4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 113 Folketinget Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret ved 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og 2 i lov nr. 316 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 82, stk. 2, ændres»varetage«til:»inddrages i varetagelsen af« , stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk I 124, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres»jf. stk. 2«til:»jf. 124 a«. 4. Efter 124 indsættes før overskriften»alarmsystemer«:» 124 a. Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.«5. I 125 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 125, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder»stk. 2«til:»stk. 3« , stk. 2, ophæves. 8. Efter 126 indsættes før overskriften»tilbageholdelse i boligen«:» 126 a. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handlingsplanen, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.«9. I 127, stk. 1, ændres» 125, stk. 2«til:» 125, stk. 3«. 10. Overskriften før 128 affattes således:»anvendelse af stofseler« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.«12. I 129 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: Indenrigs- og Socialmin., j.nr BM000331

2 2»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk.1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og Overskriften»Det sociale nævns godkendelse«før 130 udgår affattes således:» 130. Som grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelser efter 125, 126 a, 127 og 128 skal der foreligge: 1) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, 2) oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne, 3) oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og 4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« , stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsens afgørelser efter 125, 126, 126 a, 127 og 128 kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«16. I 133, stk. 2 og 3, ændres» 126, stk. 1, «til:» 126,« , stk. 1, affattes således:»det sociale nævns afgørelser efter 131 om optagelse i bestemte botilbud efter 129 kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.« a, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Lovforslaget formål og baggrund 3) Alarm og pejlesystemer 4) Flytning uden samtykke 5) Afgørelseskompetence 6) Gældende ret 7) Alarm- og pejlesystemer 8) Flytning uden samtykke 9) Lovforslagets indhold 10) Tydeliggørelse af formål 11) Alarm- og pejlesystemer 12) Flytning uden samtykke 13) Afgørelseskompetence 14) Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 15) Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 16) Miljømæssige konsekvenser 17) Administrative konsekvenser for borgerne 18) Forholdet til EU retten 19) Hørte myndigheder og organisationer 1. Indledning Lovforslagets hovedelement er en ændring i mulighederne for at lade alarm- og pejlesystemer indgå i varetagelsen af omsorgen for demente. Herudover indeholder lovforslaget en tydeliggørelse af magtanvendelsesreglernes formål, en ændring i reglerne om flytning uden samtykke og en ajourføring af reglerne om, hvilken myndighed, der kan træffe beslutning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Med lovforslaget imødekommes kravet om, at servicelovens regler om magtanvendelse i forhold til voksne skal revideres i folketingsåret 2009/ Lovforslagets formål og baggrund Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne blev senest ændret ved lov nr. 211 af 13. marts 2007, der trådte i kraft den 1. april Det blev samtidig bestemt, at der senest i folketingsåret skulle fremsættes forslag til revision af regelsættet Alarm og pejlesystemer Der er med mellemrum situationer med plejekrævende og mentalt svækkede borgere, der har forvildet sig bort sig fra deres hjem uden selv at kunne finde tilbage. På den baggrund har det været overvejet, om de nuværende regler om anvendelse af alarm- og pejlesystemer, som eksempelvis GPSsystemer, er for restriktive i forhold til gruppen af borgere, som har en demenslidelse. Antallet af danskere, som har en demenssygdom, vil stige i de kommende år som følge af blandt andet befolkningsudviklingen. Borgere med demens udgør en gruppe af særligt svage ældre med specielle behov for pleje og omsorg. Dette stiller blandt andet særlige krav til medarbejdere i plejesektoren, når for eksempel hensynet til den demente borgers grundlæggende selvbestemmelsesret og integritet skal afbalanceres med hensynet til, at medarbejderne opfylder omsorgspligten overfor borgeren. Ligeledes kan også pårørende til demente befinde sig i svære situationer, hvor forskellige hensyn må afvejes, for at den størst mulige tryghed for både den demente og de pårørende opnås. Det foreslås, at lovgivningen indrettes således, at anvendelse af ny teknik, herunder for eksempel GPS-systemer, i endnu højere grad end efter de gældende regler kan anvendes i arbejdet med at opfylde omsorgspligten overfor demente borgere, der ikke modsætter sig anvendelsen og som kan have vanskeligt ved at give udtryk for, om de ønsker at blive udstyret med et sådant system. Formålet er at medvirke til at skabe øget tryghed og sikkerhed for borgere med demens. Anvendelsen af teknologi, der kan lokalisere en bortkommen dement borger eller advare om, at vedkommende er ved at forlade eksempelvis boligens arealer, kan være medvirkende til at mindske risikoen for alvorlig personskade og derved medvirke til at skabe øget tryghed. Betingelserne for at udstyre demente med teknologi, der kan forhindre risikoen for alvorlig personskade, foreslås derfor lempet Flytning uden samtykke Samtidig foreslås det, at der i særlige tilfælde ved beslutninger om flytning uden samtykke, kan tages hensyn til både de pårørendes og hovedpersonens forhold. Formålet er at forbedre muligheden for at opretholde kontakt mellem hovedpersonen og de pårørende, ved at der konkret samlet skønnes over, hvad der er i hovedpersonens interesse. 2.3 Afgørelseskompetence Det foreslås videre i konsekvens af kommunalreformen, at kompetencen til at træffe afgørelser efter serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kommer til at følge den almindelige myndighedsstruktur, således at kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen med ankemulighed til det sociale nævn. Efter de gældende regler, skal kommunalbestyrelsen indstille til det sociale nævn, hvis en afgørelse træffes imod borgerens vilje. Afgørelser om flytning uden borgerens samtykke skal dog fortsat træffes af det sociale nævn efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Herudover er det hensigten med lovforslaget at tydeliggøre formålet med og hensynene bag servicelovens regler om magtanvendelse mest muligt.

4 4 3. Gældende ret 3.1. Alarm- og pejlesystemer Ifølge de gældende regler om magtanvendelse i den sociale lovgivning kan kommunalbestyrelsen, jf. servicelovens 125, træffe afgørelse om for en afgrænset periode at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer over for en person, når der er risiko for, at personen ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Magtanvendelsesreglerne gælder alene i de tilfælde, hvor den særlige indsats iværksættes, uden at den pågældende, som indgrebet foretages over for, har givet samtykke. Bestemmelsen i servicelovens 125 omhandler to former for systemer: 1) Personlige alarmsystemer, der har til formål at kunne gøre opmærksom på, at en beboer er ved at forlade sin bolig, og derved vil kunne udsætte sig for alvorlig personskade, og 2) personlige pejlesystemer, der kan anvendes til at lokalisere en bortkommet person. Det er ikke tilladt efter de gældende regler om anvendelse af alarm- og pejlesystemer at anvende systemer eller udstyr, der har til formål at foretage en kontinuerlig overvågning af borgeren. Dette gælder både i boligen og udenfor. Som led i omsorgspligten efter servicelovens 82, stk. 1, kan der anvendes udstyr, hvis formål alene er at give et signal om, at borgeren fx har forladt sin seng eller rejst sig fra sin stol, og dermed gøre opmærksom på at han eller hun måske har eller umiddelbart kan få behov for hjælp. Udstyret kan derved bidrage til, at pågældende ikke udsætter sig for unødig risiko for at komme til skade eller ikke i rette tid få den omsorg, han eller hun har behov for. Hvis borgeren modsætter sig anvendelsen af den type af udstyr, vil det ikke kunne anvendes. Afgørelser om anvendelse af servicelovens 125 om alarm- og pejlesystemer, 127 om fastholdelse i boligen eller 128 om anvendelse af stofseler træffes efter de gældende regler af kommunalbestyrelsen eller efter kommunalbestyrelsens indstilling af det sociale nævn, hvis der er tale om beslutninger imod den pågældendes vilje, eller hvis pågældende ikke er i stand til at give samtykke. Flytning uden samtykke Beslutninger om optagelse i botilbud uden samtykke efter servicelovens 129 træffes af det sociale nævn efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Er der tale om personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling herom tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når særlige betingelser er opfyldt. 4. Lovforslagets indhold 4.1. Tydeliggørelse af formål Med lovforslaget præciseres, jf. den foreslåede ændring i 82, stk. 2, kommunalbestyrelsens pligt til at inddrage pårørende i varetagelsen af interesserne for en person med nedsat psykisk funktionsevne, samt vigtigheden af pårørendes rolle i forbindelse med udøvelsen af omsorgspligten. Pårørende er en vigtig ressource med henblik på, at kunne tilrettelægge støtte til en person bedst mulig. Dette gælder også i forhold til personer, der på grund af en demenssygdom har eller får behov for måske omfattende støtte. De pårørendes viden om den pågældendes liv om vaner vil være af stor betydning for forståelse af hvad, der måtte have betydning for den dementes reaktioner i forskellige situationer. Der lægges således vægt på, at pårørende, som kan være ægtefælle, samboer, børn, søskende eller andre med et nært tilknytningsforhold til den pågældende, inddrages i varetagelsen af en persons interesser, herunder i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen og ikke mindst som rådgivende eller som personer med særlig viden om den pågældendes ønsker og forhold. Med ændringen tydeliggøres det, at der netop er tale om de pårørendes inddragelse i varetagelsen af den pågældendes interesser. De pårørende skal ikke overtage den pågældendes egen integritet og selvbestemmelse. Den gældende lovs 124, indeholder bestemmer, at formålet med lovens magtanvendelsesbestemmelser er at begrænse anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten mest muligt, og bestemmelsen indeholder samtidig en beskrivelse af den personkreds, som omfattes af reglerne om magtanvendelse. Med forslaget om at opdele den gældende lovs 124 i to bestemmelser en formålsbestemmelse og en bestemmelse om afgrænsning af personkredsen er det hensigten at tydeliggøre både formål og personkredsafgrænsning. Det er fortsat formålet med reglerne, at begrænse anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten mest muligt, ligesom disse indgreb aldrig må erstatte omsorg og pleje og socialpædagogisk bistand Alarm- og pejlesystemer Vedrørende personlige alarm- og pejlesystemer indebærer forslaget to ændringer i betingelserne for anvendelse af personlige alarm og pejlesystemer: a) At der uden særlig godkendelse af kommunalbestyrelsen vil kunne anvendes personlige alarm- og pejlesystemer over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når den nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en fremadskridende, ikke medfødt men senere erhvervet mental lidelse, det vil sige en demenslidelse, når den pågældende ikke aktivt modsætter sig anvendelsen. b) At kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor en person, der er omfattet af den ovenfor nævnte personkreds, direkte modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem og på grundlag af en sags-

5 5 behandling, hvor der fremskaffes de relevante faglige oplysninger, som fremgår af den foreslåede formulering i lovens 130, vil kunne træffe afgørelse om anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem for en tidsubegrænset periode. Forslaget skal bidrage til at sikre, at personer, der på grund af fremadskridende demens ikke længere fuldt ud er i stand til klare sig selv, og hvor der er risiko for, at vedkommende ved at forlade sin bolig udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, kan udstyres med alarm eller pejlesystemer, fx et GPS system. Ændringen findes hensigtsmæssig, idet det fra denne gruppe af borgere er vanskeligt at opnå samtykke, og da det samtidig skønnes, at pågældende borgers tilstand over tid ikke forbedres grundet sygdommens fremadskridende karakter. Et GPS system, eller andet alarm- eller pejlesystem, kan medvirke til, at den pågældende kan findes, inden han eller hun risikerer at komme til skade. Formålet er således ikke at overvåge, hvad den pågældende foretager sig, men derimod at medvirke til at borgeren kan opretholde sin bevægelsesfrihed, samtidig med, at det er muligt at forhindre, at den pågældende forvilder sig bort og dermed udsætter sig selv for skade. Anvendelse af alarm- eller pejlesystem kan i disse situationer besluttes som led i omsorgen for den pågældende. Det vil sige, at beslutning om anvendelsen kan træffes som led i den almindelige varetagelse af omsorgen for den pågældende, fx af personalet eller forstanderen eller på samme måde, som man ellers i kommunen har besluttet kompetencefordelingen. Endvidere sikres det ved forslaget, at der, hvis en person, som er omfattet af den nævnte personkreds, der modsætter sig anvendelsen, finder en grundig sagsbehandling sted forud for kommunalbestyrelsens afgørelse. Da det i tilfælde, hvor en person direkte modsætter sig anvendelsen af personligt alarmeller pejleudstyr, vil være et indgreb i personens selvbestemmelsesret at træffe en sådan afgørelse, er det væsentligt, at kompetencen til at træffe afgørelse i forhold til borgeren, tillægges kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil kunne påklages til det sociale nævn. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at borgeren kan udstyres med systemet, giver forslaget mulighed for, at dette kan være gældende uden tidsbegrænsning, idet der herved henses til sygdommens fremadskridende karakter. At en afgørelse om anvendelse af alarm eller pejlesystemer kan gøres tidsubegrænset betyder ikke, at man ikke løbende skal påse, at betingelserne for at opretholde beslutningen er til stede. Vurderes det derfor, fx i forbindelse med kommunens tilsyn eller ved vurdering af indberetninger om magtanvendelse, at de materielle betingelser for at opretholde en beslutning om anvendelse af alarm- eller pejlesystem ikke længere er til stede, skal beslutningen ophæves. Det bemærkes, at beslutninger over for den personkreds, der falder uden for den foreslåede ændring, det vil fx sige udviklingshæmmede og andre med en betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der fx er medfødt, fortsat alene kan gives for en tidsbegrænset periode Flytning uden samtykke Der foreslås en ændring i reglerne om flytning uden samtykke, der betyder, at det i særlige tilfælde, vil blive muligt at træffe beslutning om flytning af en person uden samtykke, fra et botilbud, hvor pågældendes omsorg og pleje kan varetages til et andet egnet botilbud, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse. Vurderingen heraf, vil være en samlet vurdering af forholdene, hvori hensynet til at kunne bevare tilknytningen mellem de pårørende og personen vil skulle indgå. Bestemmelsen vil alene kunne anvendes ud fra en konkret vurdering, af om de forskellige hensyn samlet taler for en flytning uden samtykke, og bestemmelsen giver fx ikke mulighed for at flytte en person uden samtykke af hensyn til beboersammensætningen på pågældendes aktuelle boform. Højesteret har for nylig tiltrådt en afgørelse truffet af Ankestyrelsen, hvorefter reglerne i servicelovens 129 om optagelse i botilbud uden samtykke ansås til hinder for at foretage en flytning af en beboer i et botilbud efter serviceloven med den begrundelse, at en flytning ikke kunne anses at forbedre mulighederne for, at beboeren kunne få den nødvendige hjælp. Dommen angår en person, der som følge af en alvorlig hjerneskade har ophold i et botilbud efter servicelovens 108. Den pågældende kan ikke selv udtrykke ønske om eller give samtykke til den flytning, som er foreslået af den pågældendes ægtefælle, der sammen med parrets børn er flyttet til en anden del af landet. Ønsket om flytning skyldes mulighederne for at opretholde kontakten med den pågældende. Højesteret fandt det betænkeligt at tilsidesætte ordlyden i den gældende formulering af servicelovens 129. Højesteret fandt, at det må være lovgivningsmagtens opgave at tage stilling til, om bestemmelserne for så vidt angår situationer som den foreliggende, har fået et mere restriktivt indhold end tilsigtet Afgørelseskompetence Det foreslås endvidere, at kompetencen til at træffe afgørelse om magtanvendelse efter lovens 125 om alarm- og pejlesystemer, efter 126 om fastholdelse, efter den foreslåede 126 a om magtanvendelse i hygiejnesituationer, efter 127 om tilbageholdelse i boligen og efter 128 om anvendelse af stofseler kan træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelser vil kunne påklages til det sociale nævn. Forslaget skal ses i lyset af, at det ved kommunalreformen blev fastlagt, at det er kommunalbestyrelsen, der generelt har myndighedsansvaret, når der skal træffes beslutning om den enkelte borgers forhold efter den sociale lovgivning. Efter de gældende magtanvendelsesregler skal kommunalbestyrelsen imidlertid indstille til det sociale nævn, når der skal træffes afgørelse imod den pågældendes vilje. I overensstemmelse med den placering af myndighedsansvaret, der blev fastlagt ved kommunalreformen, foreslås det derfor, at afgørelser, der træffes i medfør af 125, 126a 128, samt 129, stk. 2, altid træffes af kommunalbestyrelsen, med deraf følgende mulighed for, at afgørelserne vil kunne indbringes for det sociale nævn. I de indgribende afgørelser om flytning imod en borgers vilje efter 129, stk. 1, og den foreslåede 129, stk. 3, om flytning uden samtykke, opretholdes det, at afgørelse

6 6 skal træffes af det sociale nævn efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. De afgørelser, der træffes i første instans af det sociale nævn, vil kunne påklages til Ankestyrelsen. Med forslaget varetages hensynet til borgerens retssikkerhed gennem adgangen til at anke kommunalbestyrelsens afgørelser til det sociale nævn og forpligtigelsen til at magtanvendelse skal registreres og indberettes, så det er muligt for myndigheden at vurdere, om der grundlag for at ændre i den måde, omsorgen og det pædagogiske arbejde tilrettelægges på. Registrering og indberetning af magtanvendelser skal ske til den myndighed, kommunalbestyrelse eller regionsråd, der har forpligtigelsen til at føre det driftsorienterede tilsyn, jf. servicelovens 148a. På tilsvarende måde vil indberetning af magtanvendelser efter servicelovens 126, der for eksempel foretages af personalet i friplejeboliger eller i private botilbud, skulle ske til den myndighed, der har tilsynsforpligtigelsen med friplejeboligen eller botilbuddet. Det vil som hovedregel sige til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligen eller botilbuddet ligger. Registrering af magtanvendelser skal principielt ske umiddelbart efter indgrebet, mens indberetning til kommunalbestyrelsen af registrerede magtanvendelser efter kan ske månedligt, og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 129 skal ske kvartalsvis. Hvor der foretages magtanvendelse i strid med reglerne herunder som led i nødværge eller nødret eller i situationer, hvor der skal træffes afgørelse om en fortsat magtanvendelse, skal registrering foretages straks, og senest dagen efter foranstaltningen er sat i værk. Indberetning til kommunalbestyrelsen foretages senest på 3. dagen efter indgrebet. Der vil i 1. halvår af 2013 blive gennemført en undersøgelse af, hvilke ændringer i praksis reglerne har givet anledning til. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes samlet set ikke, at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Den kommunale sagsbehandling lettes ved, at færre sager vedr. alarmog pejlesystemer skal forelægges for de sociale nævn til førsteinstansafgørelse, hvilket skønnes at modsvare en eventuel stigning i antallet af tildelte systemer. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget indebærer ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har ud over relevante ministerier og styrelser m.v. været sendt i høring hos Alzheimerforeningen, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Ældreråd, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, KL, LEV, Organisationen af Selvejende Institutioner, pårørendegruppen for Svage Ældre, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kom-ingenmuner Ingen og regioner Administrative konsekvenser for stat, Ingen Ingen kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervs-ingelivet Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borger-ingene Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1. Til 1 Med forslaget præciseres, at det som led i omsorgspligten skal påses, om en pårørende kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Med den foreslåede formulering understreges vigtigheden af, at de pårørende netop skal inddrages, uden at det er meningen, at de pårørende skal erstatte den pågældende borgers integritet og selvbestemmelse. Til nr. 2, 3 og 4. Med forslaget deles den gældende 124 i to selvstændige paragraffer, således at selve formålsbestemmelsen for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten står i en selvstændig bestemmelse, og personkredsafgrænsningen står i en anden selvstændig bestemmelse. Formålet hermed er at gøre målbeskrivelsen og indsatsbeskrivelsen tydeligere ved at bestemmelsernes formål står klart i 124, mens afgrænsningen af personkreds med videre indgår i den ny 124 a. Der er ikke tale om indholdsmæssige ændringer. Til nr. 5. Med den foreslåede formulering, lempes der på reglerne for at anvende personlige alarm- og pejlesystemer over for personer med nedsat psykisk funktionsevne i tilfælde, hvor den nedsatte funktionsevne skyldes en erhvervet, dvs. ikke medfødt mental lidelse, der er fremadskridende. Der åbnes for, at personer, der ikke modsætter sig, herunder personer, som ikke kan give et informeret samtykke, vil kunne tildeles alarm- eller pejlesystemer som led i den pleje og omsorg, der generelt udføres i forhold til den pågældende. Hvis en person, der er omfattet af personkredsen, det vil sige en borger med en demenslidelse, direkte modsætter sig anvendelsen af personligt alarm- eller pejleudstyr, vil kommunalbestyrelsen, jf. 125, stk. 1, efter forslaget kunne træffe afgørelse om anvendelsen for en tidsubegrænset periode, idet de sædvanlige sagsbehandlingskrav, der er nævnt i lovens 130 træder i kraft. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil kunne indbringes for det sociale nævn. Med forslaget bliver det kommunalbestyrelsen, der, som myndighed i forhold til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning, har beslutningskompetencen. Kommunalbestyrelsens afgørelser vil kunne indbringes for det sociale nævn. Uanset den foreslåede ændring må afgørelser om at anvende personlige alarm- og pejlesystemer, eller andre teknologiske redskaber, ikke erstatte den socialpædagogiske indsats og tjene som erstatning for den direkte kontakt mellem demente og medarbejderne i sektoren. For den personkreds, der ikke er omfattet af den foreslåede formulering af 125, stk. 2, det vil sige personer, hvor den betydelige og varige nedsatte psykiske funktionsevne, ikke skyldes en erhvervet, fremadskridende mental svækkelse, herunder fx udviklingshæmmede ændres der ikke i betingelserne for at anvende alarm- eller pejlesystemer, men afgørelse herom vil skulle træffes af kommunalbestyrelsen. Til nr. 6. Der er tale om en konsekvensrettelse. Til nr. 7 og 8 Med forslaget optages den gældende 126, stk. 2, om indgreb i hygiejnesituationer mv. som en selvstændig bestemmelse, således at 126 alene drejer sig om akutindgreb, mens den foreslåede 126 a hjemler brug af magt i hygiejnesituationer. Beslutning kan træffes for en afgrænset periode. I den foreslåede affattelse af 126 a er der foretaget en sproglig tilpasning, så bestemmelsens sprogbrug vedrørende handleplaner bringes i overensstemmelse med lovens øvrige formuleringer herom, idet den faglige er udgået foran handleplan. Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer Til nr. 9 Der er tale om en konsekvensrettelse. Til nr. 10 Der er alene tale om en ændring af overskriften for at bringe den i overensstemmelse med indholdet af den efterfølgende bestemmelse. Til nr. 11 Der er tale om et forslag af redaktionel karakter, idet aldersbetinget og senere udgår, så målgruppeformuleringen i den foreslåede 125, stk. 2 og den tilsvarende formulering i 129, stk. 2 bringes i overensstemmelse med hinanden. Samtidig konsekvensrettes henvisningen i bestemmelsen til 124 a. Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer. Til nr. 12

8 8 Med forslaget muliggøres det, at der kan træffes beslutning om flytning uden samtykke af en person, der er optaget i et botilbud, selv om den nødvendige omsorg og pleje er til stede, hvis det skønnes at være i pågældendes egen interesse, at en flytning til en andet botilbud finder sted. Vurderingen af om betingelserne for en sådan flytning er til stede, vil bero på en samlet bedømmelse, hvori hensynet til muligheden for at opretholde kontakten mellem den pågældende og de pårørende indgår. Der vil således alene i de tilfælde, hvor det samlede hensyn til personen og til at personen vil kunne opretholde konktakten med de pårørende, kunne træffes afgørelse om, at flytte en person fra et botilbud til et andet, selvom plejen af og omsorgen for personen fortsat ville kunne varetages i den hidtidige bolig. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at træffe afgørelse om flytning af en person uden dennes samtykke, med det formål at sikre en bestemt beboersammensætning i et botilbud eller tilsvarende. Da flytning uden samtykke er et indgribende indgreb over for den enkelte, foreslås det, at afgørelsen om flytning uden samtykke, skal træffes af det sociale nævn efter kommunalbestyrelsens indstilling. Det sociale nævns afgørelse vil kunne indbringes for Ankestyrelsen, og evt. derefter for domstolene. Til nr. 13 Der er tale om en sproglig tilpasning af overskriften. Der tilsigtes ingen indholdsmæssig ændring. Til nr. 14 Med forslaget tilpasses kompetencen til at træffe afgørelser efter magtanvendelsesreglerne til kommunalreformen, således at det er kommunalbestyrelsen, der varetager myndighedsopgaverne i forhold til de enkelte borgere. Herefter vil det alene være i sager, hvor der skal træffes afgørelse om flytning af en borger uden dennes samtykke, at afgørelsen i 1. instans skal træffes afgørelse af det sociale nævn efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Til nr. 15. Forslaget er en konsekvens af forslag nr. 14, om afgørelseskompetencen. Hermed kan kommunalbestyrelsens afgørelser indbringes for det sociale nævn, efter de almindelige retningslinier i den sociale retssikkerhedslov. Til nr. 16 og 17. Forslaget er en konsekvens af forslag nr. 14 og 15. Med forslaget er det sociale nævn førsteinstans i afgørelser om flytning uden samtykke. Disse afgørelser vil kunne indbringes for Ankestyrelsen. Til nr. 18. Med fremsættelsen af lovforslaget er fristen ifølge revisionsbestemmelsen opfyldt. Der foreslås ikke indsat en ny revisionsbestemmelse. Til 2 Det foreslås at loven træder i kraft 1. juli 2010.

9 9 Gældende formulering 82, stk.2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Bestemmelserne i dette afsnit gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Stk. 3. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 4. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 5. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 6. Indgreb efter 126, stk. 1, kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, stk. 1, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret ved 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og 2 i lov nr. 316 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 82, stk. 2, ændres varetage til: inddrages i varetagelsen af , stk. 2, ophæves. Stk. 3-6 bliver herefter stk I 124, stk. 6, der bliver stk. 5,ændres jf. stk. 2 til: jf. 124 a 4. Efter 124 indsættes før overskriften Alarmsystemer : 124 a. Bestemmelserne i dette afsnit gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstalt- 1

10 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 2 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 2, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1)der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2)forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 126, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. ning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. 5. I 125 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, stk. 1, er en konsekvens af en senere erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Beslutningen kan gøres tidsubegrænset. Stk. 2 og 3, bliver herefter stk. 3 og I 125, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder stk. 2 til: stk , stk. 2, ophæves. 8. Efter 126 indsættes før overskriften Tilbageholdelse i boligen : 126 a. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve den omsorg, der følger af 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handlingsplanen, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.

11 Under samme betingelser som i 125, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Anvendelse af beskyttelsesmidler 128. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129. Kommunalbestyrelsen kan, jf. 131, indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap eller botilbud efter lov om almene boliger m.v., når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. 129, stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124, stk. 2, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeretsamtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende. 9. I 127, stk. 1, ændres 125, stk. 2 til: 125, stk Overskriften før 128 affattes således: Anvendelse af stofseler , stk. 2, affattes således: For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

12 12 129, stk. 3. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1 og 2, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 vil kunne påklages til det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, indstiller kommunalbestyrelsen til det sociale nævn at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk. 2. Sagsbehandling, administration m.v. Det sociale nævns godkendelse 130. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter 125, 127 og 128 skal forelægges det sociale nævn til godkendelse, såfremt de træffes mod den pågældendes vilje. Stk. 2. Forelæggelse for det sociale nævn i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde en redegørelse for 1)grundlaget for, at betingelserne for at sætte foranstaltningerne i værk anses for opfyldt, 2)den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, 3)den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før indstilling om iværksættelse af foranstaltningerne, 4)den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og 5)pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til foranstaltningen. Stk. 3. Nævnets afgørelse om, hvorvidt beslutningerne efter stk. 1 kan godkendes, skal foreligge inden 1 uge efter, at nævnet har modtaget kommunalbestyrelsens beslutning. Hvis nævnet ikke kan træde sammen, inden fristen er udløbet, kan formanden for nævnet afgøre sagen efter 71, stk. 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ved det førstkommende møde i nævnet skal nævnet tage stilling til formandens afgørelse. Stk. 4. Nævnet skal have godkendt beslutningerne efter stk. 1, inden de kan sættes i værk. Hvis det i særlige tilfælde er påkrævet at sætte foranstaltningen i værk, inden det sociale nævns afgørelse foreligger, skal beslutningen snarest muligt og senest inden 2 uger efter, at den er sat i værk, forelægges til godkendelse efter reglerne i stk. 1 og 2. Det sociale nævns afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke 131. Det sociale nævn træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter 129 efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Nævnets afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling. Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for 1)grundlaget for, at betingelserne i 129 anses for opfyldt, 12. I 129 indsættes, efter stk. 2, som nyt stykke: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk.1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og Overskriften Det sociale nævns godkendelse før 130 udgår affattes således: 130. Som grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelser efter 125, 126 a, 127 og 128 skal der foreligge: 1) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, 2) oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne, 3) oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og 4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

13 13 2)den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, 3)den hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet, 4)indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og 5)personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen. Stk. 3. En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, er berettiget til at klage over kommunalbestyrelsens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter denne bestemmelse. Klagen kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Stk. 4. Har den pågældende ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Stk. 5. Kommunen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning. Advokatbistand 132. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om 1)tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 mod den pågældendes vilje eller 2)optagelse i særlige botilbud efter 129, stk. 1. Stk. 2.Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven. Klage til det sociale nævn 133. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter 125, 127 og 128, der ikke træffes mod den pågældendes vilje, samt beslutninger efter 126 kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Klager over indgreb efter 126, stk. 1, som udføres af private leverandører, kan indbringes for det sociale nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til kommunalbestyrelsen, som vurderer klagen efter 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Klager over indgreb efter 126, stk. 1, som udføres af ansatte i regionale tilbud eller af private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indbringes for det sociale nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til regionsrådet, som vurderer klagen efter 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ,stk. 1, affattes således: Kommunalbestyrelsens afgørelser efter 125, 126, 126 a, 127 og 128 kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

14 14 Stk. 4. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Klage til Ankestyrelsen 134. Det sociale nævns godkendelse efter 130 af beslutninger om alarmsystemer m.v. efter 125, tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127, anvendelse af beskyttelsesmidler efter 128 og nævnets afgørelser efter 131 om optagelse i særlige botilbud efter 129 kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Stk. 2. Det er den person, som afgørelsen vedrører, eller kommunalbestyrelsen, der kan klage over de afgørelser, der er nævnt i stk. 1. Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over det sociale nævns godkendelse og det sociale nævns afgørelse, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Stk. 4. Når Ankestyrelsen behandler klagen, gælder reglerne i kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område bortset fra 63 og 66 i lovens kapitel 10. Domstolsprøvelse 135. Ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kan klageren kræve afgørelsen forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, når Ankestyrelsens afgørelse omhandler 1)tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 eller 2)optagelse i særlige botilbud efter 129. Registrering, indberetning og handleplaner 136. Optagelse i særlige botilbud efter 129 og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter , skal registreres og indberettes af tilbuddet til kommunalbestyrelsen for de tilbud, kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, jf. 148 a, og til regionsrådet for de tilbud, regionsrådet fører tilsyn med, jf. 5, stk. 7. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet orienterer opholdskommunen, jf. 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om indberetningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med 141 for personer, for hvem der foretages foranstaltninger som nævnt i stk. 1. Bemyndigelser m.v Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om iværksættelse af foranstaltninger, registrering, indberetning, godkendelse og udarbejdelse af handleplaner, jf og 136. Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om udpegning af advokater, der yder hjælp 16. I 133, stk. 2 og 3, ændres 126, stk. 1, til: 126, , stk. 1, affattes således: Det sociale nævns afgørelser efter 131 om optagelse i bestemte botilbud efter 129 kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

15 15 i sager efter 127 og 129, og om advokaternes medvirken ved sagens behandling, jf a.velfærdsministeren fremsætter senest i folketingsåret forslag til revision af afsnit VII i lov om social service a, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Formål 1. Loven har til

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til Udkast Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl.

Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl. 2016-51 Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl. En far, som var værge for sin mentalt retarderede datter, fik afslag på at få behandlet en klage ved Ankestyrelsen. Faren ønskede at klage

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier 2016/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8699 Fremsat den 15. marts 2017 af børne- og socialministeren

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Alarm- eller pejlesystemer over for børn

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til Udkast Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere