Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen"

Transkript

1 Enhed ADMPOL, Administrationspoli tisk kontor Sagsbehandler DEPHVJ Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen Baggrund for arbejdet Som led i frikommuneforsøget har regeringen i foråret 2012 taget initiativ til at igangsætte samarbejder mellem de ni frikommuner og relevante ministerier om udvikling af nye, sammenhængende forsøg og fælles evaluering inden for seks overordnede forsøgstemaer. Kommunerne og vækstdagsordenen indgår som ét af de seks temaer. Regeringen ønsker at styrke vækst og beskæftigelse som et centralt element i den økonomiske politik. Det har derfor været naturligt også i det fælles arbejde med frikommunerne at sætte fokus på, hvorledes kommunerne kan understøtte den økonomiske vækst, herunder hvorvidt der er lovgivningsmæssige barrierer for vækst, der bør udfordres i nye, konkrete forsøg. Organisering og deltagere Arbejdet med forsøgstemaet har taget udgangspunkt i tre møder. Herudover har der været afholdt et særskilt møde den 3. oktober 2012 om udbudsområdet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på foranledning af Erhvervs- og Vækstministeriet, ligesom relevante ministerier mv. løbende har været inddraget. Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Vejle, Vesthimmerlands og Viborg Kommuner har deltaget i mindst ét af de afholdte møder om forsøgstemaet. KL har endvidere deltaget i møderne. Ansvaret for forsøgstemaet har været forankret i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udover dette ministerium har navnlig Erhvervs- og Vækstministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning og Miljøministeriet og Skatteministeriet været inddraget i arbejdet med forsøgstemaet. Endelig har DI og DE deltaget i et af de afholdte møder med henblik på at afdække disse organisationers tanker om kommunerne og vækst samt bud på eventuelle relevante forsøgsområder inden for forsøgstemaet. Hovedtemaer for drøftelserne i forsøgstemaet Drøftelserne i forsøgstemaet har overordnet fokuseret på kommunernes muligheder for at understøtte den økonomiske vækst, herunder eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for vækst, der har været interesse i at udfordre i nye, konkrete forsøgsansøgninger. Hovedtemaerne for drøftelserne har været følgende:

2 Forsøg inden for udbudsområdet Med udgangspunkt i konkrete cases fra frikommunerne har udbudsområdet været genstand for diskussion. Det har i den forbindelse stået klart, at udbudsreglerne er et område af stor praktisk betydning for kommunerne, herunder særligt i forhold til f.eks. udbud og udvikling af ny(ere) teknologi mv. Ved forsøg med udbudsreglerne er der fortrinsvis tale om regulering baseret på EUdirektiver. På den baggrund har det ikke været muligt at finde yderligere mulige forsøg end de allerede imødekomne forsøg med tilbudslovens afsnit II. Frikommunerne har i lyset heraf peget på et behov for vejledning på en række punkter, bl.a. vedr. konkurrencepræget dialog, udbudspligt i innovationspartnerskaber mv. På mødet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjorde styrelsen opmærksom på, at alle frikommuner kan rette henvendelse til styrelsen, når der er tvivl om udbudsreglerne og behov for vejledning om tolkning af reglerne. Styrelsen er endvidere på vej med en generel styrkelse af vejledningsindsatsen overfor ordregivende myndigheder på de punkter, hvor der på udbudsområdet mangler retspraksis, eller hvor der er usikkerhed om retspraksis. Ønskerne fra frikommunerne til vejledning inden for konkrete områder vil indgå i styrelsens samlede prioritering og tilrettelæggelse af vejledningsindsatsen. Der er desuden en revision af udbudsdirektiverne undervejs i EU. Regeringen arbejder for, at direktivændringer gør udbudsreglerne mere simple og fleksible at anvende i praksis. Det fremgår af Økonomiaftalen for 2013 med kommunerne, at der skal laves en udbudslov, som opfølgning på direktivændringerne, der skal sikre klarhed om de nye regler. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe til det lovforberedende arbejde med deltagelse af blandt andet KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Forsøg med støtte til lokalt iværksætteri Kommunernes mulighed for at understøtte lokale iværksættere har endvidere været et omdrejningspunkt, herunder i forhold til adgangen til at stille tomme kommunale lokaler til rådighed for iværksættere, adgangen til kommunalt ydet rådgivning af iværksættere og adgangen til at stille kapital til rådighed for sådanne opstartsvirksomheder. Drøftelserne har resulteret i tre forsøgsansøgninger med anvendelse af tomme kommunale lokaler/lejemål og etablering af en fond med henblik på at understøtte lokale iværksættere. Forsøg med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Spørgsmålet om, hvorledes rammerne for at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft kan forbedres, har også været drøftet. Drøftelserne har fokuseret på etablering af internationale linjer i folkeskolen og gymnasier til evt. børn af udenlandske medarbejdere og interesserede danske børn og forældre. Drøftelserne har givet sig udslag i tre forsøgsansøgninger med fokus på både folkeskole- og gymnasieniveauet. Forsøg på andre områder Herudover har der inden for forsøgstemaet også været drøftelser om enkelte andre områder, hvor det kunne være relevant at iværksætte forsøg. Disse drøftelser har ikke udmøntet sig i forsøgsansøgninger i forsøgstemaets regi. Det bemærkes, at forsøgsansøgningerne ikke har været undergivet en politisk behandling i hverken kommunalbestyrelserne i frikommunerne eller af regeringen. Der kan endvidere være behov for en nærmere afklaring af rammerne for forsøg, herunder i forhold til f.eks. statsstøtteregler, samt en nærmere afdækning af mulige uhensigtsmæssige konsekvenser af forsøg. Vedlagte konkrete ansøgninger 2

3 - Tomme kommunale lejemål i oplandet stilles gratis til rådighed for iværksættere - Tomme kommunale lejemål i forbindelse med eksisterende inkubatormiljøer stilles gratis til rådighed for iværksættere - Iværksætterfond med kommunale og private midler - Friere adgang til at oprette yderligere internationale gymnasiale linjer på engelsk - Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: undervisning på andre sprog end dansk - Adgang til at tilbyde tilkøb af Cambridge undervisning og eksaminiation i folkeskolen 3

4 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: undervisning på andre sprog end dansk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. juli Beskrivelse af forsøget Den lokalt genererede økonomiske vækst er i høj grad betinget af de rette rammevilkår. En række af disse har kommunerne direkte ansvaret for. Andre har staten som initiativtager og/eller regulator ansvaret for. Et oplagt eksempel er internationaliseringsgraden. Jo mere internationalt orienteret en kommune er, jo nemmere har lokale virksomheder ved at råde over og tiltrække den rette arbejdskraft også internationalt. Eksempelvis er prioriteringen af en skarp international profil på en eller flere folkeskoler i en kommune medvirkende til at skabe internationalt orienterede og kompetente borgere, som det lokale erhvervsliv senere kan rekruttere med vækst for øje. Af folkeskolelovens formålsparagraf kan udledes, at undervisningssproget i folkeskolen er dansk. Der er endvidere fra ministerielt hold opstillet retningslinjer, som foreskriver, at forsøg med engelsksproget undervisning først kan ske fra 7. klasse og ud fra en række supplerende bestemmelser. I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL er det anført, at regeringen skal søge tilslutning til lovændringer, som kan give kommunerne mulighed for at etablere internationale linjer i folkeskolen. Frikommuneforsøget er en oplagt ramme for kommunerne til at afprøve forsøg med mere systematisk undervisning på engelsk i andre fag end engelsk allerede på lavere klassetrin end 7. og uden forudgående ministeriel godkendelse af det enkelte forløb. Frikommuneforsøget med øget mulighed for engelsksprogede forløb i folkeskolen vil kunne danne empirisk grundlag for ministerens dialog med Folketingets partier om en generel smidiggørelse af bestemmelserne på ormrådet. Børne- og undervisningsministeren vil med forsøget uddelegere kompetencen til at iværksætte internationale tiltag, der indebærer undervisning på andre sprog end dansk, til kommunalbestyrelserne eller disses børne- og ungdomsudvalg. Med en folkeskole, som gør engelsk til et værktøj mere end et mål i sig selv, øges børnenes færdigheder og med tiden deres bidrag til at

5 Side 2 sikre vækst og velfærd. 2. Mål og forventede resultater Såfremt den varslede reform af folkeskoleloven skulle indeholde mere vidtgående muligheder for engelsksproget undervisning, vil indeværende forsøgstema bortfalde. Målet er med udgangspunkt i konkrete lokale ønsker at øge elevernes internationale viden og sproglige kompetencer. Kompetencerne hos eleverne skal sikres ikke gennem flere sprogtimer, men ved at den øvrige undervisning inden for f.eks. matematik, naturfag og de kreative fag gennemføres på engelsk med reference til internationale forhold. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målet opnås gennem lokale forsøg, hvor beslutning om nærmere udformning overlades til den enkelte kommunalbestyrelse. Dette kan være forsøg, som udpeger en given skole som særlig internationale folkeskole, eller som udpeger en særlig årgang eller et særligt fagligt forløb. Andre forsøg kan tænkes. 4. Forsøgshjemler Mulighederne inden for folkeskolelovens formålsparagraf samt div. ministerielle bestemmelser vedrørende begrænsning for muligheden for undervisning på andre sprog end dansk skal granskes nærmere. 5. Evaluering Forsøget vil blive evalueret gennem: 1. Opfølgning på de berørte skolers/klasseres/elevers præstation i engelsk (afgangsprøve, nationale test m.v.) 2. Kortlægning af de berørte skolers/klasseres/elevers internationale orientering 3. Undersøgelse af erhvervslivets samarbejde med, oplevelse af og rekruttering fra en mere international folkeskole

6 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Iværksætterfond med kommunale og private midler Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget En kommune som medfinansierende i en konstruktion mellem private og institutionelle bidragydere med det formål at fremskaffe og tildele kapital til iværksættere med vækstpotentiale lokaliseret i frikommunen. Det har aldrig i nyere tid været sværere for iværksættere og unge virksomheder at skaffe kapital til at finansiere deres vækst, hvilket er en stærkt hæmmende faktor for samfundsvækst generelt. De traditionelle investorer som pengeinstitutter, venturefonde, business angels mv. er meget tilbageholdende og der er en klar forbindelse og sammenhæng heri, når der kan konstateres tilbagegang i antallet af nystartede virksomheder. Man kunne forestille sig en kommune, som ønsker at bidrage med risikovillig kapital, der kan sikre, at der fortsat kan udklækkes driftige iværksættere, der på sigt kan skabe levedygtige virksomheder. Kapitalgrundlaget skal tilvejebringes i et samarbejde med private virksomheder, investorer og uddannelsesinstitutioner og uddeles til yngre virksomheder med vækstpotentiale. Kapitalen skal have karakter af lån eller indskudskapital og ledsages af rådgivning fra et kompetent panel af virksomhedsrådgivere. Screening og kvalificering af ansøgere sker efter nærmere regler beskrevet i en fundats, ligesom samarbejdsmodellen tilvejebringes under skyldig hensyntagen til juridiske og økonomiske muligheder. De enkelte kapitalindskud tænkes anvendt til at modtageren kan lave det første proof of concept, så det bliver nemmere at opnå traditionel opstartfinansiering. Af samme grund tænkes indskuddet at være i et niveau af kroner. Målgruppen kan være alle vækstpotentielle virksomheder vurderet af en bestyrelse, som repræsenterer indskuddet. Et enkelt kriterium kan være, at virksomheden kan forventes med en vis sandsynlighed i løbet af en 5 års periode at have +5 ansatte, en omsætning på + 5 mio. Men at der ikke kan opnås finansiering ad de sædvanlige kanaler. Lånet eller indskuddet skal betales tilbage, når bestemte kriterier er opfyldt, men i princippet til kostpris inklusiv omkostninger til administration af lånet, men uden rentebetaling.

7 Side 2 Der må påregnes omkostninger til etablering af fonden herunder juridisk rådgivning, samt til løbende drift (administration af lån). Ligeledes må det forventes, at ikke alle lån/indskud bliver tilbagebetalt. Fondens kapital vil derfor svinde, med mindre der løbende bliver tilført nye midler. Men forhåbentlig vil kapitalmarkedet til den tid være mere gunstigt for nye virksomheder. Det forudsættes, at forsøg udføres i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 2. Mål og forventede resultater Forsøg kan endvidere have en konkurrenceforvridende effekt, såfremt støtte ydes på et konkurrenceudsat marked, hvilket skal søges imødegået. At give et kick til iværksættere og yngre virksomhedsejere med vækstpotentiale At understøtte et attraktivt iværksættermiljø i en kommune, der gennem en årrække har skabt gode resultater og vilkår indenfor iværksætteri 3. Hvordan nås de opstillede mål? Resultaterne vil ses i form af flere arbejdspladser, flere tilflyttere og bedre skatteudskrivningsgrundlag. Dertil resultater af mere sociologisk karakter (loyalitet, samarbejde m.v.) Ved at kommunen gives mulighed for at indgå i forsøget og bidrager med et beløb på X mio.kroner/år i forsøgsperioden. Ved at kommunen søger partnere til dannelse af et korsortium med private virksomheder o.a. 4. Forsøgshjemler Lov om erhvervsfremme (lov nr af 16. december 2010) giver kommunerne mulighed for at gennemføre og finansiere erhvervsudviklignsaktiviteter, men loven giver ikke mulighed for funding. Der skal etableres hjemmel til dette. 5. Evaluering Der vil ske en løbende evaluering af de finansierede virksomheder til fondens bestyrelse og årlige evalueringer til kommunalbestyrelsen i frikommunen og de involverede ministerier.

8 Forsøgstema om kommunerne og vækstsdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Adgang til at tilbyde tilkøb af Cambridge undervisning og eksaminiation i folkeskolen Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget Kommunerne møder med jævne mellemrum efterspørgsel efter mere end grundydelsen i folkeskolen. Eksempelvis Internationale eksaminationer (Cambridge International Examinations(CIE)). Forsøget går ud på at give frikommunerne mulighed for at tilbyde CIE i folkeskolen, til dem der efterspørger det. Det er i dag ikke muligt at tilbyde ekstra aktiviteter mod betaling. Tilbuddet skal ses som et tilbud, der ligger ud over grundydelsen i folkeskolen. Tilbuddet er ikke en erstatning for den almindelige folkeskoleundervisning og de dertil knyttede prøver. Forsøget vil blandt andet give kommunale folkeskoler mulighed for at tilbyde internationalt anerkendte eksaminer, som privatskoler i dag også har mulighed for. Muligheden vil i høj grad imødekomme efterspørgsel fra virksomheder der har ansatte, som kommer fra andre lande end Danmark. Disse ansatte efterspørger muligheden for at deres børn kan få undervisning og eksamen på internationalt anerkendt niveau. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Hertil kan tilbuddet også være interessant for danske familier, der ser sig selv i internationalt livsforløb, og som derfor vil have behov for, at børnene får så meget engelsk med sig, at de vil kunne begå sig på internationale skoler i udlandet. Det forventes, at forsøget vil resultere i større tilfredshed blandt virksomheder med internationalt ansatte. Virksomheder, som har behov for at kunne flytte ansatte på tværs af landegrænser, og derfor kan tiltrække medarbejdere ved også at kunne henvise til et skolevæsen, der tilbyder ydelser, der overskrider landegrænser. Endvidere må det forventes at en række danske forældre vil tilkøbe muligheden for CIE, og derfor vil tilbuddet møde en efterspørgsel, der er til stede, men som ikke i dag bliver mødt med et tilbud. Ved at tilbyde internationale eksaminer (CIE)

9 Side 2 4. Forsøgshjemler Lov om folkeskoler Evaluering

10 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Tomme kommunale lejemål i oplandet stilles gratis til rådighed for iværksættere Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget Ledige kommunale lokaler i centerbyerne og landdistrikterne udlånes gratis til iværksættere i en tidsbegrænset periode i forbindelse med afklaringsfasen eller den spæde opstart af virksomheden. Der skal være en lokal opbakning fra foreninger og netværk for at sikre screening og korrekt anvendelse af lokalerne, og løbende sparring. (Der kan ikke påregnes fast bemanding fra hverken lokal erhvervsservice eller væksthusene). Målgruppen er perspektivrige iværksættere fra nærmiljøet. Det vil typisk være tidligere kommunale administrative lokaler, men det kunne også være fx køkkener i forbindelse hermed. Det forudsættes, at forsøg udføres i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøg kan endvidere have en konkurrenceforvridende effekt, såfremt støtte ydes på et konkurrenceudsat marked, hvilket skal søges imødegået Målet er at understøtte det erhvervsmæssige grundlag i landdistrikterne og dermed skabe arbejdspladser lokalt. Brugere af lokalerne kan også benytte de klassiske erhvervsservice tilbud fra det lokale erhvervskontor og Væksthuset efter en nærmere aftalt model. Lokale erhvervsforeninger eller netværk skal have en aktiv rolle for at sikre korrekt anvendelse, herunder screene virksomhederne. 4. Forsøgshjemler Der skal etableres hjemmel til forsøget i frikommuneloven. 5. Evaluering

11 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Tomme kommunale lejemål i forbindelse med eksisterende inkubatormiljøer stilles gratis til rådighed for iværksættere Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget I de kommunale (eller kommunalt understøttede) inkubatormiljøer betaler lejerne (iværksætterne) en markedsleje, baseret på de omkostninger, der er ved at drive et sådant hus, mens der tit bliver bidraget med offentlig erhvervs service, som tit findes in-house. I tilfælde af tomgangsperioder falder udlejningsrisikoen tilbage på kommunen, som reelt betaler for de tomme lokaler. Som et forsøg kunne man derfor lade perspektivrige iværksættere benytte de tomme lokaler på lempelige vilkår i en nærmere afgrænset periode. Fx ved at første års eller første kvartals husleje er gratis. Det forudsættes, at forsøg udføres i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøg kan endvidere have en konkurrenceforvridende effekt, såfremt støtte ydes på et konkurrenceudsat marked, hvilket skal søges imødegået Flere iværksættere må forventes at tage springet og prøve deres koncept af i professionelle rammer og blandt andre iværksættere. Det kan på den måde testes, hvorvidt en sådan anvendelse af tomme kommunale lokaler vil give vækst i antallet af nye iværksættere. Ved at tilbyde iværksættere gratis adgang til de tomme lejemål i en nærmere afgrænset periode. 4. Forsøgshjemler Der skal etableres hjemmel til forsøget i frikommuneloven. 5. Evaluering

12 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Friere adgang til at oprette yderligere internationale gymnasiale linjer på engelsk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. juli Beskrivelse af forsøget Den lokalt genererede økonomiske vækst er i høj grad betinget af de rette rammevilkår. En række af disse har kommunerne direkte ansvaret for. Andre har staten som initiativtager og/eller regulator ansvaret for. Et oplagt eksempel er internationaliseringsgraden. Jo mere internationalt orienteret en kommune er, jo nemmere har lokale virksomheder ved at råde over og tiltrække den rette arbejdskraft også internationalt. Eksempelvis er tilstedeværelsen af internationale skole- og uddannelsestilbud en afgørende faktor i udenlandske familiers beslutning om bosætning og dermed danske virksomheders mulighed for tiltrækning af arbejdskraft. En ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. indplacerede i 2009 International Baccalaureate (IB) i det danske uddannelsessystem. Af bemærkningerne til lovforslaget (L100) fremgik, at der kunne godkendes op til ti offentlige internationale gymnasier. Dette tal blev nået i september 2010 med udpegningen af tre nye IB-gymnasier. Der er fra lokalt hold peget på, at efterspørgslen efter engelsksproget undervisning er så stor, at der med flere IB-udbydere næppe vil være et reelt konkurrenceproblem. Dette understøttes af, at der oprettes stadig flere internationale grundskoler med stor søgning. Økonomisk er merudgifterne til IB-gymnasier i forhold til det almindelige taksametertilskud minimalt. På grundskoleniveau, som hovedsageligt benytter det i forhold til IB konkurrerende undervisningssystem Cambridge International Examinations (CIE), er vurderingen fra Cambridge moderskolen i Danmark, som er ansvarlig for al CIE-undervisning i Danmark, at den hidtidige vækst i antal skoler og elever, som gennemfører CIE-eksaminer, vil fortsætte i de kommende år, så der i skoleåret 2016/17 vil være op imod 50 CIEskoler med elever i Danmark. Den optimistiske prognose underbygges af de indvandrings- og bosætningsmønstre, som kommunerne oplever. For eksempel er antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark steget med godt personer fra 2008 til Dette svarer til en vækst på 17 pct., og for gruppen af udlændinge fra vestlige lande på hele 37 pct. For de udenlandske børn og unge med vestlig baggrund er stigningen lidt mere

13 Side 2 markant, idet gruppen af 0-19-årige er vokset med 40 pct. fra 2008 til De nævnte tal er trukket fra Danmarks Statistik. 2. Mål og forventede resultater Grundlaget for en endnu større international satsning på ungdomsuddannelsesområdet er således til stede. En åbning for i de ni frikommuner at give gymnasierne mulighed for at oprette internationale linjer med undervisning på engelsk vil bidrage til i tre skoleår i perioden at teste effekterne af en liberalisering af det engelsksprogede undervisningssystem på det lokale erhvervslivs mulighed for at tiltrække specialiseret dansk og udenlandsk arbejdskraft, men også på søgningen til de eksisterende IB-gymnasier. Forsøgets overordnede mål er gennem en målrettet international satsning i kommunen, herunder blandt de selvejende uddannelsesinstitutioner, at øge den lokale vækst til gavn for hele landet. Mere specifikt forventes forsøget at øge de lokale virksomheders mulighed for at tiltrække udenlandsk og højtuddannet arbejdskraft samt med det generelle erhvervsklima. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Endvidere forventes forsøget at dokumentere, at behovet for IBuddannelse blandt unge er mere udbuds- end efterspørgselsstyret. Det er således forventningen, at nye IB-udbydere vil kunne fylde en klasse, uden at det går ud over søgningen til de nærmeste eksisterende IBudbud. Ved at give de ungdomsuddannelsesinstitutioner i frikommunerne, som allerede har satset på en international profil gennem certificeret opkvalificering af lærerkræfterne, mulighed for fra skoleåret 2013/14 og tre år frem at udbyde IB-undervisning, kan elev- og arbejdskrafttiltrækning samt konkurrencesituationen på det regionale IB-marked afprøves. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som gives mulighed for at udbyde IB-undervisning, skal være godkendt af den private IBOorganisation i Schweiz. 4. Forsøgshjemler Forsøgets gennemførelse kræver dispensation fra lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Følgende fremgår af bemærkningerne til Lov nr. 289 af 15. april 2009: Der er på nuværende tidspunkt syv offentlige udbydere af IBuddannelsen, og udbuddet forventes gradvist øget med tre nye udbud. Efter senest fem år skal det vurderes, om der er behov for en yderligere udvidelse af antallet af IB-udbydere i offentligt regi. En eventuel beslutning om godkendelse af flere end 10 offentlige udbydere forudsætter tilslutning fra aftaleparterne, jf. afsnit Evaluering Forsøgets evaluering vil være todelt: 1. Spørgeskemaundersøgelse blandt internationalt orienterede virksomheder i kommunen med angivelse af uddannelsens betydning for tiltrækning af arbejdskraft, erhvervsklima generelt m.v. 2. Kortlægning af uddannelsesinstitutionens erfaring med tiltrækning af elever, herunder IB-elevernes profil, samt påvirkning af søgning til regionens øvrige IB-udbydere.

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer, at de indkomne høringssvar giver anledning til:

Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer, at de indkomne høringssvar giver anledning til: Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 170 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde

35 nye frikommuneforsøg i 3. runde 1. oktober 2012 35 nye frikommuneforsøg i 3. runde Regeringen imødekommer nu yderligere 35 nye frikommuneforsøg på baggrund af frikommunernes ansøgninger i 3. runde. De nye forsøg fremgår af oversigten

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om frikommuneforsøg

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om frikommuneforsøg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om frikommuneforsøg Baggrund Social- og indenrigsministeren har inviteret til et nyt frikommuneforsøg. Formålet

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Sankt Annæ Europaskole

Sankt Annæ Europaskole Sankt Annæ Europaskole Oplæg SAG 13. december 2011, v. sekretariatschef Thomas Hjortenberg 1 Struktur Hvorfor en Europaskole i København? Beslutningsforløbet indtil nu Hvad sker der de næste måneder? SAGs

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere