PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS"

Transkript

1 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

2 2 etager 1 etage Bæredyg ghed Arkitektonisk formsprog: Program Minimering af areal på facader Skrå tagflade

3 N Ø V S Skår - dagslys ind i bygningskrop Skæres for at danne rum for café mv. Plantevæg - bygningens lunger Store åbninger mod syd - mindre mod nord

4 Collage; noun A collage (From the coller, to glue) is a work of formal art, primarily in the visual arts, made from an assemblage of different forms, thus crea ng a new whole. Mul huset er designet som en collage; forskellige elementer ernet fra deres tradi onelle rammer og samlet som en ny helhed. De forskellige elementers overlappende dele mødes i det centralt placerede rum og favner mødet mellem samfundets mangfoldige lag. Det er Sallings ny hjerte pulsen s ger. Fællesfaciliteter Mul husets fællesfaciliteter placeres langs skåret i den øst-vestlige akse i midten af huset. Skårets nordlige side beklædes med en plantevæg der bruges som ak vt filter i ven la onsanlægget. Returlu en l anlægget suges fra det store rum gennem plantevæggen for at erne de toksiner i lu en som almindelig filtre ikke kan erne. Plantevæggen sikrer en god lu kvalitet og giver sam dig rummet en unik karakter og stærk signalværdig. Hovedindgangen placeres i skårets østlige ende. Det høje smalle galleri ved hovedindgangen transformeres l en bred velbelyst café mod vest. Caféen er bygningens omdrejningspunkt og byens mødested. Fra caféen er der udsigt l diverse udendørsak viteter i haven samt badning i wellnesscenteret. Mødelokalet, køkkenet, og garderobe placeres på caféens nordlige side. Køkkenet placeres ligeledes, så den kan bruges i forbindelse med større arrangementer i mul lokalet. Midt i skåret placeres trappe samt elevator l sundhedscenter på 1.sal. Administra on og informa onsfunk on placeres samlet ved hovedindgangen. Ak vitets- og kulturcenter Mul lokalet placeres centralt i husets stueetage. Væggen mod galleriet kan skydes l side så mul lokalet fungerer som integreret del af fællesområdet, heriblandt caféen. Ak viteter i mul lokalet kan opleves fra fællesrummets galleri og galleriet kan brede sig ind i mul lokalet en fleksibel anvendelse. Musikøvelokale og IT/AV redigeringslokaler placeres på hver side af scenen i mul lokalet. Disse rum har begge en naturlig lknytning l mul lokalet ved koncerter og skuespil, og kan fungere som back stage rum i forbindelse med scenen. Lokalet l maleri og tegning, samt lokalet l keramik placeres på den nordøstlige side af mul lokalet for at udny e det bløde nordlys og undgå blænding fra direkte sollys. Værkstedet placeres mod vest, med direkte adgang l det flisebelagte gårdrum mellem hallen og Mul huset. Smårepara oner af f.eks. scooter eller cykler forgår i samspil med de øvrige ak viteter i det udendørsrum på Mul husets vestside. Idrætsfaciliteter Idrætsfaciliteterne placeres i husets sydøstlige kvadrant. Klubrummet og kontoret placeres mod syd med udsigt over fodboldbanerne gennem store vinduer. Herfra er der direkte adgang l en terrasse en naturlig samlingssted for idrætsforeningens medlemmer. Der etableres et bredt overdækket indgangspar l spillere og dommere hvor fodboldstøvler kan børstes rene. Fra ovennævnte indgang er der en bred gang som giver adgang l samtlige omklædningsrum, vaskerum og bolddepotet. En mindre gang giver adgang l klublokalet samt kontoret. Materialerummet tænkes placeret i del af de forladte lokaler i hallen i forbindelse med lukning af køkkenet.

5 Fitness- og wellnesscenter Wellness og sollys går hånd i hånd. Fitness- og wellnesscenteret placeres i bygningens sydvestlige kvadrant og drager ny e af et stort solindfald. Solen varmer det termisk tunge gulv op, og skaber sam dig en lys og varieret oplevelse af rummet. Adgang l omklædningsfaciliteterne sker fra midten af galleriet. Herfra er der adgang l både fitness- og wellnessområderne. Fitnessområdet adskilles fra wellnessområdet med glasvæg. Glasvæggen brydes af et cylinderformet dampbad som antyder en opdeling af fitnessområdet i spinning og cardio-, væg ræning. Området har udsigt l boldbanerne mod syd gennem store vinduer. Wellnesscenteret er karakteriseret af de mange cirkelformede bassiner. Det store varmtvandsbassin placeres midt i rummet og omfavnes af spabade mod vest, samt 2 kurbade og et a ølingsbassin mod øst. Styrtebadet placeres nær to saunaer i den nordlige trekant. Pejsen placeres centralt mellem det store varmtvandsbassin og indgangen. Afslapningsområdet placeres mod syd i direkte sollys. Der er direkte adgang l terrassen og evt. l et udendørsbassin gennem facadens store åbninger. Sundhedscenter Sundhedscenteret placeres på 1.sal i husets nordlige halvdel. Adgang sker fra galleriet via den centralplacerede trappe, eller via elevator. Venteområdet er badet i lys gennem store huller i plantevæggen og her sidder man tæt på glastaget. Der er udsigt og overblik over fællesfaciliteterne. Modtagelse for lægehusdel og de øvrige faggrupper placeres hhv. mod øst og vest. Pa en oile er, omklædningsrum og andre bifunk oner placeres i cylinderformede kerner i rummet. Disse danner en afslappet afskærmning af de lbageliggende lægefunk oner. Lægehusdelens konsulta onslokaler, skadestuen, og sekretær/sygeplejerske/laborant placeres langs facaden i den østlige kvadrant. Tandklinikker, fysioterapi og kiropraktor/diæ st placeres langs facaden i den vestlige kvadrant. Personalefaciliteter placeres ud l facaden mellem de to fagområder. Teknik Teknikrum placeres i kælderen under wellnesscenteret og delvis under galleriet. Elevator og trapper giver adgang l kælderen. Magasin l mul lokalet placeres i afsnit under galleriet. Teknik l wellnesscenteret og øvrige teknik placeres mod syd. Bæredyg ge Fokuspunkter Funk onsmæssig bæredyg ghed Den nye cirkulære Mul hus placeres syd for den eksisterende hal, lbagetrukket i forhold l hallens karakteris ske gavl. Placeringen danner et solrigt udendørs rum omkranset på tre sider af hallens lange sydfacade, Mul husets ves acade med caféen, og det eksisterende hegn. Rummet åbner sig med udsigt over fodboldbanerne mod syd. Rummet danner forbindelse mellem hallen og Mul huset og bliver et ak vitetscentrum med forskelligtartede ak viteter i nær lknytning l caféen. Parkering for biler og busser placeres mod sydøst og anlægget udformes med fokus på adgang for gangbesværede. Se beskrivelse af landskabet. Arkitektonisk bæredyg ghed Husets arkitektoniske udformning tager afsæt i bæredyg ge principper. Husets grundform er cirkulær for at minimere facadens overfladeareal og en lsvarende minimering af varmetab. Derefter bliver bygningsmassen gennemskåret fra øst l vest for at sikre adgang l dagslys i bygningens midte. Den nordlige side af skåret beplantes med et levende plantevæg som bruges i filtrering af returlu i ven la onsanægget. Glastaget over det høje rum udstyres med oplukkelige felter som muliggør en kontrolleret udlu ning som fungerer sammen med en hybrid naturlig- og mekanisk ven la onsanlæg. Funk oner der har gavn af direkte solindfald og lhørende passiv solopvarmning som wellnesscenteret og caféen placeres mod syd og sydvest, hvorimod arbejdspladser i sundhedsafsni et og lokaler l udførelse af kunst m.v. placeres i det bløde nordlys. Vinduesåbninger er store mod syd, og små mod nord de e for at op mere effekten af passiv solopvarmning mod syd og minimere varmetabet mod nord.

6 Social bæredyg ghed Bygningens kompakte geometri og centralplaceret café/galleri sikrer at der al d er et dynamisk sammenspil mellem husets forskellige brugere. Huset er designet l at favne mødet mellem borgere på tværs af alder og interesse ved at placere de forskellige programafsnit rundt om det centrale rum. Caféen er nøglen l at sikre en social bæredyg ghed og skal fungere som byens mødested uanset sæson og dspunkt på dagen. Caféen placeres bag glasfacaden mod husets solrige have. Caféen er placeret så der al d er ak viteter i nærheden. Der er indkig l de forskellige bassiner i wellnesscenteret og mul lokalet kan åbne sig l caféen ved at vægpar erne skydes l siden. Der er ligeledes direkte udkig l de udendørs ak viteter på husets sydvest side, og caféen udvider sig med udendørs servering når vejret llader det. Tilgængelighed er i fokus og der etableres elevator l alle niveauer. Herudover er der anlagt li ved varmtvandsbassinet for at sikre adgang for alle. Miljø og ressourcebelastning Energi Husets grundform minimerer energiforbruget. Den cirkulære plangeometri minimerer klimaskærmens areal og dermed reduceres varmetabet. Der placeres store vinduer mod syd for at udny e passiv solopvarmning hvorimod facaden lukkes l mod nord for at minimere varmetab. Wellnesscenteret med sin behov for højere temperatur, og caféen med sin store rumhøjde, har gavn af passiv solaropvarmning, så disse funk oner placeres bag de store vinduespar er mod sydvest. Huset er designet l at opnå lavenergiklasse I lyset af den forventede ombygning af kommunens ernevarmeanlæg l en bæredyg g geotermisk varmekilde, vælges solfangere fra i nærværende projekt, men husets sydvendte tagskråning er egnet l en senere montage af solfangere hvis omlægningen ikke bliver realiseret. Vand Regnvand fra taget opsamles i tank i kælderen l senere brug ved vandingsanlægget bag plantevæggen. På den måde belaster den vandkrævende plantevæg ikke brugsvandsresurser. Derudover installeres moderne vandbesparende blandingsba erier, samt vandbesparende toile er. Materialer Rå, robuste materialer fortrækkes generelt for at minimere den miljømæssige belastning forbundet med overfladebehandling - betonkonstruk on, aluminiumsfacader (sinusplade), træbeton, glas, m.v. Der vælges materialer som egner sig l genbrug i forbindelse med en evt. nedrivning i slutning af husets livcyklus. Materialer vælges, så vidt muligt, fra producenter i regionen for at minimere den miljømæssige belastning forbundet med transport. Sundhed og Indeklima Temperatur Der sikres en behagelig temperatur i huset via et hybrid-ven la- onsanlæg som beny er fordelene med naturlig ven la on i de års der hvor det er hensigtsmæssigt. En hensigtsmæssig placering af de forskelligartede ak viteter i forhold l solen er med l at sikre en passende temperatur. Lu kvalitet Lu kvaliteten sikres med en effek v rensning af lu en i bygningen samt et fornu igt valg af materialer. Der skal sikres en specifik lu ski i bygningen som passer l de forskelligartede ak viteter. Derudover beny er ven la onsanlægget plantevæggen som filter for rensning af returlu en. Plantearterne vælges med henblik på en effek v absorp on af toksiner i bygningens lu. Indvendige materialer vælges med henblik på at minimere afgasning.

7 Dagslys Den kompakte og dybe bygningsgeometri gennemskæres fra øst mod vest for at bade bygningens fælles funk oner i dagslys. Lyset bliver dels absorberet af plantevæggen og dels blødt reflekteret ned l brugerne i galleriet/caféen. De øvrige opholdsrum har vinduer i varierende størrelse langs bygningens cirkulære facade. Funk oner som ikke kræver dagslys placeres midt i bygningsmassen eller i kælderen. Akus k Passende e erklangs der og effek v lydisolering mellem larmende og s lle funk oner er vig g for en lfredss llende oplevelse af bygningen. E erklangs der styres med lydabsorberende flader i lo er og vægge hvor nødvendigt. Akus kken i galleriet/caféen styres bl.a. med plantevæggen og med lydabsorberende felter på modstående vægflade. Der arbejdes med særlig lydisolering i grænsen omkring følgende funk oner; mul lokalet, musikøvelokalet, og klublokalet for idrætsforeningen. Ledelse Tidsplan Med udgangspunkt i en tæt dialog med bygherren, bygherrens repræsentanter og øvrige interessenter vil vi som noget af det første i projekteringsfasen, udarbejde en egentlig hoved dsplan for projektet. I denne sammenhæng vil vi have fokus på følgende hovedfaser. Færdigprogrammering og planlægning. En fase hvor rådgiver, brugere, interessenter og bygherre afstemmer forventninger, mål og visioner for projektet. De e foreslås gennemført bl.a. gennem afvikling af et workshop forløb. I denne fase fastlægges det egentlige projekteringsgrundlag. Projekteringsperioden. Projektet detaljeres i forhold l de oplistede mål for arkitektur, bæredyg ghed mv. og der fastlægges klare rammer for d og økonomi. Bygherre og dennes repræsentanter inddrages løbende, -især i de indledende projekteringsfaser. Organisa on Under udarbejdelse og gennemførelse af ovennævnte dsplan vil vi sikre en god kommunika on med en høj grad af videndeling gennem hele projektet. Denne bæredyg ge projektorganisa on vil vi opnå ved fra første stund at skabe teamspirit blandt de l projektet kny ede parter. Vi vil arbejde med en projektorganisa on hvor projektledelsen sikrer et dynamisk informa onsflow som både bliver bredt i forhold l de store linjer og mere målre et i forhold l detaljer og spidskompetencer. Informa onsflowet forudsæ es styret i forhold forskellige mødefora; Byggeudvalgsmøder (repr. Fra bygherre, brugere, interessenter, lokalråd mv. samt projektledelsen), Bygherremøder (repr. fra bygherre og projektledelsen) og interessentmøder (repr. fra brugere og andre interessenter samt projektledelsen). Byggeteknisk kvalitet Randfundering og kælderen tænkes udført i insitu beton med mindre særlige geotekniske forhold kræver en mere kompliceret fundering. Råhuset tænkes bygget som en robust præfabrikeret betonkonstruk on bestående af bærende bagfacader langs ydervæggene samt bærende indervægge langs skåret. Dæk udføres som betonhuldæk der spænder mellem disse. Beton vælges ud fra en konstruk v robusthed uanset kommende anvendelsesændring samt en lsvarende robusthed som indvendig overflade. Bygningen fremstår så vidt muligt i rå byggematerialer af hensyn l økonomi og miljøbelastning. Der vælges derfor byggematerialer der kan tåle at fungere som både ind- og udvendige overflader. Facader beklædes i aluminium sinusplader, og vinduer samt glasfacader udføres med termoruder i aluminiumsprofiler. En simpel ovenlyskonstruk on med fornu ig hældning sikrer et tæt og vedligeholdelsesmæssig fornu ig glastag. Udførelsesfasen. På baggrund af et udbud vælges den/de udførende entreprenør(-er). Rådgiverens byggeledelse styrer byggesagen og orienterer bygherren løbende om stade for d og økonomi. For at sikre at projektets mange visionære ltag bliver overført l dri en vil vi have særlig fokus på overlevering l og instruks af dri spersonale.

8 Beskrivelse af landskabet Udsigtshøj med udsigtstårn og kælkebakke Området opleves fladt, terræn varierer mellem +38,5 og +41,5. Den ny udsigtshøj vil komme l at blive det højeste punkt i Balling med +50,75. Her bliver det muligt at få udsigt over store områder. På toppen kan der etableres et udsigtstårn, som kan blive et vartegn for Balling og gøre det nemt at finde Mul huset Pulsen når man ikke er stedkendt. Udsigtshøjens nordskråning bliver en herlig kælkebakke hvor sneen bliver liggende længe. Overskudsjord fra udgravning for kælder, belagte arealer, swimmingpool og gadekær forudsæ es at være ren klasse 1 og genbruges som ovenstående jordvold. Der skabes en bæredyg g jordbalance på grunden. Biodiversitet Området karakteriseres af ekstreme monokulturer fodboldsbaner og kornmarker. Der skal plantes ca 80 nye træer. Der vælges forskellige træarter også på parkeringspladsen for at lgodese behov for føde og besky else hos så mange arter af insekter og fugle, som muligt. En del træer forsynes med diskrete navneskilte sådan at de kan bruges l at lære skolebørnene hvilke træer der kan gro i Balling. Hvis børnene skal vokse op l økologisk bevidste voksne skal de vide noget om naturen. Også langs den ny Hjertes markeres enkelte træer med skilte det vil sikkert også glæde naturinteresserede voksne vandrere. Det ny gadekær vil byde på en ny biotop hvor fugle, frøer og insekter kan trives. Her vil gro elletræer, siv og åkander. På den ny udsigtshøj og på jordvolden skal der sås en naturførblanding med græs og vilde urter. Græsset skal kun slås en gang hver sommer. Herved bliver området beriget med et stort antal af vækster som dligere karakteriserede det danske kulturlandskab. Jf. Poli ken søndag 10.april: Naturens plantemangfoldighed er a ængig af bestøvning udført af vilde insekter, for eksempel sommerfugle og humlebier. Men de vilde insekter er som honningbien under hårdt pres. Især fordi vildtvoksende natur mange steder bliver pløjet l landbrugsjord. FN s Miljøprogram vurderer, at omkring vilde bestøvende insektarter på verdensplan er truet af udryddelse. I Europa er det siden 1980 erne blandt andet gået hårdt ud over sommerfuglene, viser en hollandsk-bri sk undersøgelse. I Holland er der siden 1980 erne sket et fald på 70 % inden for de vilde blomster, der skal bestøves af vilde insekter. Og i Storbritannien er bestanden i løbet af de sidste 20 år faldet markant hos 70 % af de vilde bestøvende insekter. I løbet af samme periode er godt 3 % af disse insekter helt forsvundet i Storbritannien. Også humlebierne presses både i Europa og globalt. Humlebierne spiller en vig g rolle i forbindelse med bestøvning af kartoffelblomster. Humlebier bidrager også l bestøvning af en række bær, herunder blåbær og jordbær. Ved opførelsen af nye mul husanlæg rundt omkring i danske landsbyer kan man give små bidrag l at sikre verdens mad ved at sikre bestøvernes levemuligheder. Her i Balling foreslår vi derfor at der også anlægges en blomstereng på det sydvendte let skrånende terræn syd for udsigtshøjen. Her kan store og små grupper af besøgere nyde blomsterdu og sommerfugle - og den vide udsigt over markerne. Enkelte mindre træer giver skygge. Der kan indre es med en sta onær grill og nogle bordbænke. Adgangsvej Der er adgang for brandbil, busser, personbiler, ambulance fra sydvest ad en ny vej. Inde på området separeres de to kørselsretninger med parkering mellem. Længst mod nordøst er der en vendeplads omkring et gadekær, venderadius er stor nok for busser og brandbil. Adgang for cyklende og gående Den nuværende indkørsel fra nord kan evt. nedlægges men fortsat beholdes som gang- og cykels. Det vil også være muligt at komme l fods eller cykel ad den ny vej fra syd. Brandredning og ambulance Fra vendepladsen er det muligt for en brandbil at svinge rundt om huset sådan at afstand fra brandbilens ops llingsplads l enhver indgangsdør ikke bliver mere end 40 m. Der er plads for en ambulance tæt ved Mul husets østvendte indgang. Bil- og busparkering Længst mod syd ind l den ny adgangsvej etableres reserveparkering, 24 pladser, på græsarmering. Mellem denne parkeringsplads og Mul huset er der 100 parkeringspladser. Denne parkeringsplads skærmes for indsyn ved hjælp af en omfa ende træplantering og ved en ny jordvold mod vest. Nord for hallen og Mul huset er der 23 parkeringspladser. Denne parkeringsplads ligger diskret skjult bag gadekærets ellelund. Ind l Mul husets østvendte indgang er der 2 handicappladser. Der er ops llingsplads for 2 busser øst for hallen og muligt at holde med en bus for afsætning ved Mul husets østvendte indgang. Cykelparkering Der placeres 60 cykelsta ver udenfor administra ons- og køkkenlokalerne i Mul husets nordlige del. Affald Der etableres containergård med plads l affaldssortering, ved eksisterende hals østgavl. Lokal afledning af regnvand Regnvand fra det store haltag samt overskudsvand fra Mul huset ledes l et gadekær som fungerer som forsinkelsesbassin. D.v.s at vandstandsniveau vil variere ca 30 cm. Udsigtshøj med udsigtstårn og kælkebakke Området opleves fladt, terræn varierer mellem +38,5 og +41,5. Den ny udsigtshøj vil komme l at blive det højeste punkt i Balling med +50,75. Her bliver det muligt at få udsigt over store områder. På toppen kan der etableres et udsigtstårn, som kan blive et vartegn for Balling og gøre det nemt at finde Mul huset Pulsen når man ikke er stedkendt. Udsigtshøjens nordskråning bliver en herlig kælkebakke hvor sneen bliver liggende længe. Bygningsnære faciliteter Træterrasse Der etableres en 4,5 m bred træterrasse udenfor café, wellness, klublokale samt udenfor a enskolelokalerne og mul salen sådan at man kan gå ud for at holde pause og ryge(?). Udecafé Umiddelbart udenfor Mul husets café er der muligt at ops lle caféborde for udeservering på træterrassen. Ind l træterrassen er der et grusareal for boulespil og udenfor de e areal græs hvor man kan slå sig ned med egen madpakke. Udendørs pool Der kan etableres en swimming pool opvarmet fra undergrunden. Poolen udformes med børneleg og spa som mindre pools omkring den store springbassin. Den store bassin kan bruges l træning med 20 m baner. I forbindelse med caféen er der en udvidet træterrasse l liggestole samt græs l solbadning. Enkelte træer giver skygge gælder særlig sandlegeområdet hvor de små børn kan komme l at opholde sig længe. Klubområde Ind l klublokalerne i bygningens sydlige del etableres et område som kan bruges af idrætsklubben. Her kan indre es for ophold og grill bag et let espalierhegn med blomstrende slyngplanter. Ventebænk ved indgang mod øst Umiddelbart ind l den østvendte indgang etableres en lang siddebænk med ryglæn, hvor man kan f.eks. vente på at blive a entet med taxi. Ind l bænken et smukt blomsterbed. Belagt areal Mellem Mul huset og hallen er der et befæstet areal som vil kunne bruges l forskellige udendørs ak viteter f.eks. streetdance. Udendørs idræt og leg Der er fortsat plads tll 3 fodboldbaner, to af banerne har fået en ny placering. Der etableres en ny tennisbane ind l den eksisterende mul bane mellem skolen og Mul huset. Pladsen mellem skolen og hallen kan f.eks. indre es l skateboard og parcour og / eller et kuns gt klatrebjerg. Hjertes en Den ny hjertes fører rundt om området langs og igennem levende hegn. S en byder på naturoplevelse og mo on. Der kan ops lles udendørs fitness ved s en og en løbetur op ad trapperne l udsigtshøjens top er en ekstra udfordring.

9 Plan stueetage - 1: Kælderplan - 1:500 1 Teknik l wellness 2 Teknik l udendørs swimmingpool 3 Magasin l mul lokale 4 Teknik l øvrige funk oner 5 Øvrig kælder Administra on 2 Galleri 3 Café 4 Garderobe 5 Omklædning køkken 6 Køkken 7 Mødelokale 8 Toile er 10 Værksted 11 IT/AV redigeringslokale 12 Mul lokale 13 Musikøvelokale 14 Maleri og tegning 15 Keramik 20 Omklædning herrer 21 Omklædning damer 22 Omklædning dommer 23 Bolde og rekvisi er 24 Vaskerum 25 Klubrum 26 Kontor 30 Omklædning damer 31 Omklædning herrer 32 Wellness 33 Fitness

10 Plan 1. sal - 1:500 1 Modtagelse - lægehusdel 2 Sekretær - tandlæge 3 Depot 4 Omklædning 5 Laboratorium 6 Rengøring 7 Toilet 8 HC- toilet 9 Fysioterapi 10 Kiropraktor/dia st 11 Tandklinik 12 Personalestue 13 Konsulta on 14 Sekretær/sygeplejerske/laborant 15 Skadestue 16 Fælles venteområde Tagplan - 1:500

11 Naturlig ven la on Passiv solenergi Snit - 1:200 Retur lu l ven la onsanlæg filtreres gennem plantevæggen Regnvand fra tagflade opsamles i tank l senere brug i plantevæg

12 Facade syd/vest - 1:250

13 Facade vest - 1:500 Facade syd - 1:500

14 Facade vest - 1:500 Facade syd - 1:500

15 Rejstplan - stueetage Rejstplan - 1. sal

16 Perspek v - café

17 BUDGET Enhedspris 1 Enhedspris 2 Prisreference iht. Brutto m² kr./m² kr./m² I alt kr. V&S prisbøger Håndværkerudgifter Fællesaktiviteter VS(99)05.60 Aktivitets- og kulturcenter inkl. multilokale VS(99)05.31 Idrætsforeningens faciliteter VS (99)05.80 Fitness- og weelnesscenter Poolområde VS (99)05.81 Øvrige VS (99)05.80 Sundhedscenter A Fælles VS (99)05.50 B Lægehus VS (99)05.40 C1 Tandlæge VS (99)05.40 C2 Øvrige VS (99)05.50 Magasiner, teknik mv. M VS (99)05.81 M VS (99)05.81 M VS (99)05.80 M4 Omklæding køkken personale - stuetage VS(99)05.31 M5 Teknik til øvrige funktioner VS (99)05.80 M6 Øvrige kælder VS (99) Tillæg i håndværkerudgifter Grøn væg inkl. automatisk vandingssystem Ekstra facade pga skrå tagflade Ovenlys inkl. styring af oplukkelige felter Elevator Fradrag i håndværkerudgifter Reducering af facade ved cirkulær bygningskrop Reducering af tag pga. ovenlys Udvendig anlæg Håndværkerudgifter i alt Indeksregulering af håndværkerudgifter fra V&S 2011 indeks 2010K2-121,8 til 2010K4-122, Uforudseelige udgifter 10% Rådgiverhonorar 12% ANLÆGSSUM I ALT I ovenstående enhedpris 2 er der i forhold til enhedspris 1, indregnet geografisk prisvariation svarende til faktor 0,85 iht. V&S prisbøger

18 Fremtidens bæredygtige multihus Åben projektkonkurrence Multihuset Pulsen - Fremtidens bæredygtige multihus Bilag 12: Arealskema Åben projektkonkurrence Side 2/3 Multihuset Pulsen - Fremtidens bæredygtige multihus Bilag 12: Arealskema Åben projektkonkurrence Side 3/3 Arealskema Bilag 12 Arealskema indføjes bagerst i afleveringshæftet. Rum nr. Rumbeskrivelse Vejledende nettoarealer Forslagets nettoarealer (udfyldes af forslagsstiller) Fællesfaciliteter FF.1 Foyer / toiletter / galleri 100 m2 155 m² FF.2 Café / mødelokale 200 m2 200 m² FF.3 Køkken 40 m2 40 m² FF.4 Administration 20 m2 20 m² I alt 360 m² 435 m² Aktivitets- og kulturcenter AK.1 Multilokale (musik, teater, gymnastik, dans etc.) 300 m2 302 m² AK.2 Musikøvelokale 30 m2 32 m² AK.3 IT / AV redigeringslokale 30 m2 32 m² AK.4 Lokale til keramik, glasarbejde etc. 30 m2 31 m² AK.5 Lokale til maleri, tegning etc. 30 m2 31 m² AK.6 Værksted (evt. placeret i kælderen) 30 m2 31 m² I alt 450 m² 459 m² Idrætsfaciliteter IF.1 2 omklædningsrum med bad og toilet 120 m2 114 m² IF.2 2 dommeromklædningsrum med bad og toilet 30 m2 30 m² IF.3 Klublokale for Idrætsforeningen 50 m2 53 m² IF.4 Kontor og arkiv rum til Idrætsforeningen 30 m2 29 m² IF.5 Vaskerum og tørrerum til trøjer 15 m2 16 m² IF.6 Materiale rum (kridtmaskine, net etc.) 20 m2 20 m² IF.7 Bolde og rekvisitter 10 m2 10 m² I alt 275 m² 272 m² Fitness- og wellnesscenter FW.1 Omklædningsrum (kønsopdelt m 25 / k 35) 120 m2 128 m² FW.2 Pool område (poolen 10x10 m) + 2 mindre kurbade 250 m2 290 m² FW.3 1 spabad, 1 sauna, 1 dampbad (integreret i poolområde) m² FW.4 Fitness inkl. spinning 110 m2 120 m² FW.5 Spinning (til 12 cykler + instruktør) m² I alt 480 m² 538 m² Sundhedscenter A Sundhedscenterets fællesfaciliteter S.1 Personale frokoststue m. køkken 20 m2 20 m² S.2 Omklædning med skabe og 2 toiletter m brusebad 20 m2 20 m² S.3 Rengørings- og skyllerum 10 m2 10 m² B Sundhedscenterets lægehusdel S.4 Modtagelse/reception m. plads til 2 arbejdspladser 20 m2 23 m² S.5 Venteværelse m. plads til personer 30 m2 42 m² S.6 3 patienttoiletter (heraf 1 handicaptoilet) m håndvask 20 m2 22 m² S.7 Sekretær/sygeplejerske/laborant 3 arbejdspladser 25 m2 20 m² S.8 3x2 konsultationslokaler á 20 m2 m. håndvask 120 m2 120 m² S.9 1 skadestue m håndvask 20 m2 20 m² S.10 Laboratorium + sterilisation / autoklave 10 m2 10 m² S.11 Depot, arkiv mv. 15 m2 15 m² C Sundhedscenterets øvrige faggrupper S.12 Fællesfaciliteter m. reception, toiletter, venteværelse mv. 40 m2 42 m² S.13 4 tandlægeklinikker á 15 m2 m håndvask 60 m2 60 m² S.14 1 sekretærkontor til tandlægerne 15 m2 14 m² S.15 Fysioterapi med 1 rum på 30 og 1 kontor på 10 m2 40 m2 41 m² S.16 Kiropraktor / Diætist 20 m2 20 m² I alt 485 m² m² Teknik mv. M.1 Teknik til wellness afdeling 300 m2 348 m² M.2 Teknik til udendørs swimmingpool 50 m2 67 m² M.3 Magasin til Multilokale 80 m2 124 m² M.4 Omklædning køkken personale inkl. bad og toilet 20 m2 20 m² I alt 450 m² 559 m² Tillæg af konstruktioner, fordelingsarealer etc. 664 m² Projektets vejledende bruttoetageareal m² Kendingstal Samlet vejledende nettoareal m² 2756 m²

19 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -

Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering - Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering - 25.10.2011 Othello - et plejecenter med smag for livet... Othello

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Den gode skole. økologien med i skole

Den gode skole. økologien med i skole Den gode skole økologien med i skole Den gode skole økologien med i skole Dansk Center for Byøkologi har produceret denne inspirationsguide i dialog med en tværfaglig ekspertgruppe omkring grundskolen.

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER

Læs mere

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee.

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee. Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus projektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommune. Finn Holst September 2010 Ballerup Kommune Pædagogisk Center Ejbyvej

Læs mere