Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer"

Transkript

1 15. maj 2013 Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af nye tværgående forsøg inden for seks overordnede forsøgstemaer. Formålet var i fællesskab at bidrage til nytænkningen af opgaveløsningen på centrale områder i den offentlige sektor, herunder at forsøgene gennemføres i flere frikommuner, således at der kan opnås et bredere erfaringsgrundlag. De seks forsøgstemaer er: 1. Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats 2. Digitalisering 3. Øget inddragelse af civilsamfundet 4. En mere sammenhængende og effektiv sundhedsindsats 5. Nye løsninger i folkeskolen 6. Kommunerne og vækstdagsordenen Forsøgstemaerne resulterede i 40 forsøgsforslag, hvoraf 1 (nr. 13) blev frafaldet. Bemærk, at forsøgsforslagene ikke, som i de ordinære ansøgningsrunder, er politisk behandlet i de ni frikommuner. Oversigten på de følgende sider viser afgørelser på de 39 forsøgsforslag. Eventuelle forudsætninger for en godkendelse samt begrundelser for afslag angives også i oversigten. De forsøg, der kræver ny hjemmel i frikommuneloven, kan først igangsættes, hvis lovændringen, der efter planen skal træde i kraft 1. juli 2013 og som pt. er under behandling i Folketinget, vedtages. Tabel 1: Oversigt over afgørelser på forsøgsforslag fra de seks forsøgstemaer Nr. Forsøgsansøgning Afgørelse Bemærkninger Involverede ministerier Tema 1: Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats 1 Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger, herunder fritagelse fra krav om, at den ledige skal leve op til de kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder Det forudsættes, at en udvi det vi rksomhedspraktik etableres med udgangspunkt i borgerens forhold, og ikke med afsæt i virksomhedens forhold, herunder hensyn til vækstskabelse.

2 2 Mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder om etablering af et på forhånd aftalt antal beskrevne løntilskudsjob og/eller virksomhedspraktikker, s om permanent står til rådighed for jobtræning af ledige m.fl. 3 Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder med årligt statstilskud på kr. s om supplement til kommunernes gældende forpligtelse til at ansætte ledige i seniorjob med samme statstilskud 4 Graduering af løntilskuddet til private arbejdsgivere i virksomhedscentre, således at der i starten af et forløb ydes et stort tilskud og længere i forløbet et mindre tilskud 5 Lempelse af videnpilot-ordningens krav om at vi rksomheder, der søger støtte, ikke inden for de seneste to år må have ha ft a nsat én med samme uddannelse s om vi denpiloten og i forvejen højst må have ansat to højtuddannede, og at alle ansatte ikke må være højtuddannede 6 Mul i ghed for, a t kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for unge ledige under 25 år, der har gennemført ét eller flere grundforløb på en erhvervsskole, men som pga. særlige forhold ikke har kunnet finde en praktikeller elevplads efter seks måneder efter afsluttet grundforl øb 7 Mulighed for at ledige iværksættere kan modtagere supplerende dagpenge eller kontanthjælp i op til samlet seks måneder over en 2-årig periode samt kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed, dvs. efter registrering i CVR 8 Mulighed for udveksling af personlige oplysninger mellem kommunale forvaltninger uden borgerens samtykke med henblik på at lette og effektivisere det tværfagligt samarbej- Fors øget kan ske inden for gældende regler. Det forudsættes, at frikommunen fortsat er administrativ ansvarlig myndighed, herunder udbetaler det årlige statstilskud til virksomhederne, der har ansatte i seniorjob. Det forudsættes, at forsøget administreres i overensstemmelse med EU-reglerne om bruttostøtteintensitet, herunder at der skal foretages en forholdsvis beregning af støtteintensiteten, hvis ansættelsen varer mindre end et å r. Forsøget er delvist imødekommet ved generel lovændring med vi rkning fra januar Lovændringen indebærer en udvidelse af ordningen, således at 1) vi rksomheder med op til fem højtuddannede kan få en vi denpilot, 2) vi rksomheder ka n have op ti l to videnpiloter inden for tre år, og 3) ordningen åbnes for vi denpiloter med mellemlange videregående uddannelser. Det forudsættes, at der er tale om en ny ordning, som fri kommunen selv finansierer udgifterne til. Forsøget bryder med de grundlæggende principper om, at ledige skal stå til rådighed for det øvrige arbejdsmarked og har ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering. Forsøget kan endvi dere indebære konkurrenceforvridende effekter. Forsøget vurderes at indebære meget vidtgående muligheder for udveksling af oplysninger, der kan rejse væsentlige spørgsmål i forhol d til EU reglerne om udveksling a f personoplysninger. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Erhvervs - og Væks tministeriet samt Erhvervs - og Væks tmi nisteriet Justitsministeriet 2

3 de, a lternativt mulighed for i ndhentning af et generelt samtykke til, at der udveksles oplysninger vedr. borgerens sag gennem hele sagsforløbet 9 Fritagelse fra FØP-reformens regler vedr. rehabiliteringsteams, herunder reglerne om 1) sammensætningen af rehabiliteringsteamet, således at rehabiliteringstemaet kan benyttes med fuld eller kun delvis bemanding samt 2) at der kun kan indhentes lægefaglige rådgivning og vurderinger vi a den regionale organisation. Desuden mulighed for a fholdelse a f virtuelle møder i rehabiliteringsteamet (videokonference) 10 Mulighed for, at beskæftigelsesindsatser og tværgående indsatser, der er afprøvet forud for rehabiliteringsteamets inddragelse i henhold til FØP-reformen, kan indarbejdes i ressourceplanen, uagtet at de allerede er iværksat og evt. gennemført ved ressourceplanens udarbejdelse 11 Mulighed for at konkurstruede selvstændige erhvervsdrivende kan modtagere supplerende dagpenge eller kontanthjæl p i op ti l samlet seks måneder over en 2-årig periode samt kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb med fokus på et servicetjek af virksomhedens forretning uden at afvikle virksomheden og CVR nr. 12 Udvidet mulighed for løntilskud, således at også jobklare nyledige efter en konkret individuel vurdering kan tilbydes ansættelse med løntilskud 13 Etablering af én midlertidig ydelse, som dækker kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge 14 Fritagelse fra nye regler, der modvirker igangværende frikommuneforsøg, alternativt at frikommunerne gennem hele forsøgsperioden kan ansøge om fritagelse fra ny lovgivning, der modvirker igangsatte frikommuneforsøg Tema 2: Digitalisering 15 Indførelse af obligatorisk digital post allerede fra 2013 frem for førs t fra 1. november 2014, hvor det bliver obligatorisk for alle borgere at modtage post i deres digitale postkasse,, bortset fra muligheden for afholdelse af vi rtuelle møder i rehabiliteringsteamet (videokonference) Bortfaldet Forsøget vurderes at stride imod intentionerne bag reformen af førtidspension og fleksjob. Det vil potentielt påføre staten merudgifter og eventuelt stille borgere i frikommunerne ringere end øvrige borgere. Forsøget vurderes at stride imod intentionerne bag reformen af førtidspension og fleksjob. Det vi l desuden potentielt påføre staten merudgifter og eventuelt stille borgere i frikommunerne ringere end øvrige borgere. Forsøget bryder med de grundlæggende principper om, at ledige skal stå til rådighed for det øvrige arbejdsmarked og har ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering, ligesom det vurderes at indebære s tærkt konkurrenceforvridende effekter. Fors øget kan ikke imødekommes pga. EU regulering. Der er tidligere gi vet a fslag på samme ansøgninger fra hhv. Vejle og Fredensborg Kommuner i tidligere a nsøgningsrunder. Ny lovgivning vurderes i forhold til igangsatte frikommuneforsøg på området. Hvis nye procesregler eller krav modvirker eller hindrer igangsatte forsøg, tages stilling til, om fri kommunerne h skal fritages for de pågældende regler i forsøgsperioden. samt Erhvervs - og Væks tmi nisteriet Alle ministerier Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) 3

4 fx e-boks 16 Tilladelse til at udvikle og anvende NemID på mobile enheder s om smartphones og ta blets, dvs. mulighed for samme løsning, som banksektoren bruger ift. mobiladgangen til netbanken med NemID 17 Mulighed for, at borgerne selv indhenter, kvalificerer og godkender BBR-oplysninger digitalt efter samme model som ved indberetning af selvangivelsen på skat.dk 18 Automatiseret digital sagsbehandling på midlertidige og enkeltstående ydelser efter servicelovens 83, således at a ns øgning om bestemte ydelser, der i vid udstrækning ydes efter objektive kriterier, skal ske digitalt. Herefter gives automatisk digitalt svar, hvis borgeren bevilges den pågældende ydelse, mens borgeren ved foreløbigt afslag bliver bedt om at henvende sig personligt 19 Mulighed for at kommunen kan etablere gratis trådløs internetadgang på udvalgte lokaliteter til gavn for turister og borgere via såkaldte trådløse (wifi) hotspots 20 Mul i ghed for, a t modtagere a f kontanthjælp vil kunne s ende såkaldte opfølgningsskemaer uden en personlig underskrift til kommunen 21 Obligatorisk digital selvbetjening hurtigere og på flere områder, end der indgår i regeringens generelle indfasningsplan for området 22 Mul i ghed for at udveksle sagsoplysninger med a ndre kommuner i fælleskommunale callcentre med henblik på, at meda rbejdere fra flere kommuner kan aflaste hinanden ved borgerhenvendelser 23 Afskaffelse af kontantkasserne i Borgerservice, således at betaling af fx kørekort og pas ikke kan ske kontant, men skal s ke med dankort/betalingskort Det forudsættes, at forsøget lever op til kravene i persondataloven. Endvidere forudsættes, at kommunen, såfremt NemID s visuelle grænseflade skal anvendes, indgår en særskilt aftale med Nets DanID herom. Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Det forudsættes af retssikkerhedsmæssige hensyn, at ejeren modtager direkte besked om ændringerne i BBR, fx via NemSMS-Service, s a mt a t kommunen s elv s ikrer fi nansiering af udgifter til udvikling af it-l øsning ti l borgernes direkte i ndberetning til BBR. Det forudsættes, at borgere, som ikke kan benytte digitale medier til a t s øge, s kal kunne ansøge a f a nden vej, samt a t kommunen s ikrer opfølgning både i forhold til dem, der får bevilget hjælp, og dem, der får et foreløbigt afslag. Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) Ministeriet for By, Bolig og Landdis trikter Social- og Integrationsministeriet Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Erhvervs - og Vækstministeriet Fors øget kan ske inden for gældende regler. samt Justitsministeriet Finansministeriet samt Justitsministeriet Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Justitsministeriet Det forudsættes, at der stilles alternative betalingsmuligheder til rå dighed for borgere, der ikke har adgang til et betalingsinstrument. Erhvervs - og Væks tmi nisteriet Tema 3: Øget inddragelse af civilsamfundet 4

5 24 Udvidelse af den foreslåede 7 c i lov om ændring af lov om fri kommuner, s åledes a t dagpenge- og efterlønsmodtagere også kan arbejde frivilligt og ulønnet uden fra drag i ydelsen på offentlige virksomheder 25 Mulighed for at frivillige kan yde nabohjælp, uden s kattepligt for hverken yder eller modtager af nabohjælpen 26 Mulighed for, at kommunerne på samme vis som de frivillige foreninger kan yde godtgørelse for frivilliges udgifter i forbindelse med en frivillig indsats, fx befordring, telefon mv. Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Det forudsættes, at dagpenge- eller efterlønsmodtageren ikke må overtage ordinært arbejde. Det forudsættes endvidere, at ledige fortsat står til rådighed for det øvrige a rbejdsmarked og har ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering. Fors øget kan ske inden for gældende regler. Skatteministeriet Tema 4: En mere sammenhængende og effektiv sundhedsindsats Forslaget indgår i det igangværende tværministerielle arbejde vedrørende udmøntning af regeringens mål om at gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Skatteministeriet 27 Mul i ghed for a t sygehuset og kommunen i et tværfa gligt og tværsektorielt team kan udarbejde én samlet genoptræningsplan for borgeren frem for både en plan for specialiseret genoptræning og en plan for a lmen genoptræning Mi ni steriet for Sundhed og Forebyggelse 28 Mulighed for, at lægens henvisning til vederlagsfri fysioterapi skal sendes til vurdering af et fagligt team i kommunen, hvorefter patienten informeres om træningsmuligheder og får udarbejdet en plan for træningen, som koordineres med øvrige tilbud til patienten 29 Eta bl ering af partnerskabsprojekt om Integrated Care mellem Region Syddanmark, almen praktiserende læger i Odense og Odense Kommune, hvor parterne i ndgår et forpligtende samarbejde om udvikling a f en model for nye l øs ninger med øget fokus på ti dlig i ndsats og i nddragelse af borgeren med henblik på at skabe reelle sammenhængende patientforløb. Partnerskabet omfatter fx deling af data og fælles økonomiske i ncitamenter Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Det forudsættes, at det fortsat er lægens afgørelse, om en patient skal henvises til vederlagsfri fysioterapi, og at patientens frie valg af behandlingssted fastholdes. Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Det forudsættes, at forsøget kan holdes inden for EU-reglerne om behandling a f personoplys ninger, samt forvaltningslovens 29. samt Justitsministeriet 5

6 30 Mulighed for at kommuner kan indgå aftale med speciallæger (primært psykiatere og arbejdsmedicinere) om at indgå i kommunale rehabiliteringsteams og foretage helbredsundersøgelser af ledige sygemeldte på kommunens vegne uden forudgående henvisning fra egen læge, herunder mulighed for udveksling af oplysninger uden borgerens samtykke 31 Mulighed for udveksling af oplysninger mellem distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien og de alment praktiserende læger uden borgerens samtykke Kan ikke imødekommes, idet forsøget vurderes at stride imod det spor, der er lagt med FØP/FLEKS reformen, hvor kommunen i komplekse sager kun kan indhente lægefaglig rådgivning via en klinisk funktion i regionen, således at borgeren sikres én indgang til sundhedsvæsenet. samt Justitsministeriet Det er på det foreliggende grundlag Justitsministeriets opfattelse, at forsøget rejser tvivl ift. overholdelsen af EU reglerne om behandling af personoplysninger. samt Justitsministeriet Tema 5: Nye løsninger i folkeskolen 32 Tilkøbsydelser i folkeskolen, fx lektiehjælp, naturfaglige tilbud, kreative og musiske fag, sproglige og kulturelle aktiviteter, s upplerende eksaminer og undervisning (fx Ca mbridge Curriculum) 33 Mul i ghed for opdeling a f 9. kl asse i hhv. et a fslutnings- og et overgangssemester med henblik på en bedre forberedelse af eleverne til ungdomsuddannelse, herunder at 1) afgangsprøven flyttes fra maj til januar, 2) andre faggrupper inddrages i undervisningen i overgangsåret og 3) evt. fravigelse af minimumstimetallene 34 Mulighed for at der i folkeskolen arbejdes med konkrete og kortfa ttede individuelle mål og gruppemål frem for fælles mål, herunder fritagelse for minimumstimetallene samt indberetning af opgørelse af elevernes timetal Det forudsættes, at tilkøbsydelserne tilbydes som et fritidstilbud, dvs. som et tilbud i elevens fritid udover skolens almindelige undervisning, idet tilkøbsydelser som et folkeskoletilbud vil berøre grundl ovens 76 om retten til gratis undervisning for alle elever i den undervisningspligtige alder. Det forudsættes, at folkeskolens minimumstimetal ikke fraviges, samt at forsøgets samlede prøvekoncept kan godkendes af Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen. Det forudsættes, at folkeskolens minimumstal ikke fraviges. Ministeriet for Børn ogundervisning Tema 6: Kommunerne og vækstdagsordenen 35 Mul i ghed for, a t kommunen i en tidbegrænset periode kan stille ledige kommunale lokaler i centerbyerne og landdis trikterne gratis til rådighed for perspektivrige iværksættere fra nærmi ljøet i forbindelse med a fklaringsfasen eller den spæde opstart af vi rksomheden Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Erhvervs - og Væks tmi nisteriet 6

7 36 Mulighed for at kommunen kan lade perspektivrige iværksættere benytte tomme lokale i kommunale og kommunalt understøttede inkubatormiljøer på lempeligere vilkår i en tidsafgrænset periode, fx ved at første års eller kvartals husleje er gratis 37 Mulighed for, at der i folkeskolen ud over grundydelsen kan tilbydes internationalt anderkendte eksaminer (som fx Cambri dge International Examinations) mod betaling på samme måde, som privatskolerne i dag kan (tilkøbsydelse) 38 Mulighed for, at der i folkeskolen kan undervises på engelsk i alle fag, undtagen dansk, på alle klassetrin mere vi dtgående end ved hidtidige forsøg med engelsksproget undervisning, som kun omfattede visse fag i udskolingen (7. klasse og frem) 39 Mulighed for at gymnasier, der er certificeret af den private International Baccalaureate (IB) organisation i Schweiz, og som er beliggende i en frikommune, kan oprette internationa l e linjer med undervisning på engelsk, dvs. en udvi delse a f det nuværende a ntal i nternationale gymnasier, der efter gældende lovgivning er fastsat til 10 IB-gymnasier 40 Mulighed for at kommunen sammen med private bidragydere kan medfinansiere en iværksætterfond, der yder lån eller indskudskapital i størrelsesordenen kr. til lokale iværksættere med vækstpotentiale, der ikke kan opnå finansiering via banker mv. Lånet/indskudskapitalen ledsages af rådgivning fra et kompetent panel af virksomhedsrådgivere Indgår i lovforslag om ændring af frikommuneloven. Erhvervs - og Væks tmi nisteriet Det forudsættes, at tilkøbsydelserne tilbydes som et fritidstilbud, dvs. som et tilbud i elevens fritid udover skolens almindelige undervisning, idet tilkøbsydelser som et folkeskoletilbud vil berøre grundlovens 76 om retten til gratis undervisning for alle elever i den undervisningspligtige alder. Fors øget vedrører i kke en kommunal opgavevaretagelse, og vi l potentielt medføre væsentlige statslige merudgifter i statstaxameter. Der skal endvidere ske en evaluering af antallet af offentlige udbydere af IB-linjer i Erfaringer med eksisterende regionale fonde viser, a t mindre fonde ha r va nskeligt ved a t få iværksættervirksomheder ind i succesfulde væks tforl øb. Fonden vi l som følge a f dens s tørrelse endvidere have vanskeligt ved at levere den nødvendige kvalificerede sparring mv. til virksomhederne, ligesom fonden kan have konkurrenceforvri dende effekter i forhold til evt. konkurrenter, som må klare sig på rent kommercielle vilkår. Erhvervs - og Vækstministeriet 7

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere