PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS"

Transkript

1 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

2 2 etager 1 etage Bæredyg ghed Arkitektonisk formsprog: Program Minimering af areal på facader Skrå tagflade

3 N Ø V S Skår - dagslys ind i bygningskrop Skæres for at danne rum for café mv. Plantevæg - bygningens lunger Store åbninger mod syd - mindre mod nord

4 Collage; noun A collage (From the coller, to glue) is a work of formal art, primarily in the visual arts, made from an assemblage of different forms, thus crea ng a new whole. Mul huset er designet som en collage; forskellige elementer ernet fra deres tradi onelle rammer og samlet som en ny helhed. De forskellige elementers overlappende dele mødes i det centralt placerede rum og favner mødet mellem samfundets mangfoldige lag. Det er Sallings ny hjerte pulsen s ger. Fællesfaciliteter Mul husets fællesfaciliteter placeres langs skåret i den øst-vestlige akse i midten af huset. Skårets nordlige side beklædes med en plantevæg der bruges som ak vt filter i ven la onsanlægget. Returlu en l anlægget suges fra det store rum gennem plantevæggen for at erne de toksiner i lu en som almindelig filtre ikke kan erne. Plantevæggen sikrer en god lu kvalitet og giver sam dig rummet en unik karakter og stærk signalværdig. Hovedindgangen placeres i skårets østlige ende. Det høje smalle galleri ved hovedindgangen transformeres l en bred velbelyst café mod vest. Caféen er bygningens omdrejningspunkt og byens mødested. Fra caféen er der udsigt l diverse udendørsak viteter i haven samt badning i wellnesscenteret. Mødelokalet, køkkenet, og garderobe placeres på caféens nordlige side. Køkkenet placeres ligeledes, så den kan bruges i forbindelse med større arrangementer i mul lokalet. Midt i skåret placeres trappe samt elevator l sundhedscenter på 1.sal. Administra on og informa onsfunk on placeres samlet ved hovedindgangen. Ak vitets- og kulturcenter Mul lokalet placeres centralt i husets stueetage. Væggen mod galleriet kan skydes l side så mul lokalet fungerer som integreret del af fællesområdet, heriblandt caféen. Ak viteter i mul lokalet kan opleves fra fællesrummets galleri og galleriet kan brede sig ind i mul lokalet en fleksibel anvendelse. Musikøvelokale og IT/AV redigeringslokaler placeres på hver side af scenen i mul lokalet. Disse rum har begge en naturlig lknytning l mul lokalet ved koncerter og skuespil, og kan fungere som back stage rum i forbindelse med scenen. Lokalet l maleri og tegning, samt lokalet l keramik placeres på den nordøstlige side af mul lokalet for at udny e det bløde nordlys og undgå blænding fra direkte sollys. Værkstedet placeres mod vest, med direkte adgang l det flisebelagte gårdrum mellem hallen og Mul huset. Smårepara oner af f.eks. scooter eller cykler forgår i samspil med de øvrige ak viteter i det udendørsrum på Mul husets vestside. Idrætsfaciliteter Idrætsfaciliteterne placeres i husets sydøstlige kvadrant. Klubrummet og kontoret placeres mod syd med udsigt over fodboldbanerne gennem store vinduer. Herfra er der direkte adgang l en terrasse en naturlig samlingssted for idrætsforeningens medlemmer. Der etableres et bredt overdækket indgangspar l spillere og dommere hvor fodboldstøvler kan børstes rene. Fra ovennævnte indgang er der en bred gang som giver adgang l samtlige omklædningsrum, vaskerum og bolddepotet. En mindre gang giver adgang l klublokalet samt kontoret. Materialerummet tænkes placeret i del af de forladte lokaler i hallen i forbindelse med lukning af køkkenet.

5 Fitness- og wellnesscenter Wellness og sollys går hånd i hånd. Fitness- og wellnesscenteret placeres i bygningens sydvestlige kvadrant og drager ny e af et stort solindfald. Solen varmer det termisk tunge gulv op, og skaber sam dig en lys og varieret oplevelse af rummet. Adgang l omklædningsfaciliteterne sker fra midten af galleriet. Herfra er der adgang l både fitness- og wellnessområderne. Fitnessområdet adskilles fra wellnessområdet med glasvæg. Glasvæggen brydes af et cylinderformet dampbad som antyder en opdeling af fitnessområdet i spinning og cardio-, væg ræning. Området har udsigt l boldbanerne mod syd gennem store vinduer. Wellnesscenteret er karakteriseret af de mange cirkelformede bassiner. Det store varmtvandsbassin placeres midt i rummet og omfavnes af spabade mod vest, samt 2 kurbade og et a ølingsbassin mod øst. Styrtebadet placeres nær to saunaer i den nordlige trekant. Pejsen placeres centralt mellem det store varmtvandsbassin og indgangen. Afslapningsområdet placeres mod syd i direkte sollys. Der er direkte adgang l terrassen og evt. l et udendørsbassin gennem facadens store åbninger. Sundhedscenter Sundhedscenteret placeres på 1.sal i husets nordlige halvdel. Adgang sker fra galleriet via den centralplacerede trappe, eller via elevator. Venteområdet er badet i lys gennem store huller i plantevæggen og her sidder man tæt på glastaget. Der er udsigt og overblik over fællesfaciliteterne. Modtagelse for lægehusdel og de øvrige faggrupper placeres hhv. mod øst og vest. Pa en oile er, omklædningsrum og andre bifunk oner placeres i cylinderformede kerner i rummet. Disse danner en afslappet afskærmning af de lbageliggende lægefunk oner. Lægehusdelens konsulta onslokaler, skadestuen, og sekretær/sygeplejerske/laborant placeres langs facaden i den østlige kvadrant. Tandklinikker, fysioterapi og kiropraktor/diæ st placeres langs facaden i den vestlige kvadrant. Personalefaciliteter placeres ud l facaden mellem de to fagområder. Teknik Teknikrum placeres i kælderen under wellnesscenteret og delvis under galleriet. Elevator og trapper giver adgang l kælderen. Magasin l mul lokalet placeres i afsnit under galleriet. Teknik l wellnesscenteret og øvrige teknik placeres mod syd. Bæredyg ge Fokuspunkter Funk onsmæssig bæredyg ghed Den nye cirkulære Mul hus placeres syd for den eksisterende hal, lbagetrukket i forhold l hallens karakteris ske gavl. Placeringen danner et solrigt udendørs rum omkranset på tre sider af hallens lange sydfacade, Mul husets ves acade med caféen, og det eksisterende hegn. Rummet åbner sig med udsigt over fodboldbanerne mod syd. Rummet danner forbindelse mellem hallen og Mul huset og bliver et ak vitetscentrum med forskelligtartede ak viteter i nær lknytning l caféen. Parkering for biler og busser placeres mod sydøst og anlægget udformes med fokus på adgang for gangbesværede. Se beskrivelse af landskabet. Arkitektonisk bæredyg ghed Husets arkitektoniske udformning tager afsæt i bæredyg ge principper. Husets grundform er cirkulær for at minimere facadens overfladeareal og en lsvarende minimering af varmetab. Derefter bliver bygningsmassen gennemskåret fra øst l vest for at sikre adgang l dagslys i bygningens midte. Den nordlige side af skåret beplantes med et levende plantevæg som bruges i filtrering af returlu i ven la onsanægget. Glastaget over det høje rum udstyres med oplukkelige felter som muliggør en kontrolleret udlu ning som fungerer sammen med en hybrid naturlig- og mekanisk ven la onsanlæg. Funk oner der har gavn af direkte solindfald og lhørende passiv solopvarmning som wellnesscenteret og caféen placeres mod syd og sydvest, hvorimod arbejdspladser i sundhedsafsni et og lokaler l udførelse af kunst m.v. placeres i det bløde nordlys. Vinduesåbninger er store mod syd, og små mod nord de e for at op mere effekten af passiv solopvarmning mod syd og minimere varmetabet mod nord.

6 Social bæredyg ghed Bygningens kompakte geometri og centralplaceret café/galleri sikrer at der al d er et dynamisk sammenspil mellem husets forskellige brugere. Huset er designet l at favne mødet mellem borgere på tværs af alder og interesse ved at placere de forskellige programafsnit rundt om det centrale rum. Caféen er nøglen l at sikre en social bæredyg ghed og skal fungere som byens mødested uanset sæson og dspunkt på dagen. Caféen placeres bag glasfacaden mod husets solrige have. Caféen er placeret så der al d er ak viteter i nærheden. Der er indkig l de forskellige bassiner i wellnesscenteret og mul lokalet kan åbne sig l caféen ved at vægpar erne skydes l siden. Der er ligeledes direkte udkig l de udendørs ak viteter på husets sydvest side, og caféen udvider sig med udendørs servering når vejret llader det. Tilgængelighed er i fokus og der etableres elevator l alle niveauer. Herudover er der anlagt li ved varmtvandsbassinet for at sikre adgang for alle. Miljø og ressourcebelastning Energi Husets grundform minimerer energiforbruget. Den cirkulære plangeometri minimerer klimaskærmens areal og dermed reduceres varmetabet. Der placeres store vinduer mod syd for at udny e passiv solopvarmning hvorimod facaden lukkes l mod nord for at minimere varmetab. Wellnesscenteret med sin behov for højere temperatur, og caféen med sin store rumhøjde, har gavn af passiv solaropvarmning, så disse funk oner placeres bag de store vinduespar er mod sydvest. Huset er designet l at opnå lavenergiklasse I lyset af den forventede ombygning af kommunens ernevarmeanlæg l en bæredyg g geotermisk varmekilde, vælges solfangere fra i nærværende projekt, men husets sydvendte tagskråning er egnet l en senere montage af solfangere hvis omlægningen ikke bliver realiseret. Vand Regnvand fra taget opsamles i tank i kælderen l senere brug ved vandingsanlægget bag plantevæggen. På den måde belaster den vandkrævende plantevæg ikke brugsvandsresurser. Derudover installeres moderne vandbesparende blandingsba erier, samt vandbesparende toile er. Materialer Rå, robuste materialer fortrækkes generelt for at minimere den miljømæssige belastning forbundet med overfladebehandling - betonkonstruk on, aluminiumsfacader (sinusplade), træbeton, glas, m.v. Der vælges materialer som egner sig l genbrug i forbindelse med en evt. nedrivning i slutning af husets livcyklus. Materialer vælges, så vidt muligt, fra producenter i regionen for at minimere den miljømæssige belastning forbundet med transport. Sundhed og Indeklima Temperatur Der sikres en behagelig temperatur i huset via et hybrid-ven la- onsanlæg som beny er fordelene med naturlig ven la on i de års der hvor det er hensigtsmæssigt. En hensigtsmæssig placering af de forskelligartede ak viteter i forhold l solen er med l at sikre en passende temperatur. Lu kvalitet Lu kvaliteten sikres med en effek v rensning af lu en i bygningen samt et fornu igt valg af materialer. Der skal sikres en specifik lu ski i bygningen som passer l de forskelligartede ak viteter. Derudover beny er ven la onsanlægget plantevæggen som filter for rensning af returlu en. Plantearterne vælges med henblik på en effek v absorp on af toksiner i bygningens lu. Indvendige materialer vælges med henblik på at minimere afgasning.

7 Dagslys Den kompakte og dybe bygningsgeometri gennemskæres fra øst mod vest for at bade bygningens fælles funk oner i dagslys. Lyset bliver dels absorberet af plantevæggen og dels blødt reflekteret ned l brugerne i galleriet/caféen. De øvrige opholdsrum har vinduer i varierende størrelse langs bygningens cirkulære facade. Funk oner som ikke kræver dagslys placeres midt i bygningsmassen eller i kælderen. Akus k Passende e erklangs der og effek v lydisolering mellem larmende og s lle funk oner er vig g for en lfredss llende oplevelse af bygningen. E erklangs der styres med lydabsorberende flader i lo er og vægge hvor nødvendigt. Akus kken i galleriet/caféen styres bl.a. med plantevæggen og med lydabsorberende felter på modstående vægflade. Der arbejdes med særlig lydisolering i grænsen omkring følgende funk oner; mul lokalet, musikøvelokalet, og klublokalet for idrætsforeningen. Ledelse Tidsplan Med udgangspunkt i en tæt dialog med bygherren, bygherrens repræsentanter og øvrige interessenter vil vi som noget af det første i projekteringsfasen, udarbejde en egentlig hoved dsplan for projektet. I denne sammenhæng vil vi have fokus på følgende hovedfaser. Færdigprogrammering og planlægning. En fase hvor rådgiver, brugere, interessenter og bygherre afstemmer forventninger, mål og visioner for projektet. De e foreslås gennemført bl.a. gennem afvikling af et workshop forløb. I denne fase fastlægges det egentlige projekteringsgrundlag. Projekteringsperioden. Projektet detaljeres i forhold l de oplistede mål for arkitektur, bæredyg ghed mv. og der fastlægges klare rammer for d og økonomi. Bygherre og dennes repræsentanter inddrages løbende, -især i de indledende projekteringsfaser. Organisa on Under udarbejdelse og gennemførelse af ovennævnte dsplan vil vi sikre en god kommunika on med en høj grad af videndeling gennem hele projektet. Denne bæredyg ge projektorganisa on vil vi opnå ved fra første stund at skabe teamspirit blandt de l projektet kny ede parter. Vi vil arbejde med en projektorganisa on hvor projektledelsen sikrer et dynamisk informa onsflow som både bliver bredt i forhold l de store linjer og mere målre et i forhold l detaljer og spidskompetencer. Informa onsflowet forudsæ es styret i forhold forskellige mødefora; Byggeudvalgsmøder (repr. Fra bygherre, brugere, interessenter, lokalråd mv. samt projektledelsen), Bygherremøder (repr. fra bygherre og projektledelsen) og interessentmøder (repr. fra brugere og andre interessenter samt projektledelsen). Byggeteknisk kvalitet Randfundering og kælderen tænkes udført i insitu beton med mindre særlige geotekniske forhold kræver en mere kompliceret fundering. Råhuset tænkes bygget som en robust præfabrikeret betonkonstruk on bestående af bærende bagfacader langs ydervæggene samt bærende indervægge langs skåret. Dæk udføres som betonhuldæk der spænder mellem disse. Beton vælges ud fra en konstruk v robusthed uanset kommende anvendelsesændring samt en lsvarende robusthed som indvendig overflade. Bygningen fremstår så vidt muligt i rå byggematerialer af hensyn l økonomi og miljøbelastning. Der vælges derfor byggematerialer der kan tåle at fungere som både ind- og udvendige overflader. Facader beklædes i aluminium sinusplader, og vinduer samt glasfacader udføres med termoruder i aluminiumsprofiler. En simpel ovenlyskonstruk on med fornu ig hældning sikrer et tæt og vedligeholdelsesmæssig fornu ig glastag. Udførelsesfasen. På baggrund af et udbud vælges den/de udførende entreprenør(-er). Rådgiverens byggeledelse styrer byggesagen og orienterer bygherren løbende om stade for d og økonomi. For at sikre at projektets mange visionære ltag bliver overført l dri en vil vi have særlig fokus på overlevering l og instruks af dri spersonale.

8 Beskrivelse af landskabet Udsigtshøj med udsigtstårn og kælkebakke Området opleves fladt, terræn varierer mellem +38,5 og +41,5. Den ny udsigtshøj vil komme l at blive det højeste punkt i Balling med +50,75. Her bliver det muligt at få udsigt over store områder. På toppen kan der etableres et udsigtstårn, som kan blive et vartegn for Balling og gøre det nemt at finde Mul huset Pulsen når man ikke er stedkendt. Udsigtshøjens nordskråning bliver en herlig kælkebakke hvor sneen bliver liggende længe. Overskudsjord fra udgravning for kælder, belagte arealer, swimmingpool og gadekær forudsæ es at være ren klasse 1 og genbruges som ovenstående jordvold. Der skabes en bæredyg g jordbalance på grunden. Biodiversitet Området karakteriseres af ekstreme monokulturer fodboldsbaner og kornmarker. Der skal plantes ca 80 nye træer. Der vælges forskellige træarter også på parkeringspladsen for at lgodese behov for føde og besky else hos så mange arter af insekter og fugle, som muligt. En del træer forsynes med diskrete navneskilte sådan at de kan bruges l at lære skolebørnene hvilke træer der kan gro i Balling. Hvis børnene skal vokse op l økologisk bevidste voksne skal de vide noget om naturen. Også langs den ny Hjertes markeres enkelte træer med skilte det vil sikkert også glæde naturinteresserede voksne vandrere. Det ny gadekær vil byde på en ny biotop hvor fugle, frøer og insekter kan trives. Her vil gro elletræer, siv og åkander. På den ny udsigtshøj og på jordvolden skal der sås en naturførblanding med græs og vilde urter. Græsset skal kun slås en gang hver sommer. Herved bliver området beriget med et stort antal af vækster som dligere karakteriserede det danske kulturlandskab. Jf. Poli ken søndag 10.april: Naturens plantemangfoldighed er a ængig af bestøvning udført af vilde insekter, for eksempel sommerfugle og humlebier. Men de vilde insekter er som honningbien under hårdt pres. Især fordi vildtvoksende natur mange steder bliver pløjet l landbrugsjord. FN s Miljøprogram vurderer, at omkring vilde bestøvende insektarter på verdensplan er truet af udryddelse. I Europa er det siden 1980 erne blandt andet gået hårdt ud over sommerfuglene, viser en hollandsk-bri sk undersøgelse. I Holland er der siden 1980 erne sket et fald på 70 % inden for de vilde blomster, der skal bestøves af vilde insekter. Og i Storbritannien er bestanden i løbet af de sidste 20 år faldet markant hos 70 % af de vilde bestøvende insekter. I løbet af samme periode er godt 3 % af disse insekter helt forsvundet i Storbritannien. Også humlebierne presses både i Europa og globalt. Humlebierne spiller en vig g rolle i forbindelse med bestøvning af kartoffelblomster. Humlebier bidrager også l bestøvning af en række bær, herunder blåbær og jordbær. Ved opførelsen af nye mul husanlæg rundt omkring i danske landsbyer kan man give små bidrag l at sikre verdens mad ved at sikre bestøvernes levemuligheder. Her i Balling foreslår vi derfor at der også anlægges en blomstereng på det sydvendte let skrånende terræn syd for udsigtshøjen. Her kan store og små grupper af besøgere nyde blomsterdu og sommerfugle - og den vide udsigt over markerne. Enkelte mindre træer giver skygge. Der kan indre es med en sta onær grill og nogle bordbænke. Adgangsvej Der er adgang for brandbil, busser, personbiler, ambulance fra sydvest ad en ny vej. Inde på området separeres de to kørselsretninger med parkering mellem. Længst mod nordøst er der en vendeplads omkring et gadekær, venderadius er stor nok for busser og brandbil. Adgang for cyklende og gående Den nuværende indkørsel fra nord kan evt. nedlægges men fortsat beholdes som gang- og cykels. Det vil også være muligt at komme l fods eller cykel ad den ny vej fra syd. Brandredning og ambulance Fra vendepladsen er det muligt for en brandbil at svinge rundt om huset sådan at afstand fra brandbilens ops llingsplads l enhver indgangsdør ikke bliver mere end 40 m. Der er plads for en ambulance tæt ved Mul husets østvendte indgang. Bil- og busparkering Længst mod syd ind l den ny adgangsvej etableres reserveparkering, 24 pladser, på græsarmering. Mellem denne parkeringsplads og Mul huset er der 100 parkeringspladser. Denne parkeringsplads skærmes for indsyn ved hjælp af en omfa ende træplantering og ved en ny jordvold mod vest. Nord for hallen og Mul huset er der 23 parkeringspladser. Denne parkeringsplads ligger diskret skjult bag gadekærets ellelund. Ind l Mul husets østvendte indgang er der 2 handicappladser. Der er ops llingsplads for 2 busser øst for hallen og muligt at holde med en bus for afsætning ved Mul husets østvendte indgang. Cykelparkering Der placeres 60 cykelsta ver udenfor administra ons- og køkkenlokalerne i Mul husets nordlige del. Affald Der etableres containergård med plads l affaldssortering, ved eksisterende hals østgavl. Lokal afledning af regnvand Regnvand fra det store haltag samt overskudsvand fra Mul huset ledes l et gadekær som fungerer som forsinkelsesbassin. D.v.s at vandstandsniveau vil variere ca 30 cm. Udsigtshøj med udsigtstårn og kælkebakke Området opleves fladt, terræn varierer mellem +38,5 og +41,5. Den ny udsigtshøj vil komme l at blive det højeste punkt i Balling med +50,75. Her bliver det muligt at få udsigt over store områder. På toppen kan der etableres et udsigtstårn, som kan blive et vartegn for Balling og gøre det nemt at finde Mul huset Pulsen når man ikke er stedkendt. Udsigtshøjens nordskråning bliver en herlig kælkebakke hvor sneen bliver liggende længe. Bygningsnære faciliteter Træterrasse Der etableres en 4,5 m bred træterrasse udenfor café, wellness, klublokale samt udenfor a enskolelokalerne og mul salen sådan at man kan gå ud for at holde pause og ryge(?). Udecafé Umiddelbart udenfor Mul husets café er der muligt at ops lle caféborde for udeservering på træterrassen. Ind l træterrassen er der et grusareal for boulespil og udenfor de e areal græs hvor man kan slå sig ned med egen madpakke. Udendørs pool Der kan etableres en swimming pool opvarmet fra undergrunden. Poolen udformes med børneleg og spa som mindre pools omkring den store springbassin. Den store bassin kan bruges l træning med 20 m baner. I forbindelse med caféen er der en udvidet træterrasse l liggestole samt græs l solbadning. Enkelte træer giver skygge gælder særlig sandlegeområdet hvor de små børn kan komme l at opholde sig længe. Klubområde Ind l klublokalerne i bygningens sydlige del etableres et område som kan bruges af idrætsklubben. Her kan indre es for ophold og grill bag et let espalierhegn med blomstrende slyngplanter. Ventebænk ved indgang mod øst Umiddelbart ind l den østvendte indgang etableres en lang siddebænk med ryglæn, hvor man kan f.eks. vente på at blive a entet med taxi. Ind l bænken et smukt blomsterbed. Belagt areal Mellem Mul huset og hallen er der et befæstet areal som vil kunne bruges l forskellige udendørs ak viteter f.eks. streetdance. Udendørs idræt og leg Der er fortsat plads tll 3 fodboldbaner, to af banerne har fået en ny placering. Der etableres en ny tennisbane ind l den eksisterende mul bane mellem skolen og Mul huset. Pladsen mellem skolen og hallen kan f.eks. indre es l skateboard og parcour og / eller et kuns gt klatrebjerg. Hjertes en Den ny hjertes fører rundt om området langs og igennem levende hegn. S en byder på naturoplevelse og mo on. Der kan ops lles udendørs fitness ved s en og en løbetur op ad trapperne l udsigtshøjens top er en ekstra udfordring.

9 Plan stueetage - 1: Kælderplan - 1:500 1 Teknik l wellness 2 Teknik l udendørs swimmingpool 3 Magasin l mul lokale 4 Teknik l øvrige funk oner 5 Øvrig kælder Administra on 2 Galleri 3 Café 4 Garderobe 5 Omklædning køkken 6 Køkken 7 Mødelokale 8 Toile er 10 Værksted 11 IT/AV redigeringslokale 12 Mul lokale 13 Musikøvelokale 14 Maleri og tegning 15 Keramik 20 Omklædning herrer 21 Omklædning damer 22 Omklædning dommer 23 Bolde og rekvisi er 24 Vaskerum 25 Klubrum 26 Kontor 30 Omklædning damer 31 Omklædning herrer 32 Wellness 33 Fitness

10 Plan 1. sal - 1:500 1 Modtagelse - lægehusdel 2 Sekretær - tandlæge 3 Depot 4 Omklædning 5 Laboratorium 6 Rengøring 7 Toilet 8 HC- toilet 9 Fysioterapi 10 Kiropraktor/dia st 11 Tandklinik 12 Personalestue 13 Konsulta on 14 Sekretær/sygeplejerske/laborant 15 Skadestue 16 Fælles venteområde Tagplan - 1:500

11 Naturlig ven la on Passiv solenergi Snit - 1:200 Retur lu l ven la onsanlæg filtreres gennem plantevæggen Regnvand fra tagflade opsamles i tank l senere brug i plantevæg

12 Facade syd/vest - 1:250

13 Facade vest - 1:500 Facade syd - 1:500

14 Facade vest - 1:500 Facade syd - 1:500

15 Rejstplan - stueetage Rejstplan - 1. sal

16 Perspek v - café

17 BUDGET Enhedspris 1 Enhedspris 2 Prisreference iht. Brutto m² kr./m² kr./m² I alt kr. V&S prisbøger Håndværkerudgifter Fællesaktiviteter VS(99)05.60 Aktivitets- og kulturcenter inkl. multilokale VS(99)05.31 Idrætsforeningens faciliteter VS (99)05.80 Fitness- og weelnesscenter Poolområde VS (99)05.81 Øvrige VS (99)05.80 Sundhedscenter A Fælles VS (99)05.50 B Lægehus VS (99)05.40 C1 Tandlæge VS (99)05.40 C2 Øvrige VS (99)05.50 Magasiner, teknik mv. M VS (99)05.81 M VS (99)05.81 M VS (99)05.80 M4 Omklæding køkken personale - stuetage VS(99)05.31 M5 Teknik til øvrige funktioner VS (99)05.80 M6 Øvrige kælder VS (99) Tillæg i håndværkerudgifter Grøn væg inkl. automatisk vandingssystem Ekstra facade pga skrå tagflade Ovenlys inkl. styring af oplukkelige felter Elevator Fradrag i håndværkerudgifter Reducering af facade ved cirkulær bygningskrop Reducering af tag pga. ovenlys Udvendig anlæg Håndværkerudgifter i alt Indeksregulering af håndværkerudgifter fra V&S 2011 indeks 2010K2-121,8 til 2010K4-122, Uforudseelige udgifter 10% Rådgiverhonorar 12% ANLÆGSSUM I ALT I ovenstående enhedpris 2 er der i forhold til enhedspris 1, indregnet geografisk prisvariation svarende til faktor 0,85 iht. V&S prisbøger

18 Fremtidens bæredygtige multihus Åben projektkonkurrence Multihuset Pulsen - Fremtidens bæredygtige multihus Bilag 12: Arealskema Åben projektkonkurrence Side 2/3 Multihuset Pulsen - Fremtidens bæredygtige multihus Bilag 12: Arealskema Åben projektkonkurrence Side 3/3 Arealskema Bilag 12 Arealskema indføjes bagerst i afleveringshæftet. Rum nr. Rumbeskrivelse Vejledende nettoarealer Forslagets nettoarealer (udfyldes af forslagsstiller) Fællesfaciliteter FF.1 Foyer / toiletter / galleri 100 m2 155 m² FF.2 Café / mødelokale 200 m2 200 m² FF.3 Køkken 40 m2 40 m² FF.4 Administration 20 m2 20 m² I alt 360 m² 435 m² Aktivitets- og kulturcenter AK.1 Multilokale (musik, teater, gymnastik, dans etc.) 300 m2 302 m² AK.2 Musikøvelokale 30 m2 32 m² AK.3 IT / AV redigeringslokale 30 m2 32 m² AK.4 Lokale til keramik, glasarbejde etc. 30 m2 31 m² AK.5 Lokale til maleri, tegning etc. 30 m2 31 m² AK.6 Værksted (evt. placeret i kælderen) 30 m2 31 m² I alt 450 m² 459 m² Idrætsfaciliteter IF.1 2 omklædningsrum med bad og toilet 120 m2 114 m² IF.2 2 dommeromklædningsrum med bad og toilet 30 m2 30 m² IF.3 Klublokale for Idrætsforeningen 50 m2 53 m² IF.4 Kontor og arkiv rum til Idrætsforeningen 30 m2 29 m² IF.5 Vaskerum og tørrerum til trøjer 15 m2 16 m² IF.6 Materiale rum (kridtmaskine, net etc.) 20 m2 20 m² IF.7 Bolde og rekvisitter 10 m2 10 m² I alt 275 m² 272 m² Fitness- og wellnesscenter FW.1 Omklædningsrum (kønsopdelt m 25 / k 35) 120 m2 128 m² FW.2 Pool område (poolen 10x10 m) + 2 mindre kurbade 250 m2 290 m² FW.3 1 spabad, 1 sauna, 1 dampbad (integreret i poolområde) m² FW.4 Fitness inkl. spinning 110 m2 120 m² FW.5 Spinning (til 12 cykler + instruktør) m² I alt 480 m² 538 m² Sundhedscenter A Sundhedscenterets fællesfaciliteter S.1 Personale frokoststue m. køkken 20 m2 20 m² S.2 Omklædning med skabe og 2 toiletter m brusebad 20 m2 20 m² S.3 Rengørings- og skyllerum 10 m2 10 m² B Sundhedscenterets lægehusdel S.4 Modtagelse/reception m. plads til 2 arbejdspladser 20 m2 23 m² S.5 Venteværelse m. plads til personer 30 m2 42 m² S.6 3 patienttoiletter (heraf 1 handicaptoilet) m håndvask 20 m2 22 m² S.7 Sekretær/sygeplejerske/laborant 3 arbejdspladser 25 m2 20 m² S.8 3x2 konsultationslokaler á 20 m2 m. håndvask 120 m2 120 m² S.9 1 skadestue m håndvask 20 m2 20 m² S.10 Laboratorium + sterilisation / autoklave 10 m2 10 m² S.11 Depot, arkiv mv. 15 m2 15 m² C Sundhedscenterets øvrige faggrupper S.12 Fællesfaciliteter m. reception, toiletter, venteværelse mv. 40 m2 42 m² S.13 4 tandlægeklinikker á 15 m2 m håndvask 60 m2 60 m² S.14 1 sekretærkontor til tandlægerne 15 m2 14 m² S.15 Fysioterapi med 1 rum på 30 og 1 kontor på 10 m2 40 m2 41 m² S.16 Kiropraktor / Diætist 20 m2 20 m² I alt 485 m² m² Teknik mv. M.1 Teknik til wellness afdeling 300 m2 348 m² M.2 Teknik til udendørs swimmingpool 50 m2 67 m² M.3 Magasin til Multilokale 80 m2 124 m² M.4 Omklædning køkken personale inkl. bad og toilet 20 m2 20 m² I alt 450 m² 559 m² Tillæg af konstruktioner, fordelingsarealer etc. 664 m² Projektets vejledende bruttoetageareal m² Kendingstal Samlet vejledende nettoareal m² 2756 m²

19 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

Idé og placering. Parken Ballings nye hjerte

Idé og placering. Parken Ballings nye hjerte 52971 Introduktion Social bæredygtighed, økologi og økonomi er de temaer, der har inspireret os i skabelsen af dette projektforslag. Denne interesse har fået os til at fokusere på at kreere en bygning,

Læs mere

Multihuset Pulsen Forslag. Fremtidens bæredygtige multihus

Multihuset Pulsen Forslag. Fremtidens bæredygtige multihus Multihuset Pulsen Forslag Fremtidens bæredygtige multihus 23015 Indhold 1 3 6 7 8 20 21/Bilag Multihuset Pulsen /et bæredygtigt landmark i Balling Aktivitetstorvet /ny helhedsplan Multihus på højkant /disponering

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN 22482 22482 1 01. HOVEDIDÉ Vi foreslår at den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligenheder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen og de områder, hvor der er vandhuller og særligt kuperet.

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 15128 BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS BYENS PULS Sundhed Cafe Pulsen i Balling skal udvikles som et moderne kulturhus, der er koblet tæt sammen med Balling skole og landskabet omkring. Pulsen

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Pulsen i Salling - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Indhold Indhold side 02 Det lokale initiativ - Pulsen i Salling side 03 Koncept

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E Baggrund Foreningslivet i Lellinge har i mange år benyttet lokaler på Lellinge skole og klubhuset på Lellinge Stadion til

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

M U LT I H U S E T P U L S E N

M U LT I H U S E T P U L S E N M U LT I H U S E T P U L S E N FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS FORSLAG OOOO7 INTRO/VISION Fysiske udfoldelser, individuelt eller i leg med andre mennesker er naturligvis sundt. Ligeledes er det sundt at

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF - Ny Mul sal Disposi onsforslag 12.11.2014

Vordingborg Gymnasium & HF - Ny Mul sal Disposi onsforslag 12.11.2014 Vordingborg Gymnasium & HF - Ny Mul sal Disposi onsforslag 12.11.2014 Eksisterende hus N Situa onsplan 1:500 Fortov Cykelsti Chr. Richardtsvej Vordingborg Gymnasium & HF - Ny Mul sal Behov Vordingborg

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN. v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB - 03: G AAB A 25, K 03 GBL 1 VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN v/ Anders Nielsen, formand VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB AAB A 25, K 03 GBL 2 T - : T : GBL B M,, A M S, K N,

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

- SUNDBAKKEN. Sæt foto her INDIVIDUEL FLEKSIBILITET NOTER

- SUNDBAKKEN. Sæt foto her INDIVIDUEL FLEKSIBILITET NOTER GR UPP ERN SENIORBOFÆLLESSKABET ES SAM LED - SUNDBAKKEN EN ØVELSE OM PRIORITERING AF INDRETNINGSVÆRDIER AFSKÆRMET KØKKEN ENTRÉ MED BRYGGERSFUNKTION Ingen ønsker åbent køkken. En ønsker lille køkken. En

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag 1 Flytning af materielgård og oprettelse af beredskabscenter Rebild Kommune har i Juni 2015 købt Industriparken 16-18 i

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia Villa Nørager Lillebælts Allé 18, Fredericia 23.11.2010 2 Oversigtskort Stedet Lillebælts Allé 18 er så absolut en af Fredericias bedst beliggende grunde. Højt hævet over Lillebælt er udsigten ud gennem

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 LINDE ALLÉ 5-9 / BELIGGENHED Lokalbanen LINDE ALLÉ Kystbanen 3,5 km / 5 min. med bus God infrastruktur og gode transportmuligheder med tog og bus. Tæt

Læs mere

m² Kontor. NYHED Åboulevarden 22, niv 01 - niv Århus C

m² Kontor. NYHED Åboulevarden 22, niv 01 - niv Århus C 487-2.484 m² Kontor Belliggenhed En unik mulighed for at samle virksomhedens ak viteter på en meget a rak v adresse i Århus Centrum, og lmed i kort gåafstand l Århus Banegård samt Rutebilsta on, udbydes

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2A/2B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Fantastisk ejendom 639 m2 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 639 m2 / Grundstykke: 872 m2 / Vær.: 5 / Badeværelser: 4 Pris: 1.750.

Fantastisk ejendom 639 m2 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 639 m2 / Grundstykke: 872 m2 / Vær.: 5 / Badeværelser: 4 Pris: 1.750. Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 639 m2 Grund 872 m2 Værelser 5 Badeværelser 4 Pris 1.750.000 Reference Side 1 fra 24 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere