Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering"

Transkript

1 Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen) i høring. Med udtrykket mere digitalisering tænkes dels på egentlig digitalisering i form af indberetning af flere data via XBRL. Men i udtrykket ligger også, at en række dokumenter, som i dag skal indsendes til Erhvervsstyrelsen på papir, fremover skal indberettes til Erhvervsstyrelsen som pdf-fil via nyoprettede selvbetjeningsløsninger. Vi har i dette notat beskrevet hele indsendelsesbekendtgørelsen og særskilt markeret de afsnit, som omtaler væsentlige ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, med en ramme. Indhold 1. Anvendelsesområdet er uændret Særligt vedrørende legatarfortegnelser Særligt vedrørende likvidation 3 2. Ansvarsforhold, herunder nyt begreb - indberetteren Det er forsat ledelsen, der er ansvarlig Forældelsesfristen forlænges 3 3. Underskrifter skal være tydelige 4 4. Udsendelse af breve fra Erhvervsstyrelsen Tjek den digitale postkasse løbende 4 5. Sprogkrav dansk eller engelsk er fortsat hovedreglen 4 6. Efter modtagelse sker offentliggørelse nu straks Årsrapport afvises, hvis fejl i indberetningen Omgørelse kan alene ske, hvis det er i regnskabsbrugers interesse 5 7. Indberetning af årsrapport De digitale indberetningsløsninger Må pdf-filen være forskellig fra XBRL-filen? Udfasning af lempelse for dobbelt-sproget årsrapporter Både pdf- og XBRL fil offentliggøres Henvisning eller vedhæftning, hvis lempelser anvendes 8 8. Forenklet digital indberetning i REGNSKAB BASIS og SPECIAL Fortsat lempelse for virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS Koncernregnskab efter IFRS, årsregnskab for moderselskab efter ÅRL Behov for atypiske regnskabsposter i BASIS og SPECIAL Fritagelse for digital indberetning - alene hvis særligt behov Årsrapport for udenlandske virksomheder med filial i Danmark indberettes også digitalt Fristen for indberetning er uændret Hvis der sker nedbrud i de digitale indberetningsløsninger Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen Underskriftskrav Virksomheden skal opbevare et underskrevet eksemplar Indberetning af undtagelseserklæring frem for årsrapport er nu også digital Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder Klageadgang, straf, ikrafttræden m.v Klageadgang 16 1

2 18.2 Straf Ikrafttræden 16 Bilag 1 dokumenter, som jf. årsregnskabsloven 146 skal vedlægges undtagelseserklæring 17 Bilag i bekg. nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed 18 Ændringerne vedrører som anført især udfasning af en række af de lempelser, der blev givet i starten af perioden for at lette overgangen til digital indberetning. Erhvervsstyrelsen er nu klar med en række nye digitale selvbetjeningsløsninger, der bl.a. vil muliggøre digital indberetning af årsrapporter for overliggende koncernregnskaber, undtagelseserklæringer mv. Der sker også yderligere udfasning af lempelserne vedr. clob-opmærkning, det vil sige muligheden for at opmærke hele tekstafsnit samlet (i en clob). I korte træk Ændringerne i bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft for indberetninger, der foretages den 15. september 2015 eller senere. Årsrapporter mv., som indberettes til styrelsen, offentliggøres straks efter modtagelsen. Årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark, fritagelsesansøgninger for digital indberetning og undtagelseserklæringer med bilag skal fremover indberettes i en pdf-fil via ny digital selvbetjeningsløsning. Muligheden for clob-opmærkning (opmærkning af fx hele ledelsesberetningen på en gang) forslås reduceret for at fremme digitaliseringen af regnskabsdata. Fremover skal redegørelserne for samfundsansvar, virksomhedsledelse samt måltal og politikker opmærkes særskilt. Der gives dog en længere frist til dette - regnskabsår, der begynder d. 1. januar 2016 eller senere. For virksomheder med kalenderårsregnskaber vil det sige regnskabsåret Begrebet indberetteren defineres. Det er dog uændret den, der indberetter årsrapporten, som indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at det er det endelige godkendte regnskabsdokument, der er indberettet. Kravet om fysisk underskrift og datering i tilknytning til ledelsespåtegningen bortfalder, hvis regnskabet er underskrevet digitalt. Erhvervsstyrelsens frist for at kunne anmode virksomheden om indsendelse af dokumentation for at årsrapporten er udarbejdet, revideret, godkendt og indberettet i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne forøges fra 3 år til 5 år, så den svarer til forældelsesfristen i årsregnskabsloven. Forøgelse af indberetningsfristen for halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder fra 2 til 3 måneder, jf. det nye gennemsigtighedsdirektiv fra EU. 1. Anvendelsesområdet er uændret Bekendtgørelsen gælder uændret for årsrapporter, undtagelseserklæringer, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. I relation til sidstnævnte bemærkes, at Folketinget den 21. april 2015 vedtog implementering af ændringsdirektivet til gennemsigtighedsdirektivet i bl.a. værdipapirhandelsloven. Det betyder, at kravet om, at børsnoterede virksomheder skal 2

3 offentliggøre kvartalsvise regnskabsoplysninger (periodemeddelelse eller kvartalsrapport for 1. henholdsvis 3. kvartal), er ophævet fra den 26. november Virksomheder med kalenderårsregnskaber kan derfor fra og med 1. kvartal 2016 undlade at udarbejde kvartalsrapport eller periodemeddelelse. Bestemmelserne i indsendelsesbekendtgørelsen gælder dog stadig for børsnoterede virksomheders eventuelt frivilligt udarbejdede kvartalsrapporter. 1.1 Særligt vedrørende legatarfortegnelser I relation til erhvervsdrivende fondes pligt til at indsende legatarfortegnelser (jf. lov om erhvervsdrivende fonde) er det vigtigt at være opmærksom på, at legatarfortegnelsen er offentlig tilgængelig, hvis den er indeholdt i en årsrapport for en erhvervsdrivende fond. Det er den ikke, hvis den er indsendt særskilt, idet den i så fald alene er offentligt tilgængelig inden for rammerne af offentlighedsloven. 1.2 Særligt vedrørende likvidation Virksomheder, som er under likvidation, skal fortsat indsende det afsluttende likvidationsregnskab til Erhvervsstyrelsen, idet regnskabet skal vedlægges som bilag til anmeldelsen om likvidationens afslutning. 2. Ansvarsforhold, herunder nyt begreb - indberetteren Det præciseres, at den, som varetager indberetningen af de i bekendtgørelsen nævnte regnskabsdokumenter ( indberetteren ), indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at det er den endelige, godkendte version af regnskabsdokumentet, som er indberettet til Erhvervsstyrelsen, herunder for, at kravene til underskriftsforhold er overholdt. 2.1 Det er forsat ledelsen, der er ansvarlig Det gælder fortsat, at det er virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for årsrapporten eller andre dokumenter, der indberettes til Erhvervsstyrelsen. Dette gælder uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, fx revisor eller advokat, om at forestå indberetningen. 2.2 Forældelsesfristen forlænges Fristen, hvorefter Erhvervsstyrelsen kan anmode om dokumentation for, at fx en årsrapport er udarbejdet, eventuelt revideret, samt godkendt og indberettet til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne øges fra 3 til 5 år fra modtagelsen af regnskabsdokumentet. Dermed svarer fristen til forældelsesfristen for overtrædelse af bestemmelserne i årsregnskabslovgivningen. Samme frist gælder for Erhvervsstyrelsens anmodning om, at indberetteren indsender dokumentation for, at have opfyldt sine forpligtelser. 3

4 3. Underskrifter skal være tydelige Underskrift af årsrapport skal påføres på en måde, som sikrer en entydig identifikation af den, der har underskrevet dokumentet. Det er muligt at påføre underskriften håndskrevet eller i en billedfil, der viser underskrivers personlige underskrift. Alternativt kan underskrives med digital signatur eller NemID. Det er fortsat ikke et krav, at den årsrapport, der indberettes til Erhvervsstyrelsen, indeholder gengivelse af fysiske eller digitale underskrifter. 4. Udsendelse af breve fra Erhvervsstyrelsen En række digitalt genererede breve m.v. udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender. Det gælder fx breve i forbindelse med Påkrav om indberetning af årsrapport Afgiftspålæg vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v. Opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v. Tilbagesendelse og korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er korrekt indberettet til Erhvervsstyrelsen. 4.1 Tjek den digitale postkasse løbende Endvidere kan Erhvervsstyrelsen sende breve m.v. til virksomheder og personer om forhold, der er omfattet af årsregnskabsloven m.v., som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post eller til en adresse, som virksomheden/personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse. Det samme gælder breve og lignende sendt til fx revisorer for virksomheder, rådgivere, der optræder på en virksomheds/persons vegne, filialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, samt filialbestyrerne for disse. Det er derfor meget vigtigt, at virksomhedens digitale postkasse tjekkes løbende. 5. Sprogkrav dansk eller engelsk er fortsat hovedreglen Hovedreglen er fortsat, at årsrapporter samt undtagelseserklæringer m.v., halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal være affattet på dansk eller engelsk. Kravet om dansk eller engelsk affattelse gælder dog ikke for følgende dokumenter: Udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber, som indberettes til Erhvervsstyrelsen jf. årsregnskabslovens 112. Udenlandske virksomheders årsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen jf. årsregnskabsloven 143. Udenlandske årsrapporter m.v., der indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til undtagelseserklæringer. 4

5 Erhvervsstyrelsen kan forlange, at de anførte dokumenter indberettes i en bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk. Børsnoterede virksomheder skal indberette årsrapporter og andre regnskabsdokumenter, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og indsendelsesbekendtgørelsen, på følgende måde: Børsnoterede virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark Danmark og i et eller flere andre EU/EØS-lande Et eller flere andre EU/EØS-lande Sprogkrav Dansk eller engelsk Dansk eller engelsk. Hvis årsrapport ikke er på engelsk, skal indberettes både på dansk og på et andet sprog, som accepteres af den kompetente myndighed i de(t) pågældende land(e). Engelsk eller på et andet sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. Indberettes årsrapport m.v. på andet sprog end engelsk, skal årsrapporten tillige indberettes på dansk. Uanset ovenstående kan børsnoterede virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land med en pålydende værdi, der udgør mindst euro pr. enhed, indberette årsrapporter m.v. på engelsk eller på dansk, hvis dansk accepteres af den kompetente myndighed i de(t) pågældende land(e). Det gælder tilsvarende ved gældsinstrumenter, der er udstedt i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi, som på udstedelsesdagen mindst svarer til euro pr. enhed. 6. Efter modtagelse sker offentliggørelse nu straks Som noget nyt offentliggør Erhvervsstyrelsen nu straks modtagelsen af årsrapporter mv., som indberettes til styrelsen jf. årsregnskabsloven og indsendelsesbekendtgørelsen. Offentliggørelse sker i CVR-registret via hjemmesiden data.virk.dk. Der er ikke længere mulighed for, at indberette den samme årsrapport oven i den først indberettede, hvis der fx konstateres fejl heri. Hvis der opstår behov for genindberetning af årsrapporten som følge af væsentlige fejl eller mangler, skal dette ske efter reglerne om omgørelse, jf. nedenfor. 6.1 Årsrapport afvises, hvis der er fejl i indberetningen Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at det indberettede ikke opfylder de grundlæggende krav til en årsrapport m.v., eller hvis der ikke er foretaget indberetning på den foreskrevne måde, gives en frist til berigtigelse. Denne frist afbryder ikke fristen for modtagelse af årsrapporten m.v., idet kravet om modtagelse først anses for opfyldt, når det pågældende regnskabsdokument er behørigt modtaget i Erhvervsstyrelsen. 6.2 Omgørelse kan alene ske, hvis det er i regnskabsbrugers interesse Når en årsrapport er offentliggjort, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport. Erhvervsstyrelsen kan dog tillade, at en årsrapport, som er offentliggjort, omgøres, hvis offentliggørelse af den nye årsrapport skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl, eller som berigtigelse af ulovlige forhold. 5

6 Den nye årsrapport skal i så fald indberettes i REGNSKAB BASIS (BASIS) eller REGNSKAB SPE- CIAL (SPECIAL) sammen med en redegørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport ønskes omgjort. Omgørelse skal som alt overvejende hovedregel ske inden udløbet af det følgende regnskabsår. Det gælder dog ikke, hvis omgørelsen er sket som følge af et krav fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med styrelsens kontrol af regnskaber. Hvis betingelserne for omgørelse er opfyldt, offentliggøres den nye, omgjorte årsrapport, så den er offentligt tilgængelig sammen med den tidligere indberettede årsrapport. Den offentlige tilgængelighed gælder de dokumenter, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort i medfør af årsregnskabsloven og indsendelsesbekendtgørelsen. Andre dokumenter, som Erhvervsstyrelsen modtager, men ikke har offentliggjort i henhold til årsregnskabsloven og indsendelsesbekendtgørelsen, er offentligt tilgængelige inden for rammerne af offentlighedsloven. Det betyder fx, at hvis årsrapporten for en erhvervsdrivende fond indeholder en legatarfortegnelse, så er denne offentligt tilgængelig, fordi årsrapporten i sin helhed er offentligt tilgængelig. 7. Indberetning af årsrapport 7.1 De digitale indberetningsløsninger Der findes tre forskellige digitale indberetningsløsninger kaldet henholdsvis REGNSKAB BASIS, REGNSKAB SPECIAL og system til system-løsningen. Ved indberetning af årsrapport skal virksomheden anvende enten BASIS eller SPECIAL, som begge kan tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk. Alternativt til SPECIAL kan virksomheden anvende Erhvervsstyrelsens system til system-løsning, som findes via styrelsens hjemmeside System til systemet-løsningen kan dog ikke anvendes i særlige tilfælde, jf. afsnit 7.3. System til system-løsningen kan, ud over det i afsnit 7.3 anførte, endvidere ikke anvendes, hvor en virksomhed udarbejder års- og/eller koncernregnskab efter IFRS, og har behov for at udvide taksonomien har en årsrapport, som er omgjort og skal genindberettes, eller vælger at indberette årsrapport i IXBRL-format (Inline-XBRL) 6

7 De forskellige digitale indberetningsløsninger for årsrapporter kan opsummeres således: Virksomheden Udgangspunkt Kan bruge følger Klasse B REGNSKAB SPECIAL eller BASIS. Klasse C REGNSKAB SPECIAL. REGNSKAB BASIS, hvis denne indeholder de for virksomheden nødvendige elementer for regnskabsklasse C. Klasse D REGNSKAB SPECIAL, uanset om års- og/eller koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven eller efter IFRS. IFRS REGNSKAB SPECIAL. Som alternativ til REGNSKAB SPECIAL løsningen kan virksomheden anvende system-til-system løsning med de begrænsninger, der er anført ovenfor og i afsnit 7.3. REGNSKAB BASIS er en indtastningsløsning, der konverterer de indtastede oplysninger til et instansdokument (en XBRL-fil), hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og til en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift. Anvendes BASIS, er det den pdf-fil, der dannes af BASIS, der er virksomhedens officielle årsrapport, som skal fremlægges, eventuelt påtegnes af en revisor, godkendes af generalforsamlingen og offentliggøres. Sker indberetningen via REGNSKAB SPECIAL, skal virksomheden selv danne XBRL-filen ved anvendelse af et fastsat XBRL-format (p.t. specifikation 2.1) i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi, der tilgås via Indberetningen af årsrapport via SPECIAL danner de samme filer, som beskrevet under BASIS. Ved indberetning af årsrapport i SPECIAL kan virksomheden i stedet anvende IXBRL-format, der består af én fil, som SPECIAL omdanner til en XBRL-fil og en pdf-fil, der indberettes sammen med IXBRL-filen. 7.2 Må pdf-filen være forskellig fra XBRL-filen? I pdf-filen kan årsrapporten, inden for rammerne af årsregnskabsloven, præsenteres med andre, mere specifikke benævnelser for regnskabsposter mv. end i XBRL-filen samt med eksempelvis logo, billeder og grafer. Det forudsætter, at oplysningerne i pdf-filen svarer til de data, der indberettes i XBRL-filen. Det samme gælder, hvis årsrapporten indberettes i IXBRL-format. Hvis pdf-filen indeholder en specifik regnskabspost, som ikke findes Erhvervsstyrelsens XBRL-taksonomi, skal virksomheden indberette regnskabsposten med en bredere benævnelse, som dækker den pågældende regnskabspost, og foretage eventuelle specifikationer i noterne, jf. nedenfor. 7

8 7.3 Udfasning af lempelse for dobbelt-sproget årsrapporter Præsenteres årsrapporten i pdf-filen på dansk og et andet sprog, vil det for årsrapporter, som indberettes senest den 31. december 2015, være tilstrækkeligt, at oplysningerne i XBRL-filen alene gives på dansk. For dobbelt-sproget årsrapporter, der indberettes efter denne dato, skal XBRL-filen indeholde oplysningerne på både dansk og det andet sprog. Virksomheder, der har engelsk som det andet sprog, og som vil undgå at indberette på to sprog, kan overveje at stille forslag til generalforsamlingen om, at årsrapporten fremover skal aflægges på engelsk. 7.4 Både pdf- og XBRL fil offentliggøres Pdf-filen offentliggøres for at give regnskabsbrugere adgang til at læse årsrapporten. Endvidere anvendes pdf-filen ved en eventuel undersøgelse af årsrapporten i regnskabskontrollen, ligesom XBRL-filen og anden relevant information kan inddrages i undersøgelsen. XBRL-filen offentliggøres også for at give regnskabsbrugere adgang til strukturerede regnskabsdata på hjemmesiden Henvisning eller vedhæftning, hvis lempelser anvendes Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i årsregnskabsloven 111, stk. 3, og indsender et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, skal ved indberetning af sin egen årsrapport henvise til eller vedhæfte det pågældende koncernregnskab i overensstemmelse med, hvad der fremgår af REGNSKAB BASIS eller SPECIAL. Kravet om henvisning eller vedhæftning gælder også modervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens 112 for at indsende en højere liggende modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, eller udarbejder årsregnskab efter IFRS, og heri anvender muligheden for at undlade selv at udarbejde koncernregnskab med henvisning til overliggende koncernregnskab jf. IFRS 10. Den sidstnævnte bullet relaterer sig til undtagelsen i IFRS 10, paragraf 4(a), hvorefter en modervirksomhed, under visse betingelser, kan undlade at udarbejde koncernregnskab. Den er ikke møntet på IFRS virksomheder, som i henhold til IFRS 10 opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed, og derfor ikke udarbejder koncernregnskab jf. IFRS 10 s bestemmelser. Ovennævnte virksomheder skal anvende REGNSKAB SPECIAL til indberetning af deres årsrapport, da det koncernregnskab, der henvises til, ligeledes skal indberettes. Det er ikke helt klart, hvorledes dette skal ske i praksis, og vil derfor være en af de ting, som forventes afklaret i en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen. 8

9 I relation til system til system-løsningen er der nogle begrænsninger som gør, at løsningen ikke kan anvendes, hvor en modervirksomhed: er en erhvervsdrivende fond og anvender muligheden i årsregnskabslovens 111, stk. 3 for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, anvender muligheden i årsregnskabslovens 112 for at indsende en højere beliggende modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, eller udarbejder årsregnskab efter IFRS, og anvender muligheden i IFRS 10 for at undlade at udarbejde koncernregnskab med henvisning til højere beliggende modervirksomheds IFRS-koncernregnskab. 8. Forenklet digital indberetning i REGNSKAB BASIS og SPECIAL I en overgangsperiode er indberetning i REGNSKAB BASIS tilrettelagt således, at visse oplysninger kan inddateres samlet i en clob (clob-opmærkning). Bekendtgørelsen reducerer mulighederne i forhold til i dag. Det drejer sig om oplysninger på følgende områder, der fremadrettet særskilt skal opmappes: Element Ledelsespåtegning En eventuel ledelsesberetning Noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis Kommentarer Der kan foretages clob-opmærkning af ledelsespåtegningens tekstafsnit. Der skal dog gives særskilt oplysning om de ansvarlige ledelsesmedlemmers underskrifter, herunder om eventuel uenighed, jf. årsregnskabslovens 9 og 10. Indeholder ledelsesberetningen en redegørelse for samfundsansvar, skal denne, som noget nyt, som minimum inddateres i en særskilt clobopmærkning. Det samme gælder en eventuel henvisning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal også som noget nyt clob-opmærkes særskilt. Ovenstående gælder også, hvis ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for virksomhedsledelse (eller en henvisning hertil) og/eller en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse (eller en henvisning hertil). Clob-opmærkning af noteoplysninger skal foretages på noteniveau. Der skal dog, som noget nyt, ske særskilt opmærkning af følgende: Den regnskabsklasse, årsrapporten er aflagt efter Omtale af evt. tilvalg fra regnskabsklasse C eller D Omtale af evt. ændringer i anvendt regnskabspraksis Oplysning om, at pengestrømsopgørelse er undladt Antal medarbejdere, hvis noterne indeholder oplysninger herom. I en vejledning vil det være praktisk blandt andet at få afklaret, hvad tilvalg dækker over. Det kan fx være situationen, hvor en klasse B virksomhed indregner finansiel leasing som aktiver henholdsvis forpligtelser. Det er ikke klart om det er et tilvalg fra klasse C, eller et fravalg af lempelsen i klasse B. 9

10 I REGNSKAB SPECIAL har virksomhederne ligeledes i en overgangsperiode mulighed for at anvende clob-opmærkning, hvis de ønsker det. Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i XBRL-filen, kan den ligeledes vælge at benytte sig af clob-opmærkning for disse, under hensyntagen til ovenstående. 8.1 Fortsat lempelse for virksomheder, der aflægger efter IFRS Hvis der udarbejdes årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, kan virksomheden i en overgangsperiode vælge alene at indarbejde visse oplysninger i XBRL-filen. Årsrapporten skal dog fremgå i sin heldhed af pdf-filen, uanset XBRL-filens indehold. XBRL-filen skal som minimum indeholde følgende: En eventuel erklæring fra revisor Totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Eventuelle redegørelser for henholdsvis samfundsansvar, virksomhedsledelse samt måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside, sådanne redegørelser eventuelt er offentliggjort, og med særskilt angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelserne. 8.2 Koncernregnskab efter IFRS, årsregnskab for moderselskab efter ÅRL I en overgangsperiode er virksomheder, som udarbejder koncernregnskab efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven, fritaget for at indberette modervirksomhedens årsregnskab i XBRL-format. Virksomheden skal alene indberette koncernregnskabet i XBRL-format, hvor XBRL-filen som minimum skal indeholde de ovenfor anførte oplysninger. Det gælder også her, at modervirksomhedens årsrapport skal fremgå i sin helhed af pdf-filen, som altså både skal indeholde modervirksomhedens årsregnskab m.v. efter ÅRL og koncernregnskabet efter IFRS. 9. Behov for atypiske regnskabsposter i BASIS og SPECIAL Har virksomheden udarbejdet årsrapport efter årsregnskabsloven, og indeholder den en specifik regnskabspost, som ikke findes i REGNSKAB BASIS eller SPECIAL, skal regnskabsposten indberettes under en regnskabspost med en bredere benævnelse i XBRL-taksonomien, som dækker den pågældende regnskabspost, og foretage specifikation heraf i noterne. 10

11 9.1 Fritagelse for digital indberetning - alene hvis særligt behov Hvis virksomheden i pdf-filen har anvendt regnskabsposter, hvor der ikke kan findes en regnskabspost i XBRL-taksonomien, der kan rumme de pågældende poster, og virksomheden har et særligt behov for at præsentere disse i årsregnskabet, jf. årsregnskabslovens bestemmelser om tilpasning af opstilling og benævnelse af arabertalsposter, når virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten digitalt for det pågældende regnskabsår. Ansøgningen skal i så fald indgives via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for fritagelsesansøgninger på hjemmesiden indberet.virk.dk. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, skal årsrapporten indberettes til Erhvervsstyrelsen i en pdf-fil efter styrelsens nærmere bestemmelser. Det er vigtigt, at virksomheden i givet fald ansøger så tidligt som muligt, eventuelt på basis af senest aflagte årsrapport, og at der gives en begrundelse for den ønskede fritagelse. Anbefalingen om tidlig ansøgning skyldes, at ansøgningen ikke afbryder fristen for, hvornår årsrapporten senest skal være indsendt. Ovenstående gælder også, hvis virksomhedens årsregnskab og/eller koncernregnskab er udarbejdet efter IFRS. Indeholder IFRS XBRL-taksonomien ikke en regnskabspost, som kan dække den pågældende regnskabspost, og har virksomheden et særligt behov, som gør det påkrævet efter IFRS at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter, skal den tilføje regnskabsposten som en udvidelse til taksonomien. Erhvervsstyrelsen kan efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten i REGNSKAB SPECIAL for det pågældende regnskabsår, hvis virksomhedens behov for udvidelse af taksonomien vil være forbundet med tekniske vanskeligheder af en sådan art, at det vil være meget byrdefuldt for virksomheden. Det ovenfor anførte vedrørende ansøgning mv. finder tilsvarende anvendelse i denne situation. 10. Årsrapport for udenlandske virksomheder med filial i Danmark skal nu også indberettes digitalt Som noget nyt skal filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som har pligt til at indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven 143, indberette årsrapporten for den udenlandske virksomhed i en pdf-fil via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug herfor. Denne kan tilgås via hjemmesiden indberet.virk.dk. 11. Fristen for indberetning er uændret Virksomhedens godkendte årsrapport skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Det vil sige uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C henholdsvis 4 måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. 11

12 Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om tidsfristen er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten modtages senest kl på fristdagen. Modtages den ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den foreskrevne måde, gælder blandt andet årsregnskabslovens bestemmelser om manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller undtagelseserklæring. Det vil fx sige rykkerbreve, oversendelse til skifteretten, pålæg af afgift til hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse henholdsvis hver filialbestyrer samt pålæg af daglige eller ugentlige bøder som tvangsmiddel. 12. Hvad nu, hvis der sker nedbrud i de digitale indberetningsløsninger Skulle der ske nedbrud i de digitale indberetningsløsninger kan det føre til fristforlængelse, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Virksomheden har modtaget påkrav om indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og Virksomheden skal have været forhindret i at indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfristens udløb på grund af længerevarende it-problemer i den digitale indberetningsløsning. Længerevarende it-problemer er i den henseende defineret som nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., som betyder, at den pågældende indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. Heri medregnes ikke planlagte nedlukninger af indberetningsløsningerne med henblik på opdatering af løsningerne, som har været annonceret forinden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller på hjemmesiden indberet.virk.dk. Hvis betingelserne er opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage efter, at løsningen fungerer igen. It-problemer hos virksomheden selv, eller hos rådgiver eller lignende, som virksomheden har anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlængelse af påkravsfristen. Det må i lyset heraf være anbefalingen, at årsrapporten indberettes i god tid før fristens udløb. 13. Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen På forsiden af årsrapporten i pdf-filen skal følgende oplysninger tydeligt fremgå: Dokumentets betegnelse, Årsrapport Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse Regnskabsperiode Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan Datoen for godkendelse af årsrapporten 12

13 14. Underskriftskrav Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil normalt være især årsregnskabsloven, men kan være lovgivningen i en fremmed stat, hvis den virksomhed, som har udarbejdet årsrapporten, har hjemsted i en fremmed stat, fx indberetning af udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber ved anvendelse af lempelsen i årsregnskabslovens 112 som begrundelse for at undlade koncernregnskabsudarbejdelse. Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet den, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten. Det skal ved fysisk eller digital underskrift af årsrapporten kunne dokumenteres, at den er godkendt mv. af de pågældende personer. Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har godkendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på rapporten, at den er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom. Hvis en revisor har afgivet en erklæring om årsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede årsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor Virksomheden skal opbevare et underskrevet eksemplar Virksomheden skal opbevare et eksemplar af årsrapporten i læsbar skrift, som er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen, en eventuel revisor samt alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge årsrapporten efter årsregnskabsloven, typisk direktion og bestyrelse. Udkastet til lovforslag om årsregnskabsloven 1 indeholder forslag om en ny 9a som, hvis lovforslaget vedtages, betyder, at ledelsespåtegning kan undlades, såfremt virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan alene består af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens godkendelse. Dette gælder efter lovforslaget ikke virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Der stilles ikke krav om underskrifter i den digitalt indberettede årsrapport. Det er indberetteren, der over for Erhvervsstyrelsen indestår for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor, og at det er den endelige, godkendte version af årsrapporten, som er indberettet til styrelsen. 1 L 117 af 28. januar

14 15. Indberetning af undtagelseserklæring frem for årsrapport er nu også digital Årsregnskabsloven indeholder visse undtagelser med hensyn til indsendelse af årsrapport. Virksomheder, som anvender disse undtagelser for henholdsvis Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Visse interessent- og kommanditselskaber Dattervirksomheder uden aktivitet, eller Filialer af udenlandske virksomheder, der indsender koncernregnskab for overliggende modervirksomhed skal indberette undtagelseserklæring m.v. digitalt via en ny selvbetjeningsløsning til Erhvervsstyrelsen for hvert regnskabsår, hvori ledelsen oplyser, at den pågældende undtagelse er anvendt. Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at undtagelseserklæringen er godkendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt. Undtagelseserklæringen skal være bilagt en række dokumenter, som anført i bilag 1. Undtagelseserklæringen med bilag skal indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens nye selvbetjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer på indberet.virk.dk. Undtagelseserklæringen med bilag skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af de frister, som er anført i afsnit 11 ovenfor. Det vil også sige, at filialbestyrerne for en filial, der er registreret i Erhvervsstyrelsen som filial af en udenlandsk virksomhed, skal indberette den udenlandske virksomheds reviderede årsrapport, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er også her afgørende for, om fristen er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis undtagelseserklæringen med bilag modtages senest kl på fristdagen. Er undtagelseserklæring med bilag ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, gælder det i afsnit 11 anførte tilsvarende. Nedbrud i selvbetjeningsløsningen kan i visse tilfælde føre til fristforlængelse, jf. afsnit 12. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen. Denne skal være underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt. 14

15 Bestemmelserne om omgørelse, som beskrevet i afsnit 6.2, finder tilsvarende anvendelse på omgørelse af undtagelseserklæringer m.v., som er indberettet til Erhvervsstyrelsen, dog skal den omgjorte undtagelseserklæring indberettes via selvbetjeningsløsningen til indberetning af undtagelseserklæringer. 16. Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber Statslige aktieselskaber skal indberette halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter udarbejdelsen af halvårsrapporten. Halvårsrapporten skal i dag senest være modtaget i styrelsen 2 måneder efter udløbet af den pågældende halvårsperiode. Indsendelsesfristen er foreslået forhøjet fra de nuværende 2 måneder til 3 måneder i lovforslag om årsregnskabsloven. Forhøjelsen i indsendelsesbekendtgørelsen forudsætter, at lovforslaget vedtages. Halvårsrapporten skal indberettes digitalt og indsendelsesbekendtgørelsens bestemmelser om digital indberetning af årsrapport finder tilsvarende anvendelse, men med visse tilpasninger, jf. nedenfor. Modtages halvårsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand, kan Erhvervsstyrelsen pålægge medlemmerne af selskabets ledelse daglige eller ugentlige bøder. Dokumentet skal være betegnet halvårsrapport på forsiden. Selskabets fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse samt den periode, halvårsrapporten vedrører, skal ligeledes fremgå af forsiden. Har en statsautoriseret revisor revideret halvårsrapporten eller foretaget en gennemgang (review) af halvårsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede halvårsrapport. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har afgivet erklæringen, og den skal være underskrevet af den pågældende revisor. Uanset ovenstående stilles der ikke krav om underskrifter i den digitalt indberettede halvårsrapport. Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at halvårsrapporten er godkendt af selskabets ansvarlige ledelsesorganer og at halvårsrapporten er underskrevet af en eventuel revisor, jf. ovenfor. Selskabet skal opbevare et eksemplar af halvårsrapporten, der er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge selskabets årsrapport i henhold til årsregnskabsloven, samt revisor, hvis halvårsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. De pågældendes navne og funktioner skal tydeligt fremgå af halvårsrapporten. Hvis statslige aktieselskaber frivilligt udarbejder kvartalsrapporter, kan og skal disse ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen. 15

16 17. Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder Børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som udarbejder delårsrapport, jf. delårsrapportbekendtgørelsen 2, skal indberette delårsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen. Det i afsnit 15 anførte gælder tilsvarende for delårsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen, med de fornødne tilpasninger. 18. Klageadgang, straf, ikrafttræden m.v Klageadgang Erhvervsstyrelsens afgørelser efter indsendelsesbekendtgørelsen kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Erhvervsstyrelsens anmodning om oplysninger samt afslag på anmodning om forlængelse af frister kan dog ikke indbringes for en højere administrativ myndighed iflg. årsregnskabsloven Straf Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage digital indberetning af årsrapport med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven Ikrafttræden Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 15. september 2015 og samtidig ophæves den tidligere bekendtgørelse 3. Bestemmelserne om forenklet digital indberetning i form af clobopmærkning, samt lempelser for IFRS aflæggere med hensyn til, at de alene skal inddatere visse oplysninger i XBRL filen, har dog først virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Indtil da finder den nuværende bekendtgørelses 15 og 16 anvendelse (se bilag 2). 2 Bekg. nr. 475 af 30. maj 2007 om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. 3 Bekg. nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. 16

17 Bilag 1 dokumenter, som jf. årsregnskabsloven 146 skal vedlægges undtagelseserklæring Virksomheder, som udnytter undtagelsen i årsregnskabsloven 5, stk. 1 (interessent- eller kommanditselskaber), skal til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsende undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabsloven 145 suppleret med 1) det i årsregnskabsloven 5, stk. 1, nævnte koncernregnskab, 2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til offentliggørelse, eller 3) officielt bekræftet dokumentation for, at koncernregnskabet er offentliggjort i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i årsregnskabsloven 5, stk. 2 (interessent- eller kommanditselskaber), skal til styrelsen indsende undtagelseserklæring i henhold til 145 suppleret med 1) den i årsregnskabsloven 5, stk. 2, nævnte årsrapport eller 2) henvisning til den årsrapport, i hvilken virksomhedens regnskab indgår, og som styrelsen har modtaget til offentliggørelse. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i årsregnskabsloven 5, stk. 3 (interessent- eller kommanditselskaber), skal til styrelsen indsende undtagelseserklæring i henhold til 145 ledsaget af 1) den i 5, stk. 3, nævnte årsrapport eller 2) officielt bekræftet dokumentation for, at årsrapporten er offentliggjort i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed. Virksomheder, der udnytter undtagelsen i årsregnskabsloven 6, stk. 1 (dattervirksomhed, der i regnskabsåret ikke har haft aktivitet), skal til styrelsen indsende undtagelseserklæring i henhold til 145 suppleret med 1) det i 6, stk. 1, nævnte koncernregnskab eller 2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til offentliggørelse. Herudover skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i 6, stk. 1, nr. 4 og 5 (at alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden for det pågældende regnskabsår og at modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et senere regnskabsår og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 (årsregnskabslovens indsendelses- og offentliggørelsesregler)). Sidstnævnte erklæring skal blot indsendes for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse. Udnyttes undtagelserne i 144 (filial af udenlandsk dattervirksomhed), skal filialbestyrerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsende undtagelseserklæring i henhold til 145 suppleret med 1) det i 144, stk. 1 eller 2, nævnte koncernregnskab og 2) de erklæringer, der er nævnt i 144, stk. 1, nr. 5 og 6 (at alle virksomhedsdeltagerne har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden for det pågældende regnskabsår, og at modervirksomheden har erklæret, at den indestår for virksomhedens forpligtelser, indtil tilbagekaldelse af indeståelsen er offentliggjort med en frist på mindst 3 måneder eller filialens afmeldelse eller slettelse af styrelsens register er offentliggjort med en tilsvarende frist). Sidstnævnte erklæring skal blot indsendes for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse. 17

18 Bilag i bekg. nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed 15 I en overgangsperiode vil indberetning i REGNSKAB BASIS være tilrettelagt således, at visse oplysninger inddateres samlet ("clob-opmærkning"). Det drejer sig om oplysninger på følgende områder: 1) ledelsespåtegning, 2) en eventuel ledelsesberetning og 3) noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Clob-opmærkning af noteoplysninger, jf. stk. 1, nr. 3, skal foretages på noteniveau. Der skal gives særskilt oplysning om virksomhedens regnskabsklasse. Stk. 3. I REGNSKAB SPECIAL vil virksomhederne i en overgangsperiode også kunne anvende "clobopmærkning", jf. stk. 1, hvis de ønsker det. 16 I en overgangsperiode kan virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, vælge i XBRL-filen kun at inddatere visse oplysninger, jf. dog stk. 3. XBRL-filen skal som minimum indeholde: 1) en eventuel erklæring fra revisor, 2) totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse, 3) balance og 4) pengestrømsopgørelse. Stk. 2. Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i XBRL-filen, kan virksomheden vælge at benytte sig af clob-opmærkning på visse områder, jf. 15, stk. 1 og 2. Stk. 3. Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af pdf-filen, uanset om XBRL-filen indeholder den fuldstændige årsrapport eller blot de i stk. 1 nævnte oplysninger 18

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Ny indsendelsesbekendtgørelse

Ny indsendelsesbekendtgørelse Ny indsendelsesbekendtgørelse - betyder mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har den 10. september 2015 udsendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 1057 af 08/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Senere ændringer

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 5. september 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten Kommentarer til årsregnskabsloven 7. udgave Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 12. september 2014 (J.nr. 2014-0036607) Afgift som følge

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes.

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes. Kendelse af 6. december 2010 (J.nr. 2010-0022602) Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabsloven 151 og 152. (Marianne Fog Jørgensen, Niels Walther-Rasmussen og Steen

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Brugervejledning til Regnskab Basis

Brugervejledning til Regnskab Basis Brugervejledning til Regnskab Basis Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen maj 2016 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 4 2.1 TEKNIK... 5 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. april 2013 (J.nr, 2012-0032638) Offentliggørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen April 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Huskeliste... 4 3 Årsregnskabet... 5 3.1 Årsregnskabsloven... 5 3.2

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. september 2011 (J.nr. 2011-0024407).

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Opdateret IFRSbekendtgørelse Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Forord En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. september 2015 (J.nr. 2015-1982). Afgift som følge af

Læs mere