Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti."

Transkript

1 Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. I Grundlag Formålet med aftalen er inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik at skabe grundlag for en ny regulering af det danske demersale fiskeri m.h.p. at, den enkelte fisker får bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til hans fartøj og fangstmetoder, sikre fiskeriets samlede indtjeningsgrundlag, iværksætte og udvikle et reguleringssystem, der fremmer en mere bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, først og fremmes ved at begrænse udsmid af fisk, Endvidere skal aftalen skabe langsigtede rammer for det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet. II Ny Regulering for det demersale fiskeri Der gennemføres en ny regulering for torsk, tunge, rødspætter, jomfruhummer, mørksej, kuller og dybvandsrejer i alle danske farvande, for kulmule og pighvar i Nordsøen, for havtaske i norsk farvand, samt for brisling for fartøjer i det demersale fiskeri og for sild og laks i Østersøen. Andre bestande kan blive aktuelle på et senere tidspunkt. Reguleringen gælder for alle registrerede erhvervsfiskerfartøjer, der fisker på et kommercielt grundlag. Reguleringen sker i form af en ordning med fartøjskvoteandele (FKA), der hvert år udmøntes i årsmængder for det enkelte fartøj. Ordningen gennemføres med et 8-årigt opsigelsesvarsel, således at der ikke er tale om en permanent overdragelse. Spørgsmålet om opsigelsesvarslet og om ordningen i øvrigt skal evalueres inden 5 år fra ordningens ikrafttræden. Der gives mulighed for at sammenlægge fartøjer og kvoteandele. Ved sammenlægning skal fisken følge tonnagen. Der fastlægges en øverste grænse for det antal fartøjer, som den enkelte fisker må have betydende interesse i. Parterne er enige om, at grænsen fastlægges efter nærmere drøftelse med erhvervet. Der gives mulighed for puljefiskeri, hvor de deltagende fartøjers fangstmængder indgår i puljen, hvor de udnyttes efter indbyrdes aftale mellem fartøjerne. Fartøjer, der ikke ønsker at udnytte mulighederne for sammenlægning eller puljefiskeri, fisker på de årligt tildelte årsmængder. Der gives endvidere mulighed for en oprydningsrunde før etablering af den ny regulering, hvor fartøjerne kan bytte kvoteandele primært m.h.p. at samle fartøjets fiskeri i færre farvande. en bytteordning, hvor fiskerne inden for det enkelte kvoteår kan bytte fangstmængder mellem fartøjerne. Bytteordningen gennemføres efter faste bytteforhold mellem de forskellige fiskearter og uden direkte kontakt mellem modtager og overdrager. Der etableres en fiskefond til at gennemføre kvotebytter med andre EU lande og til udviklingsorienterede formål fx hjælp til yngre fiskere. Fonden tildeles kvoteandele for de vigtigste bestande, før fastlæggelsen af kvoteandelene til de enkelte fartøjer. Ufordelte mængder kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til FKA systemet. 1

2 Fastlæggelsen af fartøjskvoteandelene sker på grundlag af fartøjets historiske fangster i 3- årsperioden , idet der lægges størst vægt på de seneste års fangster, jf. tabellen nedenfor. Vægten for 2005 udregnes for årets forløbne måneder således, at der sker en sæsonudjævning. År vægtning Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel % inaktiv % % Resulterende FKA 10 8,8 11,2 5 Note: I eksempel 1 har fartøjet fanget 10 af fisken i hvert år, i eksempel 2 og 3 er hans fangstandel varierende. Der vil være behov for at tage stilling til atypiske fiskerier, bl.a. fiskerier, hvor der er sket fartøjs- eller ejerskifte i de seneste år og fiskerier, der har været drevet som årsmængde- eller IK fiskerier. Det detaljerede grundlag for håndtering af atypiske fiskerier fastlægges i Fiskeridirektoratet efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget. Direktoratets afgørelser vil kunne påklages til Fødevareministeriets departement. For bestande, hvor den danske kvote i perioder ikke har været fuldt udnyttet, kan den uudnyttede historiske andel også befiskes af fartøjer uden fartøjskvoteandel på bestanden. I forhold til Arbejdsgrupperapporten af 8. juli 2005 om regulering af det demersale fiskeri er listen med omfattede arter udvidet med brisling samt sild og laks i Østersøen. Definitionen af fiskefartøjer, der fisker på et kommercielt grundlag følger FØI s minimumsindtægtsgrænse på ca kr. for at indgå i regnskabsstatistikken. Fiskere, der kan godtgøre, at de opfylder kravet om kommercielt grundlag ved en lavere indtjening, kan efter en konkret vurdering blive omfattet af ordningen. Fartøjer, der er ikke er omfattet af FKA-ordningen p.g.a. indtægtsgrænsen, herunder bierhvervsfiskere, fisker på de andele af de samlede kvoter, der hidtil har været fisket af disse fartøjer. Fiskeriet reguleres efter regler fastsat efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget. For også at skabe bedre planlægningsmuligheder for disse fartøjer, er aftaleparterne enige om, at fartøjerne skal have så lange rationsperioder som muligt. Fartøjer, som på dette grundlag fremover udvikler et egentligt kommercielt erhvervsfiskeri, vil i forbindelse med parternes evalueringeng af ordningen kunne indgå i FKA ordningen Sammenlægningsordningen og puljeordningen følger Arbejdsgrupperapporten. Det forudses, at tilmelding til puljerne sker forud for hvert kvoteår, og at de er bindende for hele kvoteåret. Det forudses, at mængdebytteordningen administreres af erhvervet. Kravet om, at fisken skal følge tonnagen, forudses udmøntet således, at bindingen opretholdes i to år. Ordningen gennemføres med et 8-årigt opsigelsesvarsel, således at der ikke er tale om en permanent overdragelse. 8 års perioden vurderes at give tilstrækkeligt investeringsincitament, og den tager højde for reglen om, at aktiver skattemæssigt kan afskrives over 7 år. Spørgsmålet om opsigelsesvarslet og om ordningen i øvrigt skal evalueres inden 5 år fra ordningens ikrafttræden. Ordningen vil i øvrigt være omfattet af generelle regler vedrørende fx havdage, tekniske fiskeriregler, kontrolregler, skatte- og toldningsregler mv. Historikmodellen afviger fra den i Arbejdsgrupperapporten anbefalede, idet den lægger særlig vægt på at adgangen til fiskeriet har været faktisk udnyttet i de seneste kvoteår. Dette indebærer bl.a., at udflagede fartøjer mv., der ikke har været udnyttet de seneste år får fangstrettigheder, der afspejler den manglende udnyttelse. Dette har været et udtalt ønske blandt mange fiskere ved fødevareministerens høringer. Modellen reducerer i øvrigt antallet af de atypiske tilfælde, bl.a. i forhold til fiskernes bekymring for, at de andele, som de får til rådighed ikke svarer til de fiskerimuligheder, der er i 2

3 dag. Der vil imidlertid fortsat være behov for at tage hensyn til en række atypiske tilfælde, hvor fiskeren på baggrund af forhold som fx ejerskifte, sygdom mv. har været i en særlig situation. Også i forhold til bestemte fiskerier, kan der være tale om en atypisk situation, fx i forbindelse med særlige havdagereguleringer, fangsttildelinger ved lodtrækning og lignende. På de enkelte områder, hvor der har været et årsmængdefiskeri, kan der være fiskere, der i ordningens ånd har gemt fisk til slutningen af Disse vil ikke blive afskåret fra at anvende hele 2005 som historikgrundlag. Tilsvarende gælder for IKfiskerier, hvor der yderligere kan være indgået handler p.g.a. eksisterende IK historik, som der skal tages hensyn til. Retningslinierne for håndteringen af disse atypiske tilfælde bør tilrettelægges i Erhvervsfiskeriudvalget, som er vant til at håndtere den slags spørgsmål. Efter afgørelse af atypiske sager og klagesager uddeles eventuelle restmængder forholdsmæssigt til fartøjerne. Nogle bestande fx rødspætte, har i perioder ikke været fuldt udnyttet. Aftalen indebærer, at de kvoteandele, der historisk ikke har været udnyttet, stilles til rådighed for alle fiskere, dvs. også fiskere, som ikke hidtil har drevet fiskeri på den pågældende bestand. Det forventes at adgang for nye fiskere vil ske gennem et rationsfiskeri. Rationsfiskeriet vil med tiden kunne afløses af en FKA-ordning for nye fartøjer, der er kommet ind i det pågældende fiskeri. Disse uudnyttede kvoteandele vil også kunne stilles til rådighed i situationer, hvor et fiskeri på en bestand svigter og de berørte fiskere ikke gennem bytte og puljefiskeri har mulighed for at skaffe sig alternativt fiskeri. Der vil være administrative omkostninger forbundet med ordningen. III Kystfiskeriet Parterne ønsker, at sikre, at det erhvervsmæssige kystfiskeri også fremover udgør en betydende del af den danske kystfiskerflåde. Kystfiskerfartøjer defineres som fartøjer, der driver et egentligt kommercielt fiskeri, og som fremadrettet opfylder kriterierne om en maksimal længde på 17 m og om at mindst 80 % af rejsedagene hvert år anvendes til rejser, der ikke overstiger 3 døgn. De, der tilmelder sig, får tildelt en andel af den ekstra fangstmængde på 10% af torsk og tunge, som indgår i kystfiskeraftalen af 29. juni Kystfiskeraftalens ordning om en ekstra tildeling på 10% til kystfiskeriet udvides til at omfatte Østersøen. Det er ikke muligt, at sælge kystfiskerfartøjer med fiskerirettigheder ud af kystfiskergruppen. Hvis et fartøj har valgt at være omfattet af reglerne for kystfiskerfartøjer, er det i bindingsperioden kun muligt at sælge fartøjet med fiskerirettigheder til andre kystfiskerfartøjer. Fartøjer i kystfiskersegmentet kan derimod købe fartøjer med fiskerirettigheder fra fartøjer uden for kystfiskersegmentet. Kystfiskerfartøjer, der vælger kystfiskersegmentet, kan kun deltage i puljefiskeriet sammen med andre fartøjer i kystfiskersegmentet. Bindingsperioden for de fartøjer, der tilmelder sig ordningen, er på mindst 3 år. Parterne evaluerer sammen med Kystfiskerudvalget og erhvervet i øvrigt ordningen efter 1 år. Såfremt sammensætningen af fartøjsstørrelserne i det demersale fiskeri udvikler sig således, at andelen af fartøjer, der opfylder kystfiskerkriterierne ændres væsentligt, vil parterne vurdere, om der gennem udmøntning af ophugningsordningen eller en eventuel toldningsordning skal ske en øget tildeling af fangstmængder af de arter, der er omfattet af FKA-ordningen til kystfiskersegmentet. Kystfiskerordningen tager udgangspunkt i den politiske aftale af 29. juni Den er tilpasset på en række punkter efter forslag fra Kystfiskerudvalget. Tilmelding er frivillig, og kystfiskerne vil i en kort periode efter tilmelding få mulighed for at framelde sig ordningen. Parterne evaluerer i den forbindelse omfanget af tilmeldingen. Parterne aftaler i den forbindelse hvilken andel af de fisk, der frigives som følge af ophugningsstøtte, der skal tilgå kystfiskersegmentet. 3

4 IV Sild, makrel og industrifiskeri IOK ordningen for sild udløber med udgangen af M.h.p. at sikre den fortsatte strukturtilpasning samt sikkerhed for sektorens økonomiske dispositioner videreføres IOKordningen. Reguleringen for makrel og industrifiskeri udformes som sildereguleringen og der indføres et 8-årigt opsigelsesvarsel for disse fiskerier. Det bliver frivilligt for demersale fartøjer, som har været omfattet af reguleringen i Nordsøen, om de ønsker en FKA for brisling eller en IOK ordning. IOK ordningen for sild omfatter heller ikke fremover Østersøen. Brislingefiskeriet reguleres i dag med en frivillig A-ordning for fartøjer, som har valgt en IK-regulering med mulighed for sammenlægning af fartøjer og kvoter og en B-ordning, hvor fartøjerne har valgt et rationsfiskeri. A-ordningen er typisk valgt af industrifartøjer, der driver et rent industrifiskeri - eventuelt suppleret med sild og makrel. B-ordningen er typisk valgt af mindre fartøjer, der driver et blandet demersalt fiskeri og industrifiskeri. Det vil være hensigtsmæssigt, at fastholde adgangen i Nordsøen til at vælge mellem de to ordninger under Ny Regulering. Fartøjer uden for Nordsøen får en FKA for brisling, idet dette fiskeri i væsentligt omfang er en del af det blandede fiskeri i disse områder. Det vurderes, at det ved videreførelsen af IOK-ordningen vil være hensigtsmæssigt, at det sker som en ordning med en 8-årig opsigelsesfrist, således at der ikke er tale om en permanent overdragelse. V Ophugningsordning for demersale fartøjer og afvikling af Fiskeribanken De danske demersale fiskerireguleringer tilrettelægges som hovedregel for korte perioder og kun i enkelte tilfælde for et kvoteår af gangen. Parterne har imidlertid noteret, at fiskernes forventninger til det fremtidige fiskeri ofte kan strække sig ud over kvoteåret, og at disse forventninger på meget forskellig vis bygger på hidtidigt fiskeri over kortere eller længere perioder. Parterne noterer, at Ny Regulering ikke i alle tilfælde vil kunne opfylde disse fiskeres forventninger. Parterne finder derfor, at der skal gennemføres en ophugningsordning, der giver mulighed for, at fiskere, der i forbindelse med Ny Regulering ønsker at forlade erhvervet kan få støtte hertil. Inden for hvert af de to segmenter fordeles fisken efter FKA systemet. De frigivne mængder vil reducere betydningen af de fiskerirettigheder, der knytter sig til hvilende kapacitet, jf. i øvrigt aftalens særlige regulering heraf. På baggrund heraf er parterne enige om, at afsætte midler til en ophugningsordning for det demersale fiskeri. Rammerne for ordningen fastsættes på Finansloven for Parterne konstaterer på baggrund af en tværministeriel rapport om Fiskeribankens situation, at banken som følge af stigende underskud, et ikke-konkurrencedygtig produktudbud samt en manglende handlefrihed i forhold til EU's statsstøtteregler, synes vanskelig at videreføre på et fornuftigt grundlag. Fiskeribanken forventes i 2007 at blive nødsaget til, at søge om statslig kapitaltilførsel. En planlagt afvikling af Fiskeribanken vil kunne tilrettelægges sådan, at det private marked får tid til at tilpasse finansieringstilbuddene til fiskerierhvervet. Parterne finder, at afviklingen bør igangsættes snarest m.h.p. at sikre en passende afviklingsperiode, hvor erhverv og finansieringsinstitutter kan tilpasse sig den nye situation. Parterne noterer at afviklingen kræver lovgivning. VI Biologisk rådgivning Parterne finder, at kvaliteten af den biologiske rådgivning er central for en bæredygtig fiskeriforvaltning, hvor rådgivningen i videst muligt omfang tager udgangspunkt i de faktiske forhold i havet. Fiskernes accept af den biologiske rådgivning og den deraf følgende fiskeriforvaltning forudsætter en aktuel og retvisende rådgivning, og en dialog med erhvervet om rådgivningens indhold, der sikrer en gensidig forståelse af situationen. Parterne prioriteter derfor en forbedret og mere aktuel biologisk rådgivning med en højere grad af erhvervets inddragelse. 4

5 VII Generelt Den nye regulering giver erhvervet muligheder for selv at tilrettelægge fiskeriet. Det er parternes forventning, at det forøgede råderum vil blive udnyttet af erhvervet til at udvikle erhvervets eget ansvar for, at fiskeriet drives i overensstemmelse med aftalens hensigter og i øvrigt på et bæredygtigt grundlag. Aftalen gennemføres i praktisk regulering så hurtigt som muligt under hensyn til at kvaliteten af reguleringsarbejdet prioriteres højt. Den ny regulering skal have fuld virkning senest pr 1. januar 2007, dog således at reguleringsændringen for IOK ordningen for industrifiskeri (brisling i Nordsøen) søges gennemført pr 1. januar 2006, idet den skal medvirke til den hurtige tilpasning af industrifiskeflåden, som et uafhængigt konsulentfirma har peget på, og som erhvervet lægger vægt på. Afviklingen af Fiskeribanken påbegyndes på baggrund heraf 1. januar Fødevareministeren vil i forbindelse med gennemførelsen af aftalen holde aftaleparterne løbende orienteret om den konkrete udformning af reguleringen og konsekvenser heraf. Ministeren orienterer hvert år inden 1. juli og frem til 2009 parterne om ordningens funktion. Ordningen evalueres inden 5 år fra ikrafttræden. Parterne er enige om, at fødevareministeren vil arbejde for en øget fleksibilitet i EU's kvoteregulering, således, at det bliver muligt at overføre EU kvoter henholdsvis til og fra et efterfølgende kvoteår inden for en ramme på omkring 10%. Fleksibiliteten kan bl.a. medvirke til, at fiskere, der har opfisket deres fangstmængder kan få en ekstra tildeling m.h.p. at undgå udsmid. Fødevareministeren vil endvidere arbejde for, at havdageordningen, der følger af EU's genopretningsplaner, afskaffes. Fødevareministeren vil endvidere arbejde for, at EUreglerne for fiskeriet, herunder de tekniske bevaringsbestemmelser, tilpasses så udsmid kan begrænses og der sikres større selektivitet i fiskeriet. Fødevareministeren vil undersøge grundlaget for gradvist at indføre et ressourcegebyr, fx i form af en toldningsordning i danske fiskerier. Toldningsordningen, der skal komme erhvervet til gode, vil kunne bidrage til generationsskiftet og til, i sammenhæng med regeringens bæredygtighedspakke, at indføre incitamenter til at udøve et stadigt mere bæredygtigt fiskeri. Kvoteandelene fra en toldningsordning kan endvidere anvendes til at justere forholdet mellem kystfiskersegmentet og det øvrige fiskeri, hvis der er behov for det. Ordningen gennemføres i samarbejde med erhvervet. Fødevareministeren optager drøftelser med aftaleparterne om udarbejdelse af en handlingsplan, der med udgangspunkt i den ny regulering sætter fokus på de initiativer, der kan fremme øget værditilvækst i fiskerisektoren, øget bæredygtighed i fiskeriet samt udnyttelse af vækstmulighederne i akvakultur. Fartøjer, der er omfattet af EU s havdageordning knyttet til genopretningsplanerne for torsk, kan vælge at samle det månedligt antal tildelte havdage til anvendelse i en bestemt periode. Derfor vil indførelse af FKA sammenlignet med en regulering med et rationssystem med eksempelvis 14-dages rationer give mulighed for bedre tilrettelæggelse af fiskeriet og derved en mere hensigtsmæssig udnyttelse af havdageordningen for dansk fiskeri. Aftale indgået 3. november 2005 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti For Regeringen For Dansk Folkeparti 5

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247}

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} Indsendt af Landsforeningen Levende Hav Hemmedvej 59. Hemmed. DK-8585 Glesborg Danmark Indledning

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020

Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 København den 8. november 2013 Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 Nærværende høringssvar beskæftiger sig med kapitel 6 i bekendtgørelsen: Særlig ordning for

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor Nielsen, Rasmus; Thøgersen, Thomas Talund; Andersen, Jesper Levring; Dalskov,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor TAC/Kvoter 2003 20. december 2002 Endelig f:\3_afd\3_kt\11-cfp\tac\regneark\2003\dk-kvote03-endelig TAC'er, EU-rådighedsmængder og

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri-

Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri- Fødevareministeriet Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Som ændret April 2009 Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 10088/16 PECHE 212 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri

Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri Af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke fremgår det, at aftaleparterne i foråret 2016 ville gennemføre et servicetjek af fiskeriområdet. Idet

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a.

Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a. Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a. Vider og vedtægter 1 Laugets formål er at: a. Fremtidssikre Thorupstrand. b. Gøre fiskeriet attraktivt for de unge. c. Lette de unges muligheder for at etablere sig.

Læs mere

FISKESTOP OG KVOTENEDSÆTTELSER

FISKESTOP OG KVOTENEDSÆTTELSER BUSINESS CONSULT INTERNATIONAL Business Consult International Langballevænget 112 DK-832 Maarslet Denmark www.bcinternational.dk m ail: info@bcinternational.dk pho ne: +45 23 882 881 CVR: 12 75 33 6 December

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 NaturErhvervstyrelsen att. Lisbeth Nielsen Center for fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V H. C. Andersens Boulevard 37

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i ) UDKAST

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i ) UDKAST Lovtidende A Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 1) UDKAST I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d, 10 g - 10 j, 30, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 110, stk. 2, 112, stk. 1,

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet IMPSEL Eliasen, Søren; Mathiesen, Christoph; Andersen, Svend Erik; Boom, Jan Tjeerd; Frost, Hans Staby; Hoff, Ayoe; Hovgård, Holger; Jørgensen, Ole; Krog,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i )

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i ) BEK nr 961 af 11/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-4000-000010

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Så er vi her igen.

Bestyrelsens beretning for Så er vi her igen. 1 Bestyrelsens beretning for 2016. Så er vi her igen. Vi fra bestyrelsen håber på en god generalforsamling og det kan det blive, bl.a. hvis I har spørgsmål til os i bestyrelsen, til DFPO og ikke mindst

Læs mere

Beretning. en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri

Beretning. en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri 2016-17 Beretning af almen art nr. 2 Offentligt Beretning nr. 2 Folketinget 2016-17 Beretning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 7. december 2016 Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk

Læs mere

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig. telf mobil

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig.  telf mobil Juelsgårdvej 27, Ferring Strand. 7620 Lemvig. www.levendehav.dk telf. 9789 5455. mobil 2048 7421 Til de fiskeripolitiske interesser Her følger en analyse af det fiskeripolitiske forlig som regeringen indgik

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Statsrevisorerne August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion 1 1.1. Formål og konklusion 1 1.2. Baggrund

Læs mere

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde FF nyt No 2 JULI 2009 Styrket kompetence Ny miljøchef På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring Lars Uldal er udpeget som miljøchef, der skal rådgive, foreslå nye initiativer

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, 2a Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 14. september 2016 Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet )

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet ) Lovtidende A Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 2014-2020 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d, 10 g - 10 j, 30, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 110, stk. 2, 112 a, stk. 2 og 3,

Læs mere

/2016. August Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

/2016. August Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri 22/2016 Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 August 2017 114.6 22.480 908 22 / 2016 Beretning

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalgets den 30. maj 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. SPJ Den 4. juli 2017 Deltagelse:

Læs mere

FISKERIETS FINANSIERINGS- FORHOLD

FISKERIETS FINANSIERINGS- FORHOLD FISKERIETS FINANSIERINGS- FORHOLD Analyse af finansieringsforholdene i det danske fiskerierhverv AUGUST 216 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Den økonomiske udvikling i fiskerierhvervet...

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Lovtidende A. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Lovtidende A Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d, 10 g - 10 j, 30, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 37, stk. 1, 38, stk. 2, 110, stk. 2, 112 a, stk. 2 og 3, 112

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri?

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri? Jesper Levring Andersen (jla@foi.dk) Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 17. december Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2012 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år

Lovtidende A Udgivet den 17. december Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2012 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. december 2011 16. december 2011. Nr. 1222. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2012 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Referat Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 15. august 2016 Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober 2012 FVM 077 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2012 1. Forslag til Rådets

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: Referat EU & Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 2. februar 2017 Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 12. januar 2017 kl. 14.00 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale 2 B. Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri maj 2016 Resume: Dansk kystfiskeri er under afvikling. Systemet med omsættelige kvoter er tilpasset

Læs mere

FORSLAG TIL REGULERINGEN AF DET DEMERSALE FISKERI RAPPORT FRA DET DEMERSALE UDVALG. Del 1.

FORSLAG TIL REGULERINGEN AF DET DEMERSALE FISKERI RAPPORT FRA DET DEMERSALE UDVALG. Del 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet FORSLAG TIL REGULERINGEN AF DET DEMERSALE FISKERI RAPPORT FRA DET DEMERSALE UDVALG Del 1. Maj 2004 DEL 1...3 INDLEDNING...3 I. UDVALGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. maj 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. maj 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen 1. juni 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. maj 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association (DSA):

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

IMPSEL projektet: Implementering af mere selektive og skånsomme

IMPSEL projektet: Implementering af mere selektive og skånsomme IMPSEL projektet: Implementering af mere selektive og skånsomme fiskerier Arbejdspakke 2: Overblik over konsekvenser for ressource, fiskere og samfund ved implementering af selektive og skånsomme fiskerier

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i BEK nr 1148 af 27/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen,

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område og formål

Kapitel 1. Lovens område og formål Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. Kapitel 1. Lovens område og formål 1. Loven omfatter det erhvervsmæssige og det ikke erhvervsmæssige fiskeri i Grønland og på Grønlands fiskeriterritorium,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. MAAN Den 15. november 2017 Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. oktober 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. Deltagelse:

Læs mere

De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010. Hovedrapport

De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010. Hovedrapport De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010 Hovedrapport GEMBA Innovation & Teknologisk Institut, januar 2006 Forord De seneste år har været præget af stagnerende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 557 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i dansk sildefiskeri

Læs mere