Bekendtgørelse om vejafmærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om vejafmærkning"

Transkript

1

2

3 Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. november 2005 og efter forhandling med Justitsministeriet i henhold til 40 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 134a, stk. 1: Kapitel 1 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om vejafmærkningens udformning og betydning. Reglerne om vejafmærkningens anvendelse og administration, herunder krav til afmærkningens tekniske udførelse og opstilling findes i Vejdirektoratets bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Kapitel 2 Færdselstavler 2. Der anvendes følgende hovedtavler: A. Advarselstavler B. Vigepligtstavler C. Forbudstavler D. Påbudstavler E. Oplysningstavler. Stk. 2. Advarselstavler angiver fare. De opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente. Stk. 3. Vigepligtstavler angiver vigepligtsforhold. Stk. 4. Forbudstavler angiver særlige forbud. Stk. 5. Påbudstavler angiver særlige påbud. Stk. 6. Oplysningstavler angiver andre forhold af færdselsmæssig betydning. Transport- og Energimin., Vejdirektoratet, j.nr. A97-H Stk. 7. Færdselstavlernes udseende angives i det følgende. De kan endvidere være sammensat af lyskilder eller være opbygget af lameller. Udseendet kan med det formål ændres i nødvendigt omfang, jf. 63. Røde kanter og røde symboler på hovedtavler skal dog forblive røde. 3. Færdselstavler opsættes i højre side af vejen i færdselsretningen. Dog kan færdselstavler opsættes i midterrabat eller venstre side af vejen eller ophænges over kørebanen, hvor vej- eller færdselsmæssige forhold gør det påkrævet. 4. Færdselstavler gælder normalt for al trafik i færdselsretningen. Deres betydning kan dog indskrænkes til kun at gælde for trafikken ad enkelte vognbaner. Dette kan på ophængte tavler tydeliggøres med nedadrettede pile eller vises på oplysningstavler, jf. 19. U. Undertavler 5. En færdselstavles betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides ved tekst, tal eller symbol på en rektangulær tavle under hovedtavlen. Stk. 2. Undertavler til advarselstavler, vigepligtstavler og forbudstavler har hvid bund. Undertavler til påbudstavler og oplysningstavler har blå bund. Undertavlerne til E 42 Motorvej og E 44 Motorvej ophører, jf. 19, har dog grøn bund. Stk. 3. Udseendet af en række undertavler, der kun anvendes i forbindelse med bestemte hovedtavler, angives i de følgende bestemmelser i forbindelse med de pågældende hovedtavler. Herudover anvendes især følgende undertavler: AR Schultz Grafisk

4 2 U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder. U 2: Hovedtavlens angivelse gælder for en vejstrækning. Tallene angiver afstanden fra tavlen til vejstrækningens begyndelse og slutning. U 3: Hovedtavlens angivelse gælder kun i et vist antal timer eller minutter, på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt. Klokkeslæt anført med sort eller hvidt gælder for hverdage undtagen lørdage, klokkeslæt anført i parentes gælder for lørdage, og klokkeslæt anført med rødt gælder for søn- og helligdage. U 4: Hovedtavlens angivelse gælder kun for bestemte færdselsarter. U 5: Hovedtavlens angivelse eller signalets visning gælder ikke for den angivne færdselsart.

5 3 U 6: Hovedtavlens angivelse gælder en tilstødende vej. Stk. 4. De hyppigst forekommende symboler er følgende: US 1: Bil til og med kg. US 2: Lastbil. US 3: Personbil over kg og med over 8 siddepladser foruden førerens plads (Bus). US 4: Lastbilvogntog. US 5: Påhængskøretøj. US 6: Campingvogn samt eventuelt trækkende køretøj. US 7: Autocamper. US 8: Cykel og lille knallert.

6 4 US 9: Lille knallert. US 10: Motorcykel og stor knallert. US11: Traktor og motorredskab. US 12: Invalid. A. Advarselstavler 6. Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal, A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker. 7. Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand f.eks. på motorvej, angives afstanden på undertavle. Stk. 2. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse. Stk. 3. Tavlerne A 18 Modkørende færdsel, A 35 Farlig rabat, A 74 Krydsmærker, A 75 Afstandsmærker og A 92 Havnekaj opsættes som anført ved disse tavler. 8. Der anvendes følgende advarselstavler: A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det vises på symbolet. A 16 Rundkørsel

7 5 A 17 Fodgængerfelt I forbindelse med undertavle med teksten»gågade«angiver tavlen en krydsende gågade. A 18 Modkørende færdsel Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. 7, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel. A 19 Lyssignal A 20 Kø Tavlen angiver særlig risiko for kødannelse. A 21 Cyklister Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af små knallerter kører ud på kørebanen eller krydser den. A 22 Børn Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen kan anvendes til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst»skole«, og over advarselstavlen opsættes to skiftevis blinkende gule lys. A 23 Ryttere

8 6 A 26 Dyrevildt På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre dyr. A 27 Kreaturer På tavlen kan anvendes symboler, der viser andre dyr. A 31 Glat vej Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, f.eks.»glat i vådt føre«. UA 31 Isglat Symbolet kan suppleres med teksten»isglat«. A 33 Løse sten Tavlen angiver særlig fare for stenslag. A 34 Stenskred Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten. A 35 Farlig rabat Årsagen kan angives på undertavle, f.eks.»blød rabat«eller»høj kant«. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. 7, opsættes ved begyndelsen af den farlige strækning. Tavlen kan spejlvendes efter behov.

9 7 A 36 Bump Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen. A 37 Ujævn vej Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen. A 39 Vejarbejde Vedrørende A 36-39: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle. A 41,1 Højresving A 41,2 Venstresving A 42,1 Flere sving, det første til højre A 42,2 Flere sving, det første til venstre

10 8 Vedrørende A 41-42: Tavlerne angiver farlige vejsving. Hvor tavlerne A 42,1 og A 42,2 anvendes til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle. Til advarsel om sving umiddelbart efter en frakørselsbane opsættes den i 19 nævnte tavle E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel i stedet for tavle A 41 eller A 42. UA 41 Hastighedsangivelse Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres. A 43,1 Indsnævret vej A 43,2 Indsnævret vej i venstre side A 43,3 Indsnævret vej i højre side Vedrørende A 43: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle. UA 43 Fri bredde Undertavlen angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning. A 44 Tunnel Længden af tunnelen kan anføres på undertavle U 2.

11 9 A 46,1 Stejl nedkørsel A 46,2 Stejl stigning Vedrørende A 46: Tallene angiver den maksimale hældning. A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme Undertavle UB 11,1 Forvarsling for Stop anvendes til forvarsling af stop ved jernbaneoverkørsel. Afstand til jernbaneoverkørslen angives på undertavlen. UA 72 Se efter tog Undertavlen anvendes ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning eventuelt med oversigtsareal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74. Tavlen anvendes dog ikke, når jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 Stop. A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme UA 73 Varsling af elektrificeret bane Undertavlen anvendes ved jernbaneoverkørsler, hvor der er strømførende ledninger i overkørslen. Afstanden på tavlen er den sikre frihøjde under strømførende ledninger. Undertavlen kan ophænges selvstændigt over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel. A 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

12 10 A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel Vedrørende A 74: Tavlerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørsler. Tavlen B 13 Stop og undertavle UA 72 kan opsættes under krydsmærket. A 75 Afstandsmærker Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De anvendes i forbindelse med tavle A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne anvendes således normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere. Tavle med 3 skråstriber opsættes under tavle A 72 eller A 73, og tavler med 2 og 1 skråstribe opsættes således, at de angiver henholdsvis 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen. A 91 Oplukkelig bro A 92 Havnekaj Tavlen angiver færgeleje, kaj eller lignende. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. 7, opsættes umiddelbart på kanten af kaj eller lignende. A 95 Sidevind

13 11 A 96 Lavtgående fly A 99 Anden fare Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen. I forbindelse med undertavle med teksten»spor«angiver tavlen krydsende spor, hvor vejtrafikken advares af personale, når tog nærmer sig, f.eks. ved flag, signallygte eller manuelt betjente advarselsblinklys. B. Vigepligtstavler 9. Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder. 10. Der anvendes følgende vigepligtstavler: B 11 Ubetinget vigepligt Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen anvendes normalt i forbindelse med S 11 Vigelinje. I kombination med undertavlerne U 1 og UB 11,1 anvendes tavlen til forvarsling af henholdsvis B 11 og B 13. Under B 11 kan opsættes D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel. UB 11,1 Forvarsling for Stop Undertavlen anvendes i forbindelse med B 11 til forvarsling for stop ved kryds. Afstanden til krydset angives på undertavlen. Undertavlen anvendes ved A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme til forvarsling for stop ved jernbaneoverkørsel. Afstanden til sporet angives på undertavlen. UB 11,2 Dobbeltrettet cykelsti Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt. Tavlen kan anvendes under tavlerne B 11 og B 13. B 13 Stop Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor. I kryds kan cyklister og førere af små knallerter, der lovligt benytter cykelstien, dog uden at stoppe svinge til højre ad cykelsti langs den krydsende vejs højre side, hvis dette kan ske uden ulempe for andre trafikanter. Ved jernbanespor opsættes tavlen under A 74 Krydsmærke. Tavlen anvendes normalt i forbindelse med S 13 Stoplinje, jf. 48.

14 12 B 15 Sammenfletning Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene, jf. færdselslovens 18, stk. 3, og 4. Tavlen anvendes især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner. B 16 Hovedvej Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt, medmindre tavle B 11, B 13 eller B 15 er opsat på hovedvejen. Tavlen angiver endvidere, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område, jf. færdselslovens 29, stk. 3, nr. 3. Med den i 13 nævnte undertavle UC 60,6 Parkering på rabat forbudt kan det angives, at parkering også er forbudt på rabatten. B 17 Hovedvej ophører B 18 Hold tilbage for modkørende Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse. B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage C. Forbudstavler 11. Forbudstavler er cirkelformede. De har med de i 13 viste undtagelser rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art. 12. Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse. Stk. 2. Hvor andet ikke er bestemt nedenfor i 13, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle. Stk. 3. Forbudstavlers betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides med undertavle, jf. 5. Forbud angivet med tavlerne C 21 til C 43 indskrænkes tillige ved anvendelse af følgende betegnelser på undertavle:

15 13 1)»Gælder kun gennemkørsel«. Dette indebærer, at passage af vejen uden ærinde er ulovligt. 2)»Ærindekørsel tilladt«. Ved ærindekørsel forstås kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse med aflevering, afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lignende samt parkering i denne forbindelse. Kørsel til og fra egen bolig og egen erhvervsvirksomhed anses også for ærindekørsel. 3)»Varekørsel tilladt«. Ved varekørsel forstås kørsel med det formål at aflevere eller afhente varer (herunder materialer), som det vil være forbundet med urimeligt stort besvær at transportere uden anvendelse af det aktuelle transportmiddel. 4)»Arbejdskørsel tilladt«. Ved arbejdskørsel forstås ærindekørsel i forbindelse med udførelse af et erhverv. 5)»Beboerkørsel tilladt«. Ved beboerkørsel forstås kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning. 13. Der anvendes følgende forbudstavler: C 11,1 Højresving forbudt C 11,2 Venstresving forbudt Forbud mod venstresving forbyder også vending. C 12 Vending forbudt Vedrørende C 11-12: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C 19 Indkørsel forbudt Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.

16 14 C 21 Kørsel i begge retninger forbudt Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert. C 22,1 Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab forbudt Det kan angives med undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt. C 22,2 Motorcykel og stor knallert forbudt Det kan angives på undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt. C 23,1 Lastbil forbudt Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. C 23,2 Bus forbudt Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.

17 15 C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. C 24,2 Hestevogn og lignende forbudt C 25,1 Cykel og lille knallert forbudt Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille knallert. C 25,2 Lille knallert forbudt Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække lille knallert. C 26,1 Ridning og føring af hest forbudt C 26,2 Fodgængere forbudt Vedrørende C 22-26: Tavlerne forbyder færdsel af den angivne art. Forbud mod flere færdselsarter kan angives ved at kombinere de pågældende symboler på samme tavle.

18 16 C 31 Totalvægt Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske totalvægt er større end den angivne. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen hvert enkelt køretøj i vogntoget. C 32 Totalvægt af vogntog Tavlen forbyder kørsel med alle typer af vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne. C 35 Akseltryk Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne. C 36 Bogietryk Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis faktiske tryk på en akselgruppe (bogietryk) eller på en enkelt aksel er større end den angivne. C 41 Vognbredde Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne. C 42 Vognhøjde Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusive læs er større end den angivne.

19 17 C 43 Vognlængde Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusive læs er større end den angivne. C 51 Overhaling forbudt Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. C 52 Overhaling med lastbil forbudt Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Det kan angives på undertavle, at det også er forbudt at overhale med andre køretøjsarter. Vedrørende C 51-52: Forbuddet gælder ikke overhaling af køretøjer, der svinger bort fra vejen. Forbuddet gælder uanset bestemmelsen i 12, stk. 2, indtil det ophæves ved ophørstavle eller ved afstandsangivelse på undertavle. C 53 Ophør af overhaling forbudt C 54 Ophør af overhaling med lastbil forbudt C 55 Lokal hastighedsbegrænsning Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en vejstrækning, jf. færdselslovens 42. Hastighedsbegrænsningen gælder uanset bestemmelsen i 12, stk. 2, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning. Hastighedsbegrænsningen kan ved vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for køretøjer, herunder vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger den angivne.

20 18 C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning Tavlen kan være forsynet med undertavle med bysymbolet fra tavle E 55 for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område. C 59 Ophør af forbud Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud. C 61 Standsning forbudt Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan f.eks. angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være parkeringsforbud eller tidsbegrænset parkering. C 62 Parkering forbudt Tavlen forbyder parkering på kørebanen. Forbuddets nærmere indhold kan angives på undertavle. Det kan f.eks. angives, at forbuddet kun gælder på visse ugedage eller inden for visse klokkeslæt, og at der uden for disse kan være tidsbegrænset parkering. Standsnings- og parkeringsrestriktioner kan også angives med symboler på rektangulære tavler med hvid bund. UC 33 angiver begrænset parkeringstilladelse. UC 61 angiver standsningsforbud. UC 62 angiver parkeringsforbud.

21 19 Vedrørende C 61-62, UC 33, UC 60,5, UC 60,6 og UC 61-62: Hvor bestemmelserne i færdselslovens 28, stk. 1, eller 29 er mere restriktive end bestemmelser angivet ved disse tavler, gælder loven forud for tavlerne. Bestemmelserne angivet ved de nævnte tavler gælder kun i den vejside, hvor tavlerne er opsat. Der sker ikke herved nogen ændring i reglen i færdselslovens 28, stk. 2. Bestemmelserne gælder i kørselsretningen i den vejside, hvor tavlen er opsat frem til næste vejkryds, medmindre der før krydset er opsat anden tavle for standsning eller parkering, eller andet er angivet med pil på undertavle. UC 60,1 angiver, at restriktionen gælder både før og efter tavlen. UC 60,2 angiver, at restriktionen begynder ved tavlen. UC 60,3 angiver, at restriktionen ophører ved tavlen. Vedrørende UC 60,1-3: Restriktionsstrækningens længde kan angives ved pilespidserne. UC 60,5 Standsning på rabat forbudt Tavlen kan anvendes som hovedtavle. UC 60,6 Parkering på rabat forbudt Tavlen kan anvendes som hovedtavle. C 92 Passage uden stop forbudt Årsagen til, at trafikanterne skal stoppe, angives under tværstregen med tekst eller symbol. Ved toldsted erstattes ordet»stop«med ordet»told«, og under tværstregen angives ordet»told«på det tilgrænsende lands sprog. D. Påbudstavler 14. Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbuddets art. 15. Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

22 Der anvendes følgende påbudstavler: D 11 Påbudt kørselsretning D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel D 15 Påbudt passage Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende. D 16 Valgfri passage Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter kan passere tavlen på begge sider.

23 21 D 21 Cykelsti Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af små knallerter og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens 14, stk. 3. Banen kan dog benyttes af fodgængere, jf. færdselslovens 10. Det kan angives med undertavle, at lille knallert skal føres på kørebanen. UD 21,1 Dobbeltrettet cykeltrafik Undertavlen angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger. UD 21,2 Dobbeltrettet cykeltrafik ophører Undertavlen angiver, at cykelstien ikke længere har trafik i begge retninger. UD 1 Undertavlen udpeger den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol. D 22 Gangsti Tavlen angiver bane, som skal benyttes af gående og kun må benyttes af disse. D 23 Ridesti Tavlen angiver bane, som skal benyttes af ridende og kun må benyttes af disse. D 26 Delt sti Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning, rabat eller lignende. Hver bane skal benyttes af den færdselsart, der angives med symbol, og må kun benyttes af denne. D 27 Fællessti Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter og kun må benyttes af disse. Arterne angives ved symbol. Trafikanter på fællessti skal udvise gensidig hensynsfuldhed, jf. færdselslovens 3, stk. 1.

24 22 D 55 Mindste hastighed Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og førere af små knallerter. Det gælder, indtil det ophæves ved tavle D 56 eller ved afstandsangivelse på undertavle. D 56 Ophør af mindste hastighed E. Oplysningstavler 17. Oplysningstavler er rektangulære. De har med de i 19 angivne undtagelser blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst. Stk. 2. Variable oplysningstavler kan dog være sorte med lyse bogstaver og symboler. 18. Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle. 19. Der anvendes følgende oplysningstavler: E 11 Ophængt pilafmærkning Tavlerne angiver de kørselsretninger i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for. E 15 Vognbaner ved kryds Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for. Der kan på tavlen vises afmærkning på kørebanen, rabatter og lignende. E 16 Vognbaneforløb Tavlen angiver vognbanernes forløb og færdselsretning. Der kan på tavlen vises rabatter, forhindringer og lignende, ligesom vognbaner fra den modsatte færdselsretning kan være angivet.

25 23 E 16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning Ved reduktion af vognbaneantallet skal de kørende vise gensidig hensyn, jf. færdselslovens 18, stk. 4. E 16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift Ved reduktion af vognbaneantallet skal den kørende, der skifter vognbane, sikre sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens 18, stk. 2. Vedrørende E 15-16: Anføres en færdselstavle ved en pil, gælder tavlen for den pågældende vognbane. Ved midlertidig afmærkning udføres tavlerne og eventuelle undertavler med gul bund og sort symbol. E 17 Fodgængerfelt E 18 Blind vej Med tynd hvid streg kan angives, at vejen fortsætter i en sti. E 19 Ensrettet færdsel E Anbefalet rute for bestemte færdselsarter Tavlerne angiver vej, sti eller lignende, der hensigtsmæssigt kan benyttes af de færdselsarter, der er angivet med symbol.

26 24 Vedrørende E 21,1-21,4: Ved anbefalet rute for cyklister, vandrere, ridende og førere af små knallerter kan tavlen være suppleret med vejvisningsmål, L 45 Rutenummer for stier eller stirutenavn. E 21,1-21,4 placeres på pilvejvisere, tabelvejvisere, diagramtavler og afstandstavler for at angive, at disse tavler er til vejvisning for stitrafikanter, jf. også 23, F 21 Stivejvisere. E 21,1 Anbefalet rute for cyklister På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger. E 21,2 Anbefalet rute for vandrere E 21,3 Anbefalet rute for ridende E 21,4 Anbefalet rute for lille knallert E 22,1 Anbefalet rute for lastbiler E 22,2 Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods Vedrørende definition af farligt gods se tekst til C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt.

27 25 E 23 Vejledning for invalide Der kan på tavlen anføres symbol for rampe og på en undertavle rampehældningen. E 24 Vejledning for synshandicappede E 26 Fodgængertunnel eller fodgængerbro E 31,1 Busholdeplads for fjerntrafik Tavlen angiver plads, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne i færdselslovens 29, stk. 2, om busstoppested gælder. E 31,2 Busholdeplads for nærtrafik Tavlen angiver plads, hvor busser må standse, og hvor bestemmelserne i færdselslovens 29, stk. 2, om busstoppested gælder. E 31,3 Taxiholdeplads E 33 Parkering Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering. På zonetavle anvendes E33-tavlen alene til at angive begrænsninger i adgangen til at parkere i området. Et vinkelformet tagsymbol over symbolet tilkendegiver, at det drejer sig om indendørs parkering. Retning og/eller afstand til parkeringsplads og begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere kan angives enten på selve tavlen eller på undertavle.

28 26 Vedrørende parkering i bås, se 49, T 33 Parkeringsbås. Ligger parkeringsarealet på kørebanen uden at være afmærket på denne, angives parkeringsarealets udstrækning på kørebanen med undertavlerne UE 33,1-33,3. Endvidere gælder bestemmelsen om parkering på samme måde, som anført i 13 vedrørende C 61-62, UC 33 og UC Hvor E 33 suppleres med undertavle E 23 Vejledning for invalide, angiver dette, at parkeringsarealet kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse. I områder, hvor der findes en generel parkeringsbegrænsning for visse køretøjer, kan denne parkeringsbegrænsning lokalt ophæves ved at supplere E 33 med en undertavle, der viser symbolet for de aktuelle køretøjer med»tilladt«under symbolerne. UE 33,1 angiver, at parkeringsbestemmelsen gælder både før og efter tavlen. UE 33,2 angiver, at parkeringsbestemmelsen begynder ved tavlen. UE 33,3 angiver, at parkeringsbestemmelsen ophæves ved tavlen. E 34 Nødplads Tavlen angiver en plads der kan benyttes til nødstop. E 34 kan suppleres med undertavle UE 34 Brandslukker og nødtelefon. UE 34 Brandslukker og nødtelefon

29 27 E 37 Krybespor Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige kørebane, jf. nærmere færdselslovens 14, stk. 5. E 39 Anbefalet hastighed Tavlen angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Anbefalingen gælder indtil den ophæves med tavle E 40 eller ved afstandsangivelse på undertavle. E 40 Anbefalet hastighed ophører E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel Tavlen angiver den hastighed, hvormed et sving på en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres. Områdetavler E 42 Motorvej Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej og til- og frakørselsveje til motorvej gælder, jf. færdselslovens

30 28 E 43 Motortrafikvej Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder, jf. færdselslovens 48. E 44 Motorvej ophører Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet. E 45 Motortrafikvej ophører Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.

31 29 E 49 Gågade Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder: 1) Området er reserveret til gående. 2) Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne ) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i 12, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen»kørsel tilladt«. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. 5, tavle U 3. 4) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h). 5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, jf. færdselslovens 27, stk. 3. 6) Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem. 7) Parkering i en gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler. 8) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jf. færdselslovens 26, stk. 3. Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling. E 50 Ophør af gågade

32 30 E 51 Opholds- og legeområde Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder: 1) Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde. 2) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h). 3) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående. 4) Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem. 5) Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler. 6) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde. Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling. E 52 Ophør af opholds- og legeområde E 53 Område med fartdæmpning Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling. E 54 Ophør af område med fartdæmpning

33 31 E 55 Tættere bebygget område Tavlen angiver område, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder. Tavlen kan udføres som undertavle og kan da opsættes som undertavle til C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning. E 56 Ophør af tættere bebygget område E 68 Zonetavle Tavlen angiver et område, hvor bestemmelserne for de tavler, der er anført som symbol, er gældende, se dog E 33 Parkering. Bestemmelsernes nærmere indhold og afstanden til områdets begyndelse kan angives på tavlen. Bestemmelserne gælder, indtil de ophæves ved tavle E 69, eller indtil de erstattes af angivelse vedrørende samme forhold på anden zonetavle. Inden for området kan zonetavlens bestemmelser fraviges ved lokal afmærkning. E 69 Ophør af zone E 80 Generelle hastighedsbegrænsninger Tavlen angiver de generelle hastighedsbegrænsninger, som gælder i landet. På undertavle kan oplyses om yderligere regler, som er af vigtighed ved færdsel i landet, f.eks. regler for anvendelse af kørelys og sikkerhedsseler. Kapitel 3 Vejvisningstavler 20. På det almindelige vejnet uden for motorveje anvendes følgende vejvisningstavler: F. Vejvisere G. Orienteringstavler H. Afstands- og stedtavler L. Rutenumre M. Servicetavler Stk. 2. Vejvisere angiver vejvisningsmål for de enkelte veje. Vejvisere opsættes ved vejkryds.

34 32 Stk. 3. Orienteringstavler forvarsler vejvisning i vejkryds. Stk. 4. Afstands- og stedtavler angiver lokaliteter, eventuelt med afstandsangivelse. Stk. 5. Rutenumre angiver vigtige rejseruter. Stk. 6. Servicetavler angiver faciliteter og vigtigere seværdigheder af interesse for trafikanterne. 20a. På motorveje anvendes følgende vejvisningstavler: H. Stedtavler I. Frakørselstavler J. Vognbane- og orienteringstavler K. Bekræftelses- og afstandstavler L. Rutenumre M. Servicetavler Stk. 2. Stedtavler angiver lokaliteter. Stk. 3. Frakørselstavler angiver vejvisningsmål for de veje, der krydser motorvejene. Er den krydsende vej en motorvej, angives dette med motorvejssymbol eller eventuelt motorvejskrydssymbol og navn på motorsvejskrydset. Er den krydsende vej en motortrafikvej eller en almindelig vej, angives nummer og navn på frakørslen. Stk. 4. Vognbane- og orienteringstavler angiver vejvisningsmål, der nås ved at følge de pågældende vognbaner. Stk. 5. Bekræftelses- og afstandstavler angiver næste frakørsel og lokaliteter samt afstand til disse. Stk. 6. Rutenumre angiver vigtige rejseruter. Stk. 7. Servicetavler angiver visse faciliteter af interesse for trafikanterne på motorveje. 21. Bestemmelserne i 2-5 finder tilsvarende anvendelse for vejvisningstavler. Stk. 2. Vejvisningstavler har de i angivne farver. Undertavler til vejvisningstavler har samme bundfarve som hovedtavlen. Stk. 3. Midlertidig vejvisning, f.eks. ved vejarbejde og vejforlægninger, angives med gul bund og sort tekst. Vejvisningsmål kan være udeladt. Stk. 4. På vejvisningstavler kan foruden vejvisningsmål anføres afstand, rutenummer og andre for vejvisningen relevante oplysninger, f.eks. symboler for motorvej, motortrafikvej, serviceanlæg og seværdighed. Rutenummer kan være eneste vejvisningsmål. Farven på rutenumre er uafhængig af farven på den pågældende vejvisningstavle. Stk. 5. Ved vejvisning, der kun henvender sig til særlige færdselsarter, placeres et symbol for den aktuelle færdselsart på vejvisningstavlen. F. Vejvisere på almindelige veje og stier 22. Vejvisere har hvid bund, rød tekst og rød ramme, jf. dog stk Stk. 2. Vejvisere til mål ad motorvej har grøn bund, hvid tekst og hvid ramme. Stk. 3. Vejvisere til parkering har blå bund, hvidt P-symbol og hvid tekst. Stk. 4. Vejvisere til seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, større virksomheder og lignende (almindelig servicevejvisning) har hvid bund, blå tekst og blå ramme. Stk. 5. Vejvisere til mindre virksomheder i det åbne land (særlig servicevejvisning) har sort bund, hvid tekst og hvid ramme. Stk. 6. Stivejvisere har blå bund, hvidt symbol og hvid tekst. Stk. 7. Vejvisere kan erstattes af eller suppleres med portalorienteringstavler, jf Der anvendes følgende vejvisere:

35 33 F Pilvejvisere Tavlerne opsættes i kryds. Afstand angives i pilens spids, rutenummer og andre oplysninger i roden. F 11 Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende, hvor der ikke køres ad motorvej. F 12 Pilvejviser, hvor det forudsættes, at der køres ad motorvej for at komme til målet. F 13 Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lignende. F 14 Midlertidig pilvejviser. F 16 Frakørselsvejviser Tavlen opsættes ved frakørselsbanens begyndelse. F 18 Tabelvejviser Tavlen opsættes umiddelbart før eller i vejkryds. Afstand angives efter vejvisningsmålet, medens rutenummer og andre oplysninger angives foran vejvisningsmålet. Vejvisningsmålene anføres på en deltavle for hver vejvisningsretning. Vejvisning ligeud angives foroven, derunder vejvisning til venstre og nederst vejvisning til højre. F 21 Stivejvisere Tavlerne anvendes som vejvisere for stitrafik til geografiske mål, havne, lufthavne og lignende, til stiruter eller til almindelige veje. Der kan anvendes symbol for cyklist, vandrer, ridende eller fører af lille knallert eller en kombination af disse. På stiruter afmærket med cykelsymbol kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse delstrækninger. Der anvendes følgende stivejvisere: F 21,1 Stirutetavle

36 34 F 21,2 Stipilvejviser F 21,3 Stitabelvejviser F 21,4 Stidiagramtavle F 30 Særlig servicevejvisning F 33 Parkeringsvejvisere Tavlerne anvendes som vejvisere til parkering og opsættes umiddelbart før eller i vejkryds. På tavlerne angives symbol for parkering samt eventuelle navne på parkeringspladserne. Der anvendes følgende parkeringsvejvisere: F 33,1 Parkeringspilvejviser Tavlen opsættes i vejkryds. F 33,2 Parkeringstabelvejviser Tavlen opsættes umiddelbart foran eller i vejkryds. På tavlen kan efter vejvisningsmålet være angivet antallet af frie pladser eller om parkeringspladsen er»fri«,»optaget«eller»lukket«. Vejvisningsmål angives på en deltavle for hver vejvisningsretning. G. Orienteringstavler på det almindelige vejnet 24. Orienteringstavler har hvid bund og rød tekst, portaltavler dog blå bund og hvid tekst. Vejvisning til motorvej anføres i et grønt felt med hvid tekst. Stk. 2. Færdselstavler kan angives på orienteringstavler.

37 25. Der anvendes følgende orienteringstavler: 35 G 11 Portalorienteringstavle Tavlen ophænges over kørebanen foran vejkryds og vejviser normalt for de enkelte vognbaner. Pil på portaltavle angiver, at vognbanen under pilen er beregnet for kørende, der i krydset vil køre i den viste retning. G 14 Diagramorienteringstavle På tavlen anføres et simplificeret diagram af krydset. G 15 Vognbaneorienteringstavle Diagrammet udføres som på tavle E 15 Vognbaner ved kryds. G 18 Tabelorienteringstavle Tavlen udføres som tavle F 18 Tabelvejviser, men uden angivelse af afstand til vejvisningsmålet og med knækkede pile for vejvisning til venstre og højre. Vedrørende G 14-18: Uden for tættere bebygget område opsættes tavlerne G 14, G 15 og G 18 normalt mellem 150 og 250 m før vejkryds. Tavler, der opsættes i anden afstand, forsynes med angivelse af afstanden til krydset. I tættere bebygget område kan tavlerne uden afstandsangivelse opsættes i kortere afstand fra krydset. H. Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier 26. Afstands- og stedtavler har blå bund og hvid tekst.

38 Der anvendes følgende afstands- og stedtavler: H 41 Afstandstavle Tavlen opsættes især efter vigtigere vejkryds, ofte på bagsiden af orienteringstavler. Øverst på tavlen angives rutenumre for den vej, tavlen er opstillet på, og derunder lokaliteter og afstande til disse. Lokaliteterne anføres fra neden og opefter i den rækkefølge, man ved kørsel på ruten møder dem eller møder de veje, lokaliteterne ligger ved. H 42 Delt afstandstavle Tavlen kan opsættes som sidste afstandstavle foran et vejkryds. Tavlen udføres som H 41, men således, at de lokaliteter, der nås ved at køre ad den krydsende eller afgrenende vej, anføres i et felt nederst på tavlen adskilt fra de øvrige. H 45 Stedtavle Tavlen opsættes umiddelbart ved den angivne lokalitet. Tavlen kan også anvendes på motorveje. H 47 Kommunegrænsetavle På tavlen anføres det pågældende administrative område, f.eks.»århus Kommune«. Desuden kan anføres kommunevåben og eventuelt afstand til centrum. Yderligere påskrift eller symbol anvendes ikke. I. Vejvisning og stedsangivelse på motorvej 28. Vejvisningstavler på motorvej har grøn bund, når der vejvises til mål ad motorvej, og blå bund, når der vejvises til mål bort fra motorvej ad frakørsel. Tekst og symboler er hvide. Dog er numre på motorvejsfrakørsler røde i et hvidt sekskantet felt, og servicesymboler er sorte i et hvidt felt, jf. dog 35, tavle M 21 Førstehjælp. Stk. 2. Vejvisningstavler på motorvej kan være ophængt over kørebanen som portaltavler eller være opsat ved siden af kørebanen. Stk. 3. På vejvisningstavler på motorvej kan være vist forbudstavler eller oplysningstavler. 29. Følgende tavler anvendes normalt som vejvisning og forvarsling for denne ved frakørsler til det almindelige vejnet: I 11 Frakørselsvejviser 0-m tavle Tavlen opsættes ved siden af kørebanen ved frakørslens begyndelsespunkt eller ophænges over frakørselsbanen. Tavlen angiver foroven frakørslens nummer efterfulgt af frakørslens navn. Nedenunder kan angives vejvisningsmål for de veje, der udgår fra frakørslen. Er vejene rutenummererede, angives også rutenumre. Tavlen har en skråt opadrettet pil i højre side.

39 37 I m frakørselstavle Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over kørebanens højre del. Tavlen indeholder samme vejvisningsinformation som 0-m tavlen. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt. I m frakørselstavle Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over kørebanens højre del. Tavlen angiver foroven frakørslens nummer efterfulgt af frakørslens navn. Ved rutefrakørsler angives også rutenummer og fjernmål for ruten, der forlader motorvejen. Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt m frakørselstavlen er normalt forsynet med en deltavle, på hvilken der er angivet frakørselsnummer og -navn på den næste frakørsel i kørselsretningen samt afstanden til denne. Hvis den næste frakørsel er et motorvejskryds angives dette med symbol for motorvejskryds, navn på motorvejskrydset og afstanden til dette. Følgende tavler anvendes normalt som vejvisning og forvarsling for denne ved frakørsler, der danner forbindelsesanlæg fra en motorvej til en anden: I 16 Frakørselsvejviser 0-m tavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej Tavlen ophænges over frakørselsbanen. Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til. Tavlen har en skråt opadrettet pil i højre side. I m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej Tavlen ophænges over kørebanens højre del. Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt.

40 38 I m frakørselstavle for forbindelsesanlæg til anden motorvej Tavlen ophænges over kørebanens højre del. Tavlen angiver normalt rutenummer og fjernmål for den motorvej, frakørslen leder til. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til frakørslens begyndelsespunkt. Vedrørende frakørselsvejvisere I 12, I 13, I 17 og I 18: Tavlerne kan være opsat nærmere frakørslen, hvor særlige forhold gør dette nødvendigt. I 20 Motorvejskryds Tavlen opsættes normalt ved siden af kørebanen. Tavlen angiver symbol for motorvejskryds og motorvejskrydsets navn. Forneden på tavlen angives afstanden fra tavlen til motorvejskrydset. J. Vognbane- og orienteringstavler på motorvej 30. Vognbane- og orienteringstavler på motorvej har farve som angivet i 28, stk. 1. Stk. 2. Følgende tavler anvendes til vejvisning og forvarsling for denne ved motorvejsforgreninger, samt når særlige forhold gør det påkrævet til vejvisning ved frakørsler: J 11 Anviste vognbaner Tavlen ophænges over kørebanen ved frakørsler og forgreninger. Tavlen angiver, at vognbanen, der befinder sig under tavlen, er beregnet for kørende mod det mål, der er angivet på tavlen. Under rutenummer og fjernmål kan angives supplerende vejvisning. Tavlen kan være forsynet med pile, der peger ned på den eller de vognbaner, anvisningen gælder for. Forvarsling for anviste vognbaner kan ske ved, at tavlen ophænges med en afstandsangivelse. Afstandsangivelsen, der anbringes forneden på tavlen, angiver, at valg af vognbane til det anførte mål skal være foretaget indenfor denne afstand. Som forvarsling ophænges tavlen over kørebanen før frakørsler og forgreninger.

41 39 J 12 Forvarsling af vognbaneforløb Tavlen opsættes ved siden af kørebanen før frakørsel eller motorvejsforgrening. Pile på tavlen angiver vognbaneforløb og færdselsretning. Ved pilespidserne kan angives rutenummer og/eller vejvisningsmål. Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til frakørsel eller forgrening. Tavlen kan være grøn. K. Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej 31. Bekræftelses- og afstandstavler på motorvej har farve som angivet i 28, stk. 1. Stk. 2. Følgende tavler anvendes til at orientere trafikanterne om mål og afstande på motorvejen: L. Ruteangivelser 32. Rutenumre med punkteret ramme anvendes på veje, som fører mod den pågældende rute. Stk. 2. I forbindelse med rutenummeret kan især for ruter på motorveje anføres rutens hovedretning nord, øst, syd og vest forkortet til N, Ø, S og V. Stk. 3. Rutenumre og ruteidentifikation for veje anføres dels på særlige tavler langs vejene, dels på de i andre paragraffer beskrevne vejvisningstavler, enten alene eller i forbindelse med stednavne. 33. Der anvendes følgende rutenumre: J 13 Diagramorienteringstavle for motorveje Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over denne før motorvejsforgreninger. På tavlen angives rutenummer og vejvisningsmål for hver af forgreningens retninger. Forneden på tavlen angives afstand fra tavlen til forgreningen. K 11 Bekræftelsestavle Tavlen opsættes ved siden af kørebanen efter tilkørsel til motorvejen og tjener som bekræftelse af motorvejens rutenummer og fjernmål samt afstand til disse. Endvidere angives på en deltavle nummer og navn på første frakørsel til det øvrige vejnet og afstand til denne. Hvis næste frakørsel er et motorvejskryds, angives i stedet symbol og navn for motorvejskrydset. K 12 Afstandstavle Tavlen opsættes ved siden af kørebanen, hvor der skønnes at være særligt behov for at informere trafikanterne om afstande til lokaliteter. Øverst på tavlen angives rutenummer for den motorvej, tavlen er opstillet ved, og derunder angives lokaliteter, der nås ved kørsel ad motorvejen, og afstanden til disse. L 41 Rutenummer for Europavej Tavlen har grøn bund og hvidt nummer.

42 40 L 42 Rutenummer for primære ruter Tavlen har gul bund og sort nummer. L 43 Rutenummer for sekundære ruter Tavlen har hvid bund og sort nummer. L 44 Rutenummer for ringruter Tavlen har en sort ring foran et sort nummer. Tavlen har gul bund, hvis det er en primær ringrute, og hvid bund, hvis det er en sekundær ringrute. L 45 Rutenummer for stier Numre på nationale stiruter er hvide på rød baggrund. Numre på andre stiruter er hvide på blå baggrund. Rutenumre for stier kan placeres på stivejvisere og på E 21,1-E 21,4. L 50 Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten Tavlen har brun bund og hvid/gult blomstersymbol. M. Servicetavler 34. Servicetavler til almindelig servicevejvisning er rektangulære med blå rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Tavle M 21 har dog rødt symbol. Tavlerne M 52,2 og M 53 har hvide symboler på brun baggrund. Flere symboler kan anføres på samme tavle. Servicetavler til særlig servicevejvisning er rektangulære med sort rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Stk. 2. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse under midterfeltet eller på undertavle. Stk. 3. Tavler, der på motorvej opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse til højre for eller under det hvide midterfelt. Stk. 4. Tavler, der forvarsler servicemål beliggende på en sidevej, forsynes med undertavle U 6. Afstand til sidevejen kan anføres ved pilen. 35. Der anvendes følgende servicetavler: M 10 Færge for cyklende og gående

43 41 M 11 Færge Tavlen angiver overfartssted med færge, der medtager motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Tavlen angiver lufthavn eller flyveplads, der må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Tavlen angiver jernbanestation, hvorfra der afgår persontog. M 14 Busterminal Tavlen angiver busstation, hvorfra der udgår busser i fast rutetrafik. M 15 Transportcenter M 16 Parker og rejs Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation eller busterminal.

44 42 M 17 Posthus M 21 Førstehjælp Tavlen angiver, at der kan ydes førstehjælp ved ulykker. M 22 Telefon M 23 Værksted M 24 Tankanlæg M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter

45 43 M 31 Campingplads Tavlen angiver campingplads for telte og campingvogne. M 32 Campingplads for autocampere M 33 Campinghytter M 34 Rasteplads Tavlen angiver parkeringsplads med borde og bænke for kortvarigt ophold. M 35 Badested Indendørs badested markeres med tagsymbol over badesymbolet. M 36 Golfbane Tavlen angiver golfbane.

46 44 M 37 Fiskesø (Put and Take) Tavlen angiver fiskesø. M 41 Vandrerhjem M 42 Hotel»Motel«eller»Kro«kan angives med tekst. M 43 Restaurant M 45 Cafeteria M 46 WC Tavlen angiver toilet eller tørkloset. Hvis toilettet er indrettet for handicappede, forsynes tavlen med invalidesymbol.

47 45 M 47 Tømning af kemisk toilet M 51 Kirke Tavlen angiver kirke, synagoge eller lignende. M 52 Betydende seværdighed Tavlen angiver vigtigere turistmål. M 52,1 Lokal seværdighed M 52,2 National seværdighed M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 57 Industriområde Tavlen angiver industriområde. I forbindelse med symbolet kan eventuelt angives navnet på industriområdet.

48 46 M 61 Information Tavlen angiver turistbureau, turistinformationstavle eller anden information. Informationens art kan angives med tekst. Er informationen indendørs, angives dette med tagsymbol over i'et. M 100 Mindre virksomheder Tavlen angiver mindre virksomheder, som opfylder bestemmelserne for særlig servicevejvisning. Et symbol på tavlen angiver virksomhedstype. Kapitel 4 Kant- og baggrundsafmærkning m.m. 36. Der anvendes følgende typer kant- og baggrundsafmærkning m.m.: N. Kantafmærkning O. Baggrundsafmærkning P. Færdselsfyr Stk. 2. Kantafmærkning fremhæver kørebanekantens forløb og faste genstande. Stk. 3. Baggrundsafmærkning angiver bratte ændringer i kørebanens forløb. Stk. 4. Færdselsfyr fremhæver heller, rabatter og lignende. 37. Der anvendes følgende kantafmærkning: N. Kantafmærkning N 41 Kantpæle Pælene har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside. Afstanden mellem pælene er normalt 100 m. I vejsving og andre steder, hvor der er behov for kraftig markering, er afstanden dog mindre. Motorkøretøjer og store knallerter skal passere pælene på den side, toppen hælder ned imod. På den side af kantpælen, som vender mod kørebanen, kan være angivet retning til nærmeste nødtelefon.

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Bekendtgørelse om vejafmærkning Vejafmærkning Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Se retsinformation.dk Bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1193 og Anvendelsesbekendtgørelse af 1/10 2016

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler Perioden 2012 2016 Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig i takt med udviklingen. Vejafmærkning Variable færdselstavler

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1193 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, 118, stk. 8 og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1632 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/14338

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13/13614-7 Bjarne Jess Vennike bjv@vd.dk Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Generelt Kapitel 2 Færdselstavler Kapitel 3 Vejvisningstavler Kapitel 4 Kant-

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler undertavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, VIGEPLIGTSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2014

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, VIGEPLIGTSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2014 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, JULI 2014 FORORD Denne håndbog omhandler Vigepligtstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler

Læs mere

Oversigt over parkeringsforseelser

Oversigt over parkeringsforseelser 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, PÅBUDSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, PÅBUDSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler påbudstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler Vigepligtstavler

Læs mere

Servicevejvisning. Formål. Definitioner

Servicevejvisning. Formål. Definitioner Servicevejvisning Vejafmærkning Formål 342. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne Dato 1. november 2018 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon +45 7244 3486 Dokument 18/15242-18 Side 1/14 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne I bekendtgørelse

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Standsning og parkering. Planlæg parkeringen. Parkeringsvejvisning 23/03/2017

Standsning og parkering. Planlæg parkeringen. Parkeringsvejvisning 23/03/2017 Standsning og parkering Planlæg parkeringen Lav en parkeringsplan i samarbejde med politi, m. fl. Tænk i P- zoner Begræns parkering på højhastighedsveje Vejled ved indfart til byen Parkeringsvejvisning

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 801 af 04/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer

Læs mere

FÆRDSELSTAVLER, ADVARSELSTAVLER

FÆRDSELSTAVLER, ADVARSELSTAVLER HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, DECEMBER 2016 FORORD Denne håndbog omhandler Advarselstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning med tekst og symboler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen. Generelt

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, 129, stk. 1,

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Cykel-, ride- og vandreruter. Stivejvisningens grundprincipper. Vejvisningsbehov. Vejafmærkning. Kontinuitet. Ensartethed.

Cykel-, ride- og vandreruter. Stivejvisningens grundprincipper. Vejvisningsbehov. Vejafmærkning. Kontinuitet. Ensartethed. Cykel-, ride- og vandreruter Vejafmærkning Stivejvisningens grundprincipper Kontinuitet Ensartethed Entydighed Læsbarhed Trafiksikkerhed Vejvisningsbehov Trafikalt begrundede Trafiksikkerhed Tryghed Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 1194 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

EKSEMPELSAMLING HASTIGHEDSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING

EKSEMPELSAMLING HASTIGHEDSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING EKSEMPELSAMLING ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016 FORORD Denne eksempelsamling omhandler hastighedsafmærkning og er udarbejdet som et supplement til håndbøgerne om Forbudstavler og Oplysningstavler. I

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PARKERINGSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016

EKSEMPELSAMLING PARKERINGSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016 EKSEMPELSAMLING FEBRUAR 2016 FORORD Denne eksempelsamling omhandler parkeringsafmærkning og er udarbejdet som et supplement til håndbøgerne om Forbudstavler og Oplysningstavler samt håndbog om Standsning

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, STANDSNING OG PARKERING ANLÆG OG PLANLÆGNING DECEMBER 2012

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, STANDSNING OG PARKERING ANLÆG OG PLANLÆGNING DECEMBER 2012 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, STANDSNING OG PARKERING DECEMBER 2012 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning vedr. standsning og parkering og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning

Læs mere

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4)

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4) ADVARSELSTAVLER - A byzone (cm) 1)) byzone (cm) 2)) (materialetype) ) 6) M III: 125 A 11 - Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt M A 16 - Rundkørsel M Symbol kan spejlvendes

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

HÅNDBOG VEJVISNING PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013

HÅNDBOG VEJVISNING PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 HÅNDBOG JANUAR 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning: Generelt om vejvisning på almindelige veje Tavletyper

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 1633 af 20/12/2017 Udsnit Kapitel 12 Servicevejvisning på almindelige veje Formål 342. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske

Læs mere

HÅNDBOG VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om vejvisning for særlige køretøjer indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning: Generelt om vejvisning på almindelige veje Tavletyper for vejvisning

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 FORORD Denne vejregel omhandler tværafmærkning og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen.

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Vejtekniske krav til skolepatruljesteder samt følgeordninger

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Vejtekniske krav til skolepatruljesteder samt følgeordninger Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Vejtekniske krav til skolepatruljesteder samt følgeordninger Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt,

Læs mere

HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL Høringsudgave

HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL Høringsudgave HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2018 Høringsudgave FORORD Denne vejregel om servicevejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land:

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Byområde December 2017 Vejarbejde i byområde I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Begrænset plads Cyklister og fodgængere Ledningsarbejde på trafikarealer Parkering Busser i rute

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje

Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje Indholdsfortegnelse: Indledning Om proceduren ved fartdæmpning på beboerinitiativ Om placering og udformning af fartdæmpere Ønsket hastighed

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere, portaler og galger, nedgravet i jord eller placeret i fundament, der bærer

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN

AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN EKSEMPELSAMLING DECEMBER 2016 FORORD Denne eksempelsamling omhandler afmærkning på kørebanen og indgår i vejregelserien om afmærkning på kørebanen, der består af følgende publikationer: Generelt om afmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere