TANBREEZ Mining Greenland A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TANBREEZ Mining Greenland A/S"

Transkript

1 TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010

2 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION Anvendte begreber Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING 4 3 BESKRIVELSE AF PROJEKTET 4 4 SIA PROCESSEN SIA team Tilgang til SIA General tilgang Tilgang til den indledende fase Tilgang til de øvrige faser Det undersøgte område 8 5 SAMFUNDSØKONOMISKE OG SOCIALE FORHOLD, SOM VIL BLIVE ADDRESSERET I SIA PROCESSEN 9 6 SIA METODER Baggrundsundersøgelse (baseline study) Indsamling af data og information fra sekundære kilder Indsamling af data og information fra primære kilder Jobmuligheder job faktor Metoder til at vurdere selve påvirkningerne 11 7 INVOLVERING AF INTERESSENTER Interessenter Involvering af interessenterne i SIA processen 13 8 RAPPORT FORMAT AF SIA RAPPORTEN 15 9 SIA TIDSPLAN ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE KONSULTEREDE DOKUMENTER REFERENCER 18 \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

3 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 3 1 INTRODUKTION Denne rapport er en såkaldt, Terms of Reference (ToR), for vurderinger af de sociale og samfundsøkonomiske påvirkninger ved TANBREEZ mineprojektet. Dette mineprojekt er beliggende i Sydgrønland, mellem Qaqortoq og Narsaq, i bunden af Kangerluarsuk Fjord (Kringlerne). Når mineselskaber ansøger om udnyttelsestilladelse i Grønland kræver Råstofdirektoratet en vurdering af de sociale og samfundsmæssige påvirkninger ved projektet (Social Impact Assessment SIA). I den forbindelse, har Råstofdirektoratet udarbejdet en vejledning (BMP, 2009), hvoraf det fremgår, at der skal udarbejdes en ToR for SIA processen. En ToR for SIA processen er en beskrivelse og plan for det forestående arbejde med SIA processen. Denne ToR er udarbejdet på baggrund af Råstofdirektoratets vejledning (BMP, 2009), samt udarbejdet på basis af input fra to workshoppe, som blev afholdt den 16. og 20. april 2010 i henholdsvis Qaqortoq og Narsaq, med en række interessenter for projektet. Foruden en SIA udarbejder TANBREEZ Mining Greenland A/S også vurderinger af potentielle påvirkninger på miljøet (VVM eller EIA). Grontmij Carl Bro A/S er udpeget som konsulent for TANBREEZ Mining Greenland A/S til at gennemføre denne SIA. 1.1 Anvendte begreber Under udarbejdelsen af en SIA anvendes en række udtryk som stammer fra engelske udtryk og som findes i vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009). Denne vejledning findes imidlertid kun på engelsk, hvorfor der ikke findes officielle danske udtryk som anvendes for en SIA. Nedenfor ses en oversigt over de anvendte termer på engelsk samt en oversættelse og forklaring på dansk. Social Impact Assessment (SIA) Terms of Reference af SIA Scoping Baseline study Benefit and Impact Plan Impact and Benefit Agreement Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (de sociale og samfundsøkonomiske påvirkninger) Det dokument, som beskriver og præsenterer en plan for den forestående SIA proces Indledende fase, hvor indholdet af projektet defineres og afgrænses og hvor de områder som der skal være særlig fokus på udvælges En baggrundsundersøgelse, som har til formål at fastlægge informationer og tilstanden inden et projekt opstartes. Baggrundsundersøgelsen kan således anvendes efterfølgende til at måle om der er sket en påvirkning Plan for hvorledes påvirkninger ved et projekt begrænses mest muligt og en plan hvorledes fordele ved projektet kan optimeres mest muligt. En trepartsaftale indgås mellem mineselskabet, kommunen og Råstofdirektoratet, som et led i udnyttelsestilladelsen \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

4 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page Formål med SIA Det overordnede formål med at gennemføre en SIA er at identificere og analysere de mulige påvirkninger fra et planlagt mineprojekt, herunder at optimere de positive effekter og minimere de negative påvirkninger. SIA er baseret på en stor grad af inddragelse af relevante aktører fra lokalsamfundet. I henhold til vejledningen (BMP, 2009) er formålet med SIA en at: Inddrage relevante aktører i høringer og borgermøder Udarbejde detaljeret beskrivelse og analyse af den eksisterende sociale og samfundsøkonomiske situation (baseline study), som en basis for udvikling, afværge tiltag og fremtidig monitering. Udarbejde en vurdering af både de positive og negative påvirkninger på såvel nationalt, som lokalt niveau. Disse vurderinger er baseret på de indsamlede baggrundsdata. Optimere de positive påvirkninger og minimere de negative påvirkninger fra mineaktiviteterne gennem hele projektets levetid. Udarbejde en Benefit and Impact Plan (BIP) til brug for implementeringen af en Impact Benefit Agreement (IBA) En SIA er inddelt i en række faser, hvoraf den første fase er en indledende fase (scoping fasen), hvor man udpeger de vigtigste områder for undersøgelserne og vurderingen, og udarbejder en plan for hele SIA processen. Det er i denne fase at ToR udarbejdes. 2 LOVGIVNING Den primære lovgivning, som er relevant for dette mineprojekt er Råstofloven, lov nr. 7 af 7. december 2009 om Mineraler og ressourcer, som trådte i kraft den 1. januar BESKRIVELSE AF PROJEKTET I 2001 fik Rimbal Pty Ltd tildelt efterforskningstilladelse, og selskabet har siden hen forestået en række undersøgelser i tilladelsesområdet. Rimbal Pty Ltd er hjemmehørende i Australien, og er i gang med at etablere et grønlandsk datterselskab, TANBREEZ Mining Greenland A/S. TANBREEZ planlægger at udvinde kakortokit, der består af tre forskellige lag. Hvert lag har en særskilt farve på grund af de forskellige mineralkombinationer: arfvedsonit (sort), eudialyt (rød) og feldspat-nefelin (hvid). TANBREEZ er en forkortelse for de metaller, som ifølge planen skal udvindes fra eudialyt (rød): (Ta for tantal, Nb for niobium, REE for sjældne jordarter (Rare Earth Elements) og Z for zirkoniumoxid). \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

5 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 5 Anvendelse af metallerne Tantal, niobium og zirkonium bruges alle i legeringer på grund af deres modstandsdygtighed mod korrosion, endvidere bruges tantal i elektronisk udstyr, mens zirconium anvendes til forskellige former for keramik og avanceret keramik til, blandt andet, rumfartsindustrien. De sjældne jordarter (REE) kan bruges til et stigende antal formål fx i mange grønne teknologier og forbrugsprodukter, såsom vindmøller, genopladelige batterier, hybridbiler, bærbare computere og Ipods. Nogle REE anvendes som katalysatorer i forbindelse med udstødning fra biler, samt til reduktion af partikel emission fra dieselbiler. Mineprojektet består af et åbent brud, et oparbejdningsanlæg, en havn (med helikopterlandingsplads), en minelejr, et tailingsdeponi og en række interne veje. Oparbejdningen af forekomsten er en simpel proces, uden brug af kemikalier, og består af et knusningsanlæg, efterfulgt af en magnetisk separator (en proces, der udnytter mineralernes forskellige grader af tiltrækning mod magnetfelter). Resultatet af denne adskillelse, består af tre fraktioner: et sort meget magnetisk koncentrat (mafic), et rødt koncentrat (eudialyt) og et hvidt ikke-magnetisk koncentrat (feldspat). Koncentraterne transporteres til oplagring i havneområdet før udskibning. Projektet består af: Mine (åbent brud) Oparbejdningsanlæg (knusning og magnetisk separation) Tailingsdeponi (Foster sø) Minelejr Havn (beliggende i Kangerluarsuk Fjord, hovedadgang for skibet, der skal transportere leverancer og personale. Lagerområde for koncentraterne) Lager (til koncentrater og heavy fuel - placeret ved havnen) Helikopterlandingsplads Infrastruktur (veje mellem minen, oparbejdningsanlæggene, minelejren, tailingsdeponi, og til havneanlægget) Energiforsyning (enten gennem hoved strøm forsyningen eller fra heavy fuel strømgeneratorer 2 x 40 containere) Vandforsyning (de eksisterende højtliggende søer skal levere vand) Spildevandsrensning (flydende affald fra oparbejdningen og fra minelejren skal behandles og udledes i fjorden) Affald (fast affald genereret i mineområdet indsamles og transporteres til Qaqortoq til behandling sammen med lignende affald fra Qaqortoq) Det er planen, at udvinde ca tons malm per år, og ud af dette, oparbejde feldspat og eudialyt koncentrat. Forekomsten anslås, at have en størrelse på 3000 millioner tons og driften vil derfor kunne fortsætte i flere generationer. Det forventes, at byggefasen starter i sommeren 2011 og fortsætter til slutningen af 2012, hvor driftsfasen forventes at starte. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

6 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 6 Projektets forventede sociale fordele og påvirkninger Projektet vil bidrage til Grønlands økonomi, hovedsagelig, i form af direkte beskæftigelse af grønlandsk arbejdskraft samt skatteindtægter (indkomst- og selskabsskat), som følge af ansættelse af medarbejdere samt fra selve minedriften. I driftsperioden forventer projektet at beskæftige personer. Der vil blive brug for medarbejdere på alle kvalifikationstrin, og grønlandsk arbejdskraft vil få fortrinsret. Projektet vil desuden åbne for forskellige forretningsmuligheder for lokalsamfundet i form af levering af varer og tjenesteydelser fx, lokale fødevarer (fisk og lammekød), vask og rens, catering, IT support, assistance fra lokale håndværkere, reservedele, bådfragt osv. Der foreligger pt. ikke en klar beskrivelse og kortlægning af de forskellige jobmuligheder på projektet og en oversigt over hvilke kompetencer, der kræves for at bestride disse jobs. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

7 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 7 4 SIA PROCESSEN 4.1 SIA team Der er udpeget et team fra Grontmij l Carl Bro A/S til at gennemføre SIA processen. Teamet består af eksperter, som har erfaring og viden om gennemførelse af en SIA proces, detaljeret kendskab til Grønland (sprog og kultur), kendskab til mineaktiviteter generelt og til metodikker indenfor formidling og facilitering. Grontmij l Carl Bro A/S vil lede SIA processen, som uafhængig konsulent og involvere relevante interessenter (herunder offentligheden) undervejs i processen. 4.2 Tilgang til SIA Vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009) fungerer som basis reference for SIA processen. I både planlægningen og gennemførelsen af SIA processen vil andre internationale referencer og erfaringer fra andre SIA processer fra mine-industrien eller andre industrielle aktiviteter i den Arktiske region blive brugt. Endvidere vil viden og erfaring udviklet i Grønland i forbindelse med identifikation og analyse af de sociale og samfundsmæssige forhold og mulige påvirkninger blive anvendt. SIA processen vil være baseret på høj grad af inddragelse af lokale aktører i hele processen. Der vil være fokus på kommunikation og dialog under forløbet, hvor nyeste metoder til inddragelse og diskussion vil blive anvendt. SIA processen er endvidere karakteriseret af at være en iterativ proces, hvor input fra interessenter inddrages løbende i projekt designet General tilgang Den generelle tilgang til SIA processen er, at der er fokus på at identificere hvilke forhold, der er mellem de potentielle påvirkninger fra projektet og forventede samfundsøkonomiske fordele ved projektet. Identifikationen af disse forhold (negative påvirkninger, fordele, indirekte effekter osv.) vil blive baseret på baggrundsundersøgelsen (baseline study) og på analysen af projektet samt en checkliste af en række spørgsmål, som adresserer de primære sociale forhold, der bør undersøges nærmere. De relevante mulige påvirkninger vil blive identificeret og de forhold, som er af størst interesse for de lokale interessenter vil få højest prioriteret. SIA processen vil også inkludere en vurdering af de identificerede potentielle påvirkninger og foreslå mulige tiltag for at minimere eller afværge disse påvirkninger. SIA processen vil også inkludere en vurdering af de identificerede potentielle fordele og foreslå tiltag til at optimere disse fordele. Der vil være speciel fokus på: Jobskabelse, uddannelse og træning samt forretningsudvikling Leveforhold og kulturelle forandringer Arbejdsmiljø og sundhed \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

8 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page Tilgang til den indledende fase Den indledende fase (scoping fasen) er den første fase i SIA processen. Første skridt i denne fase var, at udvikle en checklist med relevante spørgsmål, som skal håndteres i SIA processen. Denne liste blev udviklet på baggrund af en række dokumenter som, Råstofdirektoratets vejledning (BMP, 2009), Socio-Economic Impact Assessment Guideline (Mackenzie Valley) og Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects (International Finance Corporation - World Bank Group). Endvidere er grønlandske undersøgelser og dokumenter som f.eks. SLiCA (Survey of Living Conditions in the Arctic) blevet brugt. Næste skridt var, at præsentere denne liste for Råstofdirektoratet (15. marts 2010) og efterfølgende for en række interessenter på workshoppe i henholdsvis Qaqortoq og Narsaq den 16. og 20. april Under hver workshop blev listen præsenteret og i en gruppesession inviteret til at give kommentarer til denne liste. I gruppesessionerne blev listen med spørgsmål gennemgået i form af, om det er de rette spørgsmål, der er stillet og deltagerne blev inviteret til at stille supplerende spørgsmål. Endelig blev samtlige deltagere og alle inviterede blev opfordret til at sende yderligere kommentarer og bidrag. Resultatet af workshoppene findes i rapport fra de to workshoppe i Appendix 1, som indeholder et detaljeret Appendix 1 over samtlige spørgsmål og kommentarer som blev stillet i gruppesessionerne. Denne ToR er således baseret på resultatet af den indledende fase (scoping fasen) samt gennem dialog med interessenter på workshoppene Tilgang til de øvrige faser Udvælgelsen af samfundsøkonomiske parametre for baggrundsundersøgelsen (baseline study) vil blive baseret på kriterier, der er karakteristiske for leveforholdene i den Arktiske region, foruden vejledningen fra BMP samt fra andre internationale referencer. For feltarbejde, herunder indsamling af informationer og konsultationer i relation til dette projekt, vil dette blive gjort med mest mulig hensyn til de aktuelle leve- og arbejdsbetingelser i Grønland. Endvidere vil metoder, der sikrer høj grad af inddragelse af interessenter blive anvendt i processen. 4.3 Det undersøgte område SIA processen vil dække det område, som vil blive berørt af projektet samt de omkringliggende byer og bygder, som vi blive påvirket af projektet og som vil kunne få gavn af fordelene ved projektet. Projektet vil have fokus på de tre byer i Kujalleq Kommune (Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik), hvor fokus vil være på Qaqortoq og Narsaq. For baggrundsundersøgelsen vil informationerne blive indsamlet på tre niveauer: Hele Grønland, Kommune Kujalleq og de tre byer (Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik). \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

9 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 9 SIA vil dække følgende faser I projektet: Anlægsfasen ( ) Driftsfasen ( ) Efter nedlukning af minen 5 SAMFUNDSØKONOMISKE OG SOCIALE FORHOLD, SOM VIL BLIVE ADDRESSERET I SIA PROCESSEN Som et resultat af den indledende fase, herunder modtagelse af input fra interessenter, som deltog i workshoppene i Qaqortoq og Narsaq, er følgende hovedpunkter identificeret: Jobskabelse, uddannelse og træning samt forretningsudvikling. Følgende samfundsøkonomiske og sociale forhold, som også vil blive berørt I SIA processen er: Beskæftigelse Økonomiske forhold (økonomi, uddannelse og træning, forandringer i produktionssystemet, pludselig indkomststigning) Uddannelse Offentlig service og økonomi Plan og infrastruktur Sociale forhold (udsatte grupper) Sundhed Kultur og natur ressourcer (herunder fiskeri, fangst og turisme) Kumulativ effekt Appendix 1 indeholder samtlige spørgsmål fra workshoppene, hvor kapitel 10 indeholder anbefalinger til det videre arbejde, som er baseret på input fra de to workshoppe. 6 SIA METODER 6.1 Baggrundsundersøgelse (baseline study) Formålet med baggrundsundersøgelsen er at kende de lokale og nationale forhold i Grønland for en række faktorer inden mineprojektet bliver igangsat. Baggrundsundersøgelsen vil indeholde indsamling af informationer om de demografiske forhold, økonomiske forhold og tendenser, politiske strukturer, lokale organisationer, kulturelle forhold, og andre faktorer, som kan blive påvirket af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil tillige hjælpe med at forudse hvordan projektet vil påvirke disse faktorer. Udviklingen af baggrundsundersøgelsen og identifikation af de mulige påvirkninger er en iterativ og parallel proces. Når de områder, som har særlig fokus, er blevet identificeret bliver der designet detaljerede undersøgelser for udvalgte grupper (fokus grupper), som vil blive påvirket af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil være baseret på indsamling af sekundære informationer og primære informationer ved brug af kvalitative og kvantitative metoder. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

10 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 10 Indholdet af baselineundersøgelsen er baseret på identifikation af en række temaer, som er vurderet at være vigtige. Identifikationen er baseret på vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009), SLiCA undersøgelsen (Poppel et al, 2007) og fra IFC, (IFC, 2003). For hvert tema og undertema har SIA teamet vurderet, hvorledes disse informationer kan blive indsamlet og analyseret Indsamling af data og information fra sekundære kilder. Første skridt er, at gennemgå den eksisterende information fra sekundære kilder. Disse kilder er officielle data om Grønland, og Kommune Kujalleq, og evt. data fra mine området (Kringlerne). Endvidere vil relevante forskningsrapporter og undersøgelser bliver inddraget i denne fase Indsamling af data og information fra primære kilder. Indsamlingen af data og informationer fra primære kilder vil anvende både kvalitative og kvantitative metoder. SIA teamet vil udvikle specifikke interview spørgeskemaer og værktøjer til brug for indsamling af kvalitativ information. Disse metoder er baseret på internationale standarder, lokal erfaring og de aktuelle forhold ved TANBREEZ mineprojektet. Internationale eksperter vil sikre, at de anvendte metoder og værktøjer er videnskabelige anerkendte. Eksperter med grønlandsk baggrund vil blive ansvarlig for at sikre, at de lokale hensyn bliver inddraget i valg og tilpasning af metoder og værktøjer. Alle værktøjer vil blive testet før de vil blive brugt. Kvalitative metoder Kvanlitative metoder arbejder med folks antagelser og forestillinger, og derved hvordan ser de sig selv og verden omkring dem. Et antal forskellige teknikker vil blive brugt afhængigt af kompleksitet på emnet og på de aktuelle gruppestørrelser. For store grupper, vil gruppemøder og gruppeinterviews blive brugt. For mindre grupper, som f.eks. fokusgrupper, der repræsenterer en større gruppe, vil der blive designet et program, hvor inddragende teknikker vil blive brug til at understøtte indsamling af informationer, holdninger, antagelser og forestillinger. Personer, som har et særligt kendskab til et specifikt område, vil blive individuelt interviewet til belysning af denne specifikke information og som vil bidrage til en øge forståelse af en kompleks situation og til at få information om eventuelle tillige hændelser. Information der indsamles i fokus grupper ved brug af kvalitative metoder og teknikker er: Anvendelse af arealet Livsbetingelser/levebrød og kulturelle forandringer Sundhed Forretningsmuligheder Uddannelse \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

11 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 11 Efter indsamling af informationer fra primære kilder, vil der sendes en rapport med de data og informationer, som er indsamlet, samt resultatet og referat fra mødet/workshoppen. Gennemførte interviews vil blive sendt til deltagerne for validering og for information. Kapitel 7 indeholder en liste over de udvalgte interessenter og hvorledes de vil blive inddraget i baggrundsundersøgelsen og i de resterende faser af SIA processen. Kvantitative metoder Kvanitative metoder vil blive brugt til at generere data for en række områder, som er relevante for lokalområdet. Til dette formål vil SLiCA undersøgelsen (Poppel et al, 2007) blive brugt, samt øvrige undersøgelser, såsom mobilitetsundersøgelsen (Mobilitetsstyregruppen, 2010). 6.2 Jobmuligheder job faktor For at vurdere TANBREEZ projektets muligheder for at skabe job vil en såkaldte job faktor (multiplier employment factor) blive brugt. Denne faktor indikerer, hvor mange job, der bliver skabt i lokalsamfundet pr job skabt direkte på mineprojektet. Her er der både tale om de indirekte job, som skabes i lokalsamfundet i forbindelse med levering af varer og services samt de job, som vil blive skabt generelt pga. øget købekraft hos de lokale, som er ansat på projektet og derved disse afledte jobs. Denne faktor viser også hvor mange job der udenfor mine vil forsvinde når mine lukkes. Denne beregning, der vil blive foretaget vil blive baseret på data indsamlet fra lignende projekter tilpasset de lokale forhold. 6.3 Metoder til at vurdere selve påvirkningerne Den metode, som vil blive brugt til at analysere de identificerede påvirkninger (positive, som negative) forårsaget af projektet fra både anlægs- og driftsfasen, vil blive baseret på en såkaldt Social Impact Matrix. Denne matrix er udviklet på basis af Leopold Matricen (Leopold et al, 1971). Denne matrix indeholder to dimensioner, dels aktiviteterne i projektet og dels sociale og samfundsøkonomiske forhold, som menes at blive påvirket af og under projektet. Matricen ses i tabel 6.1. For hver kombination vil en antal påvirkninger blive identificeret og karakteriseret. Dette vil bruges, som grundlag for forslag til tiltag, enten for at optimere de positive påvirkninger eller minimere/afværge de negative. Matrixen vil ses i tabel 6.1. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

12 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 12 Tabel 6.1. Illustration af matrix som vil blive anvendt til analyse af de identificerede påvirkninger. Sociale og samfundsøkonomiske forhold Aktiviteter i projektet Transport af varer Transport af koncentratet Osv. Forretningsmuligheder Jobskabelse Osv. Karakterisering af påvirkningen Karakterisering af påvirkningen 7 INVOLVERING AF INTERESSENTER 7.1 Interessenter Karakterisering af påvirkningen Karakterisering af påvirkningen For dette projekt, er følgende liste over interessenter blevet identificeret, dels ved brug af Guildelines fra BMP (2009) og ved dialog med interessenterne på workshoppene i april Listen kan udvides i løbet af projektet. Tabel 7.1. Interessenter, som er blevet identificeret for TANBREEZ projektet. Råstofdirektoratet Departementer: - Sundhed - Sociale anliggender - Fiskeri, fangst og landbrug - Erhverv og arbejdsmarked - Indenrigsanliggender, Natur og Miljø - Bolig, Infrastruktur og trafik - Kultur, uddannelse og forskning og kirken Kujalleq kommune - Erhvervs- og arbejdsmarked - Kultur, Fritid og forebyggelse - Teknik, Miljø og Bolig - Skole og daginstitutioner - Økonomiforvaltning Grønlands Naturinstitut Kommunernes Landsforening (KANUKOKA) Arbejdernes Fagforening (SIK) Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) NUSUKA Arbejdsformidling (Piareersarfik) Arbejdsmarkedsafdelingen Kokkeskolen i Narsaq Mine- og entreprenørskolen (Sanilin) Fiskeindustriskolen Jern- og Metalskolen Grønlands Turist - og Erhvervsråd GTE Fiskere og fangeres organisation. Nationalt og lokalt (KNAPK, APP) Fritidsfangere/fiskere (TKAP) Fåreavlerne \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

13 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 13 Landbrugsforsøgscenteret Nationalmuseet og arkiv Narsaq Museum UNESCO Naturforening Kvindeforening De ældres forening Arbejdstilsynet ICC Earth Charter, AVATAQ, Timmiaq osv. Lokale virksomheder 7.2 Involvering af interessenterne i SIA processen Tabel 7.2 Involvering af de udvalgte interessenter i de forskellige faser af SIA processen. SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan Indledende fase (scoping) (workshop) Se deltagerliste fra workshop i Appendix 1. Formålet var dels at orientere om projektet og dels at få input og kommentarer til et udkast til scoping af SIA 16. og 20. april 2010 SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan Baggrundsundersøgelse (baseline study) Myndigheder og personer som har adgang til relevant information Juni 2010 (Kvalitative metoder) Baggrundsundersøgelse interviews: (baseline study) (Kvalitative metoder) Baggrundsundersøgelse (baseline study) (Kvantitative metoder) Udvalgte interessenter Repræsentanter fra lokalbefolkningen i Narsaq, Qaqortoq og delvis fra Nanortalik. Formålet er at indsamle information til baggrundsundersøgelsen som ikke er tilgængelig fra sekundære kilder og verificeres allerede indsamlet information eller opdatere allerede indsamlet information. Formålet er at indsamle informationer og opfattelser/ forestillinger (bekymring, forventninger, mv.) fra specifikke grupper af interessenter der bliver særligt berørt af projektet (f.eks. fiskere og fangere). Formålet er at indsamle data på husholdsniveau for baseline undersøgelsen, og for specielt udvalgte potentielt påvirkede grupper som er repræsentative for den lokale befolkning. Juni 2010 Juni 2010 SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan Udvikling af Involverede Formålet er, at identificere Maj 2010 udkast til interessenter potentielle hovedpunkter til Oktober 2010 \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

14 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 14 Benefit og Impact planen (tabel 7.1) Impact og Benefit planen. Dette foregår ved en høj grad af involvering af relevante interessenter. Udvikling af moniterings- 1 og evaluerings- 2 planer Råstofdirektoratet og udvalgte partnere Formålet er at definere hvordan moniteringen og evalueringen af Benefit og Impact planen skal foregå. August Oktober 2010 SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan SIA rapport i offentlig høring Råstofdirektor atet Formålet er at præsentere et tidligt udkast til BMP. SIA rapport i offentlig høring Involverede interessenter (tabel 7.1) Offentligheden Formålet er at præsentere, afklare, validere og modtage reaktioner på resultaterne i analysen af påvirkninger og på anbefalinger i udkastet til Benefit og Impact planen. November December Monitering: Løbende indsamling og analyse af data over den aktuelle udvikling. Moniteringen anvendes til at se hvordan udviklingen forløber. Monitering giver således en tidlig indikation ift. hvordan det går ift. de fastsatte mål. Moniteringen udføres ofte med udgangspunkt i en række udvalgte indikatorer. 2 Evaluering: Undersøger om en aktivitet har forløbet, som forventet. Evaluering bruges også til at identificere hvorfor en aktivitet har været en succes eller en fejltagelse, og er derved med til at forbedre aktiviteter. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

15 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 15 8 RAPPORT FORMAT AF SIA RAPPORTEN I henhold til vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009), skal SIA rapporten udarbejdes på grønlandsk, dansk og engelsk. Indholdsfortegnelsen for SIA rapporten for TANBREEZ projektet vil tage udgangspunkt i nedenstående punkter (BMP, 2009): Forside Resumé Definitioner og forkortelser Introduktion Politikker, lovgivning og administrative betingelser Beskrivelse af projektet Beskrivelse af anvendte metoder Beskrivelse af den sociale baseline Muligheder påvirkninger Analyse af alternativer Optimering af muligheder og afværge de negative påvirkninger Benefit og Impact planen Moniteringsplan Evalueringsplan Borger inddragelse Appendiks 9 SIA TIDSPLAN Nedenfor ses en foreløbig tidsplan for SIA processen og på de eksisterende informationer. SIA faser Tidsperiode Indledende fase (scoping Marts Maj 2010 fasen) (udvikling af ToR) ToR Juni 2010 Baggrundsundersøgelse Juni 2010 Baggrunds Rapport Juli 2010 Analyse af påvirkninger og Juni Oktober 2010 afværge tiltag Benefit, Impact and Monitoring Juni Oktober 2010 Plan Endeligt udkast af SIA November 2010 Offentlighøring og konsultation af SIA November December 2010 Endelig SIA Januar 2011 Udvikling af Impact and Benefit Januar Marts 2011 aftale Endelig IBA aftale? \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

16 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE På baggrund af workshoppene i april 2010 er følgende blevet fremhævet af deltagerne (en fuld rapport fra workshoppene findes i Appendix 1): Arbejdspladser Der er et behov for en kortlægning af de nødvendige kompetencer for at få ansættelse på minen (herunder arbejdssprog) Der blev efterspurgt en oversigt over de jobs som skal besættes på projektet. Ønske om fleksibilitet ifm. ansættelse på projektet Generelt fokus på uddannelse og træningsmuligheder Arbejdsvilkår Overvejelse omkring forskellige ansættelsesmodeller (2 uger inde/2 uger ude og 3 uger inde og 3 uger ude) Overvejelse omkring muligheden for forskellige aktiviteter for de lokale minearbejdere, når de ikke er I minen for at sikre, at de fastholdes som arbejdskraft på projektet Information Der er et ønske om en generel og løbende inforation om projektet til lokalbefolkningen Der er et ønske om en tidlig information vedr. mulige kommende arbejdspladser på projektet, for at forberede lokalsamfundet på at få ansættelse på projektet, herunder forberede den nødvendige uddannelse og træning Generelt behov for information vedr. job og arbejdsbetingelser Uddannelse/træning Vil der være mulighed for praktikpladser på projektet? Hvordan involveres de lokale uddannelsesinstitutioner? Nanortalik burde også inkluderes i gruppen af interessenter, da der findes erfaringer med træning og uddannelse fra et andet mineprojekt Overveje at bruge Greenland Mining Service i den forbindelse, da de har været involveret i mineprojektet i Nanortalik Forretningsmuligheder Forretningsmuligheder for levering af services og produkter til projektet Hvordan forbereder lokalsamfundet sig på de varer og services, som skal leveres til projektet for at sikre at så meget, som muligt leveres lokalt? Infrastruktur Kunne en vej fra Narsaq til minen være en mulighed i fremtiden? Dette skulle i givet fald koordineres med kommunens øvrige udviklingsplaner Der blev stillet spørgsmål til beliggenheden af havnen: o Er der dybt nok? o Er passagen til Kangerluarsuk bred og dyb nok? o Hvad med isen vil den kunne give problemer? Kan man udnytte den tomme skibstonnage når skibene afhenter koncentrat? (6 skibe om året indenfor en periode på 4 måneder)? El-forsyning \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

17 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 17 o Flere grønne løsninger burde undersøges Kan tailings blive brugt til andre formål? Ønske om at forskellige projekter samarbejder (her tænkes specielt på Kvanefjeldsprojektet) Emner, som er videreført til EIA teamet Er sikkerheden ved tailings deponering i søen tilstrækkelig? Vil projektet give anledning til støv problemer, som vil kunne påvirke fåreavl syd for forekomsten? Vil projektet give anledning til støv problemer, som vil kunne påvirke Landbrugsforsøgscenteret syd for forekomsten? Vandforsyning er der nok vand i området? (Lokale har noteret sig at Lakseelven har væsentlig mindre vand i løbet af sensommeren). 11 KONSULTEREDE DOKUMENTER Appendix 1 indeholder en rapport fra de to workshoppe, der blev afholdt den 16. og den 20. april 2010 i henholdsvis Qaqortoq og i Narsaq. Denne rapport indeholder det scoping dokument som blev diskuteret på workshoppen med interessenterne, samt de kommentarer og input der blev genereret under workshoppen. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

18 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page REFERENCER BMP (Råstofdirektoratet), SIA Guidelines for Mining Projects, November Exploitation in Greenland. Bureau of Mineral and Petroleum, March Online: (minerals) International Finance Corporation (IFC), Addressing the Social Dimension of Private Projects Good practice Note, N.pdf International Principles for Social Impact Assessment. IAIA Special Publication Series No. 2. May Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B. and Balsley, J. R. A procedure for evaluating environmental impact. Geological Survey Circular 645, Government Printing Office, Washington, D.C. 13 pp, Mackenzie Valley, Socio-Economic Impact Assessment Guidelines,? Mobilitetsstyregruppen, Mobilitet i Grønland, 2010 Poppel B. et al, Survey of Living Conditions in the Artic (SLiCA): Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka, Principles and guidelines for social impact assessment in the USA. The Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment, Online: pdf Additional relevant literature is described in the following publication (p ): Social Analysis Guidelines in Natural Resource Management. The World Bank. - Online: \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

19 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 19 APPENDIX 1 Rapport fra workshoppene i Qaqortoq og Narsaq den 16. og den 20. april 2010 \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

20 Rapport fra workshop den 16. april 2010 i Qaqortoq og den 20. april 2010 i Narsaq TANBREEZ Mining Project Maj 2010

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Copyright 2012 Grontmij A/S

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Copyright 2012 Grontmij A/S Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed Processen for VSB (SIA) Plan for omfang + ToRs BMP gennemgang og kommentarer Interessentdeltagelse Minimum 1-2 år IBA-forhandlinger mellem BMP, kommune og licensindehaver

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 Side 1 Published : 14 July 2011 Project : 80.4889.01 Prepared : Rikke Carlsen Checked : TNE, HIH Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INTRODUKTION 4

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Ikke-teknisk projektresumé marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Side 2 1 IKKE-TEKNISK

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Rapport over Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 SOCIAL BASELINE STUDY RESUMÉ

EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 SOCIAL BASELINE STUDY RESUMÉ 1 EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 SOCIAL BASELINE STUDY RESUMÉ KORTLÆGNING AF DEN SOCIOØKONOMISKE kontekst Rambøll har udarbejdet en omfattende kortlægning af den socioøkonomiske kontekst i forbindelse

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009)

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009) Terms of Reference for Vurdering af den Samfundsmæsige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems Inc. (i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr.

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

VVM af IsuaIronOre Project

VVM af IsuaIronOre Project VVM af IsuaIronOre Project Borgermøde i Nuuk September 2012 VVM udarbejdet for Præsentation af Orbicon - Steen Øgaard Dahl - Flemming Pagh Jensen - Inooraq Brandt Disposition Hvaderformåletmed VVM? HvaderomfangetafVVM?

Læs mere

Januar Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

Januar Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Impact Benefit Agreement (IBA)

Impact Benefit Agreement (IBA) Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel v/ole Fjordgaard Kjær Impact Benefit Agreement (IBA) Grønlandske erfaringer med IBA`ere på råstofområdet Præsentationens temaer Hvad er en IBA og hvem

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Dette er et resumé af vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq.

Dette er et resumé af vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq. 1 RESUMÉ Dette er et resumé af vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq. Departementet hyret Grontmij og INUPLAN A/S til at udarbejde denne VSB. Der

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde:

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Forsamlingshuset i Nanortalik den 2. juni. 2015 1. Spørgsmål: Er der andre skadelige stoffer end uran? Per Kalvig: Det er undersøgt om

Læs mere

VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM)

VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) TANBREEZ MINING GREENLAND A/S TANBREEZ PROJEKTET VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Til Råstofdirektoratet med henblik på Offentlig Høring AUGUST 2013 Orbicon A/S Ringstedvej 20 DK 4000 Roskilde

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17.

TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17. TEKNISK UDDANNELSES- OG KOMPETENCEOPBYGNING TIL RÅSTOFUDVINDING I GRØNLAND Foretræde for Folketingets Grønlandsudvalg 17. december 2015 1 Fremtidsscenarier for Grønland Antagelse: Råstofudvinding indgår

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Skolen (Caféen) i Qassiarsuk den 3. juni 2015

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Skolen (Caféen) i Qassiarsuk den 3. juni 2015 Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Skolen (Caféen) i Qassiarsuk den 3. juni 2015 1. Spørgsmål: Når minedriften starter kan vores husdyrhold og fåreavl være i en

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Aap kisianni uraniunngitsoq Ja, men ej uran

Aap kisianni uraniunngitsoq Ja, men ej uran Aap kisianni uraniunngitsoq Ilisaritinneq / Præsentation Kinaavunga / Hvem er jeg Ilaquttat / Familie Ilinniagaq / Uddannelse Suliffik / Beskæftigelse Soqutigisat / Interesser Sooq maaniippunga / Hvorfor

Læs mere

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 1 2 Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 3 4 Forord I april 2013

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Produktivitet og arbejdskultur. Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S

Produktivitet og arbejdskultur. Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S Produktivitet og arbejdskultur Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S Disposition 1. Produktivitet 2. Politiske ønsker 3. Virkeligheden 4. Arbejdskultur 5. Helårs arbejdspladser 6. Kvalitative undersøgelser

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Udkast til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for etablering af lufthavn ved Qaqortoq

Udkast til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for etablering af lufthavn ved Qaqortoq Udkast til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for etablering af lufthavn ved Qaqortoq Departementet for Sundhed og Infrastruktur Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ 5 1.1 Formål med VSB processen

Læs mere

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj 1. Spørgsmål: Har man erfaringer fra andre steder med at deponere taillingen i den form som man planlægger?

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Borgermøde i Maniitsoq

Borgermøde i Maniitsoq Borgermøde i Maniitsoq 8. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca.50 mødte op Spørgsmål fra salen Morten Siegstad: Hvilken by vil Hudson Resources bruge som base, når minedriften starter. Skal der oprettes arbejdsplads

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere