At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud"

Transkript

1 At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indhold 1. Område Periodepåbud og problempåbud Grundlaget for periodepåbud Betingelser for periodepåbud Arbejdsmiljøproblemer, der udløser periodepåbud Efterkommelse af periodepåbud Arbejdsgiverens pligter Rådgivningsperiodens længde Autoriserede arbejdsmiljørådgivere Anden arbejdsmiljørådgivning Aftale med rådgiver om periodepåbud Sikkerhedsorganisationens inddragelse Tilbagemeldinger på påbud Afsluttende redegørelse Virksomheder med flere produktionsenheder Særlige forhold Brug af egen autoriserede rådgiver Påbud, ikke omfattet af rådgivningspligt Periodepåbud omfattet af regler om udbud Eksempel Periodepåbud til et maskinværksted

4 4 Denne At-vejledning oplyser om periodepåbud, som er rådgivningspåbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver i en periode på ét eller to år. Vejledningen beskriver de konkrete overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der medfører periodepåbud, og oplyser om, hvad virksomheden skal gøre for at efterkomme et periodepåbud. 1. Område 1.1. Periodepåbud og problempåbud Arbejdstilsynet kan afgive to forskellige typer af rådgivningspåbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver: Et periodepåbud, som er et påbud om at bruge rådgivning i en bestemt periode Et problempåbud, som er et påbud om at bruge rådgivning til at løse et bestemt arbejdsmiljøproblem. Periodepåbud gives til virksomheder, hvis egen arbejdsmiljøindsats er mangelfuld, og som samtidig har væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Problempåbud gives til virksomheder, der har et konkret arbejdsmiljøproblem, der er så alvorligt og komplekst, at det kræver særlig sagkyndig bistand at løse det. Når en virksomhed får et problem- eller periodepåbud, er påbuddet udformet således, at arbejdsgiveren pålægges to forskellige pligter af Arbejdstilsynet: For det første at sørge for at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, der er givet påbud om, og for det andet at gøre brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver hertil. Det gælder for begge typer af påbud, at det alene er arbejdsgiveren, der har pligten til at sørge for at efterkomme påbuddene fra Arbejdstilsynet, ikke rådgiveren. I denne At-vejledning er det beskrevet, hvorledes kravet om at gøre brug af en autoriseret rådgiver til at efterkomme et periodepåbud kan opfyldes. Der er udarbejdet en At-vejledning om problempåbud, der på tilsvarende vis vejleder om de regler, der gælder for problempåbud.

5 Grundlaget for periodepåbud Med ændringen af arbejdsmiljøloven af 25. maj 2004 har Arbejdstilsynet fået mulighed for at give påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgivning til virksomheder, der har fået påbud eller rapport om væsentlige problemer om en række bestemte formelle og materielle overtrædelser. Det betyder, at alle virksomheder uanset branche kan få påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvis de har behov for det. Hvis en virksomhed ikke selv varetager sine pligter til at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, kan Arbejdstilsynet derfor med et såkaldt periodepåbud påbyde arbejdsgiveren at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver i enten ét eller to år. Arbejdsmiljørådgiveren skal sætte virksomheden i stand til selv at kunne løfte sit arbejdsmiljøarbejde og samtidig hjælpe med at efterkomme de påbud, Arbejdstilsynet har givet Betingelser for periodepåbud For at sikre enkelhed, gennemsigtighed og ensartethed er det fastlagt i reglerne, at en arbejdsgiver vil få et periodepåbud, når Arbejdstilsynet har givet påbud mv. vedrørende overtrædelse af nogle helt bestemte regler i arbejdsmiljøloven. Det vil sige, at det ikke er den enkelte tilsynsførendes individuelle vurdering, der afgør, om en virksomhed får et periodepåbud. Arbejdstilsynet vil påbyde brug af rådgivning i en periode, hvis der ved et tilsyn gives påbud mv. om bestemte overtrædelser af nogle bestemte arbejdsmiljøregler, om virksomhedens eget arbejde med at organisere arbejdsmiljøindsatsen (formelle overtrædelser), samtidig med at der gives påbud mv. om overtrædelser, der vedrører konkrete, fysiske arbejdsmiljøproblemer (materielle overtrædelser). Det er en betingelse for et periodepåbud, at de underliggende påbud er afgivet ved ét tilsyn, men man skal være opmærksom på, at et tilsyn dog kan strække sig over flere dage. Det betyder altså, at der kun gives påbud om brug af rådgivning for en periode, hvis der både er problemer med virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats, og der samtidig er problemer med det materielle arbejdsmiljø på virksomheden. Ved et tilsyn vil et påbud om brug af autoriseret rådgivning for en periode blive givet ved siden af de påbud, der afgives om de enkelte overtrædelser af arbejdsmiljølovens bestemmelser. Periodepåbuddet er altså et påbud, der indeholder et krav om, at arbejdsgiveren ikke bare efterkommer de påbud, der i øvrigt er givet, men at der gøres brug af en rådgiver hertil.

6 6 2. Arbejdsmiljøproblemer, der udløser periodepåbud De regler om virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats, som danner grundlag for et periodepåbud, er følgende: 1. Overtrædelse af reglerne om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet (1), hvor a) det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed ikke er organiseret, b) arbejdsmiljøuddannelsen ikke er gennemført senest 8 måneder efter oprettelse eller genetablering af en sikkerhedsgruppe, c) der på virksomheder med 20 eller flere ansatte ikke er oprettet et sikkerhedsudvalg, eller d) sikkerhedsudvalget i løbet af et år ikke har afholdt mindst halvdelen af de pligtige møder. Punkt c) gælder også for tilsvarende udvalg efter reglerne om sikkerhedsorganisationens organiseringsmåde, fx MED-udvalg 2. Overtrædelse af reglerne om udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (2), hvor a) arbejdspladsvurderingen ikke er udarbejdet, b) arbejdspladsvurderingen ikke indeholder både kortlægning, beskrivelse og vurdering, handlingsplan samt retningslinjer for opfølgning, c) arbejdspladsvurderingen ikke er tilgængelig for virksomhedens ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet, d) arbejdspladsvurderingen ikke er ajourført senest hvert tredje år, eller e) sikkerhedsorganisationen ikke har været inddraget i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen. Samtidig med at der ved et tilsyn skal være afgivet påbud om mindst ét af disse ovenstående forhold, skal der ved samme tilsyn være givet påbud mv. om følgende materielle overtrædelser, før der udstedes et periodepåbud: A. To overtrædelser efter reglerne om brug af autoriseret rådgivning til løsning af et bestemt problem (problempåbud), eller tre overtrædelser vedrørende forskellige materielle arbejdsmiljøforhold, eller fire overtrædelser, hvor mindst to af overtrædelserne vedrører materielle arbejdsmiljøforhold, eller

7 7 B. i tilfælde af, at der ud over påbud om de nævnte formelle overtrædelser konstateres, at et påbud vedrørende APV eller virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde ikke er efterkommet, og der tilmed gives et påbud om en overtrædelse vedrørende materielle arbejdsmiljøforhold. Der henvises i øvrigt til vejledningens afsnit 5, for et eksempel på, hvilke overtrædelser der medfører periodepåbud. I virksomheder, hvor disse forskellige kombinationer af overtrædelser optræder, bunder de enkelte arbejdsmiljøproblemer ofte i en manglende evne og vilje hos virksomheden til selv at varetage sine pligter til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor er der på disse virksomheder behov for, at en ekstern sagkyndig rådgiver støtter arbejdet med at løfte virksomhedens arbejdsmiljø. Det er hensigten med et periodepåbud, at rådgivningen ikke blot sigter på at løse de enkelte problemer hver for sig. Formålet med at påbyde brug af en autoriseret rådgiver i en periode er derimod, at rådgiveren skal sætte virksomheden i stand til selv at løfte den opgave, det er at forebygge, at der opstår nye arbejdsmiljøproblemer. Samtidig skal rådgivningen sikre kvaliteten af løsningerne på de arbejdsmiljøproblemer, der er givet påbud om. For at skabe et overblik over, i hvilke situationer en arbejdsgiver kan få påbud om rådgivning for en periode, præsenteres her et skema, der viser, hvornår en virksomhed ved et tilsyn vil få et periodepåbud:

8 8 Hvis der ved et tilsyn bliver givet påbud mv. om mindst én af disse formelle overtrædelser: samtidig med at der afgives påbud mv. om følgende materielle overtrædelser: Sikkerheds- og sundhedsarbejdet er ikke organiseret, eller to overtrædelser efter bek. om problempåbud, eller Arbejdsmiljøuddannelse er ikke gennemført inden 8 mdr., eller tre overtrædelser af forskellige materielle arbejdsmiljøregler, eller Sikkerhedsudvalg er ikke oprettet, eller fire overtrædelser, hvoraf mindst to er materielle, eller Sikkerhedsudvalget har ikke holdt mindst halvdelen af de pligtige møder, eller én materiel overtrædelse samtidig med at det konstateres, at et påbud vedr. APV eller SiO ikke er efterkommet, Arbejdspladsvurdering er ikke gennemført, eller Arbejdspladsvurderingen indeholder ikke de fire hovedelementer, eller får virksomheden påbud om brug af autoriseret rådgivning i en periode på ét eller to år. Arbejdspladsvurderingen er ikke tilgængelig for ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet, eller Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet uden inddragelse af sikkerhedsorganisation/de ansatte

9 9 3. Efterkommelse af periodepåbud 3.1. Arbejdsgiverens pligter Alle pligter efter reglerne om periodepåbud påhviler alene arbejdsgiveren. Det er således arbejdsgiveren, der har pligten til at sørge for, at de opgaver, der vedrører rådgivningen, bliver løst tilfredsstillende. Arbejdsgiverens pligt til at bruge rådgivningen omfatter: at bruge en arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret til at yde rådgivning for en periode, at indgå en skriftlig aftale om rådgivning med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og melde tilbage til Arbejdstilsynet herom, at sørge for, at der afholdes et indledende besøg og herefter som minimum halvårlige besøg, at alle tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet om efterkommelse af underliggende påbud forelægges arbejdsmiljørådgiveren, der påtegner disse, hvis denne vurderer, at arbejdsgiveren har efterkommet påbuddene, at sørge for, at rådgiveren udfærdiger en redegørelse om rådgivningsforløbet, og at sørge for, at rådgiveren påtegner tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet om efterkommelse af periodepåbuddet. Ved efterkommelse af et periodepåbud har arbejdsgiveren pligt til at sende Arbejdstilsynet følgende tilbagemeldinger: når der er indgået en skriftlig aftale med en autoriseret rådgiver om rådgivning for en periode, hver gang ét af de underliggende påbud er efterkommet, når periodepåbuddet er efterkommet. Arbejdsgiveren har derudover pligt til at inddrage sikkerhedsorganisationen på følgende områder: at sørge for inddragelse af sikkerhedsorganisationen (eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation), inden en autoriseret arbejdsmiljørådgiver kontaktes, at sørge for, at sikkerhedsorganisationen (eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette sikkerhedsorganisation) påtegner tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet om indgåelse af aftale med den autoriserede rådgiver, under rådgivningsforløbet at sørge for, at sikkerhedsorganisationen (eller de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette sikkerhedsorganisation) inddrages i og deltager i processen vedrørende efterkommelse af periodepåbuddet. Denne pligt følger de bestemmelser, der i øvrigt gælder for inddragelse af sikkerhedsorganisationen i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsgiveren har således pligt til at inddrage sikkerhedsorganisationen (eller de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette sikkerhedsorgani-

10 10 sation) i planlægningen af ændringer i organisering af arbejdet, nyindkøb af maskiner mv. med betydning for arbejdsmiljøet, herunder også revision af arbejdspladsvurderingen, at sørge for, at rådgiverens redegørelse videregives til sikkerhedsorganisationen (eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette sikkerhedsorganisation), at sørge for, at sikkerhedsorganisationen (eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation) påtegner alle tilbagemeldinger om efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud. De krav, der stilles til selve rådgivningsforløbet, er, at rådgiveren skal aflægge et indledende besøg på virksomheden, og at der derefter mindst aflægges besøg hvert halve år, indtil rådgivningsperioden er slut. Der stilles ikke krav om, at rådgivningen skal vare et bestemt antal timer, da det vil være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange timers rådgivning der er behov for. Når en arbejdsgiver har fået et periodepåbud, vil arbejdsgiveren have pligt til at bruge rådgivning, selv om de påbud, der har udløst periodepåbuddet, bliver efterkommet, inden der bliver indgået en aftale med en rådgiver. Det er alene det forhold, at Arbejdstilsynet har truffet afgørelse om de relevante overtrædelser, der afgør, at arbejdsgiveren skal bruge autoriseret rådgivning i en periode, og man kan altså ikke slippe for pligten til at bruge rådgivning, selv om virksomheden skynder sig at efterkomme de påbud, der skal bruges rådgivning til. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at følge de forslag til løsninger, den autoriserede rådgiver fremkommer med. Der kan forekomme tilfælde, hvor arbejdsgiveren finder, at rådgiverens forslag til at efterkomme Arbejdstilsynets påbud ikke passer til virksomheden. Det står derfor arbejdsgiveren frit for at vælge en anden løsning end den, rådgiveren foreslår, så længe den løsning, der vælges, opfylder de krav til løsning af arbejdsmiljøproblemet, der stilles i Arbejdstilsynets påbud. Det skal understreges, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at Arbejdstilsynets påbud efterkommes. Det gælder derfor, at selv om arbejdsgiveren har fulgt den autoriserede arbejdsmiljørådgivers forslag, vil Arbejdstilsynet følge op over for arbejdsgiveren på sædvanlig vis, hvis det vurderes, at et påbud er utilstrækkeligt efterkommet Rådgivningsperiodens længde En arbejdsgiver kan få påbud om at bruge en autoriseret rådgiver i enten ét eller to år. Rådgivningsperiodens længde afhænger alene af antallet af ansatte i virksomheden, nemlig ét år for virksomheder med under 20 ansatte og to år for virksomheder med 20 eller flere ansatte. Når antallet af ansatte i en virksomhed skal opgøres, benytter Arbejdstilsynet de samme retningslinjer som ved vurdering af, om virksomheden har pligt til at oprette et sikkerhedsudvalg (1). Den kortere rådgivningsperiode for virksomheder med mindre end 20 an-

11 11 satte skyldes, at der i mindre virksomheder ikke er det samme behov for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet, som det er tilfældet i større virksomheder. Produktionsenheder er de geografiske adresser, hvor virksomhedens aktiviteter foregår, fx de enkelte forretninger i en butikskæde, samt butikskædens hovedkontor. Virksomheder med 20 eller flere ansatte vil få pligt til at bruge rådgivning i to år, selv om der er mindre end 20 ansatte på den produktionsenhed, hvor der blev gennemført et tilsyn. Som eksempel kan tænkes en virksomhed med 40 ansatte, fordelt på 8 produktionsenheder med 5 ansatte på hver enhed. Her vil arbejdsgiveren få pligt til at bruge rådgivning i to år, hvis der gennemføres et tilsyn på én af de 8 produktionsenheder og gives et periodepåbud. Det gælder, selv om der kun er 5 ansatte på den produktionsenhed, hvor der er foretaget et tilsyn. Det skyldes, at virksomheden med 40 ansatte har pligt til at organisere arbejdsmiljøarbejdet på tværs af de enkelte produktionsenheder, og det kan derfor ikke pålægges de ansatte på den enkelte produktionsenhed at løfte organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet for hele virksomheden. Arbejdsgiveren har kun pligt til at bruge rådgivning i den periode, der er givet påbud om. Hvis et eller flere af de påbud, der ligger til grund for periodepåbuddet, har en frist for efterkommelse, der løber længere end selve rådgivningsperioden, er efterkommelsen af disse påbud ikke omfattet af rådgivningspligt, når først rådgivningsperioden er udløbet efter enten ét eller to år Autoriserede arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynet kan både give påbud om at bruge rådgivning til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og påbud om at bruge rådgivning i en periode. En arbejdsmiljørådgiver kan tilsvarende være autoriseret til kun at rådgive om konkrete problemer eller til også at yde rådgivning for en periode. En virksomhed, der har fået et periodepåbud, skal derfor være opmærksom på, at det kun er rådgivere, der er autoriserede til at yde rådgivning for en periode, som kan bruges til at efterkomme et periodepåbud. En arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret til at rådgive om periodepåbud, har en bred vifte af kompetencer inden for arbejdsmiljøområdet, således at arbejdsgiveren kan få en helhedsorienteret rådgivning, der kan støtte virksomheden i alle led i at løfte sit arbejdsmiljøarbejde. Alle autoriserede arbejdsmiljørådgivere står opført på en liste på Arbejdstilsynets hjemmeside: Det fremgår tydeligt af listen, hvad den enkelte rådgiver er autoriseret til at yde rådgivning om, og en arbejdsgiver, der har fået påbud om at bruge rådgivning for en periode, kan derfor nemt se, hvilke rådgivere der er mulighed for at bruge. En autoriseret arbejdsmiljørådgiver har som en af sine kompetencer viden om arbejdsmiljølovgivningen og kan derfor også vurdere, om en løsning af et arbejdsmiljøproblem lever op til lovens krav. Det skal imidlertid understreges, at det alene er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at et påbud er efterkommet.

12 Anden arbejdsmiljørådgivning At få påbud om at gøre brug af autoriseret rådgivning er ikke ensbetydende med, at arbejdsgiveren kun må bruge en autoriseret rådgiver til at løse de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst rådgivningspåbuddet. En virksomhed kan godt vælge selv at stå for løsningen af problemerne, den kan inddrage sin BST, eller den kan entrere med en arbejdsmiljørådgiver, der ikke er autoriseret. Der kræves blot, at virksomheden også bruger en autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved efterkommelsen af påbuddene. Det fremgår af denne vejledning, hvilke minimumskrav der stilles i relation til brug af den autoriserede rådgiver. Virksomheden og den autoriserede rådgiver aftaler således selv, hvorledes samarbejdet skal foregå, og hvor stort timeforbruget skal være under hensyn til, at kravene i periodepåbuddet skal imødekommes Aftale med rådgiver om periodepåbud Når Arbejdstilsynet afgiver et periodepåbud, har arbejdsgiveren pligt til at indgå en aftale med en rådgiver og senest 6 uger, efter at påbuddet er afgivet, at melde tilbage til Arbejdstilsynet herom. Tilbagemeldingen skal påtegnes af den autoriserede rådgiver og sikkerhedsorganisationen (eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder uden pligt til sikkerhedsorganisation). Aftalen skal ikke sendes til Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at der er pligt til at høre sikkerhedsorganisationen, inden en ekstern arbejdsmiljørådgiver kontaktes. Der stilles ikke krav om, at rådgivningen skal vare et bestemt antal timer, da det vil være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange timers rådgivning der er behov for. Der er fastsat disse minimumskrav til indholdet af aftalen mellem arbejdsgiveren og den autoriserede arbejdsmiljørådgiver: 1. Aftaleparter Virksomhed (navn, CVR-nummer) beliggende (adresse) indgår herved aftale med autoriseret arbejdsmiljørådgiver (navn) om rådgivning i henhold til bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode (periodepåbud) og bekendtgørelsen om autorisation af arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder med efterkommelse af påbud om brug af rådgivning. 2. Aftalens indhold 1. Rådgivningsperiodens længde. 2. Beskrivelse af rådgivningsopgavens indhold og forventede omfang. 3. Angivelse af, hvordan rådgivningen vil understøtte virksomhedens eget arbejdsmiljøarbejde.

13 13 4. Tidsplan for de aktiviteter, der skal udføres, herunder oplysning om den halvårlige besøgsfrekvens mellem arbejdsmiljørådgiveren og virksomheden. 5. Angivelse af, hvordan virksomhedens sikkerhedsorganisation eller de ansatte inddrages og deltager i rådgivningsprocessen. 6. Angivelse af form og omfang af den afsluttende redegørelse fra arbejdsmiljørådgiveren til virksomheden, jf. 11 i bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for en periode. 7. Eventuelt supplement i forhold til løsningen af problempåbud, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (problempåbud). 3. Underskrift Aftalen skal underskrives af aftaleparterne. Selve aftalen skal forefindes på virksomheden, og den skal være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, ansatte og for Arbejdstilsynet. Der kan være situationer, hvor en virksomhed får ét eller flere problempåbud og samtidig får et periodepåbud. I den situation skal arbejdsgiveren medtage de særlige aftalekrav, der gælder for problempåbuddet i den aftale, der indgås om periodepåbuddet, når arbejdsgiveren indgår aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. En arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret til at yde rådgivning for en periode, vil automatisk være autoriseret til også at yde rådgivning om alle de arbejdsmiljøproblemer, der kan udløse et problempåbud Sikkerhedsorganisationens inddragelse Når en virksomhed har fået et periodepåbud, har arbejdsgiveren pligt til at inddrage sikkerhedsorganisationen, sådan som det fremgår af vejledningens afsnit 3.1. Ud over de områder, hvor arbejdsgiveren i medfør af reglerne har pligt til dette, vil inddragelse af sikkerhedsorganisationen være aktuel i en række situationer, herunder: ved drøftelse af valg af rådgiver, ved det indledende besøg af rådgiveren, ved planlægningen af, hvorledes virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats kan løftes, og løbende ved gennemførelse af planen, ved drøftelse mellem arbejdsgiver og rådgiver om forslag og ideer til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og løbende ved gennemførelse af de konkrete tiltag, ved rådgiverens (minimum) halvårlige besøg på virksomheden, ved rådgiverens udarbejdelse af den afsluttende redegørelse. Herudover skal tilbagemeldingerne til Arbejdstilsynet påtegnes af sikkerhedsorganisationen. I virksomheder uden pligt til at oprette sikkerhedsorganisation skal arbejdsgiveren på tilsvarende vis inddrage de ansatte.

14 14 I virksomheder med flere produktionsenheder skal arbejdsgiveren i forbindelse med inddragelse af sikkerhedsorganisationen sikre, at der sker inddragelse af sikkerhedsorganisationen i den produktionsenhed, hvor periodepåbuddet er blevet afgivet Tilbagemeldinger på påbud Når virksomheden har efterkommet et af de påbud, der har udløst periodepåbuddet, skal arbejdsgiveren melde skriftligt tilbage til Arbejdstilsynet om, hvordan påbuddet er efterkommet. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at følge rådgiverens råd, og arbejdsgiveren kan også vælge at inddrage andre rådgivere til at hjælpe med at efterkomme et påbud. Derfor skal tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet forelægges den autoriserede rådgiver, som skal påtegne tilbagemeldingen, hvis denne vurderer, at arbejdsmiljøforholdet er blevet lovliggjort. Rådgiveren skal have forelagt tilbagemeldinger på alle de påbud, der blev afgivet ved det tilsyn, der udløste periodepåbuddet. Hvis nogle af de underliggende påbud har en frist for efterkommelse, der er længere end rådgivningsperioden, skal tilbagemeldingerne på disse ikke påtegnes af rådgiveren. Ud over tilbagemeldinger på de påbud, der ligger til grund for periodepåbuddet, skal arbejdsgiveren også give Arbejdstilsynet en tilbagemelding om, hvordan selve periodepåbuddet er efterkommet. Det skal gøres, når rådgivningsperioden er udløbet efter ét eller to år. Denne tilbagemelding skal påtegnes af rådgiveren, der herved bekræfter, at arbejdsgiveren har efterkommet periodepåbuddet. Hvis Arbejdstilsynet ikke modtager en tilbagemelding, eller hvis Arbejdstilsynet modtager en tilbagemelding, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver ikke har påtegnet, vil der blive foretaget et kontrolbesøg. Det skyldes, at Arbejdstilsynet i tilfælde af, at rådgiveren ikke har påtegnet tilbagemeldingen, må antage, at påbuddet ikke er efterkommet. Det vil ikke have nogen retlige konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis en tilbagemelding ikke er fyldestgørende påtegnet af rådgiveren, men vil alene give anledning til, at Arbejdstilsynet foretager et kontrolbesøg. Hvis en tilbagemelding til Arbejdstilsynet ikke er påtegnet af sikkerhedsorganisationen (eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder uden pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation), vil det ofte give anledning til, at Arbejdstilsynet foretager et kontrolbesøg Afsluttende redegørelse Når rådgivningsperioden udløber efter enten ét eller to år, skal rådgiveren udarbejde en redegørelse over rådgivningsforløbet, der indeholder oplysninger om: hvordan periodepåbuddet er efterkommet,

15 15 hvordan de underliggende påbud er efterkommet, hvordan påbud, der først skal efterkommes efter at periodepåbuddet er afsluttet, vil blive efterkommet, samt hvor langt virksomheden er i processen med at løse det, hvordan virksomhed og rådgiver har samarbejdet i forhold til virksomhedens egenindsats, og hvordan virksomhedens sikkerhedsorganisation (eller de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation) har været inddraget. Arbejdsgiveren skal videregive rådgiverens redegørelse til virksomhedens sikkerhedsorganisation (eller de ansatte i virksomheder, hvor der ikke er pligt til at oprette sikkerhedsorganisation), og samtidig skal redegørelsen forefindes på virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, arbejdsledere, ansatte og Arbejdstilsynet Virksomheder med flere produktionsenheder Hvis en virksomhed med flere produktionsenheder ved et tilsyn på én produktionsenhed får et periodepåbud, gælder rådgivningspligten kun den produktionsenhed, hvor tilsynet fandt sted, selv om der på samme tidspunkt er ført tilsyn og afgivet påbud på virksomhedens andre produktionsenheder. Det kan imidlertid være en god idé at få rådgiveren til også at hjælpe med at løse eventuelle tilsvarende problemer på de andre produktionsenheder, selv om der ikke er givet påbud om det. På den måde sikrer arbejdsgiveren sig, at problemerne bliver løst på samme niveau i hele virksomheden. Det kan ske, at Arbejdstilsynet inden for et kort tidsrum gennemfører tilsyn i flere af en virksomheds produktionsenheder og afgiver to eller flere periodepåbud. I sådan et tilfælde er der mulighed for, at arbejdsgiveren kan indgå én aftale med én autoriseret rådgiver, der dækker alle periodepåbud, der er givet til virksomheden i de forskellige produktionsenheder. Der gælder dog den begrænsning, at Arbejdstilsynet inden 6 uger skal have modtaget en tilbagemelding om, at der er indgået en aftale med en rådgiver, efter at et periodepåbud er afgivet. Derfor skal der tages hensyn til denne frist, hvis der ønskes indgået en samlet rådgivningsaftale om flere periodepåbud. 4. Særlige forhold 4.1. Brug af egen autoriserede rådgiver Hvis en virksomhed, der selv er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, får et periodepåbud, kan den ikke efterkomme periodepåbuddet ved at rådgive sig selv. Den skal i stedet bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som tilhører en selvstændig juridisk enhed, der er adskilt fra den juridiske enhed, der har fået periodepåbuddet.

16 16 I enkelte særlige tilfælde kan Arbejdstilsynet dispensere fra denne regel. Det gælder, hvis en juridisk enhed, som er autoriseret rådgiver, ikke har mulighed for at udskille sin rådgivningsfunktion i en selvstændig juridisk enhed. Det kan fx være tilfældet for en kommune, der selv er autoriseret rådgiver. Muligheden for dispensation er relativt begrænset, da en autoriseret rådgiver ikke selv bør have arbejdsmiljøproblemer, der udløser et periodepåbud. Samtidig er der ved et periodepåbud gode muligheder for at benytte egen rådgiver til at stå for hovedparten af efterkommelsen, mens brugen af den eksterne autoriserede rådgiver kan begrænses til de minimumskrav, som er fastlagt i reglerne om periodepåbud. For at komme i betragtning til en dispensation kan bl.a. disse kriterier være relevante: at ansøgeren skal dokumentere, at det på grund af lovkrav ud over arbejdsmiljøloven ikke er muligt at udskille en juridisk enhed, at den autoriserede rådgiver inden for den juridiske enhed, der har fået et rådgivningspåbud, er adskilt fra virksomheden i øvrigt i en selvstændig afdeling, at ingen i den selvstændige afdeling udfører andet arbejde for virksomheden end autoriseret arbejdsmiljørådgivning eller rådgivning inden for BSTbekendtgørelsens rammer eller administrative opgaver forbundet hermed, at den selvstændige afdeling er organisatorisk selvstændigt ledet, at oplysninger, som rådgiveren får gennem sin bistand til at efterkomme rådgivningspåbuddet, skal opbevares adskilt fra virksomhedens øvrige arkiv og oplysningsmateriale, således at der ikke er risiko for sammenblanding med virksomhedens øvrige arkiver, herunder personalekartoteket, at lederen af den selvstændige afdeling i forbindelse med afdelingens rådgivning af organisationens/virksomhedens egne påbud selvstændigt foretager rådgivning og påtegning af påbuddet uafhængigt af organisationens/virksomhedens øvrige ledelse Påbud, ikke omfattet af rådgivningspligt Der er ikke pligt til at bruge rådgivning i længere tid, end periodepåbuddet løber. Hvis der er afgivet påbud til virksomheden, hvor fristen for efterkommelse strækker sig ud over fristen for periodepåbuddet på ét eller to år, skal det derfor af redegørelsen blot fremgå, hvor fremskreden løsningen af det pågældende problem er, og hvilken plan der ligger for løsningen af problemet på det tidspunkt, hvor redegørelsen udarbejdes. Det betyder samtidig, at hvis virksomheden har fået et påbud med længere frist end periodepåbuddet, er der ikke pligt til at forelægge rådgiveren tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet, når fristen for efterkommelse udløber. Arbejdsgiveren har kun pligt til at bruge rådgiveren til at hjælpe med at efterkomme de påbud, der blev givet ved det tilsyn, der udløste periodepåbuddet. Hvis en virksomhed ved et tilsyn får et periodepåbud, men samtidig har fået et påbud ved tidligere tilsyn, som endnu ikke er efterkommet, har arbejdsgi-

17 17 veren derfor ikke pligt til at lade rådgiveren hjælpe med at efterkomme det først afgivne påbud. På samme måde har arbejdsgiveren ikke pligt til at bruge rådgiveren til at hjælpe med at efterkomme et påbud, virksomheden fx får et halvt år efter det tilsyn, hvor der blev givet et periodepåbud Periodepåbud omfattet af regler om udbud I tilfælde af, at der afgives periodepåbud til en offentlig institution, hvor omfanget af den rådgivning, der skal ydes, medfører, at rådgivningsydelsen skal i EU-udbud, kan der dispenseres fra reglen om, at Arbejdsgiveren efter 6 uger skal melde tilbage til Arbejdstilsynet om, at det er indgået en aftale med en autoriseret rådgiver. 5. Eksempel Periodepåbud til et maskinværksted Arbejdstilsynet foretager screening af Jensens Maskinværksted Aps., og Arbejdstilsynet konstaterer en række arbejdsmiljøproblemer. Derfor gennemføres der 4 uger senere et tilpasset tilsyn på virksomheden. Tilsynet Ved det indledende besøg gennemgås virksomhedens egenindsats. Den tilsynsførende får oplyst, at virksomheden ikke har en arbejdspladsvurdering (APV), der er ajourført inden for de sidste 3 år. Den tilsynsførende oplyser, at der vil blive afgivet påbud om at ajourføre APV en, så den lever op til reglerne, samt om at udarbejde brugsanvisninger til de stoffer og materialer, til hvilke der skal forefindes brugsanvisninger. Efter det indledende besøg foretages en gennemgang af virksomheden. Ved gennemgangen konstateres følgende arbejdsmiljøproblemer: Fræserne i virksomheden afgiver støj, der væsentligt overstiger grænseværdien. Det oplyses, at fræserne kører minutter dagligt. Virksomheden anerkender støjproblemet. Ved en af maskinerne består arbejdet i løft af tunge emner med lange rækkeafstande. Det oplyses, at der arbejdes ved maskinen ca. 3 timer dagligt. I virksomhedens administration deles én kontorarbejdsplads mellem to ansatte, der hver arbejder på halv tid, men bord og stol kan ikke justeres i højden, selv om de ansatte er af forskellig højde. Efter gennemgangen oplyser den tilsynsførende, at Arbejdstilsynet vil reagere på de konstaterede overtrædelser med almindelige påbud. Men fordi virksomheden samtidig med de materielle problemer ikke har en APV, vil virksomheden endvidere modtage et periodepåbud. Da virksomheden har under 20 ansatte, vil rådgivningsperioden være et år. Periodepåbud-

18 18 det forpligter virksomheden til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at lovliggøre egenindsatsen og løse de arbejdsmiljøproblemer, der er givet påbud om. Påbuddene Den tilsynsførende udfærdiger påbuddene til virksomheden. I periodepåbuddet henvises til påbuddene om de materielle og formelle overtrædelser, og i påbudsskrivelsen er der en henvisning til Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor alle de arbejdsmiljørådgivere, der er autoriseret til at rådgive om periodepåbud, står oplistet. Arbejdsgiveren skal inden 6 uger, efter at påbuddet er modtaget, melde tilbage om, at der er indgået en skriftlig aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der fastlægger, hvorledes rådgivningsforløbet vil forløbe i det år, det gælder. Rådgivningen En rådgiver kontaktes af virksomheden, og der indgås en aftale om rådgivning. Rådgiveren foretager et indledende besøg, hvor rådgiveren mødes med virksomhedens sikkerhedsorganisation, og hvor rådgiveren kommer med forslag til løsning af problemerne. På det første besøg vejleder rådgiveren sikkerhedsorganisationen om forskellige modeller for udarbejdelse af APV (kortlægning mv.). Der skal bl.a. tages højde for, at nogle af arbejdsmiljøforholdene vil ændres, når de forskellige påbud bliver efterkommet. Arbejdsgiveren vælger sammen med sikkerhedsorganisationen en model, og virksomheden foretager selv kortlægningen, mens rådgiveren efterfølgende vejleder om arbejdet med prioritering, handlingsplan samt opfølgning på handlingsplanen og det videre arbejde med APV en. I det år, rådgivningsperioden løber, følger rådgiveren med i, hvordan arbejdet med at realisere APV ens handlingsplan forløber, og hjælper sikkerhedsorganisationen undervejs. Rådgiveren opstiller og gennemgår forskellige løsningsmodeller vedrørende støjproblemet. Rådgiveren vurderer, at påbuddet kan efterkommes, ved at fræsemaskinerne placeres samlet, og der opbygges et bulderhus omkring dem. For problemet med de uhensigtsmæssige løft opstiller og gennemgår rådgiveren forskellige løsningsmodeller. Det vurderes, at problemet kan løses med en række ændringer af arbejdspladsens indretning omkring maskinen. For problemet med indretningen af den delte arbejdsplads i administrationen opstiller og gennemgår rådgiveren forskellige løsningsmodeller. Det vurderes, at indkøb af et bord og en stol, der kan indstilles i højden, vil løse problemet. Rådgiveren hjælper virksomheden med at sikre, at de valgte tiltag bliver udført bedst muligt, herunder at bulderhuset opbygges og tilpasses, så støjen redu-

19 19 ceres mest muligt. Rådgiveren hjælper samtidig med at omorganisere arbejdet, så de støjende aktiviteter finder sted i kortest mulig tid ad gangen. Efterhånden som de forskellige påbud bliver efterkommet inden for den fastsatte frist, beskrives de forskellige tiltag kort hver for sig i en tilbagemelding til Arbejdstilsynet, som arbejdsgiver, sikkerhedsrepræsentant samt rådgiver påtegner. Virksomhedens sikkerhedsorganisation samt rådgiveren mødes en sidste gang. Forløbet af rådgivningen evalueres i en redegørelse, som rådgiveren udfærdiger og videregiver til sikkerhedsorganisationen. Selve periodepåbuddets tilbagemelding udfyldes og attesteres af arbejdsgiver, sikkerhedsrepræsentant samt rådgiver og sendes til Arbejdstilsynet. Jens Jensen

20 Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (2) Arbejdspladsvurdering Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider. Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon Telefax e-post Prepress: HellasGrafisk A/S Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Tilsynscenter Nord Postboks 1228 900 København C Tlf 70121288 Fax 70121289 at@atdk wwwatdk CVR-nr 21481815 Rådgivningspåbud Arbejdstilsynet har truffet 19 afgørelser

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer At-VEJLEDNING D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.21 Arbejde med flyveaske Februar 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.17 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5 At-VEJLEDNING Helbredskontrol ved natarbejde At-vejledning D.7.5 August 2010 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret januar Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret januar Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3-1 Maj 2002 - Opdateret januar 2019 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Cromat i cement

At-VEJLEDNING. Cromat i cement At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.1.4 Cromat i cement Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 8.6.2007 Notat 15146 JAKA Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 Notat gennemgår de ændringer af Arbejdsmiljøloven, der er gennemført med det såkaldte "Serviceeftersyn".

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 30. oktober 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v. i arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

FSISU Socialområdet. Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-fsisusocialomraadet-2004.08.16.htm. Dato. 16. august 2004.

FSISU Socialområdet. Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-fsisusocialomraadet-2004.08.16.htm. Dato. 16. august 2004. Page 1 of 10 Referat FSISU Socialområdet Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 16. august 2004 13:30 Mødelokale 8 Formøde kl. 12:30 Sten Jacobsen - i stedet møder Alice Reimann Petersen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Detailtilsyn kontrolbesøg

Detailtilsyn kontrolbesøg Detailtilsyn kontrolbesøg Kvalitetsprocedure DT-2 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: januar 2011 Senest redigeret: Juni 2017 Aktuel for tilsynsførende,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning At-VEJLEDNING C.1.2 April 2001 Røgudvikling og røgklasser ved svejsning Vejledning om vurdering af røgudvikling og røgklasser ved valg af beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde (tilsatsmateriale)

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6 Brug af ultralyd December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.4. Problempåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.4. Problempåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.4 Problempåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere