At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik"

Transkript

1 At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at sikre, at du som tilsynsførende reagerer konsekvent og på samme måde som dine kollegaer i forhold til at give påbud, når du på virksomhederne konstaterer ét eller flere af følgende forhold: Støj over grænseværdien Unødig støj Utilfredsstillende akustiske forhold. 2. Instruks Der instrueres om følgende: 1. At du afgiver påbud, hvis du vurderer, at én af støjbekendtgørelsens grænseværdier er overskredet og samtidigt giver rådgivningspåbud, hvis betingelserne herfor er opfyldt 2. At du afgiver undersøgelsespåbud om måling, hvis der er tvivl om, hvorvidt en grænseværdi er overskredet 3. At du afgiver påbud om unødig støj, hvis du konstaterer dette 4. At du afgiver påbud, hvis du vurderer, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og rådgivningspåbud, hvis betingelserne herfor er opfyldt 5. At du afgiver påbud om brug af høreværn, hvis du vurderer, at én af støjbekendtgørelsens grænseværdier er overskredet, og der ikke bliver brugt høreværn. 2.1 Påbud om grænseværdien Hvis der på en virksomhed er kraftig støj, og det er åbenlyst både for virksomheden og for dig som tilsynsførende, at støjbelastningsgrænsen på 85 db(a) og/eller støjimpulsgrænsen på 137 db(c) er overskredet, kan du give påbud med frist eller strakspåbud, og målinger kan undlades. Til brug for vurderingen af, om grænseværdierne er overskredet, kan du benytte oplysninger i brugsanvisninger for maskiner, oplysninger i BAR-vejledninger eller data fra internettet om maskiners støjniveau sammenholdt med de aktuelle brugstider. Du skal i vurderingen angive de forhold, der begrunder, at grænseværdien er overskredet. Du skal også reagere med påbud med frist eller strakspåbud, hvis der findes støjmålinger, der dokumenterer, at støjbelastningsgrænsen på 85 db(a) eller grænsen for impulser på 137 db(c) bliver overskredet.. Vær ved gamle målerapporter særligt opmærksom på, om der er foretaget ændringer i virksomheden siden målingerne blev udført. Se eventuelt yderligere i afsnit 2.2 vedrørende kontrol af målerapporter 1

2 Normalt skal du give påbud med frist, men især inden for bygge- og anlægsområdet kan du give strakspåbud, hvis formålet med påbuddet ellers ikke kan opnås, fx hvis byggearbejdet bliver afsluttet inden for kort tid. Hjemlen for påbud er støjbekendtgørelsens 11 (bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet). Du skal samtidig give påbud om at bruge autoriseret rådgiver, hvis der ikke umiddelbart findes tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at nedbringe påvirkningen, jf. rådgivningsbekendtgørelsens 20. Når du har givet påbud om, at grænseværdien skal overholdes, skal virksomheden som udgangspunkt efterfølgende dokumentere med en måling, at støjen er dæmpet. Hvis virksomheden og Arbejdstilsynet, efter støjdæmpningen er udført, er enige om, at grænseværdien er overholdt, kan målinger undlades. Hvis der ikke bruges høreværn, skal du give påbud om at bruge høreværn som midlertidig foranstaltning og om skiltning om brug af høreværn, som beskrevet nedenfor. 2.2 Påbud om måling (undersøgelsespåbud) Hvis du vurderer, at støjen er kraftig, men er i tvivl om, hvorvidt grænseværdien er overskredet, skal du give undersøgelsespåbud om støjmåling, hvis der ikke allerede findes en måling. Hjemmel for undersøgelsespåbud er arbejdsmiljøloven (AML) 21. Fristen for at efterkomme et undersøgelsespåbud om støjmåling vil normalt være 1-2 måneder. Du skal kontrollere virksomhedernes målerapporter i forhold til Arbejdstilsynets anbefalinger i At-vejledning D.7.4 Måling af støj på arbejdspladsen, bilag 1. Hvis rapporten ikke lever op til anbefalingerne, bør virksomheden rette op på manglerne. Vær opmærksom på at støjmålinger udført med en mobiltelefon- støj-app ikke lever op til kvalitetskravene. Hvis du modtager en tilbagemelding (eventuelt en målerapport), der viser, at støjgrænsen på 85 db(a) eller 137 db(c) bliver overskredet, skal du reagere med et påbud om at reducere støjen. Du kan som led i et tilsynsbesøg af pædagogiske årsager udføre støjmålinger, som ikke opfylder kravene i Vejledning D.7.4 som en orientering til virksomheden om støjniveauet. Disse målinger kan dog ikke bruges som dokumentation for, at en grænseværdi er overskredet. 2.3 Påbud om unødig støj Hvis du vurderer, at støjen er unødig, skal du give påbud om, at denne støj skal undgås Når der er unødigt støjende maskiner og aktiviteter Unødig støj fra støjende maskiner eller støjende aktiviteter behøver du ikke at dokumentere ved hjælp af en støjmåling, når du afgiver påbud. Du skal under vurderingen beskrive, hvorfor støjbelastningen er unødig. Det kan fx være en maskine i en industrivirksomhed, der udsender generende støj, men hvor der findes velkendte løsninger til at dæmpe støjen. 2

3 2.3.2 Manglende akustisk regulering af produktionslokaler Du skal give påbud om unødig støj, hvis du vurderer, at de akustiske forhold ikke er tilfredsstillende, og anbefalingerne vedrørende produktionslokaler i afsnit 3.5 og 3.6 i Atvejledning A.1.16 om Akustik i arbejdsrum (akustikvejledningen) ikke er overholdt. Som det fremgår af akustikvejledningen, skal der være tale om relativ kraftig støj for at akustisk regulering anses for et rimeligt middel til støjdæmpning. Der foretages derfor flg. vurderinger af støjen: Hvis der foreligger støjmålinger, og disse viser støjbelastninger på over ca. 80 db(a), eller lydtrykniveauer på over 80 db(a) i længere tid på arbejdspladser i nogen afstand fra støjkilderne, vurderes støjen at være høreskadelig/meget generende. Foreligger der ikke støjmålinger, kan du subjektivt vurdere lydniveauet ud fra at du i en baggrundsstøj på ca. 80 db(a) med kraftig stemme lige netop kan gennemføre en samtale på 1 meters afstand - og relativt nemt på ½ meters afstand. Du kan evt. også beskrive konkret med ord, hvordan støjen er meget generende. Du skal også vurdere, om virksomheden ved at følge anbefalingerne i akustikvejledningene reelt vil kunne sænke de ansattes støjeksponering. Hvis der i et dårligt reguleret lokale fx kun er én støjkilde, vil en person på en arbejdsplads placeret tæt ved støjkilden næppe få reduceret støjniveauet med mere end 1 db(a) ved at regulere akustikken i overenstemmelse med akustikvejledningen, hvorimod man på arbejdspladser på større afstand, fx 5 meter, typisk kan opleve en støjdæmpning på 3-4 db(a). Hvis du ud fra ovenstående kriterier vurderer, at støjen er unødig, skal du give påbud om unødig støj jf. støjbekendtgørelsen 9, stk. 1 (og altså ikke 9, stk. 2!), og du skal samtidig vejlede om, hvordan støjen kan dæmpes i overensstemmelse med akustikvejledningens anbefalinger. Det skal stå klart for virksomheden at påbuddet også kan efterkommes ved evt. at sænke støjen i lokalet til under 80 db(a) med andre midler end akustisk regulering, som fx støjdæmpning af kilderne jf. beskrivelsen ovenfor. Bilaget til denne instruks uddyber, hvordan du giver påbud om dæmpning af unødig støj i produktionslokaler i overensstemmelse akustikvejledningen. Bemærk, at i de særlige tilfælde, hvor der er store krav til kommunikation og koncentration i et produktionslokale (som beskrevet i afsnit 3.6 i At-vejledningen om Akustik i arbejdsrum) vurderes de akustiske forhold - og gives et evt. påbud - som beskrevet nedenfor i afsnit Påbud om akustiske forhold i daginstitutioner, skoler, kontorer o.l. De rumakustiske forhold har betydning i lokaler, hvor der er behov for koncentration og kommunikation fx ifm kontorarbejde, undervisning og pædagogisk arbejde. I lydhårde rum forvanskes lyd, hvilket gør fx forståelse af tale på blot nogen afstand meget anstrengende. Hvis der i et sådant lokale, ikke findes lydabsorberende materiale på loftet, og rummet føles akustisk hårdt, er forholdene utilfredsstillende, og du skal derfor give påbud om foranstaltninger jf. støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Derudover skal du afgive rådgivningspåbud, når betingelserne er opfyldt, det vil sige, når det pågældende arbejde foregår i et lokale, som er omfattet af et af de seks (udtømmende) krav i 3

4 rådgivningsbekendtgørelsen 19. Hvis der er noget lydabsorberende materiale spredt over loftet, eventuelt i øer, kan der være tvivl om, hvorvidt forholdene er gode nok. Hvis rummet føles akustisk hårdt, skal du give påbud om at undersøge de akustiske forhold. Hjemlen for undersøgelsespåbuddet er AML 21. Hvis målerapportens værdier overskrider værdierne i At-Vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum, skal du give påbud om foranstaltninger. Hjemlen er støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Overskrider værdierne også værdierne i rådgivningsbekendtgørelsen, skal du give påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Hjemlen er rådgivningsbekendtgørelsen 19. Bilaget til denne instruks uddyber, hvordan du for forskellige typer arbejdslokaler giver påbud om akustiske forhold. 2.5 Påbud om brug af høreværn Hvis der på en virksomhed ikke anvendes høreværn, hvor der er kraftig støj, og det er åbenlyst både for virksomheden og for dig som tilsynsførende, at grænseværdierne på 85 db(a) eller 137 db(c) er overskredet, skal du give strakspåbud om brug af høreværn, og målinger kan undlades. Du kan vurdere, om grænseværdierne er overskredet ud fra oplysninger i brugsanvisninger til maskiner, oplysninger i BAR-vejledninger eller data fra internettet om maskiners støjniveau sammenholdt med de aktuelle brugstider. Du skal i vurderingen angive de forhold, der begrunder, at grænseværdien er overskredet. Også hvis der foreligger støjmålinger, der dokumenterer, at grænseværdierne overskrides, skal du reagere med strakspåbud om brug af høreværn. Hjemmel for påbuddet er støjbekendtgørelsen 12, stk. 2, nr. 1. Hvor det er relevant, kan du samtidig give påbud om skiltning. Hjemmel for påbud om skiltning er bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler 9. Hvis der ikke er stillet høreværn til rådighed, og det er dokumenteret, at støjbelastningen overskrider 80 db(a), eller spidsværdierne af impulser overskrider 135 db(c), skal du give strakspåbud om, at høreværn skal stilles til rådighed. Hjemmel for påbud er støjbekendtgørelsen Frister for at efterkomme påbud Frister for at efterkomme påbud om grænseværdier, unødig støj eller akustiske forhold afhænger af, hvor omfattende de støjdæmpende foranstaltninger er. Det er vigtigt, at virksomheden selv er med til at bestemme fristerne for at sikre, at de er realistiske. I enkeltstående tilfælde hvor fx omkostningerne er store, eller hvor der ikke umiddelbart findes løsninger, kan du afgive påbud med lang frist, fx et par år. 2.7 Virksomhedens tilbagemelding Hvis virksomheden melder tilbage, at den ikke kan efterkomme påbuddet, skal du foretage en 4

5 vurdering heraf. Når du skal vurdere, om påbuddet skal fastholdes eller eventuelt frafaldes, skal det indgå, om fx eksterne rådgivere har været involveret, og om tekniske og administrative midler har været prøvet. Hvis du fastholder påbuddet, skal Arbejdstilsynet tage stilling til, om der skal indstilles til retslig tiltale. 5

6 Bilag Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud, som hjemles i støjbekendtgørelsens 9, stk. 1 eller 2 samt i rådgiverbekendtgørelsens 19. Bemærk at denne instruks kun indeholder de vigtigste krav og værdier fra At-vejledningen Akustik i arbejdsrum, rådgivningsbekendtgørelsen og bygningsreglementerne. Disse tekster er således ikke gengivet i fuld længde. Generelt skal du ikke give rådgivningspåbud, hvis virksomheden har løst et tilsvarende problem i et andet rum. A. Om bygningsreglementet Det bygningsreglement, der gælder på det tidspunkt, hvor et arbejdssted indrettes, udgør de mindstekrav, som Arbejdstilsynet stiller til akustikken. Bygningsreglementet gælder: Ved opførelse af ny bebyggelse Ved tilbygning til bebyggelse Ved ombygning af bebyggelse Ved andre ændringer i bebyggelse Ved ændringer i brugen af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser. Byggemyndigheden afgør, om en bygningsændring er så omfattende, at den kræver en ny byggesagsbehandling. Hvis ændringen i brugen eller ombygningen har væsentlig betydning for akustikken, skal byggesagen derfor behandles igen. En sådan væsentlig ændring kan formodentlig være at ændre et klasserum med tavleundervisning, der gerne må være lidt klangfuldt, til et SFO-rum, der skal være meget akustisk dæmpet. Det er et væsentligt problem, at bygningsreglementerne fra før år 2008 ikke indeholdte krav, som altid kunne sikre en tilstrækkelig god akustik i daginstitutioner og skoler. Dette er der rettet op på i BR 2008 og senere reglementer. Men de nye krav gælder kun fremadrettet: det vil sige i forbindelse med nybyggeri og ombygninger. Arbejdstilsynet anbefaler derfor, at du i henhold til bestemmelserne i støjbekendtgørelsen giver påbud om akustik i daginstitutioner og skoler, hvis de akustiske forhold er utilfredsstillende også selvom værdierne i det relevante tidligere bygningsreglement er overholdt. B. Om absorbenter I det følgende står der flere steder, at en bestemt mængde absorbenter er sat op, fx at halvdelen af loftet er dækket. Der skal være tale om anerkendte absorbenter af mineraluld i form af bafler, som leverandøren eventuelt har indpakket i plast eller om et nedhængt plant loftareal. Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: 6

7 Mineralulden er overmalet med uautoriseret maling Der er opsat træbeton Der er opsat perforerede metal- eller gipsplader eventuelt med absorbent bagved. Bemærk, at nogle malede absorbenter kan ligne gipsplader. Er der meget lavfrekvent støj, må du også vurdere konkret, om bafler er tilstrækkeligt, fordi bafler absorberer lyden dårligt ved lave frekvenser. Du skal vurdere rummene, som de fremtræder med inventar og møbler. I det følgende betegner A absorptionsareal, og T efterklangstid. C. Produktionslokaler under m 3 Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: Nedenstående værdier bør overholdes, hvor de ansatte udsættes for høreskadende eller meget generende støj Under 200 m 3 : T bør være under 0,8 s. På m 3 : T bør være under 1,3 s. Mellem 200 og m 3 : Der udregnes en forholdsmæssig værdi. Tilsyn Når der ikke er opsat absorbenter på nogen flader, er de anbefalede værdier med stor sikkerhed overskredet. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Er der opsat en større eller mindre mængde absorption, kan de anbefalede værdier i Atvejledningen teoretisk være overskredet. Men det er vanskeligt at vurdere uden en måling. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale i dele af rummet, og er det åbenlyst både for virksomheden og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Hvis virksomheden ikke synes, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. I så fald skal du ikke give et rådgivningspåbud. 7

8 D. Produktionslokaler over m 3 Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: Nedenstående værdier bør overholdes, hvor de ansatte udsættes for høreskadende eller meget generende støj (se yderligere i afsnit i denne instruks) Loftshøjde under 5 m: A bør være mindst 0,6 x gulvarealet Loftshøjde over 5 m: A bør være mindst 0,7 x gulvarealet. I haller, der er over 5-6 m høje, bør mindst pct. af absorptionen anbringes lavt. Tilsyn Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning Når mindre end halvdelen af loftet er dækket af absorbent, og der ikke er opsat absorption andre steder, er A med stor sikkerhed mindre end 0,6. Dermed vil både de anbefalede værdier i At-vejledningen og værdierne rådgivningsbekendtgørelsen være overtrådt. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der kun opsat lydabsorberende materiale på under halvdelen af loftet, og er det åbenlyst både for virksomhed og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Hvis virksomheden ikke synes, at det er åbenlyst, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. I så fald skal du ikke give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale på over halvdelen af loftet, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. E. Kontorer Anbefalede værdier for flerpersonkontorer i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: Under 300 m 3 : A bør være mindst 0,8 x gulvarealet Over 300 m 3 : A bør være mindst 0,9 x gulvarealet. Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give rådgivningspåbud til kontorer over 300 m 3, når A er mindre end 0,9 x gulvarealet. Kontorer under 300 m 3 er ikke omtalt i rådgivningsbekendtgørelsen. Tilsyn A er med stor sikkerhed mindre end værdierne i At-vejledningen og rådgivningsbekendtgørelsen, når mindre end 2/3 af loftet er dækket af absorbenter, og der ikke er opsat absorbenter andre steder. Vurderer du derfor, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, 8

9 uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud, hvis rummet er over 300 m 3. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der kun opsat lydabsorberende materiale på under 2/3 af loftet, og er det åbenlyst både for virksomheden og dig, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud, hvis rummet er over 300 m 3. Er virksomheden ikke enig, skal du give et undersøgelsespåbud efter 21 i AML. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale på over 2/3 af loftet, skal du give et undersøgelsespåbud. F. Daginstitutioner Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: At-vejledningen indeholder ingen anbefalinger, men refererer de relevante funktionskrav i BR 2008 og senere reglementer. Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give et rådgivningspåbud, når T er større end 0,6 s. Krav i BR 2008 og senere reglementer: For opholdsrum: T skal være mindre end 0,4 s. Opholdsrum med loftshøjde over 4 m og volumen over 300 m 3 : A skal være større end 1,2 x gulvarealet. Krav i tidligere bygningsreglementer: T skal være mindre end 0,6 s. Tilsyn Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, og virker rummet bart, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Dette gælder både institutioner, der er opført før og efter Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, selv om der er nogen absorption i rummet, kan du normalt give påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2. Men du skal ikke give rådgivningspåbud, da værdierne i rådgivningsbekendtgørelsen godt kan være overholdt. I nogle tilfælde kan værdierne i de tidligere bygningsreglementer være overholdt, selvom forholdene er utilfredsstillende. Du kan give undersøgelsespåbud i institutioner, der er opført efter BR 2008, hvis forholdene er utilfredsstillende, og hvis der er tvivl om, hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt. 9

10 G. Undervisningsrum Anbefalinger i At-vejledning Akustik i arbejdsrum: At-vejledningen indeholder ingen anbefalinger, men refererer de relevante funktionskrav i BR Rådgivningsbekendtgørelsen: Du skal give rådgivningspåbud i klasselokaler bortset fra sang- og musiklokaler, når T er større end 0,9 s. Du skal give rådgivningspåbud i undervisningsområder, når A er mindre end 0,9 x gulvarealet. Et undervisningsområde er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper. Krav i BR 2008 og senere reglementer: Klasserum: T skal være mindre end 0,6 s. Åbne undervisningsområder: A skal være større end 1,3 x gulvarealet Fællesrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m 3 : A skal være større end 1,2 x gulvarealet. Krav i tidligere bygningsreglementer: Klasserum bortset fra rum til sang og musik: T skal være mindre end 0,9 s. Undervisningsområder: A skal være mindst 0,9 x gulvarealet. Tilsyn i klasserum Tidligere ønskede man ikke at lyddæmpe klasserum alt for kraftigt af hensyn til tavleundervisningen. I dag hvor der også undervises i grupper, skal rummene ofte være kraftigere akustisk dæmpet. Værdierne ifm klasserum i rådgivningsbekendtgørelsen og de tidligere bygningsreglementer er erfaringsmæssigt overskredet, hvis rummene er meget hårde og bare. Men de akustiske forhold kan være utilfredsstillende, selvom disse krav er overholdt. Vurderer du derfor i et klasserum, at de akustiske forhold er utilfredsstillende set i forhold til rummets anvendelse, er der ikke opsat lydabsorberende materiale, og virker rummet bart, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Dette gælder både for klasserum, der er opført før og efter Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende set i forhold til rummets anvendelse, selv om der er nogen absorption i rummet, kan du normalt give påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, men ikke rådgivningspåbud. I nogle tilfælde kan værdierne i de tidligere bygningsreglementer og rådgivningsbekendtgørelsen være overholdt, selvom forholdene er utilfredsstillende. I klasserum opført efter BR 2008 kan du give undersøgelsespåbud, hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt. 10

11 Tilsyn i undervisningsområder Undervisningsområder er områder, der er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper. Værdierne ifm undervisningsområder i rådgivningsbekendtgørelsen og de tidligere bygningsreglementer er erfaringsmæssigt ikke opfyldt, hvis rummene er meget hårde og bare. De akustiske forhold kan dog være utilfredsstillende, selvom kravene er opfyldt. Vurderer du i undervisningsområder, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt kunne give påbud om foranstaltninger, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Dette gælder både for undervisningsområder, der er opført før og efter Sammen med dette påbud skal du give et rådgivningspåbud. Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, selv om der er nogen absorption i rummet, kan du normalt give påbud om foranstaltninger efter støjbekendtgørelsen 9, stk. 2, men du skal ikke give rådgivningspåbud. I nogle tilfælde kan værdierne i de tidligere bygningsreglementer være overholdt, selvom forholdene er utilfredsstillende. I undervisningsområder opført efter BR 2008 kan du give undersøgelsespåbud, hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i BR 2008 er overholdt. 11

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler.

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler. At-intern instruks nr. 12/2008 Ressortenhed: 5. kontor Oprettet: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. februar 2013 I: Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at sikre, at du som tilsynsførende reagerer

Læs mere

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995 VEJ nr 10670 af 01/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5 Forskellige typer støj 6 Det kan du selv gøre som underviser

Læs mere

1. Introduktion. Afgrænsning

1. Introduktion. Afgrænsning 1. Introduktion Lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010 findes i kap. 6.4 Akustisk indeklima. Bestemmelserne er udformet som funktionskrav, der er altså ingen konkrete talværdier i kravteksten. I Bygningsreglementets

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

NOTAT. 1. Dansk Maskinindkapsling - Visualisering og auralisering af støjindkapsling i rum. 2. Scenarier. 3. Forudsætninger

NOTAT. 1. Dansk Maskinindkapsling - Visualisering og auralisering af støjindkapsling i rum. 2. Scenarier. 3. Forudsætninger NOTAT Projekt Visualisering og auralisering af støjindkapsling i rum Kunde Dansk Maskinindkapsling Notat nr. 0 Dato 2017-07-31 Til Fra Bertel Bording, Dansk Maskinindkapsling Rói Hansen, Rambøll 1. Dansk

Læs mere

Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade

Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade Rekvirent: Bornebusch Tegnestue Att. Leo Villadsen 4. januar 2018 Notat nr.: mlja1801 Forfatter: ALE KS: REN Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade 1. Notatets formål og baggrund

Læs mere

Hvor kom dén lyd fra.

Hvor kom dén lyd fra. Hvor kom dén lyd fra. Lyd og støj, akustik og vibrationer i indeklimaet Hvordan optræder lyde og støj i indeklimaet? Hvis vi faldt omkuld efter en støjbelastning lige som en akut forgiftning, så ville

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker

Det Auditive miljø. 4. Nordiske konference Finn B Petersen tekniker Det Auditive miljø 4. Nordiske konference 2013 Finn B Petersen tekniker Sakskøbing ny skole areal 5450 m² byggeår 2006 18-03-2013 2 Vi ved at LYD påvirker os 1: Fysiologisk flugt/angst hormoner Afslapning

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007.

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007. Copyright Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, 7.-8. marts 2007. Materialet må ikke uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaverne

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 206 Generelt om smiley-ordningen Grøn smiley gives for et godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes med de problemer der opstår. Den grønne smiley

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 8.6.2007 Notat 15146 JAKA Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 Notat gennemgår de ændringer af Arbejdsmiljøloven, der er gennemført med det såkaldte "Serviceeftersyn".

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009

Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni august 2009 Orientering om Arbejdstilsynets besøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 2. juni 2009 26. august 2009 Nye screeningsbesøg og tilsyn Arbejdstilsynet har i perioden 2. juni 2009 26. august 2009

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4 At-VEJLEDNING Måling af støj på arbejdspladsen At-vejledning D.7.4 April 2010 Erstatter marts 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Detailtilsyn kontrolbesøg

Detailtilsyn kontrolbesøg Detailtilsyn kontrolbesøg Kvalitetsprocedure DT-2 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: januar 2011 Senest redigeret: Juni 2017 Aktuel for tilsynsførende,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet BEK nr 59 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120215777 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. klassisk, akustisk musik

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. klassisk, akustisk musik Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven klassisk, akustisk musik Behold hørelsen og hold loven Reglerne Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen.

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 N2.106.15 Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj 13. november 2015 Vores reference: 27.2323.02

Læs mere

Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød

Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød At-intern instruks IN-17-13 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ressortenhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 27. juni 2008

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Arbejdstilsynets tilsynspraksis Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Agenda De overordnede rammer for Arbejdstilsynets tilsynsindsats Arbejdstilsynets reaktioner

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Støj fra vindmøller. Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1

Støj fra vindmøller. Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning om

Læs mere

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning BRANCHEvejledning FRA BAR KONTOR Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning 3 Støj på kontoret giver grundlæggende viden samt gode råd om støj og akustik på kontorarbejdspladser.

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer Sidst opdateret: Oktober 2013 Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer De vigtigste regler om, hvornår virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til

Læs mere

Mulighed for og pligt til at udstede påbud efter miljøbeskyttelsesloven overfor vibrationsgener i forbindelse byggeri i Køge Havn

Mulighed for og pligt til at udstede påbud efter miljøbeskyttelsesloven overfor vibrationsgener i forbindelse byggeri i Køge Havn DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com NOTAT Mulighed for og pligt til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

INDEKLIMA OG GLAS BR-krav

INDEKLIMA OG GLAS BR-krav INDEKLIMA OG GLAS BR-krav VEJLEDNING 1. Indledning Denne information giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg af glas for at opnå et godt indeklima, primært i forbindelse

Læs mere

Støj. Støj kan påvirke både sprogtilegnelsen. påvirke barnets evne til at fortælle, barnets ordforråd og den lydlige opmærksomhed.

Støj. Støj kan påvirke både sprogtilegnelsen. påvirke barnets evne til at fortælle, barnets ordforråd og den lydlige opmærksomhed. Støj Støj Støj har en negativ påvirkning, fordi børn er mere følsomme over for støj end voksne. Børn er dårligere til at opfatte tale i støj og til at koncentrere sig i støjende omgivelser. Støj kan påvirke

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere