Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler"

Transkript

1 Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1

2 Indledning Målet med aftalen - Arbejdstidsaftale 08 - er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Dét gør aftalen blandt andet ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave, og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse, og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen: Tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven, som skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Afskaffer bureaukratiet i planlægningen af arbejdet og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø, med løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed. Der er enighed om at styrke det løbende samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening og mellem skoleledelserne og tillidsrepræsentanterne, bl.a. ved at understøtte implementeringen af aftalen og aftale vilkår for arbejdets udførelse. Der henvises udover ovenstående til de indledende bemærkninger til A08 og til bilag 1 til Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008, afsnittet generelt. Årets gang på kommuneniveau Forud for skoleårets planlægning drøfter kommune og kreds emner af overordnet og tværgående interesse for skoleområdet, evt. med udgangspunkt i kvalitetsrapporten, fx: Folkeskolen som attraktiv arbejdsplads, herunder rekruttering og fastholdelse Kommunalbestyrelsens mål og rammer, herunder ressourcer for skolevæsenet, samt indsatsområder og handleplaner Årets gang på skoleniveau Planlægning på den enkelte skole bygger på gældende lovgivning og de kommunale skolepolitiske målsætninger, som danner rammen for den enkeltes skoles arbejde med mål og handleplaner. Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne/teamene om fagog opgavefordelingen om følgende: Dialog på skolen om den pædagogiske målsætning og opstilling af mål. Ledelsen fremlægger resurserammen for opgaveløsningen på skolen i forhold til skolens undervisningsmæssige forpligtelser. Herunder mulighederne for holddannelse, specialundervisning mv. Ledelsen, lærerne og børnehaveklasselederne drøfter samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen. Ledelsen beslutter i samarbejde med lærerkollegiet rammerne for teamsamarbejdet, herunder rammerne for det råderum teamene har for at tilrettelægge og planlægge deres arbejdsopgaver. Ledelsen prioriterer og vurderer opgaverne i samarbejde med lærerne/ børnehave-klasselederne. Ledelsen foretager i samarbejde med de ansatte fag- og opgavefordeling i forhold til timefordelingsplan og specialtildeling. 2

3 Ledelsen fastlægger i samarbejde med de ansatte principperne og rammerne for placering af undervisningen, og der udarbejdes et grundskema. Der udarbejdes en aktivitetskalender for skolen over skolens samlede aktiviteter. Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen drøftes. Årets gang på lærer/teamniveau Ledelsens drøftelse med lærer/team: Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret/normperioden, indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen, individuelt og i teamet. Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstiden i relation til målene for undervisningen. Gennem skoleåret drøfter ledelse og lærerteam mål og målopfyldelsen af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Inden planlægningen af det kommende skoleår Skolelederen og tillidsrepræsentanten samarbejder løbende om: Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Den samlede opgaveløsning evalueres, således at erfaringerne indgår i næste skoleårs planlægning. Opgaveoversigt Til hver lærer udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive undervisningsopgaver og andre opgaver, den enkelte lærer påtænkes at løse i det kommende skoleår. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, og maksimalt på 209 dage. Antallet af dage kan fraviges ved aftale mellem skoleledelse og tillidsrepræsentanten. Den daglige arbejdstid, herunder undervisningen, skal så vidt muligt være samlet, så lærerne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Elevernes skoledag, herunder pauser og frikvarterer, fastlægges under hensyn til, der i videst muligt omfang er sammenhæng i lærerprocesserne. Lokale uenigheder og uforudsete konsekvenser af aftalen Der er enighed om, at forhandlingsudvalget afgør lokale problemstillinger og fortolkninger af denne aftale. Formålet er at fremme implementeringen af aftalen og at skabe tryghed i brugen af den. 3

4 Feriens placering Ferien placeres med 4 uger i juli måned og en uge i uge 42. Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere med tjenestested på almenskoler (Egebjergskolen, Grantofteskolen, Hedegaardsskolen, Højagerskolen, Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole, Østerhøjskolen) samt skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser i Ballerup Kommune. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er som udgangspunkt gældende for skoleåret 2013/2014 og kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår, dog tidligst til 31. juli Aftalen omfatter følgende bilag: Bilag 1: Arbejdstid Bilag 2: Kommuneakkorder og -aftaler Bilag 3: Lønaftale Bilag 4: Enigheds- og hensigtserklæring Bilag 5: Rubricering af opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver Den / 2013 Ulla Blom Kristensen Ballerup Kommune Morten Refskov Ballerup Lærerforening 4

5 Bilag 1 Arbejdstid Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale (A08) for lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser ansat i Ballerup Kommune og med tjenestested på almenskolerne. Parterne har aftalt følgende: Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen A. For lærere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 4 til 1,1700 time(r) pr. undervisningstime. B. For nyuddannede lærere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 5, stk. 5, til 1,2579 time(r) pr. undervisningstime. C. For børnehaveklasseledere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen til 1,165 time(r) pr. undervisningstime. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til 770,7 timer. 5

6 Bilag 2 Kommuneakkorder og - aftaler Der er aftalt følgende kommuneakkorder: 1. Lejrskoler Lejrskoler er alle ture med overnatning. Den enkelte lærer beholder sit grundskema. Hertil lægges 7 timer på dage med grundskema og 14 timer pr. dag på øvrige dage. For lærere med få undervisningsopgaver kan der lokalt aftales et ekstra antal timer. 2. Deltagelse i kurser, studieture, konferencer og tjenesterejser Lærerens grundskema opretholdes, og tiden herfra modregnes i nedenstående. Pkt. 1 Ved læreres deltagelse i godkendte kurser uden overnatning afsættes som akkord summen af eventuel transporttid mv., eventuelle arbejdsfri perioder, planlagt kursustid samt eventuelle anden tjeneste på kursusdagen, der ikke i øvrigt fremgår af aktivitetsplanen. Pkt. 2 Ved læreres deltagelse i godkendte internatkurser, studieture, studierejser og andre tjenesterejser (herunder som led i det internationale samarbejde) bortset fra lejrskoler afsættes som en samlet akkord summen af: Tiden på ud- og hjemrejsedagene iht. pkt. 1, idet kursustid og øvrige programlagte opgaver sidestilles. Rejsetiden beregnes med højest 13 timer hver vej. 7,4 timer pr. dag uden rejse Transporttiden aftales på den enkelte skole mellem skoleledelse og TR. 3. Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanterne i sektorudvalgets underudvalg på arbejdsmiljøområdet tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Medlemmer af Hovedudvalget tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Deltagelse i kurser og underudvalg afregnes særskilt. 6

7 4. Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten tildeles tid i henhold til Aftale om TR-tid i forbindelse med indførelse af ny MED-aftale i Ballerup Kommune indgået mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening den 8. marts Ifølge aftalen tildeles den valgte tillidsrepræsentant på hver skole et grundtimetal på 184 årlige timer. Tillidsrepræsentanten ydes herudover 3 timer pr. medarbejder, tillidsrepræsentanten repræsenterer. 5. Børnekulturnetværkskoordinator Arbejdet består i at: skabe overblik over igangværende og gennemførte projekter vedrørende kultur for og med skoleelever. samle erfaringer fra projekterne herunder skolernes konkrete erfaringer med samarbejde med kunstnere, lokalrådet m.m. afholde 2 netværksmøder med skolernes børnekulturkoordinatorer være igangsætter i forhold til formidling af projekterne, f.eks. Børn i Ballerup og Aben holde sig ajour med udviklingen på området og udbygge kontakterne til kulturpersoner m.fl. udforske og formidle muligheder for partnerskab, medfinansiering, fondsfinansiering mv. af kulturprojekter på skolerne etablere en konference i Skoleforum for netværkets deltagere og øvrige interesserede Der afsættes 150 årlige timer som en akkord til en børnekulturnetværkskoordinator. Akkorden kan deles mellem 2 lærere med 75 årlige timer til hver. 6. Børnekulturkoordinator Der afsættes 20 årlige timer som en akkord til børnekulturkoordinatoren på den enkelte skole. Børnekulturkoordinatorens opgave er at: sætte kultur for, med og af elever på skolens dagsorden deltage i 2 årlige netværksmøder inkl. transport og ventetid samarbejde med netværkskoordinatoren om konkrete projekter og idéer på skolen formidle tilbud og forslag til børnekulturelle aktiviteter i bred forstand til lærere og elever på skolen 7. Prøver og censur Grundskemaet opretholdes på prøvedage. FSA bundne prøver Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Dansk Mundtlig 12 0,50 Skriftlig - 1,35 Matematik Mundtlig 12 0,65 Skriftlig 12 0,20 Engelsk Mundtlig 12 0,65 Fysik/kemi Mundtlig 12 0,65 7

8 FSA mundtlige udtræksprøver Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Tysk Mundtlig 12 0,50 Fransk Mundtlig 12 0,50 Historie Mundtlig 12 0,50 Samfundsfag Mundtlig 12 0,50 Kristendom Mundtlig 12 0,50 FSA frivillige prøver/ valgfag Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Håndarbejde Mundtlig 12 0,50 Sløjd Mundtlig 12 0,50 Hjemkundskab Mundtlig 12 0,50 FS10 Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Dansk Mundtlig + skriftlig 12 1,25 Matematik Mundtlig + skriftlig 12 1,25 Engelsk Mundtlig + skriftlig 12 0,85 Tysk/fransk Mundtlig + skriftlig 12 0,85 Fysik/kemi Mundtlig 12 0,65 Projektopgaven (9. kl.) + den obligatoriske selvvalgte opgave (10. kl.) Der afsættes 1 time pr. elev til den skriftlige udtalelse og karaktergivning. Censorvirksomhed ved mundtlige prøver, inkl. transporttid 20 timer pr. klasse/hold. Hvis prøven gennemføres over 2 dage tillægges 2 timer. Ved udtræksprøver kan censor vælge at få timerne udbetalt som overtid eller overført (med tillæg på 50 %) til det kommende skoleår. Ved beskikket censur tillægges desuden den konkrete rejsetid på udrejsedagen og hjemrejsedagen. Tilsyn ved skriftlige prøver Afregnes for den medgående tid. Censorvirksomhed ved skriftlige prøver Der afsættes 0,75 time pr. elev til retning og karaktergivning af skriftlige prøver i dansk og 0,5 time pr. elev til retning og karaktergivning af skriftlige prøver i fagene engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, kristendom. Den skriftlige prøve i geografi og biologi tilrettelægges som en digital afgangsprøve uden medvirken af censorer. Sygeprøver og censur 3 timer pr. elev, inklusive forberedelse og gennemførelse, dog minimum 6 timer. Censor 3 timer pr. elev + transporttid. 8

9 8. Pædagogisk Samråd Der afsættes en akkord på 15 timer pr. medlem til afholdelse af 5 møder á 3 timer inkl. transport. Herudover tillægges mødeleder for Pædagogisk Samråd 40 timer, som dækker deltagelse i og transport til kommunale udvalg/fora. 9. Skolen i samfundet Der afsættes en akkord på 60 timer inkl. evt. transport og ventetid til skolernes medlemmer af netværket Skolen i samfundet. Arbejdet består i udvikling af og deltagelse i kommunale undervisningsprojekter i klasse i samarbejde med lokalsamfundet og sammen med skolekonsulenten, herunder: Samarbejde med skolekonsulenten om konkrete projekter, - samt koordinering af skolens deltagelse heri, f.eks. First Lego League, adoptionsordninger, iværksætterprojekter, produktionsspil, landbrugssamarbejde m.fl. Samarbejde med UU-vejlederen At sætte samarbejdet med lokalsamfundet på den enkelte skoles dagsorden At bistå skolens ledelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne Deltage i ca. 7 årlige netværksmøder Deltagelse i afviklingen af First Lego League arrangementet 10. Deltagelse i Lego League Der afsættes en akkord på 10 timer til deltagelse i Lego League dagen på Ingeniørhøjskolen. 10. SSP-lærerne Der afsættes en akkord på 112 timer til SSP-kontaktlærerfunktionen inkl. evt. transport og ventetid. SSP-kontaktlærerfunktionen skal sikre det kriminalitetsforebyggende arbejde på den enkelte skole. Funktionen er målrettet SSP-samarbejdet på det generelle, det specifikke og det individorienterede niveau. Kontaktlærerne samarbejder med klasselærere, SSP-konsulenterne og skolens ledelse om at sikre den samlede SSPindsats på den enkelte skole. SSP-kontaktlærerne mødes i SSP-kontaktlærernetværket 4 gange årligt og deltager i et årligt SSPkontaktlærerkursus. 11. Skolebibliotekerne Skolebibliotekerne tilføres følgende minimumsressourceramme: Administrationstid: Grundtildeling på 200 timer + 4 timer pr. klasse over 20 Åbningstid: 20 timer pr. klasse. Herudover kan der lokalt tilføres yderligere ressourcer til eksempelvis DES-arbejdet. 9

10 Administrations- og åbningstiden udgør til sammen skolebibliotekarernes samlede professionelle råderum. Inden for dette råderum planlægger og tilrettelægger skolebibliotekarerne selvstændigt bibliotekets samlede virksomhed, herunder niveauet for åbningstiden, administrationstiden, teamsamarbejdet, materialeudvalg, individuel forberedelse, pausetid etc. Der kan i samarbejde mellem skolebibliotekarer og skolens ledelse udarbejdes et grundskema for bibliotekarernes arbejde. Udover ressourcerammen igangsættes et udviklingsprojekt med titlen Skolebiblioteket som (frem)tidens LæringsCenter Hvad skal der til?. Udviklingsprojektet har til formål at undersøge, hvilke udfordringer, der skal tilgodeses i udviklingen af det optimale læringscenter og er således med til at danne baggrund for, hvordan læringscentrene/skolebibliotekerne fremadrettet skal organiseres i Ballerup. 10

11 Bilag 3 Lønaftale 1 Område Aftalen omfatter alle lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, og som arbejder efter A08. Børnehaveklasseledere sidestilles i denne aftale med lærere, med mindre andet fremgår. 2 Balleruptillæg Stk. 1 Der tillægges 3 kvalifikationsløntrin til alle læreruddannede lærere, lærere på UUC Maglemosen samt pædagoguddannede børnehaveklasseledere. Hertil lægges for overenskomstansatte og for tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere yderligere 1 funktionsløntrin og for tjenestemandsansatte lærere værdien af yderlige 1 løntrin (funktionsløn). Tillægget ydes for: rekruttering/fastholdelse, teamarbejde, herunder klasselærerfunktionen, kompensation for bortfald af arbejdstidsbestemte tillæg iht. 14 hhv. 14 A i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen ved specialundervisning for voksne Der er hermed desuden afregnet for FKKA-tillægget (gælder kun Protokollat 2 gruppen). Stk. 2 Begyndelsesløntrinnet (under 4 års anciennitet) tillægges yderligere 2 løntrin for læreruddannede lærere, lærere på UUC Maglemosen samt pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). Stk. 3 Tjenestemandsansatte lærere, som ved aftaleindgåelsen i 2009 har mere end tre løntrin ud over grundlønnen, bevarer disse løntrin i pensionsmæssig sammenhæng. Der indbetales ikke pensionsbidrag af værdien af det yderligere løntrin, jf. 2, stk. 1, og 7, stk Særligt tillæg Stk. 1 Der ydes et årligt tillæg på kr. til alle læreruddannede lærere, som ikke får tillæg iht. overenskomstens 5, stk. 3 hhv. 5, stk. 13 (kvalifikationsløn). Stk. 2 Der ydes et årligt tillæg på kr. til alle læreruddannede lærere og lærere på UUC Maglemosen, som får tillæg iht. overenskomstens 5, stk. 3 hhv. 5, stk. 13 (kvalifikationsløn). Stk. 3 Der ydes et årligt tillæg på 6129 kr. til alle pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). 11

12 4 Undervisningstillæg Undervisningstillæg, svarende til tillægget for undervisning timer iht. 5, stk. 2a i overenskomsten, hæves med 4,13 kr. fra og med den 300. undervisningstime for ansatte på ny løn og hæves med 1,52 kr. fra og med den 300. undervisningstime for ansatte på anciennitetsløn. 5 Specialklassetillæg Tillægget iht. 5, stk. 8 i overenskomsten hæves med 3,58 kr. 6 Specialundervisningstillæg Tillæg iht. 5, stk. 9, 10 og 11 i overenskomsten hæves med 2,86 kr. 7 Skolebibliotekarerne Skolebibliotekarernes åbningstimer sidestilles lønmæssigt fuldt ud med lærernes undervisningstimer. Åbningstimerne er de tidsrum, hvor skolebibliotekaren indgår i aktiviteter med elever. Der ydes undervisningstillæg for åbningstimerne efter 4 i nærværende lønaftale. 8 Fællespuljelærere Til fællespuljelærerne ydes et årligt tillæg på kr. på grund af arbejdets særlige karakter (funktionsløn). 9 Koordineringstillæg I henhold til tidligere aftale ydes lærere med funktioner beskrevet i daværende bilag 1 (de 37 koordinerende funktioner) følgende udfasning af koordineringstillægget: Der ydes et årligt personligt tillæg på 2.711,36 kr. i perioden Der ydes et årligt personligt tillæg på 1,311,36 kr. i perioden Herefter bortfalder tillægget. 12

13 10 TR og FTR Denne erstatter Aftale om funktionsløn for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanten og suppleanten for tillidsrepræsentanten på lærerområdet á 1. april 2008, så længe nærværende aftale er gældende. Stk. 1 Tillidsrepræsentanter ydes et årligt tillæg på 7000 kr. + 27,25 kr. pr. funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn). Såfremt hvervet som tillidsrepræsentant måtte medføre en lønnedgang, kompenseres der lønmæssigt for dette. Lærere på personlig ordning er undtaget ovenstående, men ydes et tillæg på 7,25 kr. pr funktionstime. Stk. 2 Arbejdsmiljørepræsentanter ydes et tillæg på 27,25 kr. pr. funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn) Lærere på personlig ordning er undtaget ovenstående, men ydes et tillæg på 7,25 kr. pr funktionstime. Stk. 3 Fællestillidsrepræsentanten ydes et årligt tillæg på kr. Suppleanten for fællestillidsrepræsentanten ydes et årligt tillæg på kr. 11 Uddannelsestillæg Til lærere, der har gennemgået cand.pæd.- og/eller PD-uddannelsen, ydes et årligt tillæg på kr. (kvalifikationsløn). 12 Lønforhold Stk. 1 Al løn udbetales månedsvis. Stk. 2 Timelønnede er ikke omfattet af bestemmelserne i 2-6. I stedet ydes til uddannede timelønnede lærere et tillæg på 6,00 kr. pr. time og til ikke-uddannede timelønnede lærere ydes et tillæg på 3,00 kr. pr. time 13 Pension Stk. 1 Alle løndele er pensionsgivende for overenskomstansatte. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele på lærerens løntrin og fuldt ud af tillæg ud over løntrinnet. Overenskomstens bestemmelser om pensionsindbetaling mv. er gældende. Stk. 2 Tjenestemænd pensioneres fra deres løntrin. Der indbetales pension som for overenskomstansatte af tillæg ud over løntrinnet, herunder værdien af det yderligere løntrin iht. 2, med undtagelse af følgende tillæg, som i henhold til centrale aftaler er ikkepensionsgivende for tjenestemænd: 13

14 a. Undervisningstillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, 5, stk. 2A, hhv. Protokollat 2, 2, stk. 2A b. Tillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, Protokollat 2, 2, stk. 3, sidste punktum c. Tillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, Protokollat 2, 2, stk. 4, sidste punktum d. Tillæg ved børnespecialskoler iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk. 3, anden del (18,92 kr.) e. Specialklassetillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk. 8 f. Specialundervisningstillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk g. Akkordtillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 15, stk. 1A og 5, stk Økonomi og ikrafttræden mv. Stk. 1 Alle beløb er i niveau og følger den almindelige regulering. Stk. 2 Aftalen træder i kraft d og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 3 Eventuelle frigivne lønmidler for lærere og/eller børnehaveklasseledere gøres til genstand for en årlig forhandling mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. 14

15 Bilag 4 Enigheds- og hensigtserklæring Anvendte begreber Kasse 1: undervisningsopgaven Kasse 2: opgaver i tilknytning til undervisningen Kasse 3: andre opgaver Se bilag 5 for den detaljerede rubricering af kasse 2 og kasse 3. Lærerens råderum Der henvises til de indledende bemærkninger til A08. Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ledelsen og lærerne er løbende i dialog om mål og resultater af undervisningen, herunder drøftes opgaverne i tilknytning til undervisningen. Lærerens råderum udgøres af Kasse 1 og Kasse 2 som et hele. Skolen understøtter, at læreren planlægger sit arbejde inden for råderummet ud fra denne helhed. Mødeforberedelse for lærere med særlige opgaver For lærere med særlige opgaver eller funktioner tages der konkret stilling til mødeforberedelsen. Udarbejdelse af skriftlige udtalelser og lignende om elever Skriftlighed og dokumentation i forbindelse med elever skal have et omfang, så det ikke udhuler faktoren urimeligt. Det skal derfor drøftes og aftales lokalt, hvordan denne opgave håndteres mest hensigtsmæssigt, da der er store lokale forskelle på omfanget af opgaven. Inklusion og kompetenceudvikling Der er behov for en fælles målrettet indsats i forhold til inklusionsopgaven. Der skal i den forbindelse iværksættes initiativer og foregå en løbende kompetenceudvikling af lærerne for at styrke deres mulighed for at løfte opgaven. Indsatsen skal på den ene side være fælleskommunal, men skal på den anden side fokuseres lokalt, da udfordringen er meget forskellig på skolerne. Kompetenceudviklingen kan både foregå i direkte tilknytning til undervisningen, ved eksempelvis aktionslæringsforløb eller kollegial sparring og supervision, og som egentlige kursustilbud af kortere eller længere varighed. Det er samtidig afgørende, at der holdes fokus på, at gode resultater forankres, således at de opnåede kompetencer holdes ved lige og videreudvikles. 15

16 Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne I henhold til aftalens indledende bemærkninger om årets gang skal det lokalt drøftes og aftales, hvordan samarbejdet om elevernes undervisning mellem ledelse og medarbejdere formaliseres og styrkes. Der skal således blandt andet aftales en model for ledelsens samarbejde og sparring med de enkelte team. 16

17 Bilag 5 Rubricering af opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver Nedenstående rubricering af lærernes og børnehaveklasseledernes opgaver er udarbejdet i enighed mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. Der henvises i øvrigt til den centrale A08-aftale for lærere, 3, stk. 6. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Opgaver i tilknytning til undervisningen kasse 2 Undervisningsopgaven består af undervisning og de herunder nævnte opgaver i tilknytning til lærerens undervisning og varetages selvstændigt af læreren inden for de prioriteringer, mål og rammer, som fastsættes i samarbejde med ledelsen. Undervisningsopgaven omfatter den enkelte lærers undervisning og nogle af de opgaver, der umiddelbart knytter sig hertil. Forberedelse og efterbehandling af lærerens undervisning alene og sammen med andre. Forberedelse af de almindelige møder og mindre kurser. Samarbejde om alle forhold vedrørende undervisningen, elever og øvrige opgaver i relation til undervisningen med lærere, ledelse og andre faggrupper internt og eksternt, fx: o teammøder o teamsamtaler med ledelsen o møder om eleverne med vejledere, psykologer, pædagoger og andre faggrupper o overgangskonferencer og netværksmøder o nationale test og elevplaner Faglig ajourføring Elevsamtaler Elevpraktik, brobygning, introduktionsforløb (lærere) Brobygning til dagtilbud, introduktionsforløb (børnehaveklasseledere) Klargøring af undervisningen Tilfældige forlængelser af skoledagen Deltagelse i ekskursioner ud over skemalagt undervisning Opgaver mellem undervisningsopgaverne. Herunder: o tid før og efter undervisningen til tilsyn med eleverne o frokostpause og anden tid til rekreative formål til lærerne o afklaring af mindre konflikter mellem eleverne o besvarelse af telefoniske henvendelser på tjenestestedet o akutte situationer Børnehaveklasseledernes klasselærerfunktion 17

18 Andre opgaver kasse 3 Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Deltagelse i møder fælles for alle lærere. Herunder: o Pædagogisk Råd, skolemøder, lærermøder o. lign o pædagogiske dage, temadage o. lign o afdelingsmøder o. lign. o møder i forbindelse med skoleårets planlægning, fagfordelingsmøder o. lign. o personalemøder o. lign. Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Deltagelse i APV, lederevaluering, trivselsundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser o. lign. Tillidshverv, herunder: o TR, TRS, AMR o MED og AMO o skolebestyrelse Konkrete opgaver eller funktioner. Herunder: o alle opgaver i pædagogisk servicecenter o vejleder- og koordinerende funktioner o oplæg til skriftlige udtalelser på skolens vegne o opgaver i forbindelse med praktikstuderende o tilsynsopgaver o mødeleder for Pædagogisk Råd, lærermøder, skolemøder o. lign o SSP o elevrådskontaktopgaver o fagudvalgsmøder Deltagelse i udviklingsprojekter og tværgående netværk uden for egen skole. Skole/hjem-samarbejdet: skole/hjem-samtaler, forældremøder, informationsmøder o. lign Sociale og kulturelle arrangementer med og uden forældre: klassefester, dimission o. lign Administrative opgaver, fx skemalægning og vikardækning Deltagelse i møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed Klasselærerfunktionen for lærere Lejrskoler og skolerejser ud over den tid, der er fastlagt i grundskemaet Prøver og censur ud over den tid, der er fastlagt i grundskemaet Aldersreduktion Tid der medgår til kombinationsbeskæftigelse Afvikling af ferietimer Afvikling af merarbejde 18

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1.

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1. Lokalaftale Løn & arbejdstid Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2014 Udgave pr. 28-05-2014 1 Afgrænsning Aftalen

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Version: 06-04-2011 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Aftale om arbejdstid... 3 Bilag

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral Internt cirkulære Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 4. februar 2014 Cirkulære nr. 04022014 Emne: Administrationsgrundlag for Skolevæsenet Uddannelsesudvalgets værdi- og rammesætning Indledning: Uddannelsesudvalget

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2012-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Lokalaftale. Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune.

Lokalaftale. Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune. Lokalaftale Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune Skive Kommune Gældende fra den 1. august 2012 Indholdsfortegnelse GRUNDLAG FOR ARBEJDSTIDSAFTALEN

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Samarbejdsgrundlag på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Skoleåret 2015-2016 Indhold SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 ØVRIGE UNDERVISNINGSOMRÅDER

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere