Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5 Kompetence og klageoversigt... 6 Personlige alarm- og pejlesystemer... 7 Særlige døråbnere... 9 Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer Fastholdelse eller tilbageførelse til et andet rum Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Socialministeriets skema 1 19 Socialministeriets skema 2.22 Socialministeriets skema 3.25 Socialministeriets skema 4.27 Handleplan: En socialpædagogisk analysemodel Evaluering af handleplan

3 Indledning Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab for medarbejdere i Randers Kommune, der arbejder med at yde støtte og hjælp til borgere, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv og deres tilværelse. Det vil som oftest være mennesker med demens, men kan også være psykiske syge, hjerneskadede m.fl. Materialet er udarbejdet med henblik på at støtte medarbejderne i at håndtere de svære situationer, hvor borgeren ikke selv ønsker hjælp, og hvor de som medarbejdere både skal prøve at undgå omsorgssvigt og magtanvendelse. Desuden skal materialet bidrage til at sikre en korrekt håndtering af en eventuel nødvendig magtanvendelse og/eller anden form for indgreb i en persons selvbestemmelsesret. Siden år 2000 har magtanvendelsesloven været gældende og er senest revideret i 2003, hvilket har betydet følgende ændringer i reglerne: En præcisering af at omsorgspligten ikke kan udøves ved brug af fysisk tvang. Indførelse af en mulighed for fastholdelse i hygiejnesituationer, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til den pågældende. Indførelse af lempeligere kriterier for anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Indførelse af en mulighed for anvendelse af særlige døråbnere. Indførelse af en lempeligere adgang til tvangsmæssig flytning af personer med en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende. Bestemmelsen om at undgå omsorgssvigt findes i Serviceloven 82 og bestemmelserne om at afværge risikoen for eller hindre yderligere personskade findes i Servicelovens 124 til 129. Der henvises til Styrelsen for specialrådgivning og social service for vejledninger med mere omkring demens. Anmodning om etablering af værgemål findes på Vejledning til loven findes på Formålet med loven At tvangsmæssige foranstaltninger så vidt muligt skal undgås og begrænses til det absolut nødvendige. At styrke retssikkerheden ved: En præcisering af den aktive omsorgspligt. Udtømmende opregning af hvilke tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan sættes i værk. Særlige retsgarantier i form af sagsbehandling og klageregler. Herved styrkes retssikkerheden både i forhold til brugeren, men også for det personale, der varetager omsorgen. 3

4 Principper for magtanvendelse Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse bygger på følgende principper: Retssikkerheden for de mennesker, der er berørt af reglerne, skal sikres. Formålet er at begrænse anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg går altid forud for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet (mindstemiddels-princippet). Anvendelse af magt skal tilpasses det enkelte menneskes situation og behov (individualitetsprincippet). Det enkelte menneske samt evt. pårørende, værge eller bisidder skal altid vide, hvorfor beslutningen om anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er taget (åbenhedsprincippet). Der skal være skriftlig dokumentation i de tilfælde, hvor man anvender magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Anvendelse af magt skal synliggøres ved indberetning. Bestemmelserne gælder uanset boligform. Der må ikke ske omsorgssvigt. Personkreds, som er omfattet af loven Hvem? Voksne borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne: som ikke kan tage vare på deres egne interesser og ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt som er lægelig udredt som er visiteret til ydelser efter servicelovens bestemmelser hvor foranstaltningerne træffes mod pågældendes vilje og hvor det fagligt skønnes absolut påkrævet. Ved magtanvendelse i henhold til 124 skal der være tale om en varig nedsat psykisk funktionsevne. Ved pligten til at undgå omsorgssvigt i henhold til 82 kræves ikke en varig nedsættelse af den psykiske funktionsevne. 4

5 Forudsætninger for at iværksætte indgreb Samtykkebegrebet og frivillighedsbegrebet. Der foreligger samtykke fra en person med nedsat psykisk funktionsevne, når personen ved en tilkendegivelse i ord eller handling klart viser, at han/hun har forståelse for, at foranstaltningen iværksættes og medvirker hertil Giver brugerne samtykke til en foranstaltning, er situationen ikke omfattet af reglerne i 82 og men af de almindelige regler efter serviceloven og klageregler efter retssikkerhedsloven. Det vil sige, første kriterium er, om der er samtykke, og gyldigheden af et samtykke forudsætter samtykke inden foranstaltningen/indgrebet. Et samtykke kan være skriftligt eller mundtlig. Et samtykke er en udtrykkelig eller stiltiende tilkendegivelse om, at en handling godt må foretages. Et samtykke er ikke passivitet eller fravær af modstand. En borger kan til enhver tid ophæve et samtykke. Pligten til at undgå omsorgssvigt gælder uanset, om den pågældende samtykker. Samtykker den pågældende ikke, og er det nødvendigt at handle mod den pågældendes vilje for at undgå personskade, kan indgreb kun ske efter reglerne i Derefter ser man på det andet kriterium passivitet eller modsætter sig (mod pågældendes lilje). Vi er nu i en situation, hvor pågældende ikke udtrykkeligt eller ved stiltiende tilkendegivelse har givet samtykke. I situationen ved indgrebet i en persons selvbestemmelsesret kan der herefter ske 2 ting: Pågældende kan aktivt modsætte sig. Her skal indgrebet forelægges til godkendelse i Det Sociale Nævn. Pågældende kan forholde sig passivt. Her har kommunen beslutningskompetencen. Denne skelnen gælder ikke ved indstilling til Det Sociale Nævn vedr. optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: At indgrebet aldrig træder i stedet for personlig omsorg, pleje og socialpædagogiske bistand. At der foreligger den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne, herunder lægeerklæring. Ansvaret for at indsamle fornøden dokumentation ligger hos centerlederen/distriktslederen. At der er forsøgt opnået frivillig medvirken til den nødvendige foranstaltning. At arten af magtanvendelse udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. At magtanvendelsen beskrives og registreres. At magtanvendelsen evalueres løbende. At mulighed for og anvendelse af mindre indgribende foranstaltning vurderes løbende. 5

6 Kompetence- og klageoversigt. Midlerne: Kompetencen: Ankeregler: Alarm- og pejlesystemer 125 passivitet Afgørelse træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Alarm- og pejlesystemer 125 mod pågældendes vilje Kommunens beslutning skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger Fastholdelse 126 Afgørelse træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Tilbageholdelse i boligen 127 passivitet Afgørelse træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Tilbageholdelse i boligen 127 mod pågældendes vilje Kommunens beslutning skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse + Advokatbeskikkelse Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger + Landsretten/Højesteret Anvendelse af beskyttelsesmidler passivitet Afgørelsen træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Anvendelse af beskyttelsesmidler mod pågældendes vilje Kommunens beslutning skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129 Kommunen indstiller til Det Sociale Nævn, som træffer afgørelsen. + Værgebeskikkelse + Advokatbeskikkelse En situation, hvor en kommune afslår at indstille til optagelse i særlige botilbud Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger + Landsretten/Højesteret Ægtefællen eller anden nærtstående, der deler bolig med personen kan klage til Det Sociale Nævn over kommunens afslag Al post til Det Sociale Nævn sendes til: Det Sociale Nævn Steen Blichers vej 6 Postboks Ringkøbing 6

7 Personlige alarm- og pejlesystemer 125. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarmeller pejlesystemer for en person, i en afgrænset periode, når: Der er risiko for, at denne ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Regler Alarmsystemer, der har til formål at advare personalet eller andre, f.eks. pårørende eller naboer, hvis en person med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne forlader boligen. Pejlesystemer kan anvendes til at lokalisere en bortkommen person. Det er derfor ikke lovligt at anvende: systemer, som kontinuerligt overvåger den enkelte i eller uden for boligen, såsom videokameraer, babyalarm eller lignende. Personlige alarmer Det er en betingelse for anvendelse af alarm- og pejlesystemer, at der er tale om personlige systemer. Herved forstås, at systemerne kun må registrere den enkelte persons udgang fra boligen eller færden uden for boligen. Det er ikke lovligt at anvende systemer, som kortlægger samtlige personers færden. En dørklokke eller lignende, som gør opmærksom på færdsel - indkommende og udgående - ved hoveddøren eller havedøren, er ikke registrering af beboernes færden. Alarmsystemer Der findes forskellige systemer, som er kendt under forskellige betegnelser, fx sladremåtter, brik i sko eller tøj m.m. der igangsætter et kald til personalet ved passage af en given udgang. Pejlesystemer med GPSsender Pejlesystemer anvendes til at lokalisere og bestemme retningen til en sender på en person. Trackeren, som personen har på sig, kan ringes op af en given mobiltelefon, og så afgives personens position og retning som SMS. De eksisterende systemer er forskellige i forhold til strømforbrug, størrelse og frekvens, men er alle afhængige af at GPS kan aktiveres udendørs, samt at personalet forstår at anvende systemet. Der kan fx være tale om at benytte pejlesystem en kortere periode efter en flytning til plejebolig eller en periode med tilvænning til ændret medicinering, men oftest skal det bruges i den tid, personen selv kan gå fra stedet. Krav Det skal være dokumenteret, at borgeren ikke kan overskue at færdes for eksempel i trafikken eller finde hjem igen. 7

8 Borgeren skal have været vedholdende i sit ønske om at forlade boligen. Der skal være fare for at lide personskade, før indgreb er tilladt. Procedure Indberetningen laves af centerleder/distriktsleder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren selv kan fremsætte ønsket og give samtykke til foranstaltningen. Træffes afgørelsen da af centerleder/distriktsleder og dokumenteres i handleplanen. Sendes til orientering til områdeleder. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker imod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr.1 Kopi af handleplanen vedlægges indberetningen. Skema og handleplan sendes til områdeleder der træffer afgørelsen. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder og i kopi til hjælpemiddelhuset til foranstaltning. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr.1. Kopi af handleplan vedlægges indberetningen + dokumentation for nedsat funktionsevne + den nødvendige periode for foranstaltninger + pårørendes/værges kommentarer. Skemaerne, handleplan og dokumentation sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, der forelægger sagen for Det Sociale nævn. Foranstaltningen kan ikke tages i anvendelse, før den er godkendt. Tidsfrister Områdeleder/sygeplejefaglig leder vil behandle anmodningen hurtigst muligt. Skal anmodningen videresendes til Det Sociale Nævn, har nævnet en behandlingstid på 2 uger. Herefter modtager sygeplejefaglig leder Det Sociale Nævns afgørelse og sørger for den videre sagsbehandling. Der sendes kopi af afgørelsen til områdeleder og Hjælpemiddelhuset. Hjælpemiddelhuset tager kontakt til håndværker eller systemleverandør og giver instruktion i brug. Der skal påregnes 14 dages leveringstid. Revurdering Afgørelsen tages løbende op til overvejelse, dog mindst hver 6. måned. Der er ikke max. tid. Klageregler Afgørelser truffet efter 125 kan indbringes for Det Sociale Nævn. 8

9 Særlige døråbnere 125 stk. 2. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for én eller flere personer i en afgrænset periode, når: der er nærliggende risiko for, at én eller flere personer ved at forlade botilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 2 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm til de beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner. kodelåse, der forudsætter indtastning af en særlig kode for, at døren kan åbnes, når beboeren ikke har forudsætninger for at indtaste koden. aflåsning af udgangsdøren med henblik på at tilbageholde beboeren i boligen. Der er ikke tale om et generelt forbud mod aflåsning af hoved- eller gadedøre. Det afgørende er, at vedkommende kan komme ud, når han eller hun ønsker det. At låse en person inde mod sin vilje er ensbetydende med frihedsberøvelse, hvilket der er et generelt forbud imod, hvis det ikke har hjemmel i lov, jf. grundlovens 71. Der er således intet i regelsættet, der forbyder aflåsning indefra af hoved- og gadedøre i det omfang, man normalt holder disse døre låste i almindelig beboelse for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og nattetimer. Kommunen kan i visse særlige situationer, og når alt andet har været forsøgt forgæves, anvende særlige døråbnere. Der kan fx være tale om dobbelte dørgreb, dobbelttryk for døråbning og lignende for at forhindre eller vanskeliggøre, at visse personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne går ud og udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Der må ikke anvendes egentlige aflåsningssystemer. Der kan eksempelvis være tale om farefyldte trafikale forhold, særlige naturområder, hvor den pågældende kan blive væk eller vejrforhold (voldsom kulde eller varme), som vil kunne begrunde at disse midler bringes i anvendelse, når andre og mindre indgribende foranstaltninger forgæves har været forsøgt afprøvet. Krav Det skal være dokumenteret, at borgeren ikke kan overskue at færdes for eksempel i trafikken eller finde hjem igen. Borgeren skal have været vedholdende i sit ønske om at forlade boligen. Der skal være fare for at lide personskade, før indgreb er tilladt. 9

10 Procedure Indberetningen laves af centerleder/distriktsleder og de medarbejdere der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren selv fremsætter ønske og giver samtykke til foranstaltningen. Afgørelsen træffes da af centerleder/distriktsleder og dokumenters i handleplanen. Sendes til orientering til områdeleder. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1 Kopi af handleplan vedlægges indberetningen. Skema og handleplan sendes til områdeleder der træffer afgørelsen. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr.1. Kopi af handleplan vedlægges indberetningen + dokumentation for nedsat funktionsevne + den nødvendige periode for foranstaltninger + pårørendes/værges kommentarer. Skemaet, handleplan og dokumentation sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender sagen til den Sociale Nævn. Sagsbehandlingstiden i det Sociale Nævn er 2 uger. Foranstaltningen kan ikke tages i anvendelse, før den er godkendt. Revurdering Afgørelsen tages løbende op til overvejelse, dog mindst hver 6. måned, der er ikke max. tid. Klageregler Afgørelser truffet efter 125 kan indbringes for Det Sociale Nævn. 10

11 Fastholdelse i personlig hygiejnesituationer 126 stk. 2. Kommunen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås. Fastholdelse i hygiejnesituationer anvendes, når: Personalet er nødt til at fastholde personen kortvarigt i følgende situationer: Tandbørstning Barbering Hårvask Badning og tøjskift Skiftning af bleer og bind Pleje af hud Fjernelse af madrester i munden. Fastholdelsen må kun ske når intet andet er muligt. Procedure Indberetningen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere der har medvirket til foranstaltningen. Registreringen laves på skema nr. 3. Kopi af handleplan vedlægges. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder. Områdeleder godkender fastholdelsen for en afgrænset periode på 3 måneder. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder. Perioden kan som maksimum forlænges med 3 måneder. 11

12 Fastholdelse eller tilbageførelse til et andet rum 126. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når: der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Bestemmelsen giver adgang til akut at anvende magt i form af at fastholde en person eller føre denne person til et andet lokale, når dette er nødvendigt for at undgå, at pågældende skader sig selv, eller når der i konfliktsituationer er risiko for, at pågældende skader andre. Et lovligt indgreb i form af fastholdelse omfatter aldrig vold, såsom føregreb, slag og spark. Bestemmelsen giver ikke ret at føre en person til et lokale med aflåst dør. Magtanvendelse i form at fastholde eller at føre en person til et andet lokale skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer. Fysisk magtanvendelse er en akut foranstaltning, som for eksempel: En situation, hvor personalet er nødt til at bruge magtanvendelse for at hindre omsorgssvigt i hygiejne situationer. En situation, hvor borgeren er vred, ked af det, eller ikke kan forstå eller blive forstået og derved f.eks. handler med slag mod andre eller kaster med ting. En situation, hvor personalet hindrer en borger i at træde ud i voldsom trafik eller i at falde ned af trapper. Der skal være umiddelbar fare for væsentlig personskade, før fastholdelse er tilladt: eksempelvis brækkede lemmer, hjernerystelse og kraniebrud. Magtanvendelsen skal udføres så kortvarigt og skånsomt som muligt. Procedure Indberetningen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere der har medvirket til foranstaltningen. Registreringen laves på skema nr. 2. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder, der underskriver. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder. 12

13 Tilbageholdelse i boligen 127. Under samme betingelser som i 125 kan kommunen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form at fastholde en person, for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunen træffer afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelsen i boligen kan anvendes, og vurderer løbende, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Med fysisk magt må man fastholde en person for at hindre denne i at forlade boligen eller for at føre personen tilbage til boligen, anvendelsen må finde sted når: der er nærliggende risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbudet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør, at det er absolut påkrævet for at afværge denne risiko at anvende fysisk magt, således at personen forhindres i at forlade boligen eller føres tilbage til boligen, og lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Boligen omfatter foruden den individuelle bolig, også de fælles opholdsområder i tilknytning til boligen samt dagtilbud m.v. Krav Der skal f.eks. foreligge en konkret viden om: at personen ofte forlader boligen, og/eller vedvarende udtrykker ønske om at forlade boligen. Det er således ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at personen vil forlade boligen og derved udsætte sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Der er ikke hjemmel til at føre personen tilbage til et lokale med låst dør. Fysiske indgreb i form af at føre en person tilbage skal kombineres med trygheds skabende initiativer m.v. og forudsætter således altid, at der er personale eller andre tilstede, som kan yde denne hjælp. Advokatbistand 132. Kommunen (eller amtskommunen) skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser, i sager om 1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 mod den pågældendes vilje eller Stk. 2. myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven. 13

14 I sager om tilbageholdelse i boligen mod pågældendes vilje 127 skal området ved sygeplejefaglig leder sørge for, at den pågældende får bistand fra en advokat. Udgiften hertil skal kommunen afholde. Den udpegede advokat har til opgave at varetage personens interesser på et så tidligt tidspunkt i sagen som muligt. Det vil i praksis betyde, at advokaten skal inddrages under sagens behandling og afgørelse, når det i kommunen er besluttet at indstille, at der træffes afgørelse om tilbageholdelse uden samtykke. Procedure Registreringen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder, der træffer afgørelsen. Kopi af skemaet og handleplanen sendes til sygeplejefaglig leder. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender sagen til det Sociale Nævn. Kommunen sørger for, at vedkommende får advokatbistand. Advokatens salær betales af kommunen. Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen efterfølgende godkendes af det Sociale Nævn. Sagen skal forelægges for Nævnet inden 2 uger. Revurdering Behovet for fortsættelse af foranstaltningen revurderes løbende og senest 8 mdr. efter Det Sociale Nævns godkendelse. Klageregler Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger. Ankestyrelsen afgørelse kan indbringes for domstolene, da der er tale om frihedsberøvelse. 14

15 Anvendelse af beskyttelsesmidler 128. Kommunen kan træffe afgørelse om, at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet, for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunen træffer afgørelse om, for hvilken periode beskyttelsesmidlerne kan anvendes, og vurderer løbende, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Anvendelsesområde Bestemmelsen i 128 giver hjemmel til at fastspænde en person med stofseler for at hindre fald når: der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Bestemmelsen har navnlig praktisk betydning for personer, der foruden at have en nedsat psykisk funktionsevne også har en nedsat fysisk funktionsevne. Beskyttelsen mod skade som følge af fald består i at spænde den pågældende fast til kørestolen, sengen, toilettet osv. med bløde stofseler. Selerne kan f.eks. placeres over brystet, om livet eller over benene. Hvis en person f.eks. har mistet evnen til at gå, men til trods herfor til stadighed forsøger at gå, med benbrud og andre skader til følge, vil man med hjemmel i bestemmelsen kunne anvende fastspænding som beskyttelse. Det samme gælder, hvis en person med nedsat psykisk funktionsevne også lider af hyppige kramper, spasmer eller andre ufrivillige kraftige bevægelser, og dermed er i fare for at falde. Denne form for fastspænding opfattes ikke som fiksering. Beskyttelsesmidler i form af bløde stofseler efter 128 kan alene bruges for at hindre fald. Bestemmelsen i 128 kan derimod ikke benyttes til at spænde en person fast i en stol eller kørestol for at forhindre vedkommende i at gå. De kan heller ikke anvendes med det formål at begrænse mobiliteten, når den pågældende er utryg eller aggressiv. Procedure Indberetningen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder, der træffer afgørelsen. Kopi af skema og handleplan sendes til sygeplejefaglig leder. 15

16 Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender det til det Sociale Nævn Afgørelsen fra Nævnet skal foreligge senest 2 uger uge efter, at nævnet har modtaget kommunens indberetning. Foranstaltningen kan ikke tages i anvendelse, før den er godkendt. Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen godkendes af Det Sociale Nævn efterfølgende. Sagen skal forelægges for Nævnet indenfor 2 uger. Revurdering Behovet for fortsættelse af foranstaltningen revurderes løbende og senest 18 måneder efter Det Sociale Nævns godkendelse. Klageregler Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger. 16

17 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129. Kommunen kan, jf. 131, indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap eller botilbud efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Stk Der er meget strenge betingelser for at anvende denne regel, idet den anses for at være den mest indgribende foranstaltning, i forhold til den enkelte borgers selvbestemmelsesret. Risikoen for at lide væsentlig personskade skal være reel, og kan ikke begrundes i en formodning om, hvad der eventuelt kan ske. Visitationsudvalget skal have indstillet borgeren til boligskift. Distriktsleder/centerleder indstiller til forvaltningen, at der beskikkes en værge i forbindelse med flytningen. Det forudsættes, at der er tale om optagelse i et særligt botilbud, en plejebolig, et plejehjem eller en beskyttet bolig med henblik på varigt ophold, således at den hidtidige bolig fraflyttes. Bestemmelsen omfatter dermed en personkreds for hvem, der typisk ikke er udsigt til bedring. 17

18 Procedure Ansøgningen laves af distriktsleder/centerleder og evt. sammen med demenskonsulent og visitator. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker imod pågældendes vilje) Ansøgningen laves på skema nr.4. Skemaet sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder. Hvis borgeren ikke har en værge, skal han beskikkes en sådan i forbindelse med flytningen, når det drejer sig om passivitet. Hvis borgeren er passiv søges om værges godkendelse af flytningen. Er værgen og kommunen enige, træffer kommunen afgørelse, som kan påklages til Det Sociale Nævn. Er værgen og kommunen ikke enige, skal kommunen lave en indstilling til Det Sociale Nævn, som herefter træffer afgørelsen i sagen. Det Sociale Nævns afgørelse kan påklages til Den Sociale Ankestyrelse. Hvis borgeren modsætter sig flytningen (mod pågældendes vilje) Ansøgningen laves på skema nr. 4. Skemaet sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender sagen til Det Sociale Nævn. Hvis borgeren ikke har en værge, skal kommunen senest ved indstillingen anmode Statsamtet om at beskikke en værge. Indstilles en person til at flytte i et særligt botilbud, skal kommunen sørge for at vedkommen får advokat bistand. Advokatens salær betales af kommunen. Det Sociale Nævn skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelse af kommunens indstilling. Flytningen kan ikke iværksættes akut, idet indgrebet skal vedtages af Det Sociale Nævn inden foranstaltningen kan iværksættes. Klageregler Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger. 18

19 Skema 1. REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSKEMA Magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 125, 127, 128: Personlig alarm, pejlesystemer, særlige døråbnere og tilbageholdelse i boligen samt beskyttelsesmidler Borgerens navn, adresse og CPR-nr.: Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Hvilken type foranstaltning er der givet tilladelse til at anvende overfor borgeren? Tilladelsen er givet den (angiv dato for seneste tilladelse): Personlig alarm Pejlesystemer Særlige døråbnere Tilbageholdelse i boligen Beskyttelsesmidler Hvor fandt anvendelsen af foranstaltningen sted? Hvad var formålet med anvendelsen af foranstaltningen? Beskriv handlingsforløbet i forbindelse med anvendelsen af foranstaltningen: 19

20 Hvordan reagerede borgeren umiddelbart efter anvendelsen af foranstaltningen? Lederens kommentarer: Tiltag til at forhindre eller begrænse brugen af foranstaltninger efter servicelovens 125, 127, 128: 1. Er der tidligere udarbejdet retningslinier for at forhindre eller begrænse anvendelsen af foranstaltningen? JA NEJ Hvis ja: Hvornår? 2. Har anvendelse af foranstaltningen overfor denne borger været behandlet blandt personalet, f.eks. på personalemøder eller lignende? JA NEJ Hvis ja: Hvornår? Hvis nej til punkt 2: Er der planer om at tage anvendelsen foranstaltningen op til behandling blandt personalet? Hvis ja: Hvornår? JA NEJ 3. Hvis der på forhånd er udarbejdet en plan for at undgå anvendelse af den pågældende foranstaltning overfor borgeren, bedes den vedlagt i kopi eller henvise til tidligere indsendte plan. Er planen ikke udarbejdet, bedes den indsendt når den er udarbejdet. 4. Er pårørende informeret? JA NEJ Dato og lederens underskrift: 20

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Vejledning til pædagogisk handleplan

Vejledning til pædagogisk handleplan Vejledning til pædagogisk handleplan 1. Det er et problem at : Beskriv problemet som det opfattes i personalegruppen.. 2. Hvordan viser beboeren, at der er et problem? Beskriv beboerens reaktioner, gerne

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området NOTAT SHC - Team Myndighed 26-07-2011 Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området Generelt om magtanvendelse: Servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44627 Udviklet af: Hanne Lomborg Olesen og Arne Nielsen Social-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Afsnit I Generelle bestemmelser.

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Afsnit I Generelle bestemmelser. Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Indledende bestemmelser Anvendelse af magt 1. Magtanvendelse må aldrig

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer.

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kalde-, alarm- og pejlesystemer Nødkald, telefonindvisitering, brandalarm, komfurvagt og særlige døråbnere, alarm og pejlesystemer Lovgrundlag Servicelovens 82, 112,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Forord Magtanvendelse er et fænomen, som gang på gang trækker de store avisoverskrifter. Men bag overskrif- terne

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge Magtanvendelse Voksne - Børn Unge 1 Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 2 Indhold Indledning... 4 Læsevejledning... 5 1. Generelt

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Magtanvendelse Voksne - Børn Unge Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 1 Indhold Indledning...3 Læsevejledning...4 1. Generelt

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere