6 Geometri. Faglige mål. Areal og overflade. Cirkler og ellipser. Konstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Geometri. Faglige mål. Areal og overflade. Cirkler og ellipser. Konstruktion"

Transkript

1 6 Geometri Faglige mål Kapitlet Geometri tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Areal og overflade: kunne foretage beregninger af sammensatte arealer og sammensætte formler til beregning af disse. Cirkler og ellipser: kende til tangentvinkler og kordetangentvinkler, kunne foretage beregninger for cirkeludsnit og koncentriske cirkler samt konstruere ellipser og foretage arealberegninger af disse. Konstruktion: kunne konstruere ud fra givne mål, vinkler og linjer samt formulere og vurdere opskrifter for konstruktion til forskellige målgrupper. 3D: kunne konstruere og navigere i 3D-delen i GeoGebra. Forskydning og spejling: kunne foretage beregninger af en vektors længde samt vurdere og analysere et mønster. I kapitlet arbejdes der videre med den viden, som eleverne arbejdede med i Format 7. Kapitlet repeterer og bygger videre på elevernes forståelse af konstruktion og cirkler, og arbejdet med cirkler forstærkes yderligere i 8. klasse, hvor eleverne arbejder videre med de forskellige linjer i cirklen samt introduceres for ellipsen. Som noget nyt introduceres eleverne for geometri i 3D ved brugen af GeoGebra, og arbejdet med øvrige digitale hjælpemidler er desuden i fokus i kapitlet, hvor eleverne bruger dette til konsolidering af læring Areal og overflade Arbejdet med areal og overflade bygger videre på arbejdet i kapitlet Geometri fra 7. klasse. Eleverne kender til beregning af arealer, og denne viden benyttes til beregning af sammensatte arealer. Opgaverne på side er en blanding af rene geometriske opgaver, arealberegning af virkelige arealer samt opstilling af algebraiske løsninger, hvor ubekendte indgår i udtrykkene. Eleverne finder selv frem til overfladearealer af kendte geometriske figurer ved at sammensætte formlerne. Cirkler og ellipser Udgangspunktet for arbejdet med cirkler og ellipser er elevernes viden omkring cirkler fra 7. klasse. Her fik eleverne kendskab til supplement- og topvinkler samt center- og periferivinkler. Disse begreber benyttes i undersøgelser af tangentvinkler og kordetangentvinkler. Cirkeludsnit introduceres og anvendes til beregning af forskellige typer af cirkeludsnit. Endvidere arbejder eleverne med at finde frem til en formel for arealet af en cirkelring ved koncentriske cirkler. Den undersøgende tilgang fortsætter efterfølgende, hvor eleverne undersøger storaksernes betydning for ellipsens form. Arealberegning af ellipser tager udgangspunkt i formlen. Konstruktion Arbejdet med konstruktioner har fokus på udarbejdelse af elevernes egne konstruktionsopskrifter til forskellige slags modtagere. Derved bliver elevernes evne til at kommunikere matematik styrket. Derudover anvendes GeoGebra til elevernes konstruktioner og geometriske undersøgelser. 3D

2 Eleverne introduceres som noget helt nyt til 3D-konstruktion i GeoGebra, hvor de ved at følge anvisningerne konstruerer figurer i 3D. Derudover præsenteres eleverne for formlerne til at beregne rumfang af et prisme, en keglestub og en pyramidestub. Forskydning og spejling Eleverne har tidligere arbejdet med vektorer i forbindelse med parallelforskydning. I 8. klasse skal længden af en vektor beregnes for at undersøge længden af en figurs parallelforskydning. Elevernes skal desuden finde frem til, hvordan den samlede længde af sammensatte vektorer beregnes. Mønstre analyseres ud fra elevernes viden om forskellige flytninger. Side til side-vejledning Areal og overflade Intro 1 Rengøringsjobbet (klasseaktivitet) Kapitlet begynder med en aktivitet for hele klassen, hvor fokus er på repetition af arealberegning. Klassen deles i mindre hold, som får hvert et område af skolen, som de måler og beregner arealet af. Dernæst samles klassen, og det samlede areal af skolens gangareal og klassens indtjening beregnes. Eleverne bestemmer selv, hvilke arealformler de ønsker at benytte. Eleverne kan evt. inddeles i grupper, som modsvarer deres matematiske niveau, så der stilles forskellige krav til brugen af forskellige typer formler. 2 Cirkeldel Eleverne konstruerer en figur i GeoGebra ud fra givne mål og beregner arealet af en del af figuren ud fra viden om sammensatte figurer. 3 Arealmix (paraktivitet) og kopiark 6.01 Arealbrikkerne og figurbrikkerne på kopiarket klippes ud og lægges med bagsiden opad spredt ud på bordet, men adskilt fra hinanden. På skift trækker eleverne en af hver brik og konstruerer figuren i GeoGebra ud fra oplysningerne på brikkerne. Herefter blandes figurbrikken med de resterende 5 figurbrikker. Næste elev trækker to brikker og konstruerer figuren i GeoGebra. Der fortsættes indtil de 10 arealbrikker er brugt. Det er vigtigt at præcisere, at figurbrikkerne skal lægges tilbage efter hver tur. 4 Mit yndlingsområde Eleverne søger i Google Maps eller Google Earth efter et område, de godt kan lide. Billedet importeres til GeoGebrafilen, og opgavebeskrivelsen følges i filen. Eleverne optager en skærmoptagelse af opgaveløsningen. 5 Regnetegnehold (klasseaktivitet) Alle elever får udleveret 3 brikker fx karton og herpå formuleres de opgaver, der omhandler beregning af arealer. Alle elever deltager i opgaveproduktionen, men brikkerne kan også udfyldes parvis. De hurtige elever kan få udleveret flere brikker. De nødvendige oplysninger for at kunne beregne arealet af figuren skal angives, og svaret angives på bagsiden af brikken. Der skal være opgaver med: Cirkler, trekanter, rektangler, trapezer, parallelogrammer og romber. Klassen deles i par. Opgaverne lægges i en bunke på kateteret med opgaven opad. Makker 1 henter den første opgave og læser højt for makker 2, der beregner arealet af figuren. Når opgaven er løst og godkendt henter makker 2 næste opgave osv. Det hold, der har løst flest opgaver på tid, har vundet. 6 Firkanten I opgave b findes diameteren til den store cirkel ved hjælp af Pythagoras: 200 = 14,14

3 7 Geometrihaven (paraktivitet) Opgaven tager udgangspunkt i brugen af geometri i en virkelig kontekst. Eleverne bruger GeoGebra til at vise, hvordan haven kan opdeles, og de finder frem til arealet for hvert stykke. Når eleverne skal give deres bud på problemstillingen med 8 afgrøder, kan dette gøres ved hjælp af en padlet, som kan oprettes på Eleverne kan poste Sticky Notes med korte kommentarer og importere billeder. Det fungerer som en fælles virtuel opslagstavle, og derved kan eleverne blive inspireret af hinanden. 8 Areal med ubekendt Eleverne har arbejdet med opstilling af ligninger med en ubekendt. Dette arbejde overføres til denne opgave, hvor længde og bredde findes ud fra arealet af figuren. 9 Trekant med x-værdi Opgaven er af samme type som opgave 8. Her opstiller eleverne blot ligninger for en trekant. 10 Overfladen i en pyramide (paraktivitet) Her opdager eleverne formlen for beregning af overfladearealet af en pyramide. Herefter konstrueres pyramiden i målestoksforholdet 1: Cylinderoverflade I denne opgave opdager eleverne formlen for overfladearealet for en cylinder. Cirkler og ellipser 12 Tangentvinkel Tidligere har eleverne undersøgt sammenhængen mellem periferi- og centervinkel. Repetition af dette kan være udgangspunktet for at begynde på denne opgave. Eleverne konstruerer en tangentvinkel til en cirkel ud fra konstruktionsbeskrivelsen i GeoGebrafilen og undersøger sammenhængen mellem centervinklen og den udvendige tangentvinkel (180 ). 13 Kordetangentvinkel Arbejdet med at finde sammenhænge fortsætter i denne opgave, hvor eleverne konstruerer en kordetangentvinkel til en cirkel ud fra konstruktionsbeskrivelsen i GeoGebrafilen. 14 Lykkehjulet Eleverne beregner forskellige sammensatte cirkeludsnit ved at beregne gradtallet for hvert felt og anvende formlen i den grå kasse. Radius på lykkehjulet er 120 cm. 15 Cirkeludsnitspillet (gruppeaktivitet) Her arbejdes der med at konstruere cirkler, cirkeludsnit og arealberegning af cirkeludsnit på papir med passer, lineal og vinkelmåler. Resultaterne tjekkes ved samme konstruktioner i GeoGebra. Herefter diskuteres fordele ved anvendelse af papir til konstruktionerne. Dette skal gerne få eleverne til at se, hvilke fordele der er ved at anvende GeoGebra. 16 Koncentriske cirkler Eleverne konstruerer koncentriske cirkler og beregner arealet af cirkelringe. Herefter opstilles formlen. 17 Cirkelringe Arbejdet med koncentriske cirkler fortsætter. Eleverne konstruerer deres egen koncentriske, optiske illusion. Billedet ved opgave 16 er en optisk illusion. Eleverne kan finde inspiration til flere optiske illusioner på internettet. 18 Ellipse (gruppeaktivitet) Gruppen konstruerer ellipser i skolegården, eller hvor der er god plads. Eleverne undersøger ellipsens egenskaber ved at ændre på forskellige variable, hvilket giver en forståelse for ellipsen som geometrisk figur. 19 Ellipsekonstruktion

4 I denne opgave konstruerer eleverne ellipser i GeoGebra og aflæser de forskellige elementer i ellipsen. Desuden beskriver eleverne fordelene ved at anvende GeoGebra frem for konstruktionen i skolegården. 20 Afstand mellem brændpunkter Eleverne konstruerer en ellipse ud fra konstruktionsbeskrivelsen i GeoGebrafilen og undersøger sammenhængen mellem de givne længder. 21 Areal af ellipser I GeoGebrafilen er størrelsen på 5 ellipser angivet. Ellipserne konstrueres, b findes og arealerne beregnes. 22 Arealberegning Eleverne undersøger arealet af ellipser, hvor a + b = 10. De kan prøve sig frem ved at konstruere ellipser, som de beregner arealet af ved hjælp af arealværktøjet i GeoGebra. De kan også vælge at foretage en ren algebraisk undersøgelse. Ellipsen med det størst mulige areal er tæt på at være en cirkel. Konstruktion 23 Kildekritik Eleverne arbejder med den faglige tekst om Kildekritik i bogen. De opnår viden om de elementer, der er væsentlige for at afgøre, hvorvidt en kilde er troværdig eller ej. Yderligere viden og søgen på artikler kan eleverne finde på internettet. 24 Løsninger (klasseaktivitet) Opret en Padlet på og del klassen i grupper, som angiver deres svar på den fælles Padlet. Da eleverne kan se hinandens svar undervejs, kan de finde inspiration hos hinanden og vurdere hinandens argumenter. Dermed forhandler eleverne holdninger og resultater. Eleverne giver i grupper deres bud på et svar på problemstillingen. Svaret indeholder en tekst og et grafisk element. Eleverne kan kommentere på hinandens besvarelser, hvis de er enige/uenige i argumenterne. 25 Den indre trekant Eleverne konstruerer trekanter og deres indre trekant ud fra konstruktionsbeskrivelsen. Eleverne skal erkende, at den indre trekanet er ligedannet med den ydre trekant. Arealforholdet bliver herved 1:4. Det samme gælder ikke for firkanter, hvor den indre firkant, som er et parallelogram, har et areal, som er halvt så stort, som den ydre firkant. 26 Symmetri Eleverne konstruerer ud fra beskrivelsen og finder regler for symmetri i rektangler og trapezer. 27 Passer oplysningerne? (paraktivitet) Med udgangspunkt i skitserne i bogen skal eleverne konstruere figurer, og efterfølgende vurdere, om skitserne og konstruktionerne passer sammen. Eleverne argumenterer, hvorfor firkanterne kan/ikke kan konstrueres, og valget af hjælpemiddel. 28 Ligebenet trapez Eleverne undersøger vinklerne i et trapez med givne mål. 29 Rombe Undersøgelserne fortsætter her, hvor eleverne konstruerer og undersøger diagonalers betydning i en given rombe. Det størst mulige areal, som en rombe med given sidelængde kan have, er når romben er et kvadrat. 30 Konstruktionsopskrift (paraktivitet) Først konstruerer hver elev firkanten. Dernæst skriver eleverne en punktvis konstruktionsbeskrivelse til makkeren, og de diskuterer brugbarheden af konstruktionsbeskrivelsen. Til slut beskriver eleverne 3 kriterier, som en god konstruktionsbeskrivelse skal indeholde

5 31 Endnu en opskrift Eleverne konstruerer endnu en figur ud fra oplysningerne i bogen. Dernæst skriver de to typer af konstruktionsbeskrivelser med udgangspunkt i de 3 kriterier. 32 Min konstruktion (paraktivitet) I opgaven skriver eleverne konstruktionsbeskrivelser til hinanden, som makkeren efterfølgende afprøver. 33 Konstruktionsspil (gruppeaktivitet) og kopiark 6.02 og 6.03 Grupperne klipper brikkerne ud og spiller Konstruktionsspillet. En elev trækker brikker. De to andre lytter. Fælles trækkes en figurbrik. Der trækkes konstruktionsbrikker indtil eleven mener, at polygonen kan konstrueres. Eleven forklarer med ord og skitser, hvordan polygonen konstrueres. Dernæst byttes roller. 34 Flagkonstruktion (paraktivitet) Eleverne konstruerer et valgfrit, ægte flag i GeoGebra og beregner arealet af de forskellige farvede områder. Elevernes konstruktioner kan printes og præsenteres for klassen. Når alle sidder med en løsning på opgaven, bliver det nemmere at forholde sig til og kommentere på andre løsninger. 3D 35 Pyramidekonstruktion Eleverne følger konstruktionsbeskrivelsen i GeoGebrafilen og konstruerer en pyramide med animeret udfoldning. Det kan anbefales at søge på 3D-konstruktion i GeoGebra på Youtube, der kan give god hjælp til navigationen i programmet. 36 Kubeudfoldning I denne opgave fortsætter eleverne med at tegne 3D konstruktioner i GeoGebra, således at deres fortrolighed med funktionerne øges. Det er denne gang en kube med animeret udfoldning, som eleverne konstruerer. 37 Cylinder Eleverne konstruerer en cylinder med animeret rumfangsstørrelse i GeoGebra. 38 Kuglerumfang Eleverne konstruerer en kegle med animeret rumfangsstørrelse i GeoGebra. 39 Rumlige grupper (klasseaktivitet) Klassen deles i par, som hvert får udleveret et A3-papir, som skal anvendes til at bygge en figur med størst mulig rumfang. Eleverne skal argumentere for deres valg og præsentere de beregninger, de har brugt. 40 Hexagon Eleverne følger konstruktionsbeskrivelsen i GeoGebrafilen og foretager areal- og rumfangsberegninger. 41 Trapezprisme Ud fra skitsen i bogen beregner eleverne grundfladearealet og rumfanget af af prismet. De bygger herefter et valgfrit trapezprisme af papir. 42 Uro Eleverne konstruerer en cylinder, en kegle og et prisme i GeoGebra-3D ud fra rumfangsbetingelser. 43 Pyramidestub Eleverne tegner en skitse af en pyramidestub og indsætter oplysningerne. Ved hjælp af formlerne i den grå boks beregnes arealet. 44 Keglestub Eleverne tegner en keglestub. Ved hjælp af formlerne i den grå boks beregnes rumfang og samlet overflade. 45 Virtuelt opslagsværk (klasseaktivitet)

6 Eleverne optager 3D-Screencasts for de forskellige figurer. Filmene kan fx optages med programmet; Screencast-O-matic, der er tilgængeligt på og som har den egenskab, at der lægges et stykke film på skærmen, imens eleverne navigerer rundt i programmet. Opret en kanal, som fx kaldes 3D 8. klasse, hvor eleverne kan uploade film. Denne kanal kan gøres privat, så det kun er klassen, der har adgang til klassens film. Det er en rigtig god ide at bruge et speaker-head-set for at få den bedste lydkvalitet. Forskydning og spejling 46 Forskyd punktet Eleverne indsætter punkter i et koordinatsystem, forskyder punkterne og angiver de nye punkter. Længden af vektoren findes ved brug af Pythagoras. 47 Trippelforskydning I et koordinatsystem indsætter eleverne et punkt, som de forskyder flere gange. Herefter beregnes længden af forskydningen ved hjælp af formlen for længden af en vektor. 48 Angiv vektoren Eleverne konstruerer den givne figur i GeoGebra og forskyder figuren til et givent punkt. Dernæst bestemmer de forskydningsvektoren og dens længde. 49 Træk en flytning-spillet (paraktivitet) Hvert par konstruerer i GeoGebra en polygon og skal dyste mod et andet par. Der skal bruges et spil kort, hvorfra de på skift skal trække et kort. Det første kort angiver x-værdien for en vektor, og det andet kort angiver y-værdien for vektoren. Rødt kort er positivt og sort kort er negativt. Kortets værdi er talværdien. Begge hold foretager flytningen og vektorberegningen den ene flytter, den anden beregner. Det hold, der først har klaret begge dele, har vundet. 50 En spejlet forflytning (paraktivitet) Mønsteret i bogen analyseres med udgangspunkt i de forskellige typer flytninger, som eleverne kender. De skriver desuden en konstruktionsbeskrivelse, der passer til mønsteret. Eleverne konstruerer dernæst et mønster ud fra de givne krav og skriver en konstruktionsbeskrivelse. Eleverne bytter konstruktionsbeskrivelser og gennemfører hinandens konstruktioner. 51 Pedari-3D Eleverne konstruerer Pedari-mønsteret i GeoGebra og forsøger at opnå 3D-effekten. 52 Beskriv mønsteret (klasseaktivitet) Eleverne beskriver mønsteret i bogen. Opret en Padlet og kald den Beskriv mønsteret. Eleverne beskriver i en skærmoptagelse mønsteret og forklarer, hvordan mønsteret kan konstrueres. Makker 1 fører musen, makker 2 taler. Optagelsen uploades på klassens Mønster-Padlet. Eleverne argumenterer for den bedste beskrivelse ved at tilføje noter på den fælles Padlet. Filmen kan fx optages med programmet; Screencast-O-matic, der ligger på som kan lægges som et stykke film på skærmen, imens eleverne navigerer rundt i programmet. Det er en rigtig god ide at bruge et speaker-head-set for at få den bedste lydkvalitet. Skriftlig problemløsning 1 Konditoriet I denne opgave arbejder eleverne med cirkleudsnit og beregning af rumfanget af emballage. 2 Ligedannede rektangler Eleverne beregner ukendte størrelser i et rektangel samt udfører beregninger af rektanglernes arealer.

6 Geometri. Faglige mål. Geometriske begreber. Vinkler. Modeller. Kongruens og ligedannethed

6 Geometri. Faglige mål. Geometriske begreber. Vinkler. Modeller. Kongruens og ligedannethed 6 Geometri Faglige mål Kapitlet Geometri tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Geometriske begreber: kunne sætte matematiske begreber ind i en matematisk kontekst samt kende den visuelle betydning

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Trekanter. Linjer i trekanter. Pythagoras. Areal

7 Trekanter. Faglige mål. Trekanter. Linjer i trekanter. Pythagoras. Areal 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Trekanter: kende navne for sider og vinkelspidser i trekanter, kunne konstruere bestemte trekanter ud fra givne betingelser

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Linjer i trekanter: kende til højde, vinkelhalveringslinje, midtnormal og median, kunne tegne indskrevne og omskrevne

Læs mere

Linjespillet. Figurer. Format6. Nr. 18. Kopiark til elevbog side 16

Linjespillet. Figurer. Format6. Nr. 18. Kopiark til elevbog side 16 Nr. 18 Linjespillet Farv højde Farv linje Farv linjestykke Farv halvlinje Farv en parallel linje Farv en vinkelret linje Par- eller gruppeaktivitet. Kast på skift en 6-sidet terning. Vælg en farve hver.

Læs mere

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius.

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius. 6.01 Mødet Begreb Eksempel Navn Parallel Vinkelret Linjestykke Polygon Cirkelperiferi Midtpunkt Linje Diagonal Radius Ret vinkel 6.02 Fire på stribe Regler Hver spiller får en spilleplade (6.03). Alle

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

GEOMETRI I PLAN OG RUM

GEOMETRI I PLAN OG RUM LÆRERVEJLEDNING GEOMETRI I PLN OG RUM Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Navne på figurer På siden arbejder eleverne med navnene på forskellige

Læs mere

5 Ligninger og uligheder

5 Ligninger og uligheder 5 Ligninger og uligheder Faglige mål Kapitlet Ligninger og uligheder tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Regler for løsning af ligninger og uligheder: kende reglerne for ligningsløsning og uligheder

Læs mere

10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil

10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil 10 Medier Faglige mål Kapitlet Medier tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Sociale medier: kunne oversætte tekstuddrag, som er skrevet på baggrund af statistiske undersøgelser til matematikkens sprog

Læs mere

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling )

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Kompetenceområde Klassetrin Faser 1 Eleven kan kategorisere Efter klassetrin Eleven kan anvende geometriske begreber og måle Eleven kan kategorisere

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet Årsplan 07/08 Matematik 8. kl. I grundbogen Matematrix 8 arbejder elevern med bogens emner og opgaver (næsten) udelukkende på computer i word, excel og geogebra. Eleverne skal udover det daglige arbejde

Læs mere

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL 8 MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL DIGITALE VÆRKTØJER A1.1 SORTER LIGNINGER 2x + 3 = 15 x 17 = 25 61 x = 37 2x + 11 = 5x 10 x 2 = 2x + 3 4x + 1 5 = 9 4x

Læs mere

F-dag om geometri. Fremstilling og beskrivelse af stiliserede blade

F-dag om geometri. Fremstilling og beskrivelse af stiliserede blade F-dag om geometri Fremstilling og beskrivelse af stiliserede blade I foråret fejrede Canada at landet havde eksisteret som nation i 150 år. I den anledning blev der fremstillet et logo, der tog afsæt i

Læs mere

Matematik. Meteriske system

Matematik. Meteriske system Matematik Geometriske figurer 1 Meteriske system Enheder: Når vi arbejder i længder, arealer og rummål er udgangspunktet metersystemet: 2 www.ucholstebro.dk. Døesvej 70 76. 7500 Holstebro. Telefon 99 122

Læs mere

Geometriske tegning - Fase 2 Fremstille præcise tegninger

Geometriske tegning - Fase 2 Fremstille præcise tegninger Navn: Klasse: Geometriske tegning - Fase 2 Fremstille præcise tegninger Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer eviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan tegne isometrisk tegninger

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. GEOMETRI 89 Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Måling af vinkler 3 Tegning og måling af vinkler

Læs mere

Papirfoldning. en matematisk undersøgelse til brug i din undervisning.

Papirfoldning. en matematisk undersøgelse til brug i din undervisning. Papirfoldning en matematisk undersøgelse til brug i din undervisning. Når man folder og klipper figurer kan man blive irriteret over at skulle vende og dreje saksen. Hvor få klip kan man mon nøjes med?

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Geometriske eksperimenter

Geometriske eksperimenter I kapitlet arbejder eleverne med nogle af de egenskaber, der er knyttet til centrale geometriske figurer og begreber (se listen her under). Set fra en emneorienteret synsvinkel handler kapitlet derfor

Læs mere

Tilhørende: Robert Nielsen, 8b. Geometribog. Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden.

Tilhørende: Robert Nielsen, 8b. Geometribog. Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden. Tilhørende: Robert Nielsen, 8b Geometribog Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden. 1 Polygoner. 1.1 Generelt om polygoner. Et polygon er en figur bestående af mere end

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer Mattip om Geometri former og figurer Du skal lære: At finde og tegne former og figurer Kan ikke Kan næsten Kan At beregne omkreds og areal af figurer Om forskellige typer trekanter At finde højde og grundlinje

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET PLANGEOMETRI

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET PLANGEOMETRI OM KAPITLET I dette kapitel om plangeometri arbejder eleverne med forskellige egenskaber ved plane figurer. I den første del af kapitlet arbejder eleverne med at finde areal af rektangler, parallelogrammer,

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 Der tages udgangspunkt i forenklede fællesmål fra UVM for matematik på 7-9. Klasse. Ved denne plan skal der tages højde for, at ændringer kan forekomme i løbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Undersøgelser af trekanter

Undersøgelser af trekanter En rød tråd igennem kapitlet er en søgen efter svar på spørgsmålet: Hvordan kan vi beregne os frem til længder, vi ikke kan komme til at måle?. Hvordan kan vi fx beregne højden på et træ eller et hus,

Læs mere

bruge en formel-samling

bruge en formel-samling Geometri Længdemål og omregning mellem længdemål... 56 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater... 57 Omkreds og areal af andre figurer... 58 Omregning mellem arealenheder... 6 Nogle geometriske begreber

Læs mere

Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal

Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal Link Mål Kompetence mål: Modellering Færdighedsmål Eleven kan vurdere egne og andres modelleringsprocesser Videns mål Eleven har viden om

Læs mere

Linjer. Figurer. Format 4. Nr. 14. Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 17

Linjer. Figurer. Format 4. Nr. 14. Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 17 Linjer Nr. 14 a a Forlæng linjerne med lineal. Mål afstanden mellem de linjer, der sandsynligvis er parallelle. Farv linjer med samme farve, hvis de er parallelle. Find parallelle linjer i tegningerne,

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 Demo-udgave 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering og udskrift af denne bog er

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

På opdagelse i GeoGebra

På opdagelse i GeoGebra På opdagelse i GeoGebra Trekanter: 1. Start med at åbne programmet på din computer. Du skal sørge for at gitteret i koordinatsystem er sat til. Dette gør vi ved at trykke på Vis oppe i venstre hjørne og

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm

Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm Klassetrin: 4. 10. 1 lektion. Kontekst: Ren matematik. Indgangstærskel: Lav. Hjælpemiddel: 1 cm 1 cm ternet papir. GeoGebra. Pr par: Et stykke karton på 1 cm gange

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering. Fag: Matematik Hold: 27 Lærer: Jesper Svejstrup Pedersen Undervisnings-mål 9 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 32-37 i arbejdet med geometri at benytte

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5)

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Tegn følgende i Geogebra 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Forbind disse tre punker (brug polygon ) 2. Find omkreds, vinkler, areal og sidelængder 3. Tegn en vinkelret linje fra A og ned på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Enkeltobservationer: kunne skabe overblik over statistisk materiale og anvende udvalgte

Læs mere

4 Funktioner. Faglige mål. Lineære sammenhænge. Forskrifter og grafer. Den rette linjes ligning

4 Funktioner. Faglige mål. Lineære sammenhænge. Forskrifter og grafer. Den rette linjes ligning 4 Funktioner Faglige mål Kapitlet Funktioner tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Lineære sammenhænge: vide hvad der kendetegner lineære sammenhænge samt kende de forskellige repræsentationsformer

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter (4 uger) Tal på tal FAG: Matematik KLASSETRIN: 6. Klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 4-5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel. I løbet af

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Emne Mål Handleplan Sæt i Repetition af grundlæggende 32,33 matematikfærdi matematik flere gheder Arbejde med færdighedsregning matematikfærdighedssæt 34,35,36,37,38

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Årsplan matematik 6. Klasse

Årsplan matematik 6. Klasse Årsplan matematik 6. Klasse 2018-2019 Materialer til 6.årgang: - Matematrix grundbog 6.kl - Matematrix arbejdsbog 6.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 6.kl - Computer Vi skal i løbet af året

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

TRIGONOMETRI, 4 UGER, 9.KLASSE.

TRIGONOMETRI, 4 UGER, 9.KLASSE. TRIGONOMETRI, 4 UGER, 9.KLASSE. FRA FÆLLES MÅL Målsætninger for undervisningsforløbet er opsat efter kompetence, færdigheds og vidensmål samt læringsmål i lærersprog. Geometri og måling Fase 3 Geometriske

Læs mere

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse.

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Introduktion til undervisningsforløbet Forløbet behandler forskellige plangeometriske problemstillinger ud fra dagligdagsbegreberne ens og forskellig. Alle

Læs mere

Matematik. Mål Aktiviteter Øvelser/Evaluering

Matematik. Mål Aktiviteter Øvelser/Evaluering Tema: Plangeometri Uge 34-36 6 Trigonometri Sider og vinkler i retvinklede trekanter: Du kender trekantens linjer og kan anvende ligedannethed til beregning af ukendte vinkler og sidelængder Sider og vinkler

Læs mere

Matematik. Mål Aktiviteter Øvelser/Evaluering

Matematik. Mål Aktiviteter Øvelser/Evaluering Tema: Plangeometri Uge 34-36 Mål Aktiviteter Øvelser/ 6 Trigonometri Sider og vinkler i retvinklede trekanter: Du kender trekantens linier og kan anvende ligedannethed til beregning af ukendte vinkler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Trekanthøjder Figurer

Trekanthøjder Figurer Trekanthøjder D E N C B F G T I H L N S J M F K ST O T I U Q R V SK X Y 97887204290_Vaerkstedmap_Kopisider_-70.indd 24 24 /0/2 :46 M Trekanthøjder D B L F E H C G I J I L K M O R S N Y Q G Y E T U 97887204290_Vaerkstedmap_Kopisider_-70.indd

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Matematik interne delprøve 09 Tesselering

Matematik interne delprøve 09 Tesselering Frederiksberg Seminarium Opgave nr. 60 Matematik interne delprøve 09 Tesselering Line Købmand Petersen 30281023 Hvad er tesselering? Tesselering er et mønster, der består af en eller flere figurer, der

Læs mere

i tredje kilogram (kg) længde cirkeludsnit periferi todimensional hjørne

i tredje kilogram (kg) længde cirkeludsnit periferi todimensional hjørne median 50% halvdel geometri i tredje 3 rumfang normal 90 grader underlig indskrevet kilogram (kg) bage forkortelse tusinde (1000) rumfang beholder fylde liter passer ben sds bredde deci centi lineal tiendedel

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Matematik/Formaal-for-faget-matematik

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Matematik/Formaal-for-faget-matematik Årsplan Matematik Skoleåret 2012-2013 4. klasse Undervisningen i matematik i 4. klasse følger Fælles Mål, som er de overordnede bestemmelser for, hvad vi skal nå. Fælles Mål opstiller målene i hhv. indskoling,

Læs mere

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver.

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver. Til matematiklæreren Dette er en rapport omtaler prøven med hjælpemidler maj 2016. Rapporten kan bruges til at evaluere dit arbejde med klassen og få ideer til dit arbejde med kommende klasser i overbygningen.

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 04A Periode: Oprettet af: BK Mål for undervisningen: Årsplan Matematik 4.klasse 2017/2018 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2017-2018 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

MatematiKan og Fælles Mål

MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan og Fælles Mål MatematiKan er et digitalt værktøj til matematik. Det hører til gruppen af interaktive CAS værktøjer. Denne type digitale værktøjer er kendetegnet ved, at de har en delvis blank

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Årsplan i matematik klasse

Årsplan i matematik klasse 32-36 Brøker og Én brøk - forskellige betydninger en helhed ved hjælp af brøker. en helhed ved hjælp af brøker. Eleven kan bruge brøker til at beskrive forholdet mellem to størrelser. Eleven kan argumentere

Læs mere

Bjørn Grøn. Euklids konstruktion af femkanten

Bjørn Grøn. Euklids konstruktion af femkanten Bjørn Grøn Euklids konstruktion af femkanten Euklids konstruktion af femkanten Side af 17 Euklids konstruktion af femkanten Et uddrag af sætninger fra Euklids Elementer, der fører frem til konstruktionen

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Forslag til a rsplan for Format 7

Forslag til a rsplan for Format 7 Kapitel 1 Forslag til a rsplan for Format 7 Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Tal Varighed: 4-5 uger Division Potenser Talfølger Pi Problembehandling (Fase

Læs mere

Årsplan for matematik i 6.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 6.kl. på Herborg Friskole Uge Emne 32 Opstartsuge 33 - Tal på tal 38 39-40 Cirkler 41 Emneuge 42 Efterårsferie 43 - Cirkler (fortsat) Kompetenceområder/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleverne kan

Læs mere