Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018"

Transkript

1 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid på mere end to år og to måneder frem til beslutningen om ikke at rejse en tilsynssag var for lang. Sagsbehandlingstiden i sagen oversteg langt de mål for gennemsnitlig liggetid, som var fastsat for det kommunale tilsyn for 2015, 2016 og februar 2018 Forvaltningsret Under behandlingen af sagen gav det kommunale tilsyn borgeren fem underretninger. Forud for flere af underretningerne havde borgeren rykket det kommunale tilsyn for svar i sagen. Det fremgik af de to sidste underretninger, at det ikke var muligt at oplyse nærmere om, hvornår sagen forventedes færdigbehandlet. Ombudsmanden udtalte, at det kommunale tilsyn burde have underrettet borgeren i yderligere omfang end sket og på eget initiativ. Ombudsmanden mente også, at nogle af det kommunale tilsyns underretninger var utilstrækkelige. Ombudsmanden var enig med det kommunal tilsyn i, at der ikke skal gives en præcis angivelse af, hvornår en afgørelse kan foreligge, hvis det ikke er muligt. Efter ombudsmandens opfattelse bør myndigheden dog oplyse om, hvad sagen venter på. Ombudsmanden mente også, at det følger af god forvaltningsskik, at der i myndighedernes underretninger bør gives en tidsmæssig ramme for, hvornår en sag ud fra bl.a. de foreliggende oplysninger og sagens karakter og type kan forventes færdigbehandlet. Ombudsmanden henstillede derfor til det kommunale tilsyn, at tilsynet fremover udformede sine underretningsbreve, så de var i overensstemmelse med det, som ombudsmanden havde anført i udtalelsen. (Sag nr. 17/02564)

2 Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen: Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad undersøger jeg? Det kommunale tilsyn blev indtil 31. marts 2017 varetaget af Statsforvaltningen. Fra 1. april 2017 er det kommunale tilsyn en del af Ankestyrelsen. Nedenfor anvendes dels betegnelsen for hver af de to myndigheder, dels det kommunale tilsyn som en samlebetegnelse. Min undersøgelse drejer sig om det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid, fra Statsforvaltningen modtog din klage af 14. august 2015 over Aabenraa Kommune, frem til den 6. november 2017, hvor sagen var færdigbehandlet. 2. Kort om sagens forløb Den 14. august 2015 klagede du til Statsforvaltningen over Aabenraa Kommunes manglende behandling af en sag om ulovligt opført byggeri i landzone. Den 31. august 2015 skrev du til Statsforvaltningen, fordi du ikke havde fået nogen reaktion på din klage. Bl.a. havde du ikke modtaget en kvittering. Den 2. september 2015 rettede du telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kvitterede i den forbindelse for modtagelsen af din klage og oplyste, at Statsforvaltningen endnu ikke havde taget stilling til, om der skulle rejses en tilsynssag. Statsforvaltningen vejledte dig ifølge et telefonnotat endvidere om, at den forventede sagsbehandlingstid var 20 uger, men at sagsbehandlingstiden dog varierede meget, afhængig af sagens karakter. Den 3. februar 2016 bad Statsforvaltningen Aabenraa Kommune om at sende en redegørelse inden for 4 uger. Samme dag orienterede Statsforvaltningen dig om, at Statsforvaltningen havde bedt Aabenraa Kommune om en redegørelse. Statsforvaltningen vejledte dig i brevet om, at Statsforvaltningen endnu ikke havde taget stilling til, om der skulle rejses en tilsynssag. Desuden vejledte Statsforvaltningen i brevet om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 20 uger, dog meget afhængig af sagens karakter. 2/12

3 Den 1. marts 2016 bad Aabenraa Kommune Statsforvaltningen om en fristudsættelse på 4 uger, og den 7. marts 2016 meddelte Statsforvaltningen kommunen, at fristen var udsat. Den 7. april 2016 fremsendte Aabenraa Kommune sin redegørelse til Statsforvaltningen, og den 12. april 2016 fremkom du med dine bemærkninger til redegørelsen. Den 23. maj 2016 rykkede du Statsforvaltningen for et svar i sagen. Statsforvaltningen besvarede din rykker samme dag og oplyste bl.a., at Statsforvaltningen forventede at kunne besvare din henvendelse inden for 6 måneder. Den 30. november 2016 rykkede du på ny Statsforvaltningen for et svar i sagen. Statsforvaltningen besvarede din rykker den 6. december 2016 og beklagede, at du først nu modtog oplysning om, at det ikke havde været muligt at afslutte sagen inden for de udmeldte 6 måneder. Statsforvaltningen oplyste endvidere, at Statsforvaltningen havde mange sager til behandling, og at det ikke var muligt at give et præcist bud på, hvornår sagen kunne forventes behandlet. Statsforvaltningen vedlagde en generel orientering om sagsbehandlingen ved Statsforvaltningens tilsyn med bl.a. kommunerne. Det fremgik heraf bl.a., at Statsforvaltningen for tiden har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21 uger i tilsynssager, men at sagsbehandlingstiden i sager, hvor Statsforvaltningen afgiver en vejledende udtalelse, var betydeligt længere. Den 18. juli 2017 kontaktede du telefonisk Ankestyrelsen og udtrykte utilfredshed med, at sagen endnu ikke var afsluttet. Ankestyrelsen oplyste dig den 19. juli 2017 bl.a. om, at der endnu ikke havde været tid til at behandle sagen, og at Ankestyrelsen fortsat ikke kunne give dig et præcist bud på, hvornår sagen kunne forventes behandlet. Den 30. maj og 31. juli 2017 klagede du til mig over, at Ankestyrelsen endnu ikke havde færdigbehandlet sagen. Jeg bad den 4. september 2017 Ankestyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstiden. Jeg modtog udtalelsen den 2. oktober Den 10. januar 2018 oplyste Ankestyrelsen telefonisk, at sagen blev afsluttet den 6. november /12

4 Jeg har den 9. februar 2018 modtaget en kopi af Ankestyrelsens brev til dig af 6. november Det fremgår af brevet, at Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. 3. Ankestyrelsens bemærkninger Ankestyrelsen har i sin udtalelse af 2. oktober 2017 meddelt, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at underretning om sagsbehandlingstiden i sagen ikke fuldt ud er foregået, som den burde. Ankestyrelsen har i den forbindelse beklaget, at du først i underretningsbrevet af 6. december 2016 og i forlængelse af din rykker af 30. november 2016 modtog oplysning om, at det ikke havde været muligt at afslutte sagen inden for 6 måneder, som Statsforvaltningen havde anført i sit brev af 23. maj Ankestyrelsen har endvidere oplyst, at Ankestyrelsens ESDH-system indeholder et erindringssystem, så Ankestyrelsen har mulighed for at underrette en borger eller en virksomhed, hvis en udmeldt forventet sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. På grund af en beklagelig fejl skete dette dog ikke i din sag. Ankestyrelsen har i sin udtalelse desuden generelt oplyst, at tilsynssager som udgangspunkt behandles i den rækkefølge, de kommer ind, men at nogle sager da Ankestyrelsen behandler mange forskellige sagstyper bliver færdigbehandlet langt hurtigere end andre. Dette gælder f.eks. sager, som afvises uden høring af kommunen. Disse sager vil som et klart udgangspunkt blive færdigbehandlet betydeligt hurtigere end de sager, hvor Ankestyrelsen hører kommunen. Desuden prioriteres bl.a. klager over kommuners og regioners afgørelser om aktindsigt frem for andre sagstyper. Herudover har Ankestyrelsen generelt oplyst, at det er Ankestyrelsens erfaring, at det er meget vanskeligt at oplyse nærmere om, hvornår en konkret sag kan forventes færdigbehandlet. Dette skyldes det meget store antal sager, som Ankestyrelsen har under behandling, og at sagerne er af meget varieret kompleksitet. Afhængig af, hvor langt Ankestyrelsen er i den enkelte sag, oplyser Ankestyrelsen derfor ofte som i den foreliggende sag at Ankestyrelsen ikke kan give et præcist bud på, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. Ankestyrelsen har i den forbindelse henvist til vejledning om forvaltningsloven, pkt. 208, hvoraf fremgår, at besvarelse af rykkerskrivelser fra parter så vidt muligt bør indeholde oplysninger om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge. Ankestyrelsen har bemærket, at i de sager, hvor det 4/12

5 er muligt, oplyser Ankestyrelsen på forespørgsel, hvornår Ankestyrelsen forventer at kunne færdigbehandle sagen. Ankestyrelsen har i sin udtalelse i øvrigt bemærket, at borgere og myndigheder mv., som henvender sig til Ankestyrelsen som kommunal tilsynsmyndighed, ofte ikke vil være part i sagen, og at Ankestyrelsen ikke med sin udtalelse har taget stilling til, hvorvidt din virksomhed er part i den foreliggende sag. 4. Min vurdering 4.1. Sagsbehandlingstiden Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt en myndigheds sagsbehandlingstid i en konkret sag overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ved vurderingen af sagsbehandlingstiden i en konkret sag må man ud over eventuelle særregler på området tage udgangspunkt i den samlede sagsbehandlingstid. Derudover må man tage andre forhold i betragtning. Her tænkes bl.a. på sagens karakter, omfanget af de undersøgelser, som myndigheden skal foretage, den sædvanlige sagsbehandlingstid for den pågældende sagstype, myndighedens eventuelle udmeldinger om en forventet sagsbehandlingstid for sagen og de løbende ekspeditioner i sagen. Ligeledes kan en sag give anledning til mere generelle eller principielle overvejelser, som kan betyde en længere samlet sagsbehandlingstid. Jeg henviser i øvrigt til den beskrivelse af spørgsmålet om sagsbehandlingstid, som fremgår af overblik #11 om sagsbehandlingstid i ombudsmandens Myndighedsguide under Generel forvaltningsret (ombudsmanden.dk/myndighedsguiden) Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. (optaget i Retsinformation som nr. 73 i 1997) henstillet til samtlige ministerier, styrelser mv., at der opstilles målsætninger for, hvor hurtigt forvaltningen vil tilstræbe at behandle sager, hvor den skal træffe afgørelse i forhold til borgerne. Målsætningerne skal være forsvarlige og realistiske, og de bør være offentligt tilgængelige. Ankestyrelsen har i udtalelsen af 2. oktober 2017 henvist til de mål, som er opstillet i resultatplan for Statsforvaltningen for 2015 og i resultatplan for Ankestyrelsen for /12

6 Det fremgår af resultatplanen for Statsforvaltningen for 2015, som er tilgængelig på Statsforvaltningens hjemmeside, at der opstilles konkrete resultatkrav om gennemsnitlig alder for et sagsforløb på udvalgte områder, bl.a. for sager vedrørende kommunalt tilsyn. Jeg forstår det sådan, at Statsforvaltningen indtil 2015 havde mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid, men at dette fra 2015 blev erstattet med mål om gennemsnitlig alder for et sagsforløb. Hensigten hermed var at introducere et mål, som kunne beskrive, hvor længe en borger i gennemsnit måtte forvente at skulle afvente Statsforvaltningens afgørelse. Det fremgår af bilag 1 til resultatplanen, at gennemsnitlig sagsbehandlingstid måles ved for en given periode at tage det antal dage, der er anvendt ved hver afgjort sag, fra sagens modtagelse, til den afgøres, og dividere dette tidsforbrug med antal afgørelser i den givne periode på sagsområdet. Den gennemsnitlige alder for et sagsforløb beregnes som det samlede antal dage, sagerne på et givent sagsområde har verseret, divideret med antal åbne sager på sagsområdet. For 2015 blev der dog fastsat mål både for gennemsnitlig alder for sagsforløb og for gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2015 for alle sager vedrørende kommunalt tilsyn var 18 uger, og målet vedrørende gennemsnitlig alder for sagsforløb for disse sager var 28 uger. Det fremgår af resultatplanen for Statsforvaltningen for 2016 der også kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside at målet for gennemsnitlig liggetid for alle sager vedrørende kommunalt tilsyn for 2016 var på 27 uger. Jeg forstår, at gennemsnitlig liggetid er det samme som gennemsnitlig alder for et sagsforløb. Det fremgår af resultatplanen for Ankestyrelsen for 2017, der kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside, at målet for den gennemsnitlige liggetid for sager i det kommunale tilsyn for 2017 var på 30 uger. Sagsbehandlingstiden i sagen må således også vurderes i forhold til disse mål Fra Statsforvaltningen modtog din klage af 14. august 2015, til sagen var færdigbehandlet den 6. november 2017, gik der mere end 2 år og 2 måneder. Efter min opfattelse er en sagsbehandlingstid på 2 år og 2 måneder i en sag af denne karakter for lang. 6/12

7 Jeg har ved min vurdering bl.a. lagt vægt på, at der gik mere end 5 måneder, fra Statsforvaltningen modtog din klage, til Statsforvaltningen anmodede Aabenraa Kommune om en udtalelse, og at Statsforvaltningen og Ankestyrelsen fra Statsforvaltningen den 12. april 2016 modtog dine bemærkninger af 7. april 2016, til Aabenraa Kommunes redegørelse ikke foretog andre ekspeditioner i sagen end at besvare dine rykkere. Jeg har også lagt vægt på, at sagsbehandlingstiden i sagen langt overstiger de mål for gennemsnitlig liggetid, som er fastsat for det kommunale tilsyn for både 2015, 2016 og De forhold, som Ankestyrelsen har henvist til, om bl.a. forskelle i sagstyper og prioritering af visse sagstyper ændrer ikke ved denne vurdering. Jeg mener på den baggrund, at det er kritisabelt, at sagen var under behandling så længe. Jeg har gjort Ankestyrelsen bekendt med min opfattelse Underretning I Justitsministeriets vejledning nr af 4. december 1986 om forvaltningsloven står der følgende i pkt. 206, pkt. 207 og pkt. 208: 206. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge. Af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. juni 1997, som er omtalt ovenfor i afsnit 4.1.2, fremgår bl.a. følgende: Borgeren bør under alle omstændigheder hvor der ikke er fastsat særlige frister f.eks. i vejledninger have et svar fra myndigheden inden 1 måned efter sagens modtagelse. Træffer myndigheden afgørelse i sagen 7/12

8 inden 1 måned, udgøres svaret af afgørelsen. Er det ikke muligt at træffe afgørelse inden for denne frist, kan et foreløbigt svar til den pågældende bestå i, at myndigheden bekræfter at have modtaget sagen og oplyser, hvorpå sagen beror og så vidt muligt, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Som det fremgår af pkt. 207 i vejledningen til forvaltningsloven, jf. ovenfor, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Der ligger heri bl.a., at en myndighed hvis det viser sig, at den først udmeldte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes må underrette parten igen senest ved fristens udløb. Hvis myndigheden ikke har givet parten oplysning om en forventet sagsbehandlingstid, bør myndigheden som udgangspunkt give parten underretning hver 3. måned. Se bl.a. Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, sagen FOB , som også er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Se om underretninger også overblik #11 om sagsbehandlingstid i ombudsmandens Myndighedsguide under Generel forvaltningsret (ombudsmanden.dk/myndighedsguiden) Det kommunale tilsyn har givet fem underretninger i sagen: I forbindelse med henvendelse af 31. august 2015 og din telefoniske henvendelse af 2. september 2015 kvitterede Statsforvaltningen den 2. september 2015 telefonisk for din modtagelse af klagen og underrettede om, at den forventede sagsbehandlingstid var på 20 uger, men at dette dog varierede meget afhængig af sagens karakter. Den 3. februar 2016 orienterede Statsforvaltningen dig om, at Statsforvaltningen havde indhentet en udtalelse fra Aabenraa Kommune, og om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 20 uger, dog meget afhængig af sagens karakter. Ved brev af 23. maj 2016 besvarede Statsforvaltningen din forespørgsel af samme dato om en status i sagen. Statsforvaltningen oplyste i den forbindelse bl.a., at Statsforvaltningen forventede, at sagen ville blive afsluttet inden for 6 måneder, og at Statsforvaltningen hvis dette ikke skete ville skrive til dig igen. Den 30. november 2016 rykkede du for svar i sagen. 8/12

9 Ved brev af 6. december 2016 besvarede Statsforvaltningen din rykker. Statsforvaltningen oplyste bl.a., at det ikke var muligt at give et præcist bud på, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Statsforvaltningen beklagede samtidig, at du først på daværende tidspunkt modtog oplysning om, at det ikke havde været muligt at afslutte sagen inden for de angivne 6 måneder. Herefter modtog du igen underretning om sagens status i brev af 19. juli 2017, hvor Ankestyrelsen besvarede din telefoniske rykker af 18. juli Ankestyrelsen oplyste bl.a. i brevet, at der endnu ikke havde været tid til at behandle sagen, og at Ankestyrelsen fortsat ikke kunne give et præcist bud på, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet Ankestyrelsen har i sin udtalelse til mig af 2. oktober 2017 meddelt, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at underretning om sagsbehandlingstiden i sagen ikke fuldt ud er foregået, som den burde. Ankestyrelsen har i den forbindelse beklaget, at du først i underretningsbrevet af 6. december 2016 og i forlængelse af din rykker af 30. november 2016 modtog oplysning om, at det ikke havde været muligt at afslutte sagen inden for 6 måneder, som Statsforvaltningen havde anført i sit brev af 23. maj Jeg er enig med Ankestyrelsen i, at Statsforvaltningen af egen drift inden udløbet af de 6 måneder burde have underrettet dig om, at sagen trak yderligere ud. Jeg har i den forbindelse noteret mig Ankestyrelsens oplysning om, at Ankestyrelsens ESDH-system har et erindringssystem, så Ankestyrelsen har mulighed for at underrette en borger eller virksomhed, hvis det viser sig, at en sag trækker ud, men at det på grund af en beklagelig fejl ikke skete i din sag Herudover har jeg følgende bemærkninger til det kommunale tilsyns underretninger af dig: Statsforvaltningen kvitterede ikke skriftligt for modtagelsen af din klage og oplyste dig ikke om, hvorpå sagen beroede, og om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Du fik dog disse oplysninger i forbindelse med din telefoniske henvendelse den 2. september 2015, dvs. mindre end 3 uger efter modtagelsen af din klage. Denne første underretning ligger således inden for den frist på en måned, der fremgår af cirkulæreskrivelsen af 4. juni 1997 fra Justitsministeriet. I brevet af 3. februar 2016 skrev Statsforvaltningen bl.a. til dig, at Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 20 uger. Sagsbehandlingstiden varierer dog meget afhængig af sagens karakter. 9/12

10 Jeg forstår det sådan, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid regnes fra sagens start, og at Statsforvaltningens oplysninger derfor ikke skulle forstås som en ny underretning om, at der kunne forventes en sagsbehandlingstid på 20 uger regnet fra den 3. februar På tidspunktet for underretningen af 3. februar 2016 var der allerede gået mere end de 20 uger, som blev angivet som gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Det er på den baggrund min opfattelse, at Statsforvaltningens underretning var utilstrækkelig. Statsforvaltningen burde således efter min opfattelse have forklaret, hvorfor sagen allerede havde overskredet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, og eventuelt have angivet en tidshorisont for, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet efter modtagelsen af Aabenraa Kommunes udtalelse. Alternativt kunne Statsforvaltningen have angivet, at Statsforvaltningen ville vende tilbage herunder til spørgsmålet om sagsbehandlingstid når Statsforvaltningen havde modtaget udtalelsen fra kommunen. Herefter blev du først den 23. maj 2016 underrettet igen om en forventet sagsbehandlingstid på 6 måneder, efter at du selv havde rykket for svar. Du havde i mellemtiden modtaget kopi af Aabenraa Kommunes udtalelse af 7. april 2016 i sagen, men jeg forstår det sådan, at du ikke i denne forbindelse blev orienteret om sagsbehandlingstiden. Som det fremgår, forstår jeg ikke Statsforvaltningens brev af 3. februar 2016 sådan, at der blev givet dig en ny underretning om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. I lyset heraf mener jeg, at Statsforvaltningen før den 23. maj 2016 på eget initiativ burde have underrettet dig om, hvorfor sagens behandling trak ud, jf. det, som er anført ovenfor, om at der som udgangspunkt bør ske underretning hver 3. måned. Også i forløbet efter underretningen den 6. december 2016 burde det kommunale tilsyn på eget initiativ løbende have underrettet dig om, hvorpå sagen beroede, og om, hvornår den forventedes færdigbehandlet. Jeg mener, at det er beklageligt, at dette ikke skete For så vidt angår indholdet af underretningerne har jeg i øvrigt følgende bemærkninger: Det fremgår af underretningsbrevene af henholdsvis 6. december 2016 og 19. juli 2017, at det ikke var muligt for henholdsvis Statsforvaltningen og Ankestyrelsen at oplyse dig nærmere om, hvornår myndighederne forventede, at sagen ville være færdigbehandlet. 10/12

11 Ankestyrelsen har i sin udtalelse til mig bl.a. anført, at det er Ankestyrelsens erfaring, at det er meget vanskeligt at oplyse nærmere om, hvornår en konkret sag kan forventes færdigbehandlet. Dette skyldes det meget store antal sager, som Ankestyrelsen har under behandling, og at sagerne er af meget varieret kompleksitet. Afhængig af, hvor langt Ankestyrelsen er i den enkelte sag, oplyser Ankestyrelsen derfor ofte som i den foreliggende sag at Ankestyrelsen ikke kan give et præcist bud på, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet. Ankestyrelsen har i den forbindelse henvist til vejledning om forvaltningsloven, pkt. 208, hvoraf fremgår, at besvarelse af rykkerskrivelser fra parter så vidt muligt bør indeholde oplysninger om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge. Ankestyrelsen har bemærket, at i de sager, hvor det er muligt, oplyser Ankestyrelsen på forespørgsel om, hvornår Ankestyrelsen forventer at kunne færdigbehandle sagen. Jeg bemærker, at det ikke kun er ved besvarelse af rykkerskrivelser, at det så vidt muligt skal oplyses, hvornår sagen forventes færdigbehandlet. Det skal også ske i forbindelse med de underretninger, som en myndighed er forpligtet til at give af egen drift, jf. ovenfor. Jeg bemærker også, at der ud over mulig underretning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge, skal gives underretning om, hvorpå sagen beror, dvs. hvad sagens afgørelse venter på. Se i den forbindelse Folketingets Ombudsmands beretning for 2011, sagen FOB , som også er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Jeg er enig med Ankestyrelsen i, at der ikke skal gives en præcis angivelse af, hvornår afgørelsen kan foreligge, hvis dette ikke er muligt. Myndigheden bør imidlertid efter min opfattelse oplyse, hvad sagens afgørelse venter på, herunder f.eks. hvorfor det ikke har været muligt at træffe afgørelsen inden for de mål, som myndigheden har offentliggjort. Jeg mener også, at det må følge af god forvaltningsskik som bl.a. udmøntet i vejledningen til forvaltningsloven og cirkulæreskrivelsen om mål for sagsbehandlingstid at der bør gives en tidsmæssig ramme for, hvornår sagen ud fra de foreliggende oplysninger og sagens karakter og type mv. kan forventes færdigbehandlet. Dette kan f.eks. være ved at angive et tidspunkt for, hvornår afgørelsen senest forventes truffet, eller et rimeligt interval, inden for hvilket afgørelsen forventes truffet. Samlet set mener jeg således ikke, at indholdet af Statsforvaltningens og Ankestyrelsens underretninger af 6. december 2016 og 19. juli 2017 er tilstrækkeligt. 11/12

12 Jeg er opmærksom på det, som Ankestyrelsen har anført, om at borgere og myndigheder mv., som henvender sig til Ankestyrelsen som kommunal tilsynsmyndighed, ofte ikke vil være part i sagen, og at Ankestyrelsen ikke med sin udtalelse har taget stilling til, hvorvidt din virksomhed er part i den foreliggende sag. Jeg finder dog ikke, at dette ændrer ved det, som jeg har anført ovenfor. Så længe Ankestyrelsen ikke har forholdt sig til, om den, som henvender sig til tilsynet og er adressat for tilsynets breve i sagen, er part i sagen, må tilsynet således efter min opfattelse skulle følge de retningslinjer for underretning, som er beskrevet ovenfor. Jeg har gjort Ankestyrelsen bekendt med min opfattelse for så vidt angår underretningerne og henstillet, at underretninger fremover udformes, så de er i overensstemmelse med det, som jeg har anført. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Ankestyrelsen meddelte mig i brev af 23. maj 2018, at det kommunale tilsyn har ændret sin underretningsprocedure i overensstemmelse med det, som jeg har anført. 12/12

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Skattedepartementets og statsskattedirektoratets behandling af en sag, herunder manglende besvarelse af erindringsskrivelser, gav på nogle

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet.

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet. 2009 12-2 5½ års samlet sagsbehandlingstid hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Lødigheden af Patientklagenævnets mange beklagelser og løfter En far til en psykisk syg ung mand som havde begået selvmord,

Læs mere

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang 2014-41 Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang En advokat klagede til ombudsmanden over Energitilsynets sagsbehandlingstid i en sag om kontrol af

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter FOU nr 2013.0022 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2013-22. Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag.

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag. 1 Den 23. maj 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 5. september 2000 af Køge Kommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål som inspektionen har givet anledning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr.

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. Ankestyrelsen Tilsynet Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. 18-45274 Ankestyrelsen, Tilsynet har i brev af 27. august 2018 bedt Regionsrådet

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune Peter Stenz Egestad Ahlvej 20 8400 Ebeltoft Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune 15. marts 2018 Du har den 2. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Syddjurs Kommune

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Henvendelse om Faxe Kommune journalnummer K

Henvendelse om Faxe Kommune journalnummer K Faxe kommune Frederiksgade 9Rådhuset 4690 Haslev Henvendelse om Faxe Kommune journalnummer 09.17.00-K03-1-17 Vi kan til orientering oplyse, at Ankestyrelsen i dag har sendt vedlagte brev til Lars Folmann

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriet traf en afgørelse efter 48, stk. 1, i lov om Københavns Kommunes styrelse på baggrund af to udtalelser, som klageren i sagen

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere