Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier"

Transkript

1 Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Pjecen er en forkortet udgave af Støj fra procesudstyr i støberier udarbejdet af Rudolf Crepaz, Teknologisk Institut, Center for Materialeteknologi. Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdsmiljøbutikken tlf Bestillingsnummer: ( Tekst: Ingrid Pedersen/ Redaktionen.dk Foto: Jens Bach og Harry Nielsen Layout: Thomas Olivarius Tryk: Hafnia Tryk A/S Oplag:1000 Marts 2003 ISBN nr.:

3 Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Der er larm i støberierne. For meget larm. Det konstaterede Arbejdstilsynet allerede under indsatsen Sikkerhed i Støbeskeen i Nu skal der findes løsninger på støjproblemet, og derfor har Industriens Branchearbejdsmiljøråd i samarbejde med Teknologisk Institut undersøgt forholdene på tre sjællandske støberier. Støjmålingerne er udført af Delta, Dansk Elektronik, Lys & Akustik. Formålet med projektet var at afdække støjkilderne og deres arbejdsmiljømæssige belastning og undersøge mulighederne for at dæmpe støjen, dels ved at finde støjsvagt proces- og hjælpeudstyr, dels ved at ændre på eksisterende udstyr, så det støjer mindre. De tre støberier laver forskellige produkter og anvender forskellige metaller, men de bruger de seks processer: sandbehandling, form- og kernefremstilling, smeltning, støbning, udslagning og rensning. Et af støberierne bruger især aluminium, et andet stål og bronzelegeringer, det tredje zink og aluminium. Projektet er støttet af Arbejdsministeriet. Indhold: Støj og størrelse... side 5 Indkøb af maskiner... side 5 Flyt udslagning... side 5 Kun én i hver kabine... side 6 Del processerne op... side 6 Løsninger... side 6 Primære støjbekæmpelsesmuligheder... side 7 Sekundære støjbekæmpelsesmuligheder... side 8 Ventilationsanlæg... side 10 Induktionsovne... side 10 Trykstøbemaskiner... side 10 Regler om støj... side 11 3

4 Kortlægningen af støjproblemerne på de tre udvalgte støberier viser, at akustikken er dårlig, lokalerne er store, og der er ikke meget støjdæmpning. Vægge og lofter er hårde uden støjabsorberende materialer. Flere arbejdsprocesser foregår lige ved siden af hinanden uden afskærmning og støjende og mindre støjende arbejde foregår side om side, så alle bliver påvirket af støjen. Håndtering af materialer foregår uden at tænke på, at støjen generer kollegerne. Kast og slag giver høje, pludselige lyde, som efter kort tid kan give permanente høreskader. Erfaringen fra de tre støberier er, at de støjdæmpende foranstaltninger bliver brugt, når de er til stede. Er der støjdæmpende døre, lukkes de, det samme gør døre til rensekabiner, og høreværn anvendes i vid udstrækning. Der er dog også eksempler på, at forsøg på støjdæmpning ikke var gennemtænkt, før de blev gennemført. F.eks. må en medarbejder, der arbejdede ved en indkapslet udslagningrist, stikke hovedet gennem en gummipakning i den støjdæmpende dør for at følge forløbet. En plexiglasrude i en del af døren kunne løse problemet. Støjmålingerne på de danske støberier er blevet sammenlignet med tilsvarende svenske og tyske målinger, og resultatet viser, at støjproblemerne er næsten de samme i de tre landes støberier. Det højeste støjniveau er ved sprøjtestøbemaskinerne, udslagning ( specielt kerneudslagning) og rensningsprocessen. Det er dem, man skal se på, når støjen på støberierne skal reduceres. Det er især disse processer og hjælpeudstyr, der er skyld i, at støj - en ofte ligger langt over de 85 db, der er grænsen. renseprocesser form- og kernefremstillingsmaskiner smelteovne og chargseringsprocessen påføring af slipmidler renblæsning af modeller og værktøjer udslagning ventilationsanlæg hydraulikstationer trykudligning ved pneumatiske ventiler 4

5 Støj og størrelse Ønsket om at gøre maskiner så små og kompakte som muligt betyder, at hensynet til støj er blevet overset i konstruktionen. Sammenbygning af støbeenheden, hydraulikpumpen og motoren medfører, at maskinerne afgiver støj, der belaster de ansatte hele arbejdsdagen. Tonernes varieren og høje niveau giver risiko for høreskader og virker generende og dermed trættende. Den kompakte konstruktion betyder, at der simpelt hen ikke er plads til at lave støjdæmpende foranstaltninger og f.eks. temperaturfoldene forhindrer det. Støjdæmpning på eksisterende maskiner er derfor et næsten uløseligt problem indenfor rimelige økonomiske rammer. Støjdæmpningen vil i de fleste tilfælde betyde en ombygning af maskinen, så hydraulikpumpen bliver en selvstændig enhed, der kan støjdæmpes eller flyttes til et separat lokale. Når der skal købes nye maskiner, bør der stilles støjkrav til leverandøren. Det kan gøres med henvisning til Maskindirektivet. Maskindirektivet Direktivet gælder for de fleste maskiner indenfor støbeindustrien. Det stiller ikke krav til overholdelse af en støjgrænse, men er der foretaget en støjmåling, kan man sammenligne de støjniveauet for de forskellige maskiner. Direktivet medfører at leverandører har pligt til at foretage de støjdæmpende foranstaltninger på maskinen, man med rimelighed kan forvente udført. Indkøb af maskiner Inden der købes nye maskiner, er det vigtigt at inddrage BST og sikkerhedsorganisationen og undersøge, om er er stillet krav til støjniveauet. Desuden skal leverandøren komme end relevante oplysninger om støjafgivelsen. Flyt udslagning Udslagning, specielt kerneudslagning, støjer meget. På alle tre støberier befinder udslagningsristene sig i nærheden af det sted, hvor støbningen foregår og i en større produktionshal, men ikke nærheden af transportbånd. Udslagningsristen kan derfor ligeså godt være placeret i et andet lokale, f.eks. rensekabinerne, der normalt er støjdæmpede. Støjen fra kerneudslagning udgør et specielt problem i sandstøberierne, da brug af mejselhamre støjer meget ( og giver problemer med vibrationer i hænder og arme). Støjdæmpede kabiner og gode høreværn (ikke propper) er en nødvendighed for at undgå høreskader. Men selv de bedste høreværn har svært ved at dæmpe støjen tilstrækkeligt. De støjdæmpende foranstaltninger har som regel en ringere effekt end forventet ( kun 5-8 db). Det skyldes formentlig, at der er tale om lavfrekvent støj, der opstår på grund af vibrationer. Lavfrekvent støj er vanskeligere at dæmpe end højfrekvent. 5

6 Kun én i hver kabine Også afrensning med vinkelslibere skaber støjproblemer. Kabinerne, der bruges, er af meget svingende kvalitet, og der er ingen faste krav til, hvordan en kabine skal opbygges. Hvis kabinen er en del af et større lokale, bør lokalet have støjabsorberende materialer på vægge og lofter, porte og døre skal let kunne lukkes eventuelt automatisk. De skal være tunge og tætsluttende. Kabinens ydervægge skal være så tunge som mulig. Væggene skal helst være bygget af mursten eller lignende. Indersiden skal være beklædt med en perforeret plade. Omkring gennemføringen af kabler, rør, ventilation osv. skal der tætnes med fugemasse eller isoleringsmateriale. Der bør kun være én arbejdsplads i hver kabine. Støjen fra bordene kan dæmpes ved at bruge en sandwichkonstruktion i bordpladen. Konstruktionen kan bestå af to stålplader med et lag gummi imellem. I kabiner, hvor der bruges vinkelsliber, bør der altid anvendes gode høreværn. En anden alvorlig støjkilde er de færdigrensede emner, der smides eller falder ned i en udæmpet stålkasse. Det ville mindske støjen, hvis kasserne blev erstattet af en gummibelagt plade eller trækasse eller plade. Hvis emnerne er for varme til træ eller gummi, kunne en sandwichkonstruktion af stål (to stålplader med et lag gummi imellem) bruges. Men i nogle tilfælde ville lidt mere omtanke for kollegerne - eller en bedre indretning af arbejdspladsen kunne hjælpe meget på støjen. Del processerne op En opdeling af produktionsprocesserne kan også være med til formindske støjniveauet. Det sker i bred udstrækning i forbindelse med rensningsprocessen og kernemageriet og kan, som nævnt, ske i forbindelse med udslagning. Men andre processer, f.eks. sandbearbejdning, manuel formning, smeltning, svejsning og opretning af emner kan også foregå i mindre områder, så mange kolleger ikke bliver påvirket af støjen. En opdeling vil også gøre det muligt at støjdæmpe i forhold til den enkelte proces. Løsninger Der findes mange forskellige måder at løse støberiernes støjproblemer på, men grundlæggende kan man enten: Reducere støjen ved kilden eller Forhindre støjens udbredelse Støjbekæmpelse bør først og fremmest dreje sig om at dæmpe støjen ved kilden. Kun hvis det ikke er teknisk muligt, skal man vælge den anden løsning. 6

7 Den mest støjende kilde især højfrekvent støj, reduceres først Støjende udstyr skal placeres separat eller indkapsles, så støjen ikke spredes til andre lokaler Fordobling af afstanden mellem støjkilde og nærmeste arbejdsplads giver en reduktion af støjniveauet med ca. 6 db. Foranstaltninger, som bidrager med en sænkning af lydniveauet på ca. 3dB medfører en væsentlig mindre slidtage af hørelsen, og indsatsen bør fokusere på fremtrædende frekvenser En sænkning af lydniveauet med 10 db betyder en halvering af lydstyrken Planlagte lyddæmpningsaktiviteter er billigere end efterfølgende ændringer De akustiske forhold i arbejdslokalerne skal være gode. Opsætning af lydabsorberende materiale på loft og vægge får støjen til hurtigere at dø ud i rummet. Støjdæmpning er især vigtigt på væggen bag og loftet over de støjende maskiner, og vil som regel være nødvendigt, hvis støjen jævnligt kommer over 80 db. Materialerne skal være lette at rengøre og må ikke opfange støv. Når der købes håndmaskiner, skal de være støjsvage eller påsættes lyddæmper, hvis det er muligt. Støj fra transportkassen skal mindskes mest muligt. Det kan ske ved at reduceres godsets faldhøjde, ved at beklæde kasserne med gummimåtter eller lave dem af fletværk. Hvis støjen ikke kan bringes under 80 db skal der stilles høreværn til rådighed og der er pligt til at bruge det, hvis støjen overstiger 85 db. Det er generende at bære høreværn, så derfor er de kun en midlertidig løsning, indtil støjen bliver bragt ned på et acceptabelt niveau. Høreværn bruges især i rensekabiner, ved manuelt betjente ryste-, presse- og formmaskiner og ved udæmpede udslagningsriste. Primære støjbekæmpelsesmuligheder Særligt støjende udstyr bør hvis der er teknisk og økonomisk muligt udskiftes med mindre støjende. Det kan f.eks. være udstyr med specielle gearkasser, elastiske koblinger samt vibrations- og støjdæmpning, eller det kan overvejes at bruge en helt anden type maskine eller maskindel. Eksempler: Skråtskårne eller dobbeltskårne tandhjul kan reducere støj med op til 20 db. Brugen af kile-, flad- og tandremme kan også være med til at sænke støjeniveauet. Det samme kan brugen af kunststof ( f.eks. nylon). Rørbeslag bør have elastiske indlæg og mellemstykker. Overgangen mellem forskellige dimensioner bør være langsom By-pass eller mangehulsmundstykker kan reducere støjniveauet med 5-10 db 7

8 Sekundære støjbekæmpelsesmuligheder Belægning af afskærmning der vender ind mod maskiner. Afskærmningen skal være så tæt på maskinen som muligt. Der anvendes materiale, der kan absorbere over 90 pct. af støjen Støjende processer og maskiner indkapsles. Døre og vinduer skal slutte tæt Ved installation af støjende maskiner, skal det sikres, at de placeres så de belaster de ansatte mindst mulig Vægge og lofter skal beklædes med støjdæmpende materialer Udslagsningsriste af støbejern i stedet for stål reducerer støjen med ca. 5dB Hule ristestænger fyldt med sand eller stålkugler giver en reduktion på ca. 5 db Ristestænger af træ eller hårdgummi kan give reduktion på op til 20 db, men kan antændes af gods med for høje temperaturer Indkapsling af transportrende kan reducere støj med 10 db, anvendelse af dobbeltbundede kar med et indlæg af sand eller elastisk materiale dæmper også støjen Variable faldhøjde og effektiv vedligeholdelse mindsker støjen. Rensetromler, der er beklædt på indersiden med slagfast gummi har op til 20dB mindre lydemission. Elastisk materiale i mellemrummet mellem slidlag og yderkappe Indkapsling af rensetromlen kan reducere med op til 15 db. Slyngrenseanlæg kan indkapsles ved slyngmedieindgangen Kabinen kan isoleres bedre Pralplader, som ligger i stråleområdet, bør isoleres Ind- og udgangsåbninger bør støjdæmpes vha. lydsluser Chargserings- og tømningsarrangementer indkapsles. Kabinens døre forsynes med sikring, så dørene ikke kan åbnes, før slynghjulene er standset Slynghjulets diameter, omdrejningstal, slyngmediets kornstørrelse og fyldningsgrad har betydning for støjniveauet Vibrationsrensningsrenseanlæg kan lyddæmpes ned til 80 db, hvis de indkapsles totalt Låg alene kan dæmpe støjen med db 8

9 Ved brug af håndværkstøj har støjen flere kilder, nemlig: processtøj, aerodynamisk støj og vibrationsstøj. Brugen af håndværktøj kan begrænses ved at mindske dannelsen af finner, grater og andre støbefejl. Konstruktions- og modelmæssige ændringer kan være nødvendige. Ved mejsling kan emnet placeres på træunderlag Støjsvagt værktøj f.eks. turbine slibemaskine eller syncho M el-slibemaskine støjer 3-6 db mindre end sædvanlige slibemaskiner Støjsvage slibeskiver til vinkelslibere kan mindske støjen med op til 10 db Hydraulisk afgratningsudstyr, robotbetjent renseudstyr, indkapsling af renseprocessen, samt integreret rensning og bearbejdning reducerer støjen. Ældre kerneskydere støjer som regel (for) meget. Støjen kan reduceres ved brug af Støjdæmpende trykudligningsventiler Indkapsling af kerneskyderen eller hydraulikanlægget Installering af hydraulikanlæg i særskilt lokale Vedligeholdelse af kernekasser for at reducere finner På ryste/presseformmaskiner kan støjen begrænses ved: Udskiftning af trykluftvibratoren med elektrisk vibrator Montering af gummiplade mellem maskinbord og modelplade Delvis indkapsling Anvendelse af støjdæmpende udluftnings- og afblæsningsdyser mindsker støjniveauet med op til 15 db Formkassen ikke løfter sig i takt med stødbevægelser fra modelpladen Udskiftning af ryste/pressemaskine med vakuum/ pressemaskine Automatiske formanlæg støjer mindre hvis: Det hydrauliske anlæg indkapsles eller flyttes til særskilt lokale Der anvendes støjdæmpende trykudligningsventiler Der anvendes gummi- eller plastbelagte transportruller 9

10 Ventilationsanlæg Selve ventilatoren er som regel anlæggets største støjkilde og lyden er en sammensat lyd af skovlfrekvenslyd og strømningslyd. Den kan reduceres ved: Effektiv vedligeholdelse Valg af støjsvag ventilator med lavest mulig dimension og løbehjul med stort antal skovle. At lade ventilatoren arbejde tæt på sit optimalpunkt Aksialventilatorer er lettere at støjdæmpe end centrifugalventilatorer Minimere tryktab og omdrejningstal Anvendelse af lyddæmper i indsugnings- og afkaståbning Lydisolering Installering af kvartsbølgerør, foretage tværsnitsændringer eller Helmholtz-resonator Induktionssmelteovne Nyere ovnes støjniveau er som regel under 85 db, og hvis kunden kræver det, kan de reduceres til 82 db. På eksisterende anlæg kan støjen dæmpes ved : Tæt pakning af chargematerialet Låg på ovnen under nedsmeltning Støjisolering af afskærmningsplader Støjisolering af styreskabets låger og sider Støjdæmpning af chargseringsrende, f.eks. ved brug af sandwichkonstruktion Trykstøbemaskiner Hydraulikanlægget er den største støjkilde, men også påføring af slipmidlet kan være en støjkilde. De nyeste maskiner kan overholde støjkravet på 85 db. Ældre maskiner kan støjdæmpes ved: Indkapsling af hydraulikenheden og motoren eller flytning til særskilt lokale Vibrationsisolering af hydraulikpumpen Installering af pulsationsdæmper Anvendelse af stålrør med fleksibel sektion i hver ende Automatisering af påføring af slipsmøremiddel Udskiftning til stempelpumpe kan dæmpe støj med 10 db Anvendelse af pumpe med lavt omdrejningstal Anbring skilleplade mellem olieudtag og returløb i oliebeholderen. Desuden er grundig vedligeholdelse med til at dæmpe støj. Utilstrækkelig smøring, løse maskindele og defekte lejer øger lydstyrken betydeligt. Det samme kan slidte og defekte lyddæmpningsforanstaltninger gøre. 10

11 Regler om støj Grænseværdien for støj på arbejdspladsen er 85 db. Det betyder, at ingen på arbejdspladsen over en otte timers arbejdsdag må udsættes for støj, der overskrider denne grænse. Ved beregning af støjen tages der ikke hensyn til høreværn. Der er ingen lovbestemmelser om, hvor meget en maskine må støje, men den skal støje så lidt som muligt, og leverandøren skal fortælle, hvis den støjer mere 70 db på operatørpladsen, mere end 85 db i lokalet eller hvis støjen nogensinde kommer over 130 db. Det er arbejdsgiverens pligt at nedsætte støjbelastningen enten ved tekniske foranstaltninger eller ved at sikre, at de ansatte kun opholder sig et vist tidsrum i et støjbelastet lokale. Hvis ikke støjbelastningen kan bringes ned på under 80 db skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed. Er belastningen over 85 db har de ansatte pligt til at bruge dem. Reglerne for støj på arbejdspladsen er beskrevet i Arbejdstilsynets Støjbekendtgørelsen og At-meddelelse Reglerne og gode råd til løsninger af støjproblemer kan også ses på støj. 11

12 Støj B 12s 25/04/03 6:09 Side 1 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf Mail: Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf Mail: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf Mail: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.:

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5 Forskellige typer støj 6 Det kan du selv gøre som underviser

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Håndmaskiner Vejledning om eldrevne håndmaskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Støj er noget møg. Også i bilen. Alle hader støj. Undtagen når den kaldes musik. F.eks tonerne fra en muskelsvulmende motor. Af Hans Uffe Christensen, 26. januar

Læs mere

Rentemestervej 80 DK-2400 København NV

Rentemestervej 80 DK-2400 København NV Brugervejledning Tillykke med din nye: SoundEar 2000 SoundEar SoundBuster Vi er glade for, at du har valgt et af vores produkter til at hjælpe dig og dine omgivelser til et bedre lydmiljø. I denne brugsanvisning

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING Dansk Maskinindkapsling er en stabilt voksende virksomhed placeret under Dansk Lydisolering. Virksomheden er bygget op omkring den erfaring,

Læs mere

Hans-Henrik Steensborg. IDA Arbejdsmiljø. Støjdæmpningsløsninger i praksis. (let støjteori med billed eksempler)

Hans-Henrik Steensborg. IDA Arbejdsmiljø. Støjdæmpningsløsninger i praksis. (let støjteori med billed eksempler) 2018-05-08 Hans-Henrik Steensborg IDA Arbejdsmiljø Støjdæmpningsløsninger i praksis (let støjteori med billed eksempler) Lidt omkring mig Hans-Henrik Steensborg Siden 1994 ansat I NNE HSE afd. (støjgruppe

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hvor kom dén lyd fra.

Hvor kom dén lyd fra. Hvor kom dén lyd fra. Lyd og støj, akustik og vibrationer i indeklimaet Hvordan optræder lyde og støj i indeklimaet? Hvis vi faldt omkuld efter en støjbelastning lige som en akut forgiftning, så ville

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6 Brug af ultralyd December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler.

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler. At-intern instruks nr. 12/2008 Ressortenhed: 5. kontor Oprettet: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. februar 2013 I: Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at sikre, at du som tilsynsførende reagerer

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Betonelementindustrien

Betonelementindustrien Betonelementindustrien Vejledning om støj og vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4 At-VEJLEDNING Måling af støj på arbejdspladsen At-vejledning D.7.4 April 2010 Erstatter marts 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

APV Hoptrup Frivillige brandværn

APV Hoptrup Frivillige brandværn Navn:Fælles APV, 24 mand + Shorty PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Eventuel uddybende svar Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller som udsættes du for stort tidspres? x Bringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen.

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 N2.106.15 Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj 13. november 2015 Vores reference: 27.2323.02

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN Lydisolering af forskellige institutioner og døgninstitutioner Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789 Arbejdssikkerhed Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-kvalitet afspejler sig også i et komplet tilbehørsprogram for

Læs mere

Lidt om lyd - uden formler

Lidt om lyd - uden formler Search at vbn.aau.dk: > Search the AAU phone book: > Sections > Acoustics > Home Education Research Facilities/Equipment Staff & Job About Lidt om lyd - uden formler 1. Hvad er lyd? Lyd er ganske små svingninger

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere