PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS"

Transkript

1 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

2 2 etager 1 etage Bæredyg ghed Arkitektonisk formsprog: Program Minimering af areal på facader Skrå tagflade

3 N Ø V S Skår - dagslys ind i bygningskrop Skæres for at danne rum for café mv. Plantevæg - bygningens lunger Store åbninger mod syd - mindre mod nord

4 Collage; noun A collage (From the coller, to glue) is a work of formal art, primarily in the visual arts, made from an assemblage of different forms, thus crea ng a new whole. Mul huset er designet som en collage; forskellige elementer ernet fra deres tradi onelle rammer og samlet som en ny helhed. De forskellige elementers overlappende dele mødes i det centralt placerede rum og favner mødet mellem samfundets mangfoldige lag. Det er Sallings ny hjerte pulsen s ger. Fællesfaciliteter Mul husets fællesfaciliteter placeres langs skåret i den øst-vestlige akse i midten af huset. Skårets nordlige side beklædes med en plantevæg der bruges som ak vt filter i ven la onsanlægget. Returlu en l anlægget suges fra det store rum gennem plantevæggen for at erne de toksiner i lu en som almindelig filtre ikke kan erne. Plantevæggen sikrer en god lu kvalitet og giver sam dig rummet en unik karakter og stærk signalværdig. Hovedindgangen placeres i skårets østlige ende. Det høje smalle galleri ved hovedindgangen transformeres l en bred velbelyst café mod vest. Caféen er bygningens omdrejningspunkt og byens mødested. Fra caféen er der udsigt l diverse udendørsak viteter i haven samt badning i wellnesscenteret. Mødelokalet, køkkenet, og garderobe placeres på caféens nordlige side. Køkkenet placeres ligeledes, så den kan bruges i forbindelse med større arrangementer i mul lokalet. Midt i skåret placeres trappe samt elevator l sundhedscenter på 1.sal. Administra on og informa onsfunk on placeres samlet ved hovedindgangen. Ak vitets- og kulturcenter Mul lokalet placeres centralt i husets stueetage. Væggen mod galleriet kan skydes l side så mul lokalet fungerer som integreret del af fællesområdet, heriblandt caféen. Ak viteter i mul lokalet kan opleves fra fællesrummets galleri og galleriet kan brede sig ind i mul lokalet en fleksibel anvendelse. Musikøvelokale og IT/AV redigeringslokaler placeres på hver side af scenen i mul lokalet. Disse rum har begge en naturlig lknytning l mul lokalet ved koncerter og skuespil, og kan fungere som back stage rum i forbindelse med scenen. Lokalet l maleri og tegning, samt lokalet l keramik placeres på den nordøstlige side af mul lokalet for at udny e det bløde nordlys og undgå blænding fra direkte sollys. Værkstedet placeres mod vest, med direkte adgang l det flisebelagte gårdrum mellem hallen og Mul huset. Smårepara oner af f.eks. scooter eller cykler forgår i samspil med de øvrige ak viteter i det udendørsrum på Mul husets vestside. Idrætsfaciliteter Idrætsfaciliteterne placeres i husets sydøstlige kvadrant. Klubrummet og kontoret placeres mod syd med udsigt over fodboldbanerne gennem store vinduer. Herfra er der direkte adgang l en terrasse en naturlig samlingssted for idrætsforeningens medlemmer. Der etableres et bredt overdækket indgangspar l spillere og dommere hvor fodboldstøvler kan børstes rene. Fra ovennævnte indgang er der en bred gang som giver adgang l samtlige omklædningsrum, vaskerum og bolddepotet. En mindre gang giver adgang l klublokalet samt kontoret. Materialerummet tænkes placeret i del af de forladte lokaler i hallen i forbindelse med lukning af køkkenet.

5 Fitness- og wellnesscenter Wellness og sollys går hånd i hånd. Fitness- og wellnesscenteret placeres i bygningens sydvestlige kvadrant og drager ny e af et stort solindfald. Solen varmer det termisk tunge gulv op, og skaber sam dig en lys og varieret oplevelse af rummet. Adgang l omklædningsfaciliteterne sker fra midten af galleriet. Herfra er der adgang l både fitness- og wellnessområderne. Fitnessområdet adskilles fra wellnessområdet med glasvæg. Glasvæggen brydes af et cylinderformet dampbad som antyder en opdeling af fitnessområdet i spinning og cardio-, væg ræning. Området har udsigt l boldbanerne mod syd gennem store vinduer. Wellnesscenteret er karakteriseret af de mange cirkelformede bassiner. Det store varmtvandsbassin placeres midt i rummet og omfavnes af spabade mod vest, samt 2 kurbade og et a ølingsbassin mod øst. Styrtebadet placeres nær to saunaer i den nordlige trekant. Pejsen placeres centralt mellem det store varmtvandsbassin og indgangen. Afslapningsområdet placeres mod syd i direkte sollys. Der er direkte adgang l terrassen og evt. l et udendørsbassin gennem facadens store åbninger. Sundhedscenter Sundhedscenteret placeres på 1.sal i husets nordlige halvdel. Adgang sker fra galleriet via den centralplacerede trappe, eller via elevator. Venteområdet er badet i lys gennem store huller i plantevæggen og her sidder man tæt på glastaget. Der er udsigt og overblik over fællesfaciliteterne. Modtagelse for lægehusdel og de øvrige faggrupper placeres hhv. mod øst og vest. Pa en oile er, omklædningsrum og andre bifunk oner placeres i cylinderformede kerner i rummet. Disse danner en afslappet afskærmning af de lbageliggende lægefunk oner. Lægehusdelens konsulta onslokaler, skadestuen, og sekretær/sygeplejerske/laborant placeres langs facaden i den østlige kvadrant. Tandklinikker, fysioterapi og kiropraktor/diæ st placeres langs facaden i den vestlige kvadrant. Personalefaciliteter placeres ud l facaden mellem de to fagområder. Teknik Teknikrum placeres i kælderen under wellnesscenteret og delvis under galleriet. Elevator og trapper giver adgang l kælderen. Magasin l mul lokalet placeres i afsnit under galleriet. Teknik l wellnesscenteret og øvrige teknik placeres mod syd. Bæredyg ge Fokuspunkter Funk onsmæssig bæredyg ghed Den nye cirkulære Mul hus placeres syd for den eksisterende hal, lbagetrukket i forhold l hallens karakteris ske gavl. Placeringen danner et solrigt udendørs rum omkranset på tre sider af hallens lange sydfacade, Mul husets ves acade med caféen, og det eksisterende hegn. Rummet åbner sig med udsigt over fodboldbanerne mod syd. Rummet danner forbindelse mellem hallen og Mul huset og bliver et ak vitetscentrum med forskelligtartede ak viteter i nær lknytning l caféen. Parkering for biler og busser placeres mod sydøst og anlægget udformes med fokus på adgang for gangbesværede. Se beskrivelse af landskabet. Arkitektonisk bæredyg ghed Husets arkitektoniske udformning tager afsæt i bæredyg ge principper. Husets grundform er cirkulær for at minimere facadens overfladeareal og en lsvarende minimering af varmetab. Derefter bliver bygningsmassen gennemskåret fra øst l vest for at sikre adgang l dagslys i bygningens midte. Den nordlige side af skåret beplantes med et levende plantevæg som bruges i filtrering af returlu i ven la onsanægget. Glastaget over det høje rum udstyres med oplukkelige felter som muliggør en kontrolleret udlu ning som fungerer sammen med en hybrid naturlig- og mekanisk ven la onsanlæg. Funk oner der har gavn af direkte solindfald og lhørende passiv solopvarmning som wellnesscenteret og caféen placeres mod syd og sydvest, hvorimod arbejdspladser i sundhedsafsni et og lokaler l udførelse af kunst m.v. placeres i det bløde nordlys. Vinduesåbninger er store mod syd, og små mod nord de e for at op mere effekten af passiv solopvarmning mod syd og minimere varmetabet mod nord.

6 Social bæredyg ghed Bygningens kompakte geometri og centralplaceret café/galleri sikrer at der al d er et dynamisk sammenspil mellem husets forskellige brugere. Huset er designet l at favne mødet mellem borgere på tværs af alder og interesse ved at placere de forskellige programafsnit rundt om det centrale rum. Caféen er nøglen l at sikre en social bæredyg ghed og skal fungere som byens mødested uanset sæson og dspunkt på dagen. Caféen placeres bag glasfacaden mod husets solrige have. Caféen er placeret så der al d er ak viteter i nærheden. Der er indkig l de forskellige bassiner i wellnesscenteret og mul lokalet kan åbne sig l caféen ved at vægpar erne skydes l siden. Der er ligeledes direkte udkig l de udendørs ak viteter på husets sydvest side, og caféen udvider sig med udendørs servering når vejret llader det. Tilgængelighed er i fokus og der etableres elevator l alle niveauer. Herudover er der anlagt li ved varmtvandsbassinet for at sikre adgang for alle. Miljø og ressourcebelastning Energi Husets grundform minimerer energiforbruget. Den cirkulære plangeometri minimerer klimaskærmens areal og dermed reduceres varmetabet. Der placeres store vinduer mod syd for at udny e passiv solopvarmning hvorimod facaden lukkes l mod nord for at minimere varmetab. Wellnesscenteret med sin behov for højere temperatur, og caféen med sin store rumhøjde, har gavn af passiv solaropvarmning, så disse funk oner placeres bag de store vinduespar er mod sydvest. Huset er designet l at opnå lavenergiklasse I lyset af den forventede ombygning af kommunens ernevarmeanlæg l en bæredyg g geotermisk varmekilde, vælges solfangere fra i nærværende projekt, men husets sydvendte tagskråning er egnet l en senere montage af solfangere hvis omlægningen ikke bliver realiseret. Vand Regnvand fra taget opsamles i tank i kælderen l senere brug ved vandingsanlægget bag plantevæggen. På den måde belaster den vandkrævende plantevæg ikke brugsvandsresurser. Derudover installeres moderne vandbesparende blandingsba erier, samt vandbesparende toile er. Materialer Rå, robuste materialer fortrækkes generelt for at minimere den miljømæssige belastning forbundet med overfladebehandling - betonkonstruk on, aluminiumsfacader (sinusplade), træbeton, glas, m.v. Der vælges materialer som egner sig l genbrug i forbindelse med en evt. nedrivning i slutning af husets livcyklus. Materialer vælges, så vidt muligt, fra producenter i regionen for at minimere den miljømæssige belastning forbundet med transport. Sundhed og Indeklima Temperatur Der sikres en behagelig temperatur i huset via et hybrid-ven la- onsanlæg som beny er fordelene med naturlig ven la on i de års der hvor det er hensigtsmæssigt. En hensigtsmæssig placering af de forskelligartede ak viteter i forhold l solen er med l at sikre en passende temperatur. Lu kvalitet Lu kvaliteten sikres med en effek v rensning af lu en i bygningen samt et fornu igt valg af materialer. Der skal sikres en specifik lu ski i bygningen som passer l de forskelligartede ak viteter. Derudover beny er ven la onsanlægget plantevæggen som filter for rensning af returlu en. Plantearterne vælges med henblik på en effek v absorp on af toksiner i bygningens lu. Indvendige materialer vælges med henblik på at minimere afgasning.

7 Dagslys Den kompakte og dybe bygningsgeometri gennemskæres fra øst mod vest for at bade bygningens fælles funk oner i dagslys. Lyset bliver dels absorberet af plantevæggen og dels blødt reflekteret ned l brugerne i galleriet/caféen. De øvrige opholdsrum har vinduer i varierende størrelse langs bygningens cirkulære facade. Funk oner som ikke kræver dagslys placeres midt i bygningsmassen eller i kælderen. Akus k Passende e erklangs der og effek v lydisolering mellem larmende og s lle funk oner er vig g for en lfredss llende oplevelse af bygningen. E erklangs der styres med lydabsorberende flader i lo er og vægge hvor nødvendigt. Akus kken i galleriet/caféen styres bl.a. med plantevæggen og med lydabsorberende felter på modstående vægflade. Der arbejdes med særlig lydisolering i grænsen omkring følgende funk oner; mul lokalet, musikøvelokalet, og klublokalet for idrætsforeningen. Ledelse Tidsplan Med udgangspunkt i en tæt dialog med bygherren, bygherrens repræsentanter og øvrige interessenter vil vi som noget af det første i projekteringsfasen, udarbejde en egentlig hoved dsplan for projektet. I denne sammenhæng vil vi have fokus på følgende hovedfaser. Færdigprogrammering og planlægning. En fase hvor rådgiver, brugere, interessenter og bygherre afstemmer forventninger, mål og visioner for projektet. De e foreslås gennemført bl.a. gennem afvikling af et workshop forløb. I denne fase fastlægges det egentlige projekteringsgrundlag. Projekteringsperioden. Projektet detaljeres i forhold l de oplistede mål for arkitektur, bæredyg ghed mv. og der fastlægges klare rammer for d og økonomi. Bygherre og dennes repræsentanter inddrages løbende, -især i de indledende projekteringsfaser. Organisa on Under udarbejdelse og gennemførelse af ovennævnte dsplan vil vi sikre en god kommunika on med en høj grad af videndeling gennem hele projektet. Denne bæredyg ge projektorganisa on vil vi opnå ved fra første stund at skabe teamspirit blandt de l projektet kny ede parter. Vi vil arbejde med en projektorganisa on hvor projektledelsen sikrer et dynamisk informa onsflow som både bliver bredt i forhold l de store linjer og mere målre et i forhold l detaljer og spidskompetencer. Informa onsflowet forudsæ es styret i forhold forskellige mødefora; Byggeudvalgsmøder (repr. Fra bygherre, brugere, interessenter, lokalråd mv. samt projektledelsen), Bygherremøder (repr. fra bygherre og projektledelsen) og interessentmøder (repr. fra brugere og andre interessenter samt projektledelsen). Byggeteknisk kvalitet Randfundering og kælderen tænkes udført i insitu beton med mindre særlige geotekniske forhold kræver en mere kompliceret fundering. Råhuset tænkes bygget som en robust præfabrikeret betonkonstruk on bestående af bærende bagfacader langs ydervæggene samt bærende indervægge langs skåret. Dæk udføres som betonhuldæk der spænder mellem disse. Beton vælges ud fra en konstruk v robusthed uanset kommende anvendelsesændring samt en lsvarende robusthed som indvendig overflade. Bygningen fremstår så vidt muligt i rå byggematerialer af hensyn l økonomi og miljøbelastning. Der vælges derfor byggematerialer der kan tåle at fungere som både ind- og udvendige overflader. Facader beklædes i aluminium sinusplader, og vinduer samt glasfacader udføres med termoruder i aluminiumsprofiler. En simpel ovenlyskonstruk on med fornu ig hældning sikrer et tæt og vedligeholdelsesmæssig fornu ig glastag. Udførelsesfasen. På baggrund af et udbud vælges den/de udførende entreprenør(-er). Rådgiverens byggeledelse styrer byggesagen og orienterer bygherren løbende om stade for d og økonomi. For at sikre at projektets mange visionære ltag bliver overført l dri en vil vi have særlig fokus på overlevering l og instruks af dri spersonale.

8 Beskrivelse af landskabet Udsigtshøj med udsigtstårn og kælkebakke Området opleves fladt, terræn varierer mellem +38,5 og +41,5. Den ny udsigtshøj vil komme l at blive det højeste punkt i Balling med +50,75. Her bliver det muligt at få udsigt over store områder. På toppen kan der etableres et udsigtstårn, som kan blive et vartegn for Balling og gøre det nemt at finde Mul huset Pulsen når man ikke er stedkendt. Udsigtshøjens nordskråning bliver en herlig kælkebakke hvor sneen bliver liggende længe. Overskudsjord fra udgravning for kælder, belagte arealer, swimmingpool og gadekær forudsæ es at være ren klasse 1 og genbruges som ovenstående jordvold. Der skabes en bæredyg g jordbalance på grunden. Biodiversitet Området karakteriseres af ekstreme monokulturer fodboldsbaner og kornmarker. Der skal plantes ca 80 nye træer. Der vælges forskellige træarter også på parkeringspladsen for at lgodese behov for føde og besky else hos så mange arter af insekter og fugle, som muligt. En del træer forsynes med diskrete navneskilte sådan at de kan bruges l at lære skolebørnene hvilke træer der kan gro i Balling. Hvis børnene skal vokse op l økologisk bevidste voksne skal de vide noget om naturen. Også langs den ny Hjertes markeres enkelte træer med skilte det vil sikkert også glæde naturinteresserede voksne vandrere. Det ny gadekær vil byde på en ny biotop hvor fugle, frøer og insekter kan trives. Her vil gro elletræer, siv og åkander. På den ny udsigtshøj og på jordvolden skal der sås en naturførblanding med græs og vilde urter. Græsset skal kun slås en gang hver sommer. Herved bliver området beriget med et stort antal af vækster som dligere karakteriserede det danske kulturlandskab. Jf. Poli ken søndag 10.april: Naturens plantemangfoldighed er a ængig af bestøvning udført af vilde insekter, for eksempel sommerfugle og humlebier. Men de vilde insekter er som honningbien under hårdt pres. Især fordi vildtvoksende natur mange steder bliver pløjet l landbrugsjord. FN s Miljøprogram vurderer, at omkring vilde bestøvende insektarter på verdensplan er truet af udryddelse. I Europa er det siden 1980 erne blandt andet gået hårdt ud over sommerfuglene, viser en hollandsk-bri sk undersøgelse. I Holland er der siden 1980 erne sket et fald på 70 % inden for de vilde blomster, der skal bestøves af vilde insekter. Og i Storbritannien er bestanden i løbet af de sidste 20 år faldet markant hos 70 % af de vilde bestøvende insekter. I løbet af samme periode er godt 3 % af disse insekter helt forsvundet i Storbritannien. Også humlebierne presses både i Europa og globalt. Humlebierne spiller en vig g rolle i forbindelse med bestøvning af kartoffelblomster. Humlebier bidrager også l bestøvning af en række bær, herunder blåbær og jordbær. Ved opførelsen af nye mul husanlæg rundt omkring i danske landsbyer kan man give små bidrag l at sikre verdens mad ved at sikre bestøvernes levemuligheder. Her i Balling foreslår vi derfor at der også anlægges en blomstereng på det sydvendte let skrånende terræn syd for udsigtshøjen. Her kan store og små grupper af besøgere nyde blomsterdu og sommerfugle - og den vide udsigt over markerne. Enkelte mindre træer giver skygge. Der kan indre es med en sta onær grill og nogle bordbænke. Adgangsvej Der er adgang for brandbil, busser, personbiler, ambulance fra sydvest ad en ny vej. Inde på området separeres de to kørselsretninger med parkering mellem. Længst mod nordøst er der en vendeplads omkring et gadekær, venderadius er stor nok for busser og brandbil. Adgang for cyklende og gående Den nuværende indkørsel fra nord kan evt. nedlægges men fortsat beholdes som gang- og cykels. Det vil også være muligt at komme l fods eller cykel ad den ny vej fra syd. Brandredning og ambulance Fra vendepladsen er det muligt for en brandbil at svinge rundt om huset sådan at afstand fra brandbilens ops llingsplads l enhver indgangsdør ikke bliver mere end 40 m. Der er plads for en ambulance tæt ved Mul husets østvendte indgang. Bil- og busparkering Længst mod syd ind l den ny adgangsvej etableres reserveparkering, 24 pladser, på græsarmering. Mellem denne parkeringsplads og Mul huset er der 100 parkeringspladser. Denne parkeringsplads skærmes for indsyn ved hjælp af en omfa ende træplantering og ved en ny jordvold mod vest. Nord for hallen og Mul huset er der 23 parkeringspladser. Denne parkeringsplads ligger diskret skjult bag gadekærets ellelund. Ind l Mul husets østvendte indgang er der 2 handicappladser. Der er ops llingsplads for 2 busser øst for hallen og muligt at holde med en bus for afsætning ved Mul husets østvendte indgang. Cykelparkering Der placeres 60 cykelsta ver udenfor administra ons- og køkkenlokalerne i Mul husets nordlige del. Affald Der etableres containergård med plads l affaldssortering, ved eksisterende hals østgavl. Lokal afledning af regnvand Regnvand fra det store haltag samt overskudsvand fra Mul huset ledes l et gadekær som fungerer som forsinkelsesbassin. D.v.s at vandstandsniveau vil variere ca 30 cm. Udsigtshøj med udsigtstårn og kælkebakke Området opleves fladt, terræn varierer mellem +38,5 og +41,5. Den ny udsigtshøj vil komme l at blive det højeste punkt i Balling med +50,75. Her bliver det muligt at få udsigt over store områder. På toppen kan der etableres et udsigtstårn, som kan blive et vartegn for Balling og gøre det nemt at finde Mul huset Pulsen når man ikke er stedkendt. Udsigtshøjens nordskråning bliver en herlig kælkebakke hvor sneen bliver liggende længe. Bygningsnære faciliteter Træterrasse Der etableres en 4,5 m bred træterrasse udenfor café, wellness, klublokale samt udenfor a enskolelokalerne og mul salen sådan at man kan gå ud for at holde pause og ryge(?). Udecafé Umiddelbart udenfor Mul husets café er der muligt at ops lle caféborde for udeservering på træterrassen. Ind l træterrassen er der et grusareal for boulespil og udenfor de e areal græs hvor man kan slå sig ned med egen madpakke. Udendørs pool Der kan etableres en swimming pool opvarmet fra undergrunden. Poolen udformes med børneleg og spa som mindre pools omkring den store springbassin. Den store bassin kan bruges l træning med 20 m baner. I forbindelse med caféen er der en udvidet træterrasse l liggestole samt græs l solbadning. Enkelte træer giver skygge gælder særlig sandlegeområdet hvor de små børn kan komme l at opholde sig længe. Klubområde Ind l klublokalerne i bygningens sydlige del etableres et område som kan bruges af idrætsklubben. Her kan indre es for ophold og grill bag et let espalierhegn med blomstrende slyngplanter. Ventebænk ved indgang mod øst Umiddelbart ind l den østvendte indgang etableres en lang siddebænk med ryglæn, hvor man kan f.eks. vente på at blive a entet med taxi. Ind l bænken et smukt blomsterbed. Belagt areal Mellem Mul huset og hallen er der et befæstet areal som vil kunne bruges l forskellige udendørs ak viteter f.eks. streetdance. Udendørs idræt og leg Der er fortsat plads tll 3 fodboldbaner, to af banerne har fået en ny placering. Der etableres en ny tennisbane ind l den eksisterende mul bane mellem skolen og Mul huset. Pladsen mellem skolen og hallen kan f.eks. indre es l skateboard og parcour og / eller et kuns gt klatrebjerg. Hjertes en Den ny hjertes fører rundt om området langs og igennem levende hegn. S en byder på naturoplevelse og mo on. Der kan ops lles udendørs fitness ved s en og en løbetur op ad trapperne l udsigtshøjens top er en ekstra udfordring.

9 Plan stueetage - 1: Kælderplan - 1:500 1 Teknik l wellness 2 Teknik l udendørs swimmingpool 3 Magasin l mul lokale 4 Teknik l øvrige funk oner 5 Øvrig kælder Administra on 2 Galleri 3 Café 4 Garderobe 5 Omklædning køkken 6 Køkken 7 Mødelokale 8 Toile er 10 Værksted 11 IT/AV redigeringslokale 12 Mul lokale 13 Musikøvelokale 14 Maleri og tegning 15 Keramik 20 Omklædning herrer 21 Omklædning damer 22 Omklædning dommer 23 Bolde og rekvisi er 24 Vaskerum 25 Klubrum 26 Kontor 30 Omklædning damer 31 Omklædning herrer 32 Wellness 33 Fitness

10 Plan 1. sal - 1:500 1 Modtagelse - lægehusdel 2 Sekretær - tandlæge 3 Depot 4 Omklædning 5 Laboratorium 6 Rengøring 7 Toilet 8 HC- toilet 9 Fysioterapi 10 Kiropraktor/dia st 11 Tandklinik 12 Personalestue 13 Konsulta on 14 Sekretær/sygeplejerske/laborant 15 Skadestue 16 Fælles venteområde Tagplan - 1:500

11 Naturlig ven la on Passiv solenergi Snit - 1:200 Retur lu l ven la onsanlæg filtreres gennem plantevæggen Regnvand fra tagflade opsamles i tank l senere brug i plantevæg

12 Facade syd/vest - 1:250

13 Facade vest - 1:500 Facade syd - 1:500

14 Facade vest - 1:500 Facade syd - 1:500

15 Rejstplan - stueetage Rejstplan - 1. sal

16 Perspek v - café

17 BUDGET Enhedspris 1 Enhedspris 2 Prisreference iht. Brutto m² kr./m² kr./m² I alt kr. V&S prisbøger Håndværkerudgifter Fællesaktiviteter VS(99)05.60 Aktivitets- og kulturcenter inkl. multilokale VS(99)05.31 Idrætsforeningens faciliteter VS (99)05.80 Fitness- og weelnesscenter Poolområde VS (99)05.81 Øvrige VS (99)05.80 Sundhedscenter A Fælles VS (99)05.50 B Lægehus VS (99)05.40 C1 Tandlæge VS (99)05.40 C2 Øvrige VS (99)05.50 Magasiner, teknik mv. M VS (99)05.81 M VS (99)05.81 M VS (99)05.80 M4 Omklæding køkken personale - stuetage VS(99)05.31 M5 Teknik til øvrige funktioner VS (99)05.80 M6 Øvrige kælder VS (99) Tillæg i håndværkerudgifter Grøn væg inkl. automatisk vandingssystem Ekstra facade pga skrå tagflade Ovenlys inkl. styring af oplukkelige felter Elevator Fradrag i håndværkerudgifter Reducering af facade ved cirkulær bygningskrop Reducering af tag pga. ovenlys Udvendig anlæg Håndværkerudgifter i alt Indeksregulering af håndværkerudgifter fra V&S 2011 indeks 2010K2-121,8 til 2010K4-122, Uforudseelige udgifter 10% Rådgiverhonorar 12% ANLÆGSSUM I ALT I ovenstående enhedpris 2 er der i forhold til enhedspris 1, indregnet geografisk prisvariation svarende til faktor 0,85 iht. V&S prisbøger

18 Fremtidens bæredygtige multihus Åben projektkonkurrence Multihuset Pulsen - Fremtidens bæredygtige multihus Bilag 12: Arealskema Åben projektkonkurrence Side 2/3 Multihuset Pulsen - Fremtidens bæredygtige multihus Bilag 12: Arealskema Åben projektkonkurrence Side 3/3 Arealskema Bilag 12 Arealskema indføjes bagerst i afleveringshæftet. Rum nr. Rumbeskrivelse Vejledende nettoarealer Forslagets nettoarealer (udfyldes af forslagsstiller) Fællesfaciliteter FF.1 Foyer / toiletter / galleri 100 m2 155 m² FF.2 Café / mødelokale 200 m2 200 m² FF.3 Køkken 40 m2 40 m² FF.4 Administration 20 m2 20 m² I alt 360 m² 435 m² Aktivitets- og kulturcenter AK.1 Multilokale (musik, teater, gymnastik, dans etc.) 300 m2 302 m² AK.2 Musikøvelokale 30 m2 32 m² AK.3 IT / AV redigeringslokale 30 m2 32 m² AK.4 Lokale til keramik, glasarbejde etc. 30 m2 31 m² AK.5 Lokale til maleri, tegning etc. 30 m2 31 m² AK.6 Værksted (evt. placeret i kælderen) 30 m2 31 m² I alt 450 m² 459 m² Idrætsfaciliteter IF.1 2 omklædningsrum med bad og toilet 120 m2 114 m² IF.2 2 dommeromklædningsrum med bad og toilet 30 m2 30 m² IF.3 Klublokale for Idrætsforeningen 50 m2 53 m² IF.4 Kontor og arkiv rum til Idrætsforeningen 30 m2 29 m² IF.5 Vaskerum og tørrerum til trøjer 15 m2 16 m² IF.6 Materiale rum (kridtmaskine, net etc.) 20 m2 20 m² IF.7 Bolde og rekvisitter 10 m2 10 m² I alt 275 m² 272 m² Fitness- og wellnesscenter FW.1 Omklædningsrum (kønsopdelt m 25 / k 35) 120 m2 128 m² FW.2 Pool område (poolen 10x10 m) + 2 mindre kurbade 250 m2 290 m² FW.3 1 spabad, 1 sauna, 1 dampbad (integreret i poolområde) m² FW.4 Fitness inkl. spinning 110 m2 120 m² FW.5 Spinning (til 12 cykler + instruktør) m² I alt 480 m² 538 m² Sundhedscenter A Sundhedscenterets fællesfaciliteter S.1 Personale frokoststue m. køkken 20 m2 20 m² S.2 Omklædning med skabe og 2 toiletter m brusebad 20 m2 20 m² S.3 Rengørings- og skyllerum 10 m2 10 m² B Sundhedscenterets lægehusdel S.4 Modtagelse/reception m. plads til 2 arbejdspladser 20 m2 23 m² S.5 Venteværelse m. plads til personer 30 m2 42 m² S.6 3 patienttoiletter (heraf 1 handicaptoilet) m håndvask 20 m2 22 m² S.7 Sekretær/sygeplejerske/laborant 3 arbejdspladser 25 m2 20 m² S.8 3x2 konsultationslokaler á 20 m2 m. håndvask 120 m2 120 m² S.9 1 skadestue m håndvask 20 m2 20 m² S.10 Laboratorium + sterilisation / autoklave 10 m2 10 m² S.11 Depot, arkiv mv. 15 m2 15 m² C Sundhedscenterets øvrige faggrupper S.12 Fællesfaciliteter m. reception, toiletter, venteværelse mv. 40 m2 42 m² S.13 4 tandlægeklinikker á 15 m2 m håndvask 60 m2 60 m² S.14 1 sekretærkontor til tandlægerne 15 m2 14 m² S.15 Fysioterapi med 1 rum på 30 og 1 kontor på 10 m2 40 m2 41 m² S.16 Kiropraktor / Diætist 20 m2 20 m² I alt 485 m² m² Teknik mv. M.1 Teknik til wellness afdeling 300 m2 348 m² M.2 Teknik til udendørs swimmingpool 50 m2 67 m² M.3 Magasin til Multilokale 80 m2 124 m² M.4 Omklædning køkken personale inkl. bad og toilet 20 m2 20 m² I alt 450 m² 559 m² Tillæg af konstruktioner, fordelingsarealer etc. 664 m² Projektets vejledende bruttoetageareal m² Kendingstal Samlet vejledende nettoareal m² 2756 m²

19 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 15128 BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS BYENS PULS Sundhed Cafe Pulsen i Balling skal udvikles som et moderne kulturhus, der er koblet tæt sammen med Balling skole og landskabet omkring. Pulsen

Læs mere

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Pulsen i Salling - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Indhold Indhold side 02 Det lokale initiativ - Pulsen i Salling side 03 Koncept

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 N Lysstudie Eksisterende forhold Set fra syd -Formiddagssol Skyggediagram kl 10-14 i juni Lysstudie Eksisterende forhold Set fra Vest, Eftermiddagssol

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS

AKTIVITETSLAND I BLOKHUS AKTIVITETSLAND I BLOKHUS NOMINI NORDJYSKE MINIDESTINATIONER I UDVIKLING SKITSEFORSLAG 11. JANUAR 2012 CXR A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

BYENS HUS BYENS GADE BYENS SAMLINGSSTED OMDANNELSE AF TIDLIGERE FOLKESKOLE TIL NYT AKTIV FOR LANDSBYEN HJØRRING KOMMUNE JANUAR 2015

BYENS HUS BYENS GADE BYENS SAMLINGSSTED OMDANNELSE AF TIDLIGERE FOLKESKOLE TIL NYT AKTIV FOR LANDSBYEN HJØRRING KOMMUNE JANUAR 2015 BYENS HUS BYENS GADE BYENS SAMLINGSSTED OMDANNELSE AF TIDLIGERE FOLKESKOLE TIL NYT AKTIV FOR LANDSBYEN HJØRRING KOMMUNE JANUAR 2015 ARKITEKTUR Stemningsskabende inventar. Udstilling af udstoppede dyr langs

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

DEMENS OG ARKITEKTUR

DEMENS OG ARKITEKTUR DEMENS OG ARKITEKTUR - endnu et felt i gråzoner Kathrine Godtkjær Lauritsen og Pernille Weiss Terkildsen Demensplejehjemmet Aalborg Øst Demensplejehjemmet Aalborg Øst PROJEKTETS RAMMEVILKÅR 72 boliger

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD Force 4 FORENINGSHUSET KAJAK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG KAJ FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal

PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal Planer - Facader - Snit Udvidelse af Herning Svømmehal HC HC SIGNATUR: GARAGE FOR DYKKERUDSTYR 8x20 METER ASFALT GRÆNSE FOR TERRÆNREGULERING SOKKEL

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

BORNHOLM SPORT & EVENT

BORNHOLM SPORT & EVENT BORNHOLM SPORT & EVENT FORORD På vegne af bestyrelsen for den selvejende institution Bornholm Sport & Event, er det mig en glæde at kunne præsentere dette prospekt. Prospektet indeholder, i en kortfattet

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere