Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler"

Transkript

1 Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1

2 Indledning Målet med aftalen - Arbejdstidsaftale 08 - er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Dét gør aftalen blandt andet ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave, og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse, og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen: Tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven, som skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Afskaffer bureaukratiet i planlægningen af arbejdet og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø, med løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed. Der er enighed om at styrke det løbende samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening og mellem skoleledelserne og tillidsrepræsentanterne, bl.a. ved at understøtte implementeringen af aftalen og aftale vilkår for arbejdets udførelse. Der henvises udover ovenstående til de indledende bemærkninger til A08 og til bilag 1 til Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008, afsnittet generelt. Årets gang på kommuneniveau Forud for skoleårets planlægning drøfter kommune og kreds emner af overordnet og tværgående interesse for skoleområdet, evt. med udgangspunkt i kvalitetsrapporten, fx: Folkeskolen som attraktiv arbejdsplads, herunder rekruttering og fastholdelse Kommunalbestyrelsens mål og rammer, herunder ressourcer for skolevæsenet, samt indsatsområder og handleplaner Årets gang på skoleniveau Planlægning på den enkelte skole bygger på gældende lovgivning og de kommunale skolepolitiske målsætninger, som danner rammen for den enkeltes skoles arbejde med mål og handleplaner. Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne/teamene om fagog opgavefordelingen om følgende: Dialog på skolen om den pædagogiske målsætning og opstilling af mål. Ledelsen fremlægger resurserammen for opgaveløsningen på skolen i forhold til skolens undervisningsmæssige forpligtelser. Herunder mulighederne for holddannelse, specialundervisning mv. Ledelsen, lærerne og børnehaveklasselederne drøfter samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen. Ledelsen beslutter i samarbejde med lærerkollegiet rammerne for teamsamarbejdet, herunder rammerne for det råderum teamene har for at tilrettelægge og planlægge deres arbejdsopgaver. Ledelsen prioriterer og vurderer opgaverne i samarbejde med lærerne/ børnehave-klasselederne. Ledelsen foretager i samarbejde med de ansatte fag- og opgavefordeling i forhold til timefordelingsplan og specialtildeling. 2

3 Ledelsen fastlægger i samarbejde med de ansatte principperne og rammerne for placering af undervisningen, og der udarbejdes et grundskema. Der udarbejdes en aktivitetskalender for skolen over skolens samlede aktiviteter. Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen drøftes. Årets gang på lærer/teamniveau Ledelsens drøftelse med lærer/team: Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret/normperioden, indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen, individuelt og i teamet. Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstiden i relation til målene for undervisningen. Gennem skoleåret drøfter ledelse og lærerteam mål og målopfyldelsen af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Inden planlægningen af det kommende skoleår Skolelederen og tillidsrepræsentanten samarbejder løbende om: Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Den samlede opgaveløsning evalueres, således at erfaringerne indgår i næste skoleårs planlægning. Opgaveoversigt Til hver lærer udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive undervisningsopgaver og andre opgaver, den enkelte lærer påtænkes at løse i det kommende skoleår. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, og maksimalt på 209 dage. Antallet af dage kan fraviges ved aftale mellem skoleledelse og tillidsrepræsentanten. Den daglige arbejdstid, herunder undervisningen, skal så vidt muligt være samlet, så lærerne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Elevernes skoledag, herunder pauser og frikvarterer, fastlægges under hensyn til, der i videst muligt omfang er sammenhæng i lærerprocesserne. Lokale uenigheder og uforudsete konsekvenser af aftalen Der er enighed om, at forhandlingsudvalget afgør lokale problemstillinger og fortolkninger af denne aftale. Formålet er at fremme implementeringen af aftalen og at skabe tryghed i brugen af den. 3

4 Feriens placering Ferien placeres med 4 uger i juli måned og en uge i uge 42. Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere med tjenestested på almenskoler (Egebjergskolen, Grantofteskolen, Hedegaardsskolen, Højagerskolen, Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole, Østerhøjskolen) samt skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser i Ballerup Kommune. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er som udgangspunkt gældende for skoleåret 2013/2014 og kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår, dog tidligst til 31. juli Aftalen omfatter følgende bilag: Bilag 1: Arbejdstid Bilag 2: Kommuneakkorder og -aftaler Bilag 3: Lønaftale Bilag 4: Enigheds- og hensigtserklæring Bilag 5: Rubricering af opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver Den / 2013 Ulla Blom Kristensen Ballerup Kommune Morten Refskov Ballerup Lærerforening 4

5 Bilag 1 Arbejdstid Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale (A08) for lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser ansat i Ballerup Kommune og med tjenestested på almenskolerne. Parterne har aftalt følgende: Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen A. For lærere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 4 til 1,1700 time(r) pr. undervisningstime. B. For nyuddannede lærere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 5, stk. 5, til 1,2579 time(r) pr. undervisningstime. C. For børnehaveklasseledere fastsættes omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen til 1,165 time(r) pr. undervisningstime. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til 770,7 timer. 5

6 Bilag 2 Kommuneakkorder og - aftaler Der er aftalt følgende kommuneakkorder: 1. Lejrskoler Lejrskoler er alle ture med overnatning. Den enkelte lærer beholder sit grundskema. Hertil lægges 7 timer på dage med grundskema og 14 timer pr. dag på øvrige dage. For lærere med få undervisningsopgaver kan der lokalt aftales et ekstra antal timer. 2. Deltagelse i kurser, studieture, konferencer og tjenesterejser Lærerens grundskema opretholdes, og tiden herfra modregnes i nedenstående. Pkt. 1 Ved læreres deltagelse i godkendte kurser uden overnatning afsættes som akkord summen af eventuel transporttid mv., eventuelle arbejdsfri perioder, planlagt kursustid samt eventuelle anden tjeneste på kursusdagen, der ikke i øvrigt fremgår af aktivitetsplanen. Pkt. 2 Ved læreres deltagelse i godkendte internatkurser, studieture, studierejser og andre tjenesterejser (herunder som led i det internationale samarbejde) bortset fra lejrskoler afsættes som en samlet akkord summen af: Tiden på ud- og hjemrejsedagene iht. pkt. 1, idet kursustid og øvrige programlagte opgaver sidestilles. Rejsetiden beregnes med højest 13 timer hver vej. 7,4 timer pr. dag uden rejse Transporttiden aftales på den enkelte skole mellem skoleledelse og TR. 3. Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanter på skolerne tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanterne i sektorudvalgets underudvalg på arbejdsmiljøområdet tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Medlemmer af Hovedudvalget tildeles hver 67 timer som en akkord til arbejdet. Deltagelse i kurser og underudvalg afregnes særskilt. 6

7 4. Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten tildeles tid i henhold til Aftale om TR-tid i forbindelse med indførelse af ny MED-aftale i Ballerup Kommune indgået mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening den 8. marts Ifølge aftalen tildeles den valgte tillidsrepræsentant på hver skole et grundtimetal på 184 årlige timer. Tillidsrepræsentanten ydes herudover 3 timer pr. medarbejder, tillidsrepræsentanten repræsenterer. 5. Børnekulturnetværkskoordinator Arbejdet består i at: skabe overblik over igangværende og gennemførte projekter vedrørende kultur for og med skoleelever. samle erfaringer fra projekterne herunder skolernes konkrete erfaringer med samarbejde med kunstnere, lokalrådet m.m. afholde 2 netværksmøder med skolernes børnekulturkoordinatorer være igangsætter i forhold til formidling af projekterne, f.eks. Børn i Ballerup og Aben holde sig ajour med udviklingen på området og udbygge kontakterne til kulturpersoner m.fl. udforske og formidle muligheder for partnerskab, medfinansiering, fondsfinansiering mv. af kulturprojekter på skolerne etablere en konference i Skoleforum for netværkets deltagere og øvrige interesserede Der afsættes 150 årlige timer som en akkord til en børnekulturnetværkskoordinator. Akkorden kan deles mellem 2 lærere med 75 årlige timer til hver. 6. Børnekulturkoordinator Der afsættes 20 årlige timer som en akkord til børnekulturkoordinatoren på den enkelte skole. Børnekulturkoordinatorens opgave er at: sætte kultur for, med og af elever på skolens dagsorden deltage i 2 årlige netværksmøder inkl. transport og ventetid samarbejde med netværkskoordinatoren om konkrete projekter og idéer på skolen formidle tilbud og forslag til børnekulturelle aktiviteter i bred forstand til lærere og elever på skolen 7. Prøver og censur Grundskemaet opretholdes på prøvedage. FSA bundne prøver Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Dansk Mundtlig 12 0,50 Skriftlig - 1,35 Matematik Mundtlig 12 0,65 Skriftlig 12 0,20 Engelsk Mundtlig 12 0,65 Fysik/kemi Mundtlig 12 0,65 7

8 FSA mundtlige udtræksprøver Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Tysk Mundtlig 12 0,50 Fransk Mundtlig 12 0,50 Historie Mundtlig 12 0,50 Samfundsfag Mundtlig 12 0,50 Kristendom Mundtlig 12 0,50 FSA frivillige prøver/ valgfag Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Håndarbejde Mundtlig 12 0,50 Sløjd Mundtlig 12 0,50 Hjemkundskab Mundtlig 12 0,50 FS10 Fag Disciplin Grundtimetal Tillæg pr. elev Dansk Mundtlig + skriftlig 12 1,25 Matematik Mundtlig + skriftlig 12 1,25 Engelsk Mundtlig + skriftlig 12 0,85 Tysk/fransk Mundtlig + skriftlig 12 0,85 Fysik/kemi Mundtlig 12 0,65 Projektopgaven (9. kl.) + den obligatoriske selvvalgte opgave (10. kl.) Der afsættes 1 time pr. elev til den skriftlige udtalelse og karaktergivning. Censorvirksomhed ved mundtlige prøver, inkl. transporttid 20 timer pr. klasse/hold. Hvis prøven gennemføres over 2 dage tillægges 2 timer. Ved udtræksprøver kan censor vælge at få timerne udbetalt som overtid eller overført (med tillæg på 50 %) til det kommende skoleår. Ved beskikket censur tillægges desuden den konkrete rejsetid på udrejsedagen og hjemrejsedagen. Tilsyn ved skriftlige prøver Afregnes for den medgående tid. Censorvirksomhed ved skriftlige prøver Der afsættes 0,75 time pr. elev til retning og karaktergivning af skriftlige prøver i dansk og 0,5 time pr. elev til retning og karaktergivning af skriftlige prøver i fagene engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, kristendom. Den skriftlige prøve i geografi og biologi tilrettelægges som en digital afgangsprøve uden medvirken af censorer. Sygeprøver og censur 3 timer pr. elev, inklusive forberedelse og gennemførelse, dog minimum 6 timer. Censor 3 timer pr. elev + transporttid. 8

9 8. Pædagogisk Samråd Der afsættes en akkord på 15 timer pr. medlem til afholdelse af 5 møder á 3 timer inkl. transport. Herudover tillægges mødeleder for Pædagogisk Samråd 40 timer, som dækker deltagelse i og transport til kommunale udvalg/fora. 9. Skolen i samfundet Der afsættes en akkord på 60 timer inkl. evt. transport og ventetid til skolernes medlemmer af netværket Skolen i samfundet. Arbejdet består i udvikling af og deltagelse i kommunale undervisningsprojekter i klasse i samarbejde med lokalsamfundet og sammen med skolekonsulenten, herunder: Samarbejde med skolekonsulenten om konkrete projekter, - samt koordinering af skolens deltagelse heri, f.eks. First Lego League, adoptionsordninger, iværksætterprojekter, produktionsspil, landbrugssamarbejde m.fl. Samarbejde med UU-vejlederen At sætte samarbejdet med lokalsamfundet på den enkelte skoles dagsorden At bistå skolens ledelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne Deltage i ca. 7 årlige netværksmøder Deltagelse i afviklingen af First Lego League arrangementet 10. Deltagelse i Lego League Der afsættes en akkord på 10 timer til deltagelse i Lego League dagen på Ingeniørhøjskolen. 10. SSP-lærerne Der afsættes en akkord på 112 timer til SSP-kontaktlærerfunktionen inkl. evt. transport og ventetid. SSP-kontaktlærerfunktionen skal sikre det kriminalitetsforebyggende arbejde på den enkelte skole. Funktionen er målrettet SSP-samarbejdet på det generelle, det specifikke og det individorienterede niveau. Kontaktlærerne samarbejder med klasselærere, SSP-konsulenterne og skolens ledelse om at sikre den samlede SSPindsats på den enkelte skole. SSP-kontaktlærerne mødes i SSP-kontaktlærernetværket 4 gange årligt og deltager i et årligt SSPkontaktlærerkursus. 11. Skolebibliotekerne Skolebibliotekerne tilføres følgende minimumsressourceramme: Administrationstid: Grundtildeling på 200 timer + 4 timer pr. klasse over 20 Åbningstid: 20 timer pr. klasse. Herudover kan der lokalt tilføres yderligere ressourcer til eksempelvis DES-arbejdet. 9

10 Administrations- og åbningstiden udgør til sammen skolebibliotekarernes samlede professionelle råderum. Inden for dette råderum planlægger og tilrettelægger skolebibliotekarerne selvstændigt bibliotekets samlede virksomhed, herunder niveauet for åbningstiden, administrationstiden, teamsamarbejdet, materialeudvalg, individuel forberedelse, pausetid etc. Der kan i samarbejde mellem skolebibliotekarer og skolens ledelse udarbejdes et grundskema for bibliotekarernes arbejde. Udover ressourcerammen igangsættes et udviklingsprojekt med titlen Skolebiblioteket som (frem)tidens LæringsCenter Hvad skal der til?. Udviklingsprojektet har til formål at undersøge, hvilke udfordringer, der skal tilgodeses i udviklingen af det optimale læringscenter og er således med til at danne baggrund for, hvordan læringscentrene/skolebibliotekerne fremadrettet skal organiseres i Ballerup. 10

11 Bilag 3 Lønaftale 1 Område Aftalen omfatter alle lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, og som arbejder efter A08. Børnehaveklasseledere sidestilles i denne aftale med lærere, med mindre andet fremgår. 2 Balleruptillæg Stk. 1 Der tillægges 3 kvalifikationsløntrin til alle læreruddannede lærere, lærere på UUC Maglemosen samt pædagoguddannede børnehaveklasseledere. Hertil lægges for overenskomstansatte og for tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere yderligere 1 funktionsløntrin og for tjenestemandsansatte lærere værdien af yderlige 1 løntrin (funktionsløn). Tillægget ydes for: rekruttering/fastholdelse, teamarbejde, herunder klasselærerfunktionen, kompensation for bortfald af arbejdstidsbestemte tillæg iht. 14 hhv. 14 A i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen ved specialundervisning for voksne Der er hermed desuden afregnet for FKKA-tillægget (gælder kun Protokollat 2 gruppen). Stk. 2 Begyndelsesløntrinnet (under 4 års anciennitet) tillægges yderligere 2 løntrin for læreruddannede lærere, lærere på UUC Maglemosen samt pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). Stk. 3 Tjenestemandsansatte lærere, som ved aftaleindgåelsen i 2009 har mere end tre løntrin ud over grundlønnen, bevarer disse løntrin i pensionsmæssig sammenhæng. Der indbetales ikke pensionsbidrag af værdien af det yderligere løntrin, jf. 2, stk. 1, og 7, stk Særligt tillæg Stk. 1 Der ydes et årligt tillæg på kr. til alle læreruddannede lærere, som ikke får tillæg iht. overenskomstens 5, stk. 3 hhv. 5, stk. 13 (kvalifikationsløn). Stk. 2 Der ydes et årligt tillæg på kr. til alle læreruddannede lærere og lærere på UUC Maglemosen, som får tillæg iht. overenskomstens 5, stk. 3 hhv. 5, stk. 13 (kvalifikationsløn). Stk. 3 Der ydes et årligt tillæg på 6129 kr. til alle pædagoguddannede børnehaveklasseledere (kvalifikationsløn). 11

12 4 Undervisningstillæg Undervisningstillæg, svarende til tillægget for undervisning timer iht. 5, stk. 2a i overenskomsten, hæves med 4,13 kr. fra og med den 300. undervisningstime for ansatte på ny løn og hæves med 1,52 kr. fra og med den 300. undervisningstime for ansatte på anciennitetsløn. 5 Specialklassetillæg Tillægget iht. 5, stk. 8 i overenskomsten hæves med 3,58 kr. 6 Specialundervisningstillæg Tillæg iht. 5, stk. 9, 10 og 11 i overenskomsten hæves med 2,86 kr. 7 Skolebibliotekarerne Skolebibliotekarernes åbningstimer sidestilles lønmæssigt fuldt ud med lærernes undervisningstimer. Åbningstimerne er de tidsrum, hvor skolebibliotekaren indgår i aktiviteter med elever. Der ydes undervisningstillæg for åbningstimerne efter 4 i nærværende lønaftale. 8 Fællespuljelærere Til fællespuljelærerne ydes et årligt tillæg på kr. på grund af arbejdets særlige karakter (funktionsløn). 9 Koordineringstillæg I henhold til tidligere aftale ydes lærere med funktioner beskrevet i daværende bilag 1 (de 37 koordinerende funktioner) følgende udfasning af koordineringstillægget: Der ydes et årligt personligt tillæg på 2.711,36 kr. i perioden Der ydes et årligt personligt tillæg på 1,311,36 kr. i perioden Herefter bortfalder tillægget. 12

13 10 TR og FTR Denne erstatter Aftale om funktionsløn for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanten og suppleanten for tillidsrepræsentanten på lærerområdet á 1. april 2008, så længe nærværende aftale er gældende. Stk. 1 Tillidsrepræsentanter ydes et årligt tillæg på 7000 kr. + 27,25 kr. pr. funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn). Såfremt hvervet som tillidsrepræsentant måtte medføre en lønnedgang, kompenseres der lønmæssigt for dette. Lærere på personlig ordning er undtaget ovenstående, men ydes et tillæg på 7,25 kr. pr funktionstime. Stk. 2 Arbejdsmiljørepræsentanter ydes et tillæg på 27,25 kr. pr. funktionstime for at ligestille dem lønmæssigt med øvrige lærere (funktionsløn) Lærere på personlig ordning er undtaget ovenstående, men ydes et tillæg på 7,25 kr. pr funktionstime. Stk. 3 Fællestillidsrepræsentanten ydes et årligt tillæg på kr. Suppleanten for fællestillidsrepræsentanten ydes et årligt tillæg på kr. 11 Uddannelsestillæg Til lærere, der har gennemgået cand.pæd.- og/eller PD-uddannelsen, ydes et årligt tillæg på kr. (kvalifikationsløn). 12 Lønforhold Stk. 1 Al løn udbetales månedsvis. Stk. 2 Timelønnede er ikke omfattet af bestemmelserne i 2-6. I stedet ydes til uddannede timelønnede lærere et tillæg på 6,00 kr. pr. time og til ikke-uddannede timelønnede lærere ydes et tillæg på 3,00 kr. pr. time 13 Pension Stk. 1 Alle løndele er pensionsgivende for overenskomstansatte. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele på lærerens løntrin og fuldt ud af tillæg ud over løntrinnet. Overenskomstens bestemmelser om pensionsindbetaling mv. er gældende. Stk. 2 Tjenestemænd pensioneres fra deres løntrin. Der indbetales pension som for overenskomstansatte af tillæg ud over løntrinnet, herunder værdien af det yderligere løntrin iht. 2, med undtagelse af følgende tillæg, som i henhold til centrale aftaler er ikkepensionsgivende for tjenestemænd: 13

14 a. Undervisningstillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, 5, stk. 2A, hhv. Protokollat 2, 2, stk. 2A b. Tillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, Protokollat 2, 2, stk. 3, sidste punktum c. Tillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, Protokollat 2, 2, stk. 4, sidste punktum d. Tillæg ved børnespecialskoler iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk. 3, anden del (18,92 kr.) e. Specialklassetillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk. 8 f. Specialundervisningstillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 5, stk g. Akkordtillæg iht. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 15, stk. 1A og 5, stk Økonomi og ikrafttræden mv. Stk. 1 Alle beløb er i niveau og følger den almindelige regulering. Stk. 2 Aftalen træder i kraft d og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 3 Eventuelle frigivne lønmidler for lærere og/eller børnehaveklasseledere gøres til genstand for en årlig forhandling mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. 14

15 Bilag 4 Enigheds- og hensigtserklæring Anvendte begreber Kasse 1: undervisningsopgaven Kasse 2: opgaver i tilknytning til undervisningen Kasse 3: andre opgaver Se bilag 5 for den detaljerede rubricering af kasse 2 og kasse 3. Lærerens råderum Der henvises til de indledende bemærkninger til A08. Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ledelsen og lærerne er løbende i dialog om mål og resultater af undervisningen, herunder drøftes opgaverne i tilknytning til undervisningen. Lærerens råderum udgøres af Kasse 1 og Kasse 2 som et hele. Skolen understøtter, at læreren planlægger sit arbejde inden for råderummet ud fra denne helhed. Mødeforberedelse for lærere med særlige opgaver For lærere med særlige opgaver eller funktioner tages der konkret stilling til mødeforberedelsen. Udarbejdelse af skriftlige udtalelser og lignende om elever Skriftlighed og dokumentation i forbindelse med elever skal have et omfang, så det ikke udhuler faktoren urimeligt. Det skal derfor drøftes og aftales lokalt, hvordan denne opgave håndteres mest hensigtsmæssigt, da der er store lokale forskelle på omfanget af opgaven. Inklusion og kompetenceudvikling Der er behov for en fælles målrettet indsats i forhold til inklusionsopgaven. Der skal i den forbindelse iværksættes initiativer og foregå en løbende kompetenceudvikling af lærerne for at styrke deres mulighed for at løfte opgaven. Indsatsen skal på den ene side være fælleskommunal, men skal på den anden side fokuseres lokalt, da udfordringen er meget forskellig på skolerne. Kompetenceudviklingen kan både foregå i direkte tilknytning til undervisningen, ved eksempelvis aktionslæringsforløb eller kollegial sparring og supervision, og som egentlige kursustilbud af kortere eller længere varighed. Det er samtidig afgørende, at der holdes fokus på, at gode resultater forankres, således at de opnåede kompetencer holdes ved lige og videreudvikles. 15

16 Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne I henhold til aftalens indledende bemærkninger om årets gang skal det lokalt drøftes og aftales, hvordan samarbejdet om elevernes undervisning mellem ledelse og medarbejdere formaliseres og styrkes. Der skal således blandt andet aftales en model for ledelsens samarbejde og sparring med de enkelte team. 16

17 Bilag 5 Rubricering af opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver Nedenstående rubricering af lærernes og børnehaveklasseledernes opgaver er udarbejdet i enighed mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. Der henvises i øvrigt til den centrale A08-aftale for lærere, 3, stk. 6. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Opgaver i tilknytning til undervisningen kasse 2 Undervisningsopgaven består af undervisning og de herunder nævnte opgaver i tilknytning til lærerens undervisning og varetages selvstændigt af læreren inden for de prioriteringer, mål og rammer, som fastsættes i samarbejde med ledelsen. Undervisningsopgaven omfatter den enkelte lærers undervisning og nogle af de opgaver, der umiddelbart knytter sig hertil. Forberedelse og efterbehandling af lærerens undervisning alene og sammen med andre. Forberedelse af de almindelige møder og mindre kurser. Samarbejde om alle forhold vedrørende undervisningen, elever og øvrige opgaver i relation til undervisningen med lærere, ledelse og andre faggrupper internt og eksternt, fx: o teammøder o teamsamtaler med ledelsen o møder om eleverne med vejledere, psykologer, pædagoger og andre faggrupper o overgangskonferencer og netværksmøder o nationale test og elevplaner Faglig ajourføring Elevsamtaler Elevpraktik, brobygning, introduktionsforløb (lærere) Brobygning til dagtilbud, introduktionsforløb (børnehaveklasseledere) Klargøring af undervisningen Tilfældige forlængelser af skoledagen Deltagelse i ekskursioner ud over skemalagt undervisning Opgaver mellem undervisningsopgaverne. Herunder: o tid før og efter undervisningen til tilsyn med eleverne o frokostpause og anden tid til rekreative formål til lærerne o afklaring af mindre konflikter mellem eleverne o besvarelse af telefoniske henvendelser på tjenestestedet o akutte situationer Børnehaveklasseledernes klasselærerfunktion 17

18 Andre opgaver kasse 3 Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Deltagelse i møder fælles for alle lærere. Herunder: o Pædagogisk Råd, skolemøder, lærermøder o. lign o pædagogiske dage, temadage o. lign o afdelingsmøder o. lign. o møder i forbindelse med skoleårets planlægning, fagfordelingsmøder o. lign. o personalemøder o. lign. Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Deltagelse i APV, lederevaluering, trivselsundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser o. lign. Tillidshverv, herunder: o TR, TRS, AMR o MED og AMO o skolebestyrelse Konkrete opgaver eller funktioner. Herunder: o alle opgaver i pædagogisk servicecenter o vejleder- og koordinerende funktioner o oplæg til skriftlige udtalelser på skolens vegne o opgaver i forbindelse med praktikstuderende o tilsynsopgaver o mødeleder for Pædagogisk Råd, lærermøder, skolemøder o. lign o SSP o elevrådskontaktopgaver o fagudvalgsmøder Deltagelse i udviklingsprojekter og tværgående netværk uden for egen skole. Skole/hjem-samarbejdet: skole/hjem-samtaler, forældremøder, informationsmøder o. lign Sociale og kulturelle arrangementer med og uden forældre: klassefester, dimission o. lign Administrative opgaver, fx skemalægning og vikardækning Deltagelse i møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed Klasselærerfunktionen for lærere Lejrskoler og skolerejser ud over den tid, der er fastlagt i grundskemaet Prøver og censur ud over den tid, der er fastlagt i grundskemaet Aldersreduktion Tid der medgår til kombinationsbeskæftigelse Afvikling af ferietimer Afvikling af merarbejde 18

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1.

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1. Lokalaftale Løn & arbejdstid Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2014 Udgave pr. 28-05-2014 1 Afgrænsning Aftalen

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Forberedelse 20 min * 48. 2.3 Mødeledernes deltagelse i Pædagogisk Samråd 7 møder + forberedelse og transport i alt 35 timer

Forberedelse 20 min * 48. 2.3 Mødeledernes deltagelse i Pædagogisk Samråd 7 møder + forberedelse og transport i alt 35 timer Bilag til Arbejdstidsaftalen 2008/09 1. Aftaler vedrørende arbejdstiden 1.1 Feriens placering, herunder 6. ferieuge Ferien placeres med 4 uger i juli måned + mandag, tirsdag og onsdag i uge 42. 6. ferieuge

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2016 1 Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4

Læs mere

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere SlliSSFn«AALBORG LÆRERFORENJNG Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere - udmøntning af bilag 4 til forhandiingsprotokollatet ved OK 15 1. Intiledning og skolens

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Side 1 Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet... 4 2. Generelle

Læs mere

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU På BUUs strategiseminar den 10.4.2014 har Rasmus Jarlov (C) bedt om et statusnotat om lokallønsaftale på lærerområdet, herunder

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen 08.02.2013 Indholdsfortegnelse 1 Deltagelse i kurser/transport... 3 2 Pædagogisk Service Center (PSC)... 4

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Version: 06-04-2011 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Aftale om arbejdstid... 3 Bilag

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Den 28. marts 2014 2013/0014135 Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Fælles forståelse mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 om: Opgaveløsning i Halsnæs Kommunes folkeskoler i skoleåret

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Velkommen til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Kontorchef Nanna Abildstrøm Forhandlingsleder Janne Vinderslev Chefkonsulent Søren Christiansen Program 1. Baggrund for lovindgrebet - forhandling

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere