1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne."

Transkript

1 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Sendt til mail: Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark har modtaget ovennævnte udkast i høring og skal i den anledning hilse en vejledning velkommen. Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens vejledning fra 1986 og for både vandværker og kommunerne er en opdatering en stor hjælp til det administrative arbejde, der er forbundet med at udarbejde og godkende taksterne, jf. vandforsyningslovens 53. Foreningen af Vandværker skal til de enkelte punkter bemærke: 1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. 2. Definitioner og begreber Alle definitionerne må være samstemmende med de definitioner, der er opremset i udkast til vejledning om normalregulativet. Definitionen på jordledning og stikledning er ikke i overensstemmelse hermed. I øvrigt bør samme forhold gøre sig gældende i forhold til andre regler og vejledninger om vandforsyning. I definitionen af distributionsnet bør der indsættes frem til ejendommens skel. Det er ikke relevant at henvise til specielle vandsektorregler i definitionerne. Spørgsmålet om autorisation nævnes andet sted, og definitionen bør være enslydende med vejledningen om normaregulativet. Der mangler en definition af hovedanlæg. Den eksisterende definition i normalregulativets pkt bør anvendes (se også høringssvar til normalregulativet) 3. Betaling for vand Afsnittet bør udbygges, så der er en beskrivelse, der retter sig til de private almene vandværker, og et afsnit, der beskriver de specielle vilkår, der gælder for vandværker omfattet af vandsektorloven. 4. Betaling af anlæg og forbrug. I tredje af snit skal tilføjes, at også ejendomme med ejerlejligheder kan kræve indført individuel afregning. Fjerde afsnit er ikke helt til at forstå, og det bør anføres, hvis der er tale om et generelt problem.

2 Punkt 4.1 andet afsnit. Det bør fremhæves i takstbladet, at ikke fastsatte anlægsbidrag skal aftaltes særskilt med vandforsyningen, og at det fastsatte beløb skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Punkt 4.2 Anlægsbidrag til hovedanlæg. Det bør efter sidste sætning tilføjes, at det ikke kan anbefales, at betaling for vandmåler indregnes i bidrag til hovedanlægget Næstsidste afsnit i 4.2 bør følge regulativets pkt. 12.3, hvilken har samme formulering både i den nye og den gamle. Efter normalregulativet er der ikke uklarhed herom, og det bør afspejles i vejledningen om takster. Sidste afsnit bør omformuleres, hvorefter det er hovedreglen efter hvile-i- sig-selv-princippet, der er det bærende. Der bør ikke ad bagvejen indføres en regulering, der afspejles i vandsektorloven, hvor det ikke er tilladt at henlægge midler til reinvestering og at de henlæggelser der tidligere er oppebåret skal afvikles i form af nedsatte takster. Det kan være svært at forudsige i et budget/investeringsplan, hvor mange tilslutninger, der kan komme i det næste år. Punkt Særligt om investeringer i vandforsyninger (omfattet af vandsektorloven) Enten bør overskriften ændres eller også bør der tilføjes et ekstraafsnit, der omfatter de samme muligheder der foreligger efter vandforsyningslovens 53 a via lånegarantier. Punkt 4.3 i første linje skal grænsen rettes til skel. Det gælder ligeledes i tredje afsnit første linje. Punkt 4.5. For at undgå tvister omkring spørgsmålet om, hvornår der er mulighed for at opkræve fast bidrag bør der foretages en omformulering af andet punktum. Følgende formulering foreslås: Driftsbidraget kan for det faste bidrage forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har etableret stikledningen, så levering af vand er mulig til ejendommen. 5. Takstbladet Ingen bemærkninger, idet det bør fremgå klart af takstbladet, at det alene er de takster vandværket kan opkræve 6. Godkendelse af takstbladet Første afsnit. Kommunen ligger allerede inde med vandforsyningens godkendte regulativ. Der bør derfor i afsnittet gøres mere ud af, hvad kommunen skal have og vigtigst hvad er det kommunen skal godkende. Sidste tre linjer på side 15 er det vigtigt at understrege, at takster, der ikke fremgår af et godkendt takstblad skal godkendes af kommunen forinden de pålægges forbrugeren. Andet afsnit side 16 bør udbygges, så det klart fremgår, hvad det er kommunalbestyrelsen gør i forbindelse med et afslag på at godkende taksterne (partshøring, begrundelse, etc. og der bør tilføjes et afsnit om retsvirkningerne af at der ikke kan klages).

3 7. klage mv Efter afsnittet om klage bør der indsættes et afsnit, der fastsætter, hvorledes anlægsbidrag og driftsbidrag kan beregnes, således at dette kan foregå på en ensartet måde. FVD har udarbejdet en vejledning herom, og teksten lyder som følger, og kan indgå i vejledningens tekst: NYT KAPITEL 8 Hovedanlægsbidrag Ifølge regulativet defineres vandværkets hovedanlæg som vandværkets boringer, råvandsledninger, bygninger, behandlingsanlæg, drikkevandstank og pumper til udpumpning af vand fra vandværket. I et privat vandværk er det medlemmerne, der selv ejer vandværket, og en ny forbruger skal derfor indbetale et beløb hovedanlægsbidrag - som svarer til den formue, som de øvrige medlemmer ejer i vandværket. Hovedanlægsbidraget bliver således et udtryk for, hvor meget hvert medlem allerede har opsparet i vandværket - ekskl. ledningsværdien - og det er præcis, hvad et nyt medlem skal betale for at komme ind i selskabet. Hvis anlægsaktiverne er opført i vandværkets balance, kan størrelsen af hovedanlægsbidraget beregnes ud fra vandværkets regnskab.. Man skal kende den nedskrevne værdi af vandværkets hovedanlæg og den likvide nettoformue, som er omsætningsaktiver fratrukket gæld samt antallet af tilsluttede forbrugere. Bidrag til hovedanlæg beregnes sådan: Nedskrevet værdi af hovedanlæg + likvid nettoformue Antal tilsluttede medlemmer/forbrugsenheder Er vandværket ikke i stand til at beregne hovedanlægsbidraget ud fra de aktuelle regnskaber kan man få hjælp ved at udfylde FVD s online værdiansættelse Skema til værdiansættelse af vandværk. De nedskrevne værdier fra FVD kan efterfølgende indføres i vandværkets regnskab, hvorefter beløbet afskrives på normal vis i de følgende år. Hovedanlægsbidraget er ens, uanset om ejendommen ligger i by - eller landzone, men hovedanlægsbidraget for en ejendom kan alligevel variere afhængig af, hvor stort et forbrug den nye forbruger vil beslaglægge af vandværkets kapacitet. Det er således almindeligt, at vandværket fastsætter en betalingsmodel for hovedanlæg, der medfører, at ejendomme med et stort vandforbrug skal betale flere andele i hovedanlægsbidrag end små forbrugere. Med henblik på at gøre det mere attraktivt for store forbrugere at blive tilsluttet vandværket bør fordelingsnøglen fastlægges således, at det ikke bliver væsentlig dyrere at tilslutte en stor forbruger end en lille forbruger. FVD anbefaler følgende: Fordelingsnøgle Antal hovedanlægsbidrag

4 Boligenhed (énfamiliebolig, sommerhus og lejlighed) 1 Øvrige forbrugere efter årligt forbrug m m m m3 4 Forbrug over m3 fastlægges efter forhandling. For at undgå problemer med opkrævning af hovedanlægsbidrag fra medlemmer stigende forbrug, så anbefales det at anføre på takstbladet, at et medlem, hvis forbrug stiger til højere fordelingsnøgle, skal indbetale de manglende bidrag til hovedanlæg. Det kan f.eks. være som følge af udbygning og større produktion på ejendommen. For boliger anbefales at der betales 1 x hovedanlægsbidrag pr. bolig. Det vil sige, at der for en ejendom med 12 andelsboliger, 12 lejeboliger eller 12 ejerlejligheder skal betales 12 x hovedanlægsbidrag. Da kommunen skal godkende hovedanlægsbidragets størrelse er det nødvendigt at udarbejde en beregning over, hvorledes hovedanlægsbidraget er fremkommet, ligesom der skal træffes beslutning om hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes i vandværket. De beregnede takster skal overføres til vandværkets takstblad, som skal godkendes af kommunen. Hovedanlægsbidrages størrelse bør kontrolberegnes mindst hvert 5. år, og i tilfælde af større ændringer i vandværkets drift foretages en ny beregning af hovedanlægsbidraget. Forsyningsledningsbidrag Ifølge regulativet defineres forsyningsledninger som ledninger, der anvendes til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. Det vil med andre ord sige, at en forsyningsledning - i modsætning til stikledninger - forsyner to eller flere ejendomme med vand. FVD anbefaler, at forsyningsledningsbidraget beregnes som den samlede udgift til etablering af manglende forsyningsledninger i det fremtidige forsyningsområde. Beløbet divideres med antallet af ejendomme, der kan tilsluttes. Forsyningsledningsbidrag = anlægsomkostninger til nye forsyningsledninger/det forventede antal tilslutninger, eller som en beregning af udgifter til nyetablering af et allerede eksisterende ledningsnet divideret med det antal tilsluttede forbrugere, dette for at få et forsyningsledningsbidrag i eksisterende bebyggelse. Forsyningsledningsbidraget bliver således ens for alle ejendomme i forsyningsområdet og betales pr. grund/matrikel og det uanset om forbruget er stort eller lille. Der skal derfor også kun betales et forsyningsledningsbidrag for ejendomme med flere beboelser, som f.eks. andelsboliger på samme matrikel. Begrundelsen for at opkræve det samme forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/matrikel ved både store og små forbrugere er, at udgiften til etablering af nye ledninger kun påvirkes i ringe grad af ledningens dimen-

5 sion. Graveudgifter, samling af rør, ledningsregistrering, omkostninger til tinglysning mv. er jo ens for store og små rør. Ved vandværker, hvor der er mulighed for udstykning af parcelhusgrunde i byzonen, er det hensigtsmæssigt at have to forskellige takster for forsyningsledningsbidrag, så der er en lavere takst i byzonen, og en højere takst i landzonen. Hvis forsyningsledningsbidraget er forskelligt i land- og byzonen, er det meget vigtigt, at der er en helt klar afgrænsning af, hvad der er landområde, og hvad der er byområde. Man kan enten anvende byskiltet som afgrænsning, eller man kan benytte de officielle betegnelser: landzonen og byzonen. Det skal også understreges, at lige som vandværket må tåle, at det undertiden kan give underskud at etablere forsyningsledninger til en ejendom eller til en udstykning, så må ejeren også tåle, at der tilsvarende kan blive overskud ved etablering af forsyningsledninger til en anden ejendom. Forsyningsledningsbidrag i landområde Beregningen af forsyningsledningsbidrag i landområdet foretages ud fra opmåling på et kort af det antal meter forsyningsledning, der skal lægges for at forsyne de manglende ejendomme i det fremtidige forsyningsområde. Hertil kommer udgifter til tinglysning, hvis en del af ledningsnettet, skal lægges på privat grund eller matrikulerede arealer, hvor det er muligt at tinglyse, ligesom der er udgifter til ledningsregistrering, vejunderføringer, erstatninger m.v. I særlige situationer vil det være nødvendigt at foretage en konkret og individuel økonomisk beregning for tilslutning. Der kan være tale om enkelte ejendomme, der ligger langt fra det naturlige forsyningsområde, og derfor ikke bør indgå i beregningerne af den gennemsnitlige takst for de øvrige ejendomme. Såfremt der findes sådanne ejendomme i forsyningsområdet skal det fremgå af takstbladet. Forsyningsledningsbidrag i byområde I byområdet fastsættes forsyningsledningsbidraget som den gennemsnitlige udgift til etablering af nye forsyningsledninger ved byggemodning af parcelhusgrunde. Denne udgift kan fastsættes sammen med vandværkets entreprenør, eller ud fra egne oplysninger om de gennemsnitlige udgifter, som vandværket tidligere har haft til etablering af forsyningsledninger. Forsyningsledningsbidrag i erhvervsområder I erhvervsområder er grundene ofte af meget varierende størrelse, og grundstørrelserne kendes først, når grundene sælges. Byggemodning af erhvervsområder foregår almindeligvis på den måde, at der etableres en vejstrækning, og vandværket nedlægger en forsyningsledning, men ingen stikledninger, da deres placering ikke kendes. Grundene sælges efterfølgende i den størrelse, som køber ønsker. På byggemodningstidspunktet ved man således ikke, om der bliver mange små grunde eller nogle få store. Derfor vil et på forhånd fastsat forsyningsledningsbidrag pr. grund med stor sandsynlighed være enten alt for højt eller alt for lavt i forhold til de udgifter, som bidraget skal dække. For vandværker, hvor der jævnligt byggemodnes erhvervsområder, har man sandsynligvis et erfaringsgrundlag, som gør det muligt at fastsætte et forsyningsledningsbidrag pr. m2 grund, og er det tilfælde, bør taksten anføres i takstbladet som en fast takst.

6 Forsyningsledningsbidraget betales af byggemodningsforetagendet, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejeren ved tilslutning. Vandværker, der ikke har et sådant erfaringsgrundlag, bør anføre i takstbladet, at udgifterne til etablering af forsyningsledninger i erhvervsområder afholdes af byggemodningsforetagendet, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning, betales af grundejeren ved tilslutning. Stikledningsbidrag Ifølge regulativet defineres stikledninger som den ledning, der går fra en forsyningsledning og frem til skel for den pågældende ejendom, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. Det vil sige en ledning, der kun forsyner en enkelt ejendom. Stikledningsbidraget beregnes som den gennemsnitlige udgift til etablering af en ny stikledning til en ejendom. Stikledningsbidrag = anlægsomkostninger til nye stikledninger det forventede antal tilslutninger Stikledningsbidraget betales pr. stikledning og for de fleste vandværker er det tilstrækkeligt, at takstbladet kun indeholder én takst uanset dimension, da anlægsudgiften kun i ringe grad afhænger af dimensionen, og langt den største del af stikledningerne er 32 mm. Men skønner vandværket, at der er behov for særskilt takst for hver dimension, er der intet i vejen for det. Stikledningsbidraget er desuden ens og uafhængigt af, om ejendommen ligger på samme side af vejen som forsyningsledningen eller om ejendommen ligger på modsat side af vejen. Det anbefales desuden, at stikledningsbidraget er ens i både land- og byområde, idet etableringsudgifterne er nogenlunde de samme i begge områder Alle takster skal godkendes af kommunen via takstbladet. Indeksregulering Den kalkulerede takst for forsynings- og stikledningsbidrag gælder så længe vandforsyningsplan og kommuneplan er uændret, men de skal selvfølgelig stige i samme takt som prisudviklingen. Det gøres ved at fortage indeksregulering hvert år på grundlag af det indeks der offentliggøres på FVD s hjemmeside Indekstal for vandledningsarbejder. Kommunen skal godkende det indeksregulerede takstblad hvert år.

7 Jordledninger Ifølge regulativet defineres jordledninger som stikledningens forlængelse fra skel for den pågældende ejendom frem til bebyggelsen på grunden. Jordledningen anlægges, vedligeholdes og tilhørere grundejeren, og vandværket har derfor ingen udgifter til jordledning, som ikke skal fremgå af takstbladet. FVD vil foreslå, at teksten i tillempet form indgår i vejledningen. Vejledningen findes i sin helhed på FVD s hjemmeside: Med venlig hilsen Bent Soelberg Direktør Pernille Weile Jurist

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. september 2010 EM 2010/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. september 2010 EM 2010/21 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for fremsættelse af forslaget er et behov for at få fastsat nogle regler på byggemodningsområdet,

Læs mere