Vejledning nr /2012 Gammelt nr. 104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104"

Transkript

1 Vejledning nr /2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade Sammenhæng med regulativet Præcis formulering i takstbladet Kommunen skal godkende Takster og gebyrer Driftsbidrag Forholdet mellem fast afgift og m 3 - pris Målerafgift Gebyrer Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Forsyningsledningsbidrag i landområde Forsyningsledningsbidrag i byområde Forsyningsledningsbidrag i erhvervsområder Stikledningsbidrag Indeksregulering Beregning af takster for Vandby vandværk Beregning af driftsbidrag Beregning af anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag i landzone Forsyningsledningsbidrag i byzone Stikledningsbidrag Takster i takstbladet Eksempler på takstblade

2 1. Generelt om takster og takstblade Takstblade giver anledning til mange uoverensstemmelser mellem vandværkerne og forbrugerne. Hovedproblemerne er, at takstbladet ikke passer sammen med regulativet eller er upræcist formuleret. 1.1 Sammenhæng med regulativet Regulativet fastsætter vilkårene for at blive sluttet til vandværket og for at få leveret vand. Med hensyn til de vilkår, der gælder for at blive tilsluttet, skal man se i regulativets afsnit 3. Derudover fremgår det af afsnit 12, at der ved en ejendoms tilslutning skal betales anlægsbidrag til: 1. Hovedanlæg 2. Forsyningsledning 3. Stikledning Med denne tekst i regulativet skal takstbladet indeholde faste takster for hver af de nævnte bidrag. Bidragene betales ved enhver ejendoms tilslutning, uanset om tilslutningen sker til en eksisterende ledning, der allerede ligger ud for ejendommen, eller om vandværket skal lægge nye ledninger. Det betyder selvfølgelig, at vandværket tjener penge på nogle tilslutninger, og sætter penge til på andre. 1.2 Præcis formulering i takstbladet Takstbladet skal indeholde alle de takster, som vandværket ønsker at opkræve. Det gælder både takster for tilslutning, levering af vand og gebyrer. Der kan kun opkræves det, der står i takstbladet. Hverken mere eller mindre. Går det så galt, at en sag om takster skal afgøres af byretten, afgør dommeren den alene på grundlag af det, der står i regulativet og takstbladet. Han tager ikke hensyn til, hvordan vandværket plejer at fortolke teksten, og han tager slet ikke hensyn til, at vandværket måske gør noget helt andet, end der står i regulativet. Vandværket bliver dømt til at levere på regulativets vilkår og til takstbladets takster. Taksterne skal derfor være så præcise og entydige, at der ikke er behov for fortolkning. Med hensyn til anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) skal det klart fremgå, hvor de gælder. Er taksterne ens i både by- og landområde? Er taksten den samme for både store og små forbrugere? Betales der pr. ejendom eller pr. bolig? Med hensyn til driftsbidrag de takster, der betales for at få vand leveret er det almindeligvis den faste afgift, der giver problemer. Står der eksempelvis - Fast afgift kr. 300,00 - er der stor risiko for misforståelser og konflikter. Man kan jo ikke se, om taksten skal betales hel- eller halvårligt. Man kan heller ikke se, om der betales 300 kr. for hver bolig, eller 300 kr. pr. tilsluttet grund uanset, om der er en eller 10 boliger på grunden. En korrekt og almindelig anvendt formulering er - Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 300,00. Det indebærer, at der altid betales mindst én fast afgift pr. grund, der er tilsluttet. Er der flere boliger på samme grund, betales der en fast afgift for hver bolig. Den faste årlige afgift er ikke afhængig af vandforbrug. Storforbrugere betaler således samme faste afgift som småforbrugere. 2

3 1.3 Kommunen skal godkende Takstbladet er først gældende, når kommunen har godkendt anlægs- og driftsbidrag, som der står i Vandforsyningslovens paragraf 53, stk. 1. Det er således kun taksterne for at blive tilsluttet og for levering af vand, som kommunen skal godkende. Gebyrerne har kommunen ingen hjemmel til at godkende og heller ingen ret til at blande sig i. Det er således ikke takstbladet, kommunen godkender. Det er kun taksterne for anlægs- og driftsbidrag. 2. Takster og gebyrer 2.1 Driftsbidrag Driftsbidrag består af fast afgift og m 3 -pris. Herudover kan der også være målerafgift. Driftsbidragene skal dække vandværkets udgifter til drift af virksomheden. Det vil typisk være udgifter til vandindvinding, forrentning, afskrivning, henlæggelser, distribution, administration, lønninger samt kortlægning, vandværkssamarbejde, overvågning og beskyttelse af grundvandet (kildepladsbeskyttelse). Når budgettet for det kommende år er lagt, ved man hvor mange penge, der samlet skal opkræves i driftsbidrag. Hvor stor en del af driftsudgifterne, der skal opkræves som fast afgift og hvor stor en del, der skal opkræves via m 3 -pris, fastsættes af bestyrelsen og godkendes efterfølgende af generalforsamlingen under dagsordenspunktet budget. 2.2 Forholdet mellem fast afgift og m 3 - pris Der er ingen lovgivningsmæssige krav om, hvor stor en procentdel af vandværkets indtægter, der må opkræves som fast afgift. Der findes alene vejledninger som anbefaler, at højst 50 % kan dækkes af fastafgiften. FVD har som tommelfingerregel anbefalet, at 40 % opkræves som faste afgifter og 60 % som m 3 pris. Der er tale om tommelfingerregler, der er gode for de fleste vandværker. Men taler vi eksempelvis om sommerhusvandværker eller mindre vandværker med en enkelt eller nogle få meget store forbrugere, er der intet i vejen for at opkræve mere end 50 % af vandværkets driftsindtægter via den faste afgift. Det er således det enkelte vandværk, der træffer beslutning om, hvor stor en del af vandværkets indtægter, der skal komme fra henholdsvis faste afgifter og salg af vand, men det er samtidig vandværkets pligt at sikre, at forholdet mellem fast afgift og m³-pris medfører en rimelig byrdefordeling mellem vandværkets forbrugere. For sommerhusvandværker og vandværker med en eller flere store forbrugere, vil en relativ høj fast afgift medføre den mest rimelige byrdefordeling mellem store og små forbrugere. Og som nævnt er der intet ulovligt i eksempelvis at opkræve 60 % eller 70 % af vandværkets indtægter som faste afgifter. Med relativ høj fast afgift sikres det, at sommerhuse med et meget lavt forbrug også kommer til at bidrage til vandværkets nødvendige indtjening. Tilsvarende medfører en høj fast afgift også, at storforbrugere ikke kommer til at dække en urimelig stor del af vandværkets udgifter. Man skal her være opmærksom på, at langt den overvejende del af vandværket udgifter er faste og således ikke afhænger af, om der bruges meget eller lidt vand. Det er FVD s generelle anbefaling, at der opkræves ens fastafgift hos alle forbrugere, uanset om der er tale 3

4 om en forbruger med et stort eller et lille vandforbrug. Det skyldes, at udgifter til vedligehold af vandværk og ledningsnet samt til administration ikke afhænger af forbruget. Det er ligeledes FVD s generelle anbefaling, at der opkræves samme m 3 -pris hos alle forbrugere, uanset om de bruger lidt eller meget vand. Men vandværket bør dog altid og det gælder især for vandværker med få store forbrugere - gennemføre nogle beregninger med forskellige forhold imellem den fast afgift og m 3 -pris for at vurdere, hvilke konsekvenser, det får for den enkelte forbruger, som ovenfor nævnt. Da valg af forhold mellem fast afgift og m 3 -pris har stor indflydelse på vandudgiften for den enkelte forbruger i vandværket, bør disse beregninger og prisforslag forelægges på en generalforsamling, så medlemmerne får indflydelse på takstpolitikken. Eksempel på prisberegning Vandværket har 330 forbrugere og der regnes med en årlig udpumpning på ca m 3 -vand. Der er en enkelt storforbruger og ifølge vandværkets budget er der behov for en samlet årlig indtægt på kr. Beregningerne af m 3 -priserne er gennemført med forskellige fordelingsnøgler, hvor indtægten fra den faste afgift udgør fra % af vandværkets samlede indtægt. Derudover fremgår det af eksemplet, hvor meget forskellige forbrugere vil komme til at betale i samlet vandafgift om året. Fordelingsnøgle 40% fast afgift 60% m 3 -pris 50% fast afgift 50% m 3 -pris 60% fast afgift 40% m 3 -pris 70% fast afgift 30% m 3 -pris Fast årlig afgift 370 kr. 465 kr. 560 kr. 655 kr. M 3 -pris 4.10 kr. 3,45 kr. 2,75 kr. 2,05 kr. Salg af vand m m m m 3 Vandværk Årlige indtægter Fast afgift kr kr kr kr. Salg af vand m kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Forbruger Udgifter pr. år. 100 m kr. 810 kr. 835 kr. 860 kr. 500 m kr kr kr kr m kr kr kr kr m kr kr kr kr m kr kr kr kr. Med en fordelingsnøgle på 40/60 bliver den faste afgift på 370 kr. og m 3 - prisen 4.10 kr. Den samlede vandafgift for en bolig med et forbrug på 100 m 3 bliver på 780 kr. om året, og en storforbruger, der aftager m 3 vand, skal betale kr. Vælger vandværket derimod at hæve den faste afgift til 60 % vil den fast afgift stige til 560 kr. og m 3 -prisen vil tilsvarende falde til 2,75 kr. For en bolig med et forbrug på 100 m 3 vil den samlede årlige vandafgift stige til 835 kr., hvorimod storforbrugeren kun skal betale kr. om året. 4

5 For mindre vandværker med få forbrugere kan det i nogle situationer være en fordel for alle både boliger og storforbrugere - at vandværket vælger en fordelingsnøgle, der giver rabat på m 3 -prisen til storforbrugere, frem for at disse vælger ikke at blive tilsluttet vandværket, men i stedet opretholder egen vandforsyning på bedriften. Hvis storforbrugeren i eksemplet f.eks. fik tilladelse til at etablere egen vandforsyning til besætningen på ejendommen mister vandværket en udpumpning på m 3 om året, hvilket svarer til en nedgang på 42%. Da en stor del af vandværkets udgifter er faste omkostninger, vil det medføre, at m 3 -prisen for de øvrige forbrugere vil stige fra 4,10 kr. til ca kr. pr. m 3, og den årlige udgift for en bolig vil tilsvarende stige fra 780 kr. til kr. pr. bolig. Det kan oplyses, at lovgivningen ikke forbyder rabat på vandprisen. Vandværket kan derfor vælge en model, der fastlægges af vandværket ud fra sammensætningen af forbrugere, hvor der gives en rabatpris til storforbrugere, der aftager mere end f.eks eller m 3 -vand om året. 2.3 Målerafgift Det bliver mere og mere almindeligt, at der ud over den almindelige faste afgift opkræves en fast målerafgift pr. måler i såvel lejligheder, parcelhuse og andre ejendomme. Målerafgiften medgår til finansiering af løbende drift samt målerudskiftning jfr. måleteknisk direktiv af 15. maj 2007 kontrol af vandmålere i drift. Ovennævnte medfører, at der betales både fast afgift og fast målerafgift af ejendomme og lejligheder, hvor der er installeret selvstændige vandmålere. Vandværket får herved en ligelig fordeling af de reelle udgifter til løbende drift og udskiftning af den enkelte vandmåler, jfr. gældende målerbekendtgørelse. Lejligheder, der afregner over fællesmåler, betaler således fast afgift pr. bolig, men kun en målerafgift. Lejere som har selvstændig måler, betaler udgifter ved udskiftning af deres målere på lige fod med parcelhusejere og andre ejendomme, herved opnås en ligelig byrdefordeling mellem forbrugerne. Målerafgiften kan som eksempel være på 50 til 150 kr. pr. år pr. måler. 2.4 Gebyrer I takstbladseksemplerne har vi medtaget de almindeligste gebyrer, men der er ikke noget i vejen for at medtage flere gebyrer i takstbladet. Vandværket kan medtage de gebyrer, det mener, at der er behov for. Med hensyn til rykning og rykkegebyr er det FVD s anbefaling, at der kun skal sendes én almindelig rykker ved manglende betaling. Resulterer det ikke i betaling, sendes lukkebrev. Der er således ikke behov for 1. og 2. rykker. Det gælder om at få lukket hurtigst muligt, hvis der ikke betales, så restancebeløbene ikke bliver større end nødvendigt. I eksemplerne er der ligeledes ikke særskilte gebyrer for lukning og genåbning, men kun ét gebyr, der dækker de samlede udgifter ved både lukning og genåbning. Dette gebyr betales af den, der ønsker genåbningen. 5

6 Begrundelsen for ét samlet gebyr er, at vandværket jfr. regulativet altid har krav på genåbningsgebyret, også selvom ejendommen er solgt ved normal handel eller tvangsauktion, medens opkrævning af lukkegebyret, der jo skal betales af den, der ejede ejendommen på tidspunktet for lukning, er mere usikker. 3. Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Anlægsbidrag betales i forbindelse med tilslutning af en ny forbruger. I daglig tale bruger vi ofte ordet tilslutningsafgift. Dette er for så vidt udmærket, men det findes ikke i Miljøstyrelsens normalregulativ, hvor man anvender Anlægsbidrag, som opdeles i følgende bidrag: 1. Hovedanlægsbidrag 2. Forsyningsledningsbidrag 3. Stikledningsbidrag Taksterne skal fremgå af vandværkets takstblad, der skal være godkendt af kommunen, og ved tilslutning skal alle bidrag betales iht. til takstbladets formulering. 3.1 Hovedanlægsbidrag Ifølge regulativet defineres vandværkets hovedanlæg som vandværkets boringer, råvands-ledninger, bygninger, behandlingsanlæg, drikkevandstank og pumper til udpumpning af vand fra vandværket. I et privat vandværk er det medlemmerne, der selv ejer vandværket, og en ny forbruger skal derfor indbetale et beløb hovedanlægsbidrag - som svarer til den formue, som de øvrige medlemmer ejer i vandværket. Hovedanlægsbidraget bliver således et udtryk for, hvor meget hvert medlem allerede har opsparet i vandværket - ekskl. ledningsværdien - og det er præcis, hvad et nyt medlem skal betale for at komme ind i selskabet. Hvis anlægsaktiverne er opført i vandværkets balance, kan størrelsen af hovedanlægsbidraget beregnes ud fra vandværkets regnskab.. Man skal kende den nedskrevne værdi af vandværkets hovedanlæg og den likvide nettoformue, som er omsætningsaktiver fratrukket gæld samt antallet af tilsluttede forbrugere. Bidrag til hovedanlæg beregnes sådan: Nedskrevet værdi af hovedanlæg + likvid nettoformue Antal tilsluttede medlemmer/forbrugsenheder Er vandværket ikke i stand til at beregne hovedanlægsbidraget ud fra de aktuelle regnskaber kan man få hjælp ved at udfylde FVD. Vejledning nr. 351 Skema til værdiansættelse af vandværk. Beregningen sker her ved, at vandværket selv udfylder et skema med oplysning om de enkelte komponenters størrelse og alder, hvorefter FVD foretager en værdiansættelse ud fra en prishåndbog med aktuelle dagspriser, som efterfølgende nedskrives i forhold til anlæggets alder. De nedskrevne værdier fra FVD kan efterfølgende indføres i vandværkets regnskab, hvorefter beløbet afskrives på normal vis i de følgende år. 6

7 Hovedanlægsbidraget er ens, uanset om ejendommen ligger i by - eller landzone, men hovedanlægsbidraget for en ejendom kan alligevel variere afhængig af, hvor stort et forbrug den nye forbruger vil beslaglægge af vandværkets kapacitet. Det er således almindeligt, at vandværket fastsætter en betalingsmodel for hovedanlæg, der medfører, at ejendomme med et stort vandforbrug skal betale flere andele i hovedanlægsbidrag end små forbrugere. Med henblik på at gøre det mere attraktivt for store forbrugere at blive tilsluttet vandværket bør fordelingsnøglen fastlægges således, at det ikke bliver væsentlig dyrere at tilslutte en stor forbruger end en lille forbruger. FVD anbefaler følgende: Fordelingsnøgle Antal hovedanlægsbidrag Boligenhed (énfamiliebolig, sommerhus og lejlighed) 1 Øvrige forbrugere efter årligt forbrug m m m m 3 4 Forbrug over m 3 fastlægges efter forhandling. For at undgå problemer med opkrævning af hovedanlægsbidrag fra medlemmer stigende forbrug, så anbefales det at anføre på takstbladet, at et medlem, hvis forbrug stiger til højere fordelingsnøgle, skal indbetale de manglende bidrag til hovedanlæg. Det kan f.eks. være som følge af udbygning og større produktion på ejendommen. For boliger anbefales at der betales 1 x hovedanlægsbidrag pr. bolig. Det vil sige, at der for en ejendom med 12 andelsboliger, 12 lejeboliger eller 12 ejerlejligheder skal betales 12 x hovedanlægsbidrag. Da kommunen skal godkende hovedanlægsbidragets størrelse er det nødvendigt at udarbejde en beregning over, hvorledes hovedanlægsbidraget er fremkommet, ligesom der skal træffes beslutning om hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes i vandværket. De beregnede takster skal overføres til vandværkets takstblad, som skal godkendes af kommunen. Hovedanlægsbidrages størrelse bør kontrolberegnes mindst hvert 5. år, og i tilfælde af større ændringer i vandværkets drift foretages en ny beregning af hovedanlægsbidraget. 3.2 Forsyningsledningsbidrag Ifølge regulativet defineres forsyningsledninger som ledninger, der anvendes til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. Det vil med andre ord sige, at en forsyningsledning - i modsætning til stikledninger - forsyner to eller flere ejendomme med vand. FVD anbefaler, at forsyningsledningsbidraget beregnes som den samlede udgift til etablering af manglende 7

8 forsyningsledninger i det fremtidige forsyningsområde. Beløbet divideres med antallet af ejendomme, der kan tilsluttes. Forsyningsledningsbidrag = anlægsomkostninger til nye forsyningsledninger det forventede antal tilslutninger Forsyningsledningsbidraget bliver således ens for alle ejendomme i forsyningsområdet og betales pr. grund/matrikel og det uanset om forbruget er stort eller lille. Der skal derfor også kun betales et forsyningsledningsbidrag for ejendomme med flere beboelser, som f.eks. andelsboliger på samme matrikel. Begrundelsen for at opkræve det samme forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/matrikel ved både store og små forbrugere er, at udgiften til etablering af nye ledninger kun påvirkes i ringe grad af ledningens dimension. Graveudgifter, samling af rør, ledningsregistrering, omkostninger til tinglysning mv. er jo ens for store og små rør. Ved vandværker, hvor der er mulighed for udstykning af parcelhusgrunde i byzonen, er det hensigtsmæssigt at have to forskellige takster for forsyningsledningsbidrag, så der er en lavere takst i byzonen, og en højere takst i landzonen. Hvis forsyningsledningsbidraget er forskelligt i land- og byzonen, er det meget vigtigt, at der er en helt klar afgrænsning af, hvad der er landområde, og hvad der er byområde. Man kan enten anvende byskiltet som afgrænsning, eller man kan benytte de officielle betegnelser: landzonen og byzonen. Det skal også understreges, at lige som vandværket må tåle, at det undertiden kan give underskud at etablere forsyningsledninger til en ejendom eller til en udstykning, så må ejeren også tåle, at der tilsvarende kan blive overskud ved etablering af forsyningsledninger til en anden ejendom Forsyningsledningsbidrag i landområde Beregningen af forsyningsledningsbidrag i landområdet foretages ud fra opmåling på et kort af det antal meter forsyningsledning, der skal lægges for at forsyne de manglende ejendomme i det fremtidige forsyningsområde. Hertil kommer udgifter til tinglysning, hvis en del af ledningsnettet, skal lægges på privat grund, ligesom der er udgifter til ledningsregistrering, vejunderføringer, erstatninger m.v. I særlige situationer vil det være nødvendigt at foretage en konkret og individuel økonomisk beregning for tilslutning. Der kan være tale om enkelte ejendomme, der ligger langt fra det naturlige forsyningsområde, og derfor ikke bør indgå i beregningerne af den gennemsnitlige takst for de øvrige ejendomme. Såfremt der findes sådanne ejendomme i forsyningsområdet skal det fremgå af takstbladet Forsyningsledningsbidrag i byområde I byområdet fastsættes forsyningsledningsbidraget som den gennemsnitlige udgift til etablering af nye forsyningsledninger ved byggemodning af parcelhusgrunde. Denne udgift kan fastsættes sammen med vandværkets entreprenør, eller ud fra egne oplysninger om de gennemsnitlige udgifter, som vandværket tidligere har haft til etablering af forsyningsledninger. 8

9 3.2.3 Forsyningsledningsbidrag i erhvervsområder I erhvervsområder er grundene ofte af meget varierende størrelse, og grundstørrelserne kendes først, når grundene sælges. Byggemodning af erhvervsområder foregår almindeligvis på den måde, at der etableres en vejstrækning, og vandværket nedlægger en forsyningsledning, men ingen stikledninger, da deres placering ikke kendes. Grundene sælges efterfølgende i den størrelse, som køber ønsker. På byggemodningstidspunktet ved man således ikke, om der bliver mange små grunde eller nogle få store. Derfor vil et på forhånd fastsat forsyningsledningsbidrag pr. grund med stor sandsynlighed være enten alt for højt eller alt for lavt i forhold til de udgifter, som bidraget skal dække. For vandværker, hvor der jævnligt byggemodnes erhvervsområder, har man sandsynligvis et erfaringsgrundlag, som gør det muligt at fastsætte et forsyningsledningsbidrag pr. m 2 grund, og er det tilfælde, bør taksten anføres i takstbladet som en fast takst. Forsyningsledningsbidraget betales af byggemodningsforetagendet, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejeren ved tilslutning. Vandværker, der ikke har et sådant erfaringsgrundlag, bør anføre i takstbladet, at udgifterne til etablering af forsyningsledninger i erhvervsområder afholdes af byggemodningsforetagendet, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning, betales af grundejeren ved tilslutning. 3.3 Stikledningsbidrag Ifølge regulativet defineres stikledninger som den ledning, der går fra en forsyningsledning og frem til skel for den pågældende ejendom, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. Det vil sige en ledning, der kun forsyner en enkelt ejendom. Stikledningsbidraget beregnes som den gennemsnitlige udgift til etablering af en ny stikledning til en ejendom. Stikledningsbidrag = anlægsomkostninger til nye stikledninger det forventede antal tilslutninger Stikledningsbidraget betales pr. stikledning og for de fleste vandværker er det tilstrækkeligt, at takstbladet kun indeholder én takst uanset dimension, da anlægsudgiften kun i ringe grad afhænger af dimensionen, og langt den største del af stikledningerne er 32 mm. Men skønner vandværket, at der er behov for særskilt takst for hver dimension, er der intet i vejen for det. Stikledningsbidraget er desuden ens og uafhængigt af, om ejendommen ligger på samme side af vejen som forsyningsledningen eller om ejendommen ligger på modsat side af vejen. Det anbefales desuden, at stikledningsbidraget er ens i både land- og byområde, idet etableringsudgifterne er nogenlunde de samme i begge områder Alle takster skal godkendes af kommunen via takstbladet. 3.4 Indeksregulering Den kalkulerede takst for forsynings- og stikledningsbidrag gælder så længe vandforsyningsplan og kommuneplan er uændret, men de skal selvfølgelig stige i samme takt som prisudviklingen. 9

10 Det gøres ved at fortage indeksregulering hvert år på grundlag af det indeks der bringes i Vandpostens decembernummer og fremgår af FVD vejledning nr. 343 Indekstal for vandledningsarbejder. 3.5 Jordledninger Ifølge regulativet defineres jordledninger som stikledningens forlængelse fra skel for den pågældende ejendom frem til bebyggelsen på grunden. Jordledningen anlægges, vedligeholdes og tilhørere grundejeren, og vandværket har derfor ingen udgifter til jordledning, som ikke skal fremgå af takstbladet. 4. Beregning af takster for Vandby vandværk Driftsbidrag: Forudsætning for beregning: Budgetterede indtægter kr. Årligt salg af vand m 3 Antal målere 491 stk. Boliger: Øvrige I alt forbrugere 515 stk. 10 stk. 525 stk. 4.1 Beregning af driftsbidrag Vandby vandværk har valgt at opkræve den ene halvdel af sine driftsindtægter via m 3 prisen og den anden halvdel via de faste årlige afgifter. Halvdelen af de budgetterede driftsudgifterne udgør : 2 = kr. Med et forventet vandsalg på m 3 bliver vandprisen således: Vandafgift pr. m : = 2,51 kr. Faste årlige afgifter De faste afgifter består af en afgift pr. måler og en fast afgift pr. ejendom pr. bolig. Målerafgiften pr. måler pr. år uanset målerstørrelse er fastsat til Samlet beløb, der opkræves som faste afgifter heraf opkræves som målerafgift 491 måler à 100 kr./stk Forskel til opkrævning som fast afgift pr. ejendom pr. bolig Fast årlig afgift pr. ejendom pr. bolig : 525 = 100 kr kr kr kr. 409 kr 10

11 Den valgte model med både målerafgift og fast årlig afgift pr. ejendom pr. bolig medfører, at en boligblok eller andelsboligforening med eksempelvis 10 boliger skal betale 10 x fast årlig afgift. Herudover betales der også målerafgift for det antal målere, som vandværket afregner efter. Der betales således 10 x målerafgift, hvis der er afregningsmåler i hver bolig, men kun 1 x målerafgift, hvis der afregnes efter fællesmåler. 4.2 Beregning af anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) Hovedanlægsbidrag Hovedanlægsbidrag beregnes så en ny ejendom, der tilsluttes, kommer til at betale samme beløb, som de eksisterende ejendomme har opsparet i hovedanlæg og likvid nettoformue. De eksisterende ejendommes opsparing skal opgøres efter samme fordelingsnøgle, som anvendes i takstbladet. Den nedskrevne værdi af hovedanlægget og den likvide nettoformue beregnes ud fra balancen i Vandby vandværks regnskab pr. 31. december 2006 er f. eks. således: Grundpris kr. Bygninger og boringer kr. Inventar og installationer kr kr. Nedskrevet værdi af hovedanlæg kr., Likvide midler kr. Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld i alt kr. Likvid nettoformue kr kr. Beregningsgrundlag for hovedanlægsbidrag kr. Beregningsgrundlaget fordeles på de eksisterende forbrugere således: Boliger i alt 515 stk. à 1 bidrag 515 bidrag Øvrige forbrugere med årligt forbrug: m 3 3 stk. à 1 bidrag 3 bidrag m 3 4 stk. à 2 bidrag 8 bidrag m 3 2 stk. à 3 bidrag 6 bidrag m 3 1 stk. à 4 bidrag 4 bidrag Eksisterende forbrugere repræsenterer i alt 536 bidrag 1 hovedanlægsbidrag udgør således kr : 536 = kr. Beløbet betales fremover ved tilslutning af en bolig eller anden forbrugertype (landbrug, erhverv eller institution) med et årligt forbrug på højst 500 m 3, medens større forbrugere betaler 2, 3 eller 4 hovedanlægsbidrag afhængig af det årlige forbrug Forsyningsledningsbidrag i landzone I vandværkets forsyningsområde, som er fastlagt i vandforsyningsplanen, er der i alt 8 ejendomme på landet, der endnu ikke er tilsluttet vandværket. Af de 8 ejendomme er 2 landbrug med dyrehold og dermed 11

12 et relativt stort vandforbrug, medens de resterende 6 er énfamilieboliger. Beregningen af forsyningsledning i landområdet foretages ud fra opmåling på kort af det antal meter forsyningsledning, der skal lægges for at forsyne de manglende ejendomme i det fremtidige forsyningsområde. Vandby vandværk skal lægge 900 m. ny forsyningsledning for at forsyne de 8 ejendomme, og vandværkets sædvanlige entreprenør har overslagsmæssigt vurderet, at den gennemsnitlige etableringsudgift udgør 170,00 kr. pr. meter. Hertil kommer udgift til tinglysning af en mindre del af ledningsnettet, som lægges på privat grund og udgiften til ledningsregistrering, erstatninger m.v. De samlede udgifter pr. meter ledning vurderes at beløbe sig til 195,00 kr. Samlede udgift til nye forsyningsledninger udgør 900 x 195 = kr. Denne udgift fordeles ligeligt på de 8 ejendomme i landområdet, der mangler at blive tilsluttet. Der er med andre ord ens forsyningsledningsbidrag for både landbrug og boliger. Forsyningsledningsbidrag i landzone: : 8 = kr. pr. ejendom Forsyningsledningsbidrag i byzone Forsyningsledningsbidrag i byzone har vandværket fastsat ud fra erfaring fra en tidligere byggemodning til kr Stikledningsbidrag Sammen med vandværkets sædvanlige entreprenør er den gennemsnitlige etableringsudgift for en stikledning beregnet til kr Takster i takstbladet De beregnede takster overføres til takstbladet, idet der normalt foretages afrunding til hele og eventuelt runde tal bortset fra m 3 prisen, der blot afrundes, så sidste decimal er et 0 (nul). Med hensyn til gebyrer henvises til afsnit Eksempler på takstblade Der er vist to eksempler på takstblade. Eksemplerne er ens bortset fra afsnittet om anlægsbidrag. Eksempel 1 Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger, medens alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug. Eksempel 2 Anlægsbidrag betales pr. bolig. Andre forbrugstyper betaler efter stikledningsdimension 12

13 VANDBY VANDVÆRK Vandværkets kontaktadresse Eksempel 1 Takstblad 2009 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 410,00 512,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler kr. 100,00 125,00 Vandafgift pr. m 3. kr. 2,50 3,13 Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) kr. 5,00 6,25 Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Excl. moms Incl. moms Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr , ,00 Øvrige forbrugere m 3 /år kr , , m 3 /år (2 x bidrag) kr , , m 3 /år (3 x bidrag) kr , , m 3 /år (4 x bidrag) kr , ,00 Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) kr , ,00 Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) kr , ,00 Stikledningsbidrag pr. stk Kr , ,00 I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning. Forbrug over m 3 fastlægges efter forhandling. Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober. Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. Gebyrer Excl. moms Incl. moms Rykkegebyr kr. 100,00 Momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. 100,00 Momsfrit Flyttegebyr kr. 150,00 187,50 Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. 250,00 Momsfrit Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr. 250,00 312,50 Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning kr. 500,00 625,00 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse, den /

14 VANDBY VANDVÆRK Eksempel 2 Vandværkets kontaktadresse Takstblad for Driftsbidrag Kr. excl. moms Kr. incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed. 410,00 512,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 100,00 125,00 Vandafgift pr. m 3. 2,50 3,13 Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) 5,00 6,25 Anlægsbidrag i byzone Stikledningsdimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr. Excl. moms I alt kr. Incl. moms 32 mm ,00 40 mm ,00 50 mm ,00 63 mm ,00 Anlægsbidrag i landzone Stikledningsdimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr. Excl. moms I alt kr. Incl. moms 32 mm ,00 40 mm ,00 50 mm ,00 63 mm ,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning. Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ Forsynings og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober. Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. Gebyrer Rykkegebyr 100,00 Moms frit For sen indsendelse af selvaflæsningskort 100,00 Moms frit Flyttegebyr 150,00 187,50 Gebyr for aflæsning af vandmåler 250,00 Moms frit Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel 250,00 312,50 Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning 500,00 Moms frit Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning 500,00 625,00 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse den

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013 Indhold 1. Indledning... 4 2. Definitioner og begreber... 5 2.1

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V telefon: Avernakø

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V   telefon: Avernakø AVERNAKØ VANDVÆRK KASSEREREN cvr-nr.: 42 54 98 51 Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V e-mail: vand@avernak.dk telefon: 4260 6542 Avernakø 22-8-2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Veje og forsyning Nørregade

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013 Indhold 1. Indledning... 4 2. Definitioner og begreber... 5 2.1

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015.

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. From: Jacob Davidsen Sent: 7 Oct 2014 12:26:31 +0000 To: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx 2015 Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. Hermed takstblad for 2015, til byrådets

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7 Takster - Vand 2009 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning... 4-6 Zone 1 - By Zone 2 - Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Etablering af stikledning Afbrydelser

Læs mere

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr.

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2015 Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Driftsbidrag ( 13) Vand kr./m³ 6,00 15,66*) Abonnement ( 13 fast årligt

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*)

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*) Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2012 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 6,00 14,88*) *) Heraf vand til Staten 5,90 kr./m

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Dit værktøj til at få beregnet takster, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen.

Dit værktøj til at få beregnet takster, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Beregning af takster Dit værktøj til at få beregnet takster, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. v. Neel Ploug Olsen, Danske Vandværker I vejledning til fastsættelse af takster på almene vandværker

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12 2 REVISORPÅTEGNING

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Den 28. februar 2013 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 i Ganløse Søndre Vandværks mødelokale

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. TILSYNET

Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. TILSYNET Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 20-12- 2010 Favrskov Kommunes tilsyn med Hadbjerg Vandværk I/S Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2008 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 731,00 Qn 6 973,00 Qn 10 1.947,00

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Årsrapport 2015 - Februar 2016 SE nr.: 32598951 09-02-2016-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Dit værktøj til at få beregnet takster, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen.

Dit værktøj til at få beregnet takster, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Beregning af takster Dit værktøj til at få beregnet takster, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. v. Neel Ploug Olsen, Danske Vandværker I vejledning til fastsættelse af takster på almene vandværker

Læs mere

U d s k r i f t a f D O M B O G E N F O R R E T T E N I K J E L L E R U P

U d s k r i f t a f D O M B O G E N F O R R E T T E N I K J E L L E R U P U d s k r i f t a f D O M B O G E N F O R R E T T E N I K J E L L E R U P Den 27. juli 2001 blev i sag nr. BS 1-8/2000: Andelsselskabet Frederiks Vandværk mod Karup kommune afsagt D O M: Under denne sag,

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling. Beretning og regnskab 1/1-31/12 2012. www.faldsledvand.dk - email: faldsled-vand@mail.dk

Faldsled Vandværk. Generalforsamling. Beretning og regnskab 1/1-31/12 2012. www.faldsledvand.dk - email: faldsled-vand@mail.dk Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2012 www.faldsledvand.dk - email: faldsled-vand@mail.dk DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 08. APRIL KL. 19.30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk Driftsbidrag for perioden 1/10 2013 til 30/9 2014: Beløb Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/stikledning 675,00 Kubikmeter afgift 3,75 Afgift af ledningsført vand + bidrag til drikkevandsbeskyttelse 6,13

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK Vedtægter FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK 8. marts 2007 Fensmark Vandværk Vedtægter Fensmark Vandværk I/S Elmevej 2, Fensmark 4684 Holmegaard Tlf. 23232501 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere