Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 5. Rettidige indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand for bestyrelsen 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 10. Valg af administrator 11. Valg af 2 revisorer 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, jf. vedtægterne 9, stk Februar 2014 Bestyrelsen

2 Ad. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning om det forløbne år Informationsniveau Bestyrelsen satte sig i 2014 for, at hæve informationsniveauet i forhold til grundejerne. Vi udsendte en række informationsbreve før og efter alle arbejdsdage. Vi udsendte også et informationsbrev omkring vores gør-det-selv ordning således, at vi nu har dækkende beskrivelser af vores renovations-, snerydnings- og gør-det-selv ordninger. Bestyrelsen har efter bedste evne forsøgt at beskrive ordningerne objektivt men det er naturligvis blot vores tolkning. Hvis der er andre opfattelser, så er vi meget interesserede i at høre tilbagemeldinger fra grundejerne. Alle disse information er nu samlet på foreningens hjemmeside, hvor man også kan finde alle gamle GF referater samt vedtægterne, deklarationen og dens dispensationer. Glatførebekæmpelse: Foreningen har skrevet en kontrakt med Ancher s Havecenter omkring snerydning af vores tre parkeringspladser. Ved mere end 3-5 cm snefald kommer de af egen drift og rydder/salter (875 kr./gang). Ved isslag og mindre snefald sørger bestyrelsen for saltning på parkeringspladserne. Bestyrelsen synes at ordningen fungerer rigtigt fint men det har selvfølgeligt også været en mild vinter i år. Affaldsordningerne: Bestyrelsens opfattelse er, at vores containerplads har fungeret fint i år og bortset fra nogle enkelte smuttere, så har vi ikke været plaget af storskrald/haveaffald, der har blomstret ved vores parkeringspladser. Legeplads: Bestyrelsen vurderer stadig at den nuværende legeplads kan levetidsforlænges på vores arbejdsdage. På grund af mange opgaver i 2014 fik vi ikke undersøgt dette nærmere. På arbejdsdagene i 2015 vil vi afprøve vores ideer ved, at forny tagene på tårnene samt udskifte nogle af de bærende pæle. Vi håber på at kunne udskyde behovet for en ny legeplads i mindst 10 år på denne måde Brand i skur: Vi havde i august måned en brand i de elektriske installationer i foreningens skur. De nærmeste beboere opdagede heldigvis branden og tilkaldte brandvæsenet, der hurtigt fik slukket ilden. Det kostede ca kr. at genetablere skuret, da vi ikke er forsikrede. Foreningen var forsikret indtil 2004 som en del af den kollektive forsikring. Da vi opsagde den kollektive forsikringspakke lavede vi aldrig en ny til foreningen. Bestyrelsen har vurderet, at vi skal være forsikret mod brand og vi er derfor ude og indhente tilbud lige nu. Gør-det-selv ordningen: 2014 var et tungt år, hvor vi lagde ud med at lægge 12,5 m 3 skovflis ud i hækkene omkring parkeringspladserne og i bedet mod Hyrdeengen. Derudover malede vi skuret og containerpladsen og træbehandlede legepladsen. Hækkene i fortovet mod Rosenlunden og Valmuebakken er blevet indlemmet i ordningen og især hækken mod Rosenlunden krævede en stor indsats i år. Hækkene mod Valmuebakken har nu fået forældre under bed ordningen, men hækken mod Rosenlunden savner stadig nogen, der vil tage sig kærligt af den. I 2015 har vi planlagt følgende arbejdsdage: 26 april, 28 juni og 20 september.

3 Sommerfesten 2014: Året bød på en sommerfest efter den sædvanlige skabelon. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag med familiespil, snobrødsbagning, snacks og kolde drikkevarer. Aftenen bød som sædvanligt på fælles grilning og spisning i pavillonerne. I 2015 har vi planlagt sommerfesten til den 15 august. Bestyrelsen har nu i mange år kørt vores sommerfester og vi føler, at vi er stivnet lidt i vores kendte koncept. Vi vil derfor gerne have genoplivet foreningens festudvalg. Vi har en rigtig sund økonomi i foreningen og vi laver en masse arbejde selv igennem vores gørdet-selv ordning. Sommerfesten er en oplagt mulighed for at forkæle os selv lidt og mødes under lidt mindre anstrengende forhold. Vi vil derfor gerne opfordre interesserede til at melde sig til et festudvalg, der vil få et fornuftigt budget at arbejde med, så vi kan afprøve en anden type sommerfest i Ad. Pkt. 4: fremlæggelse af regnskab til godkendelse Der henvises til det vedlagte årsregnskab Ad. Pkt. 5: Rettidige indkomne forslag Der er indkommet fire forslag til generalforsamlingen Ad. Pkt 6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (for 2016) Der henvises til det vedlagte Driftsbudget. Bestyrelsen anbefaler, at vi fastholder kontingentet på kr. Med det budgetterede overskud er der ikke grund til forhøjelser. Ad. Pkt 7: Valg af formand for bestyrelsen Michael fra nr. 1 modtager genvalg (men ser meget gerne modkandidater ) Ad. Pkt 8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Elvin fra nr. 20 modtager genvalg Carsten fra nr. 21 modtager genvalg Ad. Pkt 9: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Søren fra nr. 43 modtager genvalg Erik fra nr. 38 modtager genvalg Ad. Pkt 10: Valg af administrator Anne-Mette fra nr. 46 modtager genvalg Ad. Pkt 11: Valg af 2 revisorer Henrik fra nr. 13 modtager genvalg Henning fra nr. 39 modtager genvalg Ad. Pkt 12: Valg af revisorsuppleant Pia fra nr. 21 modtager genvalg

4 Ad. Pkt. 13: Eventuelt Kontoen til særskilt vedligehold Vi vedtog tilbage i 2006 at afsætte 500 kr. pr. grundejer om året til særskilt vedligehold og med udgangen af 2014 har vi opsparet kr. Ideen var, at de grundejere, der slider på foreningens fællesarealer også skal være med til at finansiere det fremtidige vedligehold og den eventuelle udskiftning af disse. Som nævnt på sidste generalforsamling så er foreningen ikke i stand til at optage lån da vores vedtægter er uklare omkring hæftelsen overfor 3. mand. Vi er derfor afhængige af at have en opsparing, der kan dække større udgifter, medmindre vi skal ud og opkræve ekstraordinære indbetalinger fra grundejerne. Dele af bestyrelsen mener, at det er på tide, at vi tager en diskussion i foreningen omkring fremtiden for denne opsparing hvad skal den anvendes til og hvor stor skal den derfor være. Vi har samlet den nedenstående liste over vedligeholdelsesopgaver, der kan blive aktuelle i foreningen. Nogle af emnerne er ting, der kan bryde sammen uden varsel og som vil kræve øjeblikkelig udskiftning. Andre emner er ting, der ikke bryder pludseligt sammen, men som nedslides og som vil kræve udskiftning/reparation/ny-etablering med tiden for, at levere den funktionalitet eller det udseende vil ønsker i foreningen. Priserne og rest levetiderne er bestyrelsens bedste gæt og skal blot tages som et udgangspunkt for en fornuftig diskussion. Listen er sikkert heller ikke udtømmende, så input fra grundejerne er velkomne. Vedligeholdelsesopgave Pris i kr. Rest levetid Etablering af ekstra P-pladser (6 stk.) > Ny belægning på gangstier > >20 år Ny belægning på eksisterende P-pladser Udskiftning af det fulde Kabel-tv/Internet >5 år Udskiftning af enkelt kabel til Kabel-tv/Internet år Ombygning af kabel-tv til individuelle pakker (grund, - mellem og fuld) Nyt skur >10 år Ny containerplads >10 år Ny legeplads > >10 år Ny græsplæne Bomme på stier (1 stk.) Kollektiv tagrensning Reparation af regnvandskloak (P-pladser) (1 stk.) > 10 år På basis af en forhåbentlig god diskussion på generalforsamlingen vil bestyrelsen samle op på meningerne og formulere en beskrivelse af denne ordning. Bestyrelsen vil også forsøge at fastlægge et fremtidigt forslag til størrelsen på den årlige hensættelse.

5 Grundejerforeningen Bettishaven Arsregnskab 2014 Resultatopgørelse 2014 Budget Kontingenter Gebyr - ejerskifte Gebyr - rykker Rente indtægter Pligtarbejde Div. indtægter lndtægter i alt 1.000, ,00 Honorar Havemand Administration Forsikringer Kabel-TV Fællesarealer - vedligeholdelse Diverse ånskaffelser Snerydning Andre omkostninger Udgifter ialt Afskrivninger Renteudgifter Ordinært resultat Henlæggelse til særskilt ved ligeholdelse 5.088, , , , ,95 ' 1.500, , , ,00 875, , , , , , , , , ,00 resultat , ,00

6 ,A Grundejerforeningen Bettishaven Balance 2014 Aktiver Bank Debitorer Kasse Periodeafg ræsn ingsposter Driftsmateriel Aktiver ialt note' ,42 ' a.',nu,oo ,42 Passiver Egenkapital primo ,15 Arets resultat ,75 Egenkapital ultimo ,90 Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse "Amerikansk lotteri-fond" Kreditorer Passiver i alt Afstemning note 2 note , ,52 875, ,42-0,00 Driftsmateriel Driftsmateriel, primo Arets anskaffelse, netto Arets afskrivning Driftsmateriel, ultimo Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse Saldo ved årets begyndelse Arets indbetalinger Arets udbetalinger (f. udgifter) Tilbageføring iflg. Generalforsamling 2012 Saldo ved årets slutning STIGA note , , ,00 note , , ,00

7 "Amerikansk Lotterifond" Saldo ved årets begyndelse Aretsbevægelser, netto Saldo ved årets slutning note ,_ ,52 Foranstående regnskab er udarbejdet ioverensstemmelse med førte kasseklader og foreliggende bilag. Vallensbæk, den Anne-Mette KrUger Ha Administrator Revisionspåtegning Vi har revideret regnskabetfor 2014 og fundet det i overensstemmelse med bogføringen og de foreliggende bilag. Vallensbæk, den Olsen (nr. 1 ll arrr,lu..,r.e- År-"r;(i4: e-.,

8 Driftsbudget,A Grundejerforeningen Bettishaven Resultatopgørelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kontingenter Gebyr - ejerskifte Gebyr - rykker Rente indtægter Pligtarbejde Div. indtægter lndtægter ialt 1.000, ,00 Honorar Havemand Adminstration Forsikringer Kabel-TV Fællesarealer - vedligeholdelse Diverse anskaffelser Snerydning Andre omkostninger Udgifter i alt 5.088, , , , ,95 875, , , , , , , , , , , , , ,00 Afskrivninger Henlæggelse til særskilt vedl. Resultat 4.000, , , , , ,00

9 Forslag nr 1 - Brugen af gasgrill S.feb 2015 Nu har vi set, hvad der sker, n6r en gasgrill eksploderer. Dette fir en lang rekke konsekvenser for husejeren og de nermeste naboerne. For at minimere risikoen for en gentagelse, mi jeg opfordrer til "rettidig omhu", Fx er det meget farligt, at man har grills pi begge sider af planvarket. I sommer blev naboens gasgrill ogss antendt. Kun en modig indsats forhindrede, at den ikke ogsi eksploderede. En skumslukker, som virker og man ved, hvordan man betjener, kan m6ske forhindre at en eksplosion udvikler sig. Derfor viljeg foresls, at n6r man ejer en gasgrill, si er man ogsi forpligtet til at have en funktionsdygtig ildslukker i umiddelbar narhed. Si mit forslag er: ndr man har en gasgrili, er man forpligtet til at have en funktionsdygtig ildslukker i nerheden og helt generelt ved hjelp af sund fornuft at forebygge risikoen for en eksplosionsbrand og at den breder sig. Forslag nr 2- Rensning af hustage Fjernelse af alger p6 vores hustage. Dette er noget, vi har et meget forskelligt forhold til. Nogle har gjort dette og andre har ikke. Med det resultat, at Bellishaven ligner et skatbrat. pr6v at kig dig omkring. Valmuebakken fik deres renset kollektivt sidste sommer og dette ses. Derfor vil jeg opfordrer bestyrelsen til at indhente et tilbud pi kollektiv afrensning. Og samtidig bemyndige Generalforsamlingen i 20LG til at traffe beslutning om, hvilket tilbud vi Onsker at acceptere. Og herefter foranstalter bestyrelsen rensningen. Mit forslag lyder: bestyrelsen indhenter 3 tilbud pi tagrensning for alle 47 husstande. Vi diskuterer disse pi generalforsamlingen i 2A16 og beslutter, hvilket at benytte, hvis det ligger indenfor et bel0b, som vi er i stand til at betale. Begge forslag er stillet af: Annette Axel nr 47

10 Forslag om dispensation for overdækkede terrasser i Bellishaven På generalforsamlingen i Bellishaven 2011 blev det vedtaget at ansøge Vallensbæk kommune om dispensation fra deklarationen af 26 August 1992, således at der blandt andet blev åbnet op for småskure og mindre overdækninger til cykler. Vi vil gerne foreslå, at der søges om en ny dispensation, der gør det muligt også at opføre terrasseoverdækninger på op til 15 m 2. Grundene må maksimalt bebygges med 20 m 2 for samtlige småbygninger både nye og eksisterende. Alle grunde i Bellishaven er udstyret med et eksisterende 5 m 2 skur. Uopvarmede småbygninger må højst udgøre 25% af havearealet på samme side af rækkehuset, dog max. 20 m 2 mindre uopvarmede småbygninger i alt på grunden. Der må ikke opstå sammenhængende bebyggelse henover flere ejendomme, der kan medføre spredning af brand. Derfor er der kun byggemulighed mod nabo i den ene side af grunden, og at lette bygninger i modsatte side af grunden holdes minimum 2,5 m fra dette naboskel. I baghaver altid minimum 2,5 m til alle skel mod vej, stier og grønne områder. Terrasseoverdækning males i farven, som er gældende for det øvrige træværk i bebyggelsen. Skal kunne støde op til hække, men må ikke beklædes på den del, der støder op til hækken. Højde- og afstandskrav efter BR10, kapitel 2.7.6, hvilket betyder, at max. Højde er 2,5 m. Eksempel på opførelse af overdækket terrasse i baghaven: Hus A Hus B Hus C Max. i alt på grunden 20 m 2 20 m 2 20 m 2 Eksisterende skur -5 m 2-5 m 2-5 m 2 = 15m 2 15m 2 15m 2 Dog Max. 25% of 25 m 2 10 m 2 12,5 m 2 baghavens areal Byggemulighed 15 m2 10 m2 12,5 m2 Stillet af Erik og Inger i Nr. 38

11 Forslag om elektronisk post til grundejerne i Bellishaven Grundejerforeningen har nu fået en hjemmeside, der løbende holdes opdateret med kopier af al den information, der omdeles til grundejerne. Bestyrelsen vil gerne foreslå, at der åbnes op for at de enkelte grundejere kan tilmelde sig en ordning med elektronisk information og dermed fravælge papirkopier af informationsbreve og lignende. Indkaldelse til generalforsamlinger skal i henhold til vores vedtægter ske skriftligt og det vil bestyrelsen fortsætte med for alle grundejere. Bestyrelsen opretter en formular på hjemmesiden, som grundejerne kan printe, udfylde med adresse(r) og derefter aflevere i underskrevet stand til bestyrelsen. Med sin underskrift erklærer grundejeren sig ansvarlig for, at holde sig løbende orienteret på hjemmesiden. Det er op til grundejeren at aflevere en ny underskrevet formular, hvis man skifter adresse. Bestyrelsen vil fremover sende en til de tilmeldte grundejere, med et link til alle nye dokumenter på hjemmesiden. Forslaget vil åbne op for en aflastning af bestyrelsen og miljøet, da udskrivning og omdeling på papir til samtlige 47 husstande koster. Bestyrelsen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere