Formål og opdeling. Varighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og opdeling. Varighed"

Transkript

1 BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende faglige udvalgs bestemmelse, jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Erhvervsuddannelsen Overfladebehandler] har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Produktion og håndværk 2. Reparation og vedligehold 3. Kvalitetskontrol og dokumentation 4. Arbejdsmiljø og miljø 5. Projekt og udviklingsarbejde 6. Kommunikation og samarbejde Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat i bekendtgørelsen for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1 Overfladebehandler, niveau [3] i den danske kvalifikationsramme for livslang læring og kan desuden afsluttes ned de i stk. 4 anførte specialer. Stk. 4 Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer (trin 2), niveau [4] i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. [Overfladebehandler - komponenter] 2. [Overfladebehandler - konstruktioner] Varighed 2. Uddannelsen varer fra [2] år og 6[ måneder til [3] år og 6[ måneder, inklusive grundforløbet, [hvoraf grundforløbets 2. del udgør [20] skoleuger].[ Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, [overfladebehandler] [2 ] år, hvoraf skoleundervisningen udgør [] uger fordelt på mindst 2 skoleperioder i hovedforløbet. Uddannelsens speciale[r] (trin 2) varer yderligere [1] år, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør [10] uger fordelt på [mindst 2] skoleperioder for specialet [overfladebehandler - komponenter] og [10] uger fordelt på [mindst 2] skoleperioder for specialet [overfladebehandler komponenter. Stk. 3 For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euvforløb), jf. 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, varer uddannelsens trin 1, [overfladebehandler] [2] år, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør [13 ] uger. Uddannelsens speciale[r] (trin 2) varer yderligere [1] år, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør [10] uger for specialet [overfladebehandler - komponenter] og [10] uger for specialet [overfladebehandler - konstruktioner]. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i [mindst 2] skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2. 1

2 BILAG 1 Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde følgende krav[, jf. dog stk. 2]: 1. Grundlæggende viden på følgende områder: a.... b.... c Færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: a.... b.... c Kompetence på grundlæggende niveau til at kunne: a.... b Gennemført følgende grundfag (niveau og evt. karakterkrav) eller have tilsvarende kompetencer: a.... b.... c Opnået kompetence svarende til de krav, der stilles til udstedelse af flg. certifikater: a.... b.... Kompetencer i hovedforløbet 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er: 1. arbejde miljø- og arbejdsmiljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder håndtere og bortskaffe affalds- og restprodukter sikkerheds- og miljømæssigt korrekt, 2. anvende sproglige færdigheder i både faglige og personlige kommunikative situationer inden for jobområdet samt anvende skriftlige instruktioner, specifikationer, datablade, standarder og manualer, samt informationsteknologi til faglig viden søgning, 3. indgå i projektorganiserede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer, og kan opnå kendskab til instruktions- og præsentationsteknik og instruere kollegaer inden for fagområdet, 4. arbejde kvalitetsbevidst og udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystem og produktionskutymer, samt være i stand til at udføre proceskontrol, kvalitetskontrol og udføre dokumentation på baggrund af kendskab til kvalitetssystemer, 5. udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder samt har kendskab til etablering og drift af egen virksomhed, 6. udvise forståelse for interne og eksterne kundekrav og kundebetjening, opnå kendskab til design og produktudvikling samt udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser, 2

3 BILAG 1 7. udføre kemisk og mekanisk forbehandling samt udføre metalliserings-, vådlakerings-, og pulverlakeringsopgaver under vejledning, 8. vælge malematerialer og vedligeholde udstyr, 9. udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktionsog markedsvilkår 10. udføre mekanisk forbehandling til en given kvalitet og ruhedsgrad selvstændigt og udføre metallisering til en given lagtykkelse, vådlakering samt anvende specialudstyr til forbehandling og vådlakering, 11. udføre opmåling, vælge og beregne malematerialeforbrug samt vælge procesudstyr til en given opgave, 12. etablere udearbejdsplads sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt korrekt, 13. foretage fejlfinding og systematisk vedligehold af procesudstyr, 14. udføre kemisk forbehandling selvstændigt, herunder udføre proceskontrol og kontrol og justering af badtilstand, pulver- og vådlakering såvel manuelt som automatisk til en specificeret lagtykkelse med avanceret procesudstyr,. vælge procesudstyr og malemateriale til en given opgave, 16. beregne malematerialeforbrug til en given opgave, samt medvirke ved optimering af produktionsprocesser og 17. foretage fejlfinding og systematisk vedligehold af procesudstyr. Stk. 2. For elever i: 1. Alle trin og specialer gælder målene i stk. 1, nr. [1-9], 2. specialet [Overfladebehandler] (trin 1) gælder desuden målene i stk. 1, nr. [xx og xx], 3. specialet Overfladebehandler -. komponenter (trin 2) gælder desuden målene i stk. 1, nr. [10-13], 4. specialet Overfladebehandler - konstruktioner] (trin 2) gælder desuden målene i stk. 1, nr. [14-17], og Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse og bestemmelser om merit er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Afsluttende prøve 6.. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, overfladebehandler, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemåle for trin 1. En trinprøve kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. Opgaverne i det praktiske projekt stilles af skolen. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. 3

4 BILAG 1 Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne overfladebehandler - komponenter/konstruktioner: Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialet tilrettelægges således: 1. For det i 1, stk. 4, nr. 1 nævnte speciale består svendeprøven af en praktisk og en skriftlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 2, overfladebehandler komponenter. Den praktiske prøve består af et praktisk orienteret projekt. Den skriftlige prøve består af en multiple choice test. I forbindelse med bedømmelsen af det praktisk orienterede projekt gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til ydereligere at demonstrere sin teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til gen gennemførte uddannelse. 2. For det i 1, stk. 4, nr. 2 nævnte speciale består svendeprøven af en praktisk og en skriftlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 2, overfladebehandler komponenter. Den praktiske prøve består af et praktisk orienteret projekt. Den skriftlige prøve består af en multiple choice test. I forbindelse med bedømmelsen af det praktisk orienterede projekt gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til ydereligere at demonstrere sin teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til gen gennemførte uddannelse. Stk. 4. Opgaverne til svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det praktiske orienterede projekt gennemføres inden for en varighed af op til klokketimer, fordelt på op til 5 dage. Den skriftlige prøve afholdes inden for uddannelsens sidste skoleperiode med en varighed af 2 klokketimer. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Prøven bedømmes af læreren og 2 censorer. Det er organisationerne med sæde i det faglige udvalg, der udpeger og afbeskikker censorer. Læreren og de to censorer meddeler eleven eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Skuemestrene deltager kun under prøvens bedømmelse. Stk. 5. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, overfladebehandler, skal prøven være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, skal hver af de i stk. 4 nævnte delprøver være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et vejet gennemsnit af delkaraktererne. Karakteren for den skriftlige prøve vægter 25 pct., mens karakteren for det praktisk orienterede projekt vægter 75%. Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning efter trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis. Ved afslutning efter uddannelsens specialer udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen] Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 20. Stk. 2. [Ministeriet formulerer ophævelses- og overgangsregler på dette sted] 4

5 BILAG 2 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal eleven samlet set have 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder, der udfører industriel overfladebehandling. De 2 års relevante erhvervserfaring skal være opnået inden for de seneste 5 år før indgåelse af uddannelsesaftale. Eleven skal som en del af den relevante erhvervserfaring have erhvervet sig det lovpligtige certifikat for arbejde med epoxy og isocyanater og tillige have erhvervet sig certifikater i førstehjælp niveau mellem efter Dansk Førstehjælps uddannelsesplaner samt certifikat i brandbekæmpelse efter Dansk Brand og sikringsinstituts retningslinjer Elever, der optages på uddannelsens trin 1, overfladebehandler, skal have arbejdet med følgende opgaver i minimum 2 år: Produktion Udført simple mekaniske forbehandlingsopgaver Foretaget stålsyn Metalliseret simple emner til en given lagtykkelse Udført kemisk forbehandling af simple emner Påføring af 1- og 2-komponente vådlakker på simple emner ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr Påføring af pulverlakker på simple emner ved hjælp af manuelt og automatisk udstyr Opbygget simple malingssystemer til opnåelse af korrosionsklasser Udført produktionsoptimering og procesoptimering i forbindelse med udførelse af forbehandlings- og overfladebehandlingsopgave Arbejdet under hensyntagen til sikkerheds- og arbejdsmiljøstandarder svarende til dem, som gælder ved industriel overfladebehandling Kvalitetskontrol og dokumentation Udført simpel kvalitetskontrol af kemiske forbehandlinger Udført simpel kvalitetskontrol af overfladebehandling med våd- og pulverlakker Udført digital dokumentation af overfladebehandling med våd- og pulverlakker i henhold til gældende standarder, instruktioner og systemer for kvalitet Fejlfinding og vedligehold Udført daglig rengøring og vedligehold af udstyr til påføring af våd- og pulverlakker Udført simpel fejlfinding på udstyr til påføring af våd- og pulverlakker Kommunikation og rapportering Udført faglig rapportering om produktionsforhold over for kolleger, ledelse, kunder og andre samarbejdspartnere på dansk 1

6 BILAG 2 Elever, der optages på uddannelsens trin 2, overfladebehandler, specialet komponenter, skal tillige have varetaget følgende jobfunktioner i minimim 1 år af perioden i virksomheder, der arbejder med industriel overfladebehandling af komponenter: Produktion Udført avancerede kemiske forbehandlingsopgaver Opbygget avancerede systemer til kemisk forbehandling Påføring af vådlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner Påføring af 1-komponente, 2-komponente og vandige malinger på komplicerede emner Påføring af pulverlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner Opbygget af avancerede malesystemer til våd- og pulverlakering af emner for opnåelse af korrosionsklasser Udført produktionsoptimering og procesoptimering ved hjælp af lean værktøjer i forbindelse med udførelse af opgaver inden for kemisk forbehandling, pulver og vådlakering Kvalitetskontrol og dokumentation Udført udvidet kvalitetskontrol af kemiske forbehandlinger Udført udvidet kvalitetskontrol af overfladebehandling med våd- og pulverlakker Fejlfinding og vedligehold Udført med daglig rengøring og vedligehold af udstyr til kemisk forbehandling Udført udvidet fejlfinding på udstyr til kemisk forbehandling Udført udvidet fejlfinding på udstyr til påføring af pulver- og vådlakker Elever, der optages på uddannelsens trin 2, overfladebehandler, specialet konstruktioner, skal tillige have varetaget følgende jobfunktioner i minimim 1 år af perioden i virksomheder, der arbejder med industriel overfladebehandling af konstruktioner: Produktion Udført avancerede mekaniske forbehandlingsopgaver Påføring af vådlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner Påføring af 1-komponente, 2-komponente og vandige malinger på komplicerede emner for opnåelse af korrosionsklasser Opbygget avancerede systemer til mekanisk forbehandling Opbygget avancerede malesystemer til vådlakering af komplicerede emner Etablering og drift af udearbejdsplads Kvalitetskontrol og dokumentation Udført udvidet kvalitetskontrol af mekaniske forbehandlinger Udført udvidet kvalitetskontrol af udført overfladebehandling med vådlakering Fejlfinding og vedligehold Udført daglig rengøring og vedligehold af udstyr til mekanisk forbehandling Udført fejlfinding på udstyr til mekanisk forbehandling Udført udvidet fejlfinding på udstyr til påføring af vådlakker 2

7 BILAG 4 København den 27.oktober 2014 Projektbeskrivelse: Analyse af udviklingstendenser i overfladebehandlingsindustrien og afledte kompetencebehov Formål: Projektet har til formål at afdække, om de nye udviklingstendenser inden for materialer og produktionsteknologier giver nye kompetencebehov i forhold til AMU målgruppen inden for overfladebehandlingsområdet, som beskrevet i FKB 2755 Overfladebehandling. Mål: Projektets mål er følgende: Beskrivelse af væsentlige udviklingstendenser i forhold til materialer og produktionsteknologi i relation til industriel overfladebehandling af komponenter og konstruktioner Afdækning af behov for at revidere eksisterende AMU mål eller nyudvikle AMU mål, således at de identificerede kompetencebehov dækkes, herunder anbefalinger om evt. kursusstruktur Metode: Projektet vil opfylde de beskrevne formål gennem en kombination af desk research, kvalitativ interviews og en kvalificering gennem afholdelse af dialogmøde med relevante interessenter. Baggrund for igangsættelse af projektet Udviklingsudvalg for overfladebehandlingsindustri har drøftet aktuelle udviklingstendenser i branchen. Der er en række udviklingstendenser, som udvalget vurderer, kan have betydning for kompetencebehovet for AMU målgruppen inden for området. Det drejer sig om følgende udviklingstendenser: Udfasning af Chrom i 2017 som følge af nye miljøkrav. Flere virksomheder er allerede begyndt at arbejde med andre materialer som følge heraf. Udvikling af nye overfladebehandlingsløsning til maritime produkter, f.eks. brug af pulverlakeringer på kompositdele til havvindmøller. Indførelse af ny standard for industriel overfladebehandling af aluminium, den såkaldte GSB standard Indførelse af mere robotteknologi og automatisering inden for industriel overfladebehandling. Nye teknologier i forhold til strukturering af overflader. Udviklingsudvalget ønsker, at analysen afdækker i hvor høj grad disse udviklingstendenser har slået igennem i branchen og, om der som følge heraf er opstået nye kompetencebehov hos AMU målgruppen inden for overfladebehandlingsområdet. Endvidere ønsker udviklingsudvalget, at analysen giver input til, hvorledes udviklingsudvalget kan tilpasse sin AMU kursusportefølje til de identificerede kompetencebehov. 1

8 Projektdesign Projektet organiseres i fire faser, hvor analyse og udviklingsarbejdet udføres i samarbejde mellem uddannelseskonsulent ansat hos Industriens Uddannelser (IU), ekstern konsulent og skolerepræsentanter. Fase 1 består af en desk research, der udarbejdes af ekstern konsulent i samarbejde med IU konsulent og skolerepræsentant. Fase 1 afsluttes med et statusnotat med vurdering af de væsentligste udviklingstendenser og hvilke virksomheder det måtte være relevant at interviewe. Fase 2 er en virksomhedsanalyse, hvor der udvælges 5-6 virksomheder til kvalitative studier. Der udvælges 1-2 virksomheder inden for konstruktioner og 3-4 virksomheder inden for komponenter. Selve de kvalitative interviews og observationer foretages af ekstern konsulent, der varetager den efterfølgende opsamling på disse besøg. I opsamlingen vil der blive konkluderet både i forhold til væsentlige udviklingstendenser samt i forhold til behov for udvikling af nye AMU kurser. Fase 3 er en kvalificering af de analytiske resultater. Metoden er her afholdelse af et dialogmøde for relevante interessenter i form af virksomheds og medarbejderrepræsentanter og lokale uddannelsesudvalg. Resultaterne af dette dialogmøde vil blive indarbejdet i den endelige afrapportering. Det vil være IU konsulent som finder deltagerkreds til dialogmødet. Fase 4 er udarbejdelse af endelig slutrapport. I slutrapporten dokumenteres alle resultater og konklusioner fra projektets foregående faser. Slutrapporten vil også give indholdsmæssige anbefalinger til revision/nyudvikling af AMU kurser. Ud over formidling på vil rapporten og dens anbefalinger blive formidlet på IU s hjemmeside samt til relevante lokale uddannelsesudvalg og VEU centre. Budget Faser Arbejdsdage IU Arbejdsdage Ekstern konsulent Arbejdsdage skole(r) TOTAL Fase 1 Foranalyse kr Kortlægning af udviklingstendenser gennem desk research Udarbejdelse af bruttoliste over virksomheder der er relevante i forhold til identificerede udviklingstendenser Udarbejdelse af statusnotat samt forslag til virksomheder der skal interviewes Fase 2 -Virksomhedsanalyse kr Forberedelse af interviews og observationer Tilrettelæggelse af interviews Gennemførelse af virksomhedsbesøg og udarbejdelse af besøgsrapporter

9 Analyse af resultater og rapportskrivning Fase 3 Dialogmøde med virksomheder og LUU Planlægning og udarbejdelse af materialer til dialogmøde Afholdelse af dialogmøde Bearbejdning af resultater fra dialogmødet kr Fase 4 - Formidling kr Udarbejdelse af slutrapport Transport og mødeaktivitet kr Revision kr 5000 I ALT kr Timebaserede omkostninger ekstern konsulent: Arbejdsdage á kr inklusiv 21 kr kr moms I alt kr Timebaserede omkostninger IU Arbejdsdage á kr I alt Timebaserede omkostninger skole(r) Arbejdsdage á kr I alt Transport og mødeaktivitet 8 rejser 8 kr kr Revision 1 kr kr Samlet budget Ekstern konsulent kr IU konsulent(er) kr Skole(r) kr Transport og mødeaktivitet kr Revision kr I alt kr

10 Forventet tidsplan Aktivitet Maj Juni Aug Sep Okt Nov Dec Jan 16 Fase 1: Foranalyse Desk research x x Bruttoliste virksomheder x x Samlet notat vedr. resultater af foranalyse x Fase 2: Virksomhedsanalyse Interview med 5-6 virksomheder x x Analyse af resultater og rapportskrivning x x Fase 3: Dialogmøde med interessenter Afholdelse af dialogmøde Bearbejdning af resultater fra dialogmødet Fase 4: Afrapportering Udarbejdelse slutrapport x x x 4

11 BILAG 5 6 UGERS UDDANNELSESPAKKER TIL LEDIGE JOBPROFIL OVERFLADEBEHANDLER Følgende to kursuspakker er meldt ind til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 23. november 2014 i forhold til jobprofilerne offshorearbejder, overfladebehandling og overfladebehandling, komponenter: Offshorearbejder - Overfladebehandling AMU branchepakke overfladebehandling konstruktioner Kursusnr. Titel Dage Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Fristråleblæsning af stålkonstruktioner Metallisering af stålkonstruktioner Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Airless og pneumatisk malingspåføring Opbygning af malingssystemer efter specifikation Kvalitetskontrol overflade 5 Total antal dage 30 Overfladebehandling, komponenter Kursus nr. Titel Dage Kemisk forbehandling på industrianlæg Pulverlakering - materialer og processer Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 AMU branchepakke overfladebehandling komponenter komponent vådlakering - operatører komponent vådlakering - operatører Vandige malematerialer - operatører 5 Total antal dage 27 Side 1/1

12 BILAG 6 Handlingsplan 20 for UU overfladebehandling Indsatsområde Planlagte aktiviteter Implementering Understøtter flg. 1. EUD reform Fastlægge nyt hovedforløb afleveres 5. januar 20 Fastlægge rammer for EUV afleveres 5. januar 20 IF indsatsområde kvartal 20 Faglært til fremtiden Lave ny uddannelsesordning afleveres marts-april Synliggørelse af Markedsføring af de meritveje, som udvalget har vedtaget i 1-3. kvartal 20 Faglært til meritveje til overfladebehandleruddannelsen forbindelse med EUV en. Afklare, hvem der er målgruppen fremtiden for budskabet og hvordan disse målgrupper skal nås (kanaler). 3. Markedsføring af AMU Markedsføre de to kernepakker som udvalget har vedtaget. 2. kvartal 20 Et styrket AMU kurser med værdi Pakkerne er også indstillet til at være uddannelsespakker til ledige, som har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 4. Garantiudbud Fortsættelse og markedsføring af garantiudbud i 20 1.kvartal 20 Et styrket AMU 5. Evaluering af udbytte Evaluere hvorvidt projektopgaverne har givet en ekstra Foråret 2014 af projektopgaver for læringsdimension for elev samt om det har været elev, virksomhed og håndterbart for skole og virksomhed skole 6. Praktikvejledning Revision af praktikvejledning i henhold til ny 2.-3.kvartal 20 uddannelsesordning 7. Fremtidens overfladebehandler AMU analyse igangsættes og resultater indarbejdes i AMU porteføjle og evt. EUD kvartal 20 Opdateret den

13 Opdateret den 16. oktober 2014 BILAG 7 MØDEKALENDER 20 UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLING Udvalgsmøde Tid Sted/værter Torsdag den 19. februar 20 Kl Industriens Uddannelser Onsdag den 6. maj 20 (hvis behov) Kl AMU Vest Torsdag den 8. oktober 20 Kl Tradium Onsdag den 17. december 20 (hvis behov) Kl Industriens Uddannelser Formandskabsmøde Tid Sted Torsdag den 29. januar 20 Kl Industriens Uddannelser Torsdag den 16. april 20 (hvis behov) Kl Industriens Uddannelser Torsdag den 17. september 20 Kl Industriens Uddannelser Torsdag den 18. november 20 (hvis behov) Kl Industriens Uddannelser Øvrige møder Dato Sted Fælles UU-LUU møde kl oktober 20 Tradium

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler BEK nr 251 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling BEK nr 325 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 051.07N.391

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet.

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet. BILAG 1 17. september 2014 Notat csh Et fælles AUB projekt for overfladebehandleruddannelsen I det følgende præsenteres oplæg til et AUB projekt, som skal skabe flere praktikaftaler på overfladebehandleruddannelsen.

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Version 2, 23.november 2015 Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med vejledningen... 3 2. Formalia

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Forord 2 Sådan kommer du i gang 3 Kursuspakke1 - Miljø- og sikkerhed ved arbejde med overfladebehandling 4 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Kontakt kursusstedet:

Kontakt kursusstedet: BILAG 2 Kontakt kursusstedet: AMU Nordjylland, tlf.: 9633 2211 AMU SYD, tlf.: 7637 3737 AMU-Fyn, tlf.: 6613 6670 AMU-Vest, tlf.: 7914 0322 Tradium, tlf.: 7011 1010 KURSUSKALENDER fra juni 2012 Juni Juli

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker BEK nr 438 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.89T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere