for, hvornår dagene skal være afviklet. Anmodning om afvikling af omsorgsdage uden tilknytning til orlov skal fremsættes tidligst muligt og bør imødekommes, medmindre fraværet er uforeneligt med arbejdet. En kvindelig ansat har imidlertid ret til at anvende omsorgsdage som 7. og evt. 8. orlovsuge før forventet fødsel. Er omsorgsdage varslet til afholdelse som 7. eller 8. uge før fødslen, erstattes de ikke, selv om fødslen sker tidligere end forventet. En ansat har ligeledes ret til at anvende omsorgsdage i forlængelse af barsels-, fædre-, forældre- og adoptionsorlov. Efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden kan omsorgsdage også afvikles i form af nedsat arbejdstid ved genoptagelse af arbejdet efter orloven. En ansat, der holder omsorgsdage i direkte tilknytning til orlov efter barselsaftalen, skal varsle omsorgsdagene samtidig med varslingen af orloven. I forbindelse med jobskifte kan ikke-afviklede omsorgsdage kun medtages, hvis den ansatte overgår direkte til et nyt ansættelsesforhold, der er omfattet af barselsaftalen. I andre tilfælde bortfalder de omsorgsdage, 2 I forbindelse med tjenestefrihed anses denne betingelse for opfyldt, hvis fraværsretten efter barselsaftalen helt eller delvis aktualiseres ved tjenestefrihedens ophør. Dette gælder dog ikke, hvis der på genindtrædelsestidspunktet er tale om afvikling af udskudt orlov efter uge 46 efter fødslen/modtagelsen. 26

27 KAPITEL 2 som ikke er holdt inden ansættelsesforholdets ophør, og dagene kan ikke konverteres til kontant godtgørelse Pensionsretten En ansat optjener som hidtil pensionsret i alle lønnede orlovsperioder. Den nye barselsaftale giver endvidere i et vist omfang ret til pensionsoptjening i ulønnede forældreorlovsperioder. For overenskomstansatte og andre med bidragsfinansierede pensionsordninger indbetaler arbejdsgiveren med virkning fra 1. april 2002 sædvanligt pensionsbidrag i de første 6 uger af den ulønnede orlovsperiode. I henhold til tjenestemandspensionslovens 4, stk. 5, er der fastsat tilsvarende vilkår for tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsrettigheder, dvs. at de pågældende optjener pensionsalder i et tilsvarende antal uger. For disse ansatte indbetaler arbejdsgiveren et pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn for de pågældende uger til finanslovens 36. Pensionsvæsenet samt sædvanligt bidrag til en eventuel supplerende pensionsordning. Ikrafttrædelsestidspunktet 1. april 2002 betyder, at der kun optjenes pensionsret, i det omfang de første 6 ulønnede orlovsuger helt eller delvis ligger efter denne dato. Med virkning fra 1. april 2003 udvides pensionsdækningen til de første 11 ulønnede orlovsuger og fra 1. april 2004 til de første 14 uger. Reglerne omtales nærmere under pkt

28

29 KAPITEL 3 Kapitel 3 Graviditet og barsel I dette kapitel gives en samlet fremstilling af de regler, der efter lovgivningen og barselsaftalen gælder for biologiske forældre i en normal barselssituation. I pkt gennemgås moderens og dernæst faderens orlov med løn og i pkt moderens, henholdsvis faderens orlov uden løn. I pkt omtales de særlige fleksibilitetsmuligheder i form af udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden. Pkt omhandler fristerne for varsling af orlov. Herefter redegøres der i pkt. 3.5., pkt og pkt for reglerne om beregning af løn, anciennitet og pension, og kapitlet afsluttes med en omtale af barsel og ferie i pkt og almindelig sygdom i en orlovsperiode i pkt De tilsvarende regler i en normal adoptionssituation behandles i kap. 4. Omsorgsdage omtales særskilt i kap. 5. En række særlige forhold i forbindelse med barsel eller adoption gennemgås i kap. 7, og ansatte med særlige ansættelsesvilkår beskrives i kap

30 BARSELSVEJLEDNING Orlov med løn Orlov moderen (før fødslen) Graviditetsundersøgelser mv. En gravid kvinde skal under et normalt graviditetsforløb til undersøgelser hos egen læge, jordemoder mv. Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiveren. Hvis undersøgelserne kun kan foregå i arbejdstiden, har den pågældende ret til at få fri fra arbejdet med løn. Arbejdsgiveren modtager ikke dagpengerefusion i forbindelse med fravær på grund af sådanne graviditetsundersøgelser Graviditetsgener I en normalt forløbende graviditet kan der forekomme almindelige graviditetsgener som f.eks. kvalme og utilpashed. Fravær i denne sammenhæng betragtes som almindeligt sygefravær. Hvis generne i det enkelte tilfælde gør den ansatte uarbejdsdygtig i hendes erhverv, vil hun imidlertid have ret til barselsdagpenge, hvilket har betydning for arbejdsgiverens adgang til dagpengerefusion, jf. kap. 6. De særlige tilfælde, hvor der er tale om en sygeligt forløbende graviditet, og den ansatte dermed har ret til førtidig graviditetsorlov, omtales i pkt Graviditetsorlov En gravid ansat har ret til at gå på orlov fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Den dag, fødslen forventes at finde sted, medregnes i 6-ugers-perioden som den 42. dag. Den ansatte kan vælge at placere omsorgsdage forud for fødslen, og graviditetsorloven kan i så tilfælde påbegyndes op til 8 uger før det forventede fødselstidspunkt, jf. pkt

31 KAPITEL 3 Udgangspunktet for fastsættelse af de 6 (8) uger er lægens udsagn om det forventede fødselstidspunkt, som vil fremgå af vandrejournalen eller en attest fra lægen. Den først fastsatte dato kan efterfølgende blive ændret, f.eks. i forbindelse med en senere scanning. Hvis lægen skriftligt angiver en ny dato for det forventede fødselstidspunkt, er det denne, der bliver afgørende for 6- ugers-periodens begyndelse. Det samme gælder i tilfælde af planlagt kejsersnit. Hvis den ansatte føder senere end forventet, kan graviditetsorloven blive længere end 6 uger. Det vil dog ikke medføre nogen afkortning af den orlov, som moderen har ret til efter fødslen. Hvis den ansatte føder tidligere end forventet, har det tilsvarende ingen indvirkning på længden af den orlov, som den pågældende har ret til efter barnets fødsel. Det er således ikke muligt at forlænge orlovsperioden efter fødslen med de manglende dage Orlov moderen (efter fødslen) Barselsorlov Moderen har ret til at holde 14 ugers barselsorlov med løn efter fødslen. De 14 uger regnes fra dagen efter barnets fødsel. I de 2 første uger har moderen pligt til at holde orlov. Efter udløbet af de to ugers obligatorisk orlov kan moderen efter aftale genoptage arbejdet delvis med eller uden forlængelse af orloven. Der henvises til pkt Forældreorlov I perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter fødslen har forældre, der begge er omfattet af barselsaftalen, tilsammen ret til orlov med løn i 10 uger. 31

32 BARSELSVEJLEDNING 2003 Hvis f.eks. faderen ikke er omfattet af statens barselsaftale, har moderen ret til 10 ugers forældreorlov med løn. Dette gælder, uanset om faderen holder lønnet forældreorlov efter andre regler (f.eks. den kommunale barselsaftale). Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, vil deres ret til lønnet forældreorlov afhænge af, hvordan de deler orloven imellem sig. Udgangspunktet er, at den lønnede forældreorlov skal ligge fra den 15. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter fødslen. En fader, der udnytter de 10 uger med løn eller dele heraf, kan dog i stedet vælge at placere ugerne eller nogle af ugerne før den 15. uge efter fødslen, således at forældrene samtidig kan holde orlov med løn. Den fremrykkede orlov skal i så fald placeres i tilknytning til en evt. fædreorlov, medmindre andet aftales. En ansat kan også placere de 10 uger med løn eller dele heraf efter den 24. uge efter fødslen, hvis den anden af forældrene holder lønnet eller ulønnet orlov i perioden fra den 15. til den 24. uge efter fødslen eller i dele heraf. Udskydelse af orlov er alene nødvendig, hvis der i forældreorlovsperioden opstår brud i forældrenes samlede udnyttelse af fraværsretten. Det er således ikke nødvendigt at benytte adgangen til at udskyde orlov, jf. pkt. 3.3., hvis forældrene set under ét afvikler forældreorloven som en sammenhængende periode. Uanset hvordan de 10 uger anvendes, er det en forudsætning, at placeringen og fordelingen af orloven varsles rettidigt, jf. pkt. 3.4, og at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion, jf. kap. 6. Det er således en betingelse, at en eventuel udstrækning af forældreorloven (fra 32 til 40 eller 46 uger) med deraf følgende dagpengenedsættelse først sker, efter at de 10 uger er holdt. 32

33 KAPITEL Orlov faderen Fædreorlov Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen/barnets hjemkomst. Efter aftale med arbejdsgiveren kan fædreorloven i stedet placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Faderen kan efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvis i fædreorlovsperioden med eller uden forlængelse af orloven. Der henvises til pkt Forældreorlov Reglerne er ens for faderen og moderen, og der henvises derfor til pkt En far har dog ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidig med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Eks. 1 Faderens fremrykning af orlov En ansat er blevet far den 7. april Han ønsker at holde orlov sammen med barnets mor i de første 12 uger efter, at barnet er kommet hjem. Faderen holder de 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter moderens og barnets hjemkomst den 10. april I forlængelse af fædreorloven placerer han 10 ugers forældreorlov. Faderen holder således orlov fra den 11. april til og med den 3. juli Særlig orlov til faderen I perioden fra fødslen og indtil udgangen af den 46. uge har faderen i henhold til barselsaftalen en særskilt ret til løn under orlov i 2 sammenhængende uger. Der er ikke som ved fædreorlov tale om en særskilt orlovsret, men alene en særlig ret til løn i 2 uger af den ellers ulønnede del af forældreorloven. 33

34 BARSELSVEJLEDNING 2003 Retten træder i stedet for faderens tidligere ret til at holde udvidet fædreorlov med løn i 25. og 26. uge efter fødslen og forudsætter som hidtil, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Det er derfor en betingelse, at en eventuel udstrækning af forældreorloven (fra 32 til 40 eller 46 uger) med deraf følgende dagpengenedsættelse først sker, efter at den særlige fædreorlov er holdt. Afholdelse af de 2 ugers orlov med løn indebærer, at forældrene bruger 2 af deres fælles 32 uger med dagpenge. De 2 ugers lønret skal benyttes inden udgangen af den 46. uge efter fødslen. Hvis faderen efter aftale genoptager arbejdet delvis med forlængelse af orloven, forlænges lønretten tilsvarende, men skal fortsat være udnyttet inden udgangen af uge Eksempler på fordeling af orlov med løn Eks. 2 Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder fædreorlov med løn i uge 1 og 2. Fra uge 15 til og med uge 19: Moderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Faderen holder særlig fædreorlov med løn i uge 15 og 16. Fra uge 20 til og med uge 24: Faderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. 34

35 KAPITEL 3 Eks. 3 Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder fædreorlov med løn i uge 1 og 2 samt særlig fædreorlov med løn i uge 3 og 4. Fra uge 15 til og med uge 19: Forældrene holder 5 ugers forældreorlov med løn, som fordeles mellem dem, således at moderen holder orlov alle mandage, onsdage og fredage, og faderen holder orlov alle tirsdage og torsdage i de 5 uger. Fra uge 20 til og med uge 24: Forældrene holder 5 ugers forældreorlov med løn, som fordeles imellem dem, således at faderen holder orlov alle mandage, onsdage og fredage, og moderen holder orlov alle tirsdage og torsdage i de 5 uger. Eks. 4 Faderen er omfattet af statens barselsaftale, moderen er omfattet af den kommunale barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder efter aftale fædreorlov med løn i uge 10 og 11. Fra uge 15 til og med uge 24: Moderen holder 10 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 25 til og med uge 34: Faderen holder 10 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 35 til og med uge 36: Faderen holder 2 ugers særlig fædreorlov med løn. 35

36 BARSELSVEJLEDNING Orlov uden løn Moderen og faderen (forældreorlov) Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene efter ligebehandlingsloven ret til fravær i 32 uger, der kan udstrækkes til enten 40 eller 46 uger, jf. pkt Orloven er ulønnet, bortset fra de 10 uger, hvor faderen og/eller moderen har ret til løn, jf. pkt og , og de 2 uger inden for de første 46 uger efter fødslen, hvor faderen har ret til løn, jf. pkt Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger (eventuelt udstrakt til 40 eller 46 uger), jf. pkt , som de selv kan fordele mellem sig. 36

37 KAPITEL 3 Eks. 5 Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder efter aftale fædreorlov med løn i uge 5 og 6. Fra uge 15 til og med uge 19: Moderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 20 til og med uge 24: Faderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 25 til og med uge 26: Faderen holder 2 ugers særlig fædreorlov med løn. Fra uge 27: Orlovsperioderne med løn (i alt 12 uger efter den 14. uge) er hermed opbrugt. Forældrene har herefter mulighed for at holde forældreorlov med dagpenge i de resterende 20 uger af deres fælles dagpengeperiode på 32 uger. Det vil sige, at en af forældrene evt. forældrene på skift kan holde orlov med fulde dagpenge til og med uge 46 (eller begge forældre samtidig til og med uge 36). Forældrene har også mulighed for at udstrække de 20 uger med 8 eller 14 uger, men således at dagpengene nedsættes forholdsmæssigt i de 28, henholdsvis 34 uger Udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden Udskydelse af orlov Den ene af forældrene har ret til at udskyde en forældreorlovsperiode på mindst 8 og højst 13 uger til senere samlet afvikling. 37

38 BARSELSVEJLEDNING 2003 Efter aftale med arbejdsgiveren kan begge forældre udskyde op til 32 ugers forældreorlov til senere eventuel drypvis afholdelse, jf. pkt En eventuel løn- eller dagpengeret udskydes tilsvarende. Lønnen udgør den aktuelle løn på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov holdes. Udskydelse af orlov er alene nødvendig, hvis der i forældreorlovsperioden opstår brud i udnyttelsen af fraværsretten. Det er således ikke nødvendigt at benytte adgangen til at udskyde orlov, hvis forældrene set under ét afvikler forældreorloven som en sammenhængende periode. Eks. 6 Udskydelse af orlov En far planlægger at holde 2 ugers fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel. Forældreorloven (32 uger) vil han udskyde til senere. Faderen vil være sikker på at kunne medtage mest muligt af den udskudte orlov til en anden arbejdsgiver ved et evt. jobskifte. Han meddeler derfor arbejdsgiveren inden 8 uger efter fødslen, at han vil benytte sin ret til at udskyde 13 ugers orlov. Efterfølgende indgår han en aftale med arbejdsgiveren om, at de resterende 19 ugers orlov udskydes. Den ansatte har således i alt udskudt 32 ugers forældreorlov. De 13 uger medtages til et evt. nyt ansættelsesforhold, men de 19 uger kan kun medtages, hvis han indgår aftale herom med den nye arbejdsgiver. 38

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Marts 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Marts 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Marts 2006 Barselsvejledning Barselsvejledning Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Hvad du bør vide, når du venter barn

Hvad du bør vide, når du venter barn Graviditet & barsel Hvad du bør vide, når du venter barn JULI 2010 Forord INDHOLD Socialpædagogernes Landsforbundets formål med denne pjece er at beskrive rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere