Strategi Fællesindkøb Fyn. Det skal være let at købe ind. Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn. Det skal være let at købe ind. Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering"

Transkript

1 Det skal være let at købe ind Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Effektive og innovative indkøb i kommunerne Strategi Fællesindkøb Fyn ioi

2 Indhold 1.0 Ledelsesresumé: Definitioner og roller: Indledning Det strategiske udgangspunkt Strategi Økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering det skal være let at købe ind Forudsætninger for at nå målene Bilagsoversigt Side 2 af 15

3 1.0 Ledelsesresumé: Nærværende strategi sætter retningen på indkøbsområdet for både Fællesindkøb Fyn som indkøbs- og udbudskontor og i lige så høj grad for kommunerne i Fællesindkøb Fyn de kommende år. Strategien er blevet til i tæt samarbejde mellem Bestyrelsen, Indkøbsforum og Fællesindkøb Fyn. Strategien for er en forlængelse af nuværende strategi, som i særdeleshed har sigtet mod konsolidering og etablering af samarbejdet samt opnå betydelige økonomiske besparelser ved at gennemføre udbud på varer og tjenesteydelser. I den kommende periode vil konkurrenceudsættelse fortsat være i skarpt fokus, men samtidig rettes fokus ligeledes mod opfølgning af kontrakter i deres løbetid samt et intensivt fokus på implementering af aftalerne i organisationerne. Fig.: Vision, mission og fokuspunkter i strategien for Vi vil være landets mest effektive & innovative indkøbsfællesskab Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Det skal være let at købe ind Konkurrenceudsættelse Kontraktopfølgning & priskontrol Information Kommunikation Uddannelse Compliance E-handel Strategi Strategi Side 3 af 15

4 1.1 Definitioner og roller: Kort definition af begreber, som anvendes igennem dokumentet. Bestyrelsen: Består af en repræsentant fra hver kommune på direktionsniveau. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for indkøbssamarbejdet. FIF: Indkøbs- og udbudsafdelingen, indkøbssamarbejdets fysiske udmøntning som varetager indkøb og udbud for kommunerne. Indkøbsforum (IKF): Samarbejdsforum nedsat af bestyrelsen. IKF afholder møder 6 gange årligt, hvor koordinering og samarbejde mellem forummets medlemmer og FIF finder sted. Der deltager 1-2 medarbejdere fra hver kommune samt controller og indkøbschef fra FIF. Fællesindkøb Fyn: Er udtryk for indkøbssamarbejdet i sin helhed, herunder både kommunerne, Bestyrelsen for Fællesindkøb Fyn, Indkøbsforum og FIF som indkøbs- og udbudsafdeling. Compliance Er det samme som aftalebrug og aftaleloyalitet. Ordene dækker over i hvilket omfang en aftale anvendes. Fig. 1.0 Rollefordeling mellem bestyrelsen, FIF og IKF i hovedtræk Bestyrelsen Øverste ledelse af FIF Sætter rammerne for samarbejdet Godkender udbudsplaner Ansvarlig for samarbejdsaftale og indkøbspolitik IKF Ansvarlig for implementering af aftalerne Ansvarlig for uddannelse og support ved E-handel Compliance på organisations nivau Understøtte arbejdet med udbudsplaner og udbud FIF Koordinerer samarbejdet Etablerer udbudsplaner Gennemfører udbud Kontrakthåndtering og leverandøropfølgning Compliance på overordnet nivau E-kataloger til brug ved E- handel Understøtte implementeringen af aftalerne Side 4 af 15

5 1.2 Indledning Fællesindkøb Fyn er et indkøbssamarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Kommuner. Samarbejdet har formuleret en fælles indkøbspolitik, der sætter rammenerne for udbud og indkøb i kommunerne og FIF. Det overordnede formål med Fællesindkøb Fyn s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at kommunerne som helhed kan købe varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Samordningen og koordineringen af kommunernes indkøb skal sikre, at kommunerne for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt optræder som én kunde over for leverandørerne, for herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele. Kommunernes indkøb skal afspejle ressource- og miljøbevidsthed. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning, herunder EU s udbudsdirektiver. 1 Kommunerne i Fællesindkøb Fyn vedtog i 2010 en ny indkøbsstrategi for samarbejdet. Strategien trådte i kraft 1. januar 2011 og udløber 31. december Fokus i strategiperioden har været at opbygge en ny indkøbsorganisation, at konsolidere arbejdet med udbud i FIF og opbygge samarbejdet mellem og med kommunerne. Hensigten var at optimere platformen for det videre arbejde i fællesskabet samt at professionalisere indkøb og udbud i såvel fælleskabet som kommunerne. Strategien bygger desuden på et økonomisk strategimål fastsat med baggrund i en Spend-analyse udarbejdet af konsulentfirmaet Capacent i april Målet har været at opnå en besparelse på 120 mio. kr. over 4 år, ved at udbyde en række varer og tjenesteydelser fælles for kommunerne. 3 Indsatsområderne i den hidtidige strategi, har ved udbuddene været at: Gennemføre udbud og at udbyde i fællesskab Standardisere behovene i kommunerne og gøre varesortimentet på aftalerne smallere Reducere antallet af leverandører Effektivisere arbejdsgange i forbindelse med udbud. FIF har i perioden genereret ca. 200 kontrakter med 111 leverandører, fordelt på 65 hovedkategorier af varer og tjenesteydelser med en potentiel indkøbsbesparelse på 129 mio. kr. samlet set for kommunerne. For at opnå det økonomiske potentiale udbuddene medfører, kræver det at kontrakterne implementeres fuldt ud i kommunerne, at der følges op på kontrakterne (herunder bl.a. at der følges op på at priser og betingelser overholdes), samt at kontrakterne løbende genudbydes. 1 Uddrag fra indkøbspolitikken, januar 2013, s. 2 2 Strategien bygger på en analyse foretaget af Capacent. Spend-analysen er baseret på indkøbsdata fra Assens Kommune, som man antog som repræsentative for de øvrige i samarbejdet. 3 Det oplyste beløb er eksklusiv besparelser for Langeland, som indtrådte i samarbejde i juli 2012, og eksklusiv Assens Kommune som udtrådte af indkøbsfælleskabet 1. januar Side 5 af 15

6 Fællesindkøb Fyn ser nu frem mod næste strategiperiode fra , hvor nye initiativer iværksættes og nye mål sættes for fællesskabet og for kommunerne. 1.3 Det strategiske udgangspunkt Aldrig før har der været så stor interesse og fokus på offentligt indkøb, som der er i dag. Området anses af regeringen, staten og kommunerne som et strategisk værktøj, der kan bidrage til at skabe et økonomisk råderum i den offentlige sektor, samt skabe effektive, bæredygtige og innovative løsninger. Regeringen lancerede i oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb 4, hvor 7 strategiske principper for, hvordan intelligent indkøb opnås sammen med en række konkrete initiativer, opstilles. Initiativerne bidrager alle til at opfylde mål om effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling samt bæredygtighed, herunder også kontraktopfølgning og anvendelse af aftaler (compliance). Strategien bakkes op af KL og Danske Regioner, idet regeringen følger op på strategien i foråret Regeringens 7 principper for intelligent offentligt indkøb: Princip 1: Optimer indkøbsfunktionen med de rette kompetencer og et strategisk fokus og udnyt koordinationsmuligheder, faglige synergier og stordriftsfordele. Princip 2: Princip 3: Princip 4: Princip 5: Princip 6: Princip 7: Foretag altid en grundig behovs- og markedsafdækning samt markedsdialog for at sikre konkurrencen og indfri markedets potentiale. Vælg altid den udbudsform, der bedst understøtter indkøbets formål og begrænser de samlede transaktionsomkostninger. Overvej altid at bruge funktionskrav, så der bliver rum til nytænkning og effektivisering af den offentlige opgaveløsning. Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden. Understøt den grønne omstilling ved at stille miljø- og energikrav. Prioriter implementering og kontraktstyring efter aftaleindgåelse, så indkøbsaftalerne efterleves og gevinsterne realiseres. Strategien for Fællesindkøb Fyn vil i den kommende strategiperiode indeholde mål og initiativer, der er på linje med de overordnede principper for intelligent offentligt indkøb, dels fra regeringens side, og dels fra råd og vejledninger fra bl.a. Rådet for Offentlig og Privat Samarbejde, Produktivitetskommissionen, DI og Dansk Erhverv Indkobsprogram/~/media/Files/Andre%20filer/Strategi%20for%20intelligent%20offentligt%20indkøb.ashx 5 Side 6 af 15

7 Strategien indeholder mål for FIF og (fælles) mål for kommunerne. Opgaveansvaret er fordelt mellem henholdsvis FIF og kommunerne, hvor tæt dialog og samarbejde, herunder især med IKF, vil blive en forudsætning for realisering af initiativerne til målopfyldelse. df?productid=8235&downloadtype=produkt Side 7 af 15

8 2.0 Strategi Strategien tager afsæt i den retning kommunerne ønsker for indkøb i fremtiden. I forberedelserne til strategien har konsulenthuset Valcon A/S, marts 2014 udarbejdet en indkøbsanalyse af indkøbsfælleskabets aftaledækning- og indgåelse, samt aftalebrug (compliance) på varer og tjenesteydelser. Analysen er udarbejdet i samarbejde med FIF, og tager udgangspunkt i hver enkel kommunes indkøbsdata. Analysen giver anbefalinger på potentialer og muligheder for indkøbsfællesskabet i fremtiden 6. Indkøbsanalysens hovedkonklusioner beskriver: at der på aftaledækning af varer, i begrænset omfang, fortsat kan identificeres potentialer på varekøb (aftaledækning på 60 %) at de større potentialer identificeres på tjenesteydelser (aftaledækning på 15 %), f.eks. på håndværkerydelser, rådgivningsydelser, drift og vedligehold samt ydelser på sundhedsog velfærdsområdet at der ligeledes er potentialer ved øget koordinering af opgaverne i fællesskabet at der ses potentialer ved at have fokus på implementering og optimal brug af aftalerne Med baggrund i ovenstående vil strategien følge to hovedspor: 1) at skabe økonomisk råderum og 2) at opnå bedre aftaleimplementering i kommunerne det skal være let at købe ind På hvert spor vil der være en række underliggende indsatsområder, jf. figur nedenfor, som skal understøtte samarbejdets overordnede vision om at være landets mest effektive og innovative indkøbsfællesskab. Fig. 2.0 Vision, mission og indsatsområder for Fællesindkøb Fyn Vi vil være landets mest effektive & innovative indkøbsfællesskab Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Det skal være let at købe ind Konkurrenceudsættelse Kontraktopfølgning & priskontrol Information Kommunikation Uddannelse Compliance E-handel 6 Analyse fra Valcon er vedlagt som bilag, hovedkonklusioner findes på side 6 Side 8 af 15

9 De nye strategispor er en naturlig forlængelse af den tidligere strategiperiode, der havde hovedfokus på besparelser ved gennemførelse af udbud. Resultatet er, som tidligere nævnt, ca. 200 aftaler på både varer og tjenesteydelser, der med varierende succes er blevet implementeret i kommunerne. Den kommende strategiperiode vil forsat have fokus på konkurrenceudsættelse og overholdelse af udbudspligten, men sætter samtidig initiativer i gang, således bedre aftaleimplementering opnås, hvormed opmærksomheden på arbejdet der følger i kontraktperioden, ligeledes sættes i fokus. Dette betyder bl.a., at det skal være alment kendt, hvor aftalerne findes, og hvordan de anvendes mest optimalt. Samlet set sker der mellem strategiperioderne en bevægelse fra fokus på selve gennemførelsen af udbuddene (8-18 mdr.) og besparelsespotentialet forbundet hermed, til fokus på hele udbuds- og kontraktperioden (24 og op til 60 mdr.). Skiftet er væsentligt da det er i kontrakt perioden, udbuddets effekter skal realiseres, hvilket ligger i god tråd med anbefalingerne i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb. 7 Fig. 3.0 Tidsinterval for udbudsprocessen og kontraktens løbetid set i en helhed Udbudsproces 8-18 måneder Kontraktløbetid måneder 7 Fakta ark for strategi for intelligent offentligt indkøb er vedlagt som bilag Side 9 af 15

10 2.1 Økonomisk råderum Det er forventningen at det økonomiske råderum i den kommende strategiperiode kan øges via: Konkurrenceudsættelse kr. xx mio. i perioden Kontraktopfølgning og priskontrol: kr. 16 mio. over 4 år / strategiperioden o Kontraktopfølgning (herunder compliance) kr. 14 mio. o Priskontrol kr. 2 mio Konkurrenceudsættelse For at øge det økonomiske råderum, vil FIF, efter aftale med kommunerne, konkurrenceudsætte: Eksisterende konktrakter (genudbud) Nye udbudsområder Lokale udbud Al konkurrenceudsættelse hviler på krav om leverandørernes overholdelse af gældende nationale og internationale direktiver, love, bestemmelser og myndighedskrav samt vedtagne etiske og sociale retningslinjer, herunder klausuler om forhold på arbejdspladsen Udbud af eksisterende kontrakter (genudbud) Kontrakter genudbydes løbende, for at sikre, at gældende lovgivning overholdes, at kommunerne har en bred portefølje af indkøbsaftaler, og at konkurrencen på markedet løbende afprøves. Da flere kontrakter udbydes for 3. eller 4. gang, forventes det ikke, at der kan opnås yderligere væsentlige indkøbsbesparelser på den givne vare eller ydelse. Dette understreges ligeledes i Valcon-analysen. FIF s målsætning vil derfor, som minimum, være at fastholde det eksisterende prisniveau på de genudbudte kontrakter, forudsat behovet eller varen/ydelsen ikke grundlæggende har ændret karakter Udbud af nye områder Valcon-analysen, Produktivitetskommissionen og DI peger alle på, at der fortsat er økonomisk potentiale ved at udbyde tjenesteydelser i kommunerne. Tjenesteydelser er dog, i sagens natur, mere komplekse end indkøb af standardvarer bl.a. på grund af borgerfølsomhed, klarlægning af opgaven internt, eventuel virksomhedsoverdragelse mv. FIF og IKF vil i fællesskab undersøge potentialet på udvalgte tjenesteydelsesområder, herunder hvorvidt områderne er modne og egnet til udbud. Målsætningen er at analysere 3-5 nye udbudsområder per år med henblik på konkurrenceudsættelse det efterfølgende år. Side 10 af 15

11 Fig. 4.0 Vurdering og beslutningsproces ved nye udbudsområder i Fællesindkøb Fyn Internt Udbudsegnet? parathed i organisation? Volumen & eksisterende kontrakter Behov / ønsker / krav / medarbejdere Potentiale for innovation, effektivisering og besparelse Eksternt Markedsvurdering Potentielle tilbudsgivere Skønnet potentialet Velfærdsløsninger Rapport Beslutningsgrundlag Beslutning Den enkelte kommune træffer beslutning, politisk og/eller administrativt Lokale udbud Et lokalt udbud defineres som én kommunes behov for at udbyde en opgave. Det kan f.eks. være når én kommune har et akut behov for udbud af en vare eller tjenesteydelse, eller når et udbudsområde på udbudsplanen får manglende tilslutning, som gør at kun én kommune deltager i udbuddet. Lokale udbud kan sættes på udbudsplanen og gennemføres efter aftale med bestyrelsen. Ved at udbyde enkelte opgaver for én kommune indsamler FIF viden og kompetencer på området, som på et senere tidspunkt kan give et effektiviseringspotentiale og en gevinst for andre kommuner i fællesskabet. Ved at FIF gennemfører lokale udbud for kommunerne, vil kommunernes udgifter til eksterne konsulenter kunne minimeres Ved fremtidige udbud Ved fremtidige udbud vil der blive lagt vægt på at inddrage nye/andre udbudsformer og metoder, herunder funktionskrav, OPP, dynamiske indkøbssystemer mv., samt de udbudsformer det nye udbudsdirektiv medfører. Dette forudsætter en parathed hos de involverede parter til at afprøve andre måder og tilgange ved udbud og analyser. Ved vurdering af fremtidige udbudsområder eller genvurdering af allerede eksisterende kontrakter, kan resultatet være en omlægning af interne arbejdsgange for derigennem at opnå en effektivisering, fremfor gennemførelse af et udbud. Det bliver væsentligt at se på, hvordan innovation og effektiviseringer kan inddrages i alle processer allerede i analysefase ved et potentielt udbudsområde samt under og efter et udbud. Side 11 af 15

12 Ved fremtidige opgørelser af økonomiske potentialer vil FIF, ud over prisen, se på andre totaløkonomiske effekter i forbindelse med udbuddet, f.eks. effektivisering af tid og arbejdsprocesser (TCO betragtning). TCO-effekterne vil fremover blive dokumenteret i udbuds- og bestyrelsesrapporterne. Herudover vil der i perioden blive indarbejdet elektroniske procedurer ved gennemførelsen af udbud, således den (kommende) lovgivning på området overholdes. Senest i 2018 skal alle udbud i organisationerne gennemføres digitalt. FIF skal være klar allerede i Kontraktopfølgning og priskontrol For at øge det økonomiske råderum for kommunen eller hos den enkelte aftaleholder, vil Fællesindkøb Fyn i den kommende strategiperiode fokusere på driften af kontrakterne mellem udbuddene. For at opnå den fulde effekt af udbuddet, er det vigtigt, at kontrakten fungerer efter hensigten, dvs. at den dækker det fastlagte behov, at samarbejdet med leverandøren forløber til begge parters tilfredshed, samt ikke mindst at de effekter, der blev forudsat i udbuddet, realiseres i organisationen. FIF vil derfor have fokus på kontraktstyring og ledelsesinformation. Med mere ledelsesinformation har FIF som målsætning at skabe et fælles sprog omkring indkøb i organisationen og synliggøre hvilke potentialer, der fortsat er for at skabe et økonomisk råderum hos de enkelte institutioner. Gennem kontraktopfølgning har Fællesindkøb Fyn som mål at opnå en effektivisering for i alt kr. 14 mio. over 4 år for kommunerne samlet. Det skal bl.a. ske ved at opnå en højere compliance (aftaleloyalitet/aftalebrug) på de aftaler, FIF har indgået. Derfor vil compliance også indgå som en del af ledelsesinformationen, sammen med kontrol af fakturapriser. FIF estimerer at der reelt kan være et samlet økonomisk potentiale på kr pr. år ved indførelse af systematisk priskontrol. Effekterne af priskontrollerne dokumenteres i bestyrelsesrapporten. 2.2 Bedre aftaleimplementering det skal være let at købe ind Bedre aftaleimplementering skal føre til, at aftalerne anvendes og overholdes, samt at e-handel benyttes, hvor det skønnes relevant. Hermed opnås højere compliance, som igen vil understøtte en ændring og samling af indkøbsadfærden, og som følge heraf gøre det lettere at købe ind. For at målet om bedre aftaleimplementering kan opnås, vil Fællesindkøb Fyn intensivere arbejdet med bedre aftaleimplementering. Hovedindsatsområderne i den kommende strategiperiode vil være: Information / kommunikation / uddannelse Compliance E-handel Side 12 af 15

13 Som bilag til strategien vedlægges handlingsplaner for hver kommune separat, hvor indsatsområder og mål for implementeringsarbejdet er beskrevet, således mål og indsatser er afstemt i forhold til kommunens ønsker til indkøb og ressourcerne afsat hertil Information / kommunikation / uddannelse Hovedopgaven i FIF er at etablere gode aftaler, hvor alle elementer som vedrører aftalen, både før, under og især efter udbud, er berørt jf. figur 5.0 nedenfor. Fig. 5.0 Den gode aftale i FIF For at sikre en god implementering af nye aftaler, skal der foregå en god information og kommunikation mellem aftaleholderne og brugerne. Samarbejdet mellem FIF og IKF omkring information i forbindelse med nye aftaler skal udvikles og tilpasses i forhold til den pågældende konkrete aftale. Nogle aftaler er mere komplekse end andre, hvorfor det vil kræve en udvidet information og dialog med de brugere, som skal benytte aftalerne. I forlængelse heraf vil IKF tage skridt til at uddanne brugerne i de enkelte kommuner i e- handel. Ved at brugerne e-handler, sikres det, at der handles ved den rette leverandør, og ikke en tidligere aftaleleverandør. Ligeledes sikres det, at det er de rette produkter, der handles, og at det økonomiske potentiale dermed kan realiseres. Al brugerrelevant information om nye aftaler skal kunne findes i indkøbssystemet. Den lokale information skal styrkes, idet målet er, at alle kommunernes institutioner skal vide hvad indkøb er, hvilke indkøbsaftaler, der eksisterer på de enkelte områder, samt kende til kommunens indkøbspolitik Compliance (aftaleloyalitet) Høj compliance er et udtryk for at aftaleleverandørerne bliver anvendt, og at de rette varer bliver indkøbt via aftalerne. Implementering og opfølgning på aftaler ligger i naturlig forlængelse af indgåelse af kontrakter. Med baggrund i Valcon s analyse er der et klart forbedringspotentiale for kommunerne i Fællesindkøb Fyn i forhold til compliance (aftaleloyalitet; brugen af den rette leverandør og/eller de rette produkter). I dag er compliance ca. 56 %. Fællesindkøb Fyn vil i den kommende strategiperiode arbejde på at forbedre compliance ift. aftaleleverandørerne, og har som målsætning at opnå compliance på 90 %. Side 13 af 15

14 Brug og opfølgning på aftalerne er i dag et gennemgående tema inden for offentligt indkøb. At der er fokus på implementering og anvendelse af aftaler, er netop understreget ved Økonomiaftalen for 2015, hvor følgende står: Der er endvidere enighed om, at et vigtigt fokusområde for det offentlige indkøb fremover er at sikre en høj anvendelsesgrad af såvel de fælleskommunale aftaler som andre typer af forpligtende aftaler. Der igangsættes en analyse af, hvordan kommunernes indkøbsdata kan anvendes til at sikre en høj compliance. 8 Samlet er en høj compliance med til at give en god og effektiv aftale, og udtrykker samtidig en god realisering af det økonomiske potentiale E-handel Kommunerne anvender i dag to indkøbssystemer; Prisme indkøb fra Fujitsu og Opus E-indkøb fra KMD. Kommunerne har et ønske om, at e-handel bliver den foretrukne måde at købe ind på, hvor det skønnes relevant. E-handel understøtter både målet om ændret indkøbsadfærd og øget compliance (aftaleloyalitet), da man via E-handel kan sikre, at: 1) det er de rette leverandører, der handles hos 2) det er de rette varer, der købes ind 3) arbejdsgangen med bestilling af varer digitaliseres 4) bogføringen efter modtagelse af varer foregår automatisk 5) statistikker på e-handel kan genereres Målet i strategiperioden er at øge e-handlen på de aftaler, hvor e-handel skønnes relevant, fra i dag ca. 25 % til 90% i Samarbejdet omkring e-handel er opdelt således, at FIF har ansvaret for korrekte e-kataloger i systemerne og IKF har ansvar for uddannelse, support og anvendelse af systemerne. 2.3 Forudsætninger for at nå målene For at ovenstående strategimål skal kunne opnås er det vigtigt at følgende forudsætninger er til stede: Synlig ledelsesopbakning IKF har prioriteret tid til implementeringsopgaven Indkøb bliver en basisfunktion i organisationen på lige fod med f.eks. HR og IT Parathed i organisationen til at prøve andre veje og tænke anderledes, f.eks., 8 Økonomiaftalen for 2015, side 16 Side 14 af 15

15 o før under og efter et udbud o når udbudsdesign skal tilrettelægges o når områder skal udvælges til analyse og eventuelt udbud Vilje til at konkurrenceudsætte nye udbudsområder Fællesindkøb Fyn og FIF har de rette kompetencer/ressourcer Klar fordeling af opgaver i samarbejdet om at opnå de fælles mål både i FIF, kommunen og imellem kommunerne 2.4 Bilagsoversigt 1. Indkøbsanalyse FIF, Valcon, marts Power Point, Oplæg til mål i strategiperioden til bestyrelsesmøde, FIF, april Handlingsplaner for hver kommune 4. Fakta ark for Strategi for intelligent offentligt indkøb, Regeringen/Finansministeriet, oktober 2013 Den samlede strategi kan findes her: Side 15 af 15

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 8949 8510 Fax: +45 8949 8515 mta@rm.dk www.mta.rm.dk Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

INDKØB HANDLER OM VELFÆRD HANDLINGSPLAN FOR DEN FÆLLESKOMMUNALE INDKØBSSTRATEGI HANDLINGSPLAN

INDKØB HANDLER OM VELFÆRD HANDLINGSPLAN FOR DEN FÆLLESKOMMUNALE INDKØBSSTRATEGI HANDLINGSPLAN 1 HANDLINGSPLAN Indhold FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSSTRATEGI 2017-2020 INDKØB HANDLER OM VELFÆRD HANDLINGSPLAN FOR DEN FÆLLESKOMMUNALE INDKØBSSTRATEGI 2017-2020 2 Indhold INDHOLD 01 / DEN FÆLLES HANDLINGSPLAN

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-Aarhus N Tel. +45 7841 4500 Fax: +45 7841 4580 im@rm.dk www.im.rm.dk Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 I

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Udbud og organisering

Udbud og organisering Udbud og organisering Peter Stig Jakobsen 2 Et oplæg til inspiration Styrelsen for It og Læring 1 3 Bedre leverancer og kontraktvilkår Udfordringen består i som offentlig indkøber på udbudstidspunktet

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen...

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen... Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken... 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 1 Indkøbspolitiske mål... 1 Indkøbsorganisationen... 2 Indkøbsaftaler og leverandører... 3 Indkøbsfællesskaber...

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

DI Handels kommuneundersøgelse. Januar respondenter

DI Handels kommuneundersøgelse. Januar respondenter DI Handels kommuneundersøgelse Januar 2014 88 respondenter Compliance Måler eller registrerer I på "compliance" - det vil sige, hvor stor en del af kommunens vareindkøb, der sker hos de leverandører, der

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere