Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (ekspert niveau)...13 Bedømmelseskriterier for koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (avanceret niveau)...19 Bedømmelseskriterier for koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (ekspert niveau)...26 Bedømmelseskriterier for psykiatrisk sygdomslære (avanceret niveau)...34 Bedømmelseskriterier for somatisk sygdomslære (avanceret niveau)...38 Bedømmelseskriterier sundhedspædagogik og kommunikation Bedømmelseskriterier for sygepleje (avanceret niveau)...46 Bedømmelseskriterier for sygepleje (ekspert niveau)

2 Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier lovgivning instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare Social og sundhedsassistentens ansvar og kompetence område til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, her under delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering. Eleven kan i tilstrækkelig grad anvende viden om instrukser og lovgivning og kan i mindst acceptabel grad demonstrere kendskab til SSA s kompetence område i forhold til selvstændigt at kunne have ansvar for håndtering af medicin, herunder delegering, ledelsesansvar og akkreditering. Eleven fremviser en god forståelse for SSA s kompetencer og demonstrerer evnen til at anvende viden om instrukser og lovgivning, foruden medicinhåndtering, i gældende praksis. Målet opfyldes med en del mangler. Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde, med stor selvstændighed og forståelse, forklare og anvende viden der demonstrerer kendskab til gældende lovgivning inden for medicin håndtering. Eleven kan på avanceret niveau redegøre for gældende praksis. Eleven kan på højt niveau reflektere over SSA s ansvar og kompetenceområder. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere, samt følge op på embedslægetilsyn. Eleven kan på en begrænset måde med en vis grad af selvstændighed forklare, udvise kendskab til tværfaglige samarbejdspartnere. Foruden anvende viden om UTH og patientsikkerhed. Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af indberetning af UTH. Eleven kan på basalt niveau reflektere oversammenhængen mellem UTH og patientsikkerhed og indrapportering. Eleven formidler basal forståelse for teori og 2

3 Eleven kan på en formålstjenelig måde, med god selvstændighed anvende, forklare vigtigheden af indrapportering, dokumentation og opfølgning. Eleven kan på middel niveau demonstrere godt kendskab til UTH. Eleven udviser indsigt og forståelse for betydningen af det tværfaglige arbejde og vigtigheden af dokumentation mhp. Forebyggelse. Eleven kan på middel niveau redegøre for viden om kvalitetssikring. Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde, med stor selvstændighed og forståelse, forklare, anvende viden og demonstrerer kendskab ti UTH og kvalitetssikring, således at eleven på avanceret niveau fremmer patientsikkerheden. Eleven kan på højt niveau reflektere over sammenhænge mellem dokumentation i det tværfaglige samarbejde og patientens sikkerhed, Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution, elimination og farmakodynamik. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde med en vis grad af selvstændighed forklare, anatomi og fysiologi i forbindelse med anvendelse af lægemidler. Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for lægemidlers farmakokinetik. Eleven kan på en formålstjenelig måde med god selvstændighed forklare anatomi og fysiologi i forbindelse med medicingivning. Eleven demonstrerer på middel niveau kendskab til lægemidlers farmakokinetik. Elevens fremlæggelse er klar, og opfylder fagets mål, med en del mangler. Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde, med stor selvstændighed og forståelse, forklare, anvende viden og demonstrerer kendskab til anatomi og fysiologi i forbindelse med medicingivning. Eleven kan på avanceret niveau redegøre for lægemidlers farmakokinetik 3

4 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde foretage beregninger af medicin. Eleven kan på basal og minimalt t niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af, og sammenhænge mellem forebyggelse af fejl, og patientsikkerhed i forbindelse med medicinberegning. Eleven kan selvstændighed anvende og forklare beregning af medicin Og med godt kendskab, demonstrere dette på middel niveau. Eleven udviser god indsigt og forståelse for betydningen af korrekt beregning i forbindelse med forebyggelse af fejl, og patientens sikkerhed. Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde, og med stor selvstændighed foretage og forklare, medicinberegning. Kan desuden på fremragende vis anvende viden og demonstrere indgående kendskab til sammenhængen mellem korrekt beregning og patientens sikkerhed. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observation af borgere og patienter. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde forklare, anvende viden om almen og specielfarmakologi. Eleven kan på basalt niveau anvende viden om virkninger og bivirkninger af såvel almen som speciel farmakologi og har de mest almindelige hovedgrupper og dispenseringsformer. Eleven formidler acceptabel forståelse for teori og Eleven kan på god og selvstændighed måde anvende, og forklare viden om almen og speciel farmakologi. Og kan på middel niveau redegøre for virkninger og bivirkninger, foruden at forklare dispenseringsformer, indikationer og kontraindikationer. Elevens fremlæggelse opfylder fagets mål med en del mangler. 4

5 Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde anvende viden om både almen og speciel farmakologi, herunder også psykofarmaka. Eleven kan med stor selvstændighed og forståelse, forklare, anvende viden og demonstrerer kendskab til virkning, bivirkning og kontraindikationer. Eleven kan på avanceret niveau redegøre for dispenseringsformer og kan ligeledes. På højt niveau at reflektere over observationer af borger og patient. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation, compliance og selvadministration i samarbejde med borger og patienter og pårørende i primær og sekundær sektor. Herunder samarbejde med almen praksis, til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering. Eleven kan på begrænset niveau udvise kendskab til sundhedspædagogiske metoder. Eleven kan på basalt niveau anvende viden og udvise begrænset forståelse for betydningen af motivation, vejledning. Eleven formidler basal forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god selvstændig måde anvende viden om redskaber og sundhedspædagogiske metoder. Og på middel niveau udvise for betydningen af samarbejde med borger pårørende og alm praksis for på den vis at opnå motivation og compliance, foruden patientsikkerhed i forbindelse med medicinhåndtering. Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde, med stor selvstændighed og forståelse, for sundhedspædagogiske metoder forklare, og anvende viden om redskaber og praksisformer som medvirker til at patienten opnår compliance samtidigt med at der sker et samarbejde med pårørende og almen praksis, hvorved patientsikkerheden øges. 5

6 Mål Karakter Bedømmelseskriterier hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering, herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde anvende viden om risikofaktorer ved medicinhåndtering. Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af hygiejniske principper ved medicinhåndtering. Eleven kan på basalt niveau reflektere over forebyggelse af arbejdsskader. Og demonstrere minimal forståelse for arbejdsmiljøudvalgets opgave foruden forebyggelse af arbejdsskader i praksis. Eleven kan på god og selvstændig måde, anvende, viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicin håndtering. Og kan desuden, på middel niveau forklare om arbejdsmiljøudvalget opgave, arbejdsmiljø certificering og forebyggelse af arbejdsskader. Eleven kan på overbevisende og velbegrundet måde, med stor selvstændighed og forståelse, forklare, anvende viden og demonstrerer kendskab til risikofaktorer ved medicinhåndtering, herunder hygiejne. Eleven kan på avanceret niveau redegøre for arbejdsmiljøudvalgets opgave. Eleven kan på højt niveau reflektere overarbejdsmiljøcertificering og forebyggelse af arbejdsskader. 6

7 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse

8 Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. 8

9 Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund ad en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/ patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt 9

10 forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. 10

11 Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål Karakter Bedømmelseskriterier hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne implementere og anvende sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt 11

12 arbejdsmiljøregler til at kunne tilrettelægge eget og andres arbejde under hensynstagen dertil. niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

13 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (ekspert niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier forskellen på og hensigtens med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse for betydningen af Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. 13

14 Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier aktivitetsanalyse til at kunne vurdere og begrunde borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. 14

15 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier planlægning, udførelse og evaluering af målrettet aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet og faldtendens Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. 15

16 Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. 16

17 Mål Karakter Bedømmelseskriterier hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vurdere implementering og anvendelse af sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne begrunde og vurdere eget og andres arbejde under hensyntagen dertil Eleven kan på en netop tilstrækkelig måde demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden på minimalt acceptabelt niveau. Eleven udviser netop tilstrækkelig forståelse Eleven viser minimalt acceptabel forståelse for teori og begreber, og kan formidle tanker og overvejelser herom på en minimalt acceptabel måde. 1

18 Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Eleven bruger teorier og begreber hensigtsmæssigt og relevant, med en del mangler. Eleven kan på en fremragende måde begrunde, vurderer og anvende viden. Eleven demonstrerer fremragende kendskab til. Eleven anvender begreber og teorier på en fremragende måde, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 18

19 Bedømmelseskriterier for koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning indenfor psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende og med godt kendskab til demonstrerer på middel niveau. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. 19

20 Eleven kan på en god måde forklare og anvende og med godt kendskab til demonstrerer på middel niveau. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier embedslægens funktion i det tværsektorielle samarbejde Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse 20

21 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere over betydningen heraf for borgere/ patienter og egne arbejdsopgaver. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse for betydningen af. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier principperne for kvalitetssikring til at forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse 21

22 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål Karakter Bedømmelseskriterier opgavefordelingen indenfor sundhedssektoren, herunder Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse 22

23 embedslægens og almen praksis rolle til at kunne tilrettelægge og evaluere sammenhængende borger/patientforløb. Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse 23

24 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier tilrettelæggelse og evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle som gruppeleder. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. 24

25 Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier velfærdsteknologi og innovation i forhold til social og sundhedsassistentens rolle. Eleven kan på en minimalt acceptabel måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau anvende og udvise forståelse Eleven kan på minimalt acceptabelt niveau reflektere over. Eleven formidler på et minimalt acceptabelt niveau forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse 25

26 Bedømmelseskriterier for koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (ekspert niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver og til at kunne anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for og begrunde social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. 26

27 Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier embedslægens funktion i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. 2

28 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere målrettet over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere Eleven kan på en god måde anvende viden om Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse for betydningen af Eleven kan på en god måde reflektere over Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier principperne for kvalitetssikring til at vurdere og begrunde social- og Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. 28

29 sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab ti. Eleven kan på højt niveau reflektere over Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier dokumentationens betydning til at kunne begrunde og vurdere kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 29

30 Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål Karakter Bedømmelseskriterier opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge, begrunde og evaluere sammenhængende borger- /patientforløb. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse 30

31 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne vurdere og reflektere over egen rolle i sin organisation. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. 31

32 Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier tilrettelæggelse og evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle som gruppeleder Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. 32

33 Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier velfærdsteknologi og innovation til at kunne vurdere og begrunde anvendelsen på social- og sundhedsassistentens arbejdsområde Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse Eleven kan ved tilstrækkelig præsentation demonstrere minimalt kendskab til. Eleven kan begrunde og vurdere på minimalt acceptabelt niveau. Eleven reflekterer over og anvender viden om på minimalt niveau. Eleven udviser begrænset forståelse Eleven viser minimal forståelse for teori og begreber, hvor formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en god måde begrunde og vurdere. Eleven kan på en god måde anvende viden om. Eleven demonstrerer et godt kendskab til og udviser indsigt og forståelse Eleven kan på en god måde reflektere over. Elevens fremlæggelse har sammenhæng og brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. Eleven kan med overbevisning og velbegrundet måde vurdere r, anvende viden og demonstrerer kendskab til. Eleven kan på velbegrundet måde anvende viden om. Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til, og udviser stor forståelse 33

34 Bedømmelseskriterier for psykiatrisk sygdomslære (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier mulige årsager til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til at kunne forklare psykisk sygdoms opståen og symptomer samt sygepleje- og behandlingsformer. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af. Eleven kan på basalt niveau reflektere over. Eleven formidler basal forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en formålstjenelig måde forklare og anvende. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier mellemmenneskelige relationer og interaktioner til at kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer med psykiatriske borgere/ patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. Eleven kan på en enkel og begrænset måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af. Eleven kan på basalt niveau reflektere over. Eleven formidler basal forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en formålstjenelig måde anvende og forklare. Eleven udviser indsigt og forståelse 34

35 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier de almindeligt anvendte terapeutiske principper, herunder jeg- støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery til at kunne arbejde som kontaktperson og understøtte borgeres/ patienters psykosociale rehabilitering Eleven kan på en enkelt og begrænset måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af. Eleven kan på basalt niveau reflektere over. Eleven formidler basal forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en formålstjenelig måde anvende og forklare. Eleven udviser indsigt og forståelse 35

36 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret til at kunne begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af. Eleven kan på basalt niveau reflektere over. Eleven formidler basal forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en formålstjenelig måde anvende og forklare. Eleven udviser indsigt og forståelse Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier behandlingsplaner og deres betydning for social- og sundhedsassistentens arbejdsopgaver. Eleven kan på en enkelt og begrænset måde forklare, anvende og udvise Eleven kan på basalt niveau anvende og udvise begrænset forståelse for betydningen af. Eleven kan på basalt niveau reflektere over. Eleven formidler basal forståelse for teori og begreber hvoraf formidlingen af tanker og overvejelser er enkel. Eleven kan på en formålstjenelig måde anvende og forklare. Eleven udviser indsigt og forståelse 36

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe elevopgave Baggrund og formål PASS (KL/DA/FOA) ønsker styrkelse af elevers/udd. SSA. kompetencer omkring FOM og nedbringelse af UTH på det medicinske område - Samarbejde med SOSU-skoler Samarbejde på tværs

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau PRØVEVEJLEDNING Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Gældende for hold med start efter 1. januar 2017 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Farmakologi og medicinhåndtering Eksamensfag for alle. Faget læses af alle elever på avanceret niveau Mål 1: Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Læringsredskabet for faget Farmakologi og medicinhåndtering

Læringsredskabet for faget Farmakologi og medicinhåndtering Læringsredskabet for faget Farmakologi og medicinhåndtering Navn: Holdnummer: Praktik 1.2 primær: Praktik 2 psykiatri: Praktik 3 somatisk kommune: Praktik 3 somatisk sygehus: Indhold Formålet med læringsredskabet...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Medicinkompetencekort

Medicinkompetencekort Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik 1b:

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

KKN - informationsdag

KKN - informationsdag Farmakologi og medicinhåndtering Timefordeling Skoleperiode 1 0 lektioner Skoleperiode 2 18 lektioner Skoleperiode 3 36 lektioner Skoleperiode 4 16 lektioner + fagprøve Farmakologi og medicinhåndtering

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Faget: Psykisk sygdom og sygepleje

Faget: Psykisk sygdom og sygepleje Faget: Psykisk sygdom og sygepleje Social og sundhedsuddannelsen Reform 2017 Skoleperiode 4 Antal lektioner: 60 Aktuel hold asm17023 Fagmålene: Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Psykisk sygdom og sygepleje Elevernes forudsætninger fra GF2: Fokus på Gf2 er det raske menneske Eleverne har grundlæggende viden om livsstilssygdomme, men ikke om psykiske sygdomme De elever, der på GF2

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. Januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen Skabeloner til brug i praktikken og på skolen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 BILAG 2: SKABELON

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

oplæg infodag april 2018 AKN

oplæg infodag april 2018 AKN Kvalitet og udvikling Oplæg infodag april 2018 Formålet med faget: At SOSU-assistenten kan reflektere over betydningen af at arbejde på videns- og evidensbaseret grundlag samt selvstændigt kan bidrage

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 0 Hovedforløb, trin 2... 1 1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30.07.2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Start på GF 2 20 uger Grundforløb 2 er den indledende del af uddannelsen, og der skal derved ske en tydelig faglig toning af kompetencemålene mod elevens

Læs mere

Kommunal Praktik, del 1B

Kommunal Praktik, del 1B Farmakologiopgave i praktik 1B Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Farmakologiopgave i praktik 3

Farmakologiopgave i praktik 3 Farmakologiopgave i praktik 3 Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere