Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler"

Transkript

1 Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1

2 Indledning Målet med aftalen - Arbejdstidsaftale 08 - er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Dét gør aftalen blandt andet ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave, og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse, og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen: Tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven, som skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Afskaffer bureaukratiet i planlægningen af arbejdet og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø, med løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed. Der er enighed om at styrke det løbende samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening og mellem skoleledelserne og tillidsrepræsentanterne, bl.a. ved at understøtte implementeringen af aftalen og aftale vilkår for arbejdets udførelse. Der henvises udover ovenstående til de indledende bemærkninger til A08 og til bilag 1 til Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008, afsnittet generelt. Årets gang på kommuneniveau Forud for skoleårets planlægning drøfter kommune og kreds emner af overordnet og tværgående interesse for skoleområdet, evt. med udgangspunkt i kvalitetsrapporten, fx: Folkeskolen som attraktiv arbejdsplads, herunder rekruttering og fastholdelse Kommunalbestyrelsens mål og rammer, herunder ressourcer for skolevæsenet, samt indsatsområder og handleplaner Årets gang på skoleniveau Planlægning på den enkelte skole bygger på gældende lovgivning og de kommunale skolepolitiske målsætninger, som danner rammen for den enkeltes skoles arbejde med mål og handleplaner. Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne/teamene om fagog opgavefordelingen om følgende: Dialog på skolen om den pædagogiske målsætning og opstilling af mål. Ledelsen fremlægger resurserammen for opgaveløsningen på skolen i forhold til skolens undervisningsmæssige forpligtelser. Herunder mulighederne for holddannelse, specialundervisning mv. Ledelsen, lærerne og børnehaveklasselederne drøfter samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen. Ledelsen beslutter i samarbejde med lærerkollegiet rammerne for teamsamarbejdet, herunder rammerne for det råderum teamene har for at tilrettelægge og planlægge deres arbejdsopgaver. Ledelsen prioriterer og vurderer opgaverne i samarbejde med lærerne/ børnehave-klasselederne. Ledelsen foretager i samarbejde med de ansatte fag- og opgavefordeling i forhold til timefordelingsplan og specialtildeling. 2

3 Ledelsen fastlægger i samarbejde med de ansatte principperne og rammerne for placering af undervisningen, og der udarbejdes et grundskema. Der udarbejdes en aktivitetskalender for skolen over skolens samlede aktiviteter. Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen drøftes. Årets gang på lærer/teamniveau Ledelsens drøftelse med lærer/team: Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret/normperioden, indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen, individuelt og i teamet. Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstiden i relation til målene for undervisningen. Gennem skoleåret drøfter ledelse og lærerteam mål og målopfyldelsen af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Inden planlægningen af det kommende skoleår Skolelederen og tillidsrepræsentanten samarbejder løbende om: Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Den samlede opgaveløsning evalueres, således at erfaringerne indgår i næste skoleårs planlægning. Opgaveoversigt Til hver lærer udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive undervisningsopgaver og andre opgaver, den enkelte lærer påtænkes at løse i det kommende skoleår. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, og maksimalt på 209 dage. Antallet af dage kan fraviges ved aftale mellem skoleledelse og tillidsrepræsentanten. Den daglige arbejdstid, herunder undervisningen, skal så vidt muligt være samlet, så lærerne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Elevernes skoledag, herunder pauser og frikvarterer, fastlægges under hensyn til, der i videst muligt omfang er sammenhæng i lærerprocesserne. Lokale uenigheder og uforudsete konsekvenser af aftalen Der er enighed om, at forhandlingsudvalget afgør lokale problemstillinger og fortolkninger af denne aftale. Formålet er at fremme implementeringen af aftalen og at skabe tryghed i brugen af den. 3

4 Feriens placering Ferien placeres med 4 uger i juli måned og en uge i uge 42. Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere med tjenestested på almenskoler (Egebjergskolen, Grantofteskolen, Hedegaardsskolen, Højagerskolen, Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole, Østerhøjskolen) samt skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser i Ballerup Kommune. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er som udgangspunkt gældende for skoleåret 2013/2014 og kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår, dog tidligst til 31. juli Aftalen omfatter følgende bilag: Bilag 1: Arbejdstid Bilag 2: Kommuneakkorder og -aftaler Bilag 3: Lønaftale Bilag 4: Enigheds- og hensigtserklæring Bilag 5: Rubricering af opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver Den / 2013 Ulla Blom Kristensen Ballerup Kommune Morten Refskov Ballerup Lærerforening 4

5 Bilag 1 Arbejdstid Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale (A08) for lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser ansat i Ballerup Kommune og med tjenestested på almenskolerne. Parterne har aftalt følgende: Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen A. For lærere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 4 til 1,1700 time(r) pr. undervisningstime. B. For nyuddannede lærere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 5, stk. 5, til 1,2579 time(r) pr. undervisningstime. C. For børnehaveklasseledere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen til 1,165 time(r) pr. undervisningstime. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til 770,7 timer. 5

6 Bilag 2 Kommuneakkorder og - aftaler Der er aftalt følgende kommuneakkorder: 1. Lejrskoler Lejrskoler er alle ture med overnatning. Den enkelte lærer beholder sit grundskema. Hertil lægges 7 timer på dage med grundskema og 14 timer pr. dag på øvrige dage. For lærere med få undervisningsopgaver kan der lokalt aftales et ekstra antal timer. 2. Deltagelse i kurser, studieture, konferencer og tjenesterejser Lærerens grundskema opretholdes, og tiden herfra modregnes i nedenstående. Pkt. 1 Ved læreres deltagelse i godkendte kurser uden overnatning afsættes som akkord summen af eventuel transporttid mv., eventuelle arbejdsfri perioder, planlagt kursustid samt eventuelle anden tjeneste på kursusdagen, der ikke i øvrigt fremgår af aktivitetsplanen. Pkt. 2 Ved læreres deltagelse i godkendte internatkurser, studieture, studierejser og andre tjenesterejser (herunder som led i det internationale samarbejde) bortset fra lejrskoler afsættes som en samlet akkord summen af: Tiden på ud- og hjemrejsedagene iht. pkt. 1, idet kursustid og øvrige programlagte opgaver sidestilles. Rejsetiden beregnes med højest 13 timer hver vej. 7,4 timer pr. dag uden rejse Transporttiden aftales på den enkelte skole mellem skoleledelse og TR. 3. Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanterne i sektorudvalgets underudvalg på arbejdsmiljøområdet tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Medlemmer af Hovedudvalget tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Deltagelse i kurser og underudvalg afregnes særskilt. 6

7 4. Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten tildeles tid i henhold til Aftale om TR-tid i forbindelse med indførelse af ny MED-aftale i Ballerup Kommune indgået mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening den 8. marts Ifølge aftalen tildeles den valgte tillidsrepræsentant på hver skole et grundtimetal på 184 årlige timer. Tillidsrepræsentanten ydes herudover 3 timer pr. medarbejder, tillidsrepræsentanten repræsenterer. 5. Børnekulturnetværkskoordinator Arbejdet består i at: skabe overblik over igangværende og gennemførte projekter vedrørende kultur for og med skoleelever. samle erfaringer fra projekterne herunder skolernes konkrete erfaringer med samarbejde med kunstnere, lokalrådet m.m. afholde 2 netværksmøder med skolernes børnekulturkoordinatorer være igangsætter i forhold til formidling af projekterne, f.eks. Børn i Ballerup og Aben holde sig ajour med udviklingen på området og udbygge kontakterne til kulturpersoner m.fl. udforske og formidle muligheder for partnerskab, medfinansiering, fondsfinansiering mv. af kulturprojekter på skolerne etablere en konference i Skoleforum for netværkets deltagere og øvrige interesserede Der afsættes 150 årlige timer som en akkord til en børnekulturnetværkskoordinator. Akkorden kan deles mellem 2 lærere med 75 årlige timer til hver. 6. Børnekulturkoordinator Der afsættes 20 årlige timer som en akkord til børnekulturkoordinatoren på den enkelte skole. Børnekulturkoordinatorens opgave er at: sætte kultur for, med og af elever på skolens dagsorden deltage i 2 årlige netværksmøder inkl. transport og ventetid samarbejde med netværkskoordinatoren om konkrete projekter og idéer på skolen formidle tilbud og forslag til børnekulturelle aktiviteter i bred forstand til lærere og elever på skolen 7. Prøver og censur Grundskemaet opretholdes på prøvedage. FSA bundne prøver Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Dansk Mundtlig 12 0,50 Skriftlig - 1,35 Matematik Mundtlig 12 0,65 Skriftlig 12 0,20 Engelsk Mundtlig 12 0,65 Fysik/kemi Mundtlig 12 0,65 7

8 FSA mundtlige udtræksprøver Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Tysk Mundtlig 12 0,50 Fransk Mundtlig 12 0,50 Historie Mundtlig 12 0,50 Samfundsfag Mundtlig 12 0,50 Kristendom Mundtlig 12 0,50 FSA frivillige prøver/ valgfag Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Håndarbejde Mundtlig 12 0,50 Sløjd Mundtlig 12 0,50 Hjemkundskab Mundtlig 12 0,50 FS10 Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Dansk Mundtlig + skriftlig 12 1,25 Matematik Mundtlig + skriftlig 12 1,25 Engelsk Mundtlig + skriftlig 12 0,85 Tysk/fransk Mundtlig + skriftlig 12 0,85 Fysik/kemi Mundtlig 12 0,65 Projektopgaven (9. kl.) + den obligatoriske selvvalgte opgave (10. kl.) Der afsættes 1 time pr. elev til den skriftlige udtalelse og karaktergivning. Censorvirksomhed ved mundtlige prøver, inkl. transporttid 20 timer pr. klasse/hold. Hvis prøven gennemføres over 2 dage tillægges 2 timer. Ved udtræksprøver kan censor vælge at få timerne udbetalt som overtid eller overført (med tillæg på 50 %) til det kommende skoleår. Ved beskikket censur tillægges desuden den konkrete rejsetid på udrejsedagen og hjemrejsedagen. Tilsyn ved skriftlige prøver Afregnes for den medgående tid. Censorvirksomhed ved skriftlige prøver Der afsættes 0,75 time pr. elev til retning og karaktergivning af skriftlige prøver i dansk og 0,5 time pr. elev til retning og karaktergivning af skriftlige prøver i fagene engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, kristendom. Den skriftlige prøve i geografi og biologi tilrettelægges som en digital afgangsprøve uden medvirken af censorer. Sygeprøver og censur 3 timer pr. elev, inklusive forberedelse og gennemførelse, dog minimum 6 timer. Censor 3 timer pr. elev + transporttid. 8

9 8. Pædagogisk Samråd Der afsættes en akkord på 15 timer pr. medlem til afholdelse af 5 møder á 3 timer inkl. transport. Herudover tillægges mødeleder for Pædagogisk Samråd 40 timer, som dækker deltagelse i og transport til kommunale udvalg/fora. 9. Skolen i samfundet Der afsættes en akkord på 60 timer inkl. evt. transport og ventetid til skolernes medlemmer af netværket Skolen i samfundet. Arbejdet består i udvikling af og deltagelse i kommunale undervisningsprojekter i klasse i samarbejde med lokalsamfundet og sammen med skolekonsulenten, herunder: Samarbejde med skolekonsulenten om konkrete projekter, - samt koordinering af skolens deltagelse heri, f.eks. First Lego League, adoptionsordninger, iværksætterprojekter, produktionsspil, landbrugssamarbejde m.fl. Samarbejde med UU-vejlederen At sætte samarbejdet med lokalsamfundet på den enkelte skoles dagsorden At bistå skolens ledelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne Deltage i ca. 7 årlige netværksmøder Deltagelse i afviklingen af First Lego League arrangementet 10. Deltagelse i Lego League Der afsættes en akkord på 10 timer til deltagelse i Lego League dagen på Ingeniørhøjskolen. 10. SSP-lærerne Der afsættes en akkord på 112 timer til SSP-kontaktlærerfunktionen inkl. evt. transport og ventetid. SSP-kontaktlærerfunktionen skal sikre det kriminalitetsforebyggende arbejde på den enkelte skole. Funktionen er målrettet SSP-samarbejdet på det generelle, det specifikke og det individorienterede niveau. Kontaktlærerne samarbejder med klasselærere, SSP-konsulenterne og skolens ledelse om at sikre den samlede SSPindsats på den enkelte skole. SSP-kontaktlærerne mødes i SSP-kontaktlærernetværket 4 gange årligt og deltager i et årligt SSPkontaktlærerkursus. 11. Skolebibliotekerne Skolebibliotekerne tilføres følgende minimumsressourceramme: Administrationstid: Grundtildeling på 200 timer + 4 timer pr. klasse over 20 Åbningstid: 20 timer pr. klasse. Herudover kan der lokalt tilføres yderligere ressourcer til eksempelvis DES-arbejdet. 9

10 Administrations- og åbningstiden udgør til sammen skolebibliotekarernes samlede professionelle råderum. Inden for dette råderum planlægger og tilrettelægger skolebibliotekarerne selvstændigt bibliotekets samlede virksomhed, herunder niveauet for åbningstiden, administrationstiden, teamsamarbejdet, materialeudvalg, individuel forberedelse, pausetid etc. Der kan i samarbejde mellem skolebibliotekarer og skolens ledelse udarbejdes et grundskema for bibliotekarernes arbejde. Udover ressourcerammen igangsættes et udviklingsprojekt med titlen Skolebiblioteket som (frem)tidens LæringsCenter Hvad skal der til?. Udviklingsprojektet har til formål at undersøge, hvilke udfordringer, der skal tilgodeses i udviklingen af det optimale læringscenter og er således med til at danne baggrund for, hvordan læringscentrene/skolebibliotekerne fremadrettet skal organiseres i Ballerup. 10

11 Bilag 3 Lønaftale 1 Område Aftalen omfatter alle lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, og som arbejder efter A08. Børnehaveklasseledere sidestilles i denne aftale med lærere, med mindre andet fremgår. 2 Balleruptillæg Stk. 1 Der tillægges 3 kvalifikationsløntrin til alle læreruddannede lærere, lærere på UUC Maglemosen samt pædagoguddannede børnehaveklasseledere. Hertil lægges for overenskomstansatte og for tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere yderligere 1 funktionsløntrin og for tjenestemandsansatte lærere værdien af yderlige 1 løntrin (funktionsløn). Tillægget ydes for: rekruttering/fastholdelse, teamarbejde, herunder klasselærerfunktionen, kompensation for bortfald af arbejdstidsbestemte tillæg iht. 14 hhv. 14 A i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen ved specialundervisning for voksne Der er hermed desuden afregnet for FKKA-tillægget (gælder kun Protokollat 2 gruppen). Stk. 2 Begyndelsesløntrinnet (under 4 års anciennitet) tillægges yderligere 2 løntrin for læreruddannede lærere, lærere på UUC Maglemosen samt pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). Stk. 3 Tjenestemandsansatte lærere, som ved aftaleindgåelsen i 2009 har mere end tre løntrin ud over grundlønnen, bevarer disse løntrin i pensionsmæssig sammenhæng. Der indbetales ikke pensionsbidrag af værdien af det yderligere løntrin, jf. 2, stk. 1, og 7, stk Særligt tillæg Stk. 1 Der ydes et årligt tillæg på kr. til alle læreruddannede lærere, som ikke får tillæg iht. overenskomstens 5, stk. 3 hhv. 5, stk. 13 (kvalifikationsløn). Stk. 2 Der ydes et årligt tillæg på kr. til alle læreruddannede lærere og lærere på UUC Maglemosen, som får tillæg iht. overenskomstens 5, stk. 3 hhv. 5, stk. 13 (kvalifikationsløn). Stk. 3 Der ydes et årligt tillæg på 6129 kr. til alle pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). 11

12 4 Undervisningstillæg Undervisningstillæg, svarende til tillægget for undervisning timer iht. 5, stk. 2a i overenskomsten, hæves med 4,13 kr. fra og med den 300. undervisningstime for ansatte på ny løn og hæves med 1,52 kr. fra og med den 300. undervisningstime for ansatte på anciennitetsløn. 5 Specialklassetillæg Tillægget iht. 5, stk. 8 i overenskomsten hæves med 3,58 kr. 6 Specialundervisningstillæg Tillæg iht. 5, stk. 9, 10 og 11 i overenskomsten hæves med 2,86 kr. 7 Skolebibliotekarerne Skolebibliotekarernes åbningstimer sidestilles lønmæssigt fuldt ud med lærernes undervisningstimer. Åbningstimerne er de tidsrum, hvor skolebibliotekaren indgår i aktiviteter med elever. Der ydes undervisningstillæg for åbningstimerne efter 4 i nærværende lønaftale. 8 Fællespuljelærere Til fællespuljelærerne ydes et årligt tillæg på kr. på grund af arbejdets særlige karakter (funktionsløn). 9 Koordineringstillæg I henhold til tidligere aftale ydes lærere med funktioner beskrevet i daværende bilag 1 (de 37 koordinerende funktioner) følgende udfasning af koordineringstillægget: Der ydes et årligt personligt tillæg på 2.711,36 kr. i perioden Der ydes et årligt personligt tillæg på 1,311,36 kr. i perioden Herefter bortfalder tillægget. 12

13 10 TR og FTR Denne erstatter Aftale om funktionsløn for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanten og suppleanten for tillidsrepræsentanten på lærerområdet á 1. april 2008, så længe nærværende aftale er gældende. Stk. 1 Tillidsrepræsentanter ydes et årligt tillæg på 7000 kr. + 27,25 kr. pr. funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn). Såfremt hvervet som tillidsrepræsentant måtte medføre en lønnedgang, kompenseres der lønmæssigt for dette. Lærere på personlig ordning er undtaget ovenstående, men ydes et tillæg på 7,25 kr. pr funktionstime. Stk. 2 Arbejdsmiljørepræsentanter ydes et tillæg på 27,25 kr. pr. funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn) Lærere på personlig ordning er undtaget ovenstående, men ydes et tillæg på 7,25 kr. pr funktionstime. Stk. 3 Fællestillidsrepræsentanten ydes et årligt tillæg på kr. Suppleanten for fællestillidsrepræsentanten ydes et årligt tillæg på kr. 11 Uddannelsestillæg Til lærere, der har gennemgået cand.pæd.- og/eller PD-uddannelsen, ydes et årligt tillæg på kr. (kvalifikationsløn). 12 Lønforhold Stk. 1 Al løn udbetales månedsvis. Stk. 2 Timelønnede er ikke omfattet af bestemmelserne i 2-6. I stedet ydes til uddannede timelønnede lærere et tillæg på 6,00 kr. pr. time og til ikke-uddannede timelønnede lærere ydes et tillæg på 3,00 kr. pr. time 13 Pension Stk. 1 Alle løndele er pensionsgivende for overenskomstansatte. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele på lærerens løntrin og fuldt ud af tillæg ud over løntrinnet. Overenskomstens bestemmelser om pensionsindbetaling mv. er gældende. Stk. 2 Tjenestemænd pensioneres fra deres løntrin. Der indbetales pension som for overenskomstansatte af tillæg ud over løntrinnet, herunder værdien af det yderligere løntrin iht. 2, med undtagelse af følgende tillæg, som i henhold til centrale aftaler er ikkepensionsgivende for tjenestemænd: 13

14 a. Undervisningstillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, 5, stk. 2A, hhv. Protokollat 2, 2, stk. 2A b. Tillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, Protokollat 2, 2, stk. 3, sidste punktum c. Tillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, Protokollat 2, 2, stk. 4, sidste punktum d. Tillæg ved børnespecialskoler iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk. 3, anden del (18,92 kr.) e. Specialklassetillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk. 8 f. Specialundervisningstillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk g. Akkordtillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 15, stk. 1A og 5, stk Økonomi og ikrafttræden mv. Stk. 1 Alle beløb er i niveau og følger den almindelige regulering. Stk. 2 Aftalen træder i kraft d og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 3 Eventuelle frigivne lønmidler for lærere og/eller børnehaveklasseledere gøres til genstand for en årlig forhandling mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. 14

15 Bilag 4 Enigheds- og hensigtserklæring Anvendte begreber Kasse 1: undervisningsopgaven Kasse 2: opgaver i tilknytning til undervisningen Kasse 3: andre opgaver Se bilag 5 for den detaljerede rubricering af kasse 2 og kasse 3. Lærerens råderum Der henvises til de indledende bemærkninger til A08. Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ledelsen og lærerne er løbende i dialog om mål og resultater af undervisningen, herunder drøftes opgaverne i tilknytning til undervisningen. Lærerens råderum udgøres af Kasse 1 og Kasse 2 som et hele. Skolen understøtter, at læreren planlægger sit arbejde inden for råderummet ud fra denne helhed. Mødeforberedelse for lærere med særlige opgaver For lærere med særlige opgaver eller funktioner tages der konkret stilling til mødeforberedelsen. Udarbejdelse af skriftlige udtalelser og lignende om elever Skriftlighed og dokumentation i forbindelse med elever skal have et omfang, så det ikke udhuler faktoren urimeligt. Det skal derfor drøftes og aftales lokalt, hvordan denne opgave håndteres mest hensigtsmæssigt, da der er store lokale forskelle på omfanget af opgaven. Inklusion og kompetenceudvikling Der er behov for en fælles målrettet indsats i forhold til inklusionsopgaven. Der skal i den forbindelse iværksættes initiativer og foregå en løbende kompetenceudvikling af lærerne for at styrke deres mulighed for at løfte opgaven. Indsatsen skal på den ene side være fælleskommunal, men skal på den anden side fokuseres lokalt, da udfordringen er meget forskellig på skolerne. Kompetenceudviklingen kan både foregå i direkte tilknytning til undervisningen, ved eksempelvis aktionslæringsforløb eller kollegial sparring og supervision, og som egentlige kursustilbud af kortere eller længere varighed. Det er samtidig afgørende, at der holdes fokus på, at gode resultater forankres, således at de opnåede kompetencer holdes ved lige og videreudvikles. 15

16 Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne I henhold til aftalens indledende bemærkninger om årets gang skal det lokalt drøftes og aftales, hvordan samarbejdet om elevernes undervisning mellem ledelse og medarbejdere formaliseres og styrkes. Der skal således blandt andet aftales en model for ledelsens samarbejde og sparring med de enkelte team. 16

17 Bilag 5 Rubricering af opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver Nedenstående rubricering af lærernes og børnehaveklasseledernes opgaver er udarbejdet i enighed mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. Der henvises i øvrigt til den centrale A08-aftale for lærere, 3, stk. 6. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Opgaver i tilknytning til undervisningen kasse 2 Undervisningsopgaven består af undervisning og de herunder nævnte opgaver i tilknytning til lærerens undervisning og varetages selvstændigt af læreren inden for de prioriteringer, mål og rammer, som fastsættes i samarbejde med ledelsen. Undervisningsopgaven omfatter den enkelte lærers undervisning og nogle af de opgaver, der umiddelbart knytter sig hertil. Forberedelse og efterbehandling af lærerens undervisning alene og sammen med andre. Forberedelse af de almindelige møder og mindre kurser. Samarbejde om alle forhold vedrørende undervisningen, elever og øvrige opgaver i relation til undervisningen med lærere, ledelse og andre faggrupper internt og eksternt, fx: o teammøder o teamsamtaler med ledelsen o møder om eleverne med vejledere, psykologer, pædagoger og andre faggrupper o overgangskonferencer og netværksmøder o nationale test og elevplaner Faglig ajourføring Elevsamtaler Elevpraktik, brobygning, introduktionsforløb (lærere) Brobygning til dagtilbud, introduktionsforløb (børnehaveklasseledere) Klargøring af undervisningen Tilfældige forlængelser af skoledagen Deltagelse i ekskursioner ud over skemalagt undervisning Opgaver mellem undervisningsopgaverne. Herunder: o tid før og efter undervisningen til tilsyn med eleverne o frokostpause og anden tid til rekreative formål til lærerne o afklaring af mindre konflikter mellem eleverne o besvarelse af telefoniske henvendelser på tjenestestedet o akutte situationer Børnehaveklasseledernes klasselærerfunktion 17

18 Andre opgaver kasse 3 Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Deltagelse i møder fælles for alle lærere. Herunder: o Pædagogisk Råd, skolemøder, lærermøder o. lign o pædagogiske dage, temadage o. lign o afdelingsmøder o. lign. o møder i forbindelse med skoleårets planlægning, fagfordelingsmøder o. lign. o personalemøder o. lign. Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Deltagelse i APV, lederevaluering, trivselsundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser o. lign. Tillidshverv, herunder: o TR, TRS, AMR o MED og AMO o skolebestyrelse Konkrete opgaver eller funktioner. Herunder: o alle opgaver i pædagogisk servicecenter o vejleder- og koordinerende funktioner o oplæg til skriftlige udtalelser på skolens vegne o opgaver i forbindelse med praktikstuderende o tilsynsopgaver o mødeleder for Pædagogisk Råd, lærermøder, skolemøder o. lign o SSP o elevrådskontaktopgaver o fagudvalgsmøder Deltagelse i udviklingsprojekter og tværgående netværk uden for egen skole. Skole/hjem-samarbejdet: skole/hjem-samtaler, forældremøder, informationsmøder o. lign Sociale og kulturelle arrangementer med og uden forældre: klassefester, dimission o. lign Administrative opgaver, fx skemalægning og vikardækning Deltagelse i møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed Klasselærerfunktionen for lærere Lejrskoler og skolerejser ud over den tid, der er fastlagt i grundskemaet Prøver og censur ud over den tid, der er fastlagt i grundskemaet Aldersreduktion Tid der medgår til kombinationsbeskæftigelse Afvikling af ferietimer Afvikling af merarbejde 18

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere