Udvikling af indkøbsorganisationen. - eksempler fra tre kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af indkøbsorganisationen. - eksempler fra tre kommuner"

Transkript

1 Udvikling af indkøbsorganisationen - eksempler fra tre kommuner Udarbejdet for KL i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2010 Januar 2010

2 Situation I forbindelse med sammenlægninen af Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup kommuner pr. 1. januar 2007 ønskede ledelsen en vurdering af effektiviseringspotentialet inden for indkøb, og hvordan potentialet kunne opnås. En sådan analyse blev gennemført på fire uger i samarbejde med konsulentfirmaet Drescher & Schrøder Consulting. Analysen viste et årligt besparelsespotentiale på ca. 8,5-11,4 mio.kr., og den samlede business case viste en nettobesparelse på 32,5 mio.kr. i perioden , baseret på projektstart i november Løsningen Udgangspunktet for at optimere indkøb ved bl.a. indgåelse af obligatoriske aftaler var legitimeret gennem en politisk vedtaget indkøbspolitik. Men i praksis stod indkøbsprojektet over for en større forandringsledelsesopgave, da praksis i flere af de tidligere kommuner var, at aftaler blev indgået decentralt og i vid udstrækning var frivillige. Indkøbsprojektet havde derfor behov for at kunne påvirke indkøbsadfærden direkte, og der blev nedsat en styregruppe, som fulgte projektet nøje og var ambassadører for projektet. Brugergruppe for varegruppe A Deltager: XXX Styregruppe Find Korsbæk, Vesthimmerland Pia Risgård, Vesthimmerland Lisbeth Dencker, Vesthimmerland Jesper Drescher, Drescher & Schrøder Consulting Projektledelse Lisbeth Dencker, Vesthimmerland Jesper Drescher, Drescher & Schrøder Consulting Projektgruppe Lisbeth Dencker, Vesthimmerland Jesper Drescher, Drescher & Schrøder Consulting Kristian Nielsen, Drescher & Schrøder Consulting Morten Gregersen, Drescher & Schrøder Consulting (ad hoc-ekspert) Brugergruppe for varegruppe B Deltager: XXX Brugergruppe for varegruppe C Deltager: XXX Projektorganisation Brugergruppe for varegruppe D brugergruppe Deltager: XXXfor for varegruppe X Indkøbsoptimeringen blev gennemført i to faser, hvor fase 1 inkluderede en optimering af 30 varegrupper, mens der i fase 2 var planlagt optimering af yderligere fem varegrupper. Implementeringen af fase 1 havde en varighed på otte måneder, mens fase 2 var estimeret til seks måneder. Varegrupperne, som blev optimeret, spænder fra råvarer som naturgas, benzin, diesel og fyringsolie til f.eks. persontransport og annoncer. Den interne bemanding af indkøbsområdet bestod af halvanden fuldtidsmedarbejdere, som i fase 1 blev assisteret af to eksterne konsulenter fra Drescher & Schrøder Consulting samt assistance fra KMD i forbindelse med udrulningen af KMD WebIndkøb. Ligeledes var budgetafdelingen involveret i projektet i forbindelse med "gevinstrealiseringen", hvor realiserede besparelser blev dokumenteret og fjernet fra de relevante budgetter.

3 Ud over opbygningen af en solid indkøbsafdeling arbejder kommunen ligeledes løbende med at indgå forskellige alliancer omkring opgaver på indkøbsområdet. I forlængelse af denne proces har kommunen bl.a. indgået en partnerskabsaftale med SKI. I forlængelse af indkøbsoptimeringen i 2007 og realiseringen af besparelses-potentialet på kort og mellemlangt sigt har kommunen i samarbejde med SKI udarbejdet en mere langsigtet indkøbsstrategi. 3. KMD Webindkøb er implementeret som et vigtigt værktøj, der delvist anvendes som bestillingsværktøj og delvist som informationsværktøj. Der er dog plads til store forbedringer i anvendelsesgraden. 4. Organisationen har været gennem en omstillingsproces i forhold til indkøb, men det vurderes, at hovedparten af medarbejderne kender indkøbspolitikkens hovedtræk og er positive over for centrale aftaler. Resultatet En evaluering gennemført i foråret 2008 berørte forskellige områder og viste bl.a.: - Forslag til retningslinier og processer, som skal evalueres - Retningslinier Indkøbspolitik og -strategi Organisation og gevinstrealisering Projektplanlægning og opnåede resultater i forhold til business case Sourcing af varegrupper og implementering af indkøbsoptimering Indkøbsoptimering Udvikling af leverandørrelationer Nye varegrupper Støtteprocessor Dag til dag aktiviteter, kommunikation og KMD Webindkøb 1. De faktiske gevinster for fase 1 var over 9 mio.kr. årligt. 2. Fase 2 var endnu ikke afsluttet, men forventningen var mere end 2 mio.kr. yderligere.

4 Situation Byrådet i Odense igangsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 en proces med fornyelse af Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen igangsatte derfor en analyse af indkøbsområdet med henblik på at frigøre ressourcer på kort sigt. Analysen blev gennemført i efteråret 2008 i samarbejde med konsulentfirmaet Capacent. Analysen konkluderede, at der eksisterer et signifikant effektiviseringspotentiale på indkøb i Odense Kommune. For de analyserede områder udgør potentialet ca mio.kr. årligt. Løsningen Odense Kommune indkøber for i alt 2,2 mia.kr. årligt. Effektiviseringstiltagene omfatter en andel af det samlede indkøb, svarende til ca. 880 mio.kr., hvoraf der forventes at kunne spares mio.kr. ser/tco (Total Cost of Ownership), mens der konservativt ikke er regnet med procesgevinster. Som en start fokuseres der på de ca. 50 varegrupper, som vurderes at indebære de største gevinster. De udvalgte varegrupper spænder vidt fra varekøb som aftørringspapir, fødevarer, hjælpemidler, etc. til forskellige tjenesteydelser som f.eks. bygningsvedligeholdelse, rådgivende ingeniører og personkørsel. En forudsætning for at kunne realisere potentialet og gennemføre det anbefalede program var, at der blev investeret massivt i opbygningen af et Kontor for Indkøb og Udbud. Det blev vurderet, at afdelingen skulle have en normering på minimum ca. 14 fuldtidsressourcer. Det var ligeledes en forudsætning, at der skabes fuld ledelsesopbakning til at samle Odense Kommunes udbudsog indkøbskompetencer i et centralt Kontor for Indkøb og Udbud. Sekretær 0,5 FTR Chef for Kontor for Indkøb og Udbud 1 FTR Indkøbschef Indkøbsområdet Udviklingsprojekter og strategiske projekter Drift Potentialet er udelukkende beregnet på direkte gevinster ved lavere pri- 7 FTR (inkl. indkøbschef ) 3 FTR 3,5 FTR

5 Ud over rekruttering af yderligere medarbejdere arbejder afdelingen med Lean og kvalitetsstyring for at effektivisere processerne i afdelingen, herunder udbygge udbudskapaciteten. Forvaltningerne pålægges desuden bl.a. at sikre, at bestillingsproceduren såvidt muligt flyttes fra telefon, fax og til kommunens e-handelssystem. Dette er en afgørende forudsætning for den nødvendige effektivisering af administrative rutiner m.v. Ud over opbygningen af en stærk indkøbs- og udbudsafdeling arbejder kommunen ligeledes løbende med at indgå forskellige alliancer omkring opgaver på indkøbsområdet, herunder f.eks. 12-by samarbejdet og SKI. Resultatet Nettogevinsten (Bruttogevinster minus investeringsbehov) udgør fra 2012 og fremefter ca. 51 mio.kr., mens nettogevinsten i 2010 er ca. 34 mio.kr., og 45 mio.kr. i Dette er en smule lavere end foranalysens estimater, hvilket skyldes en konservativ tilgang, hvor minimums potentialet indhentes, samt revurdering af strategien på enkelte varegrupper. 40,9 51, ,1 6,1 6,1 6, Korrigeret gevinst Investering I Odense Kommune er det besluttet, at 75% af effektiviseringspotentialet tilfalder en pulje under Økonomiudvalget, mens 25% går til decentrale rammer. Det skal bemærkes, at der i perioden er afsat 6,1-7,1 mio.kr. årligt til investering i opbygning af indkøbs- og udbudsområdet, ligesom der i 2009 blev givet en driftsmæssig tillægsbevilling på 7,8 mio.kr. med det formål at sikre afledte driftsgevinster i efterfølgende regnskabsår.

6 Situation I forbindelse med strukturreformens effekturering pr. 1. januar 2007 blev Videbæk, Holmsland, Ringkøbing, Skjern og Egvad kommuner fusioneret. Professionalismen på indkøbsområdet var meget varierende blandt de tidligere kommuner, og i en presset økonomi ønskede man i første omgang at afdække, hvor stort et effektiviseringspotentiale der eksisterede, hvordan potentialet kunne opnås, samt hvilken effekt dette ville have på handlen med det lokale erhvervsliv. En analyse blev gennemført på seks uger i samarbejde med konsulentfirmaet Capacent. Analysen identificerede et potentiale på 12,4-16,3 mio.kr. årligt. Ligeledes blev det identificeret, at kun en lille del af indkøbet i 2006 blev foretaget hos lokale leverandører (<25%). Løsningen Kommunen igangsatte i maj 2007 et indkøbsimplementeringsprojekt, som havde til hensigt at realisere det identificerede potentiale. Projektet blev gennemført i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik med fokus på: Udbud på flest mulige områder Indgåelse af obligatoriske indkøbsaftaler (skal-aftaler) Centralt styrede indkøbsaftaler Medinddragelse af medarbejdere og decentrale indkøbere Decentrale indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne. Projektet blev gennemført i to faser, inden området overgik til drift. Godkendelse af projekt, organisering og opstart 1/5-07 Juli 31/1-08 1/7-08 Sommerferie Indkøbsoptimering fase 1 - Implementeringsplan - Fælles projektledelse og planlægning Udrulning og kommunikation E-handelsimplementering Indkøbsoptimering fase 2 Organisation, indkøbsovervågning og gevinstrealisering Review af projektet 1. fase af projektet indeholdt optimering af 24 forskellige varegrupper, mens fase 2 indebar optimering af minimum fem varegrupper. Varegrupperne, som blev optimeret, er bredt forankret og omhandler f.eks. stomihjælpemidler, arbejdsbeklædning til teknisk personale, beklædning til sundhedspersonalet, belægningssten, hardware, personkørsel, vikarservice, etc. Den interne organisering af Team Indkøb bestod af to fuldtidsmedarbejdere, som i fase 1 blev assisteret af to eksterne konsulenter fra Capacent samt assistance fra KMD i forbindelse med udrulningen af e-handelssystemet KMD WebIndkøb. Indkøbsstrategierne pr. varegruppe varierede fra implementering af SKI- Drift

7 rammekontrakter til egne udbud med fokus på produktstandardisering, etc. I løbet af fase 1 påbegyndtes implementeringen af KMD WebIndkøb, som blev valgt til kommunens e- handelssystem. Implementeringen af e- handel har stået højt på dagsordenen siden januar 2008, og for de første fire måneder var andelen af ordrer, som foretages gennem KMD WebBestilling, ca. 52% (målt på ordrer, som potentielt kan bestilles denne vej), hvilket er en en ganske høj andel sammenlignet med andre kommuner. 1. Der i fase 1 var sparet 11,3 mio.kr. årligt. 2. Det forventes, at der spares yderligere 4 mio.kr. årligt i fase Andelen af indkøb, som handles lokalt, samlet set kun er faldet lidt. 4. E-handel er succesfuldt implementeret, hvilket giver digitaliserede arbejdsgange og en stærk ledelsesinformation. 5. Kommunen i langt højere grad overholder sin udbuds- og annonceringspligt. Ringkøbing-Skjern vurderes dermed at være den kommune i Danmark, som har haft størst succes med at implementere e- handel, målt på andelen af ordrer, der afgives gennem e-handelssystemet. E- handel har også været medvirkende til, at anvendelsesgraden af de obligatoriske aftaler er høj (på de fleste områder over 90%). For at skabe opbakning i organisationen er alle gevinster dokumenteret og kan henvises til en specifik organisatorisk enhed. Resultatet Evalueringen i efteråret 2008 konkluderede, at:

8 KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K

UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING. THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K UNDERSTØTTELSE AF POLITIREFORMENS IMPLEMENTERING THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København K 7. september 2009 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Metode...4 2.1 Fase 1: Identifikation af initiativer...4

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere