Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit"

Transkript

1 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer kan bruge til at iværksætte nationale eller grænseoverskridende betalinger i euro mellem debitors konto og kreditors konto. SEPA Direct Debit er beregnet til opkrævning af periodisk tilbagevendende betalinger fra debitorer, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger fra debitors konto. SEPA er en forkortelse for Single Euro Payments Area et geografisk område, hvor betalinger foregår i euro. Kreditorvejledningen indeholder en oversigt over lande, der kan betales til og fra. SEPA Direct Debit indeholder et regelsæt for sådanne betalinger, der er fastsat af European Payments Council EPC. Det overordnede regelsæt for SEPA Direct Debit er opdelt i to dele et regelsæt beregnet på betalinger fra private (Core) og et regelsæt beregnet på erhvervsbetalinger (Business to business). På dansk benyttes betegnelsen privat for Core henholdsvis erhverv for Business to business. Når kreditor indgår SEPA-betalingsaftaler med debitorer, skal kreditor sikre sig, at debitor har tilsluttet sig SEPA til private eller erhvervsmæssige betalinger, jf. pkt Kreditor har ansvaret for advisering af debitor om kommende betalinger. 2. Definitioner Enkelte definitioner er suppleret med betegnelsen på engelsk i parentes. 2.1 Afvisning (rejection) Debitor eller debitors pengeinstitut kan afvise en kommende betaling. Afvisning af en betaling medfører, at betalingen ikke gennemføres. 2.2 Bankdag (banking business day) Bankdage er alle dage, undtagen lørdag, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag. 2.3 Betalingsdag (due date) Betalingsdagen er den dag, som kreditor har angivet som betalingsdag, og hvor beløbet debiteres på debitors konto. Betalingsdage kan kun være dage, der er både bankdage og Target-dage, jf. pkt Betalingsdata Betalingsdata er de oplysninger, der danner grundlag for betalingen, og som kreditor sender til Nets. En specifikation af betalingsdata findes i vejledningen. 2.5 Betalingstjeneste Ved betalingstjeneste forstås SEPA Direct Debit og de funktioner, som kreditor kan vælge at knytte til sin brug af SEPA Direct Debit. 2.6 Gennemførelsestid Gennemførelsestid er det tidsrum, der går fra debiteringen af debitors konto til kreditering på kreditors konto. 2.7 Nets Nets Danmark A/S, (CVR-nr ), er det selskab, der udbyder tjenester knyttet til SEPA Direct Debit og som indgår Nets kreditoraftale med kreditor om tilslutning til systemet. 2.8 PI-kreditoraftale En PI-kreditoraftale er den aftale, som kreditor indgår med sit pengeinstitut. PI-kreditoraftalen er en forudsætning for, at kreditor kan bruge SEPA Direct Debit til at iværksætte betalinger fra debitorer. 2.9 SEPA-betalingsaftale (mandate) En SEPA-betalingsaftale er en aftale mellem debitor og kreditor om, at kreditor via SEPA Direct Debit kan iværksætte betalinger af skyldforhold fra debitor ved debitering af debitors konto. Uden for Danmark har SEPA-betalingsaftalen en anden betegnelse, som alle dækker over begrebet mandat. 1 Nets Denmark A/S

2 2.10 SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale En SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale er en aftale mellem debitor og debitors pengeinstitut om, at debitor kan bruge SEPA Direct Debit Target-dage Ved Target-dage eller interbankdage forstås de dage, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank, hvor behandling af transaktioner kan finde sted. Target-dage kan falde på dage, der er helligdage i Danmark, men ikke på lørdage eller søndage. Target-dage kan også falde på dage, der ikke er bankdage i Danmark Tilbageførsel (return, refund eller reversal) Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors til debitors konto. Debitor, debitors pengeinstitut eller kreditor kan anmode om tilbageførsel af en allerede gennemført betaling, som nærmere beskrevet i punkterne 12, 13.2 og Tilbagekaldelse (cancellation) Inden betalingsdagen kan kreditors bank anmode om tilbagekaldelse med den virkning, at indsendte betalingsdata ikke effektueres Tillægsydelser Ved tillægsydelser forstås funktioner i tilknytning til SEPA Direct Debit, som kreditor kan vælge at supplere sin opkrævning med. 3. Kreditors aftale om anvendelse af SEPA Direct Debit 3.1 Aftaleindgåelse Kreditor skal indgå en Nets-kreditoraftale om brug af SEPA Direct Debit med Nets. Nets-kreditoraftalen med tilhørende bilag er en forudsætning for at bruge SEPA Direct Debit som kreditor. 3.2 Ramme for kreditoraftalen med Nets Nets fastsætter i samråd med pengeinstituttet en ramme for den beløbsvolumen, som kreditor kan iværksætte betaling af. Det er kreditors pligt at holde sig indenfor den aftalte ramme. Ved kreditvurderingen af en kreditor fastsættes en opkrævningsramme i euro. Opkrævningsrammen er den beløbsvolumen som kreditor kan iværksætte betaling af fra debitorers konti. Kreditors gennemførte transaktioner, må opgjort som beløbssummen af de seneste 8 ugers opkrævninger (privatbetalinger) og de seneste 2 dages opkrævninger (erhvervsbetalinger), ikke overstige opkrævningsrammen. Overskrides rammen, anses det for misligholdelse af aftalen. Nets forbeholder sig ret til, løbende, at vurdere rammen i forhold til kreditors transaktionsvolumen og andre kriterier, der kan udgøre en risiko. Kreditor giver, som led i kreditoraftalen, Nets lov til i samråd med kreditors pengeinstitut at indhente kreditoplysninger, herunder fra kreditors pengeinstitut. Nets forbeholder sig ret til på baggrund af en ændret risiko/ kreditvurdering at reducere rammen eller kræve sikkerhedsstillelse for opretholdelse eller forøgelse af rammen. Gentagen eller betydelig overskridelse af den aftalte ramme samt manglende eller mangelfuld sikkerhedsstillelse anses for væsentlig misligholdelse, der kan bevirke, at kreditoraftalen ophæves, jf. pkt Ikrafttræden Kreditoraftalen træder i kraft, når kreditor har indgået en PI-kreditoraftale med sit pengeinstitut om brug af SEPA Direct Debit. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at indgå aftale med kreditor om brug af SEPA Direct Debit. Kreditors pengeinstitut kan vælge at stille betingelser for at indgå en PI-kreditoraftale. 4. Kreditorforpligtelser 4.1 Regler og vejledninger Kreditor er forpligtet til at overholde de gældende regler og vejledninger for SEPA Direct Debit. Reglerne findes i Netskreditoraftalen og i PI-kreditoraftalen. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder disse regler samt andre bilag til Netskreditoraftalen forud for kreditorvejledningen. 4.2 SEPA-betaling som aftalevilkår Det skal klart fremgå af aftalen med debitor, hvis opkrævningen af debitor over SEPA Direct Debit er et blandt flere aftalevilkår knyttet til kreditors salg af varer eller tjenesteydelser til debitor. 2 Nets Denmark A/S

3 4.3 Brug af modtagne oplysninger Hvis kreditor modtager oplysninger fra debitor i forbindelse med indgåelse af en SEPA-betalingsaftale, må disse kun bruges til at iværksætte betalinger i overensstemmelse med SEPA-betalingsaftalen. Hvis aftaleforholdet med debitor ophører, skal kreditor slette oplysningerne, når debitor ikke længere kan gøre indsigelser over for en gennemført betaling. 4.4 Ajourføring af kreditors oplysninger Kreditor er forpligtet til løbende at ajourføre alle relevante oplysninger, som Nets har modtaget i forbindelse med indgåelse af Nets-kreditoraftalen om brug af SEPA Direct Debit, herunder navne- og adresseoplysninger, -adresser, telefonnumre samt kontooplysninger. 5. Debitors SEPA-betalingsaftaler 5.1 Anvendelse af SEPA-betalingsaftaler Kreditor må kun bruge SEPA Direct Debit til betalinger, der vedrører skyldforhold, hvor debitor har en SEPA-betalingsaftale med kreditor. 5.2 Virkningen af en SEPA-betalingsaftale Når debitor indgår en SEPA-betalingsaftale med kreditor, giver debitor tilladelse til, at kreditor kan iværksætte betaling af beløb mellem debitors konto og kreditors konto på den betalingsdag, som kreditor angiver. SEPA-betalingsaftalen knyttes til den SEPA Direct Debittilslutningsaftale, som debitor har med sit pengeinstitut. 5.3 Brug af debitors SEPA-betalingsaftaler Hvis den samme SEPA-betalingsaftale bruges til betalinger for flere skyldforhold mellem kreditor og debitor, fx aftaler indgået efter SEPA-betalingsaftalen, skal det klart fremgå af aftalen med debitor, at den samme eller den eksisterende SEPA-betalingsaftale bruges. 5.5 Privat eller erhverv Det er kreditors ansvar, at SEPA-betalingsaftaler med debitorer, der har en tilslutningsaftale på vilkår for privat betalinger, ikke indgås på de vilkår, som alene gælder for erhvervsbetalinger. Hvis kreditor sender en opkrævning på vilkår for erhvervsbetalinger til en debitor, der har krav på vilkår for private, risikerer kreditor, at opkrævningen ikke bliver gennemført. Hvis opkrævningen alligevel bliver gennemført, gælder de vilkår, som er fastsat for private i SEPA Direct Debit, uanset hvad kreditor i øvrigt har aftalt med debitor. Kreditor kan dog vælge, at iværksætte alle betalinger på de vilkår, der er fastsat for privatbetalinger i SEPA Direct Debit. 5.6 SEPA-betalingsaftalers indhold SEPA-betalingsaftaler skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3 ( Indhold af en SEPA Direct Debit betalingsaftale /(doc. EPC da)). 5.7 Dokumentation for SEPA-betalingsaftaler Kreditors pengeinstitut skal på anmodning fra debitors pengeinstitut kunne dokumentere, at der foreligger en gyldig SEPA-betalingsaftale med debitor. Kreditor er på opfordring fra sit pengeinstitut forpligtet til at dokumentere den SEPA-betalingsaftale, der er indgået med en debitor. Dette gælder også, hvis en SEPA-betalingsaftale er indhentet uden debitors fysiske eller elektroniske underskrift. 6. Debitors tilmelding til SEPA Direct Debit 6.1 Debitors SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale Det kan være en forudsætning for at debitor kan bruge SEPA Direct Debit, at debitor har indgået SEPA Direct Debit-tilslutningsaftale med sit pengeinstitut. Debitors pengeinstitut er ikke forpligtet til at indgå en tilslutningsaftale med debitor. 5.4 Indgåelse af SEPA-betalingsaftaler Når kreditor indgår SEPA-betalingsaftaler med debitorer, skal kreditor sikre sig, om det er en privat eller en erhvervsdrivende debitor. Kreditor skal angive betalingens status af privat eller erhverv i SEPA-betalingsaftalen. En privat betaling må kreditor aldrig angive som en erhvervsbetaling. 3 Nets Denmark A/S

4 7. Advisering af debitor 7.1 Frist Kreditor skal advisere debitor om en kommende betaling. Adviseringen skal være fremme hos debitor senest 14 kalenderdage inden betalingsdagen, medmindre andet er aftalt med debitor. 7.2 Adviseringens indhold Oplysninger om betalingen, herunder beløbet, kontonummeret (betalingsreference/-id), betalingsdagen og dit navn skal fremgå af adviseringen, således at du entydigt kan identificere betalingen. 8. Betalingsdata 8.1 Krav til betalingsdata Betalinger gennemføres på baggrund af betalingsdata, som kreditor indsender til Nets. Betalingsdata må udelukkende vedrøre betalinger baseret på gyldige SEPA-betalingsaftaler og skal overholde kravene, som er fastsat i vejledningen for SEPA Direct Debit. 8.2 Indsendelse af betalingsdata Kreditors indsendelse af betalingsdata skal ske i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat af Nets. Hvis kreditor selv indsender betalingsdata til Nets, så skal kreditor indgå en dataleverandøraftale med Nets. Aftalen regulerer forhold om indsendelse af data, kvitteringer for indsendte data og andre forhold om datakommunikation med Nets. Hvis der er tale om den anden eller senere betaling af flere tilbagevendende betalinger, skal kreditor indsende betalingsdata senest to bankdage før betalingsdagen Erhvervsbetalinger Hvis betalingen sker på vilkår for erhvervsbetalinger, skal kreditor indsende betalingsdata senest bankdagen før betalingsdagen. 8.3 Hvornår anses betalingsdata for modtaget i Nets? Kreditor har afleveret betalingsdata til Nets, når Nets har udstedt en kvittering for, at transmissionen af data er gennemført. Transmissionskvitteringen er ikke udtryk for, at Nets har foretaget en validering af data. 8.4 Validering af betalingsdata Nets foretager validering af betalingsdata efter modtagelsen af disse. På baggrund af valideringen udstedes en leverancekvittering, som angiver hvilke opkrævninger, der kan behandles som SEPA Direct Debit-betalinger og hvilke opkrævninger, der ikke kan gennemføres. Hvis betalingsdata ikke er valide og dermed uegnede til videre behandling, vil Nets give besked herom snarest muligt. 8.5 Brug af underleverandør Hvis kreditor ikke selv leverer betalingsdata, men har overladt dette til en selvstændig dataleverandør, sker det på kreditors risiko og ansvar efter samme regler og med samme retsvirkning, som hvis kreditor selv havde afleveret betaingsdata til Nets. Underleverandøren skal indgå en dataleverandøraftale med Nets. Kreditor kan tidligst indsende betalingsdata til Nets 14 kalenderdage inden betalingsdagen. Kreditor må ikke indsende betalingsdata baseret på en SEPAbetalingsaftale, hvis der er gået mere end 36 måneder siden SEPA-betalingsaftalen sidst blev brugt til at iværksætte en betaling fra debitors konto Private betalinger Hvis betalingen sker på vilkår for private betalinger, og der er tale om en engangsbetaling eller den første betaling af flere tilbagevendende betalinger, skal kreditor indsende betalingsdata senest fem bankdage før betalingsdagen. 9. Gennemførelse af betalinger 9.1 Tidspunkt for gennemførelse af betalinger Beløbet hæves på debitors konto og indsættes på kreditors konto på den betalingsdag, som er angivet i de indsendte betalingsdata. PI-kreditoraftalen regulerer fra hvornår, der beregnes rente af gennemførte betalinger. 9.2 Betaling og kvittering Betaling fra debitors konto over SEPA Direct Debit anses som betaling med frigørende virkning for debitor. Dette gælder dog ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbageføres. 4 Nets Denmark A/S

5 9.3 Maksimal gennemførelsestid Den samlede gennemførelsestid er maksimalt en bankdag. 10. Kreditors tilbagekaldelse af betalingsdata Kreditors kan senest på betalingsdagen tilbagekalde indsendte betalingsdata. Hvis data tilbagekaldes rettidigt, vil iværksatte betalinger ikke blive gennemført. 11. Kreditors pengeinstituts afvisning Kreditors pengeinstitut kan senest på betalingsdagen afvise/ tilbagekalde indsendte betalingsdata i situationer, hvor der er grundlag for at antage, at de indsendte data ikke skal føre til gennemførelse af betalinger, herunder men ikke begrænset til situationer, hvor der er fejl ved kreditors betalingsdata eller ved behandlingen af disse hvor kreditors brug af SEPA Direct Debit overstiger det omfang eller den beløbsramme, som kreditor har aftalt med sit pengeinstitut hvor kreditors kontoforhold i pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen. Anmodningen fra kreditors pengeinstitut skal fremsættes senest på betalingsdagen. 12. Kreditors tilbageførsel af en erhvervsbetaling Kreditor har mulighed for at iværksætte en tilbageførsel af en allerede gennemført betaling, såfremt kreditor bliver opmærksom på, at en betaling ikke skulle have været iværksat. Kreditors anmodning om tilbageførsel skal iværksættes senest 2 bankdage efter betalingsdagen. 13. Debitors afvisning eller anmodning om tilbageførsel af en privat betaling samt frister Hvis en betaling behandles som en privat betaling, gælder nedenstående regler, for at afvise eller tilbageføre en betaling Debitors afvisning af en privat betaling Ønsker debitor, at en betaling ikke skal gennemføres, kan debitor afvise den. Debitors meddelelse skal være kommet frem til debitors pengeinstitut senest på betalingsdagen. En afvisning gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til SEPA-betalingsaftalen. En betaling kan kun afvises i sin helhed Debitors anmodning om tilbageførsel af en privat betaling Ønsker debitor at en gennemført betaling skal tilbageføres, kan debitor anmode sit pengeinstitut om dette. Debitor skal fremsætte anmodningen over for pengeinstituttet senest 8 uger efter betalingsdagen. Det overførte beløb vil derefter blive tilbageført fra kreditors konto til debitors konto. Tilbageførslen gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til SEPA-betalingsaftalen. En betaling kan kun tilbageføres i sin helhed. 14. Debitors afvisning af en erhvervsbetaling Hvis en betaling er behandlet som en erhvervsbetaling, gælder nedenstående regler for at afvise en betaling Debitors afvisning af en erhvervsbetaling Ønsker debitor, at en betaling ikke skal gennemføres, kan debitor afvise den, såfremt debitors meddelelse herom er kommet frem til debitors pengeinstitut senest på betalingsdagen. En afvisning gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til SEPA-betalingsaftalen. En betaling kan kun afvises i sin helhed. 5 Nets Denmark A/S

6 15. Debitors indsigelse om uautoriserede og fejlbehæftede private betalinger samt frister 15.1 Debitors indsigelse mod uautoriserede og fejlbehæftede private betalinger Debitor kan over for sin betalingstjenesteudbyder fremsætte indsigelse om, at 1. debitor ikke har indgået SEPA-betalingsaftale med den pågældende kreditor om brug af SEPA Direct Debit i det pågældende skyldforhold 2. en gennemført betaling beror på en fejl. En betaling anses for uautoriseret, hvis kreditor ikke kan dokumentere, at der foreligger en gyldig SEPA-betalingsaftale. En betaling anses for gennemført ved en fejl, hvis betalingsdata er blevet forvansket og dermed får et andet indhold eller, hvis samme betalingsdata benyttes mere end en gang, og debitor dermed betaler samme fordring mere end en gang. Debitor skal fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut snarest muligt dog senest 13 måneder efter betalingsdagen. Når det er fastslået, at betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, vil beløbet blive tilbageført via debitors pengeinstitut. 16. Debitors indsigelse om uautoriserede og fejlbehæftede erhvervsbetalinger samt frister 16.1 Debitors indsigelse mod uautoriserede og fejlbehæftede erhvervsbetalinger En betaling anses for uautoriseret eller fejlbehæftet under samme omstændigheder, som anført i pkt Debitor kan over for sin betalingstjenesteudbyder fremsætte samme indsigelser, som beskrevet i pkt Debitor kan beroende på aftalen mellem debitor og debitors bank fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut i op til 13 måneder efter betalingsdagen. Når det er fastslået, at betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, vil beløbet blive tilbageført via debitors pengeinstitut. 17. Debitors pengeinstituts tilbageførsel af en betaling Debitors pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel, hvis der er fejl ved kreditors betalingsdata eller ved behandlingen af disse hvis der ikke er dækning på debitors konto på betalingsdagen hvis debitors pengeinstitut har hævet sin aftale med debitor før betalingsdagen hvis debitors kontoforhold i pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen. Anmodningen fra debitors pengeinstitut skal fremsættes senest to bankdage efter betalingsdagen, hvis betalingen er gennemført som en erhvervsbetaling og senest 5 bankdage efter betalingsdagen, hvis betalingen er gennemført som en privatbetaling. 18. Åbningstider, beregning af frister og fremgangsmåde 18.1 Åbningstider Der er åbent for kreditors henvendelser om tilbagekaldelser på alle bankdage indtil kl Ved henvendelse på et senere tidspunkt betragtes henvendelsen som foretaget den følgende bankdag. Åbningstiden er fastsat under hensyn til, hvornår din henvendelse skal være modtaget for at kunne nå at blive behandlet indenfor dataindsendelsesfristerne samme dag Frister Hvis den dag, jf. pkt. 18.1, hvor fristen udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter. Hvis den dag, hvor en frist udløber, falder på en Target-dag, der ikke er en bankdag, vil fristen i SEPA Direct Debit udløbe på Target-dagen. I så fald er du nødt til at fremsætte din indsigelse senest på bankdagen inden den Target-dag, hvor fristen udløber Fremgangsmåde Hvis en gennemført betaling skal tilbageføres, vil beløbet blive tilbageført fra kreditors konto til debitors konto. Hvis tilbageførsel sker pga. fejl ved betalingsdata, skal kreditor, efter anmodning fra Nets, orientere debitor om tilbageførslen. 6 Nets Denmark A/S

7 Hvis debitor gør krav på forrentning, hæfter kreditor for debitors rentetab i tilfælde af tilbageførsel Dokumentation fra kreditor I disse situationer forpligter kreditor sig til at forsyne sit pengeinstitut med dokumentation for aftaleforholdet med debitor, så en indsigelse fra debitor kan behandles med det samme. 20. Hvis debitors pengeinstitut ikke kan opfylde sine forpligtelser Kreditor vil i denne situation være henvist til at opkræve beløbet hos debitor på anden vis og kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for debitor, som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført, men kreditor kan have krav på rente. 19. Afmelding af en SEPA-betalingsaftale 19.1 Afmelding Ønsker debitor at afmelde en SEPA-betalingsaftale, skal debitor meddele dette til kreditor. Hvis kontoforholdet mellem debitor og debitors pengeinstitut ophører, herunder ved lukning eller spærring af debitors konto, bortfalder grundlaget for betalingstilladelsen. Debitors pengeinstitut vil i så fald afvise at gennemføre betalinger til kreditor Konsekvens, når en SEPA-betalingsaftale er afmeldt eller bortfaldet Kreditor kan ikke længere iværksætte betalinger via SEPA Direct Debit i henhold til en SEPA-betalingsaftale, når den er afmeldt. Kreditor må ikke genoprette en afmeldt SEPA-betalingsaftale. Hvis kreditor ved, at grundlaget for en SEPA-betalingsaftale er bortfaldet, må der ikke iværksættes betalinger i henhold til denne, selvom SEPA-betalingsaftalen endnu ikke er afmeldt. Debitors pengeinstitut er i disse tilfælde berettiget til at tilbageføre betalingen Ved kreditors bankskift Hvis kreditor skifter bank, vil betalinger på baggrund af eksisterende SEPA-betalingsaftaler kun kunne gennemføres, såfremt kreditor indgår en ny PI-kreditoraftale med et andet pengeinstitut. Kreditor bør opfordre debitor til at underrette kreditor, hvis debitor skifter pengeinstitut. 21. Hvis kreditors pengeinstitut ikke kan opfylde sine forpligtelser Hvis kreditors pengeinstitut ikke kan opfylde sine forpligtelser, indtræder Nets i den sikkerhedsstillelse, der måtte være etableret overfor kreditors pengeinstitut i tilknytning til SEPA Direct Debit-tilslutningsaftalen. Nets vil kunne rette eventuelle tilbagebetalingskrav fra debitorer direkte mod kreditor uanset kreditors pengeinstituts manglende evne til at opfylde sine forpligtelser overfor kreditor. Kreditor har pligt at bistå pengeinstituttet/nets med oplysninger om SEPA-betalingsaftaler i de situationer, hvor en debitor fremkommer med indsigelser. 22. Nets erstatningsansvar Nets er erstatningsansvarlig, hvis Nets på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nets ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nets selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. Svigt i Nets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nets selv eller selskabets organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nets. Andre omstændigheder, som er uden for Nets kontrol. 7 Nets Denmark A/S

8 Kreditor er, på opfordring fra Nets, forpligtet til at medvirke til at afhjælpe negative følger af ovennævnte situationer, fx ved at genfremsende betalingsdata. Nets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Nets burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør Nets ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 23. Priser og betaling 23.1 Priser Priserne fremgår af den gældende prisliste. Nets ydelser forfalder til betaling netto kontant. Der skal træffes særskilt aftale om prisen, hvis Nets skal levere ydelser, som ikke fremgår af prislisten Betaling til Nets Betaling finder sted ved, at Nets debiterer den konto, som kreditor har oplyst. Nets sender samtidig en specifikation af det debiterede beløb. 24. Opsigelse/ophævelse af Nets-kreditoraftalen Aftalen mellem Nets og kreditor om kreditors brug af SEPA Direct Debit kan af begge parter opsiges med 2 måneders skriftligt varsel. Hvis kreditors pengeinstitut meddeler Nets, at det ikke længere ønsker at opretholde PI-kreditoraftalen med kreditor, vil Nets tilsvarende opsige Nets-kreditoraftalen, medmindre kreditor indgår en ny PI-kreditoraftale om SEPA Direct Debit med et andet pengeinstitut. Nets kan hæve Nets-kreditoraftalen om brug af SEPA Direct Debit, hvis kreditor væsentligt har misligholdt reglerne for brug af SEPA Direct Debit, navnlig ved gentagen eller grov tilsidesættelse. 25. Ændring af Nets-kreditoraftalen og bilagene 25.1 Varsling af ændringer Ændringer i aftalen og bilagene, herunder disse regler, som er til ugunst for kreditor, kan ske med 2 måneders varsel. Kreditor vil få besked om ændringer pr. eller brevpost. Kreditor er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i sine oplysninger til Nets. Kreditor bærer selv ansvaret for, at kreditor ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis oplysningerne ikke er ajourført, jf. pkt Godkendelse af ændringer Varslede ændringer anses for godkendt, medmindre kreditor meddeler Nets, at kreditor ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår, inden ændringerne træder i kraft. I så fald anses aftalen for opsagt senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. 26. Lovvalg, værneting og tvister Nets-kreditoraftalen og dens bilag er undergivet dansk ret. Tvister mellem kreditor og Nets kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet, hvis tvisten angår udførelsen af en betalings tjeneste henholdsvis for Finanstilsynet, hvis tvisten relaterer sig til udøvelsen af virksomhed som betalingstjenesteudbyder. Klager for Pengeinstitutankenævnet er dog begrænset til klager, der vedrører ikke-erhvervsforhold og hvad der sidestilles hermed. Tvister mellem kreditor og Nets kan desuden indbringes for de ordinære domstole med Nets hjemting som værneting. Nets Denmark A/S CVR-nr Corporate Branding Graphics Department (09.11) (814) 8 Nets Denmark A/S

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 1. Definitioner 1.1 Kortudsteder Vand og Affald, Svendborg Ryttermarken 21 5700 Svendborg (i det følgende benævnt genbrugsstationen

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. februar 2016 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. N O V E M B E R 2 0 0 9

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. N O V E M B E R 2 0 0 9 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. N O V E M B E R 2 0 0 9 Her kan du læse de regler, der gælder for debitorer i Betalingsservice. 1 Hvad er

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 10 Gældende fra den 29. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Møns Bank, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 11 Gældende fra den 25. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Møns Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere