Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007"

Transkript

1 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr

2 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16. april 2007 af Bostedet Røbo. Jeg anmodede om underretning vedrørende enkelte punkter i opfølgningsrapporten. Jeg modtog i den anledning breve af 2. juni 2008 og 25. september 2008 fra Bornholms Regionskommune. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 4.11 Beboerråd (beboerindflydelse mv.)/kontaktråd I opfølgningsrapporten bad jeg kommunen om at sende de nye retningslinjer for brugerinddragelsen når disse var blevet vedtaget. Kommunen har til dette punkt oplyst at arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer for brugerinddragelse blev sat i gang i efteråret 2007 og er i en fortsat proces. Pt. er der således afsluttet en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af både beboere, brugere og personale. Der er også foretaget brugerinterviews. Disse data er nu under behandling, og resultaterne skal bl.a. bruges til udarbejdelse af de nævnte retningslinjer. Kommunen forventer at retningslinjerne vil foreligge ultimo Jeg afventer fortsat at kommunen sender mig de nye retningslinjer for brugerinddragelse. Ad 5.2 Modtagne registreringer Under inspektionen modtog jeg i alt fem indberetninger om magtanvendelse. Røbo havde i tre af indberetningerne anført at indgrebet er foretaget i nødværge eller som led i nødret. I én indberetning havde Røbo afkrydset i feltet: al anden magtanvendelse, dvs. indgreb som er ulovlige. I den sidste af indberetningerne er der afkrydset i begge de nævnte felter. I den endelige rapport redegjorde jeg nærmere for hvornår der er tale om:

3 2/7 a) fastholdelse efter servicelovens 126 (tidligere 109 b) b) fastholdelse som led i nødværge/nødret c) fastholdelse som er ulovlig På baggrund af denne gennemgang bad jeg i den endelige rapport herefter Røbo og Bornholms Regionskommune om at redegøre nærmere for med hvilken hjemmel de fem registrerede indgreb var foretaget. Magtanvendelse foretaget den 27. oktober 2005 I den endelige rapport skrev jeg således om den første indberetning: Af indberetningen vedrørende magtanvendelse foretaget den 27. oktober 2005 fremgår det at formålet med magtanvendelsen var at forhindre den pågældende beboer i at stjæle ting fra de øvrige beboere. Magtanvendelsen bestod efter det oplyste i at tage fat i beboeren og forsøge at trække og skubbe vedkommende væk. Røbo har i indberetningsskemaet både anført at indgrebet er foretaget i nødværge eller som led i nødret, og at indgrebet er ulovligt. Jeg har ikke modtaget kommunens tilbagemelding på denne indberetning. Bornholms Regionskommune redegjorde i sin udtalelse af 21. februar 2008 således for dette tilfælde: Magtanvendelse foretaget den 27. oktober 2005 Bornholms Regionskommune svarede i forbindelse ovennævnte Røbo pr. mail den 1. november 2005, at magtanvendelsen er sket med hjemmel i lov om social service 109. Bornholms Regionskommune vurderede, at borgerens adfærd i det konkrete tilfælde gjorde indgrebet nødvendigt - jf. Socialministeriets Vejledning af 5. januar 2004 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten afsnit 42 og 44. Jeg har efterfølgende (telefonisk) fået oplyst fra kommunen at der i udtalelsen skal stå 109 b i stedet for 109. For at foretage magtanvendelse efter servicelovens 109 b skal der have været nærliggende risiko for at personen udsatte sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene skal have gjort det absolut påkrævet at gribe fysisk ind for at undgå væsentlig personskade. I min opfølgningsrapport nr. 1 bad jeg derfor kommunen forholde sig til hjemlen for magtanvendelsen igen. Herunder bad jeg tillige kommunen om at forholde sig til om de nævnte betingelser for at foretage magtanvendelse efter 109 b var opfyldt. I brev af 25. september 2008 har Bornholms Regionskommune anført at det af svaret til Røbo burde have været præciseret at der var tale om en ulovlig magtanvendelse

4 3/7 idet der i forbindelse med tyveriet ikke var risiko for at personen udsatte sig selv eller andre for væsentlig personskade. Der var således ikke hjemmel til magtanvendelsen i servicelovens 109 b. Kommunen har meddelt Røbo dette. Jeg har noteret mig det oplyste. Magtanvendelse foretaget den 25. december 2006 I den endelige rapport skrev jeg følgende om denne indberetning: Af indberetningen vedrørende magtanvendelse foretaget den 25. december 2006 fremgår det at formålet med magtanvendelsen var at stoppe beboerens høje råben. Det fremgår videre at magtanvendelsen bestod i at fastholde beboeren og føre vedkommende væk fra fællesarealet. Røbo har i indberetningsskemaet anført at indgrebet var ulovligt. Jeg har ikke modtaget kommunens tilbagemelding på denne indberetning. Bornholms Regionskommune har i sin udtalelse af 21. februar 2008 redegjort således for dette tilfælde: Magtanvendelse foretaget den 25. december 2006 Bornholms Regionskommune svarede i forbindelse ovennævnte Røbo pr. mail den 2. januar 2007, at det vurderedes at magtanvendelsen var foretaget med hjemmel i lovgivningen, idet det vurderedes, at der var en nærliggende risiko for personskade, lov om social service 109. Bornholms Regionskommune vurderede, at borgerens adfærd i det konkrete tilfælde gjorde indgrebet nødvendigt - jf. Socialministeriets Vejledning af 5. januar 2004 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten afsnit 42 og 44. Jeg har efterfølgende (telefonisk) fået oplyst fra kommunen at der i udtalelsen skal stå 109 b i stedet for 109. For at foretage magtanvendelse efter 109 b skal der som nævnt ovenfor have været nærliggende risiko for at personen udsatte sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det konkrete tilfælde skal have gjort det absolut påkrævet at gribe fysisk ind for at undgå væsentlig personskade. Jeg bad i opfølgningsrapporten (nr. 1) kommunen om at forholde sig til om disse betingelser for at foretage magtanvendelse efter 109 b var opfyldt. I brev af 25. september 2008 har kommunen anført at det af svaret til Røbo burde være præciseret at der var tale om en ulovlig magtanvendelse idet der ved hændelsen ikke var risiko for at personen udsatte sig selv eller andre for væsentlig personskade.

5 4/7 Der var således ikke hjemmel til magtanvendelsen i servicelovens 109 b. Kommunen har meddelt Røbo dette. Jeg har noteret mig det oplyste. Magtanvendelse foretaget den 25. februar 2007 I den endelige rapport skrev jeg følgende om denne indberetning: Af indberetningen vedrørende magtanvendelse foretaget den 25. februar 2007 fremgår det at formålet med magtanvendelsen var at forhindre beboeren i at tage på personalets kønsdele. Det fremgår videre at magtanvendelsen bestod i at tage beboerens hånd og skubbe den væk. Røbo har i indberetningsskemaet anført at indgrebet blev foretaget i nødværge eller som led i nødret. Kommunen har i sin tilbagemelding af 1. marts 2007 både anført servicelovens 126 og nødværge/nødret som hjemmel for indgrebet. Bornholms Regionskommune har i sin udtalelse af 21. februar 2008 redegjort således for dette tilfælde: Magtanvendelse foretaget den 25. februar 2007 Bornholms Regionskommune svarede i forbindelse ovennævnte Røbo pr. mail den 1. marts Magtanvendelsen er sket med hjemmel i lov om social service 126. Bornholms Regionskommune vurderede, at borgerens grænseoverskridende adfærd, var en krænkelse af medarbejderens blufærdighed - jf. Socialministeriets Vejledning af 5. januar 2004 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten afsnit 113. I min opfølgningsrapport (nr. 1) bad jeg kommunen om at forholde sig til hjemlen for denne magtanvendelse igen. Jeg henviste til at kommunen: - ifølge min kopi af tilbagemeldingen af 1. marts 2007 henviste til både 126 og nødværge/nødret, - i udtalelse af 21. februar 2008 har henvist til 126 og samtidig til vejledningens afsnit om nødværge og nødret. I brev af 25. september 2008 har Bornholms Regionskommune anført at kommunen i sit svar til Røbo burde have angivet hjemlen til den konkrete magtanvendelse som straffelovens 13, nødværge, idet det er kommunens opfattelse at der tale om blufærdighedskrænkelse over for den involverede medarbejder. Kommunen har meddelt Røbo dette. Jeg har noteret mig dette.

6 5/7 Ved gennemgangen af de fem magtanvendelsessager som jeg fik udleveret under inspektionen, konstaterede jeg den relativt store forvirring der afspejlede sig i både Røbos og kommunens hjemmelsangivelser for de forskellige magtanvendelser. På baggrund af dette skrev jeg samtidig med afgivelsen af den foreløbige rapport (nr. 1) til Socialudvalget i Bornholms Regionskommune og henstillede til at udvalget sørgede for at såvel forvaltningen samt bostederne fik en tilstrækkelig undervisning på området. I brev af 2. juni 2008 har regionskommunen anført at socialudvalget på møde den 28. maj 2008 godkendte det initiativ som sekretariatet havde taget med hensyn til afholdelse af kursus vedrørende magtanvendelser. Kommunen har således indgået aftale med Servicestyrelsen og Social Udviklingscenter SUS om afholdelse af kursus for medarbejdere og ledere på de sociale bosteder, plejehjem/-centret og i sekretariatet. Kurset var aftalt til at skulle foregå den 8. september 2008, og jeg går derfor ud fra at det nu er blevet afholdt. Jeg foretager mig på den baggrund ikke mere vedrørende dette spørgsmål. I den endelige rapport skrev jeg at jeg havde bedt Socialministeriet [nu Velfærdsministeriet] om at overveje at ændre formuleringerne i skema 2 (til indberetning af magtanvendelse) således at det bliver tydeligere at der er forskel på magtanvendelse efter servicelovens 126, magtanvendelse foretaget i nødværge/nødret, ulovlig magtanvendelse og magtanvendelse foretaget med samtykke. Velfærdsministeriet har i brev af 2. juni 2008 skrevet således: Efter servicelovens 124 er det centralt i reglerne om magtanvendelse, at der er tale om situationer, hvor den pågældende ikke samtykker, herunder ikke opfylder betingelserne for at kunne give samtykke, i foranstaltninger efter servicelovens Det er derfor Velfærdsministeriets opfattelse, at der ikke er behov for at opretholde en formulering i skema to om magtanvendelse med samtykke. Velfærdsministeriet finder, at der kan være hensigtsmæssigt, også på de øvrige punkter som ombudsmanden har rejst, at tydeliggøre skema 2, og ministeriet vil drage omsorg for, at skema 2 snarest ændres og i en ny udgave gøres tilgængelig på henholdsvis Velfærdsministeriets og Servicestyrelsens hjemmeside. Jeg har noteret mig det oplyste.

7 6/7 I den endelige rapport bad jeg Bornholms Regionskommune om at redegøre nærmere for om kommunen også i tilfælde hvor der efter kommunens opfattelse ikke er tale om magt melder dette tilbage til bostederne. Kommunen svarede således i sit brev af 21. februar 2008: Det vægtes i vurderingen af magtanvendelserne om indberetningerne har hjemmel til især udøvelsen af omsorgspligten og mindsteindgrebsprincipperne. Endvidere vurderes det om de i vejledningen beskrevne principper for god pædagogisk handlevis er søgt opfyldt. Henholdsvis halvårligt og helårligt orienteres socialudvalg og handicapråd samt kommunalbestyrelse om antallet af og tendenserne i indberetningerne. Bornholms Regionskommune har udover den almindelige daglige vejledning, løbende gennem de sidste fire år, afholdt temadage/opfriskningskurser for bo- og dagtilbuddene i voldspolitik og magtanvendelser. Der har i snit været tale om 3-4 temadage/opfriskningskurser om året. I opfølgningsrapporten (nr. 1) noterede jeg mig det oplyste. Det fremgik imidlertid ikke direkte af kommunens svar til mig om kommunen i sine tilbagemeldinger gør bostedet opmærksom på det hvis kommunen i et konkret tilfælde ikke mener at der har været tale om magt. Jeg sigter til et tilfælde hvor et bosted har indberettet en hændelse som magtanvendelse, men hvor kommunen ikke mener at der er tale om magt. Jeg bad derfor igen kommunen svare på dette. Kommunen har stadig ikke svaret på dette hvorfor jeg igen beder om svar herpå. Ad 5.2 Bornholm Regionskommunes tilsyn For så vidt angår spørgsmålet om habilitet ved tilsyn med sociale bosteder, herunder Røbo, afventer jeg fortsat resultatet i min sag vedrørende min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte punkter ovenfor, har jeg i flere tilfælde bedt Bornholms Regionskommune om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold.

8 7/7 Underretning Denne rapport sendes til Røbo, Bornholms Regionskommune, Folketingets Retsudvalg og Center for Ligebehandling af Handicappede. Lennart Frandsen Inspektionschef

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. oktober 2004 af boenhederne Skovbo og Rhedersborg samt dagbeskæftigelsen Skovbogård. I rapporten

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Ad pkt. 3.1 Bygninger...2

Ad pkt. 3.1 Bygninger...2 OPFØLGNING NR. 1 1/22 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 3.1 Bygninger...2 Ad pkt. 4.2 Medicin, læge mv....2 Ad pkt. 4.4 Beboernes økonomiske forhold...5 Ad pkt. 4.7 Rygepolitik...7 Ad pkt. 4.8 Alkohol mv...7

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Amtet har oplyst at erstatningsbyggeriet blev godkendt den 24. august 2006.

Amtet har oplyst at erstatningsbyggeriet blev godkendt den 24. august 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Spurvetoften den 1. marts 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00139-1/PK 2/7 Den 14. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektionen den 12. oktober 2010 af

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af Stokholtbuen den 26. juni 2008

Inspektion af Stokholtbuen den 26. juni 2008 Den 23. november 2011 Inspektion af Stokholtbuen den 26. juni 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2008-1405-062/PH 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Boenhederne... 2 Ad 3.2. Beboernes boliger... 3 Ad 4.2. Medicin,

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Generelt om Parkvænget

Ad punkt 2. Generelt om Parkvænget 1/31 Den 10. september 2008 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget. I rapporten bad jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold. I den anledning

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 18. november 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 2

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Den 10. august 2000 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999.

Den 10. august 2000 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Folketingets Ombudsmand 1 Den 10. august 2000 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 16. januar 2012 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/7 Den 14. oktober 2011 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 5. august 2005 fra Københavns Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 5. august 2005 fra Københavns Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. januar 2005 af Bostedet Solstriben. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. marts og 21. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. marts og 21. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. oktober 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Socialforvaltningen Bernstorffsgade Kbh V

Socialforvaltningen Bernstorffsgade Kbh V Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 10-03-2008 Bernstorffsgade 17 1592 Kbh V Sagsnr. 2008-15183 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og Anette.Laigaard@sof.kk.dk Dette er en anonymiseret og let

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Notat. 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser Hører til journalnummer: P Udskrevet den Notat 1 - BSU - Orientering om magtanvendelser 215-216 Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Orientering om magtanvendelse for Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i skoleåret 215/16 Afdelingerne Dagtilbud

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 Den 8. september 2010 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2005-3035-628 1/8 Den 13. maj 2009 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 2 om inspektionen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune

Magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune Magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune Baggrund Fra skoleforvaltningens side har der været et ønske om ensartede retningslinjer for magtanvendelse på skoleområdet i Randers Kommune. Hidtil har

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00347-18/LF 2/16 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Hovedbygningen... 3 Ad 4.2. Medicin og læge mv.... 4 Ad 4.2.1. Medicinhåndtering

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. Den 24. februar 2014 skrev jeg følgende til botilbuddet (herefter botilbud X ):

Ombudsmanden valgte at underrette det stedlige socialtilsyn om sagen. Den 24. februar 2014 skrev jeg følgende til botilbuddet (herefter botilbud X ): 2014-2 Anvendelse af særlige døråbnere ved udgang fra botilbud for demente Ombudsmanden rejste i forlængelse af et besøg i et botilbud for bl.a. demente en sag om brugen af særlige døråbnere. Botilbuddet

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Den 31. maj 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen

Den 31. maj 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger vedrørende forskellige

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. januar 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. og 3. december 2003 af Statsfængslet ved Horserød. I rapporten bad jeg om underretning mv.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 108 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens alm. del Bilag 108 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 108 Offentligt Behandlingshjemmet Sølyst Færgevej 3 5800 Nyborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Jeg anmodede i den endelige rapport om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation).

Jeg anmodede i den endelige rapport om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation). Den 8. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg om Direktoratet for Kriminalforsorgens bemærkninger vedrørende et

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003. I rapporten anmodede jeg bostedet og amtet om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Jeg bad arresthuset om at oplyse om de indsatte kan få opsat gardiner hvis de ønsker det/har et særligt behov for det.

Jeg bad arresthuset om at oplyse om de indsatte kan få opsat gardiner hvis de ønsker det/har et særligt behov for det. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere