Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/ Lotte Heckmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/032008. Lotte Heckmann"

Transkript

1 Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V-066/01 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: NPU koder Ibrugtagningsdato Godkendelse af validitet: (Underskrift..,tempel og dato) Resume Metodesammenligning Korrekthed 17/01-5/ Lotte Heckmann ADVIA 2120 Siemens Medicai Solutions Diagnostics PU02902 B- eutrophiloeytter; antalk ( eut) 'PU02636 B-Lymphoeytter: antalk (Lymp) PU02840 B-Monoeyner: antalk (Mono) NPUJ 8282 B-Eosinophilocyner; antalk (Eos) NPU01349 B-Basophilocytter; antalk (Baso) August 2006 Konklusion Pal B. Szecsi Overlæge. dr.med. M.D.D.M,Sci. Klinisk Biokemisk Afdeling I Dept. Clin. Biochemistry Gentofte Hospital Niels Andersensvej 65 DK-2900 HelJenJ;:l - Denm8lit Direkte: Mobil: Mail: PA1.SZE()l.regioM.dk Der er udført apparatursammenligning mellem Advia I og 2. Der er god overensstemmelse mellem de målte værdier opnået med Advia l og Advia 2. Differensplottet afslører ingen systematiske forskelle i måleresultater og de påviste afvigelser skønnes ikke klinisk relevante. Det er hermed vist. at de 2 Advia'er måler således. al patientprøver kan analyseres i flæng. Det har ikke været muligt at fremskaffe certificeret referencemateriale, derfor har vi bestemt korrektheden over flere dage på internt kontrolmateriale i 3 forskellige niveauer. jf. bilag 4a. Der er fra leverandørens side oplyst en target-værdi på Basophilocyuer. Denne er imidlertid korrigeret på baggrund Adviabrugeres indberetning til Siernens - jf. bilag 4b. Det er de korrigerede værdier, der er anvendt til beregning afbias. Konklusion: Acceptabelt. v 066 Validering afmaskinel differentialtdling, Side I af3

2 Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V-066/01 2 eksemplarer Måleinterval Krav 0,1- t00 % af leukocyttatlet Resultat % af leukocyttallet (0, * 109/L) Neut: Neut: < 10% CV% 7,81 (4,42 * 109/L) CV% 4,53 (12,72 * 10 9 /L) Lymp, Lymp. < 15% CV% 10,96(2,12* 109/L) CV%6,70(3,15 * 109/L) Mono: Mono: lmpræcision <25% CV% 23,54 (0,39 * 109/L) CV% 7,65 (1,77 * 109/L) Eos: Eos: <15 % CV% 12,61 (0,19* 10'/L) CV%7,60(0,41 * 109/L) Baso: Baso: <25 % CV'/, 21,56 (0,02 * 10'/L) CV% 18,49 (0,07 * log/l) Neut Neut: <20% CV% 17,2 (4,42 * 109/L) Lymp. CV% 11,5 (12,72 * 10'/L) Lymp. <25 % CV% 22,3 (2,12 * 109/L) CV% 14,0 (3,15 * log/l) Ekspanderet relativ kombi- Mono: neret standard måleusikker- <50% Mono: CV% 47,1 (0,39 * 10 9 /L) hed CV% 15,3 (1,77 * 10'/L) Eos: Eos: <50% CV% 25,2 (0,19 * 109/L) Baso: CV% 15,2 (0,41 * 10'/L) Baso: <50% CV%43,1 (0,02' 1091L) CV% 37,0 (0,07' 1091L) V 066 Validering af makinel differenlialrælling. Side 2 af3

3 Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V 066/01 2 eksemplarer Registreringsoversigt Egenskab Resultaterne Dokumentation opbevares Bilagsfremkommet ved nummer o 9'" '", ", r, = - r', r 3.- =..,.. -., J;, :;-. r, r. <..,=. - =.- '"... = < _.,, = <,, r,. "" Apparatursamrnenligning X Sammen med valideringserklæring 1 Metrologisk sporbarhed X Sammen med valideringserklæring 2 Måleinterval X Sammen med valideringserklæring 3 Korrekthed X Sammen med valideringserklæring 4 Detektionsgrænse X Analytisk specificitet X Sammen med valideringserklæring 5 Linearitet X Sammen med valideringserklæring 3 Intermediær impræcision X Sammen med valideringserklæring 6 Robusthed X Ifølge leverandør og efter 4 års erfaring med Advia 2120 er der ingen ændringer ved reagensskift og lot.nr. skift. Rumtemperaturen kan variere fra e uden at påvirke resultaterne Afsmitning X Sammen med valideringserklæring 3 Prøvematerialet er holdbart fra 8 ti- Præanalytiske forhold X mer ved stuetemperatur og til 72 ti S mer nå kø1. Ekspanderet relativ kombineret standard måleusikker- X Sammen med valideringserklæring 9 hed Rapporter fra indeværende år i rum Ekstern kvalitetssikring X 117. Rapporter fra de foregående år i rum 120b 10 Kvalitetskontrol regneark X I rum 108e II Referenceinterval X Henvisning til metodeblade 12 7 V 066 Validering afnklskinel differenliallæhing Side 3 af3

4 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling AppøratursammMlign;ng afb - NeutrophiJocytter; antalk.. Adv;a 2120 nr. J vs. Advia 2120 nr. 2 {.:: , y IS :æ :æ IO N "= N, < n 30 o."""---_ _----_--- 1 Q Advi:l2120 nr. I NtutrophillKC)'t1trl (.I10'/L) I y -y=x -Line=(y)I Differensplot (y-i som funktion af I)._ , J... 2.J i 4.L ' I.. "%1 Konklusion: Der er god overensstemmelse mellem de målte værdier opnået med Advia 2120 nr. 1 og Advia 2120 nr. 2. Prøver kon altsd mdles i flæng pli de 2 apparater. Appamtursammenligning NeullGraf 22.() Side I af I

5 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Apparatursammenligning afb - Lymphocytter; antalk. Advia 2120 nr. 1 vs. Advia 2120 nr. 2 4, y - O,9622J + O,03fi7 o Advia 2120 nr. I Lympbncytttr f (:do'fl) l y FX -Lineær (y) I 0,6,----- Differensplot (y-x som funktion af x) N "' _....-! "' ±Il%1 Konklusion: Der er god overensstemmelse mel/em de mdlte værdier opndet medadvia 2120 nr. 1 og Advia 2120 nr. 2. Prøver kan al/sil måles iflæng pil de 2 apparater. ApparatUISllITllIlenligning LymflGmfe Side l afl

6 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Apparalursammenligning afb - Monocyller; ania/k. Advia 2120 nr. l vs. Advia 2120 nr. 2 y -1.ø5'J5x ' "'e 1,00 -"- >. 0,75 "" ': O.SO = II " 0,25 i; < 0,00...-= o d :;. Advial120 nr. I Mnnotytter I (xio'ii.) n JO I y -y=x -Lineær (y) I O.JO Diffen:nsplot (y-x som funktion af x) 0,25 0, ,05 0,00-0, , ' -O,JO n =30 1. o '" '" 1..,1>%1 Konklusion: Der er godoverensstemmelse mellem de må/le værdier oprulel med Advia 2J20 nr. l og Advia 2J20 nr. 2. Prover kan allsd mdles i flæng pll de 2 apparater. Apparatursammenligning M Side I af I

7 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling.'j. := 04 ;,' 0,3 g.; 02, Apparatursammenligning afb - Eosinophilocytter; anta/k. Advia 2120 nr. 1 vs. Advia 2120 nr. 2 Y" 0,9679:1 0,0006 0,5, N = 0,1 N > o.j",o..-t:..."- - = Ad...ia 2120 nr. I Eosinnphiloeytter I (J:lO/L) I y --y""x -Lineær (y)i Differensplot (y-x som funktion af x) 0,1 0,05 o -0,05 n -30. _. '" ;} ;) -0,1-0,15 Konklusion: Der er god overensstemmelse mellem de md/te værdier opndet medadvia 2120 nr, log Advia 2120 nr. 2. Prøver kan ailsd måles j flæng pd de 2 apparater. Apparatursammenligning EosIGraf Side I af I

8 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Apparatursammen/igning afb - Basophi/ocyner; anta/k. Advia 2120 nr. I vs. Advia 2120 nr. 2 "- _ 0,15 i g 0,1.i M,o 0,05 M y ,0181 n 30 o k:::--_----_---=::::;:= i Advla 2120 nr. I 8.!lOpbiloeyttr I (xio'il) I y y=x -_ineær (y)i Differensplot (y-x som funktion afx) 0,1, c 0,05-0,05 o...::: , I n 30 I ,' ; '" '" I L '-'--'-'--'----.J '50%1 Konklusioo: Der er god overensstemmelse mellem de målte værdier opnået medadvia 2J20 nr. J og Advia 2J20 nr. 2. Prøver kan altså måles i flængpli de 2 apparater. Appanttursammenligning BasoIGraf Side I afl

9 Bayer HealthCare Diagnostics Division DECLARATION oftraceability and UNCERTAINTY ADVIA 120 Calibration SETpoint Calibrator Traceability to Reference Metbods Part Number T BA YER manufaetures and distributes ADVIA 120 Calibrator to ADVIA 120 system owners for use in the calibralion ofthe ADVIA 120. The calibration procedure is provided 10 ADVIA 120 ownersloperators in the ADVIA 120 system User Manual. The lot ofadvia 120 SETpoint Calibrator is provided with an Insert that has System Specific Values (SSV) which are assigned on a reference ADVlA 120 system. The reference ADVlA 120 system has been calibrated using fresh whole bloods whicb were assigned reference values for WBC, RBC, Hgb, Hd, and PIt, using JCSH or NCCLS approved reference methods., recommended procedures and materials. Calibration of Reference ADVIA 120 System The reference ADVIA 120 system is calibrated to recover the fresh whole blood reference values for WBC. RBC, Hgb, Hct, MCV and Pit within tbe foliowing specificatioos. WBC = +/- 3.9% Hgb = +/- 1.0% MCV = +/. 2.7% RBC=+/-1.3% Hct '" +/. 1.4% Pit = +/ 3.4% Tbe System Specific Target Values (SSV) art assigned for ADVlA 120 SETpoint Hematology Calibrator by assaying each tot 00 the reference ADVlA 120 Hematology System. At least 3 vials art opeoed and analyzed for a minimum of 6 analyses. After the SSV is estahlished. confirmation ofthe value assignments musl fall within the fojiowing specifications. WBC =+/-0.3 Hgb = +/ Plt= +/-15 RBC = Hct= +/- 1.0 MPV= +/.1.5 Assignment of Reference Values to Fresh Whole Blood The foliowing reference methods werc used to assign the values Io the fresh whole blood: The reference Red Blood Cell (RBC) and White Blood Cell (WBC) counts are performed using the recommended method with a single-channel aperture impedance couoter. Macro-<1ilutions of l :500 for WBC and 1; for RBC &re made using a pipet with at least +/- 05% accuracy and CV<I % and a Class A fiasko 2 tec1micians Oll two aperture impedance counters prepare the dilulions of each ofthe 5 samples. Each sample is run twice and tile mean derived. Each mean must agree within 2% for WBC and within 1% for RBC to be acceptable. The reference Platelet Count (Pit) is perfonned using a Class A bemocytometer and phase-contrast microscopy. The Platelet dilution is done using Becton-Dickinson UnopettesTloll. 2 tecbnicians make two dilutions from cach of 5 samples. Each dilution is loaded in the hemocytometer twice: for a total of 4 platelet counts per technician. Tbe results ofthe 2 technicians musl agree within 7% to be acceptable. Issue Date: Febfuafy 22, 2005 Page I 002

10 The reference hemoglobin method is perfonned using the NCCLS H ISA approved standard method with JCSH traceable certified hemoglobin standards. I:25 I diluliolls are prepared using class A glassware and calibrated micropipets. The ICSH standards are used to prepare standard eurves for whieh Hemoglobin values are obtained. Samples are analyzed at 540nm wavelength Oll a spectrophotometer giving an absorbance value to 3 decimal points. 2 technieians make 2 dilutions each on every sample. Each dilution is analyzed twice. The results ofthe 2 technicians must agree within I% to be acceptable. The reference mierohematocrit is perfonned using NCeLS H-7A2 approved standard method with dipotassium EDrA as the anticoagulant. The centrifuge is verified every six months using an NIST traceable taehometer. 2 technieians perfonn a minimum of 4 hematocrits each per sample. The 5 samples are spun for 5 minutes at 11,000 RPM. The results ofthe 2 technieians must agree within I % to be acceptable. The MCV is caleulated from the Reference RBC and Spun Hematocrit. CalibratioD Accuracy The systematic bias ofa eustomer's ADVIA 120 when caiibrated to the ADVlA 120 Calibrator compared lo the Reference Methods with 95% probability is reported below: The 95% error bounds associated with a calibration event is +/_tn,...i(sin l12 ) wbere tm...lis tbe 2.5 percentile of the t distribution with n } degrees of freedom, n is the sample size, and s is the within run precision ofthe method. With a minimum sample size ofo=8 (maximum error) the t-distribution has avalue Oft0'2...1= The maximum wilhin ron precision for eacb ADVlA 120 calibraloo parameter is given in the table below: Panmeter WBC RBC Hgb MCY Ph SD g Given these factors, the error associated with the calibration for each parameter is found below. These results should be interpreted as the maximum systematie bias that an individual ADVIA 120 should have versus reference mcthods with 95% probability. Paramder WBC RBC Hgb MCY PI. Maximum Error mue Date: Ftbruary 22, 200 Page2of2

11 Specifikationer for funktionsevne Analyseområder (linearitet) WBe 0,02 _400 X 10 3 f I RBe 0,0-7,0 l106f1 Pit 5,0 _3500 x 10 3 I I Hgb 0-22,5 gldl Retlc % Præcision Inden for kersel Gennemsnit SD CV WBe RBe Hgb MeV Pit Rolle"! Afsmitning < eller" 1% for alie parametre

12 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22...Q Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale.' utrofiloc:}'tter Reagens lot nr.: 1781(}...161J J Målt pi: AmJ..1 1 %NEUT WBCP NeutrofilMkoDc. TiUagt værdi: 51,8 3, N. Dato.NEUT WBCP NeutrofiJ-konc. l 53,70 3,62 1, ,90 3,43 1, ,70 3,60 1, lo! 52,80 3,45 1,82-5 '2 51,40 3,33 1,71 N, 6 52,40 3,63 1,90 '" 7 51,40 3,47 1, ,70 3,41 1,76 Middel! (x 10'/1) 1,83 BIAS/% 7,36

13 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale!\ieutrojilocytter Reagens lot nr.: /7829 Målt på: ADnA l %NEUT WBCP Neutrofil-kone. Tillagt værdi: , N. Dato OfoNEUT WBCP Neutrofil-kone. I 56,3 7,04 3, ,4 6,86 3, ,6 7,24 4,10 o 4 t' 55,2 7,31 4, , I 6,50 3,71 '" N, 6 56,1 6,73 3,78 '" 7 55,9 7,27 4, ,2 7,12 4,07 Middel/(x 10'/1) 3,95 BIAS I % 2,73

14 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: St!lIlrojl/oc)'lter Reagens lot nf.: / '3/-/7819 MAlt på: ADHA I.NEUT WBCP Neutrofil-konc. Till_gt værdi: 68,9 18,1 11,47 N., Dato.NEUT WBCP Neutrofil-konc. l 68 20,16 13, ,4 19,35 13, ,7 19,09 12,92 c 4 N 67;2 19,12 12,85-5 em 67,3 19,01 12,79 6 ::l 67;l 19,66 13; ,5 18,13 12, ,2 18,05 12,31 Middel! (x 10'11) 12,88 BIAS I % 3,32

15 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: Reagens lot nr.: Neutroji/ocyner 1781O 16879/78J/-J7819 MAlt på: ADVJA 1 %NEUT WBCP Neutrofil-konc. Tiltagt værdi: 51,8 3,19 1,70 Nr. Dato %NEUT WBCP Ncutrofil-konc. I 52,70 3,51 1, ,90 3,35 1, ,60 3,40 1, N 4 49,90 3,59 1,79 o 5 50,10 3,27 1,64 -N N, 6 50,10 3,82 1, ,00 3,52 1, ,30 3,22 1,65 Middel / (x 10'11) 1,75 BlAS/ % 2,91

16 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontralmateriale Analyse: Reagens IOf nr.: AeufTOfi/oc)"uU J781() Målt pi: ADYlA 1 %NEUT WBCP Neutrofil-konc. Tillagt værdi: 57,8 6, Nr. Dato %NEUT WBCP Neutrofil-konc. 1 55,80 6,79 3, ,00 6,74 3,77 3 ø 8-55,90 6,80 3,80 N 4 57,40 6,97 4,00 o 5 56,40 7,14 4,03 -N N , , ,10 7,00 3, ,50 6,79 3,84 Middel! (x 10'11) 3,89 BIAS! % 1,28

17 Kliniskbiokernisk afdeling Arntssygehuset i Gentofte Anal'se: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Neutrofuocytter Reagens lot nr.: Målt på: ADV/A 1 %NEUT WBCP Neutrofil-konc. Tillagt værdi: 68,9 18,1 /2,47 N" Dato %NEUT WBCP Neutrofil-konc. I 68,10 18,84 12,8J 2 68,10 18,56 12,64 J N - 68,30 18,49 12,63 67,70 18,54 12,55 5 " 68,00 18,58 12,6J N N 6 M 67,60 18,42 12, ,90 19,OJ IJ, I I 8 67,40 19,92 13,43 Middel 1 (x 10'/1) 12,78 BIAS/ % 2,51

18 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Analyse: LJmf()C:Jtt' Reagens lot nr.: /7831-/7829 Målt på: ADVLA l %LYMPH WBCP Lymf()(':yt-kone. Tillagt værdi: 16,2 18,/ 2,93 N,. Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. 1 15,90 20,16 3, ,30 19,35 3, ,20 19,09 3, "! 16,80 19,12 3, , ,06 M N 6 '", 16,30 19,66 3,20 M 7 16,30 18,13 2, ,20 18,05 2,92 Middel! (x 10'11) 3,10 BIAS/% 5,76

19 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset igenlofte 22..() Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse; Reagens lot nr.; ljmfocjlte, /7IJto-/61J79-t781t-t71J19 Milt pi:...dj//a / %LYMPH WBCP Lymfocyt-koDC. Tillagt værdi: t.71 N., Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-koDC. l 25,20 7,04 1, ,40 6,86 1, ,50 7,24 1, ,80 7,31 1,89 -o 5 26,60 6,50 1,73 - N, 6 25,80 6,73 1, ,00 7,27 1, ,10 7,12 1,93 Middel/ (x 10'/1) 1,82 BlAS/% 5,07

20 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Lymfocyner Reagens lot nr.: / Målt på; ADVI1 / /.LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. Tillagt værdi: 31,1 3,19 /.03 N,. Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone ,62 1, ,70 3,43 1, ,50 3,60 1,10 o N 4 29,60 3,45 1,02 o- 5 31,50 3,33 1,05 -M 6 29,60 3,63 1,07 M 7 31,00 3,47 1, ,90 3,41 1,05 Middel! (x 10'11) 1,06 BIAS/% 3,05

21 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale LJmfoe)'tter Reagens lot nr.: Målt pl\: ADI/lA 2 %LYMPH WBCP Lymfotyt-konc. Tillagt værdi: 16,1 18, N,. Dato OfeLYMPH WBCP Lymfocyt-kone. I 16,50 18,84 3, ,30 18, ,10 18, o 4 16,20 18,54 3, N 16,10 18,58 2,99 N 6 '", 16,10 18,42 2, ,10 19,03 3, ,80 19,92 3,35 Middel/ (x IO'Il) 3,06 BIAS/% 4,37

22 Klinisk bwkcmisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Lymfocyttl!' Reagens lot nr.: Målt på: ADnA 1 Tillagt værdi: o/.lymph 2. WBCP 6,65 Lymfocyt-kone N. Dato "/olymph WBCP Lymfocyt.konc. l 25,10 6,79 1, ,00 6,7' 1,75 3 ø 25,40 6,80 1,73, 8 24,80 6,97 1,73 c- 5 23,90 7,1' 1,71 6 '" 26,30 7,17 1, ,00 7,00 1, ,20 6,79 1,78 Middel! (x 10'/1) 1,77 BlAS/% 2,47

23 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22-{) Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale LJmfocyltl'r Reagens Jot nr.: /7831-/7819 Målt på: ADVIA 2 %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. Tillagt værdi: li,] 3,29 1,03 N,. Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. I 31,30 3,51 1, ,90 3,35 1, ,10 3,40 1,09 o 4 32,10 3,59 1,\5.. o 5 N 32,20 3,27 1,05 N, 6 32,00 3,82 1, ,10 3,52 \,\3 8 31,30 3,22 \,0\ Middel! (x 10'11) 1,10 BIAS I % 7,05

24 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: /UQnfx:)'lter Reagens lot nr.: Målt på: ADVIA l Tillagt værdi: %MONO 8,' W8CP 18,1 Monocyt-konc N. Dato %MONO I W8CP Monocyt kodc. l 9,50 17, ,90 17,63 1, ,70 18,14 1,58 N, 4 M 9,20 18,74 1,72!2 5 9,00 18,29 1,65 " M 6 i.1 9,60 17,77 1,71 7 9,30 18,32 1,70 8 9,30 18,09 1,68 Middel I (x 10'11) 1,68 BIAS I % 10,69

25 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale MonocyUt'r Reagens lot nr.: J7IlJfJ-J61l79-J 71l3J-J 7829 Målt pil: ADV/4 I %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 8,7 3, N" Dato %MONO WBCP Monocyt-konc. I 8,00 3,62 0,29 2 9,00 3,43 0,31 3 8,60 3,60 0,31 o 4 10,60 3,45 0,37-5 M 9,70 3,33 0,32 '" M, 6 M 7,70 3,63 0,28 7 7;20 3,47 0,25 8 8,90 3,41 0,30 Middel! (x 10'/1) 0,30 BIAS / 0./0 6,10

26 Klinisk-biokemisk afdeling Amlssygehuset i Gentofte 22"() Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Uonoqtter ReageDs lot Dr.: Målt på: ADVl..1 1 %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 9,1 6, N,. Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc. I 10,20 7,04 0, ,20 6,86 0, ,10 7,24 0,73 o 4 lo:! 10,00 7,31 0,73-5 M 9,60 6,50 0,62 6 '" C; M 9,60 6,73 0,65 7 9,90 7,27 0,72 8 8,90 7,12 0,63 Middel/ (x 10'11) 0,69 BlAS/% 13,68

27 Kliniskbiokcrnisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: UOllocytter Reagens lot nr.: J78J()..J6879/7"JI17819 Målt pi: ADHA l %MONO WBCP MODocyt-konc. Tillagt værdi: 8,' IB,} 1.51 N" Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc. I 9,40 18,42 1,73 2 8,70 19,03 1,66 3 o 9,40 19,92 1,87 '" 4 8,50 19,40 1,65 5 o, 9,30 19,72 1,83 N 6 9,30 19,46 o 1,81 7 N 9,20 19,03 1,75 8 8,40 18,30 1,54 Middel! (x 10'11) 1,73 BIAS! % 13,79

28 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22..() Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale MonlX.J'nr Reagens lot nr.: / /7819 MAlt på: AnnA 1 %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 6,7 3,29 0,19 N" Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc. I 10,10 3,51 0, , ,10 3, ,20 3,59 0,33 o 5 8,20 3,27 0,27 -N N, 6 9,00 3, , , Middel/ (x 10'11) 0,32 BIAS/% 13,14

29 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22-Q Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale M()n()cylter Reagens lot nr.: Milt på: ADHA 2 %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 9,/ 6, N" Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc.. 1 8,70 6,79 0,59 2 8,90 6,74 0,60 3 9,10 6,80 0,62 o 4 r; 9,80 6,97 0, ,10 7,14 0,72 N, 6 9,60 7,17 0,69 7 9,30 7,00 0,65 8 9,00 6,79 0,61 Middel! Ix 10'm 0,65 BlAS/% 6,67

30 Klinisk-biokemisk afdelins Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.bj.a. Kootrolmateriale AD.lyse: Etx! "(J{ilocyttn Reagens lot Dr.: J I"9-r"VI-r',1' MAUpA: ADJ"!41 %EOS WBCP Eosinofil-konc. Tillagt værdi: 1,8 6,65 ful N., Dato %EOS I WBCP Eosinofilkonc. 1 1,80 7,04 0,13 2 1,80 6,86 0,12 3 ø 1,60 7;1' 0,12 8 <; 1,80 7,31 0,13 -o 5 1,70 6,50 0,11-6 "! 1,60 6,73 0,11 7 1,80 7;17 0,13 8 2,10 7,12 0,15 Middel! Ix 10'/1) 0,12 BIAS! % 4,03

31 Klinisk-biokcrnisk afdeling AmlSSygcbusec i Gentofte: 22.() Korrekthed bestemt v.bj.a. Kootrolmateriale Analyse: RUIgens lot nr.: /7810-/ J/ /7819 MAlt pi: ADVlA l Tilt.gt vlrf'di: -I.E05 J,' WBCP 1,1' Eosinofil-kooc. fj.fm Nr. Dato %EOS WBCP Eosinofil-konc. I 1,40 3,62 0,05 2 2,00 3,43 0,07 3 1,60 3,60 0, <::' 2,20 3,45 0,08-5 em 1,60 3,33 0,05 6 "I M 2,20 3,63 0,08 7 2,60 3,47 0,09 8 2,10 3,41 0,07 Middel! (x 10'11\ 0,07 BIAS I 0/0 9,53

32 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte g Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale E:os/onojilocylter Reagens 101 nr.: / MAlt på: ADHA I %EOS WBCP Eosinofil-konc. Tillagt værdi: 2,5 18, Nr, Dato %EOS I WBCP Eosinofil-konc. 1 2,00 20,16 0,40 2 1,90 19,35 0,37 3 2,20 19,09 0,42 o 4 1,90 19,12 0,36 '" - 5 2,10 19,01 0,40 M 6 " <;' M 2,30 19,66 0,45 7 2,30 18,13 0,42 8 2,30 18,05 0,42 Middel! (x 10'11) 0,40 BlASI% -10,56

33 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: Reagens lot nr.: Eoiotloftlocylte, /78/0-/6879-/7lJ3/ /7lJ29 MAlt på: ADVJA 2 %EOS WBCP Eosinofil-konc. Tillagt værdi: 1, ,/1 Nr, Dato %EOS I WBCP Eosinofil-koDC. l 2,10 6,79 0,14 2 1,90 6,74 0,13 3 1,80 6,80 0, O' 2,00 6,97 0,14-5 N 2,10 7,14 0,15 6 '" 1,80 7,17 0,13 7 1,60 7,00 0,11 8 1,90 6,79 0,13 Middel I (x 10'/1) 0,13 BIAS I % 9,91

34 KJinisk-biokcmisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22.() Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Analyse: EosionofiloCJItt!r Reagens lot nr.: J78Jo-I689-1i8.U J7819 Milt pi: -tdj 14 l %EOS WBCP Eosinofil-kone. Till_gt: vzrdi: 1, ,{]f> Nr, D_to %EOS I WBCP Eosinofil kone. l 1,90 3,51 0,07 2 1,50 3,35 0,05 3 = \,60 3,40 0, ,00 3, :;;; 2,10 3,27 0,07 N, 6 1,30 3,82 0,05 7 2,40 3,52 0,08 8 1,60 3,22 0,05 Middel! (x 10'/1) 0,06 BIAS '-/0-0,52

35 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: E.l nwji/c' rttr Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale ReageRS Iot nr.: i -.}.., J/ /7':l9 Milt pi:,,.dh.. l %EOS WBCP Eosinofil kon. Till_It værdi: l,s 11l,1 IU5 N., Dato %EOS I WBCP Eosinofil-kon. I 2,10 18,84 0,40 2 2,00 18,56 0,37 3 ø 2,30 18,49 0, ,20 18,54 0,41 '" - 5 2,30 18,58 0,43 N, 6 2,10 18,42 0,39 ". 7 2,20 19,03 0,42 8 2,10 19,92 0,42 Middel! (x 10'/1) 0,41 BIAS/% -10,19

36 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22..()4-200S Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale BasophiJocytlf!' Reagens lot nr.: / Målt pi: ADV/...j / %BASO WBCP Basofil-konc. Tillagt værdi: 0,5 3, N., Dato %BASO WBCP Basofil-konc. I 0,50 3,62 0,02 2 0,40 3,43 0,01 3 0,40 3,60 0, ,60 3,45 0,02-5 '< 0,40 3,33 0,01 M N, 6 M 0,60 3,63 0,02 7 0,70 3,47 0,02 8 0,70 3,41 0,02 Middel! Ix 10'/1) 0,02 BlAS/% 14,12

37 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22..(} Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Basophilocyttf!r Reagens 101 nr.: / /783/ /7829 MAli pi: Am'lA I %BASO WBCP Basofil-konc:. Tillagt værdi: 0,5 6, Nr. Dalo %BASO I WBCP Basom-kone. l 0,50 7,04 0,04 2 0,20 6,86 0,01 3 ø 0,20 7,24 0, N 0,30 7,31 0,02 o 5 0,20 6,50 0,01 -M N, 6 M 0,30 6,73 0,02 7 0,30 7,27 0,02 8 0,40 7,12 0,03 Middel I (x 10'/1) 0,02 BIAS I % -36,54

38 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte {)1)8 Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: BasopJri/oC)'tter Reagens lot nr.: 1781().16l7'J..178Jl-/7829 MAlt pa: -4DH-42 V.BASO WBCP Basofil-konc. Tillagt: værdi: 0,5 18,1 0,09 N,. Dato "IoBASO I WBCP Basofil-konc. I 0, IO 18,84 0,02 2 0,10 18,56 0,02 :;; - 3 0,10 18,49 0, '" o Ol N 0,10 18,54 0,02 0, IO 18,58 0, ,10 18,42 0,02 7 0,10 19,03 0,02 8 0,10 19,92 0,02 Middel! (x 10'/1) 0,02 BlAS/% -79,23

39 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale 8asophi/oc}'tJer Reagens lot nr.: /7810-/ Målt pi: ADV1A 1 %BASO WBCP Basofil-koDC. Tillagt værdi: 0,5 3,19 0,01 N., Dato %BASO I WBCP Basofil-koDe, 1 0,40 3,51 0,01 2 0,30 3,35 0,01 3 0,50 3,40 0,02 o 4 0,50 3,59 0,02 -o 5.. Ol 0,70 3;27 0,02 N 6 0,50 3,82 0,02 7 0,30 3,52 0,01 8 0,50 3,22 0,02 Middel I (x 10'11) 0,02 BIAS I % -2,97

40 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: 8asophilocJlter Reagens 101 nr.: 178J(J Måll på: ADI/lA 2 %BASO WBCP Basofilkonc. TlUagl værdi: 0,5 6,65 0,03 N" Dalo %BASO I WBCP Basofil konc. l 0,30 6,79 0,02 2 0,30 6,74 0,02 3 0,40 6,80 0, <:' 0,30 6,97 0,02 o 5 N 0,30 7,14 0,Q2 6 :; 0,20 7,17 0,01 7 0,30 7,00 0,02 8 0,30 6,79 0,Q2 Middel I Ix 10'/1) 0,02 BIAS/% -37,66

41 Klinisk_biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: Bøwphiloc)'ttc>r Reagens lot nr.: 178/fJ MAlt pi: ADJ.JA l %BASO WBCP Basofil-konc. Tillagt værdi: 0,5 lb,l 0.09 N" Dato %BASO I WBCP Basofil-kODC. I 0,10 20,16 0,02 2 0,10 19,35 0,02 3 0,10 19,09 0,02 o 4 0,10 19,12 0,02-5 M 0,10 19,01 0,02 N, 6 0,10 19,66 0,02 M 7 O, IO 18,13 0,02 8 0,10 18,05 0,02 Middel / (x 10'/1) 0,02 BlAS/% -78,93

42 lae l ar I Lotte Heckmann Fra: Sendt: 7. november200611:12 Til; Heckmann, Lotte Cc; Emne: BASa = Opå kontroller. Kære Lotte. Jeg har fået svar på vores spørgsmål ang. BASO der giver 0% på kontrolleme. Grunden er at de BASO file celler ikke er særligt holdbare og at det ville fordyre kontrolleme væsentligt hvis de skulle laves med et indhold af basofile. Med venlig hilsenl best regards I Esben Sick Produktspecialist Bayer Healthcare Diagnostic division Telefon: fax: Mobile:

43 SlEMENS April II, 2006 Dear CUSlOmer, Thank YOll for inquiring about the published ranges for the % Saso parameter an the Siernens TESTpoint Hematology Control package inserts. Historically. the control ranges for the % Saso have been set at a!arget value of2.5% with a 2SD range of2.5. The!argets are purposely set like this to insure an acceptable margin for results. The average mean for %Baso for ailiabs in the past year is 0.2%. IfTESTpoint had used 0.2% as the targer the 2SD range could edly have a maximum range af 0.2, as negative numbers for results are invalid. Siernens states in the results section ofthe package insert, "To verify instrument calibration, the laboratory established mean values should be within the SSV range." Ensuring that the established mean for your laboratory is within the range an the package insert, as well as acceptable performance in the Siemens Checkpoint flqc program should be sufficient to guarantee the ADVIA 120/2120 is perforrning within specification. Ifyou have any question or comments. please do not hesitate to contact Siemens Technical Support at option 15, l. Thank you for your continued support ofsiemens Hematology produets. Sineerely, Janet Aveni, MT(ASCP)SH Technical Product Manager HematoJogy

44 Lotte Heckmann Fra: sendt: Til: Cc: Emne: Sick, Esben Brunbjerg 11. marts :15 Lotte Heckmann Moeller Andreasen, Mette; Stroland, Jette % Sasa på kontrol generic% baso Siemens.doc (41... Hej Lotte. Jeg har fået svar på hvorfor %BASO på kontrollen angives til 2,5. Grunden er at man vil have et område fra 0-5% for %BASO, da negative tal på kontrollen ikke accepteres i softwaren er den eneste mulighed at vælge target højere. Som du kan se af det vedhæftede brev (som er sendt til kunder i USA) viser det sig i praksis at kontrollen giver ca. O (i dette tilfælde 0,2%) Med venlig hilsen / Esben Sick Best Regards Applications Specialist Siemens Healthcare Diagnostics Borupvang Ballerup Denmark Phone: Fax: Mobilephone: l

45 a::li WBC DIFF-metoden PROCEDUREBEGRÆNSNINGER Procedurebegrænsningeme er følgende: 1 Visse abnorme prøver, f.eks. prøver fra hæmodialysepalienter, patientprøver med kerneholdige erythrocytter (især prøver fra nyfødte) samt prøver, der Ihrombocytagglutinationer eller ufuldstændig lysering af RBCer, kan interferere med differentieringen af leukocytter. Systemet benytter også data fra perox- og baso-kanalen for at udlede tælling af kerneholdige erythro<:ytter ( "IJIIRBCog antal NRBC). Hvis der er nabc'er tilstede, redegør systemet for dem ved korrektion af WBC -resultaterne. For yderligere oplysninger, se NRBC Analyse. 2 Cirkulerende mikromegakaryocytter medtælles muligvis som hvide blodlegemer. 3 Ufuldstændig RBC-Iysis i peroxidasekanalen kan observeres i prøver med forhøjet serumureanitrogen (BUN > 75 mg/dl). 4 Interferens på peroxidasekanalens funktionsevne kan ses i prøver fra patienter med medfødt eller erhvervet mangel på myeloperoxidase enzymet. En sådan mangel observeres i ca. 0,5% af laboratorieprøveme. 5 I visse abnorme prøver (især ved lymfatiske lidelser og leukæmi), kan der observeres falske høje basofiltal.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Valideringsrapport Sysmex XE

Valideringsrapport Sysmex XE VAL-3001-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport Sysmex XE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-20 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Karina

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01470 P(aB) - Carbondioxid;tension(37"C) målt på ABL 835. Maj 2007- Juni 2008

Validitetserklæring for NPU01470 P(aB) - Carbondioxid;tension(37C) målt på ABL 835. Maj 2007- Juni 2008 Validitetserklæring for NPU01470 P(aB) - Carbondioxid;tension(37"C) målt på ABL 835. Rapport v- 049/01 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: Ibrugtagningsdato Maj 2007- Juni 2008 Britla

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Sysmex analyseprincipper

Sysmex analyseprincipper Hæmoglobin: 4 µl blod tilsættes 2000 µl Cellpack, og blandingen mikses. Af denne opløsning anvendes de 1000 µl til RBC/PLT-måling. De 1004 µl der er tilbage tilsættes 500 µl Sulfolyser. Se flowchart Hæmoglobin

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

tf), ORIGINAL Validitetserklær;ng for NPU12474 P(aB)- Hydrogen- ion; ph(37 C) målt på ABL835 Maj 2007- juni 2008

tf), ORIGINAL Validitetserklær;ng for NPU12474 P(aB)- Hydrogen- ion; ph(37 C) målt på ABL835 Maj 2007- juni 2008 Gentofte Hospital tf), ORGNAL Validitetserklær;ng for NPU12474 P(aB)- Hydrogen- ion; ph(37 C) målt på ABL835 Rapport V-048102 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: brugtagningsdato Maj

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Metodesammenligning Master app. Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Ansvarlig : HJ Dato : 01-11-07 APPARATUR Cobas 1 Næstved Resultater Student s t-test serienummer: Core: AF0634-27, C: AA0632-16 Beregnet

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04146 P- Calcium- ion(frit);stofk.målt på ABL 835. Juni 2007- September 2008

Validitetserklæring for NPU04146 P- Calcium- ion(frit);stofk.målt på ABL 835. Juni 2007- September 2008 Klinisk biokemisk afdeling Validitetserklæring for NPU04146 P- Calcium- ion(frit);stofk.målt på ABL 835. Rapport V- 067/01 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: Ibrugtagningsdato Juni

Læs mere

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI KIRSTEN KIRKEBY QA SUPERVISOR LABORATORIUM DANISH CROWN HERNING Mikrobiologisk usikkerhed Den ekspanderede kombinerede usikkerhed U 2 x uc,abs.(log cfu/g) Den tilfældige analytiske

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent ~ Antal sider: l IBilag: O PROTOKOL! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent NPU02642, NPU19844 Minicap-Sebia System: Enhed: neg/pos, type, Labka-nr: 389,!Labka-kode: p gi! 390,? im-kamp,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Ryhaven etape 1 Medlem af foreningen klimaskærm Ansvarlig virksomhed for testen: ISOLINK ApS Korsør Landevej 500 4242 Boeslunde Tlf. 58141416

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Thomas Feld Biologi 05-12-2007

Thomas Feld Biologi 05-12-2007 1 Indledning: Kredsløbet består af to dele - Det lille kredsløb (lungekredsløbet) og det store kredsløb (det systemiske kredsløb). Det systemiske kredsløb går fra hjertets venstre hjertekammer gennem aorta

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Digitale trusselsbillede under forandring. Udgangspunkt i DK-CERTs aktiviteter. Tendenser lige nu,- hvad har drevet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Restsaltmængdernes afhængighed af trafikken,

Restsaltmængdernes afhængighed af trafikken, Restsaltmængdernes afhængighed af trafikken, Thomas Glue, marts 2. Trafikintensitet...2 Indledende definitioner...2 Regressionsanalyser på trafikintensiteten...6 Justering af restsaltmængder i henhold

Læs mere

Klinisk Biokemisk afdeling KB3011.

Klinisk Biokemisk afdeling KB3011. Validering af CSV analyseret på Sysmex XN Klinisk Biokemisk afdeling KB3011. Margit Grome Gruppen omkring indkøring af Sysmex XN: Lone, Annette, Ruth og Bente Bente og Margit Antal og type af BF s i 2011:

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V

Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling 2002-11-27 Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P-2037. Undersøgelse: B-Leukocytter, antalk. (B) Lkcs-Leukocytscreening:

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere