Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: København V

2 Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj). Det er nævnt, hvad der gælder for ansøgeren og hvad der gælder for de fartøjer, der bliver godkendt. Endvidere er det nævnt hvilke muligheder, der findes for de ansøgere, der får godkendt et fartøj som FKA-FE fartøj. Reglerne er fastlagt i kapitel 7 i Reguleringsbekendtgørelsen for (bekendtgørelse nr af 27. oktober 2014 om regulering af fiskeriet i ). Denne vejledning handler først og fremmest om: 1) Hvordan fiskerne skal forholde sig for at få deres fartøj godkendt som et FKA-FE fartøj (Afsnit II). 2) Hvordan fiskerne derefter skal forholde sig til at få tildelt låne-fka (Afsnit III). Flere steder i vejledningen henvises til de enkelte regler i bekendtgørelsen. I vejledningen er beskrivelsen på flere punkter mindre uddybende end i bekendtgørelsen. Hvis der skulle opstå tvivl om indholdet eller rækkevidden af enkelte regler, er det bekendtgørelsens tekst, der er afgørende. Spørgsmål i forbindelse med ansøgninger eller forståelsen af de meddelelser og breve, der kommer fra NaturErhvervstyrelsen, kan rettes til NaturErhvervstyrelsen på telefon Ansøgningsskema forefindes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Bemærk at der skal anvendes et forskelligt skema alt efter om der er tale om en godkendelse eller en forhåndsgodkendelse. Når en ansøger har fået sit fartøj godkendt eller forhåndsgodkendt som et FKA-FE fartøj, kan ansøgeren søge om låne-fka. Ansøgningsfristen er den 31. marts. I. Ordningen i hovedtræk Hensigten med ordningen Hensigten med ordningen er at etablere et system med særlige vilkår for førstegangsetablerede yngre konsumfiskere. De særlige vilkår består i, at de fiskere, der får deres fartøj godkendt som FKA-FE fartøj, kan få tildelt låne-fka. Status som FKA-FE fartøj ophører efter 8 år. Mængden af låne-fka reduceres gradvist efter 4 år. Ordningen er således baseret på, at den førstegangsetablerede skal kunne drive fiskeriet på almindelige økonomiske vilkår. Låne-FKA er udelukkende en håndsrækning, som kan stilles til rådighed i en periode. Om man tildeles låne-fka 2

3 afhænger desuden af, hvor mange berettigede ansøgninger NaturErhvervstyrelsen modtager. Efter 8 år er fartøjet indplaceret som FKA-fartøj, jf. 71, stk. 2. De krav, man skal opfylde for at ansøger og fartøj kan godkendes eller forhåndsgodkendes som FKA-FE fartøj fremgår af punkt II nedenfor, og de fordele man kan opnå med et FKA-FE fartøj fremgår af punkt III og IV. II A. Krav til ansøger 1) Ansøgeren skal være erhvervsfisker med A-status og må som hovedregel ikke være over 40 år på ansøgningstidspunktet (jf. 68, stk. 1, nr. 1). 2) Ansøgeren skal være etableret med et fartøj efter den 30. marts 2007 som ejer eller medejer med ejerandel på mindst 10 % (jf. 68, stk. 1, nr. 2). 3) Ansøgeren må ikke i forvejen være eller have været ejer af et fartøj, hvor den pågældendes ejerandel har udgjort mere end kr. af forsikringsværdien (jf. 68, stk. 1, nr. 3). 4) Hvis ansøgeren har etableret sig som eneejer, skal fartøjets forsikringsværdi være mindst kr. (jf. 68, stk. 2) 5) Hvis ansøgeren har etableret sig som medejer af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder de ovenstående 4 punkter, skal den nyetablerede eje en andel af fartøjet, der svarer til mindst kr. af fartøjets forsikringsværdi (jf. 68, stk. 3). 6) Hvis flere nyetablerede sammen har etableret sig som medejere af et fartøj, skal de hver især have en andel af fartøjets forsikringsværdi på mindst kr. (jf. 68, stk. 4). 7) Hvis flere nyetablerede sammen har etableret sig som medejere af et fartøj sammen med personer eller selskaber, skal hver af de nyetablerede etablere sig med en ejerandel, der svarer til mindst af fartøjets forsikringsværdi (jf. 68, stk. 4). 8) Ansøgere, der endnu ikke har erhvervet et fartøj kan ansøge om forhåndsgodkendelse af det fartøj, de planlægger at erhverve, hvis det i ansøgningen kan dokumenteres, at betingelserne i 68 overholdes, og hvis ejerforholdet er registreret senest 6 måneder efter NaturErhvervstyrelsens forhåndsgodkendelse (jf. 69) 9) Hvis den eller de førstegangsetablerede ophører med at være ejer af fartøjet, ophører fartøjets status som FKA-FE fartøj (jf. 71, stk. 3). 10) Hvis den førstegangsetablerede ejerandel bliver mindre, reduceres tildelingen af låne- FKA tilsvarende. Hvis ejerandelen kommer under 10 %, bortfalder status som FKA-FE fartøj (jf. 71, stk. 4). 11) For at beholde status som FKA-FE fartøj, skal den nyetablerede deltage i fiskeriet i mindst halvdelen af de dage, hvor fartøjet er på havet (jf. 71, stk. 5). II B. Krav til fartøj 1) Fartøjet skal i NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister være noteret med en længde overalt på 7,5 m og derover (jf. 68, stk. 1, nr. 4). 2) Et fartøj kan godkendes som FKA-FE fartøj, uanset om fartøjet på ansøgningstidspunktet er indplaceret som FKA-, MAF-, eller øvrigt fartøj (jf. 70, stk. 1). 3

4 II C. Ansøgning. Der skal bruges det ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Bemærk at der skal anvendes et forskelligt skema alt efter om der er tale om en godkendelse eller en forhåndsgodkendelse. Hvis der er flere ejere af et fartøj, skal alle ejere udfylde skemaet og skrive det under. Ansøgere, der søger om forhåndsgodkendelse, skal give NaturErhvervstyrelsen besked, når fartøjet er blevet registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister og NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister. Opfyldes dette ikke, bortfalder forhåndsgodkendelsen og alle rettigheder, der er knyttet hertil. III. Låne-FKA Ansøgning om låne-fka Førstegangsetablerede, der er ejere eller medejere af fartøjer, der er godkendt som FKA-FE fartøj eller som er forhåndsgodkendt, kan ansøge NaturErhvervstyrelsen om lånefartøjskvoteandele (låne-fka) (jf. 72, stk. 1). Tildelingsgrundlag Låne-FKA tildeles for en periode på 8 år (der begyndes en reduktion efter 4 år) og den tildeles på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastlægges med udgangspunkt i FKAfartøjers gennemsnitsbruttoomsætning af FKA-kvoter pr. længdekategori (jf. 72, stk. 3 og 4). Hvis FKA-FE fartøjet udelukkende ejes af nyetablerede er beregningsgrundlaget 20 % af omsætningstallene, jf. 72, stk. 5. Beregningsgrundlaget kan aldrig blive større end 20 % (jf. 72, stk. 6). Hvis FKA-FE fartøjet ejes af både førstegangsetablerede og ikke-førstegangsetablerede, nedsættes beregningsgrundlaget i forhold til den eller de førstegangsetableredes ejerandele i fartøjet (jf. 72, stk. 6). I den periode hvor fartøjet har status som FKA-FE fartøj, kan der højst tildeles låne-fka svarende til 20 % af omsætningstallene pr. fartøj, uanset hvor mange førstegangsetablerede der er medejere (jf. 72, stk. 7). Den tildelte mængde låne-fka kan forøges ved at den eller de førstegangsetablerede forøger deres ejerandele af fartøjet. Dette forlænger dog ikke den 8-årige periode som FKA-FE fartøj (jf. 72, stk. 8). Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for det pågældende fartøj, tildeles låne-fka, der sammensættes i forhold til, om fartøjet skal anvendes til garn eller trawlfiskeri og som udgangspunkt fartøjets hjemhavn (jf. 73, stk. 1). Den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn og trawlfartøjer tildeles, afhængig af hvilket farvand fartøjets hjemhavn er beliggende ud til, fremgår af bekendtgørelsens bilag 12 (jf. 73, stk. 2). Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget, den procentvise fordeling i bilag 12 og de gennemsnitlige afregningspriser året før, der udsendes efter reglerne i bilag 6 og de 4

5 danske kvoter pr. 1. januar, udregnes den årsmængde fartøjet kan opnå gennem låne-fka (jf. 73, stk. 3). Beregningen foregår på følgende måde: Først divideres beregningsgrundlaget med den gennemsnitlige afregningspris. Derefter ganger man resultatet med den procentvise fordeling fra bilag 12. Hermed er årsmængden for låne-fka udregnet. Eksempler: Eksempel 1 på tildeling af låne-fka. Den yngre førstegangsetablerede er eneejer af et garnfartøj på 12 m hjemmehørende i Hvide Sande. Fartøjets forsikringsværdi er mindst kr. ( 68, stk. 2) Beregningsgrundlaget udregnes på følgende måde: 20 % af kr. ( 72, stk. 5). Beregningsgrundlaget kr. Ved hjælp af fordelingsnøglen i bilag 12, Nordsøen,spalten for garnfartøjer og gennemsnitspriserne for 2014 (bilag 6 meddelelse af 22. januar 2015) tildeles låne-fka. I dette eksempel vil låne-fka udløse årsmængde i Nordsøen af bl.a kg torsk, 852 kg tunge, kg rødspætte, 253 kg pighvar og 638 kg kulmule. Eksempel 2 på tildeling af låne-fka. Den yngre førstegangsetablerede har erhvervet 20 % af en trawler på 22 m, hjemmehørende i Skagen. Fartøjet ejes for 80 % s vedkommende af fiskere, der ikke er godkendt som førstegangsetablerede. Den førstegangsetablerede ejer en andel af fartøjet, der mindst svarer til kr. af forsikringsværdien ( 68, stk. 4). Beregningsgrundlaget udregnes på følgende måde: 20 % af kr. dvs kr. ( 68, stk. 4) Beløbet nedsættes i forhold til den førstegangsetableredes ejerandel af fartøjet på 20 %. Beregningsgrundlag kr. Ved hjælp af fordelingsnøglen i bilag 12, Skagen, spalten for trawlere og gennemsnitsafregningspriserne for 2014 tildeles den nyetablerede låne-fka. 5

6 I dette eksempel vil låne-fka udløse årsmængde af bl.a kg jomfruhummer i Skagerrak/Kattegat, kg torsk i Skagerrak, kg mørksej og 438 kg dybvandsrejer i Skagerrak/Kattegat. Ansøgere om låne-fka kan ansøge om, at tildelingen sker med en anden procentvis fordeling end den, der som udgangspunkt gælder for de havne og farvande, hvor fartøjet er hjemmehørende. For torsk og tunge kan der dog ikke ansøges om højere samlede andele af disse fiskearter i alle farvande end angivet i bilaget (jf. 73, stk. 4). Under særlige omstændigheder kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at den tildelte låne- FKA sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end oprindelig tildelt. Dette vil dog først træde i kraft året efter at tilladelsen er meddelt (jf. 73, stk. 7). I det omfang der ikke er tilstrækkelige mængder til at imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter forholdsmæssigt (jf. 75). Hvordan kan man bruge låne-fka? Låne-FKA indgår i den samlede årsmængde og op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde kan overføres til andre FKA-fartøjer for det indeværende år (jf. 76, stk. 1). Et FKA-FE fartøj kan ikke overføre låne-fka til andre fartøjer i medfør af i Reguleringsbekendtgørelsen, men der kan godt tillades en fartøjsudskiftning, hvis den eller de nyetablerede har mindst samme ejerandel i det nye fartøj og hvis det nye fartøj er i mindst samme længdekategori som det forrige (jf. 76, stk. 2). IV. Overførelse af FKA-andele fra andet / andre FKA-fartøj (er) FKA-andele kan kun videreoverdrages fra et FKA-FE fartøj i overensstemmelse med i Reguleringsbekendtgørelsen. V. Puljefiskeri Et FKA-FE fartøj kan deltage i puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for puljefiskeri. 6

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008 23.1.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 19/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009 26.1.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 22/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere