10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil"

Transkript

1 10 Medier Faglige mål Kapitlet Medier tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Sociale medier: kunne oversætte tekstuddrag, som er skrevet på baggrund af statistiske undersøgelser til matematikkens sprog for forståelse samt gennemføre statistiske undersøgelser. Gadgets: kunne anvende matematiske færdigheder i en virkelig kontekst samt modellere en virkelig problemstilling. Økonomi: kunne beregne og vurdere forskellige typer af lån samt forstå betydningen af begreber, som anvendes i forbindelse med lån, herunder især ÅOP. Spil: kende forskel på måden der beregnes procentvis ændring og indekstal. I kapitlet arbejdes der videre med den viden, som eleverne har oparbejdet i de foregående kapitler i Format 8. Kapitlet er derfor en slags opsamling på hele bogen, hvor forskellige dele af stoffet præsenteres på en anden måde. Der inddrages dog også enkelte nye ting, så som fx lån med de tilhørende begreber samt indekstal. Sociale medier Eleverne skal arbejde med forskellige repræsentationer, som er blevet til på baggrund af statistisk materiale. Her skal de kunne udlede svar på matematiske spørgsmål og påstande. Der er tale om både tekster og diagrammer, som alle er repræsentationer fra virkelige publikationer, og derved præsenteres eleverne for repræsentationer, som de vil kunne møde senere i livet. Afsnittet leder eleverne over i forskellige undersøgelser af unges brug af sociale medier, hvor deres viden om statistiske begreber anvendes. Gadgets Eleverne skal anvende Pythagoras læresætning til beregning af sider og diagonaler i tablets. De skal endvidere arbejde med pixels ved at oversætte en faglig tekst til matematisk sprog, og disse pixels anvendes i såkaldte pixelskurver, som er konstrueret ud fra talrækkefølger, som eleverne skal undersøge ved hjælp af regression. Modelleringskompetencen er i fokus i slutningen af opslaget, hvor eleverne skal arbejde med emballage og pakning af emballage på paller. Økonomi Arbejdet med økonomi tager udgangspunkt i låntyper, som er nyt stof for eleverne. De arbejder med lån, som er med tilbagebetaling og uden afdrag. Eleverne skal beregne, hvad det koster at låne ud fra forskellige forudsætninger, og beregning af ÅOP er centralt for afsnittet. Spil Her repeteres elevernes viden om procentvis ændring, som eleverne blev præsenteret for i kapitel 2. Denne viden er udgangspunktet for elevernes forståelse af indekstal, som de introduceres for. Forskellen på indekstal og procentvis ændring er i fokus. Side til side-vejledning

2 Sociale medier Intro 1 De unges netforbrug (klasseaktivitet) Kapitlet begynder med en aktivitet for hele klassen, hvor fokus er på repetition af procentdele. Eleverne fordeler sig i grupper som svarer til de forskellige udsagn, som læses op. 2 Indsæt ordet kopiark På kopiarket indsætter eleverne ordene fra rammerne, så sætningerne giver mening. Der kan enten samles op på opgaven i fællesskab, eller eleverne kan sammen i par læse sætningerne op på skift. Tal til sidst med eleverne om de forskellige måder, som tal kan repræsenteres. Eleverne kan derigennem reflektere over, hvorfor der i teksten står halvdelen frem for 50 %. De kan diskutere, hvad der er mest læservenligt og medtænke tekstens målgruppe. 3 Billeder på Facebook (paraktivitet) I denne opgave opstiller eleverne en model for antallet af delinger af et billede på Facebook. Der er i regnearksfilen startet en model for, hvordan det kan beregnes. Denne fil fortsætter eleverne med at udfylde ud fra udsagnene i bogen. Regnearksfilen gemmes til opgave 4. 4 Billedebattle (gruppeaktivitet) De sidste 8 brikker på kopiarket udfyldes med lignende historier Brikkerne klippes ud. Eleverne er sammen i de samme par, som i opgave 3, og de battler parvis mod hinanden. Eleverne trækker på skift en brik og retter regnearket til efter udsagnet på brikken. Når alle brikker er brugt, vinder parret med flest delinger. 5 Streamingtjenester (paraktivitet) Eleverne læser den faglige tekst og svarer på spørgsmålene i opgaven, således at de læser med et kritisk blik på artiklen. De vurderer desuden artiklens overskrift ved at argumentere ud fra tekstens indhold. 6 Internet på mobilen (gruppeaktivitet) Ud fra modellen vurderer eleverne forskellige udsagn, som står i bogen. De finder selv på flere udsagn, som passer til modellen og anvender dette til at skrive en avisartikel omkring europæiske børn og unges brug af internettet via mobiltelefonen. Kravene til avisartiklen kan vælges udelukkende at være rettet mod indholdet eller en danskfaglig vinkel kan inddrages, hvis dette er muligt. Eleverne kan udskrive artiklerne og hænge dem op i klassen, og de kan efterfølgende give hinanden respons på artiklen ud fra den vinkel, som der er valgt. 7 Brugere på sociale medier (paraktivitet) Ud fra artiklen konstruerer eleverne diagrammer, som passer til artiklens indhold. De vurderer, hvordan diagrammerne kan fremskrives og kommenterer på, hvorledes dette er realistisk eller ej. 8 Begrebsspillet (gruppeaktivitet) og kopiark Eleverne spiller Begrebsspillet, som beskrevet på kopiarket. Herved repeteres de statistiske begreber,som skal anvendes i de efterfølgende opgaver. 9 Snapchat (klasseaktivitet) I denne opgave gennemfører eleverne en undersøgelse af klassens daglige forbrug af Snapchat. De tegner diagrammer og beskriver data ved hjælp at statistiske deskriptorer. Besvarelsen gemmes, da den skal anvendes til sammenligning af et andet datasæt i opgave Sammenligning af data Eleverne sammenligner klassens forbrug af Snapchat med en anden 8. klasse. Hvis ikke eleverne kan hente data hos parallelklassen, kan GeoGebrafilen. Her er en sjællandsk 8. klasses besvarelse bearbejdet. 11 Sociale medier (klasseaktivitet)

3 I denne opgave planlægges i grupper en undersøgelse om de sociale medier i klassen. Gruppernes arbejde præsenteres efterfølgende på en stand, hvor eleverne på skift fortæller på egen stand og går rundt og hører de andres præsentationer. Afslut evt. med at eleverne samles i grupperne og evaluerer, hvilke positive ting, de fik med fra de andres præsentationer. Ud fra de andres præsentationer kan eleverne også evaluere deres egen præsentation og komme med forbedringsforslag. Gadgets 12 Skærmstørrelse Eleverne anvender Pythagoras læresætning til at beregne de manglende længder og bredder på de viste tablets. Herefter kan arealet beregnes. 13 Tabletstafet (klasseaktivitet) og kopiark 10.04, og Brikkerne fra kopiark kopieres i forskellige farver, så hvert hold har hver sin farve. Brikkerne klippes ud og lægges tilfældigt under 8-10 kegler inden for et område på ca. 5 m 5 m. Der kan derfor ligge flere brikker under samme kegle, men der må højst være en brik i samme farve under en kegle. Brikkerne har forskellige størrelser, da de har de rigtige mål. Eleverne inddeles i hold, og er 5-10 m væk fra keglerne. Holdene har lommeregnere til rådighed samt kopiark med listen over forskellige tablets. Gruppen skal finde brikkerne, så de passer til den nummererede rækkefølge på listen. Det vil sige, at de ikke må beholde andre brikker, end det nummer de er nået til. På skift løber en fra holdet ud og vælger en kegle, som løftes. Hvis der ikke er en brik under keglen i holdets farve, løbes der hjem, og den næste i rækken starter. Hvis der er en brik under keglen, tages brikken med tilbage til holdet. Passer brikken sammen med oplysningerne på kopiarket (ved Pythagoras læresætning) beholdes brikken, ellers løber samme elev ud og placerer brikken under samme kegle. Dernæst er det den næste i rækken, der løber. Eleverne må råbe og hjælpe hinanden med at huske, hvor brikkerne med de forskellige mål ligger. Det hold, der først har samlet den rigtige rækkefølge, vinder. 14 Skærmopløsning (paraktivitet) I denne opgave oversætter eleverne den faglige tekst til matematiske udtryk. De opstiller en formel for, hvordan PPI beregnes ved brug af symboler for regneoperatorer. Formlen bruges til at undersøge skærmopløsningen på de viste tablets i opgave Pixelkurver Eleverne har tidligere arbejdet med regressionsanalyse i forbindelse med funktioner. Denne viden anvendes nu til at foretage regressionsanalyse over talrækkefølgen over en pixelkurve. 16 Pixelregressionsspil (gruppeaktivitet) og kopiark I par konkurrerer eleverne mod hinanden om at lave flest regressionsanalyser. De aflæser antallet af pixels på brikken, indtaster tallene i regnearket i GeoGebra og gennemfører regressionsanalysen. 17 Matchspil (gruppeaktivitet) og kopiark Eleverne spiller Matchspillet, som beskrevet i bogen. 18 Skærmens areal (paraktivitet) Tidligere har eleverne arbejdet med omvendt proportionalitet. Dette arbejde er udgangspunktet for elevernes arbejde med regressionsanalyse af en tablets areal. Regressionsanalysen overføres til tegnebordet. Kravene til skærmen undersøges ved at eleverne indtaster uligheder i samme GeoGebrafil, som regressionsanalysen. 19 Svar og skriv under (klasseaktivitet) og kopiark Alle elever får udleveret kopiarket. De går rundt mellem hinanden og finder en kammerat, som de stiller et spørgsmål fra kopiarket. Eleven lytter til svaret og skriver svaret på sit kopiark. Kammeraten kontrollerer svaret og skriver under. Rollerne byttes. Dernæst finder eleven en ny kammerat osv.

4 Ved et forkert svar skal eleven gå tilbage til underskriftindehaveren og rette besvarelsen. Hvis der er opgaver, der volder problemer, kan der enten sættes svar ind i kæden et par steder eller afsluttes fælles med spørgsmålet. Støt en svag elev ved at være makker med ham i begyndelsen, så det sikres, at eleven har et sikkert svar. For at sikre at eleverne taler med nogle forskellige kammerater, kan der stilles krav om, at der er lige så mange forskellige underskrifter på kopiarket, som der er svar. Aktiviteten fortsætter, indtil alle har fået svar på alle spørgsmål. De elever, som er færdige med deres eget kopiark er stadig med i aktiviteten. Derved kan de resterende elever komme til dem for at få svar. Aktiviteten kan også slutte på et givent signal. Svarene gennemgås efterfølgende i klassen, så det sikres, at alle har fået de rigtige svar. 20 Emballage (paraktivitet) Hvert par udvælger en telefon, som de skal konstruere emballage til. De kan evt. finde målene ved at søge på internettet, eller de kan tage udgangspunkt i deres egne medbragte telefoner og opladere. Det er vigtigt, at eleverne fremstiller flere forskellige skitser, da de i den efterfølgende opgave skal placere en af emballagetyperne på en palle. Derfor skal de i næste opgave udvælge den emballageform, som bevirker, at der er så lidt spildplads som muligt på pallen. Eleverne fortsætter med samme makker i de næste 2 opgaver. 21 Pakning på paller (paraktivitet) I denne opgave placerer eleverne en af deres emballager på paller ud fra de forskellige krav til størrelse og vægt. Det kan være, at eleverne bliver nødt til at gå tilbage i modelleringsprocessen og designe emballage med andre mål, således at de får den optimale emballage i forhold til pallens størrelse. 22 Pallefremvisning (klasseaktivitet) Eleverne forbereder en messe, hvor de præsenterer deres arbejde med emballage og pallepakning fra opgave 20 og 21. Økonomi 23 Begrebsmatch (klasseaktivitet) og kopiark Alle brikkerne på kopiarket klippes ud og hver elev får en brik. Eleverne går rundt mellem hinanden og finder sammen i par. Begreberne skal passe sammen. Herefter går eleverne rundt mellem hinanden og bytter brikker. På et signal finder de igen sammen i par, hvor begreberne passer sammen. Dette gentages. Sorteper skal ikke anvendes. Hvis der er et ulige antal elever, kan to elever arbejde sammen. 24 Sorteper (gruppeaktivitet) og kopiark Hver gruppe får udleveret et kopiark. Brikkerne klippes ud og fordeles ligeligt mellem eleverne. Eleverne trækker på skift en brik hos den elev, der sidder til højre for. Når der kan dannes stik, lægges disse ned på bordet og kontrolleres af de andre i gruppen. Der spilles indtil en elev sidder tilbage med Sorteper. 25 Orddiktat og kopiark Eleverne skal orientere sig i den grå boks, hvor begreber omkring lån bliver forklaret. Dernæst indsættes de manglende ord i sætningerne på kopiarket. Som opsamling på aktiviteten kan eleverne gå sammen i par og på skift læse en linje op for hinanden. Gennemgå det i fællesskab, således at begrebernes indhold også bliver diskuteret. 26 Afbetaling (paraktivitet) Eleverne åbner regnearksfilen og udfylder kolonnerne B, C og D. De kan finde hjælpe til dette ved at klikke på cellerne B14, B15 og B16, som er udfyldt på forhånd. Dernæst løser eleverne opgaverne, som beskrevet i filen. Når eleverne laver den grafiske fremstilling, kan de måske blive inspireret af den grafiske fremstilling i den grå boks. Eleverne bliver sammen som par i næste opgave

5 27 Det dynamiske regneark (gruppeaktivitet) Parrene som var sammen i opgave 26 forstsætter i denne opgave. De undersøger andre typer lån ved at anvende samme regneark som før, således at de blot ændrer celler B7, C7 og D7. For at dette skal lykkes, er det vigtigt, at eleverne har konstrueret regnearket ud fra formlerne i opgave 26. Eleverne præsenterer resultaterne og betragtningerne for hinanden. 28 Rentejagt Eleverne undersøger renterne på de forskellige KvikLån. 29 Lånestafet (klasseaktivitet) og kopiark I denne opgave arbejder eleverne sammen i hold, som sammen udfylder kopiarket ved at benytte en blyant. Kopiarket kan med fordel kopieres i A3. 30 ÅOP beregning (paraktivitet) Eleverne læser i den grå boks, hvordan ÅOP beregnes. Dette anvendes til at beregne opgave a og b, således at de får en forståelse for, hvordan formlen anvendes. Dernæst løses opgaven i regnearksfilen og formler konstrueres i de gule celler, så regnearket kan anvendes generelt til at beregne ÅOP. 31 Sammenligning af lån (paraktivitet) I denne opgave sammenligner eleverne forskellige lån ved at beregne ÅOP. Nye begreber for eleverne kan være stiftelsesomkostninger og opkrævningsgebyr, så disse begreber kan enten forklares, eller eleverne kan selv undersøge ordenes betydning. 32 Finansiering af elektronik (gruppeaktivitet) Eleverne undersøger, hvordan de kan finansiere et elektronisk produkt på 3 forskellige måder. De skal beregne ÅOP og anvende dette som parameter for, hvilke låntype de ville foretrække. Spil 33 Procentspil (gruppeaktivitet) og kopiark Eleverne repeterer procentvis ændring fra kapitel 2 i dette spil. Hver gruppe får udleveret et kopiark, en centicube pr. deltager samt en 6-sidet terning. Reglerne på kopiarket benyttes. 34 Udvikling af onlinespil I regnearksfilen findes oversigter over onlinespils indtægter. Eleverne beregner procentandele og procentvis ændring. Dernæst skriver de en artikel om udviklingen på spilmarkedet fra Eleverne kan evt. blive inspireret ved at kigge på nogle af de andre faglige tekster i kapitlet. 35 League of Legends (paraktivitet) Eleverne undersøger udsagnet omkring reports i spilet League of Legends. 36 Indekstal (paraktivitet) Denne opgave tager udgangspunkt i den grå boks om indekstal. Lad evt. eleverne regne alle indekstallene i den grå boks efter, så de bliver fortrolige med, hvad indekstal er. Alternativt kan dette gøres fælles på tavlen. Dernæst arbejder eleverne med begreberne ved at skrive forklaringer og bagefter forklare begreberne. Derved bliver begreberne sprogliggjort på flere måder. Til sidst optager eleverne en lyd- og skærmoptagelse, hvor de forklarer indekstal ved hjælp af tabeller og beregninger. 37 Onlinespils udvikling (paraktivitet) Eleverne beregner indekstal og procentvis ændring for den forventede udvikling af gratis og betalte spil. De diskuterer fordele og ulemper ved brugen af de forskellige repræsentationer. 38 Superliga og kopiark Kopiarkene kopieres og forstørres, så der er 12 brikker til to elever. Eleverne stiller sig op parvis som beskrevet i bogen. Det er ligegyldigt, hvem de er sammen med, da de hele tiden får nye makkere. Brikkerne

6 lægges i en bunke foran hvert par. På forhånd afgøres hvilken ende, der er Superliga og hvilken der er Serie 5. Når der siges begynd, skiftes eleverne til at spørge hinanden. Rigtigt svar er lig med et point. Kortet lægges nederst i bunken og kan således dukke op igen i samme runde. Der fortsættes til der bliver sagt slut, og der skal rykkes op eller ned. Sten, saks, papir afgør hurtigt de uafgjorte. Bunken med brikker bliver liggende på bordet. Vær opmærksom på, at nogleelever skal over på den anden side af bordet. Antal af runder og hvor lang tid tilpasses behov og stemning. Det er dog ofte bedst, at de fleste når en del spørgsmål i de første runder. Inden man går i gang er det en fordel at huske eleverne på, at de hurtigt og roligt skal finde deres nye plads, når runden er slut, så den nye runde kan komme i gang. Hvis elevgruppen er præget af usikkerhed på den ene eller anden måde, kan man lade dem spille parvis. Man skal også overveje betydningen af, at nogle elever starter i Serie 5 og ikke får muligheden for at spille sig i Superligaen pga. for få runder. Skriftlig problemløsning 1 Mobiltelefon I denne opgave arbejder eleverne med procentregning i forhold til køb af mobiltelefon. 2 På Instagram Eleverne beskriver forbruget af Instagram ved at anvende statistiske deskriptorer og aflæse på boksplottet.

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Enkeltobservationer: kunne skabe overblik over statistisk materiale og anvende udvalgte

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

5 Ligninger og uligheder

5 Ligninger og uligheder 5 Ligninger og uligheder Faglige mål Kapitlet Ligninger og uligheder tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Regler for løsning af ligninger og uligheder: kende reglerne for ligningsløsning og uligheder

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Linjer i trekanter: kende til højde, vinkelhalveringslinje, midtnormal og median, kunne tegne indskrevne og omskrevne

Læs mere

6 Geometri. Faglige mål. Geometriske begreber. Vinkler. Modeller. Kongruens og ligedannethed

6 Geometri. Faglige mål. Geometriske begreber. Vinkler. Modeller. Kongruens og ligedannethed 6 Geometri Faglige mål Kapitlet Geometri tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Geometriske begreber: kunne sætte matematiske begreber ind i en matematisk kontekst samt kende den visuelle betydning

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Side til side-vejledning. 1 Tal. Faglige mål. Division. Potenser. Talfølger

Side til side-vejledning. 1 Tal. Faglige mål. Division. Potenser. Talfølger Side til side-vejledning 1 Tal Faglige mål Kapitlet Tal tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Division: kunne regne division med decimaltal og negative tal samt kende til anvendelsen af division i

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Trekanter. Linjer i trekanter. Pythagoras. Areal

7 Trekanter. Faglige mål. Trekanter. Linjer i trekanter. Pythagoras. Areal 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Trekanter: kende navne for sider og vinkelspidser i trekanter, kunne konstruere bestemte trekanter ud fra givne betingelser

Læs mere

4 Funktioner. Faglige mål. Lineære sammenhænge. Forskrifter og grafer. Den rette linjes ligning

4 Funktioner. Faglige mål. Lineære sammenhænge. Forskrifter og grafer. Den rette linjes ligning 4 Funktioner Faglige mål Kapitlet Funktioner tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Lineære sammenhænge: vide hvad der kendetegner lineære sammenhænge samt kende de forskellige repræsentationsformer

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

6 Geometri. Faglige mål. Areal og overflade. Cirkler og ellipser. Konstruktion

6 Geometri. Faglige mål. Areal og overflade. Cirkler og ellipser. Konstruktion 6 Geometri Faglige mål Kapitlet Geometri tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Areal og overflade: kunne foretage beregninger af sammensatte arealer og sammensætte formler til beregning af disse.

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Arbejdsplan generel Tema 4: Statistik

Arbejdsplan generel Tema 4: Statistik Arbejdsplan generel Tema 4: Statistik Formål: Eleverne skal få kendskab til og kunne forklare forskellige begreber inden for det statistiske emne. Der bliver alene arbejdet med enkelobservationer. Grupperede

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 07A Periode: Oprettet af: GL Mål for undervisningen: Matematik, 2017/18, 7. klasse. Undervisningen vil veksle mellem fælles gennemgang og selvstændigt arbejde, både individuelt

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Led og faktorer. Reduktion

3 Algebra. Faglige mål. Led og faktorer. Reduktion 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Led og faktorer: kende opbygningen af regneudtryk i led og faktorer, kende og anvende regnearternes hierarki ved reduktion,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn Afrund beløb Sum af alle beløb til hele kroner Nr. 27 Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Samlet sum Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sum af alle beløb til hele kroner

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

1. Semester: Identitet, sprog og relationer

1. Semester: Identitet, sprog og relationer 1. Semester: Identitet, sprog og relationer Opgave 1: Dine arbejdsvaner Du sidder på dit værelse med musik i headsettet, en you-tube-video i gang på computeren, et stykke pizza på tallerkenen, historiebogen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC.

CL, individuelle opgaver, par arbejde lege opgaver. Arbejde parvis og individuelt med skriftlige opgaver og opgaver på PC. Årsplan matematik 2016/17 Periode/ Timetal Emne Mål Arbejdsformer, Organisering og samarbejde Materialer Evaluering August Repetition, procentregning, regneregler og ligninger 2 ligninger med 2 ubekendte*

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015 Matematikvejlederkonference 27. august Læringskonsulenterne Rasmus Ulsøe Kær Martin Villumsen Rikke Kjærup De tværgående temaer i et matematisk perspektiv Innovation og entreprenørskab It og medier Sproglig

Læs mere

5, 10 og 1 4, 5 og 6 7, 11 og 4. 2, 3, 5 og 4 0, 1, 5 og 2 5, 2, 4 og 3. 2, 3, 4 og 1 4, 2 og 3 1, 8, 4 og 3. 5, 3 og 1 3, 4,og 5 3, 4 og 2

5, 10 og 1 4, 5 og 6 7, 11 og 4. 2, 3, 5 og 4 0, 1, 5 og 2 5, 2, 4 og 3. 2, 3, 4 og 1 4, 2 og 3 1, 8, 4 og 3. 5, 3 og 1 3, 4,og 5 3, 4 og 2 skrig Nr. 63 5, 0 og 4, 5 og 6 7, og 4, 3, 5 og 4 0,, 5 og 5,, 4 og 3, 3, 4 og 4, og 3, 8, 4 og 3 5, 3 og 3, 4,og 5 3, 4 og 5, 3, 3 og 7, 3 og, 4, 4 og, -, 3 og 6 6, 3, og 6 og 3, 4, 0 og 9 4 og 4 og 4

Læs mere

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver.

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver. Til matematiklæreren Dette er en rapport omtaler prøven med hjælpemidler maj 2016. Rapporten kan bruges til at evaluere dit arbejde med klassen og få ideer til dit arbejde med kommende klasser i overbygningen.

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse

OM KAPITLET DIGITALE VÆRKTØJER. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse OM KPITLET I dette kapitel om digitale værktøjer skal eleverne arbejde med anvendelse og vurdering af forskellige digitale værktøjer, som kan bruges til at løse opgaver og matematiske problemstillinger.

Læs mere

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Denne lærervejledning beskriver i detaljer forløbets gennemførelse med fokus på lærerstilladsering og modellering. Beskrivelserne

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Matematiske kompetencer

Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer I dette kapitel skal du arbejde med forskellige matematiske kompetencer. I matematik skal du kunne andet og mere end blot at gentage paratviden og regne opgaver i kendte situationer.

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan matematik, RE 2018/2019

Årsplan matematik, RE 2018/2019 Uge Område Ugeinfo. / Indhold er 33 Tal & Størrelser Introuge - Kun Undervisning fredag 34 Tal & Størrelser Introuge - ikke undervisning fredag Decimaltal & Brøker 35 Tal & Størrelser Procentregning 36

Læs mere

Linjespillet. Figurer. Format6. Nr. 18. Kopiark til elevbog side 16

Linjespillet. Figurer. Format6. Nr. 18. Kopiark til elevbog side 16 Nr. 18 Linjespillet Farv højde Farv linje Farv linjestykke Farv halvlinje Farv en parallel linje Farv en vinkelret linje Par- eller gruppeaktivitet. Kast på skift en 6-sidet terning. Vælg en farve hver.

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014

Løsning til opgave 7, 9, 10 og 11C Matematik B Sommer 2014 Vejledning til udvalgte opgave fra Matematik B, sommer 2014 Opgave 7 Størrelsen og udbudsprisen på 100 fritidshuse på Rømø er indsamlet via boligsiden.dk. a) Grafisk præsentation, der beskriver fordelingen

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

8 Måling. Faglige mål. Side til side-vejledning. Længde. Areal. Rumfang og massefylde. Tid og hastighed

8 Måling. Faglige mål. Side til side-vejledning. Længde. Areal. Rumfang og massefylde. Tid og hastighed 8 Måling Faglige mål Kapitlet Måling tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Længde: kunne omskrive enheder for længdemål og anvende øjemål, kropsmål og måling ved hjælp af måleredskaber. Areal: kunne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole EUX/EUD Matematik C

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Skive-Viborg HF&VUC Hf enkeltfag Matematik C

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj - juni 2017, skoleåret 16/17 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19

Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Årsplan for matematik 8. klasse 18/19 Emne Mål Handleplan Sæt i Repetition af grundlæggende 32,33 matematikfærdi matematik flere gheder Arbejde med færdighedsregning matematikfærdighedssæt 34,35,36,37,38

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2017/18

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2017/18 Brush up - gennemgang af de fire regnearter og procentregning. Uge 33-36 Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Vi arbejder med individuelle øvelser og små afleveringer,

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Oversigt over undervisningsforløbe i matematik C 2014/2015

Oversigt over undervisningsforløbe i matematik C 2014/2015 Forløb Vinter 2014/ 2015 Institution VUC Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Matematik C Maha M. Jassim Hold HF2-1.P 1 Regnearternes Hierarki og ligninger 2 Procent, renter 3 Geometri 4 Funktioner:

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 1 Til matematiklæreren i 10. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik maj 2018.

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1 Studieplan Stamoplysninger Periode August - November 2018 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Grundforløb) Søren Andresen 18-HH11, 18-HH12, 18-HH13

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Kompetencetræning i matematik - også til prøverne. KP 10. januar 2019

Kompetencetræning i matematik - også til prøverne. KP 10. januar 2019 Kompetencetræning i matematik - også til prøverne KP 10. januar 2019 Kompetencetræning i matematik - også til prøven Prøverne i matematik bliver i stadig højere grad kompetencebaseret, så det giver god

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

Den digitale butik. Lærerark 1. Et undervisningsforløb. udviklet til klassetrin

Den digitale butik. Lærerark 1. Et undervisningsforløb. udviklet til klassetrin Den digitale butik Lærerark 1 Et undervisningsforløb udviklet til 7.-9. klassetrin Lærerark 1 til Den digitale butik Eksempler på simple modeller De modeller, eleverne udformer i forbindelse med opgave

Læs mere

Kompetencer

Kompetencer anvendelse af lommeregner, så energien ikke bruges på selve udregningen. Eleverne skal arbejde med forskellige hverdagsbegreber, som beskriver situationer, hvor der henholdsvis skal lægges til eller trækkes

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

STATISTIK - Fase 3. Kritisk vurdere undersøgelser og data. Navn:&& & Klasse:&& Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) & & & & & & & & & &

STATISTIK - Fase 3. Kritisk vurdere undersøgelser og data. Navn:&& & Klasse:&& Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) & & & & & & & & & & Navn: Klasse: STATISTIK - Fase 3 Kritisk vurdere undersøgelser og data Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan vise, fordele og ulemper

Læs mere

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf 2017 Karsten Juul Procent 1. Procenter på en ny måde... 1 2. Bestem procentvis ændring... 2 3. Bestem begyndelsesværdi... 2 4. Bestem slutværdi... 3 5. Vækstrate...

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

INSPIRATIONSKOMPENDIE

INSPIRATIONSKOMPENDIE INSPIRATIONSKOMPENDIE Aktivlæring i din undervisning Erhvervsskolekompendie Udarbejdet af ATiB Indledning. I dette kompendie finder du inspiration til inddragelsen af motion og bevægelse som et fagligt

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2016, skoleåret 15/16 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Materialer: arbejdsbog, /9 begrebsbog Uger Indhold Videns eller færdigheds mål Materialer Evaluering 34-38 kende de reelle tal og En Negative tal

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere