Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurebeskrivelse for magtanvendelse"

Transkript

1 Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl og Nina Larsen

2 Indholdsfortegnelse: Omsorgspligt (Lovgrundlag, formål, personkreds og rammer) side 3 Magtanvendelse (Lovgrundlag, formål, personkreds og rammer) side 5 Godkendte tvangsmæssige foranstaltninger side 7 Ansøgningsprocedure for nye ansøgninger og forlængelse af gældende foranstaltninger 125, 126a, 127 og 128 side 9 Opfølgning på tilladelser til magtanvendelse efter 125, 126a, 127 og 128 side 11 Procedure for indberetning af tilladte magtanvendelser side 12 Procedure for indberetning af magtanvendelse uden forudgående tilladelse side 13 Betingelser for optagelse i botilbud uden samtykke side 14 Ansøgningsprocedure for flytning uden samtykke side 15 Klagemuligheder side 17 Kvalitetsmål for Faaborg-Midtfyn Kommune side 19 Indholdsfortegnelse over bilag side 20 Side 2 af 42

3 Kvalitetsstandard for magtanvendelse Område Omsorgspligt og Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Generelt Lovgrundlag Omsorgspligt Med udgangspunkt i Grundlovens 71 om at den personlige frihed er ukrænkelig, skal der til stadighed foretages en afvejning mellem den enkeltes integritet og muligheden for at sikre en indsats. Omsorgspligten er således nært forbundet med sund fornuft og indlevelse i andres situation, hvor pleje kan forudsætte mindre indgribende tvangsmæssige foranstaltninger. Eksempel: Hjælp til at få tøj på uden samtykke. Når respekten for den enkeltes integritet og frihed skal håndteres, sker det i en afvejning af de forskellige og ofte modstridende hensyn, der indgår i det konkrete tilfælde. I visse situationer vil det være nødvendigt at overveje hensynet til individets værdighed, sociale tryghed eller hensynet til andre. Når for eksempel borgere med demens forlader boligen uden at være påklædt eller modsætter sig grundlæggende hygiejnepleje, kan det være forbundet med tab af værdighed. Den samlede afvejning af de forskellige hensyn skal altid foretages ud fra en konkret vurdering af den enkeltes forhold. (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse) Serviceloven 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Side 3 af 42

4 Formål Formålet med loven er dels at sikre en omsorgsfuld pleje og dels at begrænse magtanvendelse samtidig med, at retssikkerheden sikres både for borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevneydelse og for personalet, der arbejder med denne personalegruppe. Personkreds Omsorgspligten omfatter personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne for hvem, der allerede er besluttet at yde en indsats efter servicelovens bestemmelser. Den psykiske funktionsevnenedsættelse behøver ikke at være varig Personkredsen har de samme behov, rettigheder og pligter som andre mennesker i samfundet og kræver gensidig værdighed. Rammer for omsorgspligten Støtte og pleje ydes efter en skriftlig aftale i henhold til Servicelovens 82 og skriftlige handlingsplaner efter 141. Omsorgspligten byder at hjælpe efter et individuelt skøn Omsorgspligten byder at hjælpe personkredsen uden samtykke Omsorgspligten byder at hjælpe trods passiv eller verbal modstand Omsorgspligten giver hjemmel til at føre ved hånd, berøre ryg og udstyre personkredsen med handsker og andre beskyttelsesforanstaltninger, som forhindrer selvdestruktivitet. Omsorgspligten fordrer et godt samarbejde både med den pågældende og med pårørende. Omsorgspligten fordrer et stadigt forsøg på at skabe tryghedsskabende initiativer. Fysisk magtanvendelse kan aldrig ydes med udgangspunkt i omsorgspligten. Særlig opmærksomhed på Kommunen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage den pågældendes interesser evt. som bisiddere efter forvaltningslovens 8. Kommunen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge. Alle, der arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, der er afhængig af omgivelsernes holdning og tolkning, må til stadighed tage egne holdninger op til kritisk revision. Det er en menneskeret at give udtryk for sine følelser og aggressioner. Beslutninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten ( ) (herunder beslutninger om optagelse i særlige botilbud uden samtykke), hører ikke under den faktiske udførelse af sociale opgaver. Det betyder, at beslutninger om at iværksætte sådanne indgreb skal træffes af den ansvarlige myndighed, dvs. kommunalbestyrelsen efter indstilling fra medarbejderne. (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse). Side 4 af 42

5 Generelt: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, som iværksættes over for personer, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring. Lovgrundlag Serviceloven 124. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. 124 a. Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne (Se bilag for fuld lovtekst for de enkelte foranstaltninger , samt administrative grundlag ) Formål Formålet med loven er dels at sikre en omsorgsfuld pleje og dels at begrænse magtanvendelse samtidig med, at retssikkerheden sikres både for borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevneydelse og for personalet, der arbejder med denne personalegruppe. Side 5 af 42

6 Personkredsen Magtanvendelse kan anvendes efter et individuelt skøn over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, for hvem det allerede er besluttet at yde en indsats efter servicelovens bestemmelser. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Der skal være en risiko for, at den pågældende ellers ville være til fare for at påføre sig selv eller andre væsentlig personskade. Personkredsen har de samme behov, rettigheder og pligter som andre mennesker i samfundet og kræver gensidig værdighed. Rammer for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Magtanvendelse bør begrænses og erstatter aldrig omsorg Magtanvendelse forudsætter den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Først forsøges frivillig medvirken til den nødvendige foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i forhold til det, der forsøges opnået mindst indgribende foranstaltning. Magtanvendelse skal ydes skånsomt og kortvarigt. Magtanvendelse foranstaltes individuelt. Der skal være åbenhed og legalitet omkring magtanvendelse. Man skal arbejde med at finde ud af, hvorfor borgeren handler, som vedkommende gør i de situationer, der fører til magtanvendelse. Det gælder således om at se, om man kan ændre rutiner med videre og dermed undgå de situationer, hvor magtanvendelse opstår. Kommunen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med Servicelovens 141 for de borgere, der har været anvendt magt over for (jf. Servicelovens 136 stk. 2). Når der er sket en hændelse med akut magtanvendelse eller hvis der gives tilladelse til magtanvendelse efter , så orienterer den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler, borgers personlige sagsbehandler i Handicap & Psykiatri, således at denne kan inddrage temaet ved førstkommende opfølgningsmøde. På ældreområdet har plejehjemslederen initiativforpligtigelsen til at der foreligger aktuel borgerplan. Magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler sender en kopi af afgørelsen til aftaleholder Side 6 af 42

7 Godkendte tvangsmæssige foranstaltninger 125 Alarm- og pejlesystemer 126 og 126a Fastholdelse 127 Tilbageholdelse i boligen 128 Anvendelse af stofseler 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (Se bilag for hele lovteksten) 125 Alarm- og pejlesystemer Anvendes efter et individuelt skøn, hvor der er en nærliggende risiko for, at en person ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. VEJLEDNINGEN KAPITEL 8: 48. ( ) hvis (den) nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse f.eks. en borger med demens (kan der) anvendes personlige alarmeller pejlesystemer uden forudgående myndighedsafgørelse, med mindre den pågældende direkte modsætter sig anvendelsen, jf. servicelovens 125, stk. 2. ( ) Alarm- eller pejlesystemet kan medvirke til, at en borger med demens kan findes, inden han eller hun risikerer at komme til skade. Formålet er således ikke at overvåge, hvad den pågældende foretager sig, men derimod at medvirke til, at borgeren med demens kan opretholde sin bevægelsesfrihed, samtidig med, at det er muligt at forhindre, at den pågældende forvilder sig bort og dermed udsætter sig selv for skade. 126 Fastholdelse eller tilbageførelse til andet rum Der kan træffes afgørelse om at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er en nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Det er personalet, der træffer afgørelse om fastholdelse i den akutte situation. Et lovligt indgreb i form af fastholdelse omfatter aldrig vold, såsom førergreb, slag og spark. Bestemmelsen giver heller ikke mulighed for at føre en borger til et lokale med aflåst dør, da dette vil være frihedsberøvelse. Magtanvendelse i form af at fastholde eller at føre en borger til et andet lokale skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer. I situationen skal man altid vælge den mindst indgribende handling, der vurderes at være tilstrækkeligt til at opnå formålet. Man skal derfor først vurdere, om situationen kan løses uden at fastholde eller føre borgeren til et andet lokale, og kun i de tilfælde hvor medarbejderen vurderer, at det ikke er tilfældet, vil det være lovligt at fastholde eller føre. Det er også en forudsætning, at borgeren ikke viser tegn på at ville ændre adfærd. Fysisk støtte, som har til formål at modvirke effekten af rykvise kramper, spasticitet etc. eller som har til formål at berolige, bliver ikke betragtet som magtanvendelse (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse, 2012). Side 7 af 42

8 126a fastholdelse i hygiejnesituationer Som udgangspunkt er det frivilligt for borgeren, om vedkommende ønsker hjælp til personlig hygiejne. Der kan for en afgrænset periode træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette anses som absolut nødvendigt for at varetage omsorgspligten i personlig hygiejnesituationer. Magtanvendelsen kan udelukkende foretages med forudgående tilladelse. I hygiejnesituationer skal man sørge for at varetage borgerens grundlæggende behov med respekt samt hensyntagen til borgerens selvværd og livsførelse. Der kan træffes beslutning om at tillade magtanvendelse i form af fastholdelse ved: tandbørstning barbering hårvask, badning og tøjskift klipning af hår og negle skiftning af bleer og bind pleje af hud fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Der må ikke bruges hjælpemidler til fastholdelsen. Der kan ikke gives tilladelse til magtanvendelse i forbindelse med medicinering. Medicingivning hører under Sundhedsloven, som foreskriver, at al sundhedsmæssig behandling forudsætter borgers informerede samtykke, og derfor ikke kan gennemføres ved brug af magt/tvangsbehandling. Gennem 141 handleplanen/borgerplan i CARE skal det forsøges sikret, at magtanvendelsen kan undgås i fremtiden. 127 Tilbageholdelse i boligen Anvendes efter et individuelt skøn, hvor der er en nærliggende risiko for, at en person ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko 128 Anvendelse af stofseler Fastspænding med stofseler anvendes efter et individuelt skøn for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig for væsentlig personskade, og når forholdene gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. Beskyttelsen mod skade som følge af fald består i at spænde den pågældende fast til kørestolen, sengen, toilettet osv. med bløde stofseler. Selerne kan for eksempel placeres over brystet, om livet eller over benene. Fastspænding med stofseler kan alene anvendes for at hindre fald og ikke for at begrænse en borgers mobilitet ved for eksempel utryghed, aggressivitet, hvileløs omvandren og træthed. Servicelovens magtanvendelsesbegreb omfatter ikke beskyttelsesmidler i form af bløde specialhandsker, hjelme m.v., der bruges med det formål at forhindre selvdestruktiv adfærd. (Socialstyrelsens hæfte om magtanvendelse) Side 8 af 42

9 Ansøgningsprocedure ved nye ansøgninger, samt forlængelse af gældende foranstaltninger ( 125, 126 a, 127 og 128) Administrativ arbejdsgang Inden ansøgning om tilladelse til anvendelse af magt ( 125, 126a, 127 og 128), sendes til den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler, skal ansøger kunne dokumentere, at have afprøvet følgende: Alle andre muligheder ift. den socialpædagogiske indsats skal være udtømt. Der skal udarbejdes dokumentation for tidligere/ hidtidig indsats via journalisering pædagogisk handleplan, notater mv. hvad er det, vi har gjort indtil nu og hvordan? Det skal forsøges, at få borgeren til at medvirke frivilligt ift. den konkrete indsats for at undgå anvendelsen af magt. Såfremt borger giver informeret samtykke til den konkrete indsats, så anses sagen ikke som relevant at søge afklaret efter bestemmelserne om magtanvendelse. Der skal være åbenhed ift. alle beslutninger omkring indsatsen og evt. ansøgning om tilladelse til anvendelse af magt eventuel værge eller andre nære pårørende skal orienteres om alle beslutninger ift. magtanvendelse og indgreb i den personlige frihed. Denne opgave påhviler den enkelte institutionsleder. Personalet skal løbende følge, om den konkrete hjælp tilgodeser den enkeltes behov, så det sikres, at der løbende kan foretages de nødvendige justeringer for at undgå eventuel magtanvendelse. Der skal reflekteres over praksis, samt løbende indgås dialog med myndigheden/ sagsbehandler omkring indsatsen via opfølgning. Procedure for indsendelse og behandling af ansøgningen: Der ansøges hos borgerens handlekommune om mulighed for at anvende magt overfor borgeren. Ansøgningsskemaet er vedlagt som bilag til denne procedurebeskrivelse. En digital version kan rekvireres ved kontakt til den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler. Dokumentationen for tidligere / hidtidig indsats skal vedlægges ansøgningen. Institutionslederen skal orientere pårørende om ansøgningen om magtanvendelse, samt spørge, om pårørende ønsker en skriftlig afgørelse. Pårørendes holdninger/bemærkninger skal påføres skemaet. Ansøgning inklusiv bilag sendes til Team Handicap s virksomhedspostkasse Side 9 af 42

10 Handlekommunen træffer afgørelse vedr. ansøgning om tilladelse til at anvende magt. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagcenter, Sundhed & Omsorg fastsat en intern tidsfrist på 4 uger, til behandling af ansøgninger. Såfremt der er tale om en situation, som kræver hurtig afklaring, som f.eks. fastholdelse i hygiejnesituation, så skal den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler give mundtlig tilbagemelding til ansøger inden for fem hverdage. Skriftlig afgørelse udarbejdes snarest muligt herefter og sendes til ansøger og borger, samt til aftaleholderen på området. Handlekommunen giver klagevejledning til borgeren. Bevillinger efter 125, 126a, 127 og 128, skal fortløbende registreres i Socialstyrelsens Skema 1, se bilag. Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler vedlægger Skema 1 inklusiv vejledning hertil ved fremsendelse af bevilling til institutionslederen. Særligt for 127 Efter Servicelovens 132 skal kommunen sørge for, at personen under sagen får bistand af en advokat. Kommunen betaler udgiften hertil efter samme regler, som gælder, hvor der meddeles fri proces. Personer, der tilbageholdes i boligen i henhold til 127, skal underrettes om adgangen til at rette henvendelse til Folketingets udvalg i henhold til Grundlovens 71, stk. 7 om tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse. Dette gælder også, hvis der er givet samtykke til foranstaltningen. Side 10 af 42

11 Opfølgning på tilladelser til magtanvendelser efter Opfølgning Opfølgning på tilladelser til magtanvendelse efter , udføres som udgangspunkt administrativt. Institutionen, som udøver magtanvendelsen, er ansvarlig for at indsende ny begrundet ansøgning inden udløb af gældende periode, hvor der er givet tilladelse til magtanvendelse. (Ansøgningsskema fremgår i bilagene til denne procedurebeskrivelse). Som hovedregel gælder følgende tidsfrister (Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være givet kortere frister) For tilladelser efter 125 og 127 skal der afholdes administrativ opfølgning inden 8 måneder fra bevillingsdato. For tilladelser efter 126 a skal der afholdes administrativ opfølgning inden 6 måneder fra bevillingsdato For tilladelser efter 128 skal der afholdes administrativ opfølgning inden 18 måneder fra bevillingsdato. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagcenter, Sundhed & Omsorg, fastsat en intern tidsfrist, til behandling af ansøgninger om tilladelse til anvendelse af magtanvendelser, på 4 uger, fra ansøgningen er modtaget. Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler sender afgørelse til institution og borger. Til borger vedlægges klagevejledning. Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler orienterer borgers sagsbehandler i Fagcentret Sundhed & Omsorg om afgørelsen. Side 11 af 42

12 Procedure ved indberetning af tilladte magtanvendelser 125, 126 a, 127 og 128 Ved brug af den tilladte magtanvendelse, registreres denne ved at udfylde skema 1, se bilag, eller Registreringen skal ske straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Er der tale om en kontinuerlig brug af f.eks. stofsele, så skal dette ikke registreres dagligt, men i stedet indberettes samlet én gang om måneden Registreringspligten for lovligt iværksatte foranstaltninger knytter sig til selve iværksættelsen af en godkendt foranstaltning. Registreringen skal derfor ikke gentages for hver gang, der dagligt gøres brug af en godkendt foranstaltning. Det indebærer, at alene de tilfælde, hvor borgeren yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren, skal registreres Skemaet påføres leders kommentar samt handleplan for, hvordan magtanvendelsen fremover undgås. Skemaet sendes til den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler, Faaborg-Midtfyn Kommunes egne institutioner er selv ansvarlige for, at en kopi af indberetningen sendes til Socialtilsyn Midt Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler indsender indberetninger fra private og udenbys udbydere til Socialtilsyn Midt. Hvis det i øvrigt falder i god tråd med det øvrige pårørendesamarbejde i forhold til den pågældende borger, så skal institutionerne sikre, at de pårørende informeres om magtanvendelsen pr. telefon, når den har fundet sted. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagcenter, Sundhed & Omsorg, fastsat en intern tidsfrist, til behandling af indberetninger om anvendelse af tilladte magtanvendelser, på 4 uger fra indberetningen er modtaget. Der gives kun tilbagemelding på disse indberetninger, såfremt det vurderes relevant med henblik på at drøfte eventuelle tiltag i forhold til den borger, som indberetningen vedrører. Følgegruppen vurderer, om indberetningen giver anledning til evt. ændringer ift. den personrelaterede indsats på institutionen. Side 12 af 42

13 Procedure for indberetning af magtanvendelse uden forudgående tilladelse ( ) Ved brug af magtanvendelse uden forudgående tilladelse, registreres denne ved at udfylde skema 2, se bilag eller Registreringen skal ske straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Skemaet påføres leders kommentar samt bemærkninger til, hvordan magtanvendelsen fremover undgås. Hvis det i øvrigt falder i god tråd med det øvrige pårørendesamarbejde i forhold til den pågældende borger, så skal de pårørende informeres om magtanvendelsen pr. telefon, når den har fundet sted. Magtanvendelsen indberettes ved, at skemaet sendes elektronisk til Team Handicap s virksomhedspostkasse; Indberetningerne skal sendes straks og senest på tredjedagen efter iværksættelse. Med undtagelse af indgreb efter 126, som skal indsendes senest 1 måned efter indgrebet er sket sted. Evt. ansøges handlekommune om tilladelse til fremadrettet brug af magtanvendelsen (jf. ovenfor). Handlekommunen træffer afgørelse om, hvorvidt indgrebet er tilladt eller ikke tilladt, samt giver klagevejledning til borgeren. Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler orienterer borgers sagsbehandler ved Sundhed & Omsorg. Borgers sagsbehandler vurderer, om indberetningen giver anledning til evt. ændringer ift. den personrelaterede indsats på institutionen. På ældreområdet har plejehjemslederen initiativforpligtigelsen til at der foreligger aktuel borgerplan. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagcenter, Sundhed & Omsorg, fastsat en intern tidsfrist, til behandling af indberetninger om magtanvendelse uden forudgående tilladelse, på 6 uger fra indberetningen er modtaget. Faaborg-Midtfyn Kommunes egne institutioner er selv ansvarlige for, at en kopi af indberetningen sendes til Socialtilsyn Midt en gang om måneden Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler indsender indberetninger fra private og udenbys udbydere til det rette Socialtilsyn. Såfremt borgers handlekommune ikke er Faaborg-Midtfyn Kommune, så er det den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler i Sundhed & Omsorg, som er ansvarlig for, at indberetningsskemaet videresendes til rette handlekommune. Dette med besked om, at svar skal sendes retur til borger og institution, samt en kopi til den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler. Side 13 af 42

14 Betingelser for optagelse i botilbud uden samtykke Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Betingelser 129, stk. 1 Flytningen er absolut påkrævet, for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp. Hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig. Borgeren kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger. Borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Alle forhold skal være opfyldt. Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, og der er krav om advokatbeskikkelse for borgeren. Betingelser 129, stk. 2 Betingelserne for flytning er lempeligere, når det angår borgere, der ikke modsætter sig flytning, men som ikke er i stand til at give et informeret samtykke på grund af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse. Flytningen er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp. Hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig. Borgeren modsætter sig ikke flytning. Borgeren ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Borgeren har en erhvervet mental svækkelse som er fremadskridende. Alle forhold skal være opfyldt. Hvis en ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp og opsyn med den pågældende, skal det indgå i den samlede vurdering, før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om flytning af borgeren. Dog træffer Statsforvaltningen afgørelsen, hvis den af Statsforvaltningen beskikkede værge ikke er enig. Betingelser 129, stk. 3 I særlige tilfælde, hvor borgeren mangler evnen til at give samtykke, og hvor det må skønnes at være i borgerens egen interesse for eksempel af hensyn til mulighederne for, at pågældende kan bevare tilknytningen til sine pårørende er det muligt at iværksætte flytning til anden tilsvarende bolig, uden at betingelserne i stk. 1 nr. 1-5 er opfyldt. Borgeren er optaget i et botilbud efter 129, stk. 1. Flytningen sker i borgerens interesse. Borgeren er ikke i stand til at give et informeret samtykke. Borgeren kan fortsat få opfyldt behov for omsorg og pleje i et egnet botilbud. Alle forhold skal være opfyldt. Det er kommunalbestyrelsen, der indstiller til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om flytning ved anvendelse af 129, stk. 3. Side 14 af 42

15 Ansøgningsprocedure i forhold til flytning uden samtykke 129 Administrative arbejdsgange i forhold til 129 Der stilles ingen formkrav/skema til, hvordan ansøgningen skal gives, det er op til den enkelte institution, hvordan de foretrækker dette. Følgegruppen foretager vurderingen ift. om den pågældende kan give positivt samtykke til en flytning. Der anmodes hos Statsforvaltningen om beskikkelse af personligt (og eventuelt økonomisk) værgemål til borgeren. Er der pårørende som ønsker at varetage denne opgave, skal de selv ansøge herom. Er der behov for at ansøgning om værgemål indsendes af Faaborg- Midtfyn Kommune, så er det den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler, som har ansvaret herfor. Ved stk. 2 kan borgeren visiteres og tildeles bolig efter de almindeligt gældende visitationskriterier, når en beskikket personlig værge til opgaven er enig i kommunens afgørelse. Statsforvaltningen træffer afgørelse, hvis den beskikkede værge ikke er enig. Ansøgning til Statsforvaltningen, omhandlende flytning uden samtykke, indsendes af den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler ved Handicap & Psykiatri. Efter Servicelovens 131 skal indstillingen til nævnet indeholde følgende: 1) Beskrivelse af, om og hvordan, grundlaget for betingelserne anses for opfyldte 2) Lægefaglig dokumentation for den nedsatte funktionsevne. Det skal desuden være dokumenteret, at funktionsnedsættelsen forhindrer borgeren i selvstændigt at varetage egne interesser. For 129, stk. 2 gælder at der skal foreligge fyldestgørende speciallægefaglig dokumentation for borgerens psykiske funktionsnedsættelse. 3) Den hjælp og pleje, efter kapitel 14 i Serviceloven, der har været iværksat eller har været tilbudt til den pågældende eller familien, før indstillingen til optagelse i særligt botilbud blev besluttet Det skal endvidere beskrives, hvorfor det ikke har været muligt at yde den tilstrækkelige hjælp i den nuværende bolig. Hvis anden hjælp har været iværksat, skal dette også nævnes. Endeligt skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af den antagne risiko for alvorlig personskade. 4) Redegørelse for indretning af den nye bolig samt den personlige hjælp og pleje m.v. som herefter vil kunne stilles til rådighed. Endvidere skal der foreligge en beskrivelse af de særlige tilbud om støtte, hjælp og pleje samt pædagogiske tilbud, som tilbydes i eller i tilknytning til botilbuddet. Side 15 af 42

16 5) Personens egen holdning samt de pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til flytningen skal indgå i den samlede indstilling. Bemærkningerne vil hovedsagligt indeholde de nævnte personers indstilling til flytningen, men kan også indeholde spørgsmål om f.eks. ægtefælles boligforhold og økonomiske forhold. Statsforvaltningens afgørelse skal foreligge senest to uger efter modtagelsen af kommunens indstilling. Efter Servicelovens 132 skal kommunen sørge for, at personen under sagen får bistand af en advokat. Kommunen betaler udgiften hertil efter samme regler, som gælder, hvor der meddeles fri proces. På skema 3, se bilag, eller registreres og indberettes flytning iværksat i henhold til 129. Det vil sige flytning uden samtykke fra borgeren. Disse registreringer skal i henhold til bekendtgørelsens 12 foretages senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er sat i værk. Registrerede flytninger skal indberettes til socialtilsynet kvartalsvis. Registreringen og indberetningen foretages af den institution hvortil borger er flyttet. En ægtefælle eller anden nærtstående, som deler bolig med en person med betydelig og varig nedsat funktionsevne er berettiget til at klage over kommunens afslag på at indstille en person til flytning. Afgørelse om optagelse i et særligt botilbud kan som anke indbringes for Ankestyrelsen af ægtefælle, pårørende eller værge inden for 4 uger. Flytningen kan ikke iværksættes akut. Side 16 af 42

17 Klagemuligheder Hvad kan der klages over? Afgørelse om indgreb efter 126, akut fastholdelse, træffes af personalet i den enkelte situation, der er således ikke tale om en reel myndighedsafgørelse. Klager over indgrebene kan dog påklages ved Ankestyrelsen. Klagen sendes til handlekommunen. Afgørelser efter og 129 stk. 2, kan påklages til Ankestyrelsen 129 stk. 1 og 3: Hvis kommunen vurderer, at der ikke er grundlag for en flytning efter 129 stk. 1 eller 3, hvor ansøgning er modtaget fra pårørende, så skal kommunen træffe en begrundet afgørelse herfor, som kan påklages af de pårørende. Såfremt kommunen fastholder afslag på indstilling til Statsforvaltningen, så skal kommunen træffe afgørelse herom, og indsende den samlede sag til Statsforvaltningen, som træffer endelig afgørelse om flytning uden samtykke. Hvem kan klage? En ægtefælle, pårørende, værge eller partsrepræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over kommunens afgørelse, når personen ikke selv i er stand til dette, samt hvis det vurderes, at pågældende ville have klaget selv, såfremt pågældende var i stand til dette ( 133 stk. 4) Afgørelser truffet efter 129 stk. 2, kan foruden ovennævnte persongrupper, påklages af søskende, samlever, bisidder, advokat m.fl. (vejledning 8 til Serviceloven, Pkt. 99) Afgørelser truffet af kommunen, om afslag på indstilling til flytning efter 129 stk. 1 og 3, kan kun påklages af borgers ægtefælle, eller anden nærtstående, som deler bolig med vedkommende. Klagen sendes til Statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse om flytning efter 129 stk. 1 og 3, kan påklages af borger, borgers ægtefælle, pårørende, værge partsrepræsentant, samt handlekommunen. Hvor skal klagen rettes hen? Klager over kommunens afgørelser efter , kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen sendes til borgers handlekommune. ( 133 stk.1) Klager over indgreb efter 126 som er udført af private leverandører, kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen sendes til borgers handlekommune. ( 133 stk. 2) Klager over indgreb efter 126 som er udført af regionale tilbud eller af private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen indsendes til Regionsrådet. ( 133 stk. 2) Side 17 af 42

18 Klager over Ankestyrelsens afgørelser efter 129 stk.1 og 3, kan påklages til Ankestyrelsen. ( 134) Klager over kommunens afgørelser efter 129 stk. 2 kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen sendes til borgers handlekommune. Klager over kommunens afgørelser om afslag på indstilling efter 129 stk. 1 og 3, skal sendes til Statsforvaltningen. ( ) Opsættende virkning Hovedreglen i sociale sager er, at en klage over en social myndigheds afgørelse, ikke har opsættende virkning. Klager over afgørelser efter har derfor ikke opsættende virkning. (Retssikkerhedsloven 72 stk. 1-4) Afgørelser efter 129 anses imidlertid som værende af væsentlig indgribende karakter, hvor iværksættelse vil kunne medføre uoprettelig skade. En klage over afgørelser efter 129 har derfor opsættende virkning, således at borger ikke skal fraflytte aktuelle bolig, førend klagen er behandlet ved Ankestyrelsen. (Retssikkerhedsloven 72 stk. 5) Ankestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om, at iværksættelse af flytning til botilbud skal ske straks (vejledning 8 pkt. 101) Klagefrist Der er 4 ugers klagefrist, fra den dato hvorfra det må forventes, at den pågældende borger, har modtaget afgørelsen. Klager efter 127 og 129 stk. 1 og 3, skal Ankestyrelsen behandle indenfor 8 uger Side 18 af 42

19 Kvalitetsmål for Faaborg-Midtfyn Kommune Kvalitetsmål Tvangsforanstaltninger holdes på et minimum gennem omsorgsforanstaltninger, hvor afdelingerne årligt vil følge niveauet i forhold til registrerede tilfælde af magtanvendelse. Den magtanvendelsesansvarlige sagsbehandler udarbejder en samlet beskrivelse af det forløbne års indberetninger og afgørelser, en gang årligt. Koncernchefen præsenterer opgørelsen for Socialudvalget 1 gang årligt. Orientering om anvendelse af magt over for børn og unge, som er foregået på institutionen, Lunden, skal sendes til anbringende kommune/handlekommune, idet disse skal inkluderes i den årlige opgørelse. Indberetningen sendes til Opvækst og Læring, samt som orientering til Team Handicap s virksomhedspostkasse, til journalisering og statistik. Individuelle handleplaner efter Servicelovens 141 holdes til stadighed a jour, af borgers egen sagsbehandler. Alle indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse adresseret til Fagcentret Sundhed & Omsorg, behandles i en følgegruppe, bestående af afdelingsleder, Mikael Kunst, demenskoordinator, Ulla Rosager Dokkedahl, samt socialrådgiver, Nina Larsen, mhp. at sikre en korrekt faglig afgørelse. Undervisning af personale foretages efter behov Side 19 af 42

20 Bilag til procedurebeskrivelsen: 1. Oversigt over behandling af sager om magtanvendelse, gældende for Handicap & Psykiatri 2. Lovgrundlag for magtanvendelse på voksenområdet Ansøgningsskema til brug for institutionerne 125, 126a, 127 og Skema 1, Socialstyrelsen, til registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter Servicelovens 125, 126a, 127 og Skema 2, Socialstyrelsen, til registrering og indberetning af ikke godkendt magtanvendelse efter servicelovens 125, 126, 126a, 127 og Skema 3, Socialstyrelsen, til registrering og indberetning af enhver form for iværksat flytning efter 129, 129 stk. 2 og 129 skt Vejledning til skema 1 og 2, Socialstyrelsen Side 20 af 42

21 Bilag 1: Oversigt over behandling af sager om magtanvendelse, Sundhed og Omsorg Side 21 af 42

22 Bilag 2 Lovgrundlag for magtanvendelse på voksenområdet, Lov om Social Service, LBK 150 af Voksne Anvendelsesområde 124. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. 124 a. Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Alarmsystemer 125. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Fastholdelse m.v Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 126 a. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. Side 22 af 42

23 Tilbageholdelse i boligen 127. Under samme betingelser som i 125, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Anvendelse af stofseler 128. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129. Kommunalbestyrelsen kan, jf. 131, indstille til statsforvaltningen at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap eller botilbud efter lov om almene boliger m.v., når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk. 1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Stk. 4. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1 og 2, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende. Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 vil kunne påklages til statsforvaltningen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, indstiller kommunalbestyrelsen til statsforvaltningen at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk. 2. Sagsbehandling, administration m.v Som grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelser efter 125, 126 a, 127 og 128 skal der foreligge 1) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, 2) oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne, 3) oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og 4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger. Statsforvaltningens afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke 131. Statsforvaltningen træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter 129 efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningens afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling. Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for 1) grundlaget for, at betingelserne i 129 anses for opfyldt, Side 23 af 42

24 2) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, 3) den hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet, 4) indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og 5) personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen. Stk. 3. En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, er berettiget til at klage over kommunalbestyrelsens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter denne bestemmelse. Klagen kan indbringes for statsforvaltningen, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Reglerne i 66-69, 70, 1. pkt., og 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse ved indbringelse af klager for statsforvaltningen. Stk. 4. Har den pågældende ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Stk. 5. Kommunen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning. Advokatbistand 132. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om 1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 mod den pågældendes vilje eller 2) optagelse i særlige botilbud efter 129, stk. 1. Stk. 2. Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven. Klage til Ankestyrelsen 133. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter 125, 126, 126 a, 127, 128 og 137 b og 137 c, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Klager over indgreb efter 126, som udføres af private leverandører, ansatte i regionale tilbud eller private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indgives efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. stk. 1. Klagen indsendes til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen vurderer klagen efter 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over kommunalbestyrelsens beslutning, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage Statsforvaltningens afgørelser efter 131 om optagelse i bestemte botilbud efter 129 kan indbringes for Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Stk. 2. Det er den person, som afgørelsen vedrører, eller kommunalbestyrelsen, der kan klage over de afgørelser, der er nævnt i stk. 1. Stk. 3. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over statsforvaltningens afgørelse, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Stk. 4. Når Ankestyrelsen behandler klagen, gælder reglerne i kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område bortset fra 66 i lovens kapitel 10. Domstolsprøvelse 135. Ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kan klageren kræve afgørelsen forelagt retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, når Ankestyrelsens afgørelse omhandler 1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 eller 2) optagelse i særlige botilbud efter 129. Registrering, indberetning og handleplaner 136. Optagelse i botilbud efter 129 og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter , skal registreres og indberettes af tilbuddet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. 148 a i denne lov eller 2 i lov om socialtilsyn. Har den borger, som indberetningen vedrører, ophold i et regionalt eller et kommunalt botilbud, skal tilbuddet desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med 141 for personer, for hvem der foretages foranstaltninger som nævnt i stk. 1. Side 24 af 42

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Afsnit I Generelle bestemmelser.

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Afsnit I Generelle bestemmelser. Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Indledende bestemmelser Anvendelse af magt 1. Magtanvendelse må aldrig

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere