Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid"

Transkript

1 Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

2 Layout: Morten Andresen København, september 2007

3 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6 Ret til at forlænge forældreorloven...7 Ret til at udskyde forældreorloven...8 Hvis barnet indlægges?...8 Retten til dagpenge....9 Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen...10 Klage Fødsel umiddelbart før eller efter studieafslutning...11 SU & Barsel...12 Hvornår kan du få fødselsklip?...13 Orlov...13 Særligt børnetilskud...13 Stop af studie...13 Studiearbejde Pligt til at oplyse om graviditet...14 Sygdom pga. graviditet...14 Arbejdsmiljø for gravide...15 Farligt arbejde Bekendtgørelse om arbejdets udførsel...16 Børnepasningsorlov...17 Barsel i udlandet...18 Bilag 1 - Varslingsbestemmelser...19

4

5 5 Forord Når du ønsker det, er det dejligt, når der er et barn i vente. Men ofte dukker der hurtigt problemer og overvejelser op i forhold til studie, arbejde og økonomiske forhold, som f.eks. SU og dagpengerettigheder. Spørgsmålene er mange. I denne pjece kan du få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som vi støder på i vores mange kontakter med medlemmer i forbindelse med graviditet og barsel. Som lægestuderende er det muligt at få både barselsdagpenge og SU. Vejledning er målrettet lægestuderende der i kortere eller længere perioder arbejder i vikariater eller er tilknyttet FADLs Vagtbureauer i København, Odense eller Århus. Hvis du har flere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at henvende dig hos FADLs Sekretariat. Se kontaktoplysninger på bagsiden af denne pjece. FADLs Sekretariat, København, den 7. september 2007

6 6 Generelle regler om barselsorlov De ny regler for barselsorlov trådte i kraft den 27. marts De betyder, at forældre nu har 52 ugers barselsorlov tilsammen med fulde dagpenge, herunder 4 ugers orlov før forventet fødsel til moderen. Til gengæld ophørte den populære børnepasningsorlov, hvor hver af forældre kunne få op til 52 ugers orlov i alt med orlovsydelse op til barnet fyldte 9 år. Ordningen gælder dog stadig for børn født før 27. marts 2002 (se kap. 5). Hvor meget kan jeg få? Barselsdagpengene udbetales med den samme sats som arbejdsløshedsdagpengene. Pr kr Herudover kan du få SU. Hvor længe kan jeg være hjemme sammen med barnet (på dagpenge)? De perioder hvor henholdsvis moderen og/ eller faderen har ret/pligt til fravær kan opgøres i henhold til nedenstående skema. Som det fremgår har Moderen ret til barselsdagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Terminsdatoen regnes med i de 4 uger. Moderen kan få barselsdagpenge i mere end 4 uger før forventet fødsel (din termin), hvis:»» lægen skønner, at graviditeten vil forløbe sådan, at der risiko for hendes helbred, hvis hun fortsætter med at arbejde»» hun har et arbejde, der kan skade hende eller det ufødte barn, eller Med dagpenge Uden dagpenge Før forventet fødsels (moderens ret) 4 uger Efter fødslen (moderens pligt) 2 uger Efter fødslen (moderens ret) 12 uger Efter fødslen (faderens ret) 2 uger Orlov (begges ret) 32 uger 32 uger I alt 52 uger 84 uger

7 7»» sikkerhedsbestemmelserne på hendes arbejdsplads fastslår, at arbejdet er skadeligt, når hun er gravid. Hvis du mener, at du ikke bør være til rådighed for arbejdsmarkedet under din graviditet, skal du kontakte din læge. Som mor har du pligt til at tage de første 2 ugers fravær og ret til de næste 12 uger efter fødslen, dvs. at du som mor har en ret til 14 ugers orlov (barselsorlov). Som far har du ret til 2 ugers sammenhængende orlov i forbindelse med fødslen, eller når barnet kommer hjem. Du kan aftale med arbejdsgiveren, at holde dem inden for de første 14 uger efter fødslen (fædreorlov). Hver forælder har ret til 32 ugers forældreorlov:»» Moderen kan vælge at afholde disse uger i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov.»» Faderen kan vælge at påbegynde sine 32 uger sideløbende med, at moderen afholder sine 14 ugers orlov efter fødslen. Forældrene har således ret til sammenlagt 84 ugers ( ) fravær i forbindelse med barsel, men kun tilsammen ret til barselsdagpenge i 52 uger ( ). Retten til de 32 uger kan ikke overdrages mellem forældrene. Ret til at forlænge forældreorloven Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til fulde dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med fulde dagpenge. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at forlænge orloven med yderligere seks uger, så de i stedet får 46 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Her gælder det også, at forældrene fortsat har ret til 32 uger med fulde dagpenge. Det betyder, at forældrene i de 46 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med fulde dagpenge.

8 8 Ret til at udskyde forældreorloven Forældrene har mulighed for at udskyde mellem 8 og 13 uger af 32-ugersperioden. Den udskudte orlov skal dog holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Udskudt orlov (aftalebaseret orlov) gælder kun for medlemmer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende. Hvad må man? I de første 14 uger efter fødslen må du hverken arbejde, studere eller have anden form for beskæftigelse. Hvis barnet indlægges? Hvis barnet bliver indlagt på hospital i din barselsorlovsperiode, kan orloven forlænges med den periode, som barnet er indlagt. Forlængelsen kan højst vare i 3 måneder. De nye regler giver gode muligheder for fleksibilitet med hensyn til afholdelsen. For deltaljer om dette kan du kontakte din kommunes socialforvaltning eller læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside ( I de sidste 32 uger har du mulighed for at genoptage arbejdet i mindre omfang eller deltage i fagpolitisk arbejde, undervisning o. lign. Du skal undersøge dette nærmere i din kommune.

9 9 Retten til dagpenge Forældre er under fravær fra arbejdet ved graviditet og barsel berettiget til barseldagpenge fra bopælskommunen. Ansøgningsskema fås hos kommunen. Studerende uden erhvervsarbejde opfylder ikke betingelserne for at få udbetalt barseldagpenge fra kommunen. Studerende har kun ret til barseldagpenge, hvis de har så meget erhvervsarbejde at beskæftigelseskravet er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis en af nedenstående 4 betingelser er til stede:»» Har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før orloven, og har været i beskæftigelse i mindst 120 timer i perioden.»» Er dagpengeberettiget i en a-kasse.»» Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den sidste måned.»» Elever i lønnet praktik (iht. lov). FADL vandt den 15. juni 1994 en landsrestsag for 4 lægestuderende. Retten traf den afgørelse, at de 4 lægestuderende sygeplejevikarer eller ventilatører, som i mere end 13

10 10 uger havde været medlemmer af et af FADL s vagtbureauer, og opfyldte betingelsen om 120 timers arbejde inden 1. fraværsdag, betragtes som tilknyttet arbejdsmarkedet, jf. dagpengelovens 4, stk. 1 nr. 1, selv om der i 13 ugersperioden havde været arbejdsfrie dage. Dvs. når du arbejder gennem FADL s vagtbureau er du tilknyttet arbejdsmarkedet løbende og har derfor tilknytning til arbejdsmarkedet 13 uger før orloven. Du skal så selv sikre dig de 120 timer men kan lægge dem i god afstand til fødslen. Er der problemer med kommunen kan du henvise til Sociale Meddelelser SM D Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen Når du skal have graviditetsorlov, skal du kommunen om dagpenge senest 8 uger efter fødslen. Eller hvis du adopterer 8 uger efter barnets modtagelse. Hvis du påbegynder din orlov senere, skal du indgive anmodningen om dagpenge senest 8 uger efter den 1. fraværsdag. Ved fravær pga. graviditetsbetinget sygdom skal du anmode om dagpenge senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Overskridelse af frist Hvis fristen overskrides, har forældrene kun ret til dagpenge for den periode, der ligger efter anmodningen.

11 11 Klage Det er kommunen, der træffer afgørelse om retten til dagpenge. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan der klages over afgørelsen til Det Sociale Nævn inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Som medlem af FADL kan du få hjælp til at udforme en evt. klage. ( 16, stk.3 Arbejdsgiveren udbetaler nedsatte dagpenge ved delvist fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser). Fødsel umiddelbart før eller efter studieafslutning Hvis barnet er født så sent i studiet, at en del af barselorloven ligger efter studieafslutningen, og du ikke opfylder beskæftigelseskravet er der ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt hvor du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Dvs. fra en måned efter eksamensafslutning. Det er en forudsætning at du indmelder dig i en a-kasse (for læger er det Akademikernes Arbejdsløsheds Kasse AAK) Barseldagpenge ydes med et beløb svarende til dimittendsatsen i den almindelige barselsperiode (op til 46 uger efter barnets fødsel). Pr kr Sker fødslen efter din uddannelse er afsluttet vil du normalt også have ret til barseldagpenge. Det forudsætter at du melder dig ind i en a-kasse umiddelbart efter uddannelsen er afsluttet, eller at du på tidspunktet for barseldagpengenes start - dvs. 4 uger før fødslen - har afsluttet din sidste eksamen inden for den sidste måned. Disse regler gælder kun for uddannelser der har en varighed af mindst 18 måneder. Barseldagpenge udbetales med et beløb der svarer til, hvad der ville kunne udbetales i arbejdsløshedsdagpenge. Husk at blive meldt ind i en arbejdsløshedskasse før barnet bliver født.

12 12 SU & Barsel Som studerende har du endvidere mulighed for særlig støtte fra SU (ekstra SU-klip) under barsel samtidig med evt. dagpenge eller løn under barsel. Hvis den ene af forældrene er studerende og den anden er i arbejde, kan den studerende få ekstra SU klip, samtidig med at den af forældrene der er i arbejde modtager løn/ dagpenge. Som mor kan du få op til 12 måneders ekstra SU (ekstra klip) Som far kan du få op til 6 måneders ekstra SU (ekstra klip). Derudover kan moderen give indtil 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Den ekstra SU giver dig mulighed for at gå hjemme i en periode og passe barnet. Men du kan også få fødselsklip, selv om du vælger at fortsætte med studiet. Når du får barn, må du tjene mere ved siden af din SU. Du bestemmer selv om fødselsklippene skal udbetales som dobbeltklip eller enkeltklip. Som mor kan du for eksempel vælge at få dobbeltklip i 6 måneder, i stedet for 12 enkeltklip. På samme måde kan du som far vælge at få dobbeltklip i 3 måneder eller enkeltklip i 6 måneder. Ønsker du at fortsætte studiet, har du mulighed for at få miks-klip. Det betyder, at det almindelige SU-klip udbetales sammen med et fødselsklip. Som mor kan du få miksklip i 12 måneder og som far i 6 måneder. For at Vigtigt Du skal være studieaktiv i måneden inden, du skal have fødselsklip. Du kan ikke få fødselsklip i perioder, hvor du er i lønnet praktik eller modtager anden offentlig støtte, som udelukker dig fra at få SU.

13 13 få miksklip skal du opfylde de almindelige betingelser for studieaktivitet. Udbetalingsmåden kræver at du stadig har flere almindelige SU-klip tilbage. Hvis du får SU-lån, bliver dette fordoblet i perioden. Hvornår kan du få fødselsklip? Som mor kan du tidligst få fødselsklip fra to måneder før du er sat til at føde. Som far kan du tidligst få det fra den måned, hvor barnet er født. Derudover bestemmer du selv, hvornår klippene skal udbetales. Du skal dog bruge dem, inden du afslutter eller afbryder uddannelsen. Orlov For regler om orlov fra studiet bør du kontakte dit uddannelsessted samt SU kontoret. Særligt børnetilskud Du kan søge om et særligt børnetilskud, som maksimalt udgør kroner årligt pr. barn. For at kvalificere sig er der en række krav, der skal opfyldes, bl.a. afhænger det af din årlige indkomst, om du er berettiget til tilskuddet. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted om dette eller rekvirér materiale på Et godt råd Tjek altid med SU-rådgiveren på dit uddannelsessted om, hvilke muligheder du har. Ligeledes kan det være en god ide at tale med din kommunes socialforvaltning eller din A- kasse, hvis du er medlem af en sådan. Stop af studie Vælger man at stoppe studiet på grund af barsel og ikke mere er medlem af FADL har du ikke umiddelbart ret til barseldagpenge eller SU. I den situation kan der være mulighed for at få kontanthjælp efter bistandsloven, medmindre formue eller en eventuel forsørgers indtægter/-formue forhindrer det. Yderligere information kan også fås hos studievejledningen eller hos Studenterrådgivningen. i Studenterrådgivningen

14 14 Studiearbejde Du har ikke ret til fuld løn under barsel, hvis det ikke særskilt er aftalt, altså hvis der ikke står noget om løn under barsel i din kontrakt/ansættelsesaftale. Hvis der intet er aftalt om løn under barsel, gælder Funktionærlovens regler. (Du er dækket af Funktionærloven hvis du arbejder mere end 8 timer ugentligt, og hvis du laver en eller anden form for administrativt arbejde). BEMÆRK: Funktionærlovens regler i denne sammenhæng gælder kun for kvindelige funktionærer. Du har efter Funktionærlovens regler i perioden 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen ret til ½ løn fra din arbejdsgiver. Pligt til at oplyse om graviditet Du skal som mor oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du regner med at afholde din barselsorlov senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt. Som far skal du underrette arbejdsgiver senest 4 uger før fødslen, hvis du ønsker at holde de to ugers orlov i forbindelse med fødslen. Både moderen og faderen skal, 8 uger efter barnet er født, underrette arbejdsgiver om, hvor meget orlov de ønsker at holde (se varslingsbestemmelserne i bilag 1). Sygdom pga. graviditet Bliver du uarbejdsdygtig på grund af graviditet i perioden fra graviditetens indtræden til barselsorlovens påbegyndelse, har du ret til fuld løn, jf. Funktionærlovens regler.

15 15 Arbejdsmiljø for gravide Vi hører tit, at graviditet ikke er en sygdom, og det er rigtigt. Alligevel kan et belastende arbejdsmiljø være særligt belastende for gravide og dermed medføre uarbejdsdygtighed tidligere end for andre ansatte. Nogle af de faktorer, man skal passe på nævnes her: Tunge løft Det er vigtigt at undgå tunge løft. Hvis der indgår tunge løft som en naturlig del af arbejdet, er det nødvendigt, at finde en løsning, så man undgår tunge løft, hvis man skal kunne fortsætte med at arbejde under graviditeten. Farligt arbejde Hvis kvinden har et arbejde, som kan medføre risiko for fosteret (iflg. lægeerklæring), skal arbejdsgiveren først forsøge at fjerne det risikofyldte ved arbejdet, eller om den gravide kan flyttes til andet passende arbejde med samme løn, men uden risiko for fosteret. Hvis dette ikke er muligt, har kvindelige funktionærer ret til fravær med løn. Dette gælder f.eks. arbejde med organiske opløsningsmidler, giftstoffer (cykostatika, radioaktive sporstoffer), arbejde med tunge løft samt visse typer af arbejde under store trykforskelle. Der er mange tilfælde, hvor man bliver sygemeldt under graviditeten, fordi lægen på baggrund af en konkret vurdering skønner, at der er risiko for fosteret eller kvinde. Det gælder f.eks. ved bækkenløsning, forhøjet blodtryk, risiko for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt samt andre komplikationer.

16 16 Bekendtgørelse om arbejdets udførsel Idet FADLs Vagtbureau er et anvisningskontor for hospitaler m.fl. er arbejdsgiverne, dvs. hospitalerne/institutionerne forpligtet til at overholde 21 i Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Det fremgår således at du - inden du kommer på vagt - skal have at vide, at der ingen faremomenter er i forhold til graviditet. Se citatet nedenfor: En virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stilet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. Stk. 2. Inden sådan beskæftigelse påbegyndes, skal virksomheden over for den fremmede virksomhed oplyse følgende, som denne er forpligtet til at videregive til de personer, der skal beskæftiges:»» det krævede faglige niveau, herunder om særlige kvalifikationer er nødvendige,»» eventuelle krav om helbredsattester,»» arbejdets særlige art, herunder eventuelle faremomenter

17 17 Børnepasningsorlov Børnepasningsorlov er en ret til orlov der forsvinder med tiden Forældre til børn der er født før 1. januar 2002 har ret til at benytte reglerne om børnepasningsorlov. Reglerne gælder også for forældre til børn, der er født i perioden fra den 1. januar 2002 til den 26. marts 2002, hvis forældrene har valgt at blive på de gamle regler om barsel- og børnepasningsorlov. Forældre med børn i alderen 0 8 år har hver ret til børnepasningsorlov mellem 8 og 13 uger. Forældrene kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge kun at holde 8 uger og overføre de sidste 5 uger til senere. Efter aftale med arbejdsgiveren kan hver af forældrene få op til 52 ugers orlov i alt med orlovsydelse. Orloven skal være afsluttet inden barnet fylder 9 år. Der ydes 60 pct. af dagpengesatsen under børnepasningsorloven. Ønsker man at gøre brug af børnepasningsorloven skal der gives meddelelse til arbejdsgiveren med 4 ugers varsel. Varslet kan tidligst afgives efter at man har været ansat i 3 måneder. En arbejdsgiver må ikke afskedige en ansat fordi denne ønsker eller gør brug af børnepasningsorloven. Arbejdsgiveren kan udsætte orloven i op til 26 uger, hvis det kan dokumenteres at der er problemer med at finde en afløser. Bemærk: Nogle kommuner yder tilskud til forældre på børnepasningsorlov. Kontakt bopælskommune for nærmere orientering herom. i Find din bopælskommune

18 18 Barsel i udlandet Retten til barselsdagpenge er som hovedregel betinget af at forældrene har indtægter der er skattepligtige i Danmark og har bopæl samt opholder sig i Danmark. Er orloven påbegyndt i forbindelse med at man har dansk bopæl og opholder sig i Danmark kan der dog udbetales dagpenge ved barsel/adoption til lønmodtagere der tager ophold i udlandet efter starten af orlov. Dette gælder såvel for ophold i EØS-landene som i det øvrige udland. Herudover skal man opfylde beskæftigelseskravet i dagpengelovens 4, stk. 1. Beskæftigelseskravet skal være opfyldt senest på tidspunktet for fødslen/modtagelsen af barnet. Eneste undtagelse herfra er dimittender, der kan få barselsdagpenge fra det (senere) tidspunkt hvor de opnår dagpengeret efter dagpengeloven.

19 19 Bilag 1 - Varslingsbestemmelser Hvem Meddelelse om Meddelelse til Hvornår Moderen Faderen Faderen Faderen Begge Begge Begge Begge Begge Begge At hun er gravid samt hvornår hun påregner at påbegynde sin barselsorlov Placering af de to første uger inden for de første 14 uger Udvidet fædreorlov - om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden heraf Afholdelse af dele af de 32 ugers orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel Placering af barselsorloven, tidspunkt for genoptagelse af arbejdet og udnyttelse af retten til udskydelse af orlov til senere afholdelse Tidspunkt for anvendelse af, samt længden af retmæssig udskudt orlov (8-13 uger) Tidspunkt for, samt længden af udskudt orlov(op til 32 uger) At barnet er indlagt inden for de første 46 uger efter fødslen At barnet er kommet hjem efter indlæggelse At den ene i særlige tilfælde overtager den anden forældres ret til fravær Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren 3 mdr. før forventet fødsel 4 ugers varsel 4 ugers varsel Inden for de første 8 uger uden varsel, i øvrigt med 16 ugers varsel Senest 8 uger efter fødsel 16 uger før afholdelse 8 uger før afholdelse Uden ugrundet ophold Uden ugrundet ophold Uden ugrundet ophold Begge Afholdelse af omsorgsdage Arbejdsgiveren Tidligst muligt

20 FADLs Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn

Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn Børn og studier Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn 1 Indledning/forord Det er dejligt, når der er et barn i vente, men ofte dukker der hurtigt spekulationer og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere