Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016"

Transkript

1 Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016 Klokkefrøbestanden på Knudshoved er stadig landet største godt understøttet af det fine samarbejde mellem Rosenfeldt Gods og Vordingborg Kommune.

2 Forsidefoto: Kvækkende klokkefrø, Lars Iversen, Amphi Consult Forord Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016 er udarbejdet for Byg, Land og Miljø, Vordingborg Kommune, på baggrund af observationer indsamlet i løbet af foråret og sommeren Feltarbejdet er udført af konsulenterne Flemming Kruse, Kåre Fog, Kristian Graubæk og Peer Ravn. Rapporten er udarbejdet af Flemming Kruse og Peer Ravn. Alle fotos er taget af Flemming Kruse, medmindre andet fremgår. Rapporten gennemgår fund af følgende arter: klokkefrø, løgfrø, strandtudse, grønbroget tudse og løvfrø i Natura 2000 område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, Natura 2000 område nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, samt områder ved Vordingborg, Nyråd, Kulsbjerg, Langebæk, Stensved, Stensby, Køng, Farø, Bogø og Vestmøn. Alle kortreferencer, f.eks. C2, henviser til det system som Vordingborg Kommune har anvendt i en årrække. Sidst i rapporten er der en kort beskrivelse af de klimatiske betingelser i Sammenfatning: Vordingborg Kommune er både på regionalt og nationalt plan den måske vigtigste kommune i Danmark med henblik på den langsigtede sikring af de danske padder. Sårbare og truede arter som f.eks. klokkefrø, grønbroget tudse, løgfrø, strandtudse, løvfrø og stor vandsalamander findes stadig i kommunen, samtidig med at der er bestande af springfrø, spidssnudet frø, butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander. Således indeholder Vordingborg Kommune 12 ud af Danmarks 14 paddearter. Derudover findes alle 5 krybdyrarter hh. markfirben, hugorm, snog, stålorm og skovfirben stadig i kommunen. Især de store bestande af markfirben og bestandene af hugorm, som er ved at forsvinde fra store dele af det østlige Danmark, er værd at bemærke. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at det mangeårige, succesfulde samarbejde mellem Rosenfeldt Gods og Vordingborg Kommune på Knudshoved har betydet, at klokkefrøen (som er Vordingborg Kommunes særlige ansvarsart), igen er i fremgang og nu indeholder Danmarks største bestand. Derudover indeholder Vordingborg Kommune Sjællands største bestande af løvfrø og grønbroget tudse, samt nogle af de allersidste bestande af løgfrø og strandtudse på Sjælland.

3 Klokkefrø (Bombina bombina) Klokkefrøen er meget afhængig af vandkvaliteten i såvel yngle- som fourageringsvandhuller. Der skal således findes lavvandede vandhuller, som ikke tørrer ud henover sommeren. Samtidig er det vigtigt, at der i tilknytning hertil findes dybere permanente vandhuller, hvor den kan søge føde. Prædation fra fisk på yngel og fra hejrer på voksne individer kan undertiden være en trussel for lokale bestande. Desuden trives arten bedst, hvor omgivelserne er ekstensivt græssede arealer eller overdrev, gerne med en udyrket bræmme omkring det enkelte vandhul (Briggs m.fl. 2007) Der er 2 bestande i Vordingborg Kommune; den oprindelige bestand på Knudshoved og dubletbestanden i Knudsskov, Paradiset m.fl. Det er i årene fra forsøgt at etablere en tredje bestand i Vordingborg kommune på Svinø, ved gravning af 25 vandhuller og udsætning af yngel, men det lykkedes desværre ikke. Den samlede klokkefrøbestand er i foråret optalt til 158 kvækkende hanner i 19 vandhuller. Den samlede bestand er, på baggrund heraf, beregnet til 573 voksne dyr. Bestanden er den største i Danmark. I forhold til NOVANA-overvågningen 2015 er der tale om fremgang, både i antal vandhuller med kvækkende hanner og skønnet bestand. NOVANA-overvågning af klokkefrøer i Sydvestsjælland DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Arter Klokkefrøbestandene er overvåget intensivt forår og sommer 2016.

4 Vandhuller, hvor der er registreret klokkefrøer i Knudshoved Bestanden på Knudshoved er den oprindelige klokkefrøbestand. Der er i 2016 registreret 120 kvækkende hanner i 9 vandhuller (A4, A5, A8, A9, A11, A14, A19, A20, A23). Den samlede voksne bestand (hanner og hunner) er beregnet til 474 voksne dyr. Der er registreret æg og larver i de fleste af de vandhuller, hvor der er konstateret klokkefrø. Klokkefrøen røde bug virker som advarsel, da frøen er giftig! Foto: Anna Ravn

5 Supervandhullet A9 hvor der i 2016 vurderes at være en bestand på knap 150 voksne klokkefrøer. Knudshoved Odde (Knudsskov, Paradiset m.fl). Bestanden er en dubletbestand fra Knudshoved, etableret mellem 2000 og Der er i 2016 registreret 38 kvækkende hanner i 10 vandhuller (B2, B3, B4, B5, B6, B7, B14, B15, B20, B21). Den samlede voksne bestand (hanner+hunner) er beregnet til 99 voksne dyr.

6 Det nyetablerede fladvand, B7, i nordkanten af Paradiset tiltrak allerede i sin første sæson 7 kvækkende klokkefrøer.

7 Løgfrø (Pelobates fuscus) Løgfrø yngler i et bredt spektrum af lavvandede vandhuller og vådområder lige fra helt små vandsamlinger til søer og moser på flere hektarer. Temporære vandhuller og oversvømmelser kan også være vigtige yngleområder for arten, forudsat de holder vand frem til midt på sommeren. Uden for yngletiden opholder arten sig på arealer med løs, sandet jord og lavtvoksende vegetation. Løgfrø raster typisk indenfor en radius på ca. 500 meter fra ynglevandhullet (Christensen 2007a). Arten anses for at have en relativ dårlig spredningsevne og klarer sig dårligt i intensivt udnyttede landskaber (Elmeros m.fl. 2012). Den er sårbar overfor forringelser af såvel yngleområder som reduktion i udstrækningen af egnede levesteder på land. Løgfrøen er desværre endnu en paddeart som har haft en voldsom tilbagegang i de seneste hundrede år. Således er der i 2016 kun en sikker forekomst udenfor det nordøstsjællandske område. Der er registreret 13 kvækkende hanner i 3 vandhuller (A4, A9, A20). Vandhuller med kvækkende løgfrø i 2016 Løgfrø er eftersøgt med elektronisk undervandslytning i hovedparten af vandhullerne på Knudshoved samt i og omkring dens gamle vandhul ved Kostræde Banker (D 27). Lytningen påviste 3 vandhuller med i alt 13 kvækkende hanner, alle på Knudshoved. Herudover er det forsøgt, uden resultat, at påvise løgfrø med hjælp af e-dna fra 5 vandhuller på Knudshoved og 5 vandhuller syd for Kostræde Banker.

8 NOVANA-overvågning af løgfrø i Danmark og DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Arter Løgfrøen er sjælden i Danmark. Den er kun registreret i 187 vandhuller (lokaliteter). Der er grund til at tro, at den kan findes i flere vandhuller på Knudshoved og Knudshoved, end de tre hvor den blev registreret i Men det vil kræve en intensiveret overvågning med elektronisk lytteudstyr, over en længere periode, for at ramme det rigtige tidspunkt. Vandhul A20 på Knudshoved, hvor der blev registreret 4 kvækkende løgfrøer

9 Løvfrø (Hyla arborea) Løvfrøen yngler i mange forskellige typer af vandhuller og vådområder, men foretrækker lavvandede, temporære vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Udenfor yngletiden opholder løvfrøen sig især i levende hegn, krat og skovbryn. Løvfrøen har en god spredningsevne og er i stand til at kolonisere nye vandhuller op til flere kilometer væk fra eksisterende, livskraftige bestande. Langt de fleste individer kan leve indenfor en afstand på blot 100 meter fra ynglestedet, såfremt der er tilstrækkeligt med egnede rasteområder (Christensen 2007b). Løvfrøen var i starten af 1900-tallet vidt udbredt i Sydsjælland, Møn og på Bogø, men forsvandt med stor fart i den sidste halvdel af forrige århundrede på grund af ændringer i landbrugs- og skovbrugsdrift. Ved bestandens talmæssige lavpunkt i Vordingborg kommune fandtes i 1989 kun 1 kvækkende han i Stensby-vandhullet og bestanden ynglede ikke længere, og på Jungshoved (Bøndernes Egehoved) var der 5-6 kvækkende hanner og bestanden var i fare for at uddø. Begge bestande blev reddet ved en omfattende indsats med oprensning af ynglevandhuller, gravning af nye vandhuller og opdræt og udsætning af yngel (Kåre Fog). NOVANA-overvågningen af løvfrø i Danmark og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Arter 2015.

10 Der er i Vordingborg kommune i 2016 registreret 596 kvækkende løvfrøer i 62 vandhuller. Kortet viser de 62 vandhuller, hvor der i 2016 blev registreret kvækkende løvfrøer. Knudshoved Der er registreret 135 kvækkende hanner i 11 vandhuller (A4, A5, A8, A9, A13, A14, A18, A20, A22, A23, A24). I 2010 blev der optalt cirka 50 kvækkende hanner og i kvækkende hanner. Der er således tale om en betydelig fremgang for bestanden på Knudshoved, der nu er kommunens næststørste, efter bestanden på Kulsbjerg Øvelsesplads. Knudshoved Odde (Knudsskov, Paradiset m.fl) Der er registreret 32 kvækkende hanner i 6 vandhuller (B2, B3, B4, B7, B9, B15). I 2008 blev der for første gang hørt kvækkende løvfrøer øst for Draget. Det drejede sig om 3 kvækkende hanner i vandhul B7 i Paradiset. I 2011 blev der hørt 18 hanner, flest i B9, ligeledes i Paradiset. Ved optællingen i 2016 blev der talt 10 kvækkende hanner i B15 i vestkanten af Knudsskov. Der er således tale om en fortsat vækst og spredning i løvfrøbestanden. Der må forventes en fortsat spredning mod øst på Knudshoved Odde. Her er der i de seneste år gravet et større antal egnede vandhuller i et korridorprojekt.

11 Nygårdshave Der er registreret 7 kvækkende hanner i kun 1 vandhul (I10). Bestanden var i 2005 oppe på 85 kvækkende hanner. I 2013 blev der registreret løvfrøer i vandhullerne I12 og I13, med 2 hanner i hvert hul. Der er tale om en stor tilbagegang for Nygårdshave-bestanden. Der er ingen umiddelbar forklaring på nedgangen. Arten er i 2016, uden resultat, eftersøgt i vandhullerne I12 og I13 samt i vandhullerne på Vordingborg Øvelsesplads og i skoven øst for Iselinge Gods. Nyråd Der er registreret 21 kvækkende hanner i 5 vandhuller (K3, K4, K5, K6, K8). Bestanden er grundlagt naturligt ved indvandring fra Kulsbjerg Øvelsesplads i 2004 i vandhullet K10, senere år K9, K11 og K12. I 2011, 2012 og 2013 var der 1-2 kvækkende hanner i K3, K4 og K5. I hanner i K5 nord for omfartsvejen, 2-4 hanner i K4 og 2 hanner i K3. Der blev i 2015 fundet en netop forvandlet løvfrø ved K6. I 2016 er der flyttet noget rundt på de kvækkende hanner, således at der i K8 i skoven ved Munksgård blev talt 12 kvækkende hanner og 2-3 i vandhullerne K3, K4, K5 og K6. Kulsbjerg Øvelsesplads Der er registreret 290 kvækkende hanner i 23 vandhuller (L2, L3, L7, L8, L9, L10, L13, L14, L15, L16, L17, L20, L23, L24, L26, L27, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L56). Kommunens og en af Danmarks største bestande af løvfrø. De første kvækkende løvfrøhanner blev registreret 18. april i vandhullerne L26 og L27 øst for Langesø (L16). 2-3 hanner i hvert hul. I de efterfølgende dage begyndte koret af kvækkende løvfrøhanner at indfinde sig i næsten alle områdets egnede vandhuller. Der var en tendens til at kvækningen blev koncentreret omkring færre vandhuller i løbet af de første 8-10 dage efter den 18. april. Det største kor af kvækkende hanner blev optalt i Langesø (L16) med cirka 75 hanner og samtidig cirka 50 hanner i Chilbal-hullet (L17). De øvrige huller veksler mellem 3 og 17 hanner. Vurderingen er at bestanden er stabil, måske med en svagt stigende tendens. Stensved Der er registreret 48 kvækkende hanner i 5 vandhuller (L56, L54, L45, L48, L47).

12 Umiddelbart øst for Stensved, ved Stivænget ligger et nyere vandhul (L56) hvor der blev optalt 10 hanner. Omkring Troldehøj blev der i vandhullerne L45, L48 og L47 optalt 28 kvækkende hanner. I et nyplantet skovområde nord for Skovhuse Gade blev der i vandhullet L54 talt 10 kvækkende hanner. Stensby Der er registreret 19 kvækkende hanner i 5 vandhuller (M3, M4, M7, M19, M22). I det tidligere så lovende løvfrøbælte omkring Stensby Mark, blev der hørt løvfrøer i 5 vandhuller. I M4, M7, M19 og M22 blev der i starten af sæsonen hørt 1-2 kvækkende hanner, men kvækningen ophørte efter nogle uger. I M3, længst mod vest, var der i hele sæsonen flest, med kvækkende hanner. Det er det absolut mest attraktive vandhul i øjeblikket. Langebæk Der er registreret 7 kvækkende hanner i 2 vandhuller (N11 og N12). Omkring Langebæk Rådhus og Nørre Vænge er der i årene gravet 14 vandhuller. Området har potentiale som et muligt nyt tyngdepunkt for en løvfrøbestand under spredning fra Kulsbjerg Øvelsesplads. I 2016 blev der registreret kvækkende løvfrøer i de 2 nordlige vandhuller N11 og N12 med henholdsvis 2 og 5 hanner. Jungshoved En pioner løvfrø fra vandhul N12 vest for Langebæk Rådhus. Foto Carsten Horup. Der er registreret 38 kvækkende hanner i 4 vandhuller (P2, P4, P5, P6 og P7).

13 Bestanden har været på udryddelsens rand med kun 5 kvækkende hanner i Efter pleje af løvfrøernes oprindelige vandhul, og gravning af nye vandhuller, gik bestanden frem og talte 170 hanner i Siden er det gået ned ad bakke og bestanden har været nede på 12 hanner i I 2013 blev bestanden optalt til cirka 30 kvækkende hanner. Optællingen i 2016 tyder på en stabilisering og måske endda fremgang da den er truffet i flere vandhuller. Der er i i disse år betragtelige initiativer i gang omkring Roneklint for at forbedre forholdene for løvfrøerne, bl.a. med gravning af flere nye vandhuller og etablering af ekstensiv græsning omkring disse. Løvfrø fra Knudshoved. 22. april Strandtudse (Bufo calamita)

14 Strandtudsen er afhængig af, at der på en given lokalitet findes helt lysåbne, helst tidvise vandsamlinger, der kan benyttes som yngleområder, samt at der i umiddelbar tilknytning til disse findes egnede fødesøgningsområder for nyforvandlede strandtudser og endelig, at der findes rasteområder med åbne partier med enten ingen eller meget lav vegetation. Der skal desuden findes egnede sprednings- og vandringsveje med åbne partier mellem yngle- og rasteområderne. Sådanne miljøer findes i fugtige klitlavninger og lavvandede områder på afgræssede strandenge, i afsnørede strandsøer samt fugtige lavninger omkring kystlaguner (Adrados 2007). Strandtudse var tidligere almindelig langs kysterne omkring Smålandshavet, men er gået meget tilbage og findes nu kun på Omø og Agersø, Dybsø og Knudshoved, og alle steder i sårbare antal. Denne tilbagegang er sket i hele det østdanske område og strandtudse er en af det østlige Danmarks mest truede paddearter. NOVANA-overvågning af strandtudse i Danmark og DCE Nationalt center for miljø og Energi. Arter Der er registreret 22 kvækkende strandtudser i 2 vandhuller (A24, C2). På Dybsø (Næstved Kommune) er der heldigvis stadig en forholdsvis stor bestand af strandtudse. Strandtudsen er afhængig af oversvømmelseslignende vandhuller, som der var en del af i foråret 2016, efter den nedbørsrige vinter og forår 2016.

15 De to vandhuller, hvor der blev registreret strandtudse i 2016 Knudshoved Der er registreret 20 kvækkende hanner i 1 vandhul (A24). Der blev efterfølgende registreret haletudser i vandhullet. Strandtudsen har altid været kendt fra Knudshoved, men er ikke observeret i en lang årrække. Udeblivelsen i flere år kan skyldes faktorer som høj saltholdighed i ynglevandhullerne efter oversvømmelser fra havet. Omvendt skyldes dens genopdukken oversvømmelser efter stor nedbør i vinter og forår som i Avnø Naturcenter I Gåsesøen (C2) blev der registreret 2 kvækkende hanner. Der blev i 2004 og 2005 udsat haletudser af strandtudse i C2, C3 og C6. Bortset fra en enkelt mulig observation i 2007, er der ikke hørt strandtudser på Avnø. I maj 2016 blev der i den store ferske oversvømmelser (C2) hørt 2 strandtudser. Strandtudserne kan være eventuelt være strejfere fra bestanden på Dybsø. Der er, fra tidligere, kendskab til mulige strandtudser på Tærø, Vestmøn og Ulvshale, men det er ikke undersøgt i 2016.

16 Vandhullet / oversvømmelsen A24 på spidsen af Knudshoved, hvor der i 2016 var kvækkende strandtudse. Foto 11. maj 2016 kl. 20:45. Strandtudse fra Knudshoved (C24). Foto 11. maj 2016.

17 Grønbroget Tudse (Bufo viridis) Grønbroget tudse yngler her i landet oftest kystnært i forskellige typer vandhuller uden vegetation, gerne i nyopståede og nyetablerede vandhuller. Uden for yngletiden opholder den sig i mange forskellige lysåbne habitater, ofte i anselig afstand fra ynglevandhullerne. Den grønbrogede tudses yngle- og rasteområder skal være udsat for en eller anden form for naturlig forstyrrelse eller menneskeskabt påvirkning, for at tudserne kan anvende dem. Denne type forstyrrelse skal fortsættes, hvis yngle- eller rasteområder skal bevares, hvilket i mange tilfælde sker gennem menneskelig udnyttelse af arealerne. Hvis levestederne ligger urørte, vil de hurtigt ændre sig på en sådan måde, at tudserne ikke længere kan leve der. Der er registreret Grønbroget Tudse i 27 vandhuller og der er optalt 281 kvækkende hanner i foråret På Sjælland med øer er der i Novana-programmet registreret grønbroget tudse i 74 vandhuller/lokaliteter på Sjælland med øer. Med registreringerne i 2016 betyder det, at mere end 33 % af vandhullerne med grønbroget tudse findes i Vordingborg Kommune. På landsplan udgør Vordingborg Kommunes andel 25 %. NOVANA-overvågning af grønbroget tudse i Danmark og DCE Nationalt center for miljø og Energi. Arter 2015.

18 Vordingborg Kommune nord for Storstrømmen Vandhuller på Sjællandssiden af Vordingborg kommune med grønbroget tudse i 2016 Knudshoved På Knudshoved er der registreret 5 kvækkende hanner i 2 vandhuller (A6, A17). Knudshoved er en gammelkendt lokalitet for grønbroget tudse, dog uden at der nogensinde har været en stor bestand. Tudsen har problemer med at dens ynglevandhuller med jævne mellemrum bliver oversvømmet med saltvand, hvorefter vandhullerne i en årrække er uegnede som ynglested på grund af for høj saltholdighed. Ofte indvandres vandhullerne ved oversvømmelserne tillige med hundestejler, hvilket også er ødelæggende for tudserne. Avnø Naturcenter På Avnø Naturcenter er der registreret 42 kvækkende hanner i 2 vandhuller (C2, C4). Avnø er ikke en gammelkendt ynglelokalitet for grønbroget tudse, formentlig på grund af, at den tidligere flyveplads blev holdt tør ved hård pumpning året rundt. I 2001, efter flyvepladsens lukning, opstod der oversvømmelser som straks blev benyttet af den grønbrogede tudse til ynglevandhul. Det vurderes, at bestanden fik et knæk i stormfloden i november Siden er der med forskellige dæmninger og gravning af vandhuller skabt mere permanente og gunstige ynglebetingelser for tudserne på Avnø. Ynglesæsonen 2016 var dog usædvanlig god.

19 Svinø Kostræde m.v. På Svinø er der registreret 127 kvækkende hanner i 7 vandhuller (D6, D24, D29, D32, E20, E21, F1). I vandhullet F1 nedenfor Dybsø Fjordbanke blev der registreret 98 hanner, heraf 98 i amplexus. Der er i efteråret 2016 foretaget oprensning af et større antal af den grønbrogede tudses vigtigste ynglevandhuller. Der er forventning om at disse vandhuller tages i brug allerede i foråret Der er kendskab til en bestand af grønbroget tudse omkring Køng Kanals udmunding nord for Næs-Skaverup Strand. Bestanden er ikke undersøgt i Der er kendskab til en bestand af grønbroget tudse mellem Køng og Lundby i nogle igangværende lergrave. Bestanden er ikke undersøgt i Vordingborg By I Vordingborg by er der registreret 16 kvækkende hanner i 3 vandhuller (J2, J3, J16). Der har i en lang årrække været kendskab til en bestand af grønbroget tudse i Vordingborg By. I flere år var vandhullet J14 på Kirkeengen tudsens kendte yngledam. Senere blev der kendskab til grønbroget tudse omkring Sydhavnen og Trellemarken, hvor de formentlig har ynglet i nogle oversvømmelser nord for Trellemarken. I 2013 blev de genetablerede voldgrave genstand for de grønbrogede tudsers interesse og der blev registreret kvækkende hanner. Voldgraven, J16, med en hastigt voksende bevoksning af søpryd, men desværre også en stor bestand af fisk.

20 I 2016 var det vigtigste vandhul J3. J3 er etableret som et lavvandet vandhul designet til grønbroget tudse i forbindelse med etableringen af naturområdet Trellemarken i Der blev talt 12 samtidige kvækkende hanner i hullet, ligesom der blev konstateret æg og haletudser. Vandhullet er desværre truet af tilgroning med dunhammer og slåning i det tidlige forår og sommer må stærkt tilrådes hvis den grønbrogede tudse fortsat skal yngle der. Vandhullet J3 ligger på Trellemarken ved Digevej. Vandhullet er den vigtigste ynglelokalitet for grønbroget tudse i Vordingborg by. Vest for Langøvej ligger vandhullet J2 der er en plastforet havedam, som i perioder tiltrækker grønbrogede tudser. I 2016 blev der kun hørt en 1 han i dammen. Der var store forventninger til voldgravenes (J16) muligheder som en god, permanent yngleplads for grønbroget tudse. I 2013 og 2014 var der kvækkende hanner, men i 2015 var der kun 5-6 tudser der kvækkede. I 2015 var der mange alger i vandet og det kunne ligeledes konstateres, at voldgraven var blevet inficeret med fisk i et voldsomt omfang, heraf mange tydeligvis udsatte store karper, guldfisk og endog stør. Herudover sås en mængde skaller og karusser. I 2016 blev der kun talt 3 kvækkende tudser i voldgraven.

21 Tidligere brugte den grønbrogede tudse vandhullet J14 på Kirkeengen. Dette er nu så tilgroet med tagrør at det ikke er attraktivt for tudserne at yngle i. Hvis tudserne skal have en fremtid i området bør i hvert fald vandhullet J14 oprenses grundigt og meget gerne allerede i foråret Vordingborg Kommune syd for Storstrømmen Vandhuller på Farø, Bogø og Møn, hvor der er registreret grønbroget tudse. Farø På Farø er der registreret 1 kvækkende han i 1 vandhul (R2). Farø har tidligere været hjemsted for en stor bestand af grønbroget tudse, men de seneste år har der været en meget stor tilbagegang. Således hørtes der kun én kvækkende han på øen i Ved Farøgården ligger der et par tilsyneladende attraktive vandhuller, men disse tiltrak ikke grønbroget tudse i En tørpumpning af vandhullet R5 afslørede en stor bestand af ål og karusser, hvilket formentlig er forklaringen på, at tudserne ikke kunne bruge vandhullet som yngledam. Nu er vandhullet renset for fisk, og det bliver interessant om eventuelt overlevende grønbrogede tudser vil yngle i vandhullet i 2017.

22 Bogø På Bogø er der registreret 6 kvækkende hanner i 2 vandhuller (S4, S8). Bogø har været berømt for sin bestand af grønbroget tudser. Bestanden har formentlig talt over tusinde eksemplarer. I dag er den grønbrogede tudse absolut truet på Bogø. Ved overvågningen i 2016 blev der kun hørt grønbroget tudse på 2 lokaliteter, nemlig Bremaengen og i Bogø By. Bremaengen var tidligere en sikker ynglelokalitet, men ved overvågningen i 2016 blev der kun hørt 5 kvækkende hanner i vandhullet S4 og nogle omkringliggende kanaler. I Bogø By har der været flere ynglelokaliteter, bl.a. i byens to gadekær. I 2016 blev der kun hørt en han i et nygravet vandhul (S8) vest for gadekæret Hattedammen. Der er omkring årsskiftet 2016/2017 gravet 2 nye vandhuller nord for Bremaengen. Der er begrundet forhåbning om, at de vil tiltrække grønbroget tudse. Der er planlagt en række oprensninger og nygravninger af vandhuller på Bogø i den nærmeste fremtid. Måske disse initiativer kan redde den grønbrogede tudse på Bogø? I januar 2017 blev hele Bremaengen oversvømmet med saltvand. Det må forventes at engens vandhuller vil være uegnede som ynglevandhuller, i hvert fald i en kortere årrække. Forhåbningen er, at de to nygravede vandhuller nord for Bremaengen vil tages i brug allerede i foråret Vestmøn På Vestmøn er der registreret 84 kvækkende hanner i 10 vandhuller (U6, U7, V13, V14, V22, X3, Y1, Y4, Y12, Z5) har generelt ikke været et godt år for den grønbrogede tudse på Vestmøn. Der er talt meget få tudser i vandhullerne og mange huller blev ikke besøgt af tudserne. Der er i 2016 gravet et enkelt nyt vandhul til den grønbrogede tudse på Vetsmøn. Flere nygravede vandhuller fra tidligere år venter fortsat på kolonisering Området omkring Fanefjord og Hårbølle er meget grundigt undersøgt i Der blev ikke hørt en eneste kvækkende tudse. På trods af mange ferske oversvømmelser på enge og marker blev der ikke hørt eller set en eneste grønbroget tudse, eller strandtudse, i området. Herudover blev der lyttet omkring Ulvshale og Nyord, ligeledes uden held.

23 Øvrige Møn og omkringliggende øer Bestanden omkring Elmelunde er ikke overvåget i Der er ikke kendskab til, om der stadigvæk er en bestand på Tærø. Kvækkende grønbroget tudse på Avnø Naturcenter 10. maj Foto: Chilbal Grønbroget tudse i amplexus, 10. maj 2016 Avnø Naturcenter. Foto: Chilbal

24 Klimaet i 2016 Nedbør, temperatur og solskinstimer, har stor indflydelse på paddernes ynglebetingelser fra forår til sensommer. Nedenfor gives en kort beskrivelse af klimaet vinter, forår og sommer Vinteren 2015/2016 Udgangspunktet for 2016 var en mild og fugtig vinter 2015/2016. December 2015 blev syvende vådeste siden de landsdækkende nedbørsmålinger startede i Januar var en anelse tørrere end normalen, medens februar 2016 blev vådere end normalen. Vinteren 2016 endte på en tiendeplads i rækken af varme vintre siden Ved vinterens afslutning var mange marker og lavtliggende arealer vandmættede og oversvømmede. Foråret 2016 Foråret blev en anelse mere tørt en normalt. Marts 2016 var tørrere, april 2016 var vådere og maj 2016 var tørrere end 10 års gennemsnittet for April 2016 blev i den sjette vådeste april siden Maj 2016 blev den tørreste maj siden Marts 2016 blev varmere, april 2016 koldere og maj 2016 varmere end 10 års gennemsnittet for Maj 2016 blev i øvrigt den tredje varmeste siden Marts 2016 og april 2016 havde et underskud af solskinstimer, medens maj 2016 havde overskud i forhold til gennemsnittet April 2016 blev i øvrigt den solfattigste siden 2006 og maj 2016 den solrigeste siden Sammenfattende kan foråret beskrives som lidt varmere, vådere og solfattigere end gennemsnittet Klimaet medførte at mange vandhuller holdt vand til sommerens start. Sommeren 2016 Solfattigere, en smule mere tør og normal temperaturmæssigt ift. perioden Varmebølge i starten af juni samt sidst i både juli og august. Sommerdøgn i alle måneder og et tropedøgn i august. Ved en del lejligheder, i alle tre sommermåneder, var der kraftig regn og skybrud. Stærkt blæsende vejr den 6. juli og 8. august. Kilde: DMI. Konklusion Generelt var klimaet gunstigt for vandniveauet i mange af de vigtigste vandhuller, og først sent på sommeren blev der registreret helt udtørrede vandhuller.

25 Dette vinterbillede fra Avnø illustrerer tydeligt vandsituationen i februar, Oversvømmede enge og marker er betydningsfulde for paddernes ynglesucces. Det er desuden et godt udgangspunkt inden sommertørke kan indtræffe og medvirke til tidlig sommerudtørring af ynglevandhuller. På Avnø betød de oversvømmede enge en stor ynglesucces for grønbroget tudse i søen bag Naturcenteret. Foto: Hans Hammer.

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen, Bombina bombina, var

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 201 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune 1 Indhold Stor Vandsalamander 3 Strandtudse 6 Grønbroget Tudse 8

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter,

Læs mere

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder.

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder. Kvækkende strandtudse Udarbejdet af Amphi-Consult/Rana-Consult v. Peer Ravn December, 2012 Naturplejeprojektet har understøttet bestanden af Stor Kobbersneppe. Baggrund for Naturprojekt for Agersøs strandenge,

Læs mere

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult e-mail: lb@amphi.dk Indhold: Grundregler for nyanlæg Grundregler for oprensning Anlæg og Pleje Nødvendige undersøgelser

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse Natura2000 Indsatsplan Strandtudse Udarbejdet af miljøkonsulent Lars Hansen Kerteminde Kommune 2007 Indsatsplan for Strandtudse i Kerteminde Kommune Forekomst af Strandtudser i Kerteminde Kommune Strandtudsen

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Strandtudsen i Vadehavsområdet

Strandtudsen i Vadehavsområdet Strandtudsen i Vadehavsområdet - hvordan har den det? Vadehavsforskning 2015 Syddansk Universitet 15. april 2015 John Frikke Nationalpark Vadehavet Strandtudsen hvad er nu det? Strandtudsen hvad er nu

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms Amt - Teknik- og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ISBN nr. 87-89754-26-3 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms

Læs mere

Overvågning af padder 2010

Overvågning af padder 2010 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2010 Hansen Lars U DARBEJDET AF NATURKONSULENT. DK FOR K ERTEMINDE K OMMUNE 1 Indhold Indledning.. 2 Anbefalinger overvågning.. 3 Anbefalinger

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Kåre Fog, Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A15 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Teknik og Miljø. Slutrapport

Teknik og Miljø. Slutrapport Teknik og Miljø Slutrapport for natur- og miljøprojektet: Det åbne lands flora og fauna i Natura 2000- område nr. 162, Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø Naturkvalitetsplan 2010-2014

Læs mere

Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse Sø i Næstved Kommune

Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse Sø i Næstved Kommune Etablering af yngledamme for stor vandsalamander, løvfrø, springfrø og spidssnudet frø NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0099 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Næstved Kommune i samarbejde med Natur- Erhvervstyrelsen,

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv Vejledning til indsamling af edna DNA & liv 2 Indsamling af edna til DNA & liv Miljø-DNA, også kaldet edna (environmental DNA) kan indsamles fra en sø eller et vandhul i Danmark, hvor padder og fisk lever

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Baggrund for projektet Lolland Kommune besluttede i 2010, at foretage en grundig undersøgelse af udbredelsen af padder opført på habitatdirektivets bilag IV. Undersøgelsen

Læs mere

Kender du naturen i Halsnæs?

Kender du naturen i Halsnæs? Kender du naturen i Halsnæs? Natur og Udvikling Hvor lever rørhøgen? Rørhøgen hører til i det åbne land, hvor den yngler i rørskove. Rørhøge kan slå sig ned i alle typer af vådområder med en veludviklet

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 23. august 2016 Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 Silkeborg Kommune har den 20. juni 2016 og 5. august 2016 foretaget en supplerende undersøgelse

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Teknik og Miljøforvaltningen Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Storstrøms amt 2006 Natur- og Plankontoret, november 2006 Storstrøms Amt

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune Overvågning af padder i Kerteminde Kommune 2008-2012 Tekst & foto: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 2012 1 Overvågning af padder i Kerteminde Kommune i 2008-2012 Indhold

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park og Natur Dato: 1. udgave 27. november 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge Tekst: John Frisenvænge Indhold: 1. INDLEDNING...3

Læs mere

KAN MAN ERSTATTE NATUR?

KAN MAN ERSTATTE NATUR? KAN MAN ERSTATTE NATUR? - E K S E M P L E R O G E R F A R I N G E R M E D S Æ R L I G T U D G A N G S P U N K T I B I L A G I V A R T E R M A R T I N H E S S E L S Ø E A M P H I C O N S U LT M H @ A M

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet

Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet Naturstyrelsen Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet - særligt på NST arealer Erik Buchwald, Erhvervs-PhD-studerende, Biodiversitetssymposiet 2. februar 2017 PhD projekt: Analyse og prioritering

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Overvågning af padder 2009

Overvågning af padder 2009 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2009 Hansen Lars K E R T E M I N D E KOMMUNE 2009 1 Indledning Med den nye Kommunalreform blev amternes naturforvaltning lagt ud til kommunerne.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

Markfirben Lacerta agilis teknisk anvisning til ekstensiv overvågning og kortlægning

Markfirben Lacerta agilis teknisk anvisning til ekstensiv overvågning og kortlægning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Lars Christian Adrados, Bjarke Huus Jensen Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune Naturplejeprojekt for Klokkefrø ved NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0100 Formål: Det er naturplejeprojektets formål at forbedre naturforholdene og skabe særlige levesteder for klokkefrø og andre padder og krybdyr

Læs mere

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Liselotte W. Andersen, Kåre Fog, Bjarke Huus Jensen, Erich Wederkinch, Marian Würtz Jensen,

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Strandtudseprojektet ved Refsvindinge

Strandtudseprojektet ved Refsvindinge Strandtudseprojektet ved Refsvindinge Af Lene Rasmussen LR@zoo.dk www.zoo.dk Zoologisk Have er andet end løvebrøl og klappegeder. Zoologisk Have er også naturbevarelse, såvel internationalt som nationalt.

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere