BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT"

Transkript

1 BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske Bank. Betingelserne vedrører opkrævninger, I ønsker indbetalt til en Danske Bank-konto i Danmark. I kan oprette opkrævninger ved at sende filer til banken eller indtaste i Business Online. Der gælder særskilte regler for opkrævninger, I ønsker at modtage i andre lande. Hvis I ønsker at foretage SEPA-opkrævninger til Danske Bank-konti i andre lande end Danmark, skal I indgå en ny tilslutningsaftale Business Online. Disse betingelser gælder, uanset om I er tilmeldt som kreditor til SEPA Core eller SEPA B2B Direct Debit. Hvis der er forskel i betingelserne, vil det stå i de enkelte bestemmelser. Som supplement til disse betingelser gælder EPCs Rulebook, som kan hentes på SEPA Direct Debit er kun til erhvervsmæssig brug, og for at få SEPA Direct Debit skal virksomheden have en EUR-konto en tilslutningsaftale Business Online et kreditor-id en aftale om afviklingsline. I forbindelse med vores løbende kreditvurdering af jeres virksomheds samlede engagement, vil vi afgøre, om vi kan tilbyde jer SEPA Direct Debit. 1 Definitioner Afvisning Afvisning af en betaling betyder, at opkrævningen returneres, fordi betalingen ikke kan gennemføres. Annullering I kan annullere en opkrævning, I allerede har sendt til banken, så længe vi modtager annulleringen inden for de fastsatte tidsfrister. Se tidsfristerne på Autoriseret opkrævninger En opkrævning er autoriseret, når I kan dokumentere, at der er indgået en gyldig betalingsaftale mellem jer og debitor. Bankdag Ved bankdage forstås alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kristi himmelfartsdag. Betalingsaftale En aftale mellem jer og debitor om, at I kan iværksætte betalinger fra debitors konti til kreditering på jeres konto. Betalingsaftalen kan have forskellige betegnelser og form, men betalingsaftalen skal grundlæggende altid have et indhold, der svarer til de retningslinjer, som EPC (European Payments Council) har offentliggjort. Betalingsdag Den dag, som I angiver som betalingsdag i opkrævningen. Betalingsdage kan kun være SE- PA-betalingsdage. Marts 2012 Side 1 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

2 Betalingsdata Betalingsdata er de oplysninger, der danner grundlag for opkrævningen, og som banken modtager fra jer. Det er virksomhedens pligt at sikre, at de rigtige betalingsdata bruges. Virksomheden har desuden ansvaret for, at SEPA Direct Debit kun bruges i henhold til gyldige betalingsaftaler, og virksomheden skal betale alle omkostninger, udgifter og øvrige tab, som Danske Bank eventuelt får som følge af ukorrekte betalingsdata. En nærmere specifikation af betalingsdata indsendt via fil står i formatvejledninger, der kan ses på Business Online Business Online er Danske Banks internetbaserede officebanking-system, der giver adgang til kontoinformationer, betalinger og andre bankforretninger, som virksomheden efterspørger. EPC EPC blev etableret i juni 2002 og har til formål at understøtte og promovere etableringen af Single Euro Payments Area (SEPA). Se mere om EPC s arbejde og mandat på Fejlbehæftet For begge ordninger gælder, at en betaling er fejlbehæftet, hvis der f.eks. er fejl ved betalingsdata, og de dermed får et andet indhold end tiltænkt, at samme betalingsdata bruges mere end én gang, eller at der forekommer andre lignende fejl. Opkrævning En opkrævning er den anmodning, I opretter i SEPA Direct Debit ifølge betalingsaftalen om overførsel af et beløb fra debitors konto. Opkrævningen skal følge de formatvejledninger, der findes på Vi gennemgår ikke i øvrigt det nærmere indhold af opkrævningen. SEPA SEPA (Single Euro Payments Area) er et geografisk område i Europa, der for tiden består af EU- samt EØS-landene, hvor betalinger kan foregå i euro. SEPA Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, der kan bruges inden for SEPA, hvor I kan opkræve betalinger i euro fra jeres debitorer og de bankkonti, debitorerne har tilmeldt SEPA Direct Debit. Betalingerne gennemføres efter aftale mellem jer og jeres debitor. SEPA-betalingsdag (TARGET) SEPA-betalingsdage er dage, der er fastsat af den Europæiske Centralbank, og hvor behandling af transaktioner kan finde sted. SEPAbetalingsdage kan falde på dage, der er helligdage eller banklukkedage i Danmark, dog ikke lørdage eller søndage. SEPA kreditor-id SEPA kreditor-id udstedes af de banker, der deltager i SEPA Direct Debit ordningerne. I skal have et SEPA kreditor-id for at kunne sende opkrævninger til jeres debitorer. Vi tildeler SEPA kreditor-id i henhold til de regler, der gælder for Danmark. I kan få yderligere oplysninger om sammensætningen af kreditor id og den særlige anvendelse af ZZZ business codes ved at kontakte os. Marts 2012 Side 2 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

3 Tilbageførsel Tilbageførsel af en betaling medfører, at det indsatte beløb hæves på jeres konto igen. Debitor eller debitors bank kan anmode om tilbageførsel af en betaling, se nærmere herom i pkt.6. Uautoriseret betaling En betaling er uautoriseret, hvis kreditor ikke kan dokumentere, at der foreligger en gyldig betalingsaftale. Se mere om betalingsaftalen i pkt. 2.2 og uautoriserede betalinger i pkt Tilslutning til Collection Service - SEPA Direct Debit. SEPA Direct Debit bruges til at opkræve betalinger i euro fra debitorer, der er tilmeldt systemet via deres egen bank. I visse banker skal debitor indgå en særskilt aftale med sin bank for at kunne modtage opkrævninger via SEPA Direct Debit. For at transaktionen kan gennemføres, skal jeres debitorer være tilmeldt SEPA Direct Debit og den ordning som opkrævningen sendes under. Husk, at den betalingsaftale, I indgår med debitor, særskilt skal angive, hvilken af debitors konti debitor ønsker benyttet til betaling af opkrævningen. Hvis den konto, som debitor angiver, ikke er tilmeldt SEPA Direct Debit, vil jeres opkrævning blive afvist, se pkt. 5. Det er jeres ansvar at sørge for, at der kun sendes opkrævninger inden for den ordning, I er tilmeldt i SEPA Direct Debit. Det betyder, at I kun kan sende både CORE og B2B opkrævninger, hvis I er tilmeldt begge ordninger. Modtager vi opkrævninger i en ordning, I ikke er tilmeldt, vil disse opkrævninger blive afvist. 2.1Tilslutningsmuligheder Når I har indgået en tilslutningsaftale til Business Online om at bruge Collection Service - SEPA Direct Debit, vil banken kunne modtage betalingsdata og sende jeres opkrævninger. I kan indgå en tilslutningsaftale til Business Online om Collection Service - SEPA Direct Debit ved at kontakte Danske Bank. 2.2 Indgåelse af betalingsaftale Når I indgår en betalingsaftale med debitor, giver debitor samtykke til, at der kan overføres beløb til jeres konto. Betalingsaftalen skal som minimum indeholde de betalingsdata og oplysninger, som står i de retningslinjer, EPC fastlægger. Betalingsaftalen er jeres dokumentation for, at debitor har givet samtykke til at overføre penge fra debitors konto til jer. Det er jeres ansvar at sørge for, at der altid foreligger en gyldig, underskrevet betalingsaftale som grundlag for de opkrævninger, I sender til debitor via banken. Vi vil altid forudsætte, at det er tilfældet, og det er derfor jeres ansvar at kontrollere, hvilke opkrævninger I sender igennem. I har samtidig ansvar for kun at sende de opkrævninger, I har ret til ifølge den betalingsaftale, I har indgået med de respektive debitorer. 2.3 Meddelelser til debitor I skal forud for opkrævningen have en aftale med debitor om forhåndsadvisering. Som ud- Marts 2012 Side 3 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

4 gangspunkt skal dette ske senest 14 kalenderdage før hver enkelt opkrævning, medmindre I har aftalt noget andet. Hvis I undlader at advisere debitor forud for afsendelse af opkrævningen, vil det blive betragtet som en misligholdelse af aftalen, da adviseringen er et krav for at kunne sende opkrævninger via SEPA Direct Debit. Hvis debitor gør indsigelse på grund af manglende advisering, vil vi kontakte jer og bede jer dokumentere, at I har adviseret korrekt. 2.4 Afsendelse af betalingsdata Vi skal modtage betalingsdata til opkrævningen fra jer inden for de tidsfrister, der står på Opkrævningen vil blive afvist, hvis ikke vi modtager betalingsdata fra jer til tiden. Husk, at der gælder forskellige tidsfrister, alt efter om I er tilmeldt B2B eller Core. Derudover kan der være forskel på tidsfristerne, afhængig af om der er tale om en enkeltstående opkrævning eller løbende opkrævninger. I garanterer for rigtigheden af de betalingsdata, I sender og skal dække eventuelle tab, som Danske Bank eventuelt får, hvis SEPA Direct Debit bruges uberettiget. I har desuden pligt til at sende opkrævninger til banken i de formater, som banken anviser for SEPA Direct Debit opkrævninger. 3 SEPA kreditor-id I skal have et SEPA kreditor-id for at kunne sende opkrævninger via SEPA Direct Debit. Hvert land i SEPA-området har besluttet hvilke retningslinjer, der skal gælde for deres nationalt udstedte SEPA kreditor-id. I skal derfor huske, at SEPA kreditor-id kan være sammensat på forskellig måde afhængig af i hvilket land, det udstedes i. I Danmark tildeles SEPA kreditor-id i henhold til de retningslinjer, der gælder for Danmark. I kan få et SEPA kreditor-id ved at kontakte os. Hvis I har et SEPA kreditor-id udstedt af en anden dansk bank eller udstedt i et andet land i SEPA-området, kan dette SEPA kreditor-id også bruges i Danske Bank. 3.1 Tildeling af SEPA kreditor-id Det er en forudsætning for tildeling af et SEPA kreditor-id, at I samtidig indgår en Business Online Tilslutningsaftale med Collection Service SEPA Direct Debit med os. Når I indgår tilslutningsaftalen til Business Online skal I dokumentere, at I har de landespecifikke oplysninger, der er nødvendige for at oprette et SEPA kreditor-id. I Danmark er det nødvendigt, at være registreret med et CVRnummer. Ved tildeling af et SEPA kreditor-id accepterer I, at enhver anvendelse af det/de pågældende SEPA kreditor-id vil ske for jeres regning og risiko, uanset i hvilken forbindelse SEPA kreditor-id anvendes. Det er jeres ansvar altid at sikre, at SEPA kreditor-id anvendes retmæssigt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Marts 2012 Side 4 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

5 retningslinier udstedt af EPC - se nærmere herom på kan bruges i andre banker eller senere oprettes til brug i Danske Bank igen. for, at opkrævningen i mellemtiden kan være afvist, jf. pkt. 5 eller tilbageført jf. pkt. 6. Danske Bank A/S. CVR-nr København I modtager et certifikat fra os der kan anvendes som dokumentation ved anvendelse af SEPA kreditor-id i andre banker. Et SEPA kreditor-id indeholder en Business Code(ZZZ), som I kan anvende til at identificere forskellige forretningsenheder og -services. I kan få yderligere oplysninger om Business Code(ZZZ) i bankens "SEPA Direct Debit Implementationsguide. I kan til enhver tid anmode banken om flere SEPA-kreditor-id, hvis det er nødvendigt. 3.2 Afmelding af brugen af SEPA kreditor-id i Danske Bank I kan til enhver tid anmode banken om at afmelde brugen af et SEPA kreditor-id, I har benyttet i Danske Bank koncernen. Hvis I afmelder jeres kreditor-id i Danske Bank, skal du være opmærksom på, at kreditor-id et fortsat Ved afmelding af et SEPA kreditor-id vil allerede gennemførte transaktioner fortsat kunne refunderes i en periode på op til 13 måneder. 4 Modtagelse af en betaling På baggrund af den betalingsaftale, som I har indgået med debitor, modtager vi jeres betalingsdata og sender en opkrævning til debitors bank. Når vi modtager opkrævningen, kontrollerer vi ikke, om det nærmere indhold stemmer overens med jeres betalingsaftale med debitor. Det er jeres ansvar altid at sikre, at de betalingsdata, I sender til banken, er korrekte og accepteret af debitor. I skal til enhver tid kunne dokumentere, at der foreligger en gyldig betalingsaftale mellem jer og debitor med netop de konkrete betalingsdata indeholdt i aftalen. Når betalingen er gennemført, vil det stå på posteringsoversigten. Der tages dog forbehold 5 Afvisning af en opkrævning 5.1 Debitors afvisning af en opkrævning Debitor kan afvise en opkrævning, indtil den er betalt. Debitor skal ikke begrunde afvisningen af opkrævningen. I får besked om afvisningen via Business Online eller i en fil. 5.2 Debitors banks afvisning af en opkrævning Debitors bank kan afvise en opkrævning indtil den er betalt. I får besked om afvisningen via Business Online eller i en fil. 5.3 Debitors banks afvisning af en opkrævning efter betaling CORE For alle CORE transaktioner gælder desuden, at debitors bank kan afvise en opkrævning i op til fem SEPA-betalingsdage efter betalingsdagen. Marts 2012 Side 5 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

6 B2B For alle B2B transaktioner kan debitors bank afvise en opkrævning i op til to SEPAbetalingsdage efter betalingsdagen. Afvisning af opkrævningen kan skyldes flere årsager, herunder manglende dækning på debitors konto eller spærring af kontoen. Hvis debitors bank har angivet en årsag til afvisningen, vil den stå i Business Online eller i de modtagne statusfiler. Når vi behandler sådanne afvisninger, har vi ret til at opkræve et gebyr. Vi beregner gebyret ifølge den prisliste, der til enhver tid gælder. 6 Tilbageførsel af en betaling 6.1 Debitors anmodning om tilbageførsel Debitor kan bede om at få tilbageført betalinger, som allerede er gennemført det gælder både autoriserede og uautoriserede betalinger. Ved en tilbageførsel debiteres jeres konto med det oprindelig transaktionsbeløb på den oprindelige betalingsdato. Autoriserede betalinger CORE Debitor kan inden for otte uger efter betalingsdagen bede sin bank om at tilbageføre en autoriseret SEPA Core Direct Debit betaling. Efter otte uger fra betalingsdagen kan autoriserede betalinger ikke tilbageføres. Hvis vi modtager en anmodning om tilbageførsel af en autoriseret betaling inden for otte uger fra betalingsdagen, vil beløbet blive hævet på jeres konto og returneret til debitor transaktionen vil stå på posteringsoversigten. Når vi behandler sådanne indsigelser, har vi ret til at opkræve et gebyr. Vi beregner gebyret ifølge den prisliste, der til enhver tid gælder. B2B Autoriserede betalinger opkrævet via B2B kan ikke tilbageføres. Uautoriserede og fejlbehæftede betalinger CORE Hvis debitor mener, at der er tale om en uautoriseret eller fejlbehæftet betaling, kan debitor indtil 13 måneder efter betalingsdagen via sin egen bank bede om at få tilbageført en SE- PA Core Direct Debit betaling, B2B Hvis debitor mener, at der er tale om en uautoriseret eller fejlbehæftet betaling, kan debitor i en periode på op til 13 måneder afhængig af aftalen med sin bank bede om at få tilbageført en SEPA B2B Direct Debit-betaling, 6.2 Jeres ansvar i forbindelse med tilbageførsel af en betaling Når vi modtager en anmodning fra debitor om tilbageførsel af en uautoriseret eller fejlbehæftet betaling, vil vi bede jer om at fremvise en gyldig, underskrevet betalingsaftale inden for syv bankdage. Hvis det ikke er muligt, hæver vi beløbet på jeres konto. Det er jeres ansvar at sikre, at der altid er en gyldig, underskrevet betalingsaftale. Hvis I ikke Marts 2012 Side 6 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

7 overholder dette, kan det betragtes som misligholdelse jf. i øvrigt pkt Hvis vi modtager en anmodning om tilbageførsel af en uautoriseret opkrævning i B2B ordningen, har vi ret til at hæve beløbet direkte på jeres konto. Vi vil ud fra en konkret, individuel vurdering afgøre, hvorvidt der er grundlag for tilbageførsel. Hvis debitors indsigelse viser sig at være berettiget, har vi ret til at opkræve eventuelle gebyrer forbundet med ekspeditionen og returneringen af betalingen, fremsendelse af bilag m.v. ifølge vores gældende priser. 7 Opsigelse af tilslutningsaftale 7.1 Jeres opsigelse I kan til enhver tid skriftligt opsige jeres aftale om Collection Service - SEPA Direct Debit. Opsiger I aftalen, vil vi slette de fremtidige opkrævninger, I eventuelt har bedt os om at gennemføre, men som endnu ikke er sendt til debitors bank. Opkrævninger, I har bedt os om at gennemføre i op til 20 kalenderdage frem i tid, og som er videresendt til debitorbanken, vil fortsat være aktive. Opsigelsen træder i kraft hurtigst muligt, efter vi har modtaget den. Vær derfor opmærksom på, at Danske Bank vil returnere modtagne betalinger til de respektive debitorer, hvis indbetalingskontoen ikke længere eksisterer i Danske Bank. 7.2 Bankens opsigelse Vi kan opsige jeres aftale om SEPA Direct Debit Collection Service skriftligt med mindst en måneds varsel. Vi kan dog opsige aftalen uden varsel, hvis I misligholder aftalen væsentligt jf. pkt.8.1 Misligholdelse. 8 Ophørsgrunde Uanset aftalt opsigelsesvarsel ophører retten til at bruge Collection Service SEPA Direct Debit med øjeblikkelig varsel, hvis virksomheden ikke længere opfylder forudsætningerne, herunder har en eurokonto i Danske Bank i Danmark tilmeldt Business Online har en tilslutningsaftale Business Online har et SEPA kreditor-id har en afviklingsline benytter SEPA Direct Debit til erhvervsmæssig brug I disse tilfælde vil alle indkomne betalinger blive sendt tilbage til debitorbanken. 8.1 Misligholdelse Foruden ovennævnte forudsætninger for at bruge SEPA Direct Debit kan banken opsige aftalen uden varsel, hvis virksomheden misligholder aftalen eller disse betingelser. Misligholdelse er blandt andet, hvis virksomheden opretter uberettigede opkrævninger, undlader at forhåndsadvisere debitor, benytter ugyldigt SEPA kreditor-id, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder akkord eller udsættes for udlæg eller arrest. Marts 2012 Side 7 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

8 9 Priser I kan altid se priserne for SEPA Direct Debit på I kan også altid få oplyst priser ved at kontakte os. 10 Ændring af betingelserne Vi kan ændre disse betingelser og systemets anvendelsesmuligheder uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for jer. Hvis ændringerne ikke er til fordel for jer, kan vi ændre dem med en måneds varsel. Hvis I mister disse betingelser eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan I finde dem på I er også velkomne til at kontakte os. I skal dog være opmærksomme, at vi tager betaling for at udlevere betingelserne på papir. 11 Lovvalg og klageadgang Disse vilkår er underlagt dansk ret og værneting. For yderligere information om klageadgang henviser vi til vores almindelige forretningsbetingelser. Danske Bank A/S. CVR-nr København Ændrer vi betingelserne til ugunst for jer, skal I senest inden ændringerne træder i kraft give os besked, hvis I ikke kan acceptere de nye betingelser. Hører vi ikke fra jer, betragter vi det som jeres accept af ændringerne. I vil få besked om ændringer pr. brev eller ved elektronisk meddelelse, f.eks. pr. , i e- Boks eller som elektronisk besked i jeres onlinesystem. Marts 2012 Side 8 af 8 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 2014.11.17 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Om vejledningen... 3 2 Kontakt Nets... 4 2.1 Tekniske

Læs mere

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 1. Definitioner 1.1 Kortudsteder Vand og Affald, Svendborg Ryttermarken 21 5700 Svendborg (i det følgende benævnt genbrugsstationen

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 21. nov. 2016 Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V CVR.nr. 10 51 96 08 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2 Om SEPA... 3 2.1 Overblik

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. februar 2016 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning. SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning

SEPA Direct Debit Kreditorvejledning. SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning SEPA Direct Debit Kreditorvejledning SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 20. nov. 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Om vejledningen... 3 2 Om SEPA... 4 2.1 Overblik over SEPA Direct Debit...

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 12. januar 2016 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R5655 Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere