Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen"

Transkript

1 Enhed ADMPOL, Administrationspoli tisk kontor Sagsbehandler DEPHVJ Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen Baggrund for arbejdet Som led i frikommuneforsøget har regeringen i foråret 2012 taget initiativ til at igangsætte samarbejder mellem de ni frikommuner og relevante ministerier om udvikling af nye, sammenhængende forsøg og fælles evaluering inden for seks overordnede forsøgstemaer. Kommunerne og vækstdagsordenen indgår som ét af de seks temaer. Regeringen ønsker at styrke vækst og beskæftigelse som et centralt element i den økonomiske politik. Det har derfor været naturligt også i det fælles arbejde med frikommunerne at sætte fokus på, hvorledes kommunerne kan understøtte den økonomiske vækst, herunder hvorvidt der er lovgivningsmæssige barrierer for vækst, der bør udfordres i nye, konkrete forsøg. Organisering og deltagere Arbejdet med forsøgstemaet har taget udgangspunkt i tre møder. Herudover har der været afholdt et særskilt møde den 3. oktober 2012 om udbudsområdet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på foranledning af Erhvervs- og Vækstministeriet, ligesom relevante ministerier mv. løbende har været inddraget. Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Vejle, Vesthimmerlands og Viborg Kommuner har deltaget i mindst ét af de afholdte møder om forsøgstemaet. KL har endvidere deltaget i møderne. Ansvaret for forsøgstemaet har været forankret i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udover dette ministerium har navnlig Erhvervs- og Vækstministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning og Miljøministeriet og Skatteministeriet været inddraget i arbejdet med forsøgstemaet. Endelig har DI og DE deltaget i et af de afholdte møder med henblik på at afdække disse organisationers tanker om kommunerne og vækst samt bud på eventuelle relevante forsøgsområder inden for forsøgstemaet. Hovedtemaer for drøftelserne i forsøgstemaet Drøftelserne i forsøgstemaet har overordnet fokuseret på kommunernes muligheder for at understøtte den økonomiske vækst, herunder eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for vækst, der har været interesse i at udfordre i nye, konkrete forsøgsansøgninger. Hovedtemaerne for drøftelserne har været følgende:

2 Forsøg inden for udbudsområdet Med udgangspunkt i konkrete cases fra frikommunerne har udbudsområdet været genstand for diskussion. Det har i den forbindelse stået klart, at udbudsreglerne er et område af stor praktisk betydning for kommunerne, herunder særligt i forhold til f.eks. udbud og udvikling af ny(ere) teknologi mv. Ved forsøg med udbudsreglerne er der fortrinsvis tale om regulering baseret på EUdirektiver. På den baggrund har det ikke været muligt at finde yderligere mulige forsøg end de allerede imødekomne forsøg med tilbudslovens afsnit II. Frikommunerne har i lyset heraf peget på et behov for vejledning på en række punkter, bl.a. vedr. konkurrencepræget dialog, udbudspligt i innovationspartnerskaber mv. På mødet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjorde styrelsen opmærksom på, at alle frikommuner kan rette henvendelse til styrelsen, når der er tvivl om udbudsreglerne og behov for vejledning om tolkning af reglerne. Styrelsen er endvidere på vej med en generel styrkelse af vejledningsindsatsen overfor ordregivende myndigheder på de punkter, hvor der på udbudsområdet mangler retspraksis, eller hvor der er usikkerhed om retspraksis. Ønskerne fra frikommunerne til vejledning inden for konkrete områder vil indgå i styrelsens samlede prioritering og tilrettelæggelse af vejledningsindsatsen. Der er desuden en revision af udbudsdirektiverne undervejs i EU. Regeringen arbejder for, at direktivændringer gør udbudsreglerne mere simple og fleksible at anvende i praksis. Det fremgår af Økonomiaftalen for 2013 med kommunerne, at der skal laves en udbudslov, som opfølgning på direktivændringerne, der skal sikre klarhed om de nye regler. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe til det lovforberedende arbejde med deltagelse af blandt andet KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Forsøg med støtte til lokalt iværksætteri Kommunernes mulighed for at understøtte lokale iværksættere har endvidere været et omdrejningspunkt, herunder i forhold til adgangen til at stille tomme kommunale lokaler til rådighed for iværksættere, adgangen til kommunalt ydet rådgivning af iværksættere og adgangen til at stille kapital til rådighed for sådanne opstartsvirksomheder. Drøftelserne har resulteret i tre forsøgsansøgninger med anvendelse af tomme kommunale lokaler/lejemål og etablering af en fond med henblik på at understøtte lokale iværksættere. Forsøg med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Spørgsmålet om, hvorledes rammerne for at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft kan forbedres, har også været drøftet. Drøftelserne har fokuseret på etablering af internationale linjer i folkeskolen og gymnasier til evt. børn af udenlandske medarbejdere og interesserede danske børn og forældre. Drøftelserne har givet sig udslag i tre forsøgsansøgninger med fokus på både folkeskole- og gymnasieniveauet. Forsøg på andre områder Herudover har der inden for forsøgstemaet også været drøftelser om enkelte andre områder, hvor det kunne være relevant at iværksætte forsøg. Disse drøftelser har ikke udmøntet sig i forsøgsansøgninger i forsøgstemaets regi. Det bemærkes, at forsøgsansøgningerne ikke har været undergivet en politisk behandling i hverken kommunalbestyrelserne i frikommunerne eller af regeringen. Der kan endvidere være behov for en nærmere afklaring af rammerne for forsøg, herunder i forhold til f.eks. statsstøtteregler, samt en nærmere afdækning af mulige uhensigtsmæssige konsekvenser af forsøg. Vedlagte konkrete ansøgninger 2

3 - Tomme kommunale lejemål i oplandet stilles gratis til rådighed for iværksættere - Tomme kommunale lejemål i forbindelse med eksisterende inkubatormiljøer stilles gratis til rådighed for iværksættere - Iværksætterfond med kommunale og private midler - Friere adgang til at oprette yderligere internationale gymnasiale linjer på engelsk - Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: undervisning på andre sprog end dansk - Adgang til at tilbyde tilkøb af Cambridge undervisning og eksaminiation i folkeskolen 3

4 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: undervisning på andre sprog end dansk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. juli Beskrivelse af forsøget Den lokalt genererede økonomiske vækst er i høj grad betinget af de rette rammevilkår. En række af disse har kommunerne direkte ansvaret for. Andre har staten som initiativtager og/eller regulator ansvaret for. Et oplagt eksempel er internationaliseringsgraden. Jo mere internationalt orienteret en kommune er, jo nemmere har lokale virksomheder ved at råde over og tiltrække den rette arbejdskraft også internationalt. Eksempelvis er prioriteringen af en skarp international profil på en eller flere folkeskoler i en kommune medvirkende til at skabe internationalt orienterede og kompetente borgere, som det lokale erhvervsliv senere kan rekruttere med vækst for øje. Af folkeskolelovens formålsparagraf kan udledes, at undervisningssproget i folkeskolen er dansk. Der er endvidere fra ministerielt hold opstillet retningslinjer, som foreskriver, at forsøg med engelsksproget undervisning først kan ske fra 7. klasse og ud fra en række supplerende bestemmelser. I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL er det anført, at regeringen skal søge tilslutning til lovændringer, som kan give kommunerne mulighed for at etablere internationale linjer i folkeskolen. Frikommuneforsøget er en oplagt ramme for kommunerne til at afprøve forsøg med mere systematisk undervisning på engelsk i andre fag end engelsk allerede på lavere klassetrin end 7. og uden forudgående ministeriel godkendelse af det enkelte forløb. Frikommuneforsøget med øget mulighed for engelsksprogede forløb i folkeskolen vil kunne danne empirisk grundlag for ministerens dialog med Folketingets partier om en generel smidiggørelse af bestemmelserne på ormrådet. Børne- og undervisningsministeren vil med forsøget uddelegere kompetencen til at iværksætte internationale tiltag, der indebærer undervisning på andre sprog end dansk, til kommunalbestyrelserne eller disses børne- og ungdomsudvalg. Med en folkeskole, som gør engelsk til et værktøj mere end et mål i sig selv, øges børnenes færdigheder og med tiden deres bidrag til at

5 Side 2 sikre vækst og velfærd. 2. Mål og forventede resultater Såfremt den varslede reform af folkeskoleloven skulle indeholde mere vidtgående muligheder for engelsksproget undervisning, vil indeværende forsøgstema bortfalde. Målet er med udgangspunkt i konkrete lokale ønsker at øge elevernes internationale viden og sproglige kompetencer. Kompetencerne hos eleverne skal sikres ikke gennem flere sprogtimer, men ved at den øvrige undervisning inden for f.eks. matematik, naturfag og de kreative fag gennemføres på engelsk med reference til internationale forhold. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målet opnås gennem lokale forsøg, hvor beslutning om nærmere udformning overlades til den enkelte kommunalbestyrelse. Dette kan være forsøg, som udpeger en given skole som særlig internationale folkeskole, eller som udpeger en særlig årgang eller et særligt fagligt forløb. Andre forsøg kan tænkes. 4. Forsøgshjemler Mulighederne inden for folkeskolelovens formålsparagraf samt div. ministerielle bestemmelser vedrørende begrænsning for muligheden for undervisning på andre sprog end dansk skal granskes nærmere. 5. Evaluering Forsøget vil blive evalueret gennem: 1. Opfølgning på de berørte skolers/klasseres/elevers præstation i engelsk (afgangsprøve, nationale test m.v.) 2. Kortlægning af de berørte skolers/klasseres/elevers internationale orientering 3. Undersøgelse af erhvervslivets samarbejde med, oplevelse af og rekruttering fra en mere international folkeskole

6 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Iværksætterfond med kommunale og private midler Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget En kommune som medfinansierende i en konstruktion mellem private og institutionelle bidragydere med det formål at fremskaffe og tildele kapital til iværksættere med vækstpotentiale lokaliseret i frikommunen. Det har aldrig i nyere tid været sværere for iværksættere og unge virksomheder at skaffe kapital til at finansiere deres vækst, hvilket er en stærkt hæmmende faktor for samfundsvækst generelt. De traditionelle investorer som pengeinstitutter, venturefonde, business angels mv. er meget tilbageholdende og der er en klar forbindelse og sammenhæng heri, når der kan konstateres tilbagegang i antallet af nystartede virksomheder. Man kunne forestille sig en kommune, som ønsker at bidrage med risikovillig kapital, der kan sikre, at der fortsat kan udklækkes driftige iværksættere, der på sigt kan skabe levedygtige virksomheder. Kapitalgrundlaget skal tilvejebringes i et samarbejde med private virksomheder, investorer og uddannelsesinstitutioner og uddeles til yngre virksomheder med vækstpotentiale. Kapitalen skal have karakter af lån eller indskudskapital og ledsages af rådgivning fra et kompetent panel af virksomhedsrådgivere. Screening og kvalificering af ansøgere sker efter nærmere regler beskrevet i en fundats, ligesom samarbejdsmodellen tilvejebringes under skyldig hensyntagen til juridiske og økonomiske muligheder. De enkelte kapitalindskud tænkes anvendt til at modtageren kan lave det første proof of concept, så det bliver nemmere at opnå traditionel opstartfinansiering. Af samme grund tænkes indskuddet at være i et niveau af kroner. Målgruppen kan være alle vækstpotentielle virksomheder vurderet af en bestyrelse, som repræsenterer indskuddet. Et enkelt kriterium kan være, at virksomheden kan forventes med en vis sandsynlighed i løbet af en 5 års periode at have +5 ansatte, en omsætning på + 5 mio. Men at der ikke kan opnås finansiering ad de sædvanlige kanaler. Lånet eller indskuddet skal betales tilbage, når bestemte kriterier er opfyldt, men i princippet til kostpris inklusiv omkostninger til administration af lånet, men uden rentebetaling.

7 Side 2 Der må påregnes omkostninger til etablering af fonden herunder juridisk rådgivning, samt til løbende drift (administration af lån). Ligeledes må det forventes, at ikke alle lån/indskud bliver tilbagebetalt. Fondens kapital vil derfor svinde, med mindre der løbende bliver tilført nye midler. Men forhåbentlig vil kapitalmarkedet til den tid være mere gunstigt for nye virksomheder. Det forudsættes, at forsøg udføres i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 2. Mål og forventede resultater Forsøg kan endvidere have en konkurrenceforvridende effekt, såfremt støtte ydes på et konkurrenceudsat marked, hvilket skal søges imødegået. At give et kick til iværksættere og yngre virksomhedsejere med vækstpotentiale At understøtte et attraktivt iværksættermiljø i en kommune, der gennem en årrække har skabt gode resultater og vilkår indenfor iværksætteri 3. Hvordan nås de opstillede mål? Resultaterne vil ses i form af flere arbejdspladser, flere tilflyttere og bedre skatteudskrivningsgrundlag. Dertil resultater af mere sociologisk karakter (loyalitet, samarbejde m.v.) Ved at kommunen gives mulighed for at indgå i forsøget og bidrager med et beløb på X mio.kroner/år i forsøgsperioden. Ved at kommunen søger partnere til dannelse af et korsortium med private virksomheder o.a. 4. Forsøgshjemler Lov om erhvervsfremme (lov nr af 16. december 2010) giver kommunerne mulighed for at gennemføre og finansiere erhvervsudviklignsaktiviteter, men loven giver ikke mulighed for funding. Der skal etableres hjemmel til dette. 5. Evaluering Der vil ske en løbende evaluering af de finansierede virksomheder til fondens bestyrelse og årlige evalueringer til kommunalbestyrelsen i frikommunen og de involverede ministerier.

8 Forsøgstema om kommunerne og vækstsdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Adgang til at tilbyde tilkøb af Cambridge undervisning og eksaminiation i folkeskolen Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget Kommunerne møder med jævne mellemrum efterspørgsel efter mere end grundydelsen i folkeskolen. Eksempelvis Internationale eksaminationer (Cambridge International Examinations(CIE)). Forsøget går ud på at give frikommunerne mulighed for at tilbyde CIE i folkeskolen, til dem der efterspørger det. Det er i dag ikke muligt at tilbyde ekstra aktiviteter mod betaling. Tilbuddet skal ses som et tilbud, der ligger ud over grundydelsen i folkeskolen. Tilbuddet er ikke en erstatning for den almindelige folkeskoleundervisning og de dertil knyttede prøver. Forsøget vil blandt andet give kommunale folkeskoler mulighed for at tilbyde internationalt anerkendte eksaminer, som privatskoler i dag også har mulighed for. Muligheden vil i høj grad imødekomme efterspørgsel fra virksomheder der har ansatte, som kommer fra andre lande end Danmark. Disse ansatte efterspørger muligheden for at deres børn kan få undervisning og eksamen på internationalt anerkendt niveau. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Hertil kan tilbuddet også være interessant for danske familier, der ser sig selv i internationalt livsforløb, og som derfor vil have behov for, at børnene får så meget engelsk med sig, at de vil kunne begå sig på internationale skoler i udlandet. Det forventes, at forsøget vil resultere i større tilfredshed blandt virksomheder med internationalt ansatte. Virksomheder, som har behov for at kunne flytte ansatte på tværs af landegrænser, og derfor kan tiltrække medarbejdere ved også at kunne henvise til et skolevæsen, der tilbyder ydelser, der overskrider landegrænser. Endvidere må det forventes at en række danske forældre vil tilkøbe muligheden for CIE, og derfor vil tilbuddet møde en efterspørgsel, der er til stede, men som ikke i dag bliver mødt med et tilbud. Ved at tilbyde internationale eksaminer (CIE)

9 Side 2 4. Forsøgshjemler Lov om folkeskoler Evaluering

10 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Tomme kommunale lejemål i oplandet stilles gratis til rådighed for iværksættere Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget Ledige kommunale lokaler i centerbyerne og landdistrikterne udlånes gratis til iværksættere i en tidsbegrænset periode i forbindelse med afklaringsfasen eller den spæde opstart af virksomheden. Der skal være en lokal opbakning fra foreninger og netværk for at sikre screening og korrekt anvendelse af lokalerne, og løbende sparring. (Der kan ikke påregnes fast bemanding fra hverken lokal erhvervsservice eller væksthusene). Målgruppen er perspektivrige iværksættere fra nærmiljøet. Det vil typisk være tidligere kommunale administrative lokaler, men det kunne også være fx køkkener i forbindelse hermed. Det forudsættes, at forsøg udføres i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøg kan endvidere have en konkurrenceforvridende effekt, såfremt støtte ydes på et konkurrenceudsat marked, hvilket skal søges imødegået Målet er at understøtte det erhvervsmæssige grundlag i landdistrikterne og dermed skabe arbejdspladser lokalt. Brugere af lokalerne kan også benytte de klassiske erhvervsservice tilbud fra det lokale erhvervskontor og Væksthuset efter en nærmere aftalt model. Lokale erhvervsforeninger eller netværk skal have en aktiv rolle for at sikre korrekt anvendelse, herunder screene virksomhederne. 4. Forsøgshjemler Der skal etableres hjemmel til forsøget i frikommuneloven. 5. Evaluering

11 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Tomme kommunale lejemål i forbindelse med eksisterende inkubatormiljøer stilles gratis til rådighed for iværksættere Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december Beskrivelse af forsøget I de kommunale (eller kommunalt understøttede) inkubatormiljøer betaler lejerne (iværksætterne) en markedsleje, baseret på de omkostninger, der er ved at drive et sådant hus, mens der tit bliver bidraget med offentlig erhvervs service, som tit findes in-house. I tilfælde af tomgangsperioder falder udlejningsrisikoen tilbage på kommunen, som reelt betaler for de tomme lokaler. Som et forsøg kunne man derfor lade perspektivrige iværksættere benytte de tomme lokaler på lempelige vilkår i en nærmere afgrænset periode. Fx ved at første års eller første kvartals husleje er gratis. Det forudsættes, at forsøg udføres i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøg kan endvidere have en konkurrenceforvridende effekt, såfremt støtte ydes på et konkurrenceudsat marked, hvilket skal søges imødegået Flere iværksættere må forventes at tage springet og prøve deres koncept af i professionelle rammer og blandt andre iværksættere. Det kan på den måde testes, hvorvidt en sådan anvendelse af tomme kommunale lokaler vil give vækst i antallet af nye iværksættere. Ved at tilbyde iværksættere gratis adgang til de tomme lejemål i en nærmere afgrænset periode. 4. Forsøgshjemler Der skal etableres hjemmel til forsøget i frikommuneloven. 5. Evaluering

12 Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Forsøgstema om kommunerne og vækstdagsordenen Titel på forsøg Friere adgang til at oprette yderligere internationale gymnasiale linjer på engelsk Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. juli Beskrivelse af forsøget Den lokalt genererede økonomiske vækst er i høj grad betinget af de rette rammevilkår. En række af disse har kommunerne direkte ansvaret for. Andre har staten som initiativtager og/eller regulator ansvaret for. Et oplagt eksempel er internationaliseringsgraden. Jo mere internationalt orienteret en kommune er, jo nemmere har lokale virksomheder ved at råde over og tiltrække den rette arbejdskraft også internationalt. Eksempelvis er tilstedeværelsen af internationale skole- og uddannelsestilbud en afgørende faktor i udenlandske familiers beslutning om bosætning og dermed danske virksomheders mulighed for tiltrækning af arbejdskraft. En ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. indplacerede i 2009 International Baccalaureate (IB) i det danske uddannelsessystem. Af bemærkningerne til lovforslaget (L100) fremgik, at der kunne godkendes op til ti offentlige internationale gymnasier. Dette tal blev nået i september 2010 med udpegningen af tre nye IB-gymnasier. Der er fra lokalt hold peget på, at efterspørgslen efter engelsksproget undervisning er så stor, at der med flere IB-udbydere næppe vil være et reelt konkurrenceproblem. Dette understøttes af, at der oprettes stadig flere internationale grundskoler med stor søgning. Økonomisk er merudgifterne til IB-gymnasier i forhold til det almindelige taksametertilskud minimalt. På grundskoleniveau, som hovedsageligt benytter det i forhold til IB konkurrerende undervisningssystem Cambridge International Examinations (CIE), er vurderingen fra Cambridge moderskolen i Danmark, som er ansvarlig for al CIE-undervisning i Danmark, at den hidtidige vækst i antal skoler og elever, som gennemfører CIE-eksaminer, vil fortsætte i de kommende år, så der i skoleåret 2016/17 vil være op imod 50 CIEskoler med elever i Danmark. Den optimistiske prognose underbygges af de indvandrings- og bosætningsmønstre, som kommunerne oplever. For eksempel er antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark steget med godt personer fra 2008 til Dette svarer til en vækst på 17 pct., og for gruppen af udlændinge fra vestlige lande på hele 37 pct. For de udenlandske børn og unge med vestlig baggrund er stigningen lidt mere

13 Side 2 markant, idet gruppen af 0-19-årige er vokset med 40 pct. fra 2008 til De nævnte tal er trukket fra Danmarks Statistik. 2. Mål og forventede resultater Grundlaget for en endnu større international satsning på ungdomsuddannelsesområdet er således til stede. En åbning for i de ni frikommuner at give gymnasierne mulighed for at oprette internationale linjer med undervisning på engelsk vil bidrage til i tre skoleår i perioden at teste effekterne af en liberalisering af det engelsksprogede undervisningssystem på det lokale erhvervslivs mulighed for at tiltrække specialiseret dansk og udenlandsk arbejdskraft, men også på søgningen til de eksisterende IB-gymnasier. Forsøgets overordnede mål er gennem en målrettet international satsning i kommunen, herunder blandt de selvejende uddannelsesinstitutioner, at øge den lokale vækst til gavn for hele landet. Mere specifikt forventes forsøget at øge de lokale virksomheders mulighed for at tiltrække udenlandsk og højtuddannet arbejdskraft samt med det generelle erhvervsklima. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Endvidere forventes forsøget at dokumentere, at behovet for IBuddannelse blandt unge er mere udbuds- end efterspørgselsstyret. Det er således forventningen, at nye IB-udbydere vil kunne fylde en klasse, uden at det går ud over søgningen til de nærmeste eksisterende IBudbud. Ved at give de ungdomsuddannelsesinstitutioner i frikommunerne, som allerede har satset på en international profil gennem certificeret opkvalificering af lærerkræfterne, mulighed for fra skoleåret 2013/14 og tre år frem at udbyde IB-undervisning, kan elev- og arbejdskrafttiltrækning samt konkurrencesituationen på det regionale IB-marked afprøves. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som gives mulighed for at udbyde IB-undervisning, skal være godkendt af den private IBOorganisation i Schweiz. 4. Forsøgshjemler Forsøgets gennemførelse kræver dispensation fra lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Følgende fremgår af bemærkningerne til Lov nr. 289 af 15. april 2009: Der er på nuværende tidspunkt syv offentlige udbydere af IBuddannelsen, og udbuddet forventes gradvist øget med tre nye udbud. Efter senest fem år skal det vurderes, om der er behov for en yderligere udvidelse af antallet af IB-udbydere i offentligt regi. En eventuel beslutning om godkendelse af flere end 10 offentlige udbydere forudsætter tilslutning fra aftaleparterne, jf. afsnit Evaluering Forsøgets evaluering vil være todelt: 1. Spørgeskemaundersøgelse blandt internationalt orienterede virksomheder i kommunen med angivelse af uddannelsens betydning for tiltrækning af arbejdskraft, erhvervsklima generelt m.v. 2. Kortlægning af uddannelsesinstitutionens erfaring med tiltrækning af elever, herunder IB-elevernes profil, samt påvirkning af søgning til regionens øvrige IB-udbydere.

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier

Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier 11. februar 2013 Nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Resumé Dato Januar 2014 KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ RESUMÉ 1. Indledning baggrund og formål Nærværende rapport

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere