Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse"

Transkript

1 Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse (Bek. nr. 638 af 29/06/2009). Ændringer i studievejledningen kan kun foretages i et samarbejde mellem University College Syddanmark og og IBA Erhvervsakademi Kolding. Studievejledningen er gældende pr Kapitel 1:, mål, niveau, varighed, titulatur... 2 Kapitel 2: Adgangskrav... 3 Kapitel 3: Struktur, indhold, undervisnings- og arbejdsformer... 3 Kapitel 4: Bedømmelse... 4 Kapitel 5: Generelle eksamensbestemmelser, klager, sygeeksamen mm Kapitel 6: Almindelige bestemmelser Merit, dispensationer, klager... 5 Kapitel 7: Regler for selvstuderende... 6 Kapitel 8: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 6 Beskrivelse af de 9 moduler Afgangsprojekt (15 ECTS) Bilag : Eksamensformer Tidligere IBC ProjectManagement - fra1. januar 2014 er alle videregående uddannelser flyttet fra IBC til IBA

2 Kapitel 1:, mål, niveau, varighed, titulatur Diplomuddannelsen i projektledelse har til formål at kvalificere deltagerne til at kunne fungere som professionelle projektledere eller projektchefer. Hermed tænkes på evnen til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i projektprocesser fra operativt til strategisk niveau. Der lægges vægt på, at undervisningen er praksisrelateret, og denne fokusering er central for de metoder og former, som uddannelsen baseres på. Uddannelsen skal således både give teoretisk viden og skabe forbindelse mellem teori og praksis. De studerendes erfaringer udnyttes i undervisningen, de skal kunne reflektere over egen og egen organisations praksis, og det skal demonstreres, hvordan teorien kan anvendes ved løsningen af praktiske problemstillinger. Uddannelsen skal være med til at kvalificere de studerendes personlige handlekompetence i forhold til arbejdet i det felt, hvor de søger eller har beskæftigelse. De studerende skal: tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets projektfaglige områder analysere relevante faglige problemstillinger, dvs. beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer, beskrivende begreber samt relevante teoretiske forklaringsmodeller udvikle evnen til at formulere sig mundtligt samt kvalificere evnen til som projektledere skriftligt at formidle faglige problemstillinger lære at forholde sig perspektiverende til teoretiske og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handlemuligheder set fra et projektmæssigt synspunkt Mål: Målet er, at de studerende efter endt uddannelse har erhvervet en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige/teoretiske grænser har erhvervet solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer indenfor projektledelse og program- og porteføljestyring kan anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og kombinere variationer kan lede et projekt med mange delsystemer/elementer og relationer med flere virksomheder og/eller organisationer involveret og med adskillige discipliner har kendskab til at lede virksomhedens projektprocesser selvstændigt kan forestå projektets ledelsesfaser, udøve overordnet og løbende projektledelse samt planlægge og evaluere projektledelse er bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og kan udføre den på forskellige måder 2 Niveau Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Undervisningen er baseret på den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og professioner samt forskning. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

3 Varighed: Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen er normeret til ét studenterårsværk. Et studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS (European Credit Transfer System) (Ved opgørelsen af medgåede ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved såvel skemalagt undervisning som ved forberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, herunder øvelser, cases, synopser og afsluttende projekt samt forudsat selvstudium.) Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler, jf. 2, stk. 3 i lov om åben uddannelse. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Titulatur: Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i ledelse - Projektledelse. Den engelske betegnelse er: Diploma of Project Management. Kapitel 2: Adgangskrav Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en uddannelse på niveau med en mellemlang videregående, en bacheloruddannelse, en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelserne, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 3 Kapitel 3: Struktur, indhold, undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen indeholder 9 moduler. Alle moduler vægter hver især 5 ECTS. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, som vægter 15 ECTS.. De 9 moduler 1. Projektledelse (LD valgfag): Projektledelse 1: Planlægning og styring 2. Lederskab og kommunikation (LD obl. 1): Projektledelse 2: Lederskab og kommunikation 3. Ledelse i dynamiske relationer (LD obl. 3) Forandringsprocesser og projekter 1: Gruppe- og individniveau 4. Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (LD obl. 4): Forandringsprocesser og projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau 5. Organisation og processer (LD obl. 5): Projekter i organisationen 1: Processer og kultur 6. Organisation, styring og strategi (LD obl. 6): Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering 7. Strategisk ledelse (LD valgfag) Program- og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse 8. Professionelt lederskab (LD obl. 2) Program og Porteføljeledelse 2: Professionelt lederskab 9. Videns- og innovationsledelse (LD valgfag): Agil/adræt projektledelse

4 Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse, blandt andet gennem projektskrivning. Det gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Nærmere beskrivelse af formål, læringsmål og indhold for de 9 moduler og afgangsprojektet er indsat sidst i denne studievejledning. Undervisnings- og arbejdsformer Fagligt stof: uddannelsen skal præsentere den studerende for fagligt stof (teorier, erfaringsbeskrivelser, debatter, dokumenter og udmeldinger), som er relevante for det pågældende modul. Nationale og internationale forskningsresultater integreres i størst muligt omfang i undervisningen. Problemorienteret arbejde: En væsentlig del af studiet handler om at forholde sig problematiserende og analyserende til forskellige former for tekster og ikke mindst forskellige former for praksis. Målet er at anvende det, man læser, og samtidig at forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur og erfaringer. Det forudsætter, at forskellige deltageres erfaringer, forskelle og ligheder mellem sektorer m.v. inddrages i det problemorienterede arbejde. Grundtanken i den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse i uddannelsen er, at både teoretisk og praksisbaseret erkendelse af projektlederrollen og projektledelseskompetencer er centrale elementer i uddannelsen. Dermed tager uddannelsen sit udgangspunkt i den enkelte studerendes erkendelsesmæssige udvikling herunder deltageres refleksion over praksis i egen organisation spejlet i uddannelsens teoretiske indhold. Grundantagelsen er, at refleksioner over handling, adfærd og beslutninger skabes gennem uddannelsesforløbet med det formål at påvirke deltagernes personlige praksis. Uddannelsen må således baseres på at deltagerne anvender egen organisation som et udviklingslaboratorium for adfærd, handlinger og beslutninger i uddannelsesforløbet. 4 Uddannelsens sigte med udvikling af netværks- og erfaringsudveksling (mellem deltagerne) er at facilitere refleksion, handlinger, adfærd og beslutninger i egen organisation. Det står derfor centralt, at man på uddannelsen formår at opbygge et fælles miljø mellem deltagerne, således at samspillet mellem teori og praksis stimuleres på tværs af virksomheder, brancher og offentlig/privat. Kapitel 4: Bedømmelse I løbet af uddannelsen skal den studerende stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse, der alle har som sit centrale omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af netop for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Hvert modul, afsluttes med en bedømmelse, jf. 2, stk. 4, i lov om åben uddannelse. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Mindst tre moduler bedømmes med ekstern censur. For eksamen gælder: 1) Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser, nr. 782 af 17/08/2009 (eksamensbekendtgørelsen). 2) Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr. 262 af 20/03/2007 For det afsluttende projekt gælder følgende eksamensbestemmelser: Det afsluttende skriftlige projekt kan udarbejdes individuelt eller i grupper.

5 Den mundtlige prøve er individuel og ekstern og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i projektet. En skriftlig afhandling kan have et omfang på max. 60 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag og kan udvides progressivt med max. 20 sider pr. studerende. Eksaminationen vil være med individuel bedømmelse. Til eksaminationen er der afsat i alt 60 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Der gives karakterer efter 7-trins-skalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel den skriftlige afhandling, præsentation som det mundtlige forsvar. Bedømmelsens resultat skal være udtryk for en helhedsvurdering af afhandlingen og det mundtlige forsvar. Kapitel 5: Generelle eksamensbestemmelser, klager, sygeeksamen mm. Eksamensterminer og tidsfrister Der afholdes ordinære prøver mindst 1 gang efter hvert modul. Ved tilmelding til modulet, er du automatisk tilmeldt eksamen. Ved afmelding senest 14 dage før eksamen, mistes ikke en eksamensgang. Den studerende har altid tre forsøg for eksamen. Klage over bedømmelse af prøver En studerende har adgang til at indgive klage over en eksamination og bedømmelse, hvis vedkommende ikke mener, at bedømmelsen er korrekt, eller af andre grunde ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse. Om de nærmere regler for at indgive klage, herunder muligheden for at begære klagen indbragt for en ankekommission samt de for klageadgangen fastsatte tidsfrister, henvises til Kapitel 10 i Bekendtgørelse nr. 782 af 17/08/2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over bedømmelse af prøver indgives til University College Syddanmark og tilstilles uddannelsesansvarlig. 5 Sygeeksamen og reeksamen Der afholdes syge- eller reeksamen efter individuel aftale. Eksamensbevis University College Syddanmark udsteder bevis for bestået eksamen med angivelse af de aflagte prøver og de opnåede karakterer. Den studerende har ret til at få udstedt bevis for beståede moduler. Hvis uddannelsen er gennemført ved flere institutioner, udstedes det samlede eksamensbevis af den institution, hvor den sidste prøve er aflagt. Kapitel 6: Almindelige bestemmelser Merit, dispensationer, klager Meritoverførsel University College Syddanmark kan godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk lederuddannelse træder i stedet for moduler, der er omfattet af denne studieordning. Ved meritoverførsel medregnes opnået karakter. Meritstuderende Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve heri som led i deres egen uddannelse. Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering kan gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (Realkompetencevurdering) nr. 8 af 10/

6 Dispensation fra studievejledningen Institutionen kan, når der foreligger særlige forhold dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelsen, men alene fastsat af de samarbejdende institutioner University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding Ansøgninger om dispensation fra studieordningen, der forudsætter dispensation fra bekendtgørelsen, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klager Klager over afgørelser, taget af uddannelsens øverste ansvarlige i henhold til denne studieordning, indgives til University College Syddanmark tilstillet rektor. University College Syddanmark afgørelse i henhold hertil kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Kapitel 7: Regler for selvstuderende For selvstuderende gælder bestemmelserne i 5 og 9 i LBK nr. 311 af 13/05/2002 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Kapitel 8: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Studieordningen træder i kraft den 25. juni 2011 Uddannelsesbekendtgørelsen og andre relevante retsregler optrykkes ikke i studieordningen. Disse kan i stedet findes på Undervisningsministeriets Web-side (www.uvm.dk eller ). 6 Nedenfor følger en oversigt over de mest relevante retsregler: Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse, nr. 638 af 29.juni 2009 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. LBK nr. 956 af 28/11/2003 Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser. LBK nr. 154 af 06/03/2000. Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 782 af 17/08/2009 Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. nr. 262 af 20/03/2007.

7 Beskrivelse af de 9 moduler 1. Projektledelse (LD valgfag): Projektledelse 1: Planlægning og styring 2. Lederskab og kommunikation (LD obl. 1): Projektledelse 2: Lederskab og kommunikation 3. Ledelse i dynamiske relationer (LD obl. 3) Forandringsprocesser og projekter 1: Gruppe- og individniveau 4. Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (LD obl. 4): Forandringsprocesser og projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau 5. Organisation og processer (LD obl. 5): Projekter i organisationen 1: Processer og kultur 6. Organisation, styring og strategi (LD obl. 6): Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering 7. Strategisk ledelse (LD valgfag) Program og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse 8. Professionelt lederskab (LD obl. 2) Program og Porteføljeledelse 1: Professionelt lederskab 7 9. Videns- og innovationsledelse (LD valgfag): Agil/adræt projektledelse For alle moduler gælder følgende mål for den studerende: Viden og forståelse Skal kunne anvende viden fra modulets teorier og -metoder på en reflekteret måde i forhold til den valgte problemstilling Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder i forhold til en given/egen praksis og den valgte problemstilling. Færdigheder Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling på en relevant måde. Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder, Skal kunne begrunde egen praksis i forhold hertil, f.eks. ved at forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse udfordringer i forhold til modulets teorier og metoder og den valgte problemstilling. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til den valgte problemstilling inden for rammerne af egen organisation. Skal tage ansvar for komplekse problemstillinger og kunne komme med begrundede forslag til valg af løsninger, metoder og handlinger.

8 Projektledelse (LD valgfag) tonet til projektledelse: Projektledelse 1: Planlægning og styring (5 ECTS) At give dig det teoretiske grundlag for at arbejde som projektleder, så du kan analysere, strukturere, planlægge, styre og dokumentere projekter og kunne perspektivere i forhold til forskellige projekttyper den studerende har teoretisk og praktisk viden om de projektværktøjer, der med fordel kan anvendes for at styre et projekt indenfor de fastlagte rammer og dynamik i en fremadskridende proces kan analysere, planlægge, evaluere og begrunde den praktiske gennemførelse af et projekt, herunder medtænke ressourcerne kan perspektivere i forhold til forskellige projekttyper udvikler kompetencer til at planlægge og styre et projekt fra start til slut Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter. Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling. Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Lederskab og kommunikation (LD obl. 1) tonet til projektledelse: 8 Projektledelse 2: Lederskab og kommunikation (5 ECTS) At give dig det teoretiske grundlag for at arbejde som projektleder, så du kan drive et projekt frem til et ønsket resultat med succes via involvering, motivation og kommunikation i forhold til såvel interne som eksterne interessenter. Fokus på egne kommunikative kompetencer i relation til egen ledelsesidentitet og egne ledelsesmæssige udfordringer Den studerende har teoretiske og praktisk viden om ledelsesteorier og værktøjer kan planlægge, udføre, evaluere og begrunde egen ledelsesmæssig identitet og praksis i projekter, herunder motivation af deltagere samt intern og ekstern kommunikation. kan perspektivere i forhold til forskellige projekttyper udvikler kompetencer til at planlægge og udøve ledelse i et projekt fra start til slut Personligt lederskab og kommunikative kompetencer Ledelsesteorier, motivation og kommunikation Projektlederrollen med fokus på begreber som deltagelse, involvering, ansvar og motivation og disses betydning i relationerne mellem projektmedarbejdere og projektleder. Beslutningstagen, konflikter og magt og hvordan disse forhold er centrale for den måde, hvorpå projektlederen kommunikerer beslutninger og synliggør beslutningsgrundlag

9 Ledelse i dynamiske relationer (LD 3) tonet til projektledelse: Forandringsprocesser og projekter 1: Gruppe- og individniveau (5 ECTS) At forstå forandringsprocesser på gruppe- og individniveau og udnytte denne viden til at håndtere forskellige niveauer af forandringsmodstand eller -parathed Den studerende har teoretisk og praktisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og arbejde med de forandringsprocesser, som projekter sætter i gang kan forstå, reflektere og handle strategisk i forhold til det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes udvikler kompetencer til at arbejde med de forandringsprocesser, som grupper og individer i og udfor projekter påvirkes af : Ledelsesroller, opgaver, dilemmaer og muligheder i forandringsprocesser Positioner og relationer i organisationer teams, magt, konflikter, projektlederens krydsfelt Ledelse, selvledelse og medledelse Forandringsparathed - barrierer og motivation Forandringsstrategier, ledelse af forandringsprocessen, forandringskommunikation Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (LD obl. 4) tonet til projektledelse: 9 Forandringsprocesser og projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau (5 ECTS) At se forandringsprocesser og lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i et større perspektiv og kunne agere i et kompleks samspil mellem samfund, organisation og projekter Den studerende har teoretisk og praktisk viden om sammenhænge mellem forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af samfundsmæssige og organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser har forståelse for og viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og arbejde med forandrings- og læringsprocesser udvikler kompetencer til at arbejde med de forandrings- og læringsprocesser i organisationen, som projekter medfører og påvirkes af : Læring og lærings- og kompetenceudvikling i organisationer Forandringsprocesser generelt Forandringsteorier - omverdens analyse, den åbne systemmodel, Leavitt-Ry modellen Perspektiver på organisatorisk forandring typer af forandringer, forandringslogik og centrale elementer i planlagt forandring

10 Organisation og processer (LD 5) tonet til projektledelse: Projekter i organisationen 1: Processer og kultur (5 ECTS) Forståelse for hvordan organisationers processer, kultur og værdier påvirker og påvirkes af projektarbejdsformen den studerende har teoretisk og praktisk viden om projekters funktion og organisering i forhold til organisationers kultur og grundlæggende værdier har forståelse for og viden om kulturens betydning i projektarbejdsformen udvikler kompetencer til som projektleder at manøvrere i et komplekst samspil med organisationens grundlæggende kultur og værdier Teorier om og perspektiver på organisationers kultur og værdier og deres betydning for projektarbejde Projekters betydning for og (mulige) påvirkning på organisationens kultur Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Struktur og organisering (LD obl. 6) tonet til projektledelse: 10 Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering (5 ECTS) Forståelse for hvordan organisationers struktur og organisering har betydning for projektarbejdsformen og omvendt. den studerende har teoretisk og praktisk viden om organisatoriske forholds betydning for projekters organisatoriske implikationer og styringsmæssige koncepter har forståelse for og viden om projektets interne og eksterne betydning i forhold til organisationen udvikler kompetencer til som projektleder at manøvrere i et komplekst samspil på strategisk niveau Teorier om og perspektiver på organisationers struktur, styring og strategi og deres betydning for projektarbejde Projekters betydning og funktioner i en organisation i forbindelse med strategisk udvikling og forandring Projekter som udviklingsrum for nye løsninger på kendte opgaver og for udvikling af hensigtsmæssige måder at løse nye opgaver på

11 Strategisk ledelse (LD valgfag) tonet til projektledelse: Program- og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse (5 ECTS) : Med baggrund i en forståelse af den strategiske ledelse, at forstå processen og sammenhængen mellem formulering af strategiens mål- og proceshierarki og dennes afspejling i porteføljeledelsen og virksomhedens programmer og projekter. : Den studerende har teoretisk og praktisk viden til vurdere projekter økonomisk, strategisk og markedsmæssigt har forståelse for og viden om at prioritere projekter ud fra et forretningsaspekt, og til at formulere strategiske (del)mål udvikler kompetencer til at gennemføre de rigtige projekter ved at omsætte virksomhedens strategiske mål til operationelle projekter og skabe de optimale rammer og øge fremkommeligheden for disse gennem valg af passende organisationsformer, kommunikationsprocesser og værktøjer : Sammenhængen mellem virksomhedens strategi og Program- og Porteføljestyringen Definition af Program- og Porteføljeledelse og organisering heraf Program- og Porteføljeprocesser, discipliner og vidensområder Portefølje Governance og Benefit Management Project Office (PO) funktionsområde 11 Professionelt lederskab (LD obl. 2) tonet til projektledelse: Program- og Porteføljeledelse 2: Professionelt lederskab (5 ECTS) : Med baggrund i en forståelse af egen ledelsesmæssig praksis kunne medvirke til at skabe en projektorienteret organisation og lede formulering, etablering og gennemførsel af projekter, programmer og porteføljer. : Den studerende udvikler kompetencer til at kunne indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem medvirke til en hensigtsmæssig projektorganisatorisk udvikling vil kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne professionelle ledelseskompetencer kan over for organisationens forskellige aktører skabe og formidle en forståelse for sammenhænge mellem eget professionelt lederskab, etiske valg og organisationens overordnede værdier, mål og politikker. Projektmodenheden og dens betydning for program- og porteføljeledelsens vilkår Program- og Porteføljeledelsens ansvars- og fokusområde i forhold til egen praksis og vilkår Professionelt lederskab for program- og porteføljeledere set i lyset af historisk forankrede ledelsesteorier Strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis

12 Videns- og innovationsledelse (LD valgfag) tonet til projektledelse: Agil/adræt projektledelse (5 ECTS) Med baggrund i principperne for Agile Thinking og brugerdreven innovation at gennemføre projekter, der er kendetegnet ved stor usikkerhed, uklarhed, uenighed og en urolig omverden. Den studerende har teoretisk og praktisk viden om adræt projektledelse, der fokuserer på skabelse af værdi og reagerer på forandringer i stedet for at følge en fastlagt plan udvikler kompetencer til at gennemføre en værdiskabende projektproces og holde fokus på projektets kunde, kundens nytteværdi og behov samt præcis levering kan inddrage kunder og leverandører i innovationsprocessen Agile thinking levere værdi i tæt samarbejde med kunden Kvalitet, produktivitet og effektivitet i projekter Principper for adrætte projekter produkt og proces Innovative processer Afgangsprojekt (15 ECTS) et med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere, analysere en tværfaglig, praksisorienteret projektledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. 12 Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver projektopgaveskrivning den studerendes professionelle kompetenceudvikling Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium. For at kunne indstille det afsluttende projekt til bedømmelse, skal alle prøver være bestået.

13 Bilag : Eksamensformer 1. (LD valgfag: Projektledelse) Projektledelse 1 - Planlægning og styring Bedømmelse: skriftlig opgave intern censur Skriftlig opgave = projektbeskrivelse (12 sider) 2. (LD obligatorisk 1: Ledelse og kommunikation) Projektledelse 2 - Lederskab og Kommunikation Bedømmelse: skriftlig opgave intern censur Skriftlig opgave (10 sider) 3. (LD obligatorisk 3: Ledelse i dynamiske relationer) Forandringsprocesser i projekter 1: Gruppe og individniveau Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af case intern censur. Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Case og problemformulering (3 sider) 4. (LD obligatorisk 4: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer) Forandringsprocesser i projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af skriftligt oplæg ekstern censur Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Skriftligt oplæg (5 sider) 5. (LD obligatorisk 5: Organisation og processer) Projekter i organisationen 1: Processer og kultur Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af skriftlig opgave intern censur. Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Skriftlig opgave (8 sider) (LD obligatorisk 6: Organisation, styring og strategi) Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af scenarieopgave ekstern censur. Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Skriftlig opgave på baggrund af scenarier (5 sider) 7. (LD valgfag: Strategisk ledelse) Program- og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse Mundtlig prøve på baggrund af kort skriftlig opgave ekstern censur Skriftligt opgave (5 sider) 8. (LD obligatorisk 2: Professionelt lederskab) Program- og Porteføljeledelse 2: Professionelt lederskab Mundtlig prøve på baggrund af kort skriftlig opgave intern censur Skriftligt oplæg (5 sider) 9. (LD valgfag: Videns- og innovationsledelse) Agil/Adræt projektledelse Mundtlig prøve på baggrund af kort skriftlig opgave ekstern censur Skriftligt opgave (5 sider)

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere