TANBREEZ Mining Greenland A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TANBREEZ Mining Greenland A/S"

Transkript

1 TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010

2 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION Anvendte begreber Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING 4 3 BESKRIVELSE AF PROJEKTET 4 4 SIA PROCESSEN SIA team Tilgang til SIA General tilgang Tilgang til den indledende fase Tilgang til de øvrige faser Det undersøgte område 8 5 SAMFUNDSØKONOMISKE OG SOCIALE FORHOLD, SOM VIL BLIVE ADDRESSERET I SIA PROCESSEN 9 6 SIA METODER Baggrundsundersøgelse (baseline study) Indsamling af data og information fra sekundære kilder Indsamling af data og information fra primære kilder Jobmuligheder job faktor Metoder til at vurdere selve påvirkningerne 11 7 INVOLVERING AF INTERESSENTER Interessenter Involvering af interessenterne i SIA processen 13 8 RAPPORT FORMAT AF SIA RAPPORTEN 15 9 SIA TIDSPLAN ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE KONSULTEREDE DOKUMENTER REFERENCER 18 \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

3 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 3 1 INTRODUKTION Denne rapport er en såkaldt, Terms of Reference (ToR), for vurderinger af de sociale og samfundsøkonomiske påvirkninger ved TANBREEZ mineprojektet. Dette mineprojekt er beliggende i Sydgrønland, mellem Qaqortoq og Narsaq, i bunden af Kangerluarsuk Fjord (Kringlerne). Når mineselskaber ansøger om udnyttelsestilladelse i Grønland kræver Råstofdirektoratet en vurdering af de sociale og samfundsmæssige påvirkninger ved projektet (Social Impact Assessment SIA). I den forbindelse, har Råstofdirektoratet udarbejdet en vejledning (BMP, 2009), hvoraf det fremgår, at der skal udarbejdes en ToR for SIA processen. En ToR for SIA processen er en beskrivelse og plan for det forestående arbejde med SIA processen. Denne ToR er udarbejdet på baggrund af Råstofdirektoratets vejledning (BMP, 2009), samt udarbejdet på basis af input fra to workshoppe, som blev afholdt den 16. og 20. april 2010 i henholdsvis Qaqortoq og Narsaq, med en række interessenter for projektet. Foruden en SIA udarbejder TANBREEZ Mining Greenland A/S også vurderinger af potentielle påvirkninger på miljøet (VVM eller EIA). Grontmij Carl Bro A/S er udpeget som konsulent for TANBREEZ Mining Greenland A/S til at gennemføre denne SIA. 1.1 Anvendte begreber Under udarbejdelsen af en SIA anvendes en række udtryk som stammer fra engelske udtryk og som findes i vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009). Denne vejledning findes imidlertid kun på engelsk, hvorfor der ikke findes officielle danske udtryk som anvendes for en SIA. Nedenfor ses en oversigt over de anvendte termer på engelsk samt en oversættelse og forklaring på dansk. Social Impact Assessment (SIA) Terms of Reference af SIA Scoping Baseline study Benefit and Impact Plan Impact and Benefit Agreement Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (de sociale og samfundsøkonomiske påvirkninger) Det dokument, som beskriver og præsenterer en plan for den forestående SIA proces Indledende fase, hvor indholdet af projektet defineres og afgrænses og hvor de områder som der skal være særlig fokus på udvælges En baggrundsundersøgelse, som har til formål at fastlægge informationer og tilstanden inden et projekt opstartes. Baggrundsundersøgelsen kan således anvendes efterfølgende til at måle om der er sket en påvirkning Plan for hvorledes påvirkninger ved et projekt begrænses mest muligt og en plan hvorledes fordele ved projektet kan optimeres mest muligt. En trepartsaftale indgås mellem mineselskabet, kommunen og Råstofdirektoratet, som et led i udnyttelsestilladelsen \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

4 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page Formål med SIA Det overordnede formål med at gennemføre en SIA er at identificere og analysere de mulige påvirkninger fra et planlagt mineprojekt, herunder at optimere de positive effekter og minimere de negative påvirkninger. SIA er baseret på en stor grad af inddragelse af relevante aktører fra lokalsamfundet. I henhold til vejledningen (BMP, 2009) er formålet med SIA en at: Inddrage relevante aktører i høringer og borgermøder Udarbejde detaljeret beskrivelse og analyse af den eksisterende sociale og samfundsøkonomiske situation (baseline study), som en basis for udvikling, afværge tiltag og fremtidig monitering. Udarbejde en vurdering af både de positive og negative påvirkninger på såvel nationalt, som lokalt niveau. Disse vurderinger er baseret på de indsamlede baggrundsdata. Optimere de positive påvirkninger og minimere de negative påvirkninger fra mineaktiviteterne gennem hele projektets levetid. Udarbejde en Benefit and Impact Plan (BIP) til brug for implementeringen af en Impact Benefit Agreement (IBA) En SIA er inddelt i en række faser, hvoraf den første fase er en indledende fase (scoping fasen), hvor man udpeger de vigtigste områder for undersøgelserne og vurderingen, og udarbejder en plan for hele SIA processen. Det er i denne fase at ToR udarbejdes. 2 LOVGIVNING Den primære lovgivning, som er relevant for dette mineprojekt er Råstofloven, lov nr. 7 af 7. december 2009 om Mineraler og ressourcer, som trådte i kraft den 1. januar BESKRIVELSE AF PROJEKTET I 2001 fik Rimbal Pty Ltd tildelt efterforskningstilladelse, og selskabet har siden hen forestået en række undersøgelser i tilladelsesområdet. Rimbal Pty Ltd er hjemmehørende i Australien, og er i gang med at etablere et grønlandsk datterselskab, TANBREEZ Mining Greenland A/S. TANBREEZ planlægger at udvinde kakortokit, der består af tre forskellige lag. Hvert lag har en særskilt farve på grund af de forskellige mineralkombinationer: arfvedsonit (sort), eudialyt (rød) og feldspat-nefelin (hvid). TANBREEZ er en forkortelse for de metaller, som ifølge planen skal udvindes fra eudialyt (rød): (Ta for tantal, Nb for niobium, REE for sjældne jordarter (Rare Earth Elements) og Z for zirkoniumoxid). \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

5 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 5 Anvendelse af metallerne Tantal, niobium og zirkonium bruges alle i legeringer på grund af deres modstandsdygtighed mod korrosion, endvidere bruges tantal i elektronisk udstyr, mens zirconium anvendes til forskellige former for keramik og avanceret keramik til, blandt andet, rumfartsindustrien. De sjældne jordarter (REE) kan bruges til et stigende antal formål fx i mange grønne teknologier og forbrugsprodukter, såsom vindmøller, genopladelige batterier, hybridbiler, bærbare computere og Ipods. Nogle REE anvendes som katalysatorer i forbindelse med udstødning fra biler, samt til reduktion af partikel emission fra dieselbiler. Mineprojektet består af et åbent brud, et oparbejdningsanlæg, en havn (med helikopterlandingsplads), en minelejr, et tailingsdeponi og en række interne veje. Oparbejdningen af forekomsten er en simpel proces, uden brug af kemikalier, og består af et knusningsanlæg, efterfulgt af en magnetisk separator (en proces, der udnytter mineralernes forskellige grader af tiltrækning mod magnetfelter). Resultatet af denne adskillelse, består af tre fraktioner: et sort meget magnetisk koncentrat (mafic), et rødt koncentrat (eudialyt) og et hvidt ikke-magnetisk koncentrat (feldspat). Koncentraterne transporteres til oplagring i havneområdet før udskibning. Projektet består af: Mine (åbent brud) Oparbejdningsanlæg (knusning og magnetisk separation) Tailingsdeponi (Foster sø) Minelejr Havn (beliggende i Kangerluarsuk Fjord, hovedadgang for skibet, der skal transportere leverancer og personale. Lagerområde for koncentraterne) Lager (til koncentrater og heavy fuel - placeret ved havnen) Helikopterlandingsplads Infrastruktur (veje mellem minen, oparbejdningsanlæggene, minelejren, tailingsdeponi, og til havneanlægget) Energiforsyning (enten gennem hoved strøm forsyningen eller fra heavy fuel strømgeneratorer 2 x 40 containere) Vandforsyning (de eksisterende højtliggende søer skal levere vand) Spildevandsrensning (flydende affald fra oparbejdningen og fra minelejren skal behandles og udledes i fjorden) Affald (fast affald genereret i mineområdet indsamles og transporteres til Qaqortoq til behandling sammen med lignende affald fra Qaqortoq) Det er planen, at udvinde ca tons malm per år, og ud af dette, oparbejde feldspat og eudialyt koncentrat. Forekomsten anslås, at have en størrelse på 3000 millioner tons og driften vil derfor kunne fortsætte i flere generationer. Det forventes, at byggefasen starter i sommeren 2011 og fortsætter til slutningen af 2012, hvor driftsfasen forventes at starte. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

6 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 6 Projektets forventede sociale fordele og påvirkninger Projektet vil bidrage til Grønlands økonomi, hovedsagelig, i form af direkte beskæftigelse af grønlandsk arbejdskraft samt skatteindtægter (indkomst- og selskabsskat), som følge af ansættelse af medarbejdere samt fra selve minedriften. I driftsperioden forventer projektet at beskæftige personer. Der vil blive brug for medarbejdere på alle kvalifikationstrin, og grønlandsk arbejdskraft vil få fortrinsret. Projektet vil desuden åbne for forskellige forretningsmuligheder for lokalsamfundet i form af levering af varer og tjenesteydelser fx, lokale fødevarer (fisk og lammekød), vask og rens, catering, IT support, assistance fra lokale håndværkere, reservedele, bådfragt osv. Der foreligger pt. ikke en klar beskrivelse og kortlægning af de forskellige jobmuligheder på projektet og en oversigt over hvilke kompetencer, der kræves for at bestride disse jobs. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

7 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 7 4 SIA PROCESSEN 4.1 SIA team Der er udpeget et team fra Grontmij l Carl Bro A/S til at gennemføre SIA processen. Teamet består af eksperter, som har erfaring og viden om gennemførelse af en SIA proces, detaljeret kendskab til Grønland (sprog og kultur), kendskab til mineaktiviteter generelt og til metodikker indenfor formidling og facilitering. Grontmij l Carl Bro A/S vil lede SIA processen, som uafhængig konsulent og involvere relevante interessenter (herunder offentligheden) undervejs i processen. 4.2 Tilgang til SIA Vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009) fungerer som basis reference for SIA processen. I både planlægningen og gennemførelsen af SIA processen vil andre internationale referencer og erfaringer fra andre SIA processer fra mine-industrien eller andre industrielle aktiviteter i den Arktiske region blive brugt. Endvidere vil viden og erfaring udviklet i Grønland i forbindelse med identifikation og analyse af de sociale og samfundsmæssige forhold og mulige påvirkninger blive anvendt. SIA processen vil være baseret på høj grad af inddragelse af lokale aktører i hele processen. Der vil være fokus på kommunikation og dialog under forløbet, hvor nyeste metoder til inddragelse og diskussion vil blive anvendt. SIA processen er endvidere karakteriseret af at være en iterativ proces, hvor input fra interessenter inddrages løbende i projekt designet General tilgang Den generelle tilgang til SIA processen er, at der er fokus på at identificere hvilke forhold, der er mellem de potentielle påvirkninger fra projektet og forventede samfundsøkonomiske fordele ved projektet. Identifikationen af disse forhold (negative påvirkninger, fordele, indirekte effekter osv.) vil blive baseret på baggrundsundersøgelsen (baseline study) og på analysen af projektet samt en checkliste af en række spørgsmål, som adresserer de primære sociale forhold, der bør undersøges nærmere. De relevante mulige påvirkninger vil blive identificeret og de forhold, som er af størst interesse for de lokale interessenter vil få højest prioriteret. SIA processen vil også inkludere en vurdering af de identificerede potentielle påvirkninger og foreslå mulige tiltag for at minimere eller afværge disse påvirkninger. SIA processen vil også inkludere en vurdering af de identificerede potentielle fordele og foreslå tiltag til at optimere disse fordele. Der vil være speciel fokus på: Jobskabelse, uddannelse og træning samt forretningsudvikling Leveforhold og kulturelle forandringer Arbejdsmiljø og sundhed \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

8 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page Tilgang til den indledende fase Den indledende fase (scoping fasen) er den første fase i SIA processen. Første skridt i denne fase var, at udvikle en checklist med relevante spørgsmål, som skal håndteres i SIA processen. Denne liste blev udviklet på baggrund af en række dokumenter som, Råstofdirektoratets vejledning (BMP, 2009), Socio-Economic Impact Assessment Guideline (Mackenzie Valley) og Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects (International Finance Corporation - World Bank Group). Endvidere er grønlandske undersøgelser og dokumenter som f.eks. SLiCA (Survey of Living Conditions in the Arctic) blevet brugt. Næste skridt var, at præsentere denne liste for Råstofdirektoratet (15. marts 2010) og efterfølgende for en række interessenter på workshoppe i henholdsvis Qaqortoq og Narsaq den 16. og 20. april Under hver workshop blev listen præsenteret og i en gruppesession inviteret til at give kommentarer til denne liste. I gruppesessionerne blev listen med spørgsmål gennemgået i form af, om det er de rette spørgsmål, der er stillet og deltagerne blev inviteret til at stille supplerende spørgsmål. Endelig blev samtlige deltagere og alle inviterede blev opfordret til at sende yderligere kommentarer og bidrag. Resultatet af workshoppene findes i rapport fra de to workshoppe i Appendix 1, som indeholder et detaljeret Appendix 1 over samtlige spørgsmål og kommentarer som blev stillet i gruppesessionerne. Denne ToR er således baseret på resultatet af den indledende fase (scoping fasen) samt gennem dialog med interessenter på workshoppene Tilgang til de øvrige faser Udvælgelsen af samfundsøkonomiske parametre for baggrundsundersøgelsen (baseline study) vil blive baseret på kriterier, der er karakteristiske for leveforholdene i den Arktiske region, foruden vejledningen fra BMP samt fra andre internationale referencer. For feltarbejde, herunder indsamling af informationer og konsultationer i relation til dette projekt, vil dette blive gjort med mest mulig hensyn til de aktuelle leve- og arbejdsbetingelser i Grønland. Endvidere vil metoder, der sikrer høj grad af inddragelse af interessenter blive anvendt i processen. 4.3 Det undersøgte område SIA processen vil dække det område, som vil blive berørt af projektet samt de omkringliggende byer og bygder, som vi blive påvirket af projektet og som vil kunne få gavn af fordelene ved projektet. Projektet vil have fokus på de tre byer i Kujalleq Kommune (Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik), hvor fokus vil være på Qaqortoq og Narsaq. For baggrundsundersøgelsen vil informationerne blive indsamlet på tre niveauer: Hele Grønland, Kommune Kujalleq og de tre byer (Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik). \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

9 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 9 SIA vil dække følgende faser I projektet: Anlægsfasen ( ) Driftsfasen ( ) Efter nedlukning af minen 5 SAMFUNDSØKONOMISKE OG SOCIALE FORHOLD, SOM VIL BLIVE ADDRESSERET I SIA PROCESSEN Som et resultat af den indledende fase, herunder modtagelse af input fra interessenter, som deltog i workshoppene i Qaqortoq og Narsaq, er følgende hovedpunkter identificeret: Jobskabelse, uddannelse og træning samt forretningsudvikling. Følgende samfundsøkonomiske og sociale forhold, som også vil blive berørt I SIA processen er: Beskæftigelse Økonomiske forhold (økonomi, uddannelse og træning, forandringer i produktionssystemet, pludselig indkomststigning) Uddannelse Offentlig service og økonomi Plan og infrastruktur Sociale forhold (udsatte grupper) Sundhed Kultur og natur ressourcer (herunder fiskeri, fangst og turisme) Kumulativ effekt Appendix 1 indeholder samtlige spørgsmål fra workshoppene, hvor kapitel 10 indeholder anbefalinger til det videre arbejde, som er baseret på input fra de to workshoppe. 6 SIA METODER 6.1 Baggrundsundersøgelse (baseline study) Formålet med baggrundsundersøgelsen er at kende de lokale og nationale forhold i Grønland for en række faktorer inden mineprojektet bliver igangsat. Baggrundsundersøgelsen vil indeholde indsamling af informationer om de demografiske forhold, økonomiske forhold og tendenser, politiske strukturer, lokale organisationer, kulturelle forhold, og andre faktorer, som kan blive påvirket af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil tillige hjælpe med at forudse hvordan projektet vil påvirke disse faktorer. Udviklingen af baggrundsundersøgelsen og identifikation af de mulige påvirkninger er en iterativ og parallel proces. Når de områder, som har særlig fokus, er blevet identificeret bliver der designet detaljerede undersøgelser for udvalgte grupper (fokus grupper), som vil blive påvirket af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil være baseret på indsamling af sekundære informationer og primære informationer ved brug af kvalitative og kvantitative metoder. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

10 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 10 Indholdet af baselineundersøgelsen er baseret på identifikation af en række temaer, som er vurderet at være vigtige. Identifikationen er baseret på vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009), SLiCA undersøgelsen (Poppel et al, 2007) og fra IFC, (IFC, 2003). For hvert tema og undertema har SIA teamet vurderet, hvorledes disse informationer kan blive indsamlet og analyseret Indsamling af data og information fra sekundære kilder. Første skridt er, at gennemgå den eksisterende information fra sekundære kilder. Disse kilder er officielle data om Grønland, og Kommune Kujalleq, og evt. data fra mine området (Kringlerne). Endvidere vil relevante forskningsrapporter og undersøgelser bliver inddraget i denne fase Indsamling af data og information fra primære kilder. Indsamlingen af data og informationer fra primære kilder vil anvende både kvalitative og kvantitative metoder. SIA teamet vil udvikle specifikke interview spørgeskemaer og værktøjer til brug for indsamling af kvalitativ information. Disse metoder er baseret på internationale standarder, lokal erfaring og de aktuelle forhold ved TANBREEZ mineprojektet. Internationale eksperter vil sikre, at de anvendte metoder og værktøjer er videnskabelige anerkendte. Eksperter med grønlandsk baggrund vil blive ansvarlig for at sikre, at de lokale hensyn bliver inddraget i valg og tilpasning af metoder og værktøjer. Alle værktøjer vil blive testet før de vil blive brugt. Kvalitative metoder Kvanlitative metoder arbejder med folks antagelser og forestillinger, og derved hvordan ser de sig selv og verden omkring dem. Et antal forskellige teknikker vil blive brugt afhængigt af kompleksitet på emnet og på de aktuelle gruppestørrelser. For store grupper, vil gruppemøder og gruppeinterviews blive brugt. For mindre grupper, som f.eks. fokusgrupper, der repræsenterer en større gruppe, vil der blive designet et program, hvor inddragende teknikker vil blive brug til at understøtte indsamling af informationer, holdninger, antagelser og forestillinger. Personer, som har et særligt kendskab til et specifikt område, vil blive individuelt interviewet til belysning af denne specifikke information og som vil bidrage til en øge forståelse af en kompleks situation og til at få information om eventuelle tillige hændelser. Information der indsamles i fokus grupper ved brug af kvalitative metoder og teknikker er: Anvendelse af arealet Livsbetingelser/levebrød og kulturelle forandringer Sundhed Forretningsmuligheder Uddannelse \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

11 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 11 Efter indsamling af informationer fra primære kilder, vil der sendes en rapport med de data og informationer, som er indsamlet, samt resultatet og referat fra mødet/workshoppen. Gennemførte interviews vil blive sendt til deltagerne for validering og for information. Kapitel 7 indeholder en liste over de udvalgte interessenter og hvorledes de vil blive inddraget i baggrundsundersøgelsen og i de resterende faser af SIA processen. Kvantitative metoder Kvanitative metoder vil blive brugt til at generere data for en række områder, som er relevante for lokalområdet. Til dette formål vil SLiCA undersøgelsen (Poppel et al, 2007) blive brugt, samt øvrige undersøgelser, såsom mobilitetsundersøgelsen (Mobilitetsstyregruppen, 2010). 6.2 Jobmuligheder job faktor For at vurdere TANBREEZ projektets muligheder for at skabe job vil en såkaldte job faktor (multiplier employment factor) blive brugt. Denne faktor indikerer, hvor mange job, der bliver skabt i lokalsamfundet pr job skabt direkte på mineprojektet. Her er der både tale om de indirekte job, som skabes i lokalsamfundet i forbindelse med levering af varer og services samt de job, som vil blive skabt generelt pga. øget købekraft hos de lokale, som er ansat på projektet og derved disse afledte jobs. Denne faktor viser også hvor mange job der udenfor mine vil forsvinde når mine lukkes. Denne beregning, der vil blive foretaget vil blive baseret på data indsamlet fra lignende projekter tilpasset de lokale forhold. 6.3 Metoder til at vurdere selve påvirkningerne Den metode, som vil blive brugt til at analysere de identificerede påvirkninger (positive, som negative) forårsaget af projektet fra både anlægs- og driftsfasen, vil blive baseret på en såkaldt Social Impact Matrix. Denne matrix er udviklet på basis af Leopold Matricen (Leopold et al, 1971). Denne matrix indeholder to dimensioner, dels aktiviteterne i projektet og dels sociale og samfundsøkonomiske forhold, som menes at blive påvirket af og under projektet. Matricen ses i tabel 6.1. For hver kombination vil en antal påvirkninger blive identificeret og karakteriseret. Dette vil bruges, som grundlag for forslag til tiltag, enten for at optimere de positive påvirkninger eller minimere/afværge de negative. Matrixen vil ses i tabel 6.1. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

12 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 12 Tabel 6.1. Illustration af matrix som vil blive anvendt til analyse af de identificerede påvirkninger. Sociale og samfundsøkonomiske forhold Aktiviteter i projektet Transport af varer Transport af koncentratet Osv. Forretningsmuligheder Jobskabelse Osv. Karakterisering af påvirkningen Karakterisering af påvirkningen 7 INVOLVERING AF INTERESSENTER 7.1 Interessenter Karakterisering af påvirkningen Karakterisering af påvirkningen For dette projekt, er følgende liste over interessenter blevet identificeret, dels ved brug af Guildelines fra BMP (2009) og ved dialog med interessenterne på workshoppene i april Listen kan udvides i løbet af projektet. Tabel 7.1. Interessenter, som er blevet identificeret for TANBREEZ projektet. Råstofdirektoratet Departementer: - Sundhed - Sociale anliggender - Fiskeri, fangst og landbrug - Erhverv og arbejdsmarked - Indenrigsanliggender, Natur og Miljø - Bolig, Infrastruktur og trafik - Kultur, uddannelse og forskning og kirken Kujalleq kommune - Erhvervs- og arbejdsmarked - Kultur, Fritid og forebyggelse - Teknik, Miljø og Bolig - Skole og daginstitutioner - Økonomiforvaltning Grønlands Naturinstitut Kommunernes Landsforening (KANUKOKA) Arbejdernes Fagforening (SIK) Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) NUSUKA Arbejdsformidling (Piareersarfik) Arbejdsmarkedsafdelingen Kokkeskolen i Narsaq Mine- og entreprenørskolen (Sanilin) Fiskeindustriskolen Jern- og Metalskolen Grønlands Turist - og Erhvervsråd GTE Fiskere og fangeres organisation. Nationalt og lokalt (KNAPK, APP) Fritidsfangere/fiskere (TKAP) Fåreavlerne \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

13 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 13 Landbrugsforsøgscenteret Nationalmuseet og arkiv Narsaq Museum UNESCO Naturforening Kvindeforening De ældres forening Arbejdstilsynet ICC Earth Charter, AVATAQ, Timmiaq osv. Lokale virksomheder 7.2 Involvering af interessenterne i SIA processen Tabel 7.2 Involvering af de udvalgte interessenter i de forskellige faser af SIA processen. SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan Indledende fase (scoping) (workshop) Se deltagerliste fra workshop i Appendix 1. Formålet var dels at orientere om projektet og dels at få input og kommentarer til et udkast til scoping af SIA 16. og 20. april 2010 SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan Baggrundsundersøgelse (baseline study) Myndigheder og personer som har adgang til relevant information Juni 2010 (Kvalitative metoder) Baggrundsundersøgelse interviews: (baseline study) (Kvalitative metoder) Baggrundsundersøgelse (baseline study) (Kvantitative metoder) Udvalgte interessenter Repræsentanter fra lokalbefolkningen i Narsaq, Qaqortoq og delvis fra Nanortalik. Formålet er at indsamle information til baggrundsundersøgelsen som ikke er tilgængelig fra sekundære kilder og verificeres allerede indsamlet information eller opdatere allerede indsamlet information. Formålet er at indsamle informationer og opfattelser/ forestillinger (bekymring, forventninger, mv.) fra specifikke grupper af interessenter der bliver særligt berørt af projektet (f.eks. fiskere og fangere). Formålet er at indsamle data på husholdsniveau for baseline undersøgelsen, og for specielt udvalgte potentielt påvirkede grupper som er repræsentative for den lokale befolkning. Juni 2010 Juni 2010 SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan Udvikling af Involverede Formålet er, at identificere Maj 2010 udkast til interessenter potentielle hovedpunkter til Oktober 2010 \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

14 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 14 Benefit og Impact planen (tabel 7.1) Impact og Benefit planen. Dette foregår ved en høj grad af involvering af relevante interessenter. Udvikling af moniterings- 1 og evaluerings- 2 planer Råstofdirektoratet og udvalgte partnere Formålet er at definere hvordan moniteringen og evalueringen af Benefit og Impact planen skal foregå. August Oktober 2010 SIA fase Interessenter Formål med involveringen Tidsplan SIA rapport i offentlig høring Råstofdirektor atet Formålet er at præsentere et tidligt udkast til BMP. SIA rapport i offentlig høring Involverede interessenter (tabel 7.1) Offentligheden Formålet er at præsentere, afklare, validere og modtage reaktioner på resultaterne i analysen af påvirkninger og på anbefalinger i udkastet til Benefit og Impact planen. November December Monitering: Løbende indsamling og analyse af data over den aktuelle udvikling. Moniteringen anvendes til at se hvordan udviklingen forløber. Monitering giver således en tidlig indikation ift. hvordan det går ift. de fastsatte mål. Moniteringen udføres ofte med udgangspunkt i en række udvalgte indikatorer. 2 Evaluering: Undersøger om en aktivitet har forløbet, som forventet. Evaluering bruges også til at identificere hvorfor en aktivitet har været en succes eller en fejltagelse, og er derved med til at forbedre aktiviteter. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

15 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 15 8 RAPPORT FORMAT AF SIA RAPPORTEN I henhold til vejledningen fra Råstofdirektoratet (BMP, 2009), skal SIA rapporten udarbejdes på grønlandsk, dansk og engelsk. Indholdsfortegnelsen for SIA rapporten for TANBREEZ projektet vil tage udgangspunkt i nedenstående punkter (BMP, 2009): Forside Resumé Definitioner og forkortelser Introduktion Politikker, lovgivning og administrative betingelser Beskrivelse af projektet Beskrivelse af anvendte metoder Beskrivelse af den sociale baseline Muligheder påvirkninger Analyse af alternativer Optimering af muligheder og afværge de negative påvirkninger Benefit og Impact planen Moniteringsplan Evalueringsplan Borger inddragelse Appendiks 9 SIA TIDSPLAN Nedenfor ses en foreløbig tidsplan for SIA processen og på de eksisterende informationer. SIA faser Tidsperiode Indledende fase (scoping Marts Maj 2010 fasen) (udvikling af ToR) ToR Juni 2010 Baggrundsundersøgelse Juni 2010 Baggrunds Rapport Juli 2010 Analyse af påvirkninger og Juni Oktober 2010 afværge tiltag Benefit, Impact and Monitoring Juni Oktober 2010 Plan Endeligt udkast af SIA November 2010 Offentlighøring og konsultation af SIA November December 2010 Endelig SIA Januar 2011 Udvikling af Impact and Benefit Januar Marts 2011 aftale Endelig IBA aftale? \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

16 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE På baggrund af workshoppene i april 2010 er følgende blevet fremhævet af deltagerne (en fuld rapport fra workshoppene findes i Appendix 1): Arbejdspladser Der er et behov for en kortlægning af de nødvendige kompetencer for at få ansættelse på minen (herunder arbejdssprog) Der blev efterspurgt en oversigt over de jobs som skal besættes på projektet. Ønske om fleksibilitet ifm. ansættelse på projektet Generelt fokus på uddannelse og træningsmuligheder Arbejdsvilkår Overvejelse omkring forskellige ansættelsesmodeller (2 uger inde/2 uger ude og 3 uger inde og 3 uger ude) Overvejelse omkring muligheden for forskellige aktiviteter for de lokale minearbejdere, når de ikke er I minen for at sikre, at de fastholdes som arbejdskraft på projektet Information Der er et ønske om en generel og løbende inforation om projektet til lokalbefolkningen Der er et ønske om en tidlig information vedr. mulige kommende arbejdspladser på projektet, for at forberede lokalsamfundet på at få ansættelse på projektet, herunder forberede den nødvendige uddannelse og træning Generelt behov for information vedr. job og arbejdsbetingelser Uddannelse/træning Vil der være mulighed for praktikpladser på projektet? Hvordan involveres de lokale uddannelsesinstitutioner? Nanortalik burde også inkluderes i gruppen af interessenter, da der findes erfaringer med træning og uddannelse fra et andet mineprojekt Overveje at bruge Greenland Mining Service i den forbindelse, da de har været involveret i mineprojektet i Nanortalik Forretningsmuligheder Forretningsmuligheder for levering af services og produkter til projektet Hvordan forbereder lokalsamfundet sig på de varer og services, som skal leveres til projektet for at sikre at så meget, som muligt leveres lokalt? Infrastruktur Kunne en vej fra Narsaq til minen være en mulighed i fremtiden? Dette skulle i givet fald koordineres med kommunens øvrige udviklingsplaner Der blev stillet spørgsmål til beliggenheden af havnen: o Er der dybt nok? o Er passagen til Kangerluarsuk bred og dyb nok? o Hvad med isen vil den kunne give problemer? Kan man udnytte den tomme skibstonnage når skibene afhenter koncentrat? (6 skibe om året indenfor en periode på 4 måneder)? El-forsyning \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

17 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 17 o Flere grønne løsninger burde undersøges Kan tailings blive brugt til andre formål? Ønske om at forskellige projekter samarbejder (her tænkes specielt på Kvanefjeldsprojektet) Emner, som er videreført til EIA teamet Er sikkerheden ved tailings deponering i søen tilstrækkelig? Vil projektet give anledning til støv problemer, som vil kunne påvirke fåreavl syd for forekomsten? Vil projektet give anledning til støv problemer, som vil kunne påvirke Landbrugsforsøgscenteret syd for forekomsten? Vandforsyning er der nok vand i området? (Lokale har noteret sig at Lakseelven har væsentlig mindre vand i løbet af sensommeren). 11 KONSULTEREDE DOKUMENTER Appendix 1 indeholder en rapport fra de to workshoppe, der blev afholdt den 16. og den 20. april 2010 i henholdsvis Qaqortoq og i Narsaq. Denne rapport indeholder det scoping dokument som blev diskuteret på workshoppen med interessenterne, samt de kommentarer og input der blev genereret under workshoppen. \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

18 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page REFERENCER BMP (Råstofdirektoratet), SIA Guidelines for Mining Projects, November Exploitation in Greenland. Bureau of Mineral and Petroleum, March Online: (minerals) International Finance Corporation (IFC), Addressing the Social Dimension of Private Projects Good practice Note, N.pdf International Principles for Social Impact Assessment. IAIA Special Publication Series No. 2. May Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B. and Balsley, J. R. A procedure for evaluating environmental impact. Geological Survey Circular 645, Government Printing Office, Washington, D.C. 13 pp, Mackenzie Valley, Socio-Economic Impact Assessment Guidelines,? Mobilitetsstyregruppen, Mobilitet i Grønland, 2010 Poppel B. et al, Survey of Living Conditions in the Artic (SLiCA): Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka, Principles and guidelines for social impact assessment in the USA. The Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment, Online: pdf Additional relevant literature is described in the following publication (p ): Social Analysis Guidelines in Natural Resource Management. The World Bank. - Online: \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

19 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 19 APPENDIX 1 Rapport fra workshoppene i Qaqortoq og Narsaq den 16. og den 20. april 2010 \\dk.carlbro.net\dk-company\projects\aal\30\ \06_output\tor\tor_070610_dansk.doc

20 Rapport fra workshop den 16. april 2010 i Qaqortoq og den 20. april 2010 i Narsaq TANBREEZ Mining Project Maj 2010

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 Side 1 Published : 14 July 2011 Project : 80.4889.01 Prepared : Rikke Carlsen Checked : TNE, HIH Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INTRODUKTION 4

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Rapport over Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland

Læs mere

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009)

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009) Terms of Reference for Vurdering af den Samfundsmæsige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems Inc. (i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr.

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 INDLEDNING 3 1.1 VVM-processen 3 1.2 Projektet 4 1.3 Scoping workshops 4 1.4 Terms of Reference 5 2 REGELSÆT ERROR! BOOKMARK

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Retningslinjer for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR

BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR OLIE AKTIVITETER I GRØNLAND BILAGSRAPPORT 1 - OPSAMLING FRA WORKSHOP 1 MARTS 2015 Titel: Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - fjerde møde af 4 høringsmøder - panel debat

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - fjerde møde af 4 høringsmøder - panel debat Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - fjerde møde af 4 høringsmøder - panel debat Katuaq, Nuuk, d. 8. oktober 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Citronen Fjord basemetal projekt Ikke-teknisk sammendrag. Tilladelse 2007/02

Citronen Fjord basemetal projekt Ikke-teknisk sammendrag. Tilladelse 2007/02 Citronen Fjord basemetal projekt Ikke-teknisk sammendrag Tilladelse 2007/02 Rettighedshaver Bedford (Nr. 3) Limited (fuldt ejet Ironbark Zinc Limited) VURDERING AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE BÆREDYGTIGHED 2015

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Alluitsup Paa og Qaqortoq, Grønland Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere