Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A."

Transkript

1 Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Ib Holm og J. E. Busch Borupvej Borup har dags dato besluttet at stifte et selskab med begrænset ansvar med navnet VAREINFO S.M.B.A. Der skal både ved stiftelsen og i hele selskabets levetid være mindst 2 deltagere. Følgende er valgt til selskabets direktion: Ib Holm og J. E. Busch Borupvej Borup Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er følgende valgt til selskabets revisor: Ib Holm Dato: Stifternes underskrifter: For selskabet skal gælde følgende vedtægter: Vedtægter for VAREINFO S.M.B.A. 1 Selskabets navn Selskabets navn er VAREINFO S.M.B.A.

2 Selskabet har rådighedsret over tre internetdomæner, to danske domæner og et info domæne: Vareinfo.dk Vare-info.dk Vare.info 2 Selskabets adresse Selskabets adresse er: Vareinfo S.M.B.A. 3 Indbetalt kapital Egenkapitalen udgør på stiftelsestidspunktet 400 kroner, som er fuldt indbetalt. Der er ikke ydet noget vederlag til stifterne eller andre i forbindelse med stiftelsen. 4 Selskabets formål Et af selskabets formål er at yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed inden for området videnformidling. Et eksempel herpå er opbygningen af en database for fødevaredeklarationer m.v. Adgangen til deklarationerne sker via internettet, og er gratis for almindelige forbrugere. Adgang til nogle ekstra funktioner udløser betalingskrav. Et andet af selskabets formål er at udføre opgaver, hvor nogle af de ansatte, de projektansatte, får betalt lønudgiften via offentlige tilskud. Disse arbejdsopgaver skal godkendes af kommunen, da der er en række krav, som skal opfyldes. Selskabet har to typer ansatte: -- Normale ansatte, hvor der ikke er begrænsninger i deres arbejdsområder. -- Projektansatte, som er underlagt begrænsninger i deres arbejdsområder i henhold til lov om aktiv jobskabelse. Årsagen til begrænsningerne er, at der ydes offentligt tilskud til deres løn. 5 Særlige forhold for selskabets projektansatte Selskabet skal medvirke til at fastholde og udvikle nye kompetencer hos de projektansatte. Stk. 2. Der er begrænsningerne vedrører arbejdsområder, idet der ikke må ske en konkurrenceforvridning. Begrænsningerne kan ses i lov om aktiv jobskabelse. Stk. 3. Der udarbejdes løbende beskrivelser af de forskellige opgaver. Beskrivelser af opgaverne sker i samarbejde mellem selskabet og de projektansatte. Beskrivelserne skal bl.a. lette nye projektansatte tilgangen til opgaverne.

3 Stk. 4. Resultatet af de projektansattes arbejde vil, hvor det er relevant, blive lagt ind på hjemmesider på internettet, hvor alle gratis kan se resultatet. Der kan udarbejdes søgefunktioner m.v. henvendt til brugere med særlige ønsker. Disse ekstra funktioner udløser betalingskrav, da de ofte kan være kostbare at udvikle. Stk. 5. Alle projektansatte skal udfylde timesedler med angivelse af f.eks. timeantal, opgave art m.m. Stk. 6. Udgiften til drift, husleje, udstyr, forsikringer m.v. skal projektet selv delvis indsamle fra offentlige myndigheder, fonde, foreninger og firmaer. Ved tilskud fra firmaer gælder det, at firmaerne ikke må få direkte økonomisk fordel af at støtte projektet, og projektet må ikke omhandle firmaet. De projektansatte deltager også i arbejdet med indsamling af midler, da disse midler er en del af projektets indtjening. Stk. 7. Af arbejdsområder kan nævnes opbygning af database med varedeklarationer for fødevarer, samt komplet beskrivelse af varerne, herunder foto. I løbet af få år vil der være indlagt over forskellige varedeklarationer, så det er en stor opgave. Ib Holm har arbejdet med området i mange år, og har bl.a. gennemgået udvalgte varedeklarationer for et folketingsudvalg. Stk. 8. Et andet arbejdsområde er indsamling af gamle foto, affotografere disse, og indlægge dem på en hjemmeside på internettet. Udarbejdelse af tekster til de indlagte foto er også muligt, i det omfang, at tiden tillader det. Det lokale museum får tilbudt en gratis kopi af disse foto, men må selv sortere foto efter museumsmæssig værdi. En del foto af privatpersoner har næppe museumsmæssig værdi, men disse foto har stor interesse for ældre mennesker. På plejehjem vil det blive et hit. Der er naturligvis gratis adgang hertil. Stk. 9. Sundhedssektoren har mange mulige opgaver. Inden for området med tatoveringer er der store problemer, så et statstilskud er en mulighed. Kommunerne har endnu ikke så store udgifter på grund af tatoveringer, men da området er i stærk vækst vil det kunne mærkes senere. Mange udvikler allergi overfor de brugte farvestoffer, som ikke er underkastet nogen kontrol. Et andet problem er, at mange tatovører ikke overholder loven, som klart siger, at der ikke må laves tatoveringer på håndled, hals og hoved. Når de tatoverede bliver år ældre fortryder de ofte, og netop på håndled, hals og hoved er det vanskeligt at fjerne tatoveringer. Derfor er det forebyggende arbejde vigtigt her. Stk. 10. Alle projektansatte ved, at deres ansættelse er tidsbegrænset, jævnfør deres ansættelseskontrakt. De skal derfor inden udløbet af deres ansættelse søge andre job, men nu er det lettere, da de er i arbejde. Hvis de finder et nyt job må projektet accepterer en opsigelse med kort varsel, det er jo lovens ånd. Vi kan derfor komme ud for, at projektet ikke kan overholde de tidsmæssige aftaler. Projektet kan så indsætte en normalt ansat til at videreføre arbejdet i en kortere eller længere periode. Hvis den faktiske lønudgift til den normalt ansatte skulle betales direkte af projektet ville det medføre store økonomiske problemer. Derfor oprettes en time-pulje, se senere. Stk. 11. Projektansatte kan deltage i kontorarbejde, varemodtagelse og andre opgaver i forbindelse med arbejdsområderne herunder indretning af lokaler.

4 Stk. 12. Time-pulje. For et hvert firma gælder det om at overholde indgående aftaler. Hvis en afdeling ikke kan overholde tidsplanen på grund af sygdom eller arbejdsophør, så må man låne medarbejdere i en anden afdeling, evt. i et andet firma, og timeforbruget indberettes til time-puljen. En anden årsag til at bruge time-puljen kan f.eks. være, at arbejdet kræver nogle særlige kompetencer, som de projektansatte ikke har. I dette tilfælde er der en afdeling med projektansatte, hvor der gælder nogle begrænsninger på grund af offentlig tilskud til deres løn, samt en afdeling med ansatte uden begrænsninger, men til gengæld ansat til normale lønmodtagervilkår. Stk. 13. Udligning af time-puljen. Time-puljen kan kun udlignes med arbejdstimer. Det er ikke muligt at udligne ved at betale for arbejdstimer. Dette giver gennemsigtighed og en god beskyttelse mod misbrug, da der ikke er penge inde i billedet. Stk. 14. Omregningsfaktor. De samlede omkostningerne til en normal ansat er større end til en projektansat, hvortil der modtages offentligt tilskud. Når timer for en normal ansat lægges ind i time-puljen ganges de med en korrektions faktor. Der er ingen arbejdsmæssige begrænsninger på de timer, som går ind eller ud af time-puljen. Stk. 15. Nye arbejdsområder. Nye arbejdsområder kan tilføjes løbende, når problematikken er afklaret omkring evt. konkurrenceforvridning for det nye arbejdsområde. 6 Begrænset hæftelse Ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Deltagerne hæfter kun med den indskudte kapital. 7 Deltagere samt kriterier for optagelse af nye deltagere Ledelsen godkender optagelsen af nye deltagere på baggrund af følgende kriterier: For at kunne optages som ny deltager i selskabet skal personen være involveret med de projektansatte i selskabet, uanset om personen arbejder gratis, får løn eller anden økonomisk belønning for det. For at komme i betragtning skal der være udført mindst 400 timers arbejde inden for to år. Nye deltagere indskyder 200 kroner. 8 Udtræden for deltagere Såfremt en deltager ønsker at udtræde af selskabet, skal det skriftligt meddeles bestyrelsen/direktionen med et opsigelsesvarsel på 2 måneder. Ved udtræden skal deltageren have adgang til at få sit eventuelle indskud tilbagebetalt.

5 9 Selskabets ledelse (og eventuelle ledelsesorganer) Selskabet ledes af en direktion bestående af 1 direktør. 10 Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør. 11 Generalforsamling eller lignende forum af deltagerindflydelse på selskabet samt stemmeret ved dette. Generalforsamlingen består af alle selskabets deltagere og er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse. Ordinær generalforsamling skal afholdes inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Deltagernes stemmeret differentieres i forhold til deltagernes tidsmæssige arbejdsindsats i selskabet. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Ændring af vedtægten kræver dog at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ændringen. 12 Udbytte og kriterier for fordeling af dette Udbytte fordeles i forhold til den af deltagerne tidsmæssig ydede arbejdsindsats i selskabet. 13 Selskabets regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 31/12. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/ Samarbejdspartner Der vil foregå et samarbejde med E-Butikstorvet, CVR nr I starten er egenkapitalen så lille, at alt udstyr må lejes, primært gennem E-Butikstorvet. Andre firmaer vil næppe give kredit til et S.M.B.A. selskab. 15 Kontor og lokaler

6 E-Butikstorvet stiller lokaler til rådighed for kontor, fotorum, lager m.v. samt det nødvendige areal til folkerum. Indretning af lokalerne betales af Vareinfo S.M.B.A. Nogle lokaler kan være fælles for Vareinfo S.M.B.A. og E-Butikstorvet. Udgiften til husleje, lys og varme aftales lokalt mellem Vareinfo S.M.B.A. og E-Butikstorvet og udgiften kan godt i starten sættes for lavt. For lav ansættelse af husleje m.m. i perioder medfører, at der i andre perioder ske en høj ansættelse. 16 Evt. majoritet til opløsning af selskabet samt fordeling af likvidationsudbytte Ved opløsning af selskabet finder bestemmelserne i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder anvendelse. Beslutning på generalforsamling om opløsning af selskabet kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er for forslaget på to på hinanden følgende møder med mindst to måneder i mellem. I tilfælde af opløsning skal selskabets midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om fordelingen af udbytte, 12, uafhængig af deltagernes indskudte kapital. Dato for vedtagelse af vedtægten. Vedtaget på generalforsamling den 20 /

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere