Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med"

Transkript

1 til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANNEKS 1: RAMMEBESKRIVELSE (UNDERSØGELSESPLAN) 1 ANNEKS 2: ANNEKSER TIL RAMMEBESKRIVELSE 24 ANNEKS 3: BAGGRUNDSUNDERSØGELSE APPENDICER 47 ANNEKS 4: PROJEKTKONTRAKTPAKKER 55 ANNEKS 5: HS-ANALYSE AF UNDERSØGELSEN AF LOKAL ANVENDELSE 57 ANNEKS 6: NEDLUKNINGSKONCEPT FOR ISUA-MINEN 82 ANNEKS 7: INDKVARTERINGSPLANER (PÅ ENGELSK) 84

3 Side 1 af 98 1 ANNEKS 1: RAMMEBESKRIVELSE (UNDERSØGELSESPLAN) Rammebeskrivelse til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Oktober 2010

4 Side 2 af 98 INDHOLD SIDE 1.1 INDLEDNING Formål med VSB LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMEVILKÅR Den politiske situation i Grønland Lovgivning i Grønland Internationale konventioner om arbejdsmarkedorganisationer KORT BESKRIVELSE AF ISUA-JERNMALMPROJEKTET OG BAGGRUNDEN Forventet arbejdsstyrke og arbejdsbetingelser VSB-PROCESSEN Undersøgelsesteamet VSB-fremgangsmåde Studieområde og midlertidige afgrænsninger SOCIALE HOVEDPROBLEMER SOM VIL BLIVE BEHANDLET I RELATION TIL PÅVIRKNINGER FRA PROJEKTET OFFENTLIG MEDBESTEMMELSE OG INVOLVERING AF INTERESSENTER Liste over interessenter Foreslået involvering af interessenter under VSB-processen VSB-METODIKKER Baggrundsundersøgelse Dataindsamling og forskning fra sekundære data Dataindsamling og forskning fra primære data Metoder til analyse af samfundsmæssig bæredygtighed RAPPORTERINGSFORMAT FOR VSB-RAPPORT VSB TIDSPLAN ANBEFALINGER Anbefalinger til projektering 20

5 Side 3 af Foreløbig anbefaling til Plan for fordele og påvirkninger og andre implementeringsarrangementer DOKUMENTER SENDT TIL RÅDGIVNING LITTERATUR INTRODUKTION Formål Program KONKLUSIONER FRA WORKSHOPPEN OPFØLGNING PÅ GRUPPESESSIONEN ACTIONS DELTAGERLISTE 29

6 Side 4 af Indledning Denne Rammebeskrivelse for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, VSB, for Isua-projektet er resultatet af scoping-fasen for udarbejdelsen af Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB), som London Mining Greenland A/S vil udføre i forbindelse med forberedelsen af de nødvendige tilladelser og licenser til efterforskning og udvinding til Isua-jernmalmprojektet i Vestgrønland, 150 km nordøst for Nuuk. Projektet omfatter udviklingen af en mine med åbent brud, malmbehandlingsanlæg, materialefremføringssystem til havnen via en slurry-transportledning, shippingfaciliteter og alle nødvendige faciliteter og infrastrukturer. Havneområdet skal ligge ved Taseraarssuk-bugten ca. 70 km nordøst for Nuuk. Den nuværende projekterede produktionsmængde er 10 millioner tons om året (MTPA) af jernmalmkoncentrat, indeholdende ca. 70,2% Fe og 2% SiO2+Al2O3. Projektet forventes at beskæftige mellem 500 og 600 arbejdere i driftsfasen og næsten dobbelt så mange i anlægsfasen. Scoping-dokumentet blev præsenteret og drøftet både med myndighederne, som omfattede Råstofdirektoratet, RD, og interessenter i en workshop, som blev holdt i Nuuk den 18. november Formålet var at verificere listen af nøgleinteressenter, undersøgelsesomfanget, grundliggende formodninger og hovedemner og spørgsmål, som skal tages op i forbindelse med VSB-undersøgelsen for projektet, som bekendt i november Kommentarerne og input fra interessenterne, der blev modtaget under workshoppen og senere sendt af nøgleinformanterne, blev indarbejdet i denne rammebeskrivelse (ToR). ToR er baseret på den information, som er til rådighed i øjeblikket, og forstudiet (PFS) af Isua-projektet for 10 MTPA afsluttet i juni 2010 og den forventede aktivitetsplan, som var kendt i oktober Efter afslutningen af PFS, er de fleste af projektets funktioner blevet defineret, aktivitetsplanen er blevet justeret og mere præcise økonomiske tal og arbejdstal er til rådighed. Specielt antallet af arbejdere og andre aspekter i relation til arbejdsbetingelser er blevet taget med i betragtning i opdateringen af ToR i løbet af Grontmij Carl Bro A/S er blevet udpeget som rådgiver for London Mining Greenland A/S til at udføre VSB. En række andre undersøgelser og vurderinger, så som Lønsomhedsstudie, Vurdering af Virkninger på Miljøet, osv. er blevet udført i løbet af 2010 og 2011 for at færdiggøre projekteringen og forberede til de nødvendige tilladelser og licenser. VSB vil blive udarbejdet i overensstemmelse med VSB-retningslinjerne fra Råstofdirektoratet (RD) af november Dette dokument vil blive refereret til som Retningslinjerne i denne rapport.

7 Side 5 af Formål med VSB Hovedformålet med VSB er at identificere og analyserer potentielle påvirkninger fra foreslået mineaktivitet og at anbefale initiativer, finde bæredygtige udviklingsmuligheder såvel som at begrænse de negative påvirkninger. I følge retningslinjerne er formålet med VSB at: engagere alle relevante interessenter i konsultationer og offentlige høringer, tilvejebringe en detaljeret beskrivelse og analyse af det samfundsmæssige udgangspunkt før projektet som grundlag for udvikling, afhjælpning og fremtidig overvågning, tilvejebringe en vurdering baseret på indsamlede baggrundsdata for at identificere både positive og negative samfundsmæssige påvirkninger på det lokale såvel som på det nationale niveau, optimere positive påvirkninger og afhjælpe negative påvirkninger af mineaktiviteterne gennem hele projektets levetid, udvikle en Plan for Fordele og Påvirkninger (BIP) for implementeringen af Samarbejdsaftalen (IBA) London Mining Greenland A/S forventer også at identificere yderligere forskningsog udviklingsområder inden for de samfundsøkonomiske aspekter, hvor proaktiv handling er nødvendig eller tilrådelig for at fremme samfundsøkonomisk og bæredygtig gennemførelse af projektet. 1.2 Lovgivningsmæssige rammevilkår Den politiske situation i Grønland Grønland har haft hjemmestyre under Danmark siden Den 21. juni 2009 blev den nye forfatning præsenteret efter afstemning i Landstinget (Naalakkersuisut) i november 2008, og landets status ændredes da til "selvstyre". Grønlandsk er nu det eneste officielle sprog i Grønland. Under Naalakkersuisut, er Grønland blevet en enhed under international lov i sager, som er inden for dets jurisdiktion. Grønland kan så indgå aftaler og etablere bilaterale og multilaterale relationer med andre stater. Grønland er medlem af Nordisk Råd og Nordisk Råd for Ministre. Dette medlemskab med andre nordiske lande og autonome regioner gør det parlamentariske samarbejde mellem medlemmerne nemmere, specielt i relation til emner som natur og miljø. Den nuværende Miljøhandlingsplan, fokuserer på klimaforandring, anvendelse og udledning af farlige kemikalier, beskyttelse af havøkosystemer og beskyttelse og udnyttelse af biologisk diversitet. Grønland er også medlem af Arktisk Råd (miljø) siden 1996 og Inuitternes Cirkumpolar Råd, ICC Lovgivning i Grønland Hovedlovgivningen, som regulerer ISUA-projektet, er Lov nr. 7 af 7. december 2009 om Råstoffer "Lov om Råstoffer", som trådte i kraft den 1. januar 2010.

8 Side 6 af 98 Anden relevant grønlandsk lovgivning, som vil blive taget i betragtning under VSB, vil være om: Beskæftigelsesbetingelser (Lov nr af 26. oktober 2005 om arbejdsmarked og arbejdsmiljø i Grønland). Immigration (Forordning nr. 150 af 23. februar 2001 (dansk forordning)). Den grønlandske Arbejdsmiljølov nr af 26. oktober Sikkerhed til søs - Lov nr. 882 af august 2008, som regulerer implementeringen under Grønlands lov af den internationale konvention om sikkerhed til søs (SOLAS 1974), den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973 og den ændrede protokol (MARPOL), De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer Internationale konventioner om arbejdsmarkedorganisationer Følgende internationale konventioner om arbejdsmarkedsorganisationer af relevans for dette projekt vil være: International Arbejdsmarkedorganisation (ILO) Konvention nr. 155 og 176 vedrørende erhvervssikkerhed og sundhed i miner. ILO-konvention nr. 87 og 98 vedrørende retten til at organisere og konventionen om kollektive overenskomstforhandlinger. ILO-konvention nr. 45, 100 og 105 vedrørende diskrimination og ligeløn. ILO-konventionen nr. 169, som forlanger forudgående høring af naturligt indfødte folk eller etniske grupper, som ønsker at udføre aktiviteter eller projekter i områderne. 1.3 Kort beskrivelse af ISUA-jernmalmprojektet og baggrunden London Mining PLC Inc. planlægger at udvikle sit Isua-projekt, som ligger ca. 150 km nordøst for Nuuk. Malmlegemet ligger på kanten af indlandsisen. Projektet omfatter udviklingen af en mine med åbent brud, malmbehandlingsanlæg, materialefremføringssystem til havnen via en slurry-transportledning, shipping-faciliteter og alle nødvendige faciliteter og infrastrukturer. Den nuværende projekterede produktionsmængde er 10 millioner tons om året (MTPA) jernmalmkoncentrat, som indeholder ca. 70,2% FE og 2% SiO2+Al2O3. Ifølge minedriftsplanen vil gennemsnitligt 21,8 millioner tons malm og 20,7 millioner tons gråbjerg og is blive udvundet over 21 års levetid for minen ved en cut-offgrænse på 25% Fe. Den totale mængde malm i tons er beregnet til at blive 457,6 Mt og den totale mængde gråbjerg og is er beregnet til at blive 418,1 Mt inklusive kun 195,2 Mt gråbjerg.

9 Side 7 af 98 Behandlingsanlægget projekteres normalt til at kunne producere 10 millioner tons jernmalmkoncentrat om året. Det endelige produkt er førsteklasses højovns (BF) pelletteringstilførsel med mindre end 2,0% SiO2 + Al2O3 Det endelige produkt vil blive leveret til havnen i et 103 km lang isoleret og varmesporet rør. Vandstyringssystem på pladsen inklusive et vandstyringsbassin (sø 792) og en tailings-sø (sø 750) For at sikre at vandkvaliteten lever op til kravene i forordningen, adopteres konceptet for bortskaffelse af tailings under vand. Over 21 års drift, bortskaffes en total tailings-mængde på ca. 250 Mt i tailings-søen med en 3 m dyb vanddækning under driften og ved nedlukningen. Styringen af minegråbjerg er baseret på en progressiv lukningskoncept for at minimere påvirkningen af miljøet under driften og ved nedlukningen. Den beregnede arbejdsstyrke i minelejren er ca Indkvarteringsfaciliteterne til anlægsområdet er projekteret til at kunne huse ca. 220 personer inklusiv soverum køkken/spisefaciliteter, fritidsfaciliteter (sportshal, bibliotek, etc.) og generel serviceareal. Indkvarteringsfaciliteterne og kontorerne er tilknyttet arbejdspladserne gennem en omsluttet korridor, eller brugskorridor, så arbejdere og køretøjer hurtigt kan flyttes under hårde vejrforhold. Brugskorridoren fordobles som rørstativ og kabelbakke for at knytte anlæg og kompleks sammen. Havneområdet vil komme til at ligge ved Taseraarssuk-bugten ca. 70 km nordøst for Nuuk, bestående af en flydende hovedanløbsbro og en sekundær anløbsbro til fortøjning ved bugsering. Onshore havnefaciliteterne omfatter en slurrymodtagestation og afvandingsanlæg og koncentratlagringssystem og skibslastningsfacilitet. Der vil være indkvarteringsfaciliteter og services til arbejdsstyrken i havneområdet, ca. 70 personer. Det forventes at ca. 43 personer vil arbejde i havneområdet. Projektets infrastruktur omfatter, men er ikke begrænset til følgende: Elektrisk installation på 110 MW (100 MW på behandlingsanlæg og 10 MW i havnen) Varmegenvinding fra strømproduktion på begge anlæg og portområder Vandforsyning, behandling og distribution (bærbar/proces/brand) Sanitær kloakafhentning, behandling og bortskaffelse Brandstoflager (tilstrækkeligt til 5 ugers drift) og fordeling til mine-, anlægs- og havnedrift Smøremidler og anden flydende opbevaring og distribution Indhentning af fast affald, behandling og bortskaffelse Indkvarteringsfaciliteter inklusive catering og lægetjeneste 103 km adgangsvej fra havn til anlægsområde Lufthavn og helikopterlandingsplads, og Kommunikations- og informationssystemer. (vedlæg flowdiagram og 3D-billede af mine og anlæg)

10 Side 8 af Forventet arbejdsstyrke og arbejdsbetingelser Anlægsfase Anlægsfasen vil blive inddelt i 3 faser: Forudgående anlæg af veje og havnefaciliteter - forventet start maj 2011 Anlæg af havn, transportledning og tilgangsvej - forventet start oktober 2012 Anlæg af behandlingsanlæg og minelejer - forventet start 2013 Kontraktstrategien i forbindelse med anlæg er at begrænse antallet af entreprenører på pladsen for at lette administrationen og tilsynet. Der bør være 3 (tre) bygge- og 2 (to) teknik- og el-entreprenører Driftsfasen Det totale antal medarbejdere forventes at blive på mellem 500 og 600, hvor: Ca. 250 vil arbejde i minen Ca. 120 vil arbejde på behandlingsanlægget Ca. 130 i administration, infrastruktur og havn med havne- og anlægsdrift og vedligeholdelse

11 Side 9 af 98 Anlægget vil arbejde 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Ikke flere end 300 medarbejdere vil være til stede på mineområdet ad gangen. Arbejderne forventes at være organiseret i skiftehold af 12 timer, med turnusskemaer på 4 uger inde - 4 uger ude, både i mineområdet og i havnen. Personalet i mineområdet vil blive transporteret til og fra minepladsen med fly (fly og helikopter), direkte til Nuuk fra minens lufthavn og til hjemland via mine-lufthavnen i Kangerlussuaq. Nogle arbejdere i havnen kan også være i stand til at rejse tilbage og frem til deres hjemby i Grønland med båd. Levering af varer vil ske med båd/skib til havneområdet og videre til mineområdet over land. Først og fremmest er arbejdsstillinger, som forventes besat med grønlandske arbejdere fra år 1, mere sandsynlig i minelejrene, havneområdet, landingsbanen og vejvedligeholdelse. Det er usandsynligt, at stillinger ved minen og behandlingsanlægget, som kræver specifik uddannelse og erfaring, kan besættes fuldstændigt med grønlandske arbejdere fra år 1. Et program for uddannelse og udvikling af færdigheder bør udvikles for gradvist at erstatte specialiserede udenlandske arbejdere i disse områder. Den sandsynlige procentdel af den grønlandske arbejdsstyrke ved år 1 er 20%, hvilket forventes at fordobles efter de første 5 år. Der er ingen restriktioner med hensyn til køn for nogle af stillingerne. Mens proaktive tiltag vil være på plads til at fremme rekrutteringen af kvindelige arbejdere, er det i øjeblikket ukendt, hvor høj en procentdel af kvindelige ansatte, det er realistisk at sætte som mål. 1.4 VSB-processen Undersøgelsesteamet London Mining har givet Grontmij Carl Bro til opgave at forberede VSB for projektet. Kerneprojektteamet vil bestå af eksperter med erfaring i Vurdering i Samfundsmæssig bæredygtighed, mineaktiviteter, kommunikations- og faciliteringsprocessen, Grontmi Carl Bro vil optræde som en uafhængig konsulent for at udføre VSB og gøre involvering af interessenter (inklusive de offentlige) i VSBprocessen nemmere. Eksterne internationale og lokale eksperter vil blive involveret i analysen af især signifikante emner og problemstillinger. Navn Ana Gabriella Factor Tanja Nielsen Rikke Carlsen Rolle Team leader, VSB-minedriftsekspert Hovedansvar: Udvikling af metoder, påvirkningsanalyse og KS af rapportering. Arktisk minedrift og VSB/VVM-ekspert Hovedansvar: Baggrundsundersøgelser og markundersøgelser, kommunikation med interessenter. VSB-ekspert Hovedansvar: Kommunikation, formidling og

12 Side 10 af 98 Heidi Hjorth udarbejdelse af. VSB-ekspert, specialiseret i rapportering af virksomheder sociale ansvar og bæredygtighed Hovedansvar: Plan for fordele og påvirkninger, overvågning og evalueringsplaner VSB-fremgangsmåde RD VSB-retningslinjer af november 2009 er vores grundliggende reference til etablering af et minimumsniveau for information, indhold og generel struktur for VSB. I forbindelse med planlægning og udvikling af VSB-processen, vil andre referencer blive anvendt som bedste praksis for VSB for minedriftsindustrien (Internationalt råd for mineraler og metaller, International Rapporteringsinitativ for Udvindingsindustrien) såvel som kendskab og erfaring udviklet i Grønland til at evaluere og vurdere de sociale forhold og påvirkninger. VSB vil være baseret på især tilgangen til og involvering af interessenter så meget og så effektivt som muligt i hver fase af VSB-processen. En høj grad af kommunikation vil blive fremmet og implementeret i løbet af hele processen. Disse mål vil blive opnået gennem en gennemsigtighedspolitik og en praksis af klare og kulturelt følsomme midler til at kommunikere alle relevante og krævede oplysninger såvel som moderne og førsteklasses deltagende rådgivning og drøftelsesteknikker. Udvælgelsen af samfundsøkonomiske parametre til baggrundsundersøgelsen vil blive baseret på de specifikke karakteristika ved de arktiske levevilkår. Til indsamling af oplysninger i marken og konsultationssprotokollerne specifikt for dette projekt, de udvalgte interessenter og specielle livsformer og arbejde i Grønland vil blive udviklet og implementeret Generel tilgang Den generelle tilgang til VSB er at fokusere på at identificere potentielle sammenhænge mellem de foreslåede potentielle påvirkninger fra projektet og vurderede samfundsøkonomiske komponenter. Identifikationen af potentielle sammenhænge (negative påvirkninger, fordele, indirekte effekter, osv.) vil blive baseret på baggrundsstudiet og analysen af projektet og dets komponenter og en tjekliste med kritiske spørgsmål, der behandler de centrale samfundsmæssige problemstillinger. Alle relevante potentielle påvirkninger vil blive identificeret, og de, som identificeres som de største problemer for interessenter og myndigheder, vil blive prioriteret. Til de potentielle identificerede påvirkninger, vil VSB indeholde en vurdering af påvirkningen (vigtighed) og foreslå en mulig afhjælpning. Nettopåvirkningen, efter at afhjælpningen er sat i værk, vil blive beskrevet nærmere.

13 Side 11 af 98 For de potentielle identificerede fordele, vil VSB også omfatte evaluering af sådanne goder og foreslå tiltag til at maksimere det Tilgang til scoping-fasen Første skridt var at udvikle en tjekliste med relevante spørgsmål, som skulle behandles i VSB. Denne liste var baseret på en række dokumenter, som Retningslinjen (RD)'Socio-Economic Impact Assessment Guideline' (Retningslinjer for Vurdering af Samfundsøkomisk Bæredygtighed) (Mackenzie Vally) og 'Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects' (Tackling af de sociale dimensioner i projekter i den private sektor) (Det Internationale Økonomiske Samarbejde - Verdensbanken) Derudover blev grønlandske forskningsdokumenter og undersøgelser som SLiCA (Survey of Living Conditions in the Arctic) (undersøgelse af livsbetingelserne i Arktis) anvendt. Det næste skridt var at præsentere denne liste og de indledende resultater for myndighederne og så de udvalgte interessenter ved en workshop holdt den 18. november På workshoppen blev de indledende resultater og spørgsmål diskuteret i grupper. Alle interessenter blev inviteret til at sende yderligere kommentarer. Detaljerede kommentarer og forslag blev efterfølgende modtaget fra gruppediskussionen. Den første feedback fra interessenterne findes i Anneks 1. Dette udkast til ToR er hovedsageligt baseret på resultaterne af den første scopingfase og dialogen med interessenterne, yderligere opdateret i lyset af de oplysninger, som er fremkommet fra PFS for 10 MTPA-rapporten Studieområde og midlertidige afgrænsninger Undersøgelsen dækker de områder, som påvirkes direkte af minedriften og hjælpefaciliteter (havn, jernbane/rørledning, lufthavn, osv.) og byer og bygder, hvor påvirkning og fordele af beskæftigelse, erhvervsmuligheder og udvikling direkte og indirekte skabt af projektet forventes at blive mere mærkbare. Det primære påvirkningsområde vil være Nuuk, Kapisillit og de omkringliggende områder. Det sekundære påvirkede område vil generelt være Kommuneqarfik Sermesooq. Til baggrundsundersøgelsen vil oplysningerne blive behandlet og analyseret på tre niveauer: National, kommunal (Sermersooq), og by/bygd (Nuuk og Kapisillit). VSB vil dække følgende faser i projektet: Anlægsfasen Driftsfasen 1.5 Sociale hovedproblemer som vil blive behandlet i relation til påvirkninger fra projektet Som et resultat af scoping-øvelsen og tilsvarende konsultationer og feedback, vil de hovedemner og nøglespørgsmål, som er identificeret som kritiske være følgende:

14 Side 12 af 98 Beskæftigelse, human ressource-udvikling, og erhvervsmuligheder Brug af naturressourcer Erhvervsmæssig og kulturel forandring Arbejdsmiljø og sundhed Andre sociale emner og nøglespørgsmål, som skal behandles under VSBprocessen, er struktureret i følgende temaer: Ændringer i befolkningen/demografiske bevægelser, som skyldes projektet Potentielle ændringer i erhvervslivet/-strukturen Projektets potentielle påvirkninger af offentlige ydelser Potentielle sociale konflikter (konkurrence om jobs, udsatte grupper, livsstil og kultur) Folkesundhed Kulturelle værdier og naturværdier i relation til naturressourcer (fiskeri, fangst og turisme) Akkumulerende påvirkninger med andre udviklingsprojekter i området Den nuværende list af emner/spørgsmål og de foretagne prioriteringer blev identificeret under scoping-øvelsen og yderligere kommenteret og fuldendt ved hjælp af input fra interessenter og myndigheder. 1.6 Offentlig medbestemmelse og involvering af interessenter Liste over interessenter Til dette projekt er listen over interessenter, identificeret og yderligere fuldført under konsultationer i scoping-fasen, følgende: Tabel 6.1 Liste over interessenter Engelsk beskrivelse - danske navne Myndigheder RD- Råstofdirektoratet Government of Greenland - Departementer i Selvstyret: - Sundhed - Sociale anliggender - Fiskeri, fangst og landbrug - Erhverv og arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser - Indenrigsanliggender, Natur og Miljø - Infrastruktur og trafik (Ejendoms- og Beredskabsstyrelsen) - Kultur, uddannelse, forskning og kirke - Departementet for Finanser Sermersooq Kommune - Økonomi og Erhvervs forvaltning Grønlandske navne Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Naalakkersuisut - Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik (PN) - Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik (IIN) - Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik (APNN) - Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfikk (ISN) - Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik (NNPAN) - Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik (IAAN) - Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik (KIIIN) - Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Kommuneqarfik Sermersooq - Aningaasaqarneq Inuussutissarsiornermullu

15 Side 13 af 98 Engelsk beskrivelse - danske navne - Anlæg og Miljø forvaltning - Udviklingsforvaltning - Velfærdsforvaltning Nationalmuseet Kommunernes Landsforening Arbejder- og arbejdsgiverorganisationer Arbejdernes Fagforening Grønlands Arbejdsgiverforening GA Arbejdsgiverforening Akademikernes sammenslutning i Grønland Sygeplejerskernes fagforening Arbejdsformidling Arbejdstilsynet (Forening af )tidligere arbejdere fra Maarmorilik og Olivin-minen - kontakt via SIK Organisationer med relation til erhverv og udvikling Grønlands Turist - og Erhvervsråd GTE Greenland Mining Service Nukissiorfiit, Grønlands Energi, vand og varmeselskab Arktiske erhvervsnetværk Entreprenørfirma I Organisationer i relation til uddannelse og træning Mine- og entreprenørskolen Jern- og Metalskolen Grønlands Universitet Naturinstituttet Center for Arktisk Teknologi (DTU og Maniitsoq) NGOer og organisationer for fiskere og fangere Naturforening ICC Fiskere og fangeres organisation. Nationalt og lokalt Rensdyrjægere Andre samfundsorganisationer Kvindeforening De ældres forening Organisation i relation til offentlig sundhed og udsatte grupper Departementet for Sundhed Væresteder Alkoholbehandlingscenter Kommuneqarfik Sermersooq Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse Grønlandske navne Pisortaqarfik - Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - Piorsaanermut Ingerlatsivik - Tungiunermut Ingerlatsivik Kalaallit Nunaata Katersugaasivia KANUKOKA Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat SIK Nunaqavisissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA) Kalaallit Nunaanni Ilinniagaqartuut Kattuffiat Peqqissaasut Kattuffiat (PK) Piareersarfiit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik SIK Inussuk Sulisitsisut Greenland Mining Service Nukissiorfiit GNC Sanaartornermik Ilinniarfik or Sanilin (Sisimiut) Saviminilerinermik Ilinniarfik Ilisimatusarfik Pinngortitaleriffik AVATAQ Pinngortitaq avangisillu peqatigiiffik ICC Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat KNAPK, Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat (APP) Tuttunniartartut Arnat Peqatigiiffiat Utoqqaat Peqatigiiffiat Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik (PN) Inuuneritta/Paarisa Nanu Børn/Mælkebøtten/Pooruseq (handikappede)/utoqqaat peqatigiiffiat Qaqiffik Kommuneqarfik Sermersooq Peqqinneq pitsaaliunerlu

16 Side 14 af 98 Engelsk beskrivelse - danske navne Kapisillit Indbyggere i Kapisillit og deres organisationer A/S INI Grønlandske navne A/S INI Nøgleinformanter Inuit, Saami og de naturligt indfødte folk i Chukotka (SLICA) Statens Institut for Folkesundhed

17 Side 15 af Foreslået involvering af interessenter under VSB-processen VSB-fasen Interessent Formål med involveringen Foreslåede datoer Scoping 18. november 2009 i ogtors Nuuk Liste over deltagere (se anneks 1) Formål med workshop for interessenter: - Informere om projektet og svare på spørgsmål; - Præsentere VSB-processen; - Præsentere det foreslåede omfang (geografisk omfang, nøgleemner, anbefalede baggrundsundersøgelser, kilder til information); - Identificere huller, svagheder og/eller redundans i det foreslåede omfang; - Afklare kontaktpersoner; - Identificere nøgleinformanter og kilder til sekundær information til baggrundsundersøgelsen (specielt om Nuuk, Kapisillit og Atammik); - Etablere et forum med involverede interessenter og starte bilaterale dialoger; Baggrundsundersøgelse Myndigheder og nøgleinformanter Kvalitative metoder: Indsamling af primær information fra nøgleinformanter og myndigheder: Målet er at indsamle information til baggrundsundersøgelsen, som ikke kan fås fra de sekundære kilder, eller som skal bekræftes/updateres. November 2010 Fokusgrupper og nøgleinformantet (se interessentlisten) Information fra interessenter og interessegrupper. Formålet er at samle information og opfattelser (frygt, forventninger, etc.), fra specifikke interesentgrupper (fokusgrupper) som er relevanter for projektet. Identifikation af udsatte grupper. Beskrivelse af de involverede organisationer og forståelse for deres rolle i relation til projektet November 2010 Baggrundsundersøgelse (kvantitative metoder: Lokalsamfundene i Nuuk og Kapisillit. Formålet er at generere data på husstandsniveau til baggrundsundersøgelsen. November marts 2011

18 Side 16 af 98 VSB-fasen Interessent Formål med involveringen Foreslåede datoer Udvikling af Formålet er deltagende identifikation af Udvalgte udkast til Plan potentielle hovedområder, som påvirkes November interessegrupper i for Fordele og eller drager fordel, og deltagende udvikling, august 2011 relation til Påvirkninger projektering og implementering af planer implementering af og programmer for BIP. fordels- og påvirkningsområder Udvikling af overvågnings 1 og evaluerings 2 planer RD Udvalgte partner(e) til hver eneste specifikke program Formålet er at definere, hvordan Planer for påvirkninger og fordele overvåges og evalueres, at identificere interessenternes rolle og projekteringsværktøjer og programmer for overvågning og evaluering. Januar - august 2011 Offentliggørelse af udkast til og offentlig høring Offentliggørelse af udkast til og offentlig høring RD Liste over interessenter (tabel 1) Generel offentlig Formålet er at præsentere og diskutere en tidlig udkastsversion. Formålet er at præsentere, forklare og validere og modtage feedback på resultaterne af analysen af påvirkningerne, anbefalinger og udkast til Plan for fordele og påvirkninger. Fra fremsendelse af VSB. September oktober Overvågning: igangværende metodisk indsamling og analyse af data om udviklingsaktiviteter, som giver programledere og interessenter tidlige indikationer af fremskridt og opnåelse af mål. Overvågning måler ofte output og foretages oftere end evaluering. Fortages ofte af folk som er involveret i programmet. 2 Evaluering: Har primært at gøre med langsigtede resultater af udviklingsaktiviteter, eller måling af udkomme/påvirkninger. Det stiler mod at identificere, hvordan og hvorfor aktiviteter lykkedes, mislykkedes eller blev ændret for at forbedre effektiviteten. Evalueringer kan foretages periodisk af uafhængige eksterne rådgivere, men selv-evaluering kan være meget nyttig.

19 Side 17 af VSB-metodikker Baggrundsundersøgelse Baggrundsundersøgelsen giver oplysninger om demografiske og økonomiske forhold og tendenser, politiske strukturer, lokale organisationer, kulturelle træk, og andre faktorer, som kan have indflydelse på den måde, hvorpå de påvirkede samfund vil respondere på forventede ændringer forårsaget af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil også hjælpe med at forudsige, hvordan projektet vil blive påvirket af disse faktorer. Forløbet af baggrundsundersøgelsen og identifikationen af påvirkningerne er en indbyrdes forbundet og parallel proces. Når de kritiske emner er blevet identificeret, er det muligt at designe detaljerede undersøgelser af specifikke grupper (fokusgrupper) påvirket af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil være baseret på gennemsyn af sekundære ressourcer og oplysninger opnået gennem kvalitativ, kvantitative og deltagende måder. Omfanget af baggrundsundersøgelsen en baseret på identifikation af en række temaer, som betragtes som vigtige. Identifikationen er udviklet på basis af RDs retningslinjer, SLiCA undersøgelsen (2006) og en note fra IFC. For hvert tema og undertema har VSB-teamet overvejet, hvordan informationen vil blive organiseret og analyseret Dataindsamling og forskning fra sekundære data. Første skridt med baggrundsundersøgelsen er at gennemse oplysninger som er til rådighed fra sekundære ressourcer. De sekundære kilder er officielle data om Grønland, Nuuk og Isua-området. Derudover forskningsrapporter og andre relevante rapporter og undersøgelser, som vil støtte skabelsen af et startpunkt for baggrundsundersøgelsen Dataindsamling og forskning fra primære data Dataindsamlingen og research fra primære kilder vil indeholde både kvalitative og kvantitative metoder. VSB-teamet vil udarbejde specifikke spørgeskemaer og værktøj til kvalitative metoder, som vil være baseret på internationale standarder, lokal erfaring og specifikke mål og omfang af Isua-jernmalmprojektets VSB. Internationale eksperter vil sikre videnskabeligt sunde og robuste metoder og værktøjer. Grønlandske eksperter vil være ansvarlige for at sikre lokal følsomhed og tjenlighed. Alle værktøjer vil blive testet, før de generelle undersøgelsesaktiviteter varetages Kvalitative metoder Kvalitative metoder har at gøre med folks opfattelser af, hvordan de ser sig selv og verden omkring dem. En række teknikker vil blive anvendt afhængig af kompleksitet og størrelse på lokalsamfundet.

20 Side 18 af 98 Til større grupper vil gruppemøder og gruppeinterview blive anvendt. Fokusgruppemødet og gruppeinterviews vil blive anvendt til mindre grupper, som repræsenterer en større gruppe. Fokusgruppediskussioner vil blive anvendt til at skaffe oplysninger om nøgletemaer fra repræsentanter for interessenter. Til disse fokusgruppediskussioner, vil interviewvejledning og deltagende teknikker bliver anvendt til indsamling af information, meninger og opfattelser. Individuelle interviews med velinformerede nøgleinformanter vil blive anvendt til at indsamle information og få en bedre forståelse af komplekse emner og tidligere begivenheder. Information som indsamles fra fokusgrupper med kvalitative metoder: Anvendelse af land og naturressourcer Erhvervsmæssig og kulturel forandring Social sundhed og udsatte grupper Erhvervsmuligheder Familiebudget og forbrugs-/udgiftsmønstre Kvantitative metoder De kvantitative metoder vil blive anvendt til at generere data, oftest på husstandsniveau og for valgte arktiske leveforholdsindikatorer, når sådanne oplysninger ikke findes eller beregnes fra sekundære kilder eller behøver opdatering. Eksisterende høj kvalitet, de seneste forskningsundersøgelser som SliCAundersøgelsen (Survey of Living Conditions in the Artic) bevægelsesundersøgelse i Grønland 2010, vil blive anvendt som hovedreferencer. Kvantitativ indsamling af data vil være kompatibel med sådanne studier. Behovet for specifikke kvantitative undersøgelser vil blive yderligere evalueret efter færdiggørelse af det første udkast af baggrundsundersøgelsen Strategisk påvirkningsanalyse Synergier og konflikter med andre projekter i området vil blive vurderet: konkurrence om menneskelige ressourcer, konkurrence om brug af eksisterende data, adgang til naturressourcer, forretningsmuligheder. Synergier og konflikter med andre mineprojekter i Grønland, specielt hvad angår uddannelse og udvikling af human resources, vil også være omfattet af analysen Metoder til analyse af samfundsmæssig bæredygtighed De positive og negative påvirkninger af projektaktiviteterne på vurderede samfundsøkonomiske komponenter, både under anlægs- og driftsfaserne, vil blive forudsagt og størrelsen vil blive angivet så vidt muligt ved hjælp af påvirkningsmatriks. Betydningen af de identificerede påvirkninger vil blive evalueret i overensstemmelse med følgende betydningsfaktorer:

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009)

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009) Terms of Reference for Vurdering af den Samfundsmæsige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems Inc. (i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr.

Læs mere

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 Side 1 Published : 14 July 2011 Project : 80.4889.01 Prepared : Rikke Carlsen Checked : TNE, HIH Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INTRODUKTION 4

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Retningslinjer for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Retningslinjer for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Rapport over Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Resume af Vurderingen af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems

Resume af Vurderingen af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems Resume af Vurderingen af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems Inc. (i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, True North Gems Inc.

Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, True North Gems Inc. Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, (I overensstemmelse med RD-retningslinjerne for vurdering af den sociale bæredygtighed af november 2009)

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Citronen Fjord basemetal projekt Ikke-teknisk sammendrag. Tilladelse 2007/02

Citronen Fjord basemetal projekt Ikke-teknisk sammendrag. Tilladelse 2007/02 Citronen Fjord basemetal projekt Ikke-teknisk sammendrag Tilladelse 2007/02 Rettighedshaver Bedford (Nr. 3) Limited (fuldt ejet Ironbark Zinc Limited) VURDERING AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE BÆREDYGTIGHED 2015

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere