Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse"

Transkript

1 Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Definition af magtanvendelse Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag Den personlige friheds ukrænkelighed Omsorgspligten 5 3. Generelle betingelser for magtanvendelse Formål, Servicelovens 124, stk Generelle betingelser, Servicelovens 124, stk Personkreds, Servicelovens 124 a Samtykkebegrebet Personlige alarm- og pejlesystemer, 125, stk Særlige døråbnere, 125, stk Akut føren og fastholdelse, Fastholdelse i hygiejnesituationer, 126 a Tilbageholdelse i boligen, Fastspænding med stofseler, Optagelse i særligt botilbud uden samtykke, Krav til beslutningsgrundlaget Registrering og indberetning Skema 1 Forud godkendt magtanvendelse Skema 2 Ikke forud godkendt magtanvendelse Skema Tilsyn, opfølgning og handleplaner Tilsyn Opfølgning Handleplaner Inddragelse af pårørende og værgemål Klageregler Procedure for indgivelse af klage Domstolsprøvelse Særlige spørgsmål 27 Retningslinjer for magtanvendelse 2

3 10.1. Fastholdelse ifm. sundhedsfaglig behandling Sengeheste, trædemåtter o. lign Sikkerhedsseler i busser og biler 27 Bilag 1 - Ansøgningsskema 29 Bilag 2 Skabelon for klagevejledning 33 Retningslinjer for magtanvendelse 3

4 Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse for fagområderne Handicap & Psykiatri og Sundhed & Omsorg. I retningslinjerne gennemgås de generelle principper for regelsættet, ligesom der gives en systematisk gennemgang af de enkelte bestemmelser Definition af magtanvendelse Magtanvendelse defineres som fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, som sættes i værk over for en person, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring Følgegruppe for magtanvendelse Der er nedsat en følgegruppe for magtanvendelse med repræsentanter fra de 2 fagområder. Følgegruppens formål og arbejdsområde er: At følge magtanvendelsesområdet generelt At behandle indberetninger af principiel karakter At tilstræbe fælleshåndtering af sagerne i de 2 fagområder Erfaringsudveksling og sparring som led i den lærende organisation Retningslinjer for magtanvendelse 4

5 2. Lovgrundlag Reglerne om magtanvendelse fremgår af Servicelovens kap. 24 (nugældende LBK nr /03/2014) samt magtanvendelsesbekendtgørelsen (nugældende BEK nr. 392 af 23/04/2014). Baggrunden for reglerne er et politisk ønske om at styrke retssikkerheden for både den berørte personkreds og det involverede personale. Det er intentionen, at indgreb i selvbestemmelsesretten så vidt muligt skal undgås, bl.a. ved hjælp af pædagogiske midler. Reglerne indeholder en positiv opregning af, hvilke tvangsmæssige indgreb, der kan iværksættes og betingelserne herfor. Dvs. at det alene er disse fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten, der kan iværksættes. Foranstaltningerne er: Personlige pejle- og alarmsystemer Særlige døråbnere Akut fastholdelse Fastholdelse i hygiejnesituationer Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af stofseler Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Endvidere indeholder reglerne særlige retsgarantier i form af sagsbehandlingsregler, klageregler samt regler for domstolsprøvelse. Reglerne gælder generelt i alle boformer og dagtilbud, ligesom de også gælder i private hjem, hvor der ydes praktisk eller pædagogisk bistand Den personlige friheds ukrænkelighed Grundlovens 71 beskytter mod indgreb i den personlige frihed. Bestemmelsen indeholder ikke et generelt forbud mod frihedsberøvelse men slår fast, at frihedsberøvelse kun kan finde sted med hjemmel i lov. Det er dette princip, man har ønsket at tilgodese med reglerne om magtanvendelse. Begrebet frihedsberøvelse omfatter indespærring og internering, hvor et afgrænset område ikke må forlades uden tilladelse. Indespærring omfatter fx aflåsning af områder, afdelinger mv., hvor den indespærrede ikke fysisk har mulighed for at forlade området uden videre. Der er således tale om frihedsberøvelse, når en beboer i et botilbud eller på et plejehjem hindres i at gå ud, hvis vedkommende i ord eller handling giver udtryk for ønsket om at gå Omsorgspligten Kommunen har, jf. Servicelovens 82, pligt til at yde hjælp efter Serviceloven til personer, som ikke er i stand til at tage vare på egne interesser. Omsorgspligten gælder, uanset om den pågældende samtykker, men giver ikke adgang til at anvende fysisk magt, jf. Servicelovens 82 stk. 1, 2. pkt. Der kan alene anvendes magt, hvis der er hjemmel til det i Servicelovens Omsorgspligten medfører, at omsorgspersonalet - med udgangspunkt i hvad der er væsentligt for brugeren skal finde den måde, den pågældende ønsker at modtage hjælpen på. Når en bruger ikke vil vaskes eller have børstet tænder, har personalet således en vedvarende pligt til at finde den måde, brugeren vil modtage hjælpen på. Retningslinjer for magtanvendelse 5

6 I praksis er der en gråzone mellem grænsen for omsorgspligt og magtanvendelse, og det er derfor især på dette område nødvendigt med en løbende dialog mellem omsorgspersonale og Myndighed Personkreds Omsorgspligten retter sig mod personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til hjælp efter Serviceloven, og som ikke er i stand til at varetage egne interesser Bemærk, at personkredsen for omsorgspligten er afgrænset anderledes end personkredsen for magtanvendelse, idet der ikke er krav om varig nedsat funktionsevne. Retningslinjer for magtanvendelse 6

7 3. Generelle betingelser for magtanvendelse 3.1. Formål, Servicelovens 124, stk. 1 Formålet med reglerne om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Magtanvendelse skal altid være undtagelsen og må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse kan endvidere ikke begrundes i utilstrækkelige personaleforhold Generelle betingelser, Servicelovens 124, stk. 2-4 Kommunen skal forud for enhver form for magtanvendelse gøre, hvad der er muligt for at opnå brugers frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Omsorgspersonalet skal derfor arbejde med at finde ud af, hvorfor brugeren handler, som vedkommende gør i de situationer, som fører til magtanvendelse. Det kan fx være relevant at se på, om man kan ændre rutiner mv. og dermed undgå de situationer, hvor magtanvendelse opstår. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. I en række tilfælde vil det være nødvendigt at foretage en afvejning af, hvad der er mindst indgribende og mindst uværdigt for den enkelte. Her skal omsorgspligten vejes op imod indgrebets karakter. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe Personkreds, Servicelovens 124 a Personkredsen for magtanvendelse omfatter personer: Med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, Som er visiteret til: o personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk bistand efter Servicelovens eller o behandling efter Servicelovens 101 og 102 eller o aktiverende tilbud efter Servicelovens 103 og 104 og Som ikke samtykker i foranstaltningen. Det er en forudsætning, at der foreligger nødvendig faglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Dette forudsættes opfyldt ved visitationen til støtte Samtykkebegrebet Hjælp efter Serviceloven forudsætter som udgangspunkt, at brugeren er indforstået med at modtage hjælpen, dvs. at brugeren aktivt eller stiltiende har samtykket til hjælpen. Et samtykke skal være frivilligt, specifikt og informeret: Frivilligt betyder, at aftalen ikke må være indgået under nogen form for tvang. Specifikt betyder, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvad der konkret er givet samtykke til. Informeret betyder, at den, der afgiver samtykket, har forstået, hvad vedkommende giver samtykke til og kan huske det i de konkrete situationer. Retningslinjer for magtanvendelse 7

8 For at sikre det bedst mulige grundlag for samtykket skal personalet sørge for, at brugeren forud for sin stillingtagen dels har modtaget nødvendig og tilstrækkelig information om, hvad samtykket indebærer, dels har forstået rækkevidden heraf. Vurderingen af en brugers habilitet ift. et konkret indgreb beror på en vurdering af vedkommendes psykiske tilstand samt indgrebets karakter, fx kan en bruger, ud fra en konkret vurdering, være i stand til at afgive et gyldigt samtykke til at få en sele på men ikke til anvendelse af et pejle- eller alarmsystem, da konsekvenserne af denne foranstaltning er mere vidtrækkende og abstrakt. Et gyldigt samtykke kan foreligge i form af: Et udtrykkeligt samtykke, hvor man klart giver udtryk for at være indforstået med den pågældende handling. Det kan være mundtligt eller skriftligt Et stiltiende samtykke, hvor personens signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger samtykke. Dette kræver et indgående kendskab til personen. Hvis en person ikke er i stand til at give udtryk for sine ønsker, og man antager, at vedkommende ville have samtykket, er dette ikke et gyldigt samtykke. Et gyldigt samtykke kan ikke opnås ved passivitet, dvs. ved fravær af modstand og manglende evne til at udtrykke sine ønsker. Passivitet kan være vanskeligt at skelne fra stiltiende samtykke, men det sidste fordrer et signal eller en opførsel, som kan tolkes som samtykke. Ved tvivlstilfælde må det opfattes som passivitet. Et samtykke, som er opnået ved tvang eller svig (f.eks. afgivelse af urigtige oplysninger eller fortielse af sandheden) er ikke gyldigt. Retningslinjer for magtanvendelse 8

9 4. Betingelser for de enkelte indgreb 4.1. Personlige alarm- og pejlesystemer, 125, stk. 1 Foranstaltning Anvendelse af alarmsystemer, som kan advare personale eller andre, fx pårørende eller naboer, hvis en bruger forlader boligen eller Anvendelse af pejlesystemer, der kan lokalisere brugeren. Det er en forudsætning for anvendelsen, at der er personale eller andre, som kan reagere på alarmen. Der er ikke tilladt at: Anvende systemer til generel overvågning af brugeren i boligen. Anvende kodelåse, som forudsætter indtastning af særlig kode, hvis brugeren ikke har forudsætning for at indtaste koden. Aflåse yderdøre med det formål at forhindre brugeren i at forlade boligen. Betingelser Risiko for at brugeren ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Risiko for personskade: Konkret afvejning af, om det må anses for overvejende sandsynligt, at brugeren ikke er i stand til at forlade tilbuddet uden aktuel fare for personskade og konkret viden om, at brugeren er dørsøgende. Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til brugeren. Hvem træffer afgørelsen? Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder træffer afgørelse efter ansøgning fra lederen af tilbuddet. Afgørelsen med klagevejledning sendes til brugeren, dennes værge eller partsrepræsentant. Tilbuddet orienteres om afgørelsen. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Brugerens handlekommune træffer afgørelse efter ansøgning fra lederen af tilbuddet. Ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Ansøgningsskema Der er udarbejdet et ansøgningsskema som skal anvendes ved ansøgning om personligt pejleog alarmsystem. Se bilag 1. Revurdering Tilbuddet skal foretage en løbende vurdering af, om behovet fortsat er til stede. Myndighed skal efter ansøgning fra lederen af tilbuddet revurdere afgørelsen senest 8 måneder efter, at tilladelsen til anvendelse er givet. Retningslinjer for magtanvendelse 9

10 Særligt om demente, 125, stk. 2 Såfremt brugers nedsatte funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende (typisk ved demens), kan anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystem iværksættes som et led i den pleje og omsorg, der generelt udføres i forhold til den pågældende bruger, medmindre den pågældende modsætter sig dette. I så fald er der ikke tale om en magtanvendelse, og foranstaltningen skal dermed heller ikke registreres eller indberettes på de særlige indberetningsskemaer. Der er ingen tidsbegrænsning for anvendelsen. En foranstaltning skal dog ophøre, hvis ovenstående betingelser ikke længere er opfyldt. Det er enhedsleder/centerleder, der vurderer om betingelserne i 125, stk. 2 er opfyldt. Hvis brugeren modsætter sig foranstaltningen, er der tale om en magtanvendelse, og der skal træffes afgørelse om anvendelsen som ovenfor beskrevet. Retningslinjer for magtanvendelse 10

11 4.2. Særlige døråbnere, 125, stk. 3 Foranstaltning Anvendelse af særlige døråbnere ved yderdøre for én eller flere brugere. Særlige døråbnere omfatter dobbelte dørgreb, dobbelt tryk for døråbning o.lign. Der må ikke være tale om en egentlig aflåsningsmekanisme, og døråbneren må kun virke forsinkende i forhold til personens frie færden. Bestemmelsen giver ikke adgang til at tilbageholde brugeren. Der skal derfor opsættes en døralarm, således at brugere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, kan få hjælp til dette. Betingelser Nærliggende risiko for, at én eller flere brugere ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og Lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Væsentlig personskade: Brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder og kvæstelser opstået ved enten grov fysisk vold eller ved brug af skarpe instrumenter som knive, sakse mv. eller andre redskaber. Det kan også dreje sig om forgiftningstilfælde. Hvem kan ansøge om foranstaltningen Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til vedkommende Hvem træffer afgørelsen? Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder træffer afgørelse efter ansøgning fra lederen af tilbuddet. Afgørelsen med klagevejledning sendes til brugeren, dennes værge eller partsrepræsentant. Tilbuddet orienteres om afgørelsen. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Brugerens handlekommune træffer afgørelse efter ansøgning fra leder af tilbuddet. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Ansøgningsskema Der er udarbejdet et ansøgningsskema som skal anvendes ved ansøgning om særlige døråbnere. Se bilag 1. Revurdering Tilbuddet skal foretage en løbende vurdering af, om behovet fortsat er til stede. Myndighed skal efter ansøgning fra lederen af tilbuddet revurdere afgørelsen senest 8 måneder efter, at tilladelsen til anvendelse er givet. Retningslinjer for magtanvendelse 11

12 4.3. Akut føren og fastholdelse, 126 Foranstaltning Akut anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse eller føren til andet opholdssted. Det er ikke tilladt at slå, sparke, tage førergreb, føre til et aflåst rum el.lign. Betingelser Nærliggende risiko for, at brugeren vil påføre sig selv eller andre væsentlig personskade og Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at gribe fysisk ind ved at fastholde/føre for at afværge denne risiko. Væsentlig personskade: Brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder og kvæstelser opstået ved enten grov fysisk vold eller ved brug af skarpe instrumenter som knive, sakse mv. eller andre redskaber. Det kan også dreje sig om forgiftningstilfælde. Hvem træffer afgørelsen? Beslutningen om anvendelse af magt træffes af personalet på stedet, da der i sagens natur vil være tale om akut opståede situationer. Det er således personalet, som i første omgang skal vurdere, om betingelserne for iværksættelse af indgrebet er opfyldt. Hvem vurderer om betingelserne for indgrebet var opfyldt? Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder vurderer, på baggrund af indberetning om magtanvendelsen på indberetningsskema 2, om betingelserne er opfyldt. Tilbuddet får herefter en tilbagemelding. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Brugerens handlekommune vurderer, på baggrund af indberetningen om magtanvendelsen, om betingelserne er opfyldt. Kopi af indberetningen indsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Klagevejledning Tilbuddet skal sørge for, at brugeren, dennes værge eller partsrepræsentant modtager klagevejledning umiddelbart efter, at indgrebet har fundet sted. Klagevejledningen kan gives skriftligt eller mundtligt. Skabelon til klagevejledning se bilag 2. Indberetning Se afs Retningslinjer for magtanvendelse 12

13 4.4. Fastholdelse i hygiejnesituationer, 126 a Foranstaltning Anvendelse af fysisk magt for at udøve omsorgspligten i følgende personlige hygiejnesituationer: Tandbørstning Barbering Hårvask Badning og tøjskift Klipning af hår og negle Skiftning af bleer og bind Pleje af hud Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Listen er udtømmende. Det betyder, at der kun kan anvendes magt i disse hygiejnesituationer. Der må ikke benyttes hjælpemidler ved magtanvendelsen. Betingelser Der kan træffes afgørelse undtagelsesvist, når det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem handleplanen sikres, at magtanvendelse i fremtiden kan undgås Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til bruger. Hvem træffer afgørelse? Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder træffer afgørelse efter ansøgning fra lederen af tilbuddet. Afgørelsen med klagevejledning sendes til bruger eller dennes værge. Tilbuddet orienteres om afgørelsen. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Brugerens handlekommune træffer afgørelse efter ansøgning fra leder af tilbuddet. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Akut opståede situationer I akut opståede situationer, hvor fastholdelse i en hygiejnesituation er absolut påkrævet for at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade, træffes beslutningen herom af personalet på tilbuddet. Dette skal indberettes til Myndighed på samme måde som akut fastholdelse efter 126. Se afs Ansøgningsskema Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om fastholdelse i hygiejnesituationer. Se bilag 1. Revurdering Tilbuddet skal foretage en løbende vurdering af, om behovet er til stede. Myndighed skal efter ansøgning fra lederen af tilbuddet revurdere afgørelsen senest 3 måneder efter, at tilladelsen er givet. Afgørelse om magtanvendelse i hygiejnesituationer kan maksimalt træffes i en periode på 2 x 3 måneder. Retningslinjer for magtanvendelse 13

14 4.5. Tilbageholdelse i boligen, 127 Foranstaltning Fysisk magt i form af fastholdelse for at hindre en bruger i at forlade boligen eller for at føre brugeren tilbage til boligen Betingelser Nærliggende risiko for, at én eller flere brugere ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og Lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Væsentlig personskade: Brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder og kvæstelser opstået ved enten grov fysisk vold eller ved brug af skarpe instrumenter som knive, sakse mv. eller andre redskaber. Det kan også dreje sig om forgiftningstilfælde. Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til vedkommende. Hvem træffer afgørelse? Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder træffer afgørelse efter ansøgning fra lederen af tilbuddet. Afgørelsen med klagevejledning sendes til bruger, dennes værge eller partsrepræsentant. Tilbuddet orienteres om afgørelsen. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Brugerens handlekommune træffer afgørelse efter ansøgning fra leder af tilbuddet. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Ansøgningsskema Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om tilbageholdelse i boligen. Se bilag 1. Revurdering Tilbuddet skal foretage en løbende vurdering af, om behovet fortsat er til stede. Myndighed skal efter ansøgning fra lederen af tilbuddet revurdere afgørelsen senest 8 måneder efter, at tilladelsen til anvendelse er givet. Advokatbistand I sager om tilbageholdelse i boligen mod pågældendes vilje, skal kommunen sørge for, at personen får bistand fra en advokat, og kommunen skal afholde udgiften hertil. I praksis vil det sige, at advokaten skal inddrages i sagens behandling og afgørelse. Tilsyn Personer, som kan blive omfattet af en foranstaltning efter 127, skal underrettes om, at de kan rette henvendelse til Folketingets udvalg i henhold til Grundlovens 71, stk. 7 om tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse. Retningslinjer for magtanvendelse 14

15 4.6. Fastspænding med stofseler, 128 Foranstaltning Fastspænding med stofseler til kørestol, andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald. Bestemmelsen har navnlig betydning for personer, der foruden at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne også er stærkt fysisk hæmmede. Det er ikke tilladt at spænde en bruger fast for: At forhindre brugeren i at gå At begrænse brugerens mobilitet, når vedkommende er utryg eller aggressiv. Dog kan der - efter en konkret vurdering - gives tilladelse til anvendelse af seler for at hindre, at brugeren rejser sig op, under opheling af brud og i genoptræningsperioden. Se afs vedr. anvendelsen af sikkerhedsseler i busser og biler. Betingelser Nærliggende risiko for at brugeren pådrager sig væsentlig personskade ved fald og Foranstaltningen er absolut påkrævet for at afværge denne risiko. Der skal være tale om en kendt risiko for personskade, som det ikke har været muligt at afværge ad mindre indgribende vej. Væsentlig personskade: Brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder og kvæstelser opstået ved enten grov fysisk vold eller ved brug af skarpe instrumenter som knive, sakse mv. eller andre redskaber. Det kan også dreje sig om forgiftningstilfælde. Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til vedkommende. Hvem træffer afgørelser? Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder træffer afgørelse efter ansøgning fra lederen af tilbuddet. Afgørelsen med klagevejledning sendes til bruger, dennes værge eller partsrepræsentant. Tilbuddet orienteres om afgørelsen. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Brugerens handlekommune træffer afgørelse efter ansøgning fra leder af tilbuddet. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Ansøgningsskema Der er udarbejdet et ansøgningsskema som skal anvendes ved ansøgning om anvendelse af stofseler. Se bilag 1. Revurdering Tilbuddet skal foretage en løbende vurdering af, om behovet fortsat er til stede. Myndighed skal efter ansøgning fra lederen af tilbuddet revurdere afgørelsen senest 18 måneder efter, at tilladelsen til anvendelse er givet. Retningslinjer for magtanvendelse 15

16 4.7. Optagelse i særligt botilbud uden samtykke, 129 Foranstaltning Optagelse i botilbud mv. for en bruger, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give informeret samtykke til flytningen. Bemærk at personkreds og betingelser er forskellige i 129, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Der kan ikke træffes afgørelse om flytning til et midlertidigt botilbud, jf. Servicelovens 107, uden samtykke. Optagelse i et tilbud efter 107 kræver samtykke fra brugeren Optagelse i særligt botilbud uden samtykke, 129, stk. 1 Personkreds Brugere, der modsætter sig flytning Brugere, der mangler evnen til at give informeret samtykke Betingelser Optagelsen i botilbud er absolut påkrævet for, at brugeren kan få den nødvendige hjælp og Hjælpen ikke kan gennemføres i brugerens hidtidige bolig og Brugeren ikke kan overskue konsekvensen af sine handlinger og Brugeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Det skal indgå i vurderingen, hvis en ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med brugeren. Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til vedkommende. Hvem kan træffe afgørelse? Statsforvaltningen træffer afgørelse efter indstilling fra brugerens handlekommune. Kompetencen til at indstille for brugere, som Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for, ligger hos leder/koordinator for Myndighed. Er Ringkøbing-Skjern Kommune ikke handlekommune, sendes ansøgningen til brugers handlekommune. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Har brugeren ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode statsforvaltningen om at beskikke en værge ift. personlige og økonomiske forhold. Brugerens, værgens og evt. pårørendes bemærkninger skal fremgå af indstillingen, jf Advokatbistand I sager om optagelse i botilbud efter 129, stk. 1 skal kommunen sørge for, at personen får bistand fra en advokat, som er godkendt af Statsforvaltningen. Kommunen skal afholde udgiften hertil. I praksis vil det sige, at advokaten skal inddrages i sagens behandling og afgørelse. Kommunen skal fremsende udtalelse fra advokaten sammen med kommunens indstilling til Statsforvaltningen om optagelse i botilbud. Såfremt der ikke er beskikket en advokat, inden sagen sendes til Statsforvaltningen, afviser Statsforvaltningen sagen og afventer en ny indstilling fra kommunen. Retningslinjer for magtanvendelse 16

17 Særligt om demente, 129, stk. 2 Personkreds Brugere med varigt og betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende (typisk ved demens). Hvis brugeren positivt modsætter sig flytningen, skal sagen behandles efter 129, stk. 1. Se afs Betingelser Ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet, for at bruger kan få den nødvendige hjælp, og Det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for bruger. Det skal indgå i vurderingen, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende. Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til vedkommende. Hvem kan træffe afgørelse? Leder/koordinator af Myndighed kan træffe afgørelse om flytning for brugere, som Ringkøbing- Skjern Kommune er handlekommune for, når kommunens indstilling tiltrædes af den værge, som Statsforvaltningen har beskikket. Afgørelsen med klagevejledning sendes til værgen. Tilbuddet orienteres om afgørelsen. Har brugeren ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen således, når der indstilles til flytning, anmode Statsforvaltningen om at beskikke en værge. Hvis den beskikkede værge ikke kan tiltræde kommunens indstilling, indstiller kommunen til Statsforvaltningens afgørelse. Er Ringkøbing-Skjern Kommune ikke handlekommune for brugeren, sendes ansøgningen til brugerens handlekommune. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering Flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud, 129, stk. 3 Personkreds Brugere, der er optaget i et botilbud og mangler evnen til at give informeret samtykke. Hvis brugeren positivt modsætter sig flytningen, skal sagen behandles efter 129, stk. 1. Se afs Betingelser Kommunen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at bruger flyttes fra et egnet botilbud til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Hvem kan ansøge om foranstaltningen? Retningslinjer for magtanvendelse 17

18 Det relevante omsorgspersonale Pårørende eller andre med nær tilknytning til vedkommende. Hvem kan træffe afgørelse? Statsforvaltningen træffer afgørelse efter indstilling fra brugers handlekommune. Kompetencen til at indstille for brugere, som Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for, ligger hos leder/koordinator for Myndighed. Er Ringkøbing-Skjern Kommune ikke handlekommune, sendes ansøgningen til brugers handlekommune. Kopi af ansøgningen fremsendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Har bruger ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode Statsforvaltningen om at beskikke en værge ift. personlige og økonomiske forhold. Brugerens, værgens og evt. pårørendes bemærkninger skal fremgå af indstillingen, jf Retningslinjer for magtanvendelse 18

19 5. Krav til beslutningsgrundlaget Som grundlag for kommunens afgørelser efter 125, 126 a, 127 og 128 skal der foreligge følgende dokumentation: At de generelle betingelser er opfyldt (afs. 3). Dvs. en skriftlig redegørelse for den pædagogiske og plejemæssige indsats, der har været iværksat før ansøgningen om magtanvendelse, hvad der er forsøgt for at opnå frivillig medvirken, at indgrebet står i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og hvordan den nødvendige magtanvendelse kan ske så skånsomt som muligt. Desuden skal der forelægge den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne. Det er ikke nok med en diagnose. Der skal være en faglig fyldestgørende redegørelse for den nedsatte psykiske funktionsevne. At de specielle betingelser i forhold til de enkelte foranstaltninger er opfyldt (afs. 4). Dvs. en redegørelse for, at foranstaltningen er (absolut) påkrævet for at undgå (væsentlig) personskade eller absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer altså at det er fagligt forsvarligt og nødvendigt at iværksætte netop denne foranstaltning over for netop denne bruger med netop denne funktionsnedsættelse. Den forventede periode, i hvilken det vil være nødvendigt at anvende foranstaltningen, skal fremgå af redegørelsen samt grundlaget for vurderingen af periodens længde. Pårørendes og evt. værgens bemærkninger til foranstaltningen. Brugeren har efter reglerne i Forvaltningsloven, som part i sagen, selv mulighed for at udtale sig. Reglerne i Servicelovens 130 giver pårørende, værger og andre med nær tilknytning til brugeren mulighed for at udtale sig om foranstaltningen. Disse bemærkninger skal fremgå af redegørelsen, som ligger til grund for at træffe afgørelse. Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning. Se bilag 1. Retningslinjer for magtanvendelse 19

20 6. Registrering og indberetning Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes på indberetningsskemaer udarbejdet af Socialstyrelsen Skema 1 Forud godkendt magtanvendelse Skema 1 skal anvendes når kommunalbestyrelsen har godkendt, at der i en nærmere afgrænset periode anvendes personlig alarm- eller pejlesystemer, særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen eller fastspænding med bløde stofseler. Registrering Der skal registreres første gang en godkendelse tages i brug og derefter kun i tilfælde, hvor godkendelsen benyttes aktivt i forbindelse med 125, stk. 1-3, 126a, 127 og 128. Det betyder, at alene de tilfælde hvor brugeren enten yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelse eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren, skal der ske registrering. Eksempler: 125, stk. 1 og 2: Der skal alene registreres i forbindelse med anvendelse af personlig alarm og pejlesystemer, i de tilfælde hvor borgeren modsætter sig at få anbragt/tilstedeværelsen af alarmen, enten på gulvet i tøjet eller i hjælpemiddelet (kørestol, stok eller rollator/gangstativ). 125, stk. 3: Der skal alene registreres i forbindelse med anvendelse af særlige døråbnere i de situationer, hvor situationen ender med at borgeren tilbageholdes i boligen mod sin vilje. (jf. 127) 126 a: Der skal alene registreres i forbindelse med anvendelse af fastholdelse i hygiejnesituationer, når borgeren modsætter sig at blive vasket, få børstet tænder mv. 127: Der skal alene registreres når borgeren modsætter sig at blive tilbageholdt i og tilbageført til boligen. 128: Der skal alene registreres i forbindelse med anvendelse af stofseler, når borgeren modsætter sig selve fastspændingen med den bløde stofsele. Registrering foretages straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Hvis tilladelsen benyttes kontinuerligt på samme forhold over en periode, kan det anføres i indberetningen, at tilladelsen har været benyttet i perioden fra dato x til dato y. Indberetning Indberetningen foretages 1 gang månedligt. Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Tilbuddet sender indberetningen til Myndighed i de respektive fagområder. Tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, sender ligeledes indberetningen til Socialtilsynet. Kopi af handleplan eller bestilling medsendes. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Tilbuddet sender indberetningen til brugers handlekommune. Kopi af indberetningen sendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Retningslinjer for magtanvendelse 20

21 Tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, sender ligeledes indberetningen til Socialtilsynet. Kopi af handleplan eller bestilling medsendes Skema 2 Ikke forud godkendt magtanvendelse Skemaet skal anvendes: Ved akut føren eller fastholdelse, jf Når der endnu ikke er søgt om eller givet tilladelse til magtanvendelse i form af personlig alarm, pejlesystem, særlige døråbnere ( 125), fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126a), tilbageholdelse i boligen ( 127) og/eller fastspænding med bløde stofseler ( 128) Ved andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er nævnt i Serviceloven, fx magtanvendelse i forbindelse med sundhedsmæssig behandling. Registrering Registrering skal foretages straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Der skal udfyldes et nyt skema efter hver eneste episode af ovennævnte type magtanvendelse. Tilbuddet skal sørge for, at brugeren eller dennes værge modtager klagevejledning umiddelbart efter, at indgrebet har fundet sted. Klagevejledning kan gives enten mundtligt eller skriftligt. Skabelon til klagevejledning se bilag 2. Indberetning Indberetning af akut føren eller fastholdelse jf. 126 skal ske senest 1 måned efter, at indgrebet er foretaget. Øvrige ikke forud godkendte magtanvendelser skal indberettes straks og senest på 3. dagen efter, at magtanvendelsen har fundet sted. Husk at brugerens bemærkninger til indgrebet, skal fremgå af indberetningen. Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Tilbuddet sender indberetningen til Myndighed i de respektive fagområder. Tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, sender ligeledes indberetningen til Socialtilsynet. Kopi af handleplan skal medsendes. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Tilbuddet sender indberetningen til brugers handlekommune. Kopi af indberetningen sendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, sender ligeledes indberetningen til Socialtilsynet. Kopi af handleplan skal medsendes. Tilbagemelding på indberetning Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Myndighed i de respektive fagområder vurderer på baggrund af indberetningen, om betingelserne for indgrebet er opfyldt. Tilbuddet får herefter en tilbagemelding. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Når brugers handlekommune har behandlet indberetningen fremsender kommunen en tilbagemelding til både tilbud og Myndighed i det respektive fagområde Skema 3 Skemaet skal anvendes, når der er truffet afgørelse om optagelse i særligt botilbud, jf. 129, og flytningen er gennemført. Retningslinjer for magtanvendelse 21

22 Registrering Registrering af flytning efter 129 skal ske senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er påbegyndt. Indberetning Indberetning af samtlige registrerede flytninger efter 129 indberettes kvartalvist til kommunen. Når Ringkøbing-Skjern Kommune er handlekommune for brugeren: Tilbuddet sender indberetningen til Myndighed i de respektive fagområder. Tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, sender ligeledes indberetningen til Socialtilsynet. Kopi af handleplan skal medsendes. Når en anden kommune er handlekommune for brugeren: Tilbuddet sender indberetningen til brugers handlekommune. Kopi af indberetningen sendes til Myndighed i det respektive fagområde til orientering. Tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, sender ligeledes indberetningen til Socialtilsynet. Kopi af handleplan skal medsendes. Retningslinjer for magtanvendelse 22

23 7. Tilsyn, opfølgning og handleplaner 7.1. Tilsyn Kommunen har, efter Retssikkerhedslovens 15, ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område. Efter Retssikkerhedslovens 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan kommunale opgaver løses. Pligten til at føre tilsyn gælder også for hjælp, som udføres af ansatte i selvejende institutioner, private leverandører mv., og som leverer sociale serviceydelser efter Serviceloven på kommunens vegne. De respektive fagområder foretager tilsynsbesøg på tilbuddene, jf. Servicelovens 148 a og 151. På tilbud, som er omfattet af Socialtilsynet, bliver tilsynsbesøgene dog udført af Socialtilsynet. På de driftsorienterede tilsyn inddrages erfaringerne fra indberetningerne om magtanvendelse. Socialtilsynet skal således vurdere, om tilbuddets indberetninger om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser. Fagområderne fører endvidere et personrettet tilsyn i forhold til de brugere, som Ringkøbing- Skjern Kommune er handlekommune, jf. Servicelovens 148. Tilsynet omfatter indholdet og kvaliteten af ydelserne i forhold til den konkrete bruger, herunder anvendelsen af magtanvendelser Opfølgning Myndighed har en løbende dialog med de enkelte tilbud. Formålet med drøftelserne er dels tilsyn, men også gennem dialog at identificere de problemstillinger, som opleves i forbindelse med afgrænsningen af omsorg og magt, samt at sætte fokus på etik og holdninger. De lovmæssige indberetninger indgår i disse drøftelser. Tilbuddene tilbydes endvidere undervisning i magtanvendelsesregelsættet. I forhold til indberetninger af indgreb, som anses som uberettigede, vurderer Myndighed i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der skal ske en orientering til formanden for Social og Sundhedsudvalget. Kriterier for denne vurdering aftales med formanden. Formanden tager herefter stilling til, hvorvidt sagen skal forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Herudover orienteres Social- og Sundhedsudvalget ved en årlig redegørelse. Denne årlige redegørelse forelægges også hhv. Ældrerådet og Handicaprådet til drøftelse Handleplaner Ifølge Servicelovens 141, stk. 2 har kommunen pligt til at tilbyde udarbejdelse af en handleplan til brugere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Dvs. at brugeren kan sige nej til en handleplan. I Servicelovens 136 er de sociale myndigheder pålagt en pligt til at udarbejde en handleplan for de personer, der iværksættes magtanvendelser overfor. Disse planer har til formål at beskrive overvejelser og pædagogiske metoder, som skal tages i anvendelse for at undgå behovet for magtanvendelser i fremtiden, samt for at minimere varigheden af foranstaltningen. Retningslinjer for magtanvendelse 23

24 8. Inddragelse af pårørende og værgemål I Serviceloven og Retssikkerhedsloven er brugerinddragelse og -indflydelse tydeliggjort. Det er ligeledes et gennemgående træk i reglerne om magtanvendelse, at pårørende, værger og andre med nær tilknytning til den omhandlede person skal inddrages i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger efter Dels skal deres bemærkninger fremgå af afgørelsesgrundlaget, og dels er de tillagt en selvstændig klageadgang ift. afgørelser om magtanvendelse, når den person, afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. Det betyder i praksis, at man ude i de enkelte tilbud/enheder skal indhente bemærkninger fra pårørende eller en eventuel beskikket værge i forbindelse med ansøgning om magtanvendelse. Det er ikke hensigten, at bemærkningerne skal have form af en pædagogisk eller lægefaglig vurdering. Man skal man dog være opmærksom på, at videregivelse af personoplysninger om bruger til en pårørende kræver samtykke fra bruger, fx kræver det samtykke fra brugeren at vise pårørende en indberetning om magtanvendelse. Som det fremgår af afs. 3.4., vil ikke alle brugere være i stand til at give et gyldigt samtykke hertil. Vurderer tilbuddet derfor, at der er behov for at beskikke en værge for bruger, for at varetage brugerens interesser i forhold til magtanvendelse, skal tilbuddet foranstalte, at der ansøges herom. Dette kan fx være relevant, hvis der foretages flere magtanvendelser over for brugeren. Værgemålet skal afpasses efter de konkrete behov hos bruger, og værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Det er ikke muligt via et værgemål at fratage en bruger handleevnen ift. personlige forhold. Retningslinjer for magtanvendelse 24

25 9. Klageregler 9.1. Procedure for indgivelse af klage Klager skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, idet myndigheden har pligt til at genvurdere sagen, jf. Retssikkerhedslovens Hvem kan klage? Den person, en magtanvendelse er foretaget over for. En ægtefælle, pårørende, værge eller anden repræsentant - når personen som afgørelsen vedrører ikke selv er i stand til at klage, jf. 133 og 134. Da der er tale om en afledet klageadgang, er der ikke ret til at klage, hvor det må antages, at brugeren ikke selv ville have klaget. Kommunen - når Statsforvaltningen har truffet afgørelse om optagelse i bestemte botilbud efter Klager over afgørelser efter 125, 126, 126 a, 127 og 128 Klager over: Alarm- og pejlesystemer, 125 Akut føren og fastholdelse, 126 Fastholdelse i hygiejnesituationer, 126 a Tilbageholdelse i boligen, 127 Anvendelse af Stofseler, 128 kan indbringes for Ankestyrelsen. I disse situationer er der almindelig klageadgang indenfor en frist på 4 uger. Klagen skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, idet myndigheden har pligt til at genvurdere sagen, inden den oversendes til Ankestyrelsen. jf. Retssikkerhedslovens 66. Ved klager over afgørelser efter 127 skal de særlige retssikkerhedsgarantier om advokatbistand og domstolsprøvelse iagttages, jf. 132 og Klager over afgørelser efter 129 Statsforvaltningens afgørelser efter 131 om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter 129 kan indbringes for Ankestyrelsen, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Kommunen skal ved klager iagttage de særlige retssikkerhedsgarantier om redegørelse, advokatbistand og domstolsprøvelse, jf. 131, 132 og 135. Som en særlig retsgaranti i forbindelse med sager om optagelse i bolig uden samtykke, har en klage over denne type afgørelse opsættende virkning, jf. retssikkerhedslovens 72, stk. 3. Desuden gælder pligten til genvurdering hos afgørende myndighed ikke, jf. Retssikkerhedslovens 66, og sagen skal med det samme sendes videre til Ankestyrelsen, når der indgives klage. En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den bruger, som sagen vedrører, er, jf. Servicelovens 131, stk. 3, berettiget til at klage over kommunens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud. Klagen kan indbringes for Statsforvaltningen, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Reglerne Retssikkerhedslovens i 66-69, 70, 1. pkt., og 74 i lov om finder anvendelse ved indbringelsen af klager. Retningslinjer for magtanvendelse 25

26 9.2. Domstolsprøvelse I henhold til Servicelovens 135 er der mulighed for at indbringe en afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. tilbageholdelse i boligen, jf. 127 eller optagelse i særligt botilbud jf. 129 for retten i henhold til Retsplejelovens kap. 43 a. Sagen indbringes som udgangspunkt for byretten med mulighed for appel til landsretten efter Retsplejelovens almindelige regler. Klager skal henvende sig til Ankestyrelsen inden 4 uger efter klageren har fået meddelelse om afgørelsen, såfremt dette ønskes. Retningslinjer for magtanvendelse 26

27 10. Særlige spørgsmål Fastholdelse ifm. sundhedsfaglig behandling Ved sundhedsfaglig behandling er Sundhedsloven og dermed patienters retsstilling gældende - også når behandlingen foregår i et botilbud eller i eget hjem. Det afgørende for, om der er tale om sundhedsfaglig behandling er, at indsatsen har et behandlende sigte og forestås af sundhedspersonale, sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter mv. Sundhedsloven indeholder ikke hjemmel til magtanvendelse. Det betyder, at hvis en bruger modsætter sig behandling, fx hos tandlægen, på sygehuset eller under sårrensning på tilbuddet, er der ikke hjemmel til at gennemtvinge behandlingen med magt. Foretages der magtanvendelser i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, skal dette indberettes på indberetningsskema Sengeheste, trædemåtter o. lign. Hjælpemidler, som ikke fremgår af Servicelovens kap. 24 og som indebærer et element af overvågning eller begrænsning af brugers bevægelsesfrihed, fx sengeheste (højere en 20 cm. fra madraskant), trædemåtter ved brugers seng o. lign., kan alene anvendes som en del af omsorgen for brugeren efter Servicelovens 82, hvis brugeren samtykker i anvendelsen. Sengeheste på max. 20 cm. fra madraskant kan dog efter en konkret vurdering anvendes som en omsorgsforanstaltning uden samtykke. Der skal i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering af brugers habilitet ift. et konkret indgreb, som beskrevet ovenfor i afs Det afgørende er, at brugeren kan overskue, hvad han eller hun siger ja til. Samtykket gælder kun indtil bruger trækker sit samtykke tilbage, dvs. indtil brugeren verbalt eller fysisk giver udtryk for, at vedkommende ikke længere ønsker hjælpemidlet anvendt. Det kan fx være, hvis brugeren forsøger at kravle over en sengehest, som er sat op med brugers samtykke. Herefter kan hjælpemidler ikke anvendes førend brugeren igen samtykker i anvendelsen. Der er ikke hjemmel til at gennemtvinge anvendelsen af hjælpemidlerne med magt. Det er alene de i nævnte tvangsmæssige indgreb, der kan iværksættes. Da anvendelsen af hjælpemidlerne alene kan ske med samtykke, skal der ikke ansøges om anvendelsen. Tilbuddet kan dog anvende ansøgningsskemaet som hjælpeskema, når foranstaltningen iværksættes. Hvis tilbuddet er i tvivl om, hvorvidt hjælpemidlet kan anvendes, kontaktes Myndighed i det respektive fagområde Sikkerhedsseler i busser og biler Der kan efter Servicelovens 128 gives tilladelse til fastspænding af bruger med stofseler for at hindre fald ud af kørestol, andet hjælpemiddel mv. Bestemmelsen giver ikke tilladelse til at spænde en bruger fast med det formål at hindre brugeren i at rejse sig op eller at begrænse brugerens mobilitet, når vedkommende er utryg eller aggressiv. Sikkerhedsseler i busser og biler kan således alene anvendes, når brugeren samtykker i anvendelsen, hvis der ikke er givet tilladelse efter 128. At Færdselsloven stiller krav om brug af sikkerhedssele ændrer ikke herpå. Retningslinjer for magtanvendelse 27

28 Et samtykke kan fx foreligge, hvis brugeren er vant til at køre bil med almindelig sikkerhedssele eller H-sele og derfor accepterer, at selen spændes fast. Giver brugeren under køreturen verbalt eller fysisk udtryk for, at han eller hun ønsker at komme ud af selen, foreligger der ikke længere samtykke. Det betyder, at turen straks må afbrydes, så den pågældende kan komme ud af selen. Dette gælder uanset, om det er en almindelig sikkerhedssele eller en H-sele. Der kan afhængig af omstændighederne være tale om, at det af nødretshensyn er nødvendigt at bevare fastspændingen i en kort periode, indtil man lovligt kan standse bilen. Men man kan ikke bevare fastspændingen mod den pågældendes vilje, til man har nået sit bestemmelsessted. Såfremt fastspændingen fastholdes på trods af manglende samtykke fra bruger, skal dette indberettes på indberetningsskema 2. Retningslinjer for magtanvendelse 28

29 Bilag 1 - Ansøgningsskema Ansøgningsskema vedr. Servicelovens 125, 126 a, 127 og 128 Anvendelse af alarm- og pejlesystemer jf. 125, stk. 1, særlige døråbnere jf. 125, stk. 3, fastholdelse i hygiejnesituationer jf. 126 a, tilbageholdelse i boligen jf. 127 og anvendelse af bløde stofseler jf Skemaet kan endvidere anvendes som hjælpeskema, når en foranstaltning iværksættes med samtykke. Navn Adresse Cpr. nr. Tilbuddets navn Kontaktperson Tlf. og Leders navn Tlf. og Handlekommune Hvilken foranstaltning ønskes der tilladelse til: Foranstaltninger Sæt kryds Personlig alarm 125, stk.1 Pejlesystem 125, stk. 1 Særlig døråbner 125, stk. 3 Fastholdelse i hygiejnesituation 126 a - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Skiftning af bleer og bind - Pleje af hud Retningslinjer for magtanvendelse 29

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper VEJ nr Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialministeriet, j.nr. Udskriftsdato: Senere ændringer til forskriften Ingen Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere