Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19."

Transkript

1 Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og godkendelse heraf 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen 4a. Tilskud til beboerforeningen ULRIK 4b. Vejledning om servitutter 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget 7. Fastsættelse af vejbidrag for Fastsættelse af kontingent og bøder for Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd 10. Valg af tillidsmænd 11. Eventuelt ad. 3 Regnskab vedlagt. ad. 4a Husejerforeningen har gennem en årrække betalt for trykningen af Gadespejlet, men da bladet udgives af beboerforeningen, vil bestyrelsen foreslå, at der i lighed med årene siden 1997 ydes et direkte tilskud til beboerforeningen ULRIK. Bestyrelsen foreslår kr ad. 4b Kvarterets servitutter er meget stramt formuleret og skiftende generalforsamlinger har der for udstukket retningslinier for, hvilke servitutovertrædelser, bestyrelsen skal påtale. Bl.a. med baggrund i en drøftelse med Københavns kommune anbefaler bestyrelsen, at der udarbejdes et sæt detaljerede vejledninger, der beskriver, hvilke ændringer, der accepteres i kvarteret og hvilke der ikke gør. Dette vil være et betydeligt arbejde og bestyrelsen finder det derfor rimeligt, at der gives et honorar til de bestyrelsesmedlemmer, der skal stå for arbejdet. Bestyrelsen anbefaler, at der afsættes kr til arbejdet i ad. 6 Budget for 2003 vedlagt. ad. 7 Bestyrelsen foreslår vejbidraget fastsat til kr ad. 8 Bestyrelsen foreslår kontingentet og bøder fastsat til henholdsvis kr. 525 og kr ad. 9 Bestyrelsen foreslår for 2003 et samlet årligt beløb på kr ad.10 På valg er næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 3 voldgiftsmænd. Der har i de senere år været en række alvorlige servitutovertrædelser. Kontakt servitut-udvalget inden ændringer af hus eller have sættes i gang. Se i øvrigt side 2. Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF:

2 Hvad må jeg ændre på mit hus? Der er et stigende antal servitutovertrædelser, som bl.a. skyldes ukendskab til servitutterne. Nedenfor er anført de dele af servitutten, der omhandler ændringer af huse og haver. Disse regler er ens for alle huse, men der kan være forskelle fra ejendom til ejendom i den øvrige del af servitutten. Hvis du vil kende de nøjagtige behæftelser på din ejendom kan du se i tingbogen. Du kan finde yderligere oplysninger om bygningsændringer i Håndbog for husejere. Afsnit a) omhandler husene: Grunden maa ikke yderligere bebygges, ej heller maa der foretages tilbygninger eller ombygninger, der forandrer husets ydre, eller overhovedet foretages forandringer ved huset, selv om Bygningskommissionen maatte tillade en saadan ændring. Dette er en meget strengt formuleret servitut og servituttens formål er at bevare kvarterets karakter og særpræg. Du kan godt få en byggetilladelse fra Københavns kommune, der tillader ændringer af husets ydre, men en byggetilladelse kan ikke sætte servitutten ud af kraft. Du rådes derfor til at kontakte bestyrelsens servitutudvalg, hvis du har planer om ændringer i husets ydre. En strikte overholdelse af denne servitut er i praksis umuligt. På generalforsamlinger er der udstukket retningslinier for hvilke servitutovertrædelser bestyrelsen skal påtale, og hvilke ændringer der kan accepteres. Vinduer skal udføres af træ og males i en af de farver, eller kombinationer heraf, hvor hvid indgår, som er almindeligt forekommende i kvarteret, dvs. hvid, grøn brun, rødbrun og blå. Opdelingen af vinduerne med lod og tværposter skal bevares og svare til den oprindelige opdeling (lod og tværposter er de faste, kraftige træstykker, som bærer de bevægelige vindues rammer). De små sprosser skal bevares i trappevinduer og i de små vinduer af F.F. Ulriks Gade typen. De små sprosser må således fjernes i alle andre tilfælde. En huskeregel er, at små sprosser skal bevares, hvor de krydser hinanden. Endelig må det faste midtervindue ændres til drejevindue. Tagsten: Udskiftning af tagsten, der ikke i form, farve, materiale og overflade svarer til de oprindelige, må ikke finde sted. Altaner og de tilhørende konsoller ikke må fjernes eller ændres. Afsnit g) omhandler haverne Haverne må ikke benyttes til oplagring af bygningsmaterialer, pejsebrænde el.lign. Beplantningen må aldrig være til gene for naboer og må ikke hænge ud over fortovet. Bestyrelsen kan kræve, at beplantninger holdes i en højde svarende til brystningshøjden på stuevinduet. Hegn: Påtænker du at udskifte gammel hegning, skal dette ske med enten gammeldags stakit med lodrette staver og en højde af 100 til 125 cm eller en stensætning i en højde af 30 til 70 cm. Halvtag og lysthuse: I forhaven må der i henhold til servitutterne kun bygges et remmeværkslysthus anbragt ind mod huset (halvtag). Højden må ikke overstige stuevinduets brystningshøjde og lysthuset/halvtaget må højst være 2 m på hver led. SIDE 2

3 5(*16.$%)25$'0,1,675$7, ,1'7 *7(5 Kontingent ,00 Bøder 5.400,00 Kabel-TV ,00 Andre indtægter 150,00 Renter , ,97 8'*,)7(5 Honorarer ,00 Bestyrelsesmøder og generalforsamling 9.176,23 Kontorhold ,00 EDB incl. Internet ,70 Porto, papirvarer og kopiering 7.948,25 Abonnementer 1.500,00 Advokatsalærer 7.370,33 Ansvarsforsikring 908,50 "Ulrik" ,00 Reparation kloak ,94 Reparation el/vand ,38 Bank og giro gebyrer 478,25 Andre udgifter 7.978,00 Kabel-TV , ,76 +86(-(5)25(1,1*(1629(56.8'.20%,1(5(7)256,.5,1* Indbetalinger ,00 Præmie ,50 Overskud (23.809,50) (23.809,50) *c5'%(/<61,1*9('/<1*%<9(-6hv UVNLOWUHJQVNDE A conto bidrag 675,00 Elforbrug og pærer 856,71 Overskud (181,71) (181,71) 29(56.8')25 SIDE 3

4 $.7,9(5 67$78635)25$'0,1,675$7, Kontantbeholdning 8,50 Girokonto ,82 Den Danske Bank konto nr ,61 Den Danske Bank konto nr ,95 Den Danske Bank konto nr (Jubilæumsafd.) ,46 EDB 9.398,50 Periodeafgrænsningsposter 4.374, ,53 3$66,9(52*(*(1.$3,7$/ Kreditorer ,89 (JHQNDSLWDOSU Husejerforeningen ,50 Årets overskud 2.354, ,71 Kombineret forsikring ,44 Årets overskud (23.809,50) 9.747,94 Gårdbelysning 1.050,70 Årets overskud (181,71) 868, ,53 København 10. marts RUEHQ%XUNDO.DVVHUHU Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med Husejerforeningens vedtægter Indestående er afstemt med pengeinstitut. 5DQGL6DQGDX 5HYLVRU /DUV&KULVWLDQ,UYLQJ 5HYLVRU SIDE 4

5 5(*16.$%)25*c5'%(/<61,1*9('/<1*%<9(- $)'(/,1*/\QJE\YHM0nOHUL+3 UXPV*DGH Indtægter: A-conto bidrag 75,00 675,00 Udgifter: Elforbrug 351,86 Pærer/fatning 0,00 Overskud for ,14 Overskud pr. ejendom 9 stk 35,90 Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 14,28 Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 50,18 A conto bidrag ,00 Som a conto bidrag for 2003 foreslås kr.50,00 pr. ejendom. $)'(/,1*/\QJE\YHMRJ+3 UXPV*DGH 0nOHUL/\QJE\YHM Indtægter: A-conto bidrag 0,00 0,00 Udgifter: Elforbrug 404,85 Pærer 100,00 Underskud for 2001 (504,85) Underskud pr. ejendom 14 stk (36,06) Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 72,15 Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/ pr. ejendom 36,09 A conto bidrag ,00 Som a conto bidrag for 2003 foreslås kr. 50,00 pr. ejendom. SIDE 5

6 5(*16.$%)259(-.2172,1'7 *7(5 Kontingent ,00 Renter , ,26 8'*,)7(5 Vejvedligeholdelse ,00 Vedligeholdelse vejtræer ,00 Kloak , ,41 29(56.8')25 67$78635)259(-9('/,*(+2/'(/6( $.7,9(5 Den Danske Bank konto nr ,84 Periodeafgrænsningsposter 1.543, ,58 3$66,9(52*(*(1.$3,7$/ Kreditorer 3.871,98 Egenkapital ,75 Årets overskud , , ,58 København 10. marts RUEHQ%XUNDO.DVVHUHU Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med Husejerforeningens vedtægter Indestående er afstemt med pengeinstitut. 5DQGL6DQGDX 5HYLVRU /DUV&KULVWLDQ,UYLQJ 5HYLVRU SIDE 6

7 ADMINISTRATIONSKONTO Indtægter: BUDGET REGNSKAB REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Kontingent Bøder Renter Kabel-TV Andre Indtægter Udgifter: Administration m.v "ULRIK"/andet Honorarer Reparation af kloak Reparation el og vand Kabel-TV Over/underskud (81.183) Komb forsikring (21.941) (4.504) (5.000) (23.810) Gårdbelysning (484) 683 (116) (250) (182) (250) (250) (250) (120) (22.425) (4.620) (5.250) (23.991) (250) (250) (250) (120) Komb forsikring (0) Gårdbelysning Egenkapital VEJVEDLIGEHOLDELSESKONTO Indtægter: Medlemsbidrag Renter Andre Indtægter Udgifter: Vejvedligeholdelse m.v Vejtræer Kloak Over/underskud Egenkapital KONTINGENT ETC. Kontingent Vejbidrag Kabel-TV Bøder Kombineret forsikring

8

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere