Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale"

Transkript

1 Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Den politiske Sundhedsaftale er bygget op om følgende vision; Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår. Hertil kommer, at der er formuleret 4 overordnede politiske pejlemærker, hvortil der knyttet politiske mål; 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk Mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet. Det skal almen praksis, kommuner og sygehuse samarbejde med borgeren 2. Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres Politisk Mål: Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur Politisk Mål: Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Parterne skal i respekt for hinanden forpligte sig til, at ændringer i egen kapacitet, arbejdstilrettelæggelse og flytning af konkrete opgaver sker velplanlagt og koordineret med borgerens behov i centrum. 4. Sundhedstilbud på nye måder Politisk Mål: Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. I Den Administrative Sundhedsaftale er der indenfor hvert af nedenstående indsatsområder beskrevet en række konkrete indsatser, som har til formål at indfri ét eller flere af de politiske mål. 1. Forebyggelse 2. Behandling og pleje 3. Genoptræning og rehabilitering 4. Sundheds IT og digitale arbejdsgange Herunder er disse konkrete indsatser oplistet samt en angivelse af, hvilket politisk mål, indsatsen skal medvirke til at indfri. Sidstnævnte er markeret med en pil.

2 1. Sundhedsaftale om Forebyggelse Formål indsatsområdet Forebyggelse Det overordnede formål med indsatsområdet er, at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats af høj kvalitet. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Konkrete indsatser I afsnittet vedr. forebyggelse i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser fremsat: Arbejdsdeling indenfor tobak, alkohol og stoffer Fokus på henvisning til kommunale forebyggelsestilbud indenfor tobak, alkohol og stoffer. Der er fastsat årlige måltal for henvisning i hele aftaleperioden. Arbejdsdeling og borgere med psykiatriske lidelser Gruppen af borgere med psykiske lidelser skal stratificeres med henblik på afklaring af, hvor forskellige grupper mest hensigtsmæssigt kan modtage forebyggende tilbud. Monitorering af børn og unges sundhed og trivsel Der arbejdes på at etablere et fælles kommunalt datagrundlag, der kan monitorere på børn og unges sundhed og trivsel. Forebyggende helbredsundersøgelser til børn Beskrive og implementere en proaktiv indsats, der øger antallet af børn, der deltager i forebyggende helbredsundersøgelser. Der skal sikres kommunikation mellem almen praksis om den kommunale sundhedspleje om de børn, hvor der opstår bekymring for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling. Forældrene inddrages i al kommunikation omkring barnet. Forløbsprogram for overvægtige børn Udvikling af et forløbsprogram for overvægtige og svært overvægtige børn og unge. Programmet skal beskrive det optimale tilbud samt arbejdsdeling mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. I forløbsprogrammet inddrages erfaringer fra tidligere projekter mellem Aalborg Kommune og Børnespecialet på Aalborg Universitetshospital. Forældreuddannelser Alle kommuner skal indenfor aftaleperioden etablere forældreuddannelser i samarbejde med regionen Jordemodervæsen. De tværsektorielle tilbud til førstegangsfødende skal være af sammenhængende karakter. Side 2 af 13

3 Specialtilbud til gravide - Familieambulatoriet Det skal sikres, at alle gravide i målgruppen kan modtage tilbuddet. Der skal udarbejdes forslag til samarbejdsmodeller, der imødekommer de geografiske udfordringer. Andre udsatte gravide Det afdækkes hvilke grupper af sårbare og socialt udsatte gravide, der ikke kan deltage i forældreuddannelserne eller er i målgruppen for Familieambulatoriet. Tidlig opsporing af børn og unge med psykiske problemer Udviklingstendenser omkring børn og unge med trivselsproblemer udveksles mellem parterne. Der skal fremsættes forslag til forebyggende indsatser. Informationsindsats om sundhedsvæsen, sundhed og forebyggelse Det afdækkes, om der er behov for en fælles indsats, der sikrer information til borgere om sundhedsvæsenet, sundhed og forebyggelse. En fælles løsning, der omfatter eks. sundhedscentre, sygehuse og almen praksis beskrives. Den regionale rådgivningsforpligtelse Regionen vil tilbyde tværsektorielle temadage, tilrettelægge kursusforløb og informere om tilgængelige tilbud. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Kompetenceudvikling Sammenhæng i den regionale og kommunale forebyggelsesindsats skal bygge på samme faglige dokumentation/evidens. Tværsektoriel kompetenceudvikling skal medvirke til at sikre dette. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Samarbejdsaftaler om infektionshygiejne Alle kommuner skal inden 2017 have adgang til infektionshygiejne. Forskellige modeller for samarbejdsaftaler og rådgivning skal være opdaterede i overensstemmelser med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Særligt om MRSA (MethicillinResistent Staphylococcus Aureus) Regionen har en MRSA-enhed, der tilbyder vederlagsfri rådgivning ift. at forebygge spredning af MRSA. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Side 3 af 13

4 Tidligere sundhedsaftaler Forebyggelsesdelen i Den Administrative Sundhedsaftale bygger videre på nedenstående elementer, som er aftalt i de forrige sundhedsaftaler. Arbejdsdeling mellem almen praksis, kommuner og sygehuse på forebyggelsesområdet Indsatsen vedrørende børn af psykisk syge Skabelon Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om den tidlige indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier (Familieambulatoriet) Side 4 af 13

5 2. Sundhedsaftale om Behandling og Pleje Formål indsatsområdet Behandling og Pleje Det overordnede formål med indsatsområdet er, at alle borgere med behov herfor tilbydes sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Konkrete indsatser I afsnittet vedr. behandling og pleje i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser fremsat: Øget fokus på borgerinddragelse og særlige målgrupper Der skal i alle forløb være tale om en ligeværdig dialogbaseret tilgang med henblik på at tilrettelægge det rigtige forløb. Herudover er følgende aftalt: Nationale kliniske retningslinjer implementeres De nationale kliniske retningslinjer implementeres løbende, efterhånden som de udarbejdes. Tværsektoriel Stafetholder Konceptet med en stafetholder udvikles tværsektorielt, så der sikre et fælles koncept og ejerskab hertil. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Styrkelse borgernes brug af livstestamente I aftaleperioden skal der ske en styrkelse af borgeres brug af livstestamente, så borgerens valg respekteres. Vurdering af eksisterende datakilder Det skal vurderes om eksisterende datakilder (f.eks. Sundhedsprofilen) er tilstrækkelige til at vurdere udvikling, eller om der er brug for supplerende datamateriale. og hinanden om Sikring af differentierede tilbud med udgangspunkt i borgerens ressourcer For at mindske uligheden i sundhed skal der udvikles differentierede tilbud, så borgernes mulighed for at få samme udbytte af sundhedsvæsenets øges. Side 5 af 13

6 Udvidelse af målgruppen for kommunernes udgående funktioner i akutte forløb I aftaleperioden skal der arbejdes på at udvide målgruppen for den eksisterende udgående funktion til at omfatte alle voksne borgere. På sigt skal den kommunale udgående funktion kunne håndtere lettere, akutte psykiatriske problemstillinger. Samarbejdsaftaler mellem kommunale aktutfunktioner og regionale behandlingstilbud Det sundhedsfaglige indhold på akutpladser skal afklares i en dialog mellem kommuner, almen praksis og sygehuse via en samarbejdsaftale. En forudsætning for relationel og sikker drift er lægedækning. Optimering og nytænkning af vores eksisterende sundhedstilbud Det Nordjyske storskalaprojekt TeleCare Nord er et eksempel på, hvordan eksisterende behandlingsregimer udfordres og inddrager borgeren i kontrol og behandling på en ny måde ved hjælp af teknologi. Det er aftalt, at sundhedstilbuddenne skal optimere og inddrage teknologi, hvor det giver en bedre kvalitet for borgeren og/eller er billigere for samfundet. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Samarbejde på tværs NordKap skal tilbyde en koordinerende rolle i forhold til de kommunalt ansatte praksiskonsulenter såfremt kommunerne ønsker dette samt bevilger timer til konsulenternes deltagelse. Formålet er at styrke netværk og understøtte forpligtende fælles kommunale initiativer. Etablering af processer til sikring af udviklingen af det nære samarbejde mellem kommune og almen praksis (f.eks. i form af praktikophold eller fælles kompetenceudvikling). Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Den gode henvisning Udarbejdelse en evaluering og eventuelt en revidering af vejledningen om den gode henvisning med baggrund i de nationale tiltag. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Den gode epikrise Udarbejdelse en evaluering og eventuelt en revidering af vejledningen om den gode epikrise; herunder afklaring retningslinjer for, hvornår epikrisen udsendes, hvad den skal indeholde og hvornår den kan forventes læst. Kontaktmulighed til sygehusambulatorier og sygehusafdelinger Side 6 af 13

7 Etablering af en kontaktordning på baggrund af de erfaringer (evaluering), der er på kontaktordningen, der er på sygehusets akutområde; En kontaktordning, hvor borgere og evt. pårørende, kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger har mulighed for at kontakte ambulatorium eller udskrivende afdeling telefonisk i op til tre hverdage efter besøget/udskrivelsen og få et hurtigt svar. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Kontaktmulighed til sygehusambulatorier og sygehusafdelinger Implementering af en ensartet model for lettere telefontilgængelighed mellem sygehuslæge og praktiserende læge. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Problemstillinger ved medicinhåndtering ved sektorovergange Udarbejdelse af en beskrivelse af de problemstillinger, som implementeringen af FMK ikke løser og en beskrivelse af eksisterende organisering af medicinområdet, og igangsætte tiltag, som kan medvirke til at forbedre patientsikkerheden. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Tidligere sundhedsaftaler Behandling og Pleje delen i Den Administrative Sundhedsaftale bygger videre på nedenstående elementer, som er aftalt i de forrige sundhedsaftaler. Sundhedsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om forløbskoordinering af den ældre medicinske patient Aftale vedrørende voksne med sindslidelse Aftale vedrørende børn og unge med sindslidelse Aftale vedrørende retspsykiatriske patienter Aftale vedrørende mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Aftale vedrørende ældrepsykiatriske patienter Side 7 af 13

8 3. Sundhedsaftale om Genoptræning og rehabilitering Formål indsatsområdet Genoptræning og rehabilitering Det overordnede formål med indsatsområdet er, at borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk eller psykisk sygdom ved behov for genoptræning og rehabilitering tilbydes et sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Konkrete indsatser I afsnittet vedr. genoptræning og rehabilitering i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser fremsat: Overordnet fokus Der skal i den kommende periode arbejdes systematisk med at udbrede ICF tankegangen (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) Både indenfor psykiatri og somatik. Støtter op omkring sætningen umiddelbar før visionen i Sundhedsaftalen Dette ud fra en fælles forståelse af at borgerne skal kunne opnå og vedligeholde den bedst muligt fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne med henblik på at bevare eller opnå uafhængighed og selvstændighed (WHO s definition). Børn og unge med erhvervet / medfødt hjerneskade Fortsat forankring af et kontaktpunkt i kommune og region således at information bliver videreformidlet i rette tid, og til de rette personer / instanser i hver af sektorerne. Sikring af elektronisk kommunikation på området i lighed med det, der kendes fra voksenområdet. At undersøge om erfaringerne fra voksenområdet omkring en tidlig og struktureret dialog eller lignende modeller kan finde anvendelse på børneområdet. Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet. Det skal almen praksis, kommuner og sygehuse samarbejde med borgeren Voksne med erhvervet hjerneskade Udvikling og forankring af en tidlig og struktureret dialog i sektorovergangen for voksne med erhvervet hjerneskade. Implementering og monitorering af det nye tværsektorielle samarbejde omkring rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i relation til den regionale omstrukturering af indsatsen på apopleksiområdet. Parallelt til børneområdet skal der fortsat være fokus på at sikre et kontaktpunkt i kommunen og i regionen m.h.p. at sikre den tværsektorielle kommunikation. Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet. Det skal almen praksis, kommuner og sygehuse samarbejde med borgeren Hjælpemidler og behandlingsredskaber Konsolidering, kvalitetssikring og videreudvikling af den sikre drift, der med Casekatalog og den samarbejdsorganisation omkring håndtering af enkeltsager, er skabt og udviklet i den første aftaleperiode. Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet. Det skal almen praksis, kommuner og sygehuse samarbejde med borgeren Side 8 af 13

9 Genoptræning Implementering af forventet ny model for stratificering af patienter på genoptræningsområdet. JF. ny vejledning for genoptræningsområdet er en ny stratificering af patienterne i 4 kategorier blevet et centralt emne, som forventes at blive udgangspunktet for arbejdet på genoptræningsområdet fremover. Styrket samarbejde mellem terapeuter i kommunerne og både sygehuse og almen praksis. Kortest mulig ventetid har været et krav gennem de senere år, og det er rigtigt i mange tilfælde, men langt fra alle. Samtidig er monitorering af ventetid meget usikker, blandt andet fordi der ikke findes koder for at patienten fx udebliver fra den første træning, at patienten fx selv vælger at udskyde starttidspunktet eller at anden faglig prioritering kan være skyld i en længere ventetid. Kompetenceudvikling gennem nye måder at samarbejde på. Der er et ønske om at styrke den tværsektorielle kompetenceudvikling indenfor genoptræningsområdet, herunder at udvikle nye måder at samarbejde på fx ved i højere grad at have delestillinger eller benytte jobrotation mellem sygehuse og kommuner. Region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden. Kronikerindsatsen Monitorering af kronikerindsatsen. Der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal se på mulighederne for en tværsektoriel monitorering af kronikerindsatsen. Håndtering af udfordringerne omkring mennesker med flere samtidige kroniske sygdomme. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan udfordringerne for de mennesker, der har flere samtidige kroniske sygdomme, håndteres. Mulighed for rådgivning og vejledning fra det specialiserede niveau, både generelt og i enkeltsager. Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste Træning i stedet for operation Der udarbejdes og implementeres en model for kvalitetssikring af træning i stedet for operation i regi af den kommende sundhedsaftale. Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og med størst mulig kvalitet. Det skal almen praksis, kommuner og sygehuse samarbejde med borgeren Borgere med kroniske smertepatienter udvikle koordineret tværsektoriel indsats Der udvikles et pilotprojekt, hvor den tværsektorielle koordinerede indsats (herunder fælles tilgang og kompetenceudvikling) udvikles, afprøves og evalueres. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Ligestilling af psykiatri og somatik Der udformes et projekt, hvor integration af forskellige områder er i fokus. Målgruppen skal i første omgang være personer med angst og / eller depression, men det er hensigten at den senere udvides til også at omfatte mennesker med personlighedsforstyr- Side 9 af 13

10 relser. Der lægges op til at både sygehuse og almen praksis skal kunne henvise til disse tilbud. Projektet monitoreres og evalueres, gerne med udgangspunkt i ICF modellen, således at der også varetages et helhedssyn i denne del af projektet. Med den økonomi vi har til rådighed, skal vi på nye måder skabe mere livskvalitet og sundhed for borgeren. Sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste Tidligere sundhedsaftaler Genoptræning og rehabiliterings delen i Den Administrative Sundhedsaftale bygger videre på nedenstående elementer, som er aftalt i de forrige sundhedsaftaler. En stor del af den generelle arbejdsdeling for indsatsområdet er skitseret i de aftaler, der videreføres i Den Tværsektorielle Grundaftale, som er; Hjælpemidler og behandlingsredskaber Genoptræning Kronikerområdet; Rammeaftalen, som skitserer de generelle principper; de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler for KOL, Hjerte-kar, Diabetes, Demens, Rehabilitering og paliation i forbindelse med kræft, som konkretiserer arbejdsdelingen indenfor de enkelte områder. Børn og unge med erhvervet hjerneskade Voksne med erhvervet hjerneskade I det omfang det er nødvendigt revideres aftalerne. Det er allerede aftalt, at følgende aftaler skal revideres; Genoptræning - idet en ny bekendtgørelse og en ny vejledning træder i kraft d. 1. januar Rammeaftalen for kronikerområdet. De sygdomsspecifikke sundhedsaftaler for Diabetes, KOL og Hjerte-karsygdomme - så de lever op til gældende retningslinjer. Sundhedsaftalerne for både børn og unge med erhvervet / medfødt hjerneskade og voksne med erhvervet hjerneskade - idet der p.t. sker ændringer i arbejdsdelingen, bl.a. i relation til regionens nye organisering af hjerneskadeområdet. Desuden skal der være en opmærksomhed på, at den nye vejledning på genoptræningsområdet også kan få betydning for hjerneskadeområdet. Aftalen inkluderer desuden to nye områder: træning i stedet for operation styrket tværsektoriel indsats for borgere med kroniske smerter. Side 10 af 13

11 4. Sundhedsaftale om Sundheds IT og digitale arbejdsgange Formål indsatsområdet Sundheds IT og digitale arbejdsgange Det overordnede formål med indsatsområdet er at sikre sammenhæng i data og processer på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, så overgange og samarbejdet mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet kan ske planlagt, hurtigt og sikkert, og så risikoen for genindlæggelser, fejlmedicinering og unødige hjemmebesøg mv. reduceres.. I Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er der defineret en række krav som aftalen skal leve op til. Herunder er de konkrete indsatser angivet; dog uden, at der er fastsat et politisk mål. Dette skyldes, at indsatserne i dette indsatsområde primært fungerer som understøttende i forhold til de øvrige indsatsområder og dermed er medvirkende til at indfri alle de politiske mål. Konkrete indsatser I afsnittet vedr. Sundheds IT og digitale arbejdsgange i udkast til Den Administrative Sundhedsaftale er følgende konkrete indsatser fremsat: Konkrete indsatser (elektronisk understøttelse af samarbejde i Sundhedsaftalen) Forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse Arbejdsdelingen indenfor alkohol, tobak og stoffer; Der opbygges en elektronisk henvisningsstruktur, hvor almen praksis og sygehusene via sygehushenvisningen kan henvise borgere til kommunal forebyggelse indenfor alkohol, tobak og stoffer. Forebyggende helbredsundersøgelser til børn. Der skabes mulighed for elektronisk kommunikation mellem almen praksis og de kommunale sundhedstjenester, der kan understøtte et tværsektorielt samarbejde omkring sårbare børn. Det undersøges, om det er muligt at kommunikationen mellem almen praksis og sundhedstjenester om bekymringsbørn kan ske via MedComs korrespondancemeddelelser. Behandling og Pleje Samarbejdsaftale om anvendelse af korrespondancemeddelelser: I dag anvendes korrespondancemeddelelsen i stigende omfang i den tværsektorielle kommunikation om borgeren. Det er aftalt, at der laves en samarbejdsaftale for anvendelsen af korrespondancemeddelelser i kommunikation mellem kommune, sygehus og almen praksis. Herunder afklares det, hvad en korrespondancemeddelelse skal indeholde. Det skal undersøges, om der er mulighed for at bruge korrespondancemeddelelsen som grundmodel på tværs af forløb. Projekt til optimering af den digitale arbejdsgang i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger: I aftaleperioden gennemføres et tværsektorielt projekt om at optimere arbejdsgange i forbindelse med anvendelse af MedCom hjemmeplejesygehusstandarderne ved indlæggelse og udskrivning. Formålet er at optimere Side 11 af 13

12 den faglige anvendelse, sikre det faglige indhold, udveksle meddelelserne rettidigt og anvendes i relevant omfang. Ambulatorieområdet: Ambulatorieområdet og de korte indlæggelser er i dag ikke understøttet elektronisk. Det aftales, hvordan og under hvilke rammer dette område fremadrettet kan digitaliseres. Forsat udbredelse og optimeret anvendelse af MedCom-standarder: En del af samarbejdet er understøttet ved MedCom standarder, der er implementeret i Nordjylland. Der er mulighed for videreudbredelse af eksisterende standarder til understøttelse af andre og nye samarbejdsflader. I aftaleperioden udbredes MedCom-standarderne der, hvor standarderne understøtter det faglige samarbejde de tekniske muligheder er tilgængelige. Der arbejdes fortsat med et fokus på teknisk udvikling og forbedring af standarderne. Dels i selve standardbeskrivelsen, men også i egen brugergrænseflade - herunder sammenhæng til eksisterende fagsystemer samt mulighed for autogenerede data og minimering af dobbeltregistrering. Der sættes i aftaleperioden fokus på samarbejdet om anvendelsen af MedCom-standarder fx ved epikriser, henvisninger, hjemmepleje-sygehusstandarder, og korrespondancemeddelelser. Afklaring af hvordan MedCom kommunikationsstanderne skal implementeres i psykiatrien: Det har tidligere været er aftalt, at MedCom kommunikationsstandarderne skulle implementeres på psykiatriområdet. Dette har ikke vist sig teknisk muligt. I aftaleperioden sættes der fokus på digital understøttelse af psykiatri- og socialområdet. Herunder skal det afklares, om MedCom-standarderne kan anvendes. Mulige løsninger implementeres i aftaleperioden. Teknisk muliggørelse af IT-understøttet kommunikation på børneområdet: Sundhedsaftalen om kommunikation på fødselsområdet er på vej til at blive taget i brug. Fra marts 2015 kan alle kommuner kommunikere elektronisk. På børneområdet i øvrigt mangler nogle kommuner den IT-platform, der skal til, for at kunne understøtte kommunikation børneområdet. Nationalt mangler der standarder på området. Der sættes i aftaleperioden fokus på digital understøttelse af samarbejdet på børneområdet på tværs af psykiatri, almen praksis, sundhedsplejersker, familieafdelinger, børneafdelinger mv. Genoptræning og rehabilitering Indenfor genoptræning og hjælpemidler har den elektroniske kommunikation overvejende drejet sig om envejskommunikation fx ved genoptræningsplaner og henvisning fra almen praksis til sygehuse og kommuner. Der er et øget fokus på, hvordan anden elektronisk kommunikation kan understøtte det tværsektorielle arbejde. Parterne har således et ønske om at udvikle den elektroniske kommunikation i forhold til; Kommunikation om behandlingsredskaber og hjælpemidler Side 12 af 13

13 Ambulante kontroller på sygehus i forbindelse med genoptræningsforløb i kommunerne At understøtte en direkte kommunikation mellem terapeuter i kommunerne og de behandlende sundhedspersonaler på sygehusene At understøtte kommunikation på hjerneskadeområdet (både børn/unge og voksne) Telemedicin og telesundhed Med afsæt i TeleCare Nord undersøges i aftaleperioden muligheder for at igangsætte nye telemedicinske storskalaprojekter indenfor andre sygdomsområder. Telemedicinsk Sårvudering Telemedicinsk sårvurdering indgår i den nationale handleplan for telemedicin i Danmark. Projektetperioden løber frem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har i oktober 2014 besluttet at telemedicinsk sårvurdering skal overgå til drift. Det Fælles Medicinkort I Region Nordjylland er FMK taget i anvendelse på alle sygehuse i 2012, og de praktiserende læger har taget FMK successivt i brug. I efteråret 2014 anvender ca. 95 % de praktiserende læger FMK. Kommunerne er i gang med udrulningen. Etablering af en overordnet styringsmodel for tværgående IT samarbejde Der etableres i aftaleperioden en overordnet styringsmodel for det tværgående itsamarbejde og projekter som en del af sundhedsaftalesamarbejdet, som kobles tæt til den øvrige organisering. Kvalitetsudvikling og data Digital kommunikation og digitale arbejdsgange i almen praksis, kommunale tilbud og sygehuse bidrager til at dokumentere indsatser, blandt andet med henblik på at sikre ensartet kvalitet og understøtte kvalitetsudvikling fremadrettet. De registrerede data giver mulighed for udtræk til evaluering, information om patientforløb samt projekter. Data kan danne grundlag for at prioritere konkrete projekter og indsatser som i tripel aim tankegangen. Data kan anvendes af aftalens parter under hensyn til gældende lovgivning. Side 13 af 13

Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale

Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Sammenhæng ml. Den Politiske og Administrative Sundhedsaftale Den politiske Sundhedsaftale er bygget op om følgende vision; Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper.

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper. 1. Status fra arbejdsgruppe vedr. forebyggelse Arbejdsgruppen har planlagt i alt 5 møder incl. Kick-off seminar. 2 møder har allerede været afholdt. Møderne er tematiserede, således at det så vidt muligt

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Indsatsområde: Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Indsatsområde: Sundheds IT og digitale arbejdsgange. Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. Version 4: er tilrettet og

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1.

Projekter der er iværksat i 2015 (prioriteret af SKU) Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen Slutafrapportering. 1. Version 11.05.15 Oversigt over aktive projekter Projekterne er iværksat på 2 forskellige baggrund: - Projekter der er iværksat før - Projekter der er iværksat i og fremefter Afsnit i Sundhedsaftale Beskrivelse

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Én sundhedsaftale pr. region

Læs mere

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning.

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning. Patientforløb AC fuldmægtig Maja Lynderup Behrmann Direkte +4520591066 m.behrmann@rn.dk Sagsnummer 2014-016996 24. januar 2017 NOTAT Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015.

Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning. Projektet er afsluttet, og DAS orienteres herom d. 18. maj 2015. Afsluttede projekter Afsnit i Sundheds aftale TSG Beskrivelse af projekt Indsatsområde Status på indsatsen SlutafrapporterinOpfølgning Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Oplæg hos Danske Sygeplejeråd om Sundhedsaftalen

Oplæg hos Danske Sygeplejeråd om Sundhedsaftalen Oplæg hos Danske Sygeplejeråd om Sundhedsaftalen 2015 2018 Udviklingskonsulent Inge Kjær Andersen ikan@rebild.dk Chefkonsulent Jane Pedersen jp@rn.dk Program for eftermiddagen Præsentation En lille motionsleg

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Sammenhæng og tidlig indsats. Status- og Midtvejskonference 9. juni 2016

Sammenhæng og tidlig indsats. Status- og Midtvejskonference 9. juni 2016 Sammenhæng og tidlig indsats Status- og Midtvejskonference 9. juni 2016 Du danske sommer 1. Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011.

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Grøn: Forløber planmæssigt Gul: Har udfordringer i forhold

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018

Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018 Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisering... 5 2.1. Politisk organisering... 5 2.2. Administrativ organisering... 6 3. Tværgående temaer... 7 3.1.

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Den Administrative Sundhedsaftale

Den Administrative Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 2 Den Administrative Sundhedsaftale Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING....................................... 4 2. ORGANISERING....................................

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Sundhedsaftale om Forebyggelse

Sundhedsaftale om Forebyggelse Sundhedsaftale om Forebyggelse Indledning Sundhedsaftalen om forebyggelse har fokus på sammenhængende forebyggelsesforløb på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis. Der er opmærksomhed på borgere/patienter,

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere