Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/ Lotte Heckmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/032008. Lotte Heckmann"

Transkript

1 Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V-066/01 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: NPU koder Ibrugtagningsdato Godkendelse af validitet: (Underskrift..,tempel og dato) Resume Metodesammenligning Korrekthed 17/01-5/ Lotte Heckmann ADVIA 2120 Siemens Medicai Solutions Diagnostics PU02902 B- eutrophiloeytter; antalk ( eut) 'PU02636 B-Lymphoeytter: antalk (Lymp) PU02840 B-Monoeyner: antalk (Mono) NPUJ 8282 B-Eosinophilocyner; antalk (Eos) NPU01349 B-Basophilocytter; antalk (Baso) August 2006 Konklusion Pal B. Szecsi Overlæge. dr.med. M.D.D.M,Sci. Klinisk Biokemisk Afdeling I Dept. Clin. Biochemistry Gentofte Hospital Niels Andersensvej 65 DK-2900 HelJenJ;:l - Denm8lit Direkte: Mobil: Mail: PA1.SZE()l.regioM.dk Der er udført apparatursammenligning mellem Advia I og 2. Der er god overensstemmelse mellem de målte værdier opnået med Advia l og Advia 2. Differensplottet afslører ingen systematiske forskelle i måleresultater og de påviste afvigelser skønnes ikke klinisk relevante. Det er hermed vist. at de 2 Advia'er måler således. al patientprøver kan analyseres i flæng. Det har ikke været muligt at fremskaffe certificeret referencemateriale, derfor har vi bestemt korrektheden over flere dage på internt kontrolmateriale i 3 forskellige niveauer. jf. bilag 4a. Der er fra leverandørens side oplyst en target-værdi på Basophilocyuer. Denne er imidlertid korrigeret på baggrund Adviabrugeres indberetning til Siernens - jf. bilag 4b. Det er de korrigerede værdier, der er anvendt til beregning afbias. Konklusion: Acceptabelt. v 066 Validering afmaskinel differentialtdling, Side I af3

2 Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V-066/01 2 eksemplarer Måleinterval Krav 0,1- t00 % af leukocyttatlet Resultat % af leukocyttallet (0, * 109/L) Neut: Neut: < 10% CV% 7,81 (4,42 * 109/L) CV% 4,53 (12,72 * 10 9 /L) Lymp, Lymp. < 15% CV% 10,96(2,12* 109/L) CV%6,70(3,15 * 109/L) Mono: Mono: lmpræcision <25% CV% 23,54 (0,39 * 109/L) CV% 7,65 (1,77 * 109/L) Eos: Eos: <15 % CV% 12,61 (0,19* 10'/L) CV%7,60(0,41 * 109/L) Baso: Baso: <25 % CV'/, 21,56 (0,02 * 10'/L) CV% 18,49 (0,07 * log/l) Neut Neut: <20% CV% 17,2 (4,42 * 109/L) Lymp. CV% 11,5 (12,72 * 10'/L) Lymp. <25 % CV% 22,3 (2,12 * 109/L) CV% 14,0 (3,15 * log/l) Ekspanderet relativ kombi- Mono: neret standard måleusikker- <50% Mono: CV% 47,1 (0,39 * 10 9 /L) hed CV% 15,3 (1,77 * 10'/L) Eos: Eos: <50% CV% 25,2 (0,19 * 109/L) Baso: CV% 15,2 (0,41 * 10'/L) Baso: <50% CV%43,1 (0,02' 1091L) CV% 37,0 (0,07' 1091L) V 066 Validering af makinel differenlialrælling. Side 2 af3

3 Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V 066/01 2 eksemplarer Registreringsoversigt Egenskab Resultaterne Dokumentation opbevares Bilagsfremkommet ved nummer o 9'" '", ", r, = - r', r 3.- =..,.. -., J;, :;-. r, r. <..,=. - =.- '"... = < _.,, = <,, r,. "" Apparatursamrnenligning X Sammen med valideringserklæring 1 Metrologisk sporbarhed X Sammen med valideringserklæring 2 Måleinterval X Sammen med valideringserklæring 3 Korrekthed X Sammen med valideringserklæring 4 Detektionsgrænse X Analytisk specificitet X Sammen med valideringserklæring 5 Linearitet X Sammen med valideringserklæring 3 Intermediær impræcision X Sammen med valideringserklæring 6 Robusthed X Ifølge leverandør og efter 4 års erfaring med Advia 2120 er der ingen ændringer ved reagensskift og lot.nr. skift. Rumtemperaturen kan variere fra e uden at påvirke resultaterne Afsmitning X Sammen med valideringserklæring 3 Prøvematerialet er holdbart fra 8 ti- Præanalytiske forhold X mer ved stuetemperatur og til 72 ti S mer nå kø1. Ekspanderet relativ kombineret standard måleusikker- X Sammen med valideringserklæring 9 hed Rapporter fra indeværende år i rum Ekstern kvalitetssikring X 117. Rapporter fra de foregående år i rum 120b 10 Kvalitetskontrol regneark X I rum 108e II Referenceinterval X Henvisning til metodeblade 12 7 V 066 Validering afnklskinel differenliallæhing Side 3 af3

4 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling AppøratursammMlign;ng afb - NeutrophiJocytter; antalk.. Adv;a 2120 nr. J vs. Advia 2120 nr. 2 {.:: , y IS :æ :æ IO N "= N, < n 30 o."""---_ _----_--- 1 Q Advi:l2120 nr. I NtutrophillKC)'t1trl (.I10'/L) I y -y=x -Line=(y)I Differensplot (y-i som funktion af I)._ , J... 2.J i 4.L ' I.. "%1 Konklusion: Der er god overensstemmelse mellem de målte værdier opnået med Advia 2120 nr. 1 og Advia 2120 nr. 2. Prøver kon altsd mdles i flæng pli de 2 apparater. Appamtursammenligning NeullGraf 22.() Side I af I

5 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Apparatursammenligning afb - Lymphocytter; antalk. Advia 2120 nr. 1 vs. Advia 2120 nr. 2 4, y - O,9622J + O,03fi7 o Advia 2120 nr. I Lympbncytttr f (:do'fl) l y FX -Lineær (y) I 0,6,----- Differensplot (y-x som funktion af x) N "' _....-! "' ±Il%1 Konklusion: Der er god overensstemmelse mel/em de mdlte værdier opndet medadvia 2120 nr. 1 og Advia 2120 nr. 2. Prøver kan al/sil måles iflæng pil de 2 apparater. ApparatUISllITllIlenligning LymflGmfe Side l afl

6 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Apparalursammenligning afb - Monocyller; ania/k. Advia 2120 nr. l vs. Advia 2120 nr. 2 y -1.ø5'J5x ' "'e 1,00 -"- >. 0,75 "" ': O.SO = II " 0,25 i; < 0,00...-= o d :;. Advial120 nr. I Mnnotytter I (xio'ii.) n JO I y -y=x -Lineær (y) I O.JO Diffen:nsplot (y-x som funktion af x) 0,25 0, ,05 0,00-0, , ' -O,JO n =30 1. o '" '" 1..,1>%1 Konklusion: Der er godoverensstemmelse mellem de må/le værdier oprulel med Advia 2J20 nr. l og Advia 2J20 nr. 2. Prover kan allsd mdles i flæng pll de 2 apparater. Apparatursammenligning M Side I af I

7 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling.'j. := 04 ;,' 0,3 g.; 02, Apparatursammenligning afb - Eosinophilocytter; anta/k. Advia 2120 nr. 1 vs. Advia 2120 nr. 2 Y" 0,9679:1 0,0006 0,5, N = 0,1 N > o.j",o..-t:..."- - = Ad...ia 2120 nr. I Eosinnphiloeytter I (J:lO/L) I y --y""x -Lineær (y)i Differensplot (y-x som funktion af x) 0,1 0,05 o -0,05 n -30. _. '" ;} ;) -0,1-0,15 Konklusion: Der er god overensstemmelse mellem de md/te værdier opndet medadvia 2120 nr, log Advia 2120 nr. 2. Prøver kan ailsd måles j flæng pd de 2 apparater. Apparatursammenligning EosIGraf Side I af I

8 Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Apparatursammen/igning afb - Basophi/ocyner; anta/k. Advia 2120 nr. I vs. Advia 2120 nr. 2 "- _ 0,15 i g 0,1.i M,o 0,05 M y ,0181 n 30 o k:::--_----_---=::::;:= i Advla 2120 nr. I 8.!lOpbiloeyttr I (xio'il) I y y=x -_ineær (y)i Differensplot (y-x som funktion afx) 0,1, c 0,05-0,05 o...::: , I n 30 I ,' ; '" '" I L '-'--'-'--'----.J '50%1 Konklusioo: Der er god overensstemmelse mellem de målte værdier opnået medadvia 2J20 nr. J og Advia 2J20 nr. 2. Prøver kan altså måles i flængpli de 2 apparater. Appanttursammenligning BasoIGraf Side I afl

9 Bayer HealthCare Diagnostics Division DECLARATION oftraceability and UNCERTAINTY ADVIA 120 Calibration SETpoint Calibrator Traceability to Reference Metbods Part Number T BA YER manufaetures and distributes ADVIA 120 Calibrator to ADVIA 120 system owners for use in the calibralion ofthe ADVIA 120. The calibration procedure is provided 10 ADVIA 120 ownersloperators in the ADVIA 120 system User Manual. The lot ofadvia 120 SETpoint Calibrator is provided with an Insert that has System Specific Values (SSV) which are assigned on a reference ADVlA 120 system. The reference ADVlA 120 system has been calibrated using fresh whole bloods whicb were assigned reference values for WBC, RBC, Hgb, Hd, and PIt, using JCSH or NCCLS approved reference methods., recommended procedures and materials. Calibration of Reference ADVIA 120 System The reference ADVIA 120 system is calibrated to recover the fresh whole blood reference values for WBC. RBC, Hgb, Hct, MCV and Pit within tbe foliowing specificatioos. WBC = +/- 3.9% Hgb = +/- 1.0% MCV = +/. 2.7% RBC=+/-1.3% Hct '" +/. 1.4% Pit = +/ 3.4% Tbe System Specific Target Values (SSV) art assigned for ADVlA 120 SETpoint Hematology Calibrator by assaying each tot 00 the reference ADVlA 120 Hematology System. At least 3 vials art opeoed and analyzed for a minimum of 6 analyses. After the SSV is estahlished. confirmation ofthe value assignments musl fall within the fojiowing specifications. WBC =+/-0.3 Hgb = +/ Plt= +/-15 RBC = Hct= +/- 1.0 MPV= +/.1.5 Assignment of Reference Values to Fresh Whole Blood The foliowing reference methods werc used to assign the values Io the fresh whole blood: The reference Red Blood Cell (RBC) and White Blood Cell (WBC) counts are performed using the recommended method with a single-channel aperture impedance couoter. Macro-<1ilutions of l :500 for WBC and 1; for RBC &re made using a pipet with at least +/- 05% accuracy and CV<I % and a Class A fiasko 2 tec1micians Oll two aperture impedance counters prepare the dilulions of each ofthe 5 samples. Each sample is run twice and tile mean derived. Each mean must agree within 2% for WBC and within 1% for RBC to be acceptable. The reference Platelet Count (Pit) is perfonned using a Class A bemocytometer and phase-contrast microscopy. The Platelet dilution is done using Becton-Dickinson UnopettesTloll. 2 tecbnicians make two dilutions from cach of 5 samples. Each dilution is loaded in the hemocytometer twice: for a total of 4 platelet counts per technician. Tbe results ofthe 2 technicians musl agree within 7% to be acceptable. Issue Date: Febfuafy 22, 2005 Page I 002

10 The reference hemoglobin method is perfonned using the NCCLS H ISA approved standard method with JCSH traceable certified hemoglobin standards. I:25 I diluliolls are prepared using class A glassware and calibrated micropipets. The ICSH standards are used to prepare standard eurves for whieh Hemoglobin values are obtained. Samples are analyzed at 540nm wavelength Oll a spectrophotometer giving an absorbance value to 3 decimal points. 2 technieians make 2 dilutions each on every sample. Each dilution is analyzed twice. The results ofthe 2 technicians must agree within I% to be acceptable. The reference mierohematocrit is perfonned using NCeLS H-7A2 approved standard method with dipotassium EDrA as the anticoagulant. The centrifuge is verified every six months using an NIST traceable taehometer. 2 technieians perfonn a minimum of 4 hematocrits each per sample. The 5 samples are spun for 5 minutes at 11,000 RPM. The results ofthe 2 technieians must agree within I % to be acceptable. The MCV is caleulated from the Reference RBC and Spun Hematocrit. CalibratioD Accuracy The systematic bias ofa eustomer's ADVIA 120 when caiibrated to the ADVlA 120 Calibrator compared lo the Reference Methods with 95% probability is reported below: The 95% error bounds associated with a calibration event is +/_tn,...i(sin l12 ) wbere tm...lis tbe 2.5 percentile of the t distribution with n } degrees of freedom, n is the sample size, and s is the within run precision ofthe method. With a minimum sample size ofo=8 (maximum error) the t-distribution has avalue Oft0'2...1= The maximum wilhin ron precision for eacb ADVlA 120 calibraloo parameter is given in the table below: Panmeter WBC RBC Hgb MCY Ph SD g Given these factors, the error associated with the calibration for each parameter is found below. These results should be interpreted as the maximum systematie bias that an individual ADVIA 120 should have versus reference mcthods with 95% probability. Paramder WBC RBC Hgb MCY PI. Maximum Error mue Date: Ftbruary 22, 200 Page2of2

11 Specifikationer for funktionsevne Analyseområder (linearitet) WBe 0,02 _400 X 10 3 f I RBe 0,0-7,0 l106f1 Pit 5,0 _3500 x 10 3 I I Hgb 0-22,5 gldl Retlc % Præcision Inden for kersel Gennemsnit SD CV WBe RBe Hgb MeV Pit Rolle"! Afsmitning < eller" 1% for alie parametre

12 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22...Q Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale.' utrofiloc:}'tter Reagens lot nr.: 1781(}...161J J Målt pi: AmJ..1 1 %NEUT WBCP NeutrofilMkoDc. TiUagt værdi: 51,8 3, N. Dato.NEUT WBCP NeutrofiJ-konc. l 53,70 3,62 1, ,90 3,43 1, ,70 3,60 1, lo! 52,80 3,45 1,82-5 '2 51,40 3,33 1,71 N, 6 52,40 3,63 1,90 '" 7 51,40 3,47 1, ,70 3,41 1,76 Middel! (x 10'/1) 1,83 BIAS/% 7,36

13 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale!\ieutrojilocytter Reagens lot nr.: /7829 Målt på: ADnA l %NEUT WBCP Neutrofil-kone. Tillagt værdi: , N. Dato OfoNEUT WBCP Neutrofil-kone. I 56,3 7,04 3, ,4 6,86 3, ,6 7,24 4,10 o 4 t' 55,2 7,31 4, , I 6,50 3,71 '" N, 6 56,1 6,73 3,78 '" 7 55,9 7,27 4, ,2 7,12 4,07 Middel/(x 10'/1) 3,95 BIAS I % 2,73

14 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: St!lIlrojl/oc)'lter Reagens lot nf.: / '3/-/7819 MAlt på: ADHA I.NEUT WBCP Neutrofil-konc. Till_gt værdi: 68,9 18,1 11,47 N., Dato.NEUT WBCP Neutrofil-konc. l 68 20,16 13, ,4 19,35 13, ,7 19,09 12,92 c 4 N 67;2 19,12 12,85-5 em 67,3 19,01 12,79 6 ::l 67;l 19,66 13; ,5 18,13 12, ,2 18,05 12,31 Middel! (x 10'11) 12,88 BIAS I % 3,32

15 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: Reagens lot nr.: Neutroji/ocyner 1781O 16879/78J/-J7819 MAlt på: ADVJA 1 %NEUT WBCP Neutrofil-konc. Tiltagt værdi: 51,8 3,19 1,70 Nr. Dato %NEUT WBCP Ncutrofil-konc. I 52,70 3,51 1, ,90 3,35 1, ,60 3,40 1, N 4 49,90 3,59 1,79 o 5 50,10 3,27 1,64 -N N, 6 50,10 3,82 1, ,00 3,52 1, ,30 3,22 1,65 Middel / (x 10'11) 1,75 BlAS/ % 2,91

16 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontralmateriale Analyse: Reagens IOf nr.: AeufTOfi/oc)"uU J781() Målt pi: ADYlA 1 %NEUT WBCP Neutrofil-konc. Tillagt værdi: 57,8 6, Nr. Dato %NEUT WBCP Neutrofil-konc. 1 55,80 6,79 3, ,00 6,74 3,77 3 ø 8-55,90 6,80 3,80 N 4 57,40 6,97 4,00 o 5 56,40 7,14 4,03 -N N , , ,10 7,00 3, ,50 6,79 3,84 Middel! (x 10'11) 3,89 BIAS! % 1,28

17 Kliniskbiokernisk afdeling Arntssygehuset i Gentofte Anal'se: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Neutrofuocytter Reagens lot nr.: Målt på: ADV/A 1 %NEUT WBCP Neutrofil-konc. Tillagt værdi: 68,9 18,1 /2,47 N" Dato %NEUT WBCP Neutrofil-konc. I 68,10 18,84 12,8J 2 68,10 18,56 12,64 J N - 68,30 18,49 12,63 67,70 18,54 12,55 5 " 68,00 18,58 12,6J N N 6 M 67,60 18,42 12, ,90 19,OJ IJ, I I 8 67,40 19,92 13,43 Middel 1 (x 10'/1) 12,78 BIAS/ % 2,51

18 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Analyse: LJmf()C:Jtt' Reagens lot nr.: /7831-/7829 Målt på: ADVLA l %LYMPH WBCP Lymf()(':yt-kone. Tillagt værdi: 16,2 18,/ 2,93 N,. Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. 1 15,90 20,16 3, ,30 19,35 3, ,20 19,09 3, "! 16,80 19,12 3, , ,06 M N 6 '", 16,30 19,66 3,20 M 7 16,30 18,13 2, ,20 18,05 2,92 Middel! (x 10'11) 3,10 BIAS/% 5,76

19 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset igenlofte 22..() Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse; Reagens lot nr.; ljmfocjlte, /7IJto-/61J79-t781t-t71J19 Milt pi:...dj//a / %LYMPH WBCP Lymfocyt-koDC. Tillagt værdi: t.71 N., Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-koDC. l 25,20 7,04 1, ,40 6,86 1, ,50 7,24 1, ,80 7,31 1,89 -o 5 26,60 6,50 1,73 - N, 6 25,80 6,73 1, ,00 7,27 1, ,10 7,12 1,93 Middel/ (x 10'/1) 1,82 BlAS/% 5,07

20 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Lymfocyner Reagens lot nr.: / Målt på; ADVI1 / /.LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. Tillagt værdi: 31,1 3,19 /.03 N,. Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone ,62 1, ,70 3,43 1, ,50 3,60 1,10 o N 4 29,60 3,45 1,02 o- 5 31,50 3,33 1,05 -M 6 29,60 3,63 1,07 M 7 31,00 3,47 1, ,90 3,41 1,05 Middel! (x 10'11) 1,06 BIAS/% 3,05

21 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale LJmfoe)'tter Reagens lot nr.: Målt pl\: ADI/lA 2 %LYMPH WBCP Lymfotyt-konc. Tillagt værdi: 16,1 18, N,. Dato OfeLYMPH WBCP Lymfocyt-kone. I 16,50 18,84 3, ,30 18, ,10 18, o 4 16,20 18,54 3, N 16,10 18,58 2,99 N 6 '", 16,10 18,42 2, ,10 19,03 3, ,80 19,92 3,35 Middel/ (x IO'Il) 3,06 BIAS/% 4,37

22 Klinisk bwkcmisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Lymfocyttl!' Reagens lot nr.: Målt på: ADnA 1 Tillagt værdi: o/.lymph 2. WBCP 6,65 Lymfocyt-kone N. Dato "/olymph WBCP Lymfocyt.konc. l 25,10 6,79 1, ,00 6,7' 1,75 3 ø 25,40 6,80 1,73, 8 24,80 6,97 1,73 c- 5 23,90 7,1' 1,71 6 '" 26,30 7,17 1, ,00 7,00 1, ,20 6,79 1,78 Middel! (x 10'/1) 1,77 BlAS/% 2,47

23 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22-{) Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale LJmfocyltl'r Reagens Jot nr.: /7831-/7819 Målt på: ADVIA 2 %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. Tillagt værdi: li,] 3,29 1,03 N,. Dato %LYMPH WBCP Lymfocyt-kone. I 31,30 3,51 1, ,90 3,35 1, ,10 3,40 1,09 o 4 32,10 3,59 1,\5.. o 5 N 32,20 3,27 1,05 N, 6 32,00 3,82 1, ,10 3,52 \,\3 8 31,30 3,22 \,0\ Middel! (x 10'11) 1,10 BIAS I % 7,05

24 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: /UQnfx:)'lter Reagens lot nr.: Målt på: ADVIA l Tillagt værdi: %MONO 8,' W8CP 18,1 Monocyt-konc N. Dato %MONO I W8CP Monocyt kodc. l 9,50 17, ,90 17,63 1, ,70 18,14 1,58 N, 4 M 9,20 18,74 1,72!2 5 9,00 18,29 1,65 " M 6 i.1 9,60 17,77 1,71 7 9,30 18,32 1,70 8 9,30 18,09 1,68 Middel I (x 10'11) 1,68 BIAS I % 10,69

25 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale MonocyUt'r Reagens lot nr.: J7IlJfJ-J61l79-J 71l3J-J 7829 Målt pil: ADV/4 I %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 8,7 3, N" Dato %MONO WBCP Monocyt-konc. I 8,00 3,62 0,29 2 9,00 3,43 0,31 3 8,60 3,60 0,31 o 4 10,60 3,45 0,37-5 M 9,70 3,33 0,32 '" M, 6 M 7,70 3,63 0,28 7 7;20 3,47 0,25 8 8,90 3,41 0,30 Middel! (x 10'/1) 0,30 BIAS / 0./0 6,10

26 Klinisk-biokemisk afdeling Amlssygehuset i Gentofte 22"() Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Uonoqtter ReageDs lot Dr.: Målt på: ADVl..1 1 %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 9,1 6, N,. Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc. I 10,20 7,04 0, ,20 6,86 0, ,10 7,24 0,73 o 4 lo:! 10,00 7,31 0,73-5 M 9,60 6,50 0,62 6 '" C; M 9,60 6,73 0,65 7 9,90 7,27 0,72 8 8,90 7,12 0,63 Middel/ (x 10'11) 0,69 BlAS/% 13,68

27 Kliniskbiokcrnisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: UOllocytter Reagens lot nr.: J78J()..J6879/7"JI17819 Målt pi: ADHA l %MONO WBCP MODocyt-konc. Tillagt værdi: 8,' IB,} 1.51 N" Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc. I 9,40 18,42 1,73 2 8,70 19,03 1,66 3 o 9,40 19,92 1,87 '" 4 8,50 19,40 1,65 5 o, 9,30 19,72 1,83 N 6 9,30 19,46 o 1,81 7 N 9,20 19,03 1,75 8 8,40 18,30 1,54 Middel! (x 10'11) 1,73 BIAS! % 13,79

28 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22..() Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale MonlX.J'nr Reagens lot nr.: / /7819 MAlt på: AnnA 1 %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 6,7 3,29 0,19 N" Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc. I 10,10 3,51 0, , ,10 3, ,20 3,59 0,33 o 5 8,20 3,27 0,27 -N N, 6 9,00 3, , , Middel/ (x 10'11) 0,32 BIAS/% 13,14

29 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22-Q Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale M()n()cylter Reagens lot nr.: Milt på: ADHA 2 %MONO WBCP Monocyt-konc. Tillagt værdi: 9,/ 6, N" Dato %MONO I WBCP Monocyt-konc.. 1 8,70 6,79 0,59 2 8,90 6,74 0,60 3 9,10 6,80 0,62 o 4 r; 9,80 6,97 0, ,10 7,14 0,72 N, 6 9,60 7,17 0,69 7 9,30 7,00 0,65 8 9,00 6,79 0,61 Middel! Ix 10'm 0,65 BlAS/% 6,67

30 Klinisk-biokemisk afdelins Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.bj.a. Kootrolmateriale AD.lyse: Etx! "(J{ilocyttn Reagens lot Dr.: J I"9-r"VI-r',1' MAUpA: ADJ"!41 %EOS WBCP Eosinofil-konc. Tillagt værdi: 1,8 6,65 ful N., Dato %EOS I WBCP Eosinofilkonc. 1 1,80 7,04 0,13 2 1,80 6,86 0,12 3 ø 1,60 7;1' 0,12 8 <; 1,80 7,31 0,13 -o 5 1,70 6,50 0,11-6 "! 1,60 6,73 0,11 7 1,80 7;17 0,13 8 2,10 7,12 0,15 Middel! Ix 10'/1) 0,12 BIAS! % 4,03

31 Klinisk-biokcrnisk afdeling AmlSSygcbusec i Gentofte: 22.() Korrekthed bestemt v.bj.a. Kootrolmateriale Analyse: RUIgens lot nr.: /7810-/ J/ /7819 MAlt pi: ADVlA l Tilt.gt vlrf'di: -I.E05 J,' WBCP 1,1' Eosinofil-kooc. fj.fm Nr. Dato %EOS WBCP Eosinofil-konc. I 1,40 3,62 0,05 2 2,00 3,43 0,07 3 1,60 3,60 0, <::' 2,20 3,45 0,08-5 em 1,60 3,33 0,05 6 "I M 2,20 3,63 0,08 7 2,60 3,47 0,09 8 2,10 3,41 0,07 Middel! (x 10'11\ 0,07 BIAS I 0/0 9,53

32 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte g Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale E:os/onojilocylter Reagens 101 nr.: / MAlt på: ADHA I %EOS WBCP Eosinofil-konc. Tillagt værdi: 2,5 18, Nr, Dato %EOS I WBCP Eosinofil-konc. 1 2,00 20,16 0,40 2 1,90 19,35 0,37 3 2,20 19,09 0,42 o 4 1,90 19,12 0,36 '" - 5 2,10 19,01 0,40 M 6 " <;' M 2,30 19,66 0,45 7 2,30 18,13 0,42 8 2,30 18,05 0,42 Middel! (x 10'11) 0,40 BlASI% -10,56

33 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: Reagens lot nr.: Eoiotloftlocylte, /78/0-/6879-/7lJ3/ /7lJ29 MAlt på: ADVJA 2 %EOS WBCP Eosinofil-konc. Tillagt værdi: 1, ,/1 Nr, Dato %EOS I WBCP Eosinofil-koDC. l 2,10 6,79 0,14 2 1,90 6,74 0,13 3 1,80 6,80 0, O' 2,00 6,97 0,14-5 N 2,10 7,14 0,15 6 '" 1,80 7,17 0,13 7 1,60 7,00 0,11 8 1,90 6,79 0,13 Middel I (x 10'/1) 0,13 BIAS I % 9,91

34 KJinisk-biokcmisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22.() Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Analyse: EosionofiloCJItt!r Reagens lot nr.: J78Jo-I689-1i8.U J7819 Milt pi: -tdj 14 l %EOS WBCP Eosinofil-kone. Till_gt: vzrdi: 1, ,{]f> Nr, D_to %EOS I WBCP Eosinofil kone. l 1,90 3,51 0,07 2 1,50 3,35 0,05 3 = \,60 3,40 0, ,00 3, :;;; 2,10 3,27 0,07 N, 6 1,30 3,82 0,05 7 2,40 3,52 0,08 8 1,60 3,22 0,05 Middel! (x 10'/1) 0,06 BIAS '-/0-0,52

35 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: E.l nwji/c' rttr Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale ReageRS Iot nr.: i -.}.., J/ /7':l9 Milt pi:,,.dh.. l %EOS WBCP Eosinofil kon. Till_It værdi: l,s 11l,1 IU5 N., Dato %EOS I WBCP Eosinofil-kon. I 2,10 18,84 0,40 2 2,00 18,56 0,37 3 ø 2,30 18,49 0, ,20 18,54 0,41 '" - 5 2,30 18,58 0,43 N, 6 2,10 18,42 0,39 ". 7 2,20 19,03 0,42 8 2,10 19,92 0,42 Middel! (x 10'/1) 0,41 BIAS/% -10,19

36 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22..()4-200S Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale BasophiJocytlf!' Reagens lot nr.: / Målt pi: ADV/...j / %BASO WBCP Basofil-konc. Tillagt værdi: 0,5 3, N., Dato %BASO WBCP Basofil-konc. I 0,50 3,62 0,02 2 0,40 3,43 0,01 3 0,40 3,60 0, ,60 3,45 0,02-5 '< 0,40 3,33 0,01 M N, 6 M 0,60 3,63 0,02 7 0,70 3,47 0,02 8 0,70 3,41 0,02 Middel! Ix 10'/1) 0,02 BlAS/% 14,12

37 Klinisk biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte 22..(} Analyse: Korrekthed bestemt v.bj.a. Kontrolmateriale Basophilocyttf!r Reagens 101 nr.: / /783/ /7829 MAli pi: Am'lA I %BASO WBCP Basofil-konc:. Tillagt værdi: 0,5 6, Nr. Dalo %BASO I WBCP Basom-kone. l 0,50 7,04 0,04 2 0,20 6,86 0,01 3 ø 0,20 7,24 0, N 0,30 7,31 0,02 o 5 0,20 6,50 0,01 -M N, 6 M 0,30 6,73 0,02 7 0,30 7,27 0,02 8 0,40 7,12 0,03 Middel I (x 10'/1) 0,02 BIAS I % -36,54

38 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte {)1)8 Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: BasopJri/oC)'tter Reagens lot nr.: 1781().16l7'J..178Jl-/7829 MAlt pa: -4DH-42 V.BASO WBCP Basofil-konc. Tillagt: værdi: 0,5 18,1 0,09 N,. Dato "IoBASO I WBCP Basofil-konc. I 0, IO 18,84 0,02 2 0,10 18,56 0,02 :;; - 3 0,10 18,49 0, '" o Ol N 0,10 18,54 0,02 0, IO 18,58 0, ,10 18,42 0,02 7 0,10 19,03 0,02 8 0,10 19,92 0,02 Middel! (x 10'/1) 0,02 BlAS/% -79,23

39 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Analyse: Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale 8asophi/oc}'tJer Reagens lot nr.: /7810-/ Målt pi: ADV1A 1 %BASO WBCP Basofil-koDC. Tillagt værdi: 0,5 3,19 0,01 N., Dato %BASO I WBCP Basofil-koDe, 1 0,40 3,51 0,01 2 0,30 3,35 0,01 3 0,50 3,40 0,02 o 4 0,50 3,59 0,02 -o 5.. Ol 0,70 3;27 0,02 N 6 0,50 3,82 0,02 7 0,30 3,52 0,01 8 0,50 3,22 0,02 Middel I (x 10'11) 0,02 BIAS I % -2,97

40 Klinisk-biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: 8asophilocJlter Reagens 101 nr.: 178J(J Måll på: ADI/lA 2 %BASO WBCP Basofilkonc. TlUagl værdi: 0,5 6,65 0,03 N" Dalo %BASO I WBCP Basofil konc. l 0,30 6,79 0,02 2 0,30 6,74 0,02 3 0,40 6,80 0, <:' 0,30 6,97 0,02 o 5 N 0,30 7,14 0,Q2 6 :; 0,20 7,17 0,01 7 0,30 7,00 0,02 8 0,30 6,79 0,Q2 Middel I Ix 10'/1) 0,02 BIAS/% -37,66

41 Klinisk_biokemisk afdeling Amtssygehuset i Gentofte Korrekthed bestemt v.hj.a. Kontrolmateriale Analyse: Bøwphiloc)'ttc>r Reagens lot nr.: 178/fJ MAlt pi: ADJ.JA l %BASO WBCP Basofil-konc. Tillagt værdi: 0,5 lb,l 0.09 N" Dato %BASO I WBCP Basofil-kODC. I 0,10 20,16 0,02 2 0,10 19,35 0,02 3 0,10 19,09 0,02 o 4 0,10 19,12 0,02-5 M 0,10 19,01 0,02 N, 6 0,10 19,66 0,02 M 7 O, IO 18,13 0,02 8 0,10 18,05 0,02 Middel / (x 10'/1) 0,02 BlAS/% -78,93

42 lae l ar I Lotte Heckmann Fra: Sendt: 7. november200611:12 Til; Heckmann, Lotte Cc; Emne: BASa = Opå kontroller. Kære Lotte. Jeg har fået svar på vores spørgsmål ang. BASO der giver 0% på kontrolleme. Grunden er at de BASO file celler ikke er særligt holdbare og at det ville fordyre kontrolleme væsentligt hvis de skulle laves med et indhold af basofile. Med venlig hilsenl best regards I Esben Sick Produktspecialist Bayer Healthcare Diagnostic division Telefon: fax: Mobile:

43 SlEMENS April II, 2006 Dear CUSlOmer, Thank YOll for inquiring about the published ranges for the % Saso parameter an the Siernens TESTpoint Hematology Control package inserts. Historically. the control ranges for the % Saso have been set at a!arget value of2.5% with a 2SD range of2.5. The!argets are purposely set like this to insure an acceptable margin for results. The average mean for %Baso for ailiabs in the past year is 0.2%. IfTESTpoint had used 0.2% as the targer the 2SD range could edly have a maximum range af 0.2, as negative numbers for results are invalid. Siernens states in the results section ofthe package insert, "To verify instrument calibration, the laboratory established mean values should be within the SSV range." Ensuring that the established mean for your laboratory is within the range an the package insert, as well as acceptable performance in the Siemens Checkpoint flqc program should be sufficient to guarantee the ADVIA 120/2120 is perforrning within specification. Ifyou have any question or comments. please do not hesitate to contact Siemens Technical Support at option 15, l. Thank you for your continued support ofsiemens Hematology produets. Sineerely, Janet Aveni, MT(ASCP)SH Technical Product Manager HematoJogy

44 Lotte Heckmann Fra: sendt: Til: Cc: Emne: Sick, Esben Brunbjerg 11. marts :15 Lotte Heckmann Moeller Andreasen, Mette; Stroland, Jette % Sasa på kontrol generic% baso Siemens.doc (41... Hej Lotte. Jeg har fået svar på hvorfor %BASO på kontrollen angives til 2,5. Grunden er at man vil have et område fra 0-5% for %BASO, da negative tal på kontrollen ikke accepteres i softwaren er den eneste mulighed at vælge target højere. Som du kan se af det vedhæftede brev (som er sendt til kunder i USA) viser det sig i praksis at kontrollen giver ca. O (i dette tilfælde 0,2%) Med venlig hilsen / Esben Sick Best Regards Applications Specialist Siemens Healthcare Diagnostics Borupvang Ballerup Denmark Phone: Fax: Mobilephone: l

45 a::li WBC DIFF-metoden PROCEDUREBEGRÆNSNINGER Procedurebegrænsningeme er følgende: 1 Visse abnorme prøver, f.eks. prøver fra hæmodialysepalienter, patientprøver med kerneholdige erythrocytter (især prøver fra nyfødte) samt prøver, der Ihrombocytagglutinationer eller ufuldstændig lysering af RBCer, kan interferere med differentieringen af leukocytter. Systemet benytter også data fra perox- og baso-kanalen for at udlede tælling af kerneholdige erythro<:ytter ( "IJIIRBCog antal NRBC). Hvis der er nabc'er tilstede, redegør systemet for dem ved korrektion af WBC -resultaterne. For yderligere oplysninger, se NRBC Analyse. 2 Cirkulerende mikromegakaryocytter medtælles muligvis som hvide blodlegemer. 3 Ufuldstændig RBC-Iysis i peroxidasekanalen kan observeres i prøver med forhøjet serumureanitrogen (BUN > 75 mg/dl). 4 Interferens på peroxidasekanalens funktionsevne kan ses i prøver fra patienter med medfødt eller erhvervet mangel på myeloperoxidase enzymet. En sådan mangel observeres i ca. 0,5% af laboratorieprøveme. 5 I visse abnorme prøver (især ved lymfatiske lidelser og leukæmi), kan der observeres falske høje basofiltal.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G

Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Amtssygehuset i Gentofte Klinisk-biokemisk afdeling Valideringsrapport for P-Immunoglobulin G Rapport V-005/05 Valideringsperiode: Januar 2003-maj 2006 2 eksemplarer %'J~L Arbejdsgruppe: Udstyr: Ibrugtagningsdato

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere