Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om barselorlov og barseldagpenge"

Transkript

1 Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter dagpengeloven 2.1. Perioder før fødslen uger før forventet fødsel graviditetsorlov Orlov og dagpenge før 4 uger før forventet fødsel Graviditeten har et sygeligt forløb Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret Graviditetsundersøgelser samt undersøgelser og behandling for barnløshed Perioder efter fødslen De første 14 uger efter fødslen Efter de første 14 uger forældreorlov Forlods forbrug af forældreorloven Forlængelse af forældreorloven Retsbaseret forlængelse Aftalebaseret forlængelse Udskydelse af forældreorloven Retsbaseret udskydelse Aftalebaseret udskydelse Orlov og dagpenge ved adoption Kapitel 3 Orlov og dagpenge ved delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse af dagpengeperioden eller ved deltagelse i undervisning 3.1. Delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse Deltagelse i undervisning Kapitel 4 Orlov og dagpenge i forbindelse med sygdom m.v Ved barnets indlæggelse på hospital Ved barnets død eller bortadoption

2 4.3. Ved en forælders sygdom under eller efter orloven Sygdom under orloven Sygdom under fuld orlov Sygdom i en periode, hvor arbejdet er genoptaget delvist Sygdom efter orloven Kapitel 5 Dagpengelovens beskæftigelseskrav Kapitel 6 Forældres anmodning om dagpenge samt refusion til arbejdsgiver 6.1. Forældres anmodning om dagpenge fra kommunen Arbejdsgiverens refusionskrav Kapitel 7 Beregning af dagpenge Kapitel 8 Nedsatte dagpenge under graviditet Kapitel 9 Forholdet til overenskomster og anden lovgivning Kapitel 10 Regler om varsling Kapitel 11 Forbud mod afskedigelse på grund af graviditet, barsel eller adoption Kapitel 12 Barseldagpenge i udlandet Kapitel 13 Ferie under barselorlov Situationer med feriehindring Situationer uden feriehindring Kapitel 14 Orlov og dagpenge til forsikrede ledige Kapitel 15 Ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption for modtagere af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik Kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere Børn født eller modtaget den 1. januar 2003 eller senere Børn født eller modtaget før den 1. januar 2003 (overgangsordning) Revalidender med revalideringsydelse Personer med ledighedsydelse Kapitel 16 Klageregler

3 Kapitel 1 Indledning Denne vejledning om barseldagpenge og barselorlov retter sig mod kommuner, arbejdsgivere og faglige organisationer. Vejledningen erstatter pkt i Den Sociale Ankestyrelses vejledning nr. 185 af 18. september 1998 om retten til at modtage barseldagpenge. Vejledningen er endvidere en vejledning til bestemmelserne om relationerne mellem forældre og arbejdsgivere, dvs. retten til at holde barselorlov, herunder de varslingsregler og beskyttelsesregler, der knytter sig til denne ret. Ændrede regler om barselorlov Der er behov for at ændre disse punkter i Den Sociale Ankestyrelses vejledning, efter Folketinget vedtog de fleksible regler om barselorlov og barseldagpenge i lov nr. 141 af 25. marts Da reglerne i dagpengelovens 19 a om dagpenge til forældre med alvorligt syge børn ikke er ændret, gælder pkt i Den Sociale Ankestyrelses vejledning fortsat. Loven trådte i kraft den 27. marts 2002 og har virkning for forældre til børn, der er født efter den 1. januar Forældre, der fødte eller adopterede i perioden 1. januar til og med 26. marts 2002, er omfattet af de regler, der var gældende indtil 1. januar 2002 i lov om børnepasningsorlov, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Disse forældre kunne dog inden den 1. juni 2002 vælge i stedet begge at blive omfattet af de nye regler. Samtidig med de nye barselregler ophæves lov om børnepasningsorlov med virkning fra den 1. juni Barselorloven blev med disse ændringer forlænget og samtidig gjort mere smidig med muligheder for enten at bruge hele orloven under et eller spare op af orloven. Formålet med de mere fleksible barselregler er at skabe bedre rammer for, at børnefamilierne kan kombinere et arbejdsliv med et familieliv. Lovgrundlaget Ligebehandlingsloven regulerer fraværsretten under graviditet og barsel i lovens 7. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel regulerer adgangen til dagpenge under barselorlov. I det omfang dagpengereglerne giver ret til fravær, er disse rettigheder også omfattet af ligebehandlingslovens regler, jf. 7, stk. 6. Lovgrundlaget er således: lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. (lovbekendtgørelse nr. 711 af 20. august 2002), 3

4 lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002), og bekendtgørelse nr. 442 af 23. juni 1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel med de seneste ændringsbekendtgørelser nr. 154 af 19. marts 2002 og nr. 99 af 7. februar I vejledningen anvendes betegnelsen dagpengeloven om lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, dagpengebekendtgørelsen om bekendtgørelsen om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og ligebehandlingsloven om lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. Der er i vejledningen henvist til Ankestyrelsens principielle afgørelser også kaldet SMmeddelelser om fortolkning af dagpengeloven. SM erne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside Oversigt over barselorloven Før fødsel Efter fødsel Samlet Moder Moder Fader Fælles Ugers ret til orlov Ved forlængelse med 8 uger: Ved forlængelse med 14 uger: Ugers ret til dagpenge Ved forlængelse med 8 uger: x) Ved forlængelse med 14 uger: x) 66 Anm. x): Ved forlængelse af orlovsperioden (32-ugers perioden) med 8 eller 14 uger til enten 40 eller 46 uger sker der en nedsættelse af dagpengene, således at det samlede beløb for de 40 eller 46 uger svarer til dagpengene for de 32 uger. 4

5 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter dagpengeloven 2.1. Perioder før fødslen uger før forventet fødsel - graviditetsorlov Efter ligebehandlingslovens 7, stk. 1, 1. pkt. har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Lønmodtagere og selvstændige, der opfylder beskæftigelseskravet i dagpengeloven jf. kap. 5 har under orlov i denne periode ret til barseldagpenge efter dagpengelovens 12, stk. 1. Lægens vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen er afgørende for, hvordan 4-ugers perioden fastlægges. Datoen for forventet fødsel må dokumenteres i form af vandrejournal eller attest fra praktiserende læge eller sygehus. Den dag, fødslen forventes at finde sted, regnes med i 4-ugers perioden. En beslutning om, at fødslen skal ske ved kejsersnit på en nærmere fastsat dato, der afviger fra det tidligere forventede fødselstidspunkt, betyder, at datoen for kejsersnit lægges til grund ved afgørelsen af, hvornår 4-ugers perioden begynder. Hvis fødslen sker før det forventede fødselstidspunkt, forlænges retten til orlov med barseldagpenge ikke tilsvarende. Sker fødslen efter det forventede tidspunkt, har kvinden ret til orlov med barseldagpenge indtil fødslen og perioden med ret til dagpenge efter fødslen forkortes ikke. For så vidt angår nedsatte dagpenge under delvist fravær i 4-ugers perioden før fødslen henvises til kap Orlov og dagpenge før 4 uger før forventet fødsel Ved fravær på grund af graviditet i perioden før 4 uger før forventet fødsel udbetaler kommunen dagpenge med 100 pct s refusion fra staten. Der er derfor ikke tale om nogen arbejdsgiverperiode Graviditeten har et sygeligt forløb I visse situationer kan orloven og udbetalingen af barseldagpenge begynde allerede før 4- ugers dagen før fødslen, jf. dagpengelovens 12, stk. 2, nr. 1 og ligebehandlingslovens 7, stk. 6. Det er tilfældet, hvis det efter en lægelig vurdering skønnes, at graviditeten har et 5

6 sygeligt forløb, der vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret, hvis hun fortsætter med at arbejde, se SM D Der kan f.eks. være tale om: truende abort, tvillinge- eller trillingegraviditeter etc., hvis risikoen for abort eller for tidlig fødsel er øget, svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen, særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger som påvirker almentilstanden (f.eks. med vægttab) og medfører uarbejdsdygtighed, vaginalblødning, for tidlig løsning af moderkagen, bækkenløsning, og alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditet, herunder tilfælde af graviditetsbelastningssyndromet, der giver så kraftige udslag, at de kan henføres under begrebet sygdom. Kvinden har også ret til barseldagpenge ved fravær på grund af almindelige graviditetsgener, hvis de medfører, at kvinden er uarbejdsdygtig i sit erhverv. Se SM D Abort Hvis kvinden er uarbejdsdygtig på grund af abort såvel spontan som provokeret er kvinden berettiget til orlov med barseldagpenge, som kommunen udbetaler, så længe uarbejdsdygtigheden varer. Afgrænsningen mellem abort og for tidlig fødsel beror på et lægeligt skøn. Efter den 28. svangerskabsuge er der normalt tale om en fødsel, uanset om barnet er levende født. Det samme er tilfældet, hvis barnet er levende født før 28. svangerskabsuge eller ved fødslen vejer over 1000 gram. Se SM D Graviditet uden for livmoderen anses for sygdom og giver derfor ikke ret til barseldagpenge. I de tilfælde er en arbejdsgiver forpligtet til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Se SM D Forværring af anden sygdom/hindring af behandling Hvis graviditeten hindrer, at en sygdom kan behandles, eller hvis graviditeten væsentligt forværrer en sygdom f.eks. ryg-, hjerte-, lunge- eller nyrelidelse der ellers ikke har forbindelse med graviditeten, har kvinden også ret til barseldagpenge. Der er her ikke tale om en arbejdsgiverperiode. Hvis kvinden får en sygdom, som er uden forbindelse med graviditeten, kan hun få sygedagpenge, dvs. normalt af arbejdsgiveren fra 1. fraværsdag. Ved fortsat sygefravær på 4- ugers dagen før forventet fødsel går kvinden over på barseldagpenge. Dokumentation for sygeligt forløbende graviditet Når kommunen skal vurdere, om en kvinde har ret til barseldagpenge på grund af en graviditet med sygeligt forløb, skal kommunen lægge vægt på oplysninger om: graviditetens hidtidige forløb, 6

7 kvindens helbredstilstand, eventuelle tidligere tilfælde af sygdom i forbindelse med graviditet, tidligere aborter, eventuel langvarig behandling for barnløshed forud for graviditeten, den behandling der er foreskrevet for at hindre abort eller for tidlig fødsel, f.eks. sengeleje eller indlæggelse, og arbejdets karakter sammenholdt med kvindens helbredstilstand. Dokumentation skal foreligge i form af en erklæring fra kvindens egen læge eller i særlige tilfælde en erklæring fra en speciallæge (gynækolog, obstetriker). Kommunen vil normalt rekvirere oplysningerne på en særlig lægeattest (LÆ 235), og kommunen kan evt. indhente supplerende lægelige oplysninger, f.eks. udskrifter af sygehusjournaler, jf. 12 i retssikkerhedsloven. Ved for sen indgivelse af lægeerklæring finder dagpengelovens 8, stk. 2 om bortfald af dagpenge ikke anvendelse. Se SM D Der er dog ikke grundlag for at udbetale dagpenge, hvis lægeerklæring slet ikke indgives. Ingen ret til dagpenge I følgende situationer har kvinden ikke ret til dagpenge: ved almindelige graviditetsgener (f.eks. kvalme, utilpashed, opkastninger, let blodmangel, lettere forhøjet blodtryk) i en graviditet med normalt forløb, og når lægen har udstedt en skåneerklæring, jf. lovens 17, stk. 3, der ikke er begrundet i egentlige sygelige forhold eller særlige risici for fostret. Opfølgning, kontrol mv. før 4-ugers dagen Hvis kommunen udbetaler dagpenge før 4-ugers dagen før forventet fødsel, skal kommunen løbende kontrollere, om kvinden fortsat opfylder betingelserne for at få udbetalt barseldagpenge. Det gælder især, når der er tale om lidelser, der kun medfører uarbejdsdygtighed eller risici i bestemte perioder af graviditeten. Hvis kvinden kan genoptage arbejdet delvist, kan kommunen yde nedsatte dagpenge, jf. kap Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret En gravid kvinde, der opfylder beskæftigelseskravet jf. kap. 5 har også ret til orlov med barseldagpenge før 4-ugers dagen før forventet fødsel, når arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostrets udvikling og/eller svangerskabets videre forløb, jf. dagpengelovens 12, stk. 2, nr. 2. Se SM D og SM D Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor risikoen principielt gælder enhver gravid kvinde, der er beskæftiget med det pågældende arbejde, så risikoen er uafhængig af den enkelte kvindes helbred. Kommunen kan yde barseldagpenge, når der er en risiko for fostrets udvikling og/eller graviditetens videre forløb på grund af arbejdets karakter eller som følge af arbejdsstedets 7

8 indretning, tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. Det er en forudsætning, at risikofaktorerne ikke umiddelbart kan fjernes ved arbejdshygiejniske foranstaltninger eller ved at flytte den gravide til anden passende beskæftigelse i samme virksomhed. Risikofaktorerne i arbejdsmiljøet kan være af kemisk, fysisk eller biologisk art og skal vurderes både efter deres art og deres styrke. Dokumentation af risiko for fosterskade Den gravide skal ikke sygemeldes, når der på arbejdspladsen er forhold, der indebærer en risiko for den gravide, men den praktiserende læge kan udstede en fraværsmelding. Risikovurderingen er lægelig og kan udføres med bistand fra en arbejdsmedicinsk klinik. Ved bedømmelsen af, om en kvinde har ret til barseldagpenge, tager kommunen udgangspunkt i kvindens egen beskrivelse af de belastninger i arbejdet, der kan medføre risiko for fosterskade og for graviditetens videre forløb. Kommunen kan indhente yderligere oplysninger fra arbejdspladsen/sikkerhedsrepræsentanten eller bedriftssundhedstjenesten, hvor en sådan findes. Kommunen kan desuden indhente oplysninger fra Arbejdsmedicinsk Klinik eller Arbejdstilsynet. Kommunen udbetaler barseldagpenge for den periode, der går med at indhente oplysninger om arbejdsforholdene, herunder om muligheden for at give kvinden andet passende arbejde i virksomheden under graviditeten. Attest udleveres af kommunen. Efter funktionærloven vil lønmodtageren have krav på fuld løn i denne situation, men i øvrigt afhænger det af de konkrete omstændigheder og den enkelte overenskomst. Der kan derfor være behov for at kontakte både tillidsrepræsentant, arbejdsgiver og faglig organisation i sådanne tilfælde. Kommunen skal standse udbetalingen af dagpenge, hvis det før 4-ugers dagen før forventet fødsel fastslås, at kvindens arbejde ikke (eventuelt ikke længere) indebærer nogen risiko for fosterskade og/eller for svangerskabets videre forløb. Hvis den endelige vurdering af risikoen ikke foreligger ved 4-ugers dagen før forventet fødsel, får den ingen betydning for den konkrete sag om orlov med barseldagpenge. Arbejdet med at vurdere risikoen bør dog fortsætte for at skabe klarhed over situationen for arbejdsgivere og ansatte, der fremtidig har det samme arbejde. Arbejdsledige For arbejdsledige gælder, at spørgsmålet om ret til dagpenge efter reglerne om risiko for fosterskade må ses i sammenhæng med reglerne i arbejdsmarkedslovgivningen. Der er ikke hjemmel i arbejdsløshedsforsikringsloven til generelt at udelukke gravide medlemmer fra ret til arbejdsløshedsdagpenge i en bestemt periode før forventet fødsel, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Arbejdsløse kvinder vil kun rent undtagelsesvist have ret til barseldagpenge før 4-ugers dagen før forventet fødsel på grund af risiko for fosterskade, hvis graviditeten forløber normalt. Ret 8

9 til barseldagpenge forudsætter nemlig, at ethvert arbejde, som kvinden kan henvises til, har den særlige karakter, der omtales i dagpengelovens 12, stk. 2, nr. 2. Offentligt fastsatte bestemmelser Kvinden har en ret til orlov med barseldagpenge før 4-ugers dagen før forventet fødsel, hvis hun på grund af offentligt fastsatte bestemmelser er forhindret i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse, jf. dagpengelovens 12, stk. 2, nr. 2, og ligebehandlingslovens 7, stk. 6. Som eksempel på offentligt fastsatte bestemmelser kan nævnes Luftfartsdirektoratets bestemmelser om helbredskrav til flyvende personel. Bestemmelserne indebærer, at gravide kvinder i visse tilfælde ikke kan få den nødvendige helbredsmæssige godkendelse, medmindre der er grundlag for dispensation. Det betyder, at tjenesten i luften normalt ikke bør fortsætte ud over 16. graviditetsuge. Den helbredsmæssige godkendelse kan dog i særlige tilfælde forlænges til udgangen af 20. uge efter en individuel undersøgelse og vurdering. En arbejdsgiver er således berettiget til at nægte at lade en gravid udføre tjeneste i luften fra det tidspunkt, hvor den pågældende ikke længere kan godkendes sikkerhedsmæssigt. Hvis arbejdsgiveren ikke kan tilbyde den gravide anden passende beskæftigelse, har kvinden ret til orlov med barseldagpenge. Et andet eksempel på offentligt fastsatte bestemmelser er Økonomi- og Erhvervsministeriets regler om, at kvindelige søfarende ikke må arbejde om bord på danske skibe efter udløbet af 6. graviditetsmåned. Se SM D Graviditetsundersøgelser samt undersøgelser og behandling for barnløshed Forebyggende graviditetsundersøgelser En lønmodtager, der er gravid, har efter dagpengelovens 11, stk. 2, og ligebehandlingslovens 7, stk. 6, ret til orlov med dagpenge fra arbejdsgiveren ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, herunder fostervandsprøver. Det er dog en betingelse, at undersøgelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid. Beskæftigelseskravet i dagpengelovens 17 gælder ikke for udbetaling af dagpenge ved fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, jf. lovens 17, stk. 4. En kvinde har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren ved delvist fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, uanset at hendes fravær fra arbejdet udgør under 4 timer pr. uge. Det fremgår desuden af dagpengelovens 11, stk. 2, og ligebehandlingslovens 7, stk. 6, at det er arbejdsgiveren, der afholder udgifterne til dagpenge ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser. Efter dagpengebekendtgørelsens 18, stk. 6, har en arbejdsgiver ikke ret til refusion for et sådant fravær. Heller ikke selv om arbejdsgiveren har tegnet en forsikring efter dagpengelovens 27. 9

10 Det fremgår af dagpengelovens 11, stk. 2, 2. pkt., at bestemmelsen ikke skal anvendes, hvis arbejdsgiverens pligt til at udbetale dagpenge eller anden passende ydelse følger af kollektiv overenskomst. Den kollektive overenskomst skal som minimum svare til bestemmelserne i direktiv nr. 92/85 om iværksættelse af foranstaltninger til at forbedre sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Det betyder, at bestemmelsen om arbejdsgiveres pligt til at udbetale dagpenge i de beskrevne situationer kan gennemføres ved kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsgiver i en overenskomst er pålagt pligter, som mindst svarer til direktiv 92/85 EØF, anvendes lovens 11, stk. 2, altså ikke. Uoverensstemmelser mellem lønmodtager og arbejdsgiver om retten til dagpenge ved fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser behandles i sådanne tilfælde i det fagretlige system og ikke af de sociale nævn. Hvis bestemmelsen ikke er gennemført ved overenskomst, behandler det sociale nævn tvister om dagpenge i tilfælde af fravær fra arbejdet ved forebyggende graviditetsundersøgelser. Undersøgelser og behandling for barnløshed Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser af mand og kvinde med henblik på behandling for barnløshed som følge af sygelige forhold er der ikke adgang til barseldagpenge fra kommunen. Men der er ret til sygedagpenge efter de almindelige regler. Dette gælder også den behandling mod barnløshed, der består i transplantation af et foster ( reagensglasbarn ). Der er dog kun ret til dagpenge til den af parterne, hos hvem de sygelige forhold findes. For såvel kvindens som mandens vedkommende kan der godkendes en aftale efter dagpengelovens 28, jf. dagpengebekendtgørelsens 42, da det drejer sig om behandling af en kronisk lidelse, som erfaringsmæssigt medfører et væsentligt øget fravær Perioder efter fødslen Retten til dagpenge er knyttet til fødslen, dvs. at retten til orlov og barseldagpenge er den samme uanset antallet af børn De første 14 uger efter fødslen Moderen - barselorlov En kvindelig lønmodtager har efter ligebehandlingslovens 7, stk. 1, 2. pkt., pligt til fravær fra arbejdet i de første 2 uger efter fødslen. Herefter har hun ret til yderligere 12 ugers fravær, jf. samme lovs 7, stk. 1, 3. pkt. Såvel lønmodtagere som selvstændige, der opfylder dagpengelovens betingelser, har efter dagpengelovens 13, stk. 1, 1. pkt., ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor fødslen fandt sted. I ganske særlige tilfælde kan faderen indtræde i moderens ret til orlov med dagpenge i denne periode. Faderen kan således indtræde i moderens ret til orlov med dagpenge i 14-ugers perioden, når moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet, jf. dagpengelovens 10

11 16, stk. 1, dagpengebekendtgørelsens 36, stk. 1, og ligebehandlingslovens 7, stk. 6. Der er tale om en indtrædelse i moderens ret. En far, der opfylder beskæftigelseskravet, kan derfor kun få denne ret, hvis moderen også har en faktisk ret til dagpenge i 14-ugers perioden. Hvis moderen f.eks. er førtidspensionist, er der ingen dagpengeret for faderen at indtræde i. I sådanne tilfælde vil faderen kunne tage orlov med dagpenge i 14 ugersperioden ved forlods at bruge af 32-ugers perioden, efter at han har holdt sine 2 ugers fædreorlov. Når faderens indtræden i moderens ret til barseldagpenge skyldes sygdom, har moderen til gengæld ret til at modtage sygedagpenge fra kommunen i den periode, hvor faderen er indtrådt i retten til barseldagpenge, jf. dagpengebekendtgørelsens 36, stk. 2. Moderens ret til dagpenge, hvis barnet er dødfødt, dør senere eller bortadopteres, beskrives under kap Faderen - fædreorlov En mandlig lønmodtager har efter ligebehandlingslovens 7, stk. 1, 4. pkt., ret til fravær i 2 uger. Fædreorloven kan holdes efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. I disse to uger har faderen såvel lønmodtagere som selvstændige efter dagpengelovens 13, stk. 1, 2. pkt., ret til dagpenge, hvis han opfylder dagpengelovens betingelser. Perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor barnet blev født. Perioden kan dog regnes fra og med den dag, hvor barnet blev født, hvis faderen ønsker det. Faderens fravær inden for 14-ugers perioden skal holdes i 2 sammenhængende uger, jf. dog kap om forlængelse af perioden. Faderens ret til orlov med barseldagpenge i 14-ugers perioden er en særskilt ret og dermed uafhængig af, om moderen har ret til barseldagpenge. Faderens ret til orlov kan aldrig overtages af andre, f.eks. moderen. For at faderen har ret ret til orlov, skal faderskabet være anerkendt eller fastslået, og det kan i tvivlstilfælde dokumenteres ved fødsels- eller navne-/dåbsattest. Faderens ret til orlov er ikke betinget af, at forældrene lever sammen. Men det forudsættes, at faderen opholder sig hos barnet i orlovsperioden. Faderen kan desuden i de første 14 uger efter fødslen forlods forbruge af den efterfølgende periode (32-ugers perioden), jf dagpengelovens 13, stk. 2, 2. pkt. og ligebehandlingslovens 7, stk. 2, 4. pkt. Denne ret beskrives under kap Faderens ret til orlov, hvis barnet er dødfødt eller dør senere, beskrives under kap Efter de første 14 uger forældreorlov Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, jf. ligebehandlingslovens 7, stk. 2, 1. pkt. 11

12 Forældrene har ret til dagpenge i tilsammen 32 uger, indtil barnet er 46 uger, jf. dagpengelovens 13, stk. 2, 1. pkt. Forældrene skal hver især opfylde beskæftigelseskravet for at kunne udnytte dagpengeretten, men begge forældre behøver ikke at opfylde kravet for at den ene kan udnytte dagpengeretten. De 32 uger kan forældrene holde på skift, i forlængelse af hinanden eller samtidig. Forældrene kan frit fordele dagpengeretten mellem sig. Forældrene har dog en pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiverne senest 8 uger efter fødslen. Ligebehandlingsloven og dagpengeloven giver en række muligheder for at forlænge og udskyde orloven. Og faderen har mulighed for at bruge af 32-ugers perioden allerede i 14- ugers perioden, jf. kap Kommunen kan kræve faderskabet dokumenteret, jf. ovenfor under fædreorlov Forlods forbrug af forældreorloven Faderen kan i de første 14 uger efter fødslen forlods bruge af retten til orlov i 32-ugers perioden. Det fremgår af ligebehandlingslovens 7, stk. 2, 4. pkt. Faderen har ret til dagpenge i den del af den samlede dagpengeberettigede 32-ugers periode, som han tager orlov i, jf. dagpengelovens 13, stk. 2, 2. pkt Forlængelse af forældreorloven Retsbaseret forlængelse Efter ligebehandlingslovens 7, stk. 2, 2. og 3. pkt., kan hver af forældrene vælge at forlænge de 32 ugers fravær med 8 eller 14 uger. Der er således ikke mulighed for at forlænge med et andet antal uger end 8 eller 14. Efter dagpengelovens 13, stk. 4, har forældrene tilsammen ret til at forlænge 32-ugers perioden med dagpengeret med 8 eller 14 uger, men uden at det samlede dagpengebeløb ændres. Når forældrene forlænger dagpengeperioden, nedsættes dagpengene med virkning fra tidspunktet for forlængelsen, så det dagpengebeløb, der er tilbage på forlængelsestidspunktet, fordeles på de resterende uger inkl. forlængelsen. Eks 1: En mor beder om retsbaseret forlængelse med 8 uger fra 1. dag i 32-ugers perioden. Dagpengene udgør så 32/ 40 af det beløb, som hun indtil da havde fået udbetalt pr. uge. (32 uger er det antal uger, der er tilbage på det tidspunkt, hvor der forlænges; 40 uger er summen af det antal uger, der er tilbage på forlængelsestidspunktet + det antal uger der forlænges med.) Eks. 2: En mor beder om en retsbaseret forlængelse med 14 uger på et tidspunkt, hvor hun har holdt orlov i 10 uger af 32-ugers perioden. Dagpengene udgør så 22/36 af det beløb, som hun indtil da havde fået udbetalt pr. uge. (22 uger er det antal uger, der er tilbage på forlængelsestidspunktet; 36 uger er summen af det antal uger, der er tilbage på forlængelsestidspunktet + det antal uger, der forlænges med.) 12

13 Forældre kan på ethvert tidspunkt inden for perioden på 32 uger efter lovens 13, stk. 2 beslutte at forlænge dagpengeperioden med 8 eller 14 uger, jf. dagpengebekendtgørelsens 36 d, stk. 1. Forlængelsen skal dog være varslet over for arbejdsgiveren senest 8 uger efter fødslen. Forældre, der er i en periode, hvor de modtager fuld eller delvis løn under barselorloven, skal være opmærksomme på, at arbejdsgiveren i nogle overenskomster har gjort udbetalingen af løn betinget af, at arbejdsgiveren får den fulde dagpengerefusion. En forlængelse af orloven med nedsatte dagpenge til følge i en orlovsperiode, hvor der udbetales løn, kan således betyde, at forælderen ikke længere er berettiget til fuld løn/løn fra arbejdsgiveren. Forældrene bør i den situation vente med at anmode kommunen om forlængelse, indtil lønperioden er udløbet. Forældre kan ikke ændre en beslutning om forlængelse af orloven. Beslutningen kan dog ændres, hvis den forlængede orlov med nedsatte dagpenge endnu ikke er påbegyndt. I øvrigt er det en forudsætning for at kunne fastholde forældrene på deres beslutning om at forlænge orloven, at kommunen forud for beslutningen bl.a. har vejledt om, hvilke konsekvenser en sådan forlængelse vil kunne have, hvis forældrene i 32-ugers perioden får udbetalt løn. Desuden vil reglerne om varsling over for arbejdsgiveren i sig selv kunne være en hindring for at ændre beslutningen. Kun beskæftigede lønmodtagere og selvstændige kan forlænge med 14 uger. Ledige kan kun forlænge med 8 uger. En person, der har anmodet om at forlænge orloven med 14 uger efter dagpengelovens 13, stk. 4, og ligebehandlingsloven 7, stk. 2, 3. pkt., og som bliver ledig, vil uanset ledigheden fortsat kunne forlænge med 14 uger. Omvendt vil en ledig, der får ansættelse under orloven, uanset sin nye beskæftigelse, kun kunne forlænge orloven med 8 uger. Det afgørende er således en persons status som beskæftiget eller ledig på det tidspunkt, hvor personen tager beslutning om at forlænge orloven. Forældre kan vælge at dele forlængelsen af orloven med dagpengeret mellem sig, dvs. at de tilsammen udnytter retten til den forlængede periode på ialt enten 40 eller 46 uger. Delingen kan f.eks. ske således, at faderen tager 4 ugers orlov med dagpenge og moderen 10 uger. Forældrene kan også vælge at dele forlængelsen ved, at faderen f.eks. tager 4 uger samtidig med, at moderen holder 4 af sine 10 uger. Hvis den ene af forældrene er ledig, og den anden er i beskæftigelse, kan den ledige højst holde 8 uger af den forlængede orlov med dagpenge, jf. dagpengebekendtgørelsens 36 d, stk. 3. Hvis faderen benytter sig af sin ret til forlods at bruge af dagpengeretten 32-ugers perioden i 14-ugers perioden, kan han også i denne periode anmode om at forlænge orloven. Forlængelsen skal fortsat varsles over for arbejdsgiveren senest 8 uger efter fødslen. 13

14 Forældre, der har valgt at forlænge orloven, men som inden udløbet af den forlængede periode genoptager arbejdet, kan ikke udskyde resten af orloven, da en retsbaseret forlængelse som denne skal holdes inden barnet er 54/60 uger. Den resterende orlov falder bort. Hvis en forælder med flere beskæftigelsesforhold ønsker at forlænge orloven retsbaseret, skal forlængelsen ske samtidig i forhold til samtlige beskæftigelsesforhold og med samme antal uger. I de perioder, hvor orloven er forlænget efter 13, stk. 4, men hvor forlængelsen er sket umiddelbart før udløbet af 32-ugers perioden og derfor ikke udløser dagpenge i forlængelsesperioden, kan kommunen ikke udbetale tilskud til pasning af egne børn efter servicelovens 26 a. Forælderen anses i denne sammenhæng for at modtage en offentlig forsørgelse Aftalebaseret forlængelse Forældre kan efter dagpengelovens 13, stk. 3, og ligebehandlingslovens 7, stk. 6, genoptage arbejdet delvist i en periode med barselorlov og på den måde forlænge orlovsperioden med dagpenge med den tid, hvormed arbejdet er genoptaget, jf. nedenfor om uddybning af begrebet delvis genoptagelse af arbejdet. Man skal være opmærksom på de forskelle, der er mellem dagpengelovens 13, stk. 3, og 16 a. I et skema nedenfor under kap er betingelserne i de to bestemmelser sat op over for hinanden. Aftale med arbejdsgiveren Lønmodtagere kan kun forlænge orloven efter aftale med arbejdsgiveren. Hvis en forælder skifter arbejdsgiver, kan forælderen kun fortsætte med den delvise genoptagelse af arbejdet, hvis forælderen indgår en aftale med den nye arbejdsgiver. Lønmodtageren skal kunne dokumentere over for kommunen, at der foreligger en aftale med arbejdsgiveren. Bliver lønmodtageren ledig, kan en forlængelse ikke fortsætte. Lønmodtageren må som ledig holde den resterende fulde orlov. Perioden Forældrene har adgang til at genoptage arbejdet delvist i såvel 14-ugers perioden med undtagelse af moderens 2 første uger efter fødslen som i den dagpengeberettigede 32-ugers periode. Faderen kan således også forlænge sin fædreorlov på 2 uger. Personkredsen Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan genoptage arbejdet og dermed forlænge orloven. Derimod kan forældre, der er ledige, når orloven begynder, kun forlænge orloven, hvis de kommer i beskæftigelse på et tidspunkt, hvor der er orlov tilbage. Delvis genoptagelse af arbejdet En forlængelse af dagpengeperioden forudsætter, at forælderen genoptager arbejdet delvist. For en lønmodtager vil delvis genoptagelse sige, at lønmodtageren genoptager arbejdet med 14

15 en kortere arbejdstid end den arbejdstid, lønmodtageren havde før barselorloven, jf. dagpengebekendtgørelsens 36 b. For en selvstændigt erhvervsdrivende forstås, at den selvstændige genoptager arbejdet i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, jf. dagpengebekendtgørelsens 36 b. Arbejdstiden skal ses på ugebasis. Forældre kan således godt genoptage arbejdet i hele dage, men ikke hele ugen. Eks.1: En lønmodtager, der normalt arbejder 37 timer om ugen, genoptager arbejdet i 20 timer pr. uge i 3 uger. Kommunen udbetaler dagpenge for 17 timer, og dagpengeperioden forlænges med 60 timer. Eks. 2: En selvstændig, der normalt arbejder 45 timer om ugen, genoptager arbejdet i 20 timer om ugen. Dagpengene nedsættes til det halve, og dagpengeperioden forlænges med en halv dag for hver dag, arbejdet er genoptaget delvist. I følgende tilfælde er der tale om genoptagelse af arbejdet uden mulighed for at forlænge orloven: Eks. 3: En mor er fuldtidsforsikret ledig, da hun går på barselorlov. Hun starter under orloven på en beskæftigelse på 15 timer. Hun anses for at have genoptaget arbejdet, men hun kan ikke forlænge i forhold til arbejdsløshedsdagpengene. Dette skyldes at forældre ikke kan genoptage arbejdet med en forlængelse efter dagpengelovens 13, stk. 3, i forhold til a- kassen. Eks. 4: En mor har, da hun går på barselorlov, en beskæftigelse på 27 timer ugentligt. Under orloven påtager hun sig en beskæftigelse på 10 timer om ugen hos en anden arbejdsgiver. Moderen anses for at have genoptaget arbejdet, men hun kan ikke med den ene arbejdsgiver aftale at forlænge orloven hos den anden. Om beregning af dagpenge henvises til kap. 7. Hvis en forælder med flere beskæftigelsesforhold ønsker at forlænge orloven aftalebaseret, kan forlængelsen ske individuelt i forhold de enkelte beskæftigelsesforhold. Det forudsætter, at arbejdet i hvert arbejdsforhold genoptages med en kortere arbejdstid end før orloven. Eks. 5: En moder har tre lønmodtagerforhold. Hos arbejdsgiver A arbejder hun før orloven i 20 timer, hos arbejdsgiver B i 10 timer, og hos arbejdsgiver C i 7 timer. Denne moder kan f.eks.: efter 14 uger genoptage arbejdet i 6 timer hos arbejdsgiver C, efter 20 uger genoptage arbejdet 8 timer hos arbejdsgiver B og efter 24 uger genoptage arbejdet 10 timer i forhold til arbejdsgiver A. 15

16 Kombinationsmuligheder Forældre kan ikke foretage en aftalebaseret forlængelse af orlovsperioden med dagpenge, hvis de allerede har udnyttet deres ret til at forlænge retsbaseret, jf. dagpengebekendtgørelsens 36 c, stk. 2. Det gælder både for den enkelte forælder og for forældrene tilsammen. Forældrene kan heller ikke forlænge orloven, når det gælder de dele af dagpengeperioden, der retsbaseret er blevet udskudt til senere brug. Derimod har forældrene adgang til at foretage en forlængelse af dagpengeperioden i de dele af orloven, der efter aftale med arbejdsgiveren er blevet udskudt aftalebaseret. En forælder, der har forlænget orloven, har mulighed for at holde op med sin delvise beskæftigelse og efter aftale med arbejdsgiveren vende tilbage til orlov på fuld tid. Nedsatte dagpenge Kommunen beregner nedsatte dagpenge for de dage, hvor forælderen har genoptaget arbejdet delvist, på samme måde som ved fravær på grund af sygdom, jf. dagpengebekendtgørelsens 33 og Udskydelse af forældreorloven Som udgangspunkt stilles der ikke noget krav til forælderens begrundelse for at udskyde orloven. Forældre kan dog ikke udskyde orlov med henblik på at modtage sygedagpenge Retsbaseret udskydelse Udskydelse af orlov Den ene af forældrene kan, når det er beskæftigede lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, udskyde mellem 8 og 13 uger af 32-ugers perioden til senere afholdelse i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år, jf. dagpengelovens 13, stk. 5, og ligebehandlingslovens 7, stk. 3. Kun den ene forælder kan benytte denne ret. Forældrene kan således ikke f.eks. hver udskyde 4 uger af orloven. Udskydelse af orlov skal være varslet overfor arbejdsgiveren senest 8 uger efter fødslen. En retsbaseret udskudt orlov er bindende også for kommende arbejdsgivere. Hvis en forælder er begyndt på en retsbaseret forlængelse af orloven, kan forælderen ikke udskyde orlov fra denne periode, da den forlængede orlov skal holdes, inden barnet bliver 54/60 uger. Forældre kan kombinere en retsbaseret udskydelse af orlov med en aftalebaseret udskydelse efter dagpengelovens 13, stk. 6. F.eks. kan moderen retsbaseret udskyde 13 uger og faderen aftalebaseret udskyde 4 uger. 16

17 Hvis en forælder med flere beskæftigelsesforhold ønsker at udskyde orloven retsbaseret, skal udskydelsen ske samtidig i forhold til samtlige beskæftigelsesforhold og med samme antal uger. Afholdelse af udskudt orlov Forældre skal holde den udskudte orlov i en sammenhængende periode. Desuden skal den forælder, der holder orloven, være i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov skal holdes, ligesom det er en betingelse, at beskæftigelseskravet er opfyldt på dette tidspunkt. Afholdelse af udskudt orlov skal varsles overfor arbejdsgiveren 16 uger forinden. Kommunen beregner dagpengene på grundlag af forælderens ugentlige timetal og den aktuelle timeløn på det tidspunkt, hvor orloven holdes. I en periode, som forælderen har udskudt retsbaseret, kan orloven ikke forlænges, heller ikke aftalebaseret, jf. dagpengebekendtgørelsens 36 c, stk. 1. Er en forælder begyndt på at afholde retsbaseret udskudt orlov, kan forælderen ikke foretage en yderligere udskydelse af orloven. Hvis arbejdet genoptages i mere end stort set 80 pct. af det tidligere ugentlige timetal, jf. kap. 3.1., vil den resterende orlovsperiode med dagpengeret falde bort. Er afholdelse af en retsbaseret udskudt orlov ikke påbegyndt, vil forælderen efter aftale med sin arbejdsgiver kunne ændre udskydelsen af orloven fra at være en retsbaseret udskydelse til at være en aftalebaseret udskydelse Aftalebaseret udskydelse Udskydelse af orlov En lønmodtager kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af 32-ugers perioden til afholdelse inden barnet fylder 9 år, jf. ligebehandlingslovens 7, stk. 4. Begge forældre kan udnytte denne mulighed. Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i op til 32 uger af 32-ugers perioden, jf. dagpengelovens 13, stk. 6. Det er også muligt at udskyde orlov, hvor der ikke er knyttet dagpengeret til, jf. ligebehandlingslovens 7, stk. 4. Kun beskæftigede lønmodtagere og selvstændige har adgang til at udskyde orloven aftalebaseret. Hvis forælderen skifter job, før den udskudte orlov er afholdt, skal den nye arbejdsgiver acceptere aftalen, for at lønmodtageren har ret til at holde udskudt orlov. Som ved aftalebaseret forlængelse af orloven er det lønmodtageren, der skal dokumentere over for kommunen, at der foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren. Er der tale om udskudt orlov uden dagpenge, tjener aftalen som dokumentation over for eventuelle nye arbejdsgivere. 17

18 Forældre kan kombinere en aftalebaseret udskydelse af orlov med en retsbaseret udskydelse efter dagpengelovens 13, stk. 5. F.eks. kan moderen retsbaseret udskyde 13 uger og faderen aftalebaseret udskyde 4 uger. Hvis en forælder med flere beskæftigelsesforhold ønsker at udskyde orloven aftalebaseret, skal udskydelsen ske samtidig i forhold til samtlige beskæftigelsesforhold og med samme antal uger. Afholdelse af udskudt orlov Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at lønmodtageren eller den selvstændigt erhvervsdrivende er i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov skal holdes, ligesom det er en betingelse, at beskæftigelseskravet er opfyldt på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov holdes. Kommunen beregner dagpengene på grundlag af det ugentlige timetal og den aktuelle timeløn på det tidspunkt, hvor orloven holdes. Forældre kan holde den udskudte orlov drypvis. Dvs., at den udskudte orlov kan holdes i timer eller dage. En forælder, der holder udskudt orlov, kan i den periode genoptage arbejdet på nedsat tid og dermed forlænge orlovsperioden efter dagpengelovens 13, stk Orlov og dagpenge ved adoption Adoptivforældre har efter barnets modtagelse ret til fravær i samme periode som biologiske forældre. Ligesom biologiske forældre har adoptivforældre sammenlagt ret til dagpenge i 48 uger efter modtagelsen af barnet, hvoraf de 2 af ugerne skal holdes samtidig, jf. ligebehandlingslovens 7 og dagpengelovens 14, stk. 1. Derimod har adoptivforældre ikke ret til fravær med dagpenge før modtagelsen af barnet. Adoptivforældre har samme muligheder for fleksibilitet som biologiske forældre. Det gælder også reglerne om at genoptage arbejdet efter dagpengelovens 16 a og om barnets indlæggelse på hospital efter lovens 15. Adoptivforældre har efter dagpengelovens 14, stk. 4 og 5, ret til henholdsvis aftalebaseret og retsbaseret forlængelse af dagpengeretten på samme måde som biologiske forældre. Adoptivforældre har desuden efter dagpengelovens 14, stk. 6 og 7, ret til henholdsvis retsbaseret og aftalebaseret at udskyde barselorloven. Desuden har en af de adoptionssøgende ægtefæller ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen. Der henvises til kap Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at de adoptionsundersøgende myndigheder stiller krav om, at en af adoptivforældrene skal være hjemme i en periode efter modtagelsen af barnet. Det fremgår således af dagpengelovens 14, stk. 2, at kommunen udbetaler dagpenge til adoptionssøgende ægtefæller i de første 14 uger efter modtagelsen af barnet til én af ægtefællerne ad gangen, bortset fra i to sammenhængende uger. Den anden af ægtefællerne 18

19 har dog ret til forlods forbrug af 32-ugers perioden i 14-ugers perioden på samme måde som den biologiske far, jf. dagpengelovens 14, stk. 2, 2. pkt. Ved adoption af ægtefællens barn er det normalt ikke en betingelse, at adoptanten i en periode skal være i hjemmet. Når en kvinde i et lesbisk forhold får et barn, og den anden kvinde i forholdet adopterer barnet, skal kommunen behandle moderens forhold efter dagpengelovens 13 og den adopterende kvindes forhold efter lovens 14. Det samme vil være tilfældet i en situation, hvor barnet er født af en ruge-moder, og hvor barnet herefter adopteres af en kvinde, hvis mand er biologisk fader til barnet. For så vidt angår den biologiske moders forhold henvises til kap De pågældende par skal dog i begge situationer dele 32-ugers perioden. Retten til dagpenge er også i denne situation betinget af, at de adoptionsundersøgende myndigheder stiller krav om, at adoptanten skal være i hjemmet i en periode. Hvis barnet anbringes i pleje hos de adoptionssøgende efter servicelovens 64, kan kommunen først udbetale dagpenge, når de adoptionsundersøgende myndigheder har truffet bestemmelse om, at en af adoptanterne skal være i hjemmet. Udbetalingen sker med tilbagevirkende kraft, fra barnet faktisk blev modtaget. Det er ikke en betingelse, at der foreligger adoptionsbevilling. Se SM D Hvis barnet hentes i udlandet, kan modtagelsen regnes fra det tidspunkt, hvor barnet er sammen med adoptanten, og dagpengeperioden kan således begyndes i udlandet, hvis adoptanten ønsker dette. I modsat fald regnes 46-ugers perioden fra den dag, hvor barnet kommer til Danmark. Hvis adoptanten holder ferie, er det en betingelse, at den pågældende slutter ferien senest, når han vender tilbage til Danmark, da kommunen ikke kan udbetale dagpenge samtidig med, at adoptanten holder ferie. Kapitel 3 Orlov og dagpenge ved delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse af dagpengeperioden eller ved deltagelse i undervisning 3.1. Delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse Reglerne om adgang til delvist at genoptage arbejdet under orloven fremgår af dagpengelovens 16 a og ligebehandlingslovens 7 a. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der efter dagpengelovens 13, stk. 3 er en anden mulighed for delvis at genoptage arbejdet, men da kombineret med en forlængelse af perioden, jf. kap Forskellen mellem de to bestemmelser i dagpengeloven er angivet i et skema nedenfor. 19

20 Lønmodtagere Efter dagpengelovens 16 a kan en lønmodtager under fravær ved barsel og adoption genoptage arbejdet i dagpengeperioden i op til 29 ½ time af den normale ugentlige arbejdstid. Forælderens ret til dagpenge bortfalder for den tid, hvor arbejdet er genoptaget, mens forælderen kan få nedsatte dagpenge for de timer, hvor arbejdet ikke er genoptaget. Det er en forudsætning for at kunne anvende 16 a, at der er en aftale med arbejdsgiveren om at genoptage arbejdet delvist. Timegrænsen Ved begrebet normal ugentlig arbejdstid forstås for en lønmodtager den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, dvs. 37 timer om ugen, jf. bekendtgørelsens 35 a, stk. 2. Timegrænsen på 29 ½ time svarer således til, at arbejdet kan genoptages med stort set 80 pct. af den tidligere arbejdstid. Dette er også tilfældet, hvis den ugentlige arbejdstid før orloven var lavere eller højere end den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid. Timegrænsen på 29 ½ time skal vurderes i forhold til den ugentlige arbejdstid. Forælderen kan således genoptage arbejdet delvist på en sådan måde, at arbejdstiden på enkelte dage kan være fuld tid. Afgørende er blot, at forælderen ikke samlet genoptager arbejdet med mere end 29 ½ time på ugebasis. Hvis en lønmodtager har flere ansættelsesforhold, ses de 29 ½ time i forhold til det samlede timetal i de forskellige arbejdsforhold. Hvis en lønmodtager, der holder orlov fra et job på deltid, under orloven får en anden deltidsbeskæftigelse, skal de 29 ½ time ses i forhold til timerne i den beskæftigelse, som lønmodtageren holder orlov fra. Hvis lønmodtageren modtager supplerende a-dagpenge før orloven, skal de 29 ½ time ses i forhold til summen af den arbejdstid, som forælderen havde før barsel, og de timer der ydes supplerende a-dagpenge for. Eks. 1: En mor har to ansættelsesforhold på hhv. 27 timer og 10 timer. Under orloven ønsker hun at genoptage arbejdet i nogle uger i forhold til beskæftigelsen på 27 timer (men kan ikke få en aftale med sin arbejdsgiver om at forlænge). Hun kan godt genoptage dette arbejde. Eks. 2: En mor har ved orlovens start et ansættelsesforhold, hvor hun arbejder 15 timer om ugen. Under orloven fra dette ansættelsesforhold, hvor hun fortsat er ansat, ønsker hun at starte i en anden beskæftigelse, der ligeledes er på 15 timer. Det kan hun ikke, da de 29 ½ time skal nedsættes i forhold til 15 timer. Hun kan genoptage arbejdet med 29 ½ : 37 x 15. Eks. 3: En far har ved orlovens start en beskæftigelse på 27 timer og får supplerende a-dagpenge for 10 timer. Hvis han ønsker at genoptage sit arbejde efter 16 a, kan han det. Beskæftigelsen kan genoptages med op til 29 ½ time, da faderen betragtes som fuldtidsbeskæftiget. 20

21 Selvstændige For selvstændigt erhvervsdrivende er retten til at få udbetalt nedsatte dagpenge betinget af, at den pågældende genoptager arbejdet i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid. Når kommunen vurderer omfanget af arbejdets genoptagelse, skal kommunen lægge vægt på den selvstændiges oplysning om den hidtidige faktiske ugentlige arbejdstid. Hvilke perioder? Både moderen og faderen kan genoptage arbejdet delvist i hele dagpengeperioden efter fødslen, jf. dagpengebekendtgørelsens 35 a, stk. 1. Moderen kan dog ikke genoptage arbejdet i de første 2 uger efter fødslen, da hun i disse uger er forpligtet til at holde orlov efter 7, stk. 1, i ligebehandlingsloven. Faderen kan genoptage arbejdet delvist i fædreorloven på de 2 uger. Forældrene kan også genoptage arbejdet delvist i de perioder af orloven, der efter dagpengelovens 13, stk. 5 og 6, er blevet udskudt, dvs. ved både retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af orlov. Desuden kan arbejdet genoptages delvist i perioder, der er forlænget retsbaseret efter dagpengelovens 13, stk. 4. Nedsatte dagpenge Kommunen beregner nedsatte dagpenge for de dage, hvor forældrene har genoptaget arbejdet delvist, på samme måde som ved sygedagpenge, jf. dagpengebekendtgørelsens 33 og 35. Det betyder, at kommunen udbetaler nedsatte dagpenge med samme beløb pr. fraværstime som ved fuldt fravær. Til selvstændige udbetales nedsatte dagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af dagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær. Dagpengelovens 16 a sammenholdt med 13, stk a 13, stk. 3 Arbejdet kan genoptages: Lønmodtager: Under normal arbejdstid Selvstændig: Op til ½ af normal arbejdstid Arbejdet kan genoptages: Lønmodtager: Op til 29 ½ time ved 37 timer Selvstændig: Op til ½ af normal arbejdstid Dagpengeretten bortfalder for den tid arbejdet er genoptaget Arbejdet kan genoptages i hele barselperioden efter fødslen (for moderen dog ikke i de første 2 uger), også: - i perioder udskudt efter 13, stk. 5 og 6 - i perioder forlænget efter 13, stk. 4 Dagpengeretten forlænges Arbejdet kan genoptages i 14-ugers perioden (for moderen dog ikke i de første 2 uger) og i 32- ugers perioden, også: - i perioder udskudt efter 13, stk Deltagelse i undervisning Forældre kan efter de nye barseldagpengeregler frit deltage i undervisning, mens de er på orlov med barseldagpenge. En forælder er derfor fortsat berettiget til de hidtil udbetalte dagpenge, uanset omfanget af deltagelsen i undervisningen. Hvis uddannelsen er SU- 21

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Hvad du bør vide, når du venter barn

Hvad du bør vide, når du venter barn Graviditet & barsel Hvad du bør vide, når du venter barn JULI 2010 Forord INDHOLD Socialpædagogernes Landsforbundets formål med denne pjece er at beskrive rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster Anette Eklund Hansen Barselsors historie 100 års love og overenskomster 1901-1920 1901. Fabriks 4 uger efter fødsel mulighed for dispensation Kvinder i hådærksmæsige og industrielle virksomheder med 5

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel VEJ nr 9469 af 01/07/2006 (Gældende) Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, LOV Nr. 566 af 09/06/2006 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) B 27 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008 Betænkning

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere