Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse"

Transkript

1 Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse (Bek. nr. 638 af 29/06/2009). Ændringer i studievejledningen kan kun foretages i et samarbejde mellem University College Syddanmark og og IBA Erhvervsakademi Kolding. Studievejledningen er gældende pr Kapitel 1:, mål, niveau, varighed, titulatur... 2 Kapitel 2: Adgangskrav... 3 Kapitel 3: Struktur, indhold, undervisnings- og arbejdsformer... 3 Kapitel 4: Bedømmelse... 4 Kapitel 5: Generelle eksamensbestemmelser, klager, sygeeksamen mm Kapitel 6: Almindelige bestemmelser Merit, dispensationer, klager... 5 Kapitel 7: Regler for selvstuderende... 6 Kapitel 8: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 6 Beskrivelse af de 9 moduler Afgangsprojekt (15 ECTS) Bilag : Eksamensformer Tidligere IBC ProjectManagement - fra1. januar 2014 er alle videregående uddannelser flyttet fra IBC til IBA

2 Kapitel 1:, mål, niveau, varighed, titulatur Diplomuddannelsen i projektledelse har til formål at kvalificere deltagerne til at kunne fungere som professionelle projektledere eller projektchefer. Hermed tænkes på evnen til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i projektprocesser fra operativt til strategisk niveau. Der lægges vægt på, at undervisningen er praksisrelateret, og denne fokusering er central for de metoder og former, som uddannelsen baseres på. Uddannelsen skal således både give teoretisk viden og skabe forbindelse mellem teori og praksis. De studerendes erfaringer udnyttes i undervisningen, de skal kunne reflektere over egen og egen organisations praksis, og det skal demonstreres, hvordan teorien kan anvendes ved løsningen af praktiske problemstillinger. Uddannelsen skal være med til at kvalificere de studerendes personlige handlekompetence i forhold til arbejdet i det felt, hvor de søger eller har beskæftigelse. De studerende skal: tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets projektfaglige områder analysere relevante faglige problemstillinger, dvs. beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer, beskrivende begreber samt relevante teoretiske forklaringsmodeller udvikle evnen til at formulere sig mundtligt samt kvalificere evnen til som projektledere skriftligt at formidle faglige problemstillinger lære at forholde sig perspektiverende til teoretiske og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handlemuligheder set fra et projektmæssigt synspunkt Mål: Målet er, at de studerende efter endt uddannelse har erhvervet en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige/teoretiske grænser har erhvervet solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer indenfor projektledelse og program- og porteføljestyring kan anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og kombinere variationer kan lede et projekt med mange delsystemer/elementer og relationer med flere virksomheder og/eller organisationer involveret og med adskillige discipliner har kendskab til at lede virksomhedens projektprocesser selvstændigt kan forestå projektets ledelsesfaser, udøve overordnet og løbende projektledelse samt planlægge og evaluere projektledelse er bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og kan udføre den på forskellige måder 2 Niveau Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Undervisningen er baseret på den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og professioner samt forskning. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

3 Varighed: Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen er normeret til ét studenterårsværk. Et studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS (European Credit Transfer System) (Ved opgørelsen af medgåede ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved såvel skemalagt undervisning som ved forberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, herunder øvelser, cases, synopser og afsluttende projekt samt forudsat selvstudium.) Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler, jf. 2, stk. 3 i lov om åben uddannelse. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Titulatur: Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i ledelse - Projektledelse. Den engelske betegnelse er: Diploma of Project Management. Kapitel 2: Adgangskrav Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en uddannelse på niveau med en mellemlang videregående, en bacheloruddannelse, en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelserne, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 3 Kapitel 3: Struktur, indhold, undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen indeholder 9 moduler. Alle moduler vægter hver især 5 ECTS. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, som vægter 15 ECTS.. De 9 moduler 1. Projektledelse (LD valgfag): Projektledelse 1: Planlægning og styring 2. Lederskab og kommunikation (LD obl. 1): Projektledelse 2: Lederskab og kommunikation 3. Ledelse i dynamiske relationer (LD obl. 3) Forandringsprocesser og projekter 1: Gruppe- og individniveau 4. Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (LD obl. 4): Forandringsprocesser og projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau 5. Organisation og processer (LD obl. 5): Projekter i organisationen 1: Processer og kultur 6. Organisation, styring og strategi (LD obl. 6): Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering 7. Strategisk ledelse (LD valgfag) Program- og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse 8. Professionelt lederskab (LD obl. 2) Program og Porteføljeledelse 2: Professionelt lederskab 9. Videns- og innovationsledelse (LD valgfag): Agil/adræt projektledelse

4 Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse, blandt andet gennem projektskrivning. Det gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Nærmere beskrivelse af formål, læringsmål og indhold for de 9 moduler og afgangsprojektet er indsat sidst i denne studievejledning. Undervisnings- og arbejdsformer Fagligt stof: uddannelsen skal præsentere den studerende for fagligt stof (teorier, erfaringsbeskrivelser, debatter, dokumenter og udmeldinger), som er relevante for det pågældende modul. Nationale og internationale forskningsresultater integreres i størst muligt omfang i undervisningen. Problemorienteret arbejde: En væsentlig del af studiet handler om at forholde sig problematiserende og analyserende til forskellige former for tekster og ikke mindst forskellige former for praksis. Målet er at anvende det, man læser, og samtidig at forholde sig kritisk og konstruktivt til både litteratur og erfaringer. Det forudsætter, at forskellige deltageres erfaringer, forskelle og ligheder mellem sektorer m.v. inddrages i det problemorienterede arbejde. Grundtanken i den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse i uddannelsen er, at både teoretisk og praksisbaseret erkendelse af projektlederrollen og projektledelseskompetencer er centrale elementer i uddannelsen. Dermed tager uddannelsen sit udgangspunkt i den enkelte studerendes erkendelsesmæssige udvikling herunder deltageres refleksion over praksis i egen organisation spejlet i uddannelsens teoretiske indhold. Grundantagelsen er, at refleksioner over handling, adfærd og beslutninger skabes gennem uddannelsesforløbet med det formål at påvirke deltagernes personlige praksis. Uddannelsen må således baseres på at deltagerne anvender egen organisation som et udviklingslaboratorium for adfærd, handlinger og beslutninger i uddannelsesforløbet. 4 Uddannelsens sigte med udvikling af netværks- og erfaringsudveksling (mellem deltagerne) er at facilitere refleksion, handlinger, adfærd og beslutninger i egen organisation. Det står derfor centralt, at man på uddannelsen formår at opbygge et fælles miljø mellem deltagerne, således at samspillet mellem teori og praksis stimuleres på tværs af virksomheder, brancher og offentlig/privat. Kapitel 4: Bedømmelse I løbet af uddannelsen skal den studerende stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse, der alle har som sit centrale omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af netop for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Hvert modul, afsluttes med en bedømmelse, jf. 2, stk. 4, i lov om åben uddannelse. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. Mindst tre moduler bedømmes med ekstern censur. For eksamen gælder: 1) Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser, nr. 782 af 17/08/2009 (eksamensbekendtgørelsen). 2) Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr. 262 af 20/03/2007 For det afsluttende projekt gælder følgende eksamensbestemmelser: Det afsluttende skriftlige projekt kan udarbejdes individuelt eller i grupper.

5 Den mundtlige prøve er individuel og ekstern og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i projektet. En skriftlig afhandling kan have et omfang på max. 60 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag og kan udvides progressivt med max. 20 sider pr. studerende. Eksaminationen vil være med individuel bedømmelse. Til eksaminationen er der afsat i alt 60 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Der gives karakterer efter 7-trins-skalaen. I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel den skriftlige afhandling, præsentation som det mundtlige forsvar. Bedømmelsens resultat skal være udtryk for en helhedsvurdering af afhandlingen og det mundtlige forsvar. Kapitel 5: Generelle eksamensbestemmelser, klager, sygeeksamen mm. Eksamensterminer og tidsfrister Der afholdes ordinære prøver mindst 1 gang efter hvert modul. Ved tilmelding til modulet, er du automatisk tilmeldt eksamen. Ved afmelding senest 14 dage før eksamen, mistes ikke en eksamensgang. Den studerende har altid tre forsøg for eksamen. Klage over bedømmelse af prøver En studerende har adgang til at indgive klage over en eksamination og bedømmelse, hvis vedkommende ikke mener, at bedømmelsen er korrekt, eller af andre grunde ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse. Om de nærmere regler for at indgive klage, herunder muligheden for at begære klagen indbragt for en ankekommission samt de for klageadgangen fastsatte tidsfrister, henvises til Kapitel 10 i Bekendtgørelse nr. 782 af 17/08/2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over bedømmelse af prøver indgives til University College Syddanmark og tilstilles uddannelsesansvarlig. 5 Sygeeksamen og reeksamen Der afholdes syge- eller reeksamen efter individuel aftale. Eksamensbevis University College Syddanmark udsteder bevis for bestået eksamen med angivelse af de aflagte prøver og de opnåede karakterer. Den studerende har ret til at få udstedt bevis for beståede moduler. Hvis uddannelsen er gennemført ved flere institutioner, udstedes det samlede eksamensbevis af den institution, hvor den sidste prøve er aflagt. Kapitel 6: Almindelige bestemmelser Merit, dispensationer, klager Meritoverførsel University College Syddanmark kan godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk lederuddannelse træder i stedet for moduler, der er omfattet af denne studieordning. Ved meritoverførsel medregnes opnået karakter. Meritstuderende Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelser følger dele af uddannelsen og aflægger prøve heri som led i deres egen uddannelse. Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering kan gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (Realkompetencevurdering) nr. 8 af 10/

6 Dispensation fra studievejledningen Institutionen kan, når der foreligger særlige forhold dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelsen, men alene fastsat af de samarbejdende institutioner University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding Ansøgninger om dispensation fra studieordningen, der forudsætter dispensation fra bekendtgørelsen, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klager Klager over afgørelser, taget af uddannelsens øverste ansvarlige i henhold til denne studieordning, indgives til University College Syddanmark tilstillet rektor. University College Syddanmark afgørelse i henhold hertil kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Kapitel 7: Regler for selvstuderende For selvstuderende gælder bestemmelserne i 5 og 9 i LBK nr. 311 af 13/05/2002 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Kapitel 8: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Studieordningen træder i kraft den 25. juni 2011 Uddannelsesbekendtgørelsen og andre relevante retsregler optrykkes ikke i studieordningen. Disse kan i stedet findes på Undervisningsministeriets Web-side (www.uvm.dk eller ). 6 Nedenfor følger en oversigt over de mest relevante retsregler: Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse, nr. 638 af 29.juni 2009 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. LBK nr. 956 af 28/11/2003 Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser. LBK nr. 154 af 06/03/2000. Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 782 af 17/08/2009 Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. nr. 262 af 20/03/2007.

7 Beskrivelse af de 9 moduler 1. Projektledelse (LD valgfag): Projektledelse 1: Planlægning og styring 2. Lederskab og kommunikation (LD obl. 1): Projektledelse 2: Lederskab og kommunikation 3. Ledelse i dynamiske relationer (LD obl. 3) Forandringsprocesser og projekter 1: Gruppe- og individniveau 4. Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (LD obl. 4): Forandringsprocesser og projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau 5. Organisation og processer (LD obl. 5): Projekter i organisationen 1: Processer og kultur 6. Organisation, styring og strategi (LD obl. 6): Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering 7. Strategisk ledelse (LD valgfag) Program og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse 8. Professionelt lederskab (LD obl. 2) Program og Porteføljeledelse 1: Professionelt lederskab 7 9. Videns- og innovationsledelse (LD valgfag): Agil/adræt projektledelse For alle moduler gælder følgende mål for den studerende: Viden og forståelse Skal kunne anvende viden fra modulets teorier og -metoder på en reflekteret måde i forhold til den valgte problemstilling Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder i forhold til en given/egen praksis og den valgte problemstilling. Færdigheder Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling på en relevant måde. Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder, Skal kunne begrunde egen praksis i forhold hertil, f.eks. ved at forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse udfordringer i forhold til modulets teorier og metoder og den valgte problemstilling. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til den valgte problemstilling inden for rammerne af egen organisation. Skal tage ansvar for komplekse problemstillinger og kunne komme med begrundede forslag til valg af løsninger, metoder og handlinger.

8 Projektledelse (LD valgfag) tonet til projektledelse: Projektledelse 1: Planlægning og styring (5 ECTS) At give dig det teoretiske grundlag for at arbejde som projektleder, så du kan analysere, strukturere, planlægge, styre og dokumentere projekter og kunne perspektivere i forhold til forskellige projekttyper den studerende har teoretisk og praktisk viden om de projektværktøjer, der med fordel kan anvendes for at styre et projekt indenfor de fastlagte rammer og dynamik i en fremadskridende proces kan analysere, planlægge, evaluere og begrunde den praktiske gennemførelse af et projekt, herunder medtænke ressourcerne kan perspektivere i forhold til forskellige projekttyper udvikler kompetencer til at planlægge og styre et projekt fra start til slut Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter. Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling. Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Lederskab og kommunikation (LD obl. 1) tonet til projektledelse: 8 Projektledelse 2: Lederskab og kommunikation (5 ECTS) At give dig det teoretiske grundlag for at arbejde som projektleder, så du kan drive et projekt frem til et ønsket resultat med succes via involvering, motivation og kommunikation i forhold til såvel interne som eksterne interessenter. Fokus på egne kommunikative kompetencer i relation til egen ledelsesidentitet og egne ledelsesmæssige udfordringer Den studerende har teoretiske og praktisk viden om ledelsesteorier og værktøjer kan planlægge, udføre, evaluere og begrunde egen ledelsesmæssig identitet og praksis i projekter, herunder motivation af deltagere samt intern og ekstern kommunikation. kan perspektivere i forhold til forskellige projekttyper udvikler kompetencer til at planlægge og udøve ledelse i et projekt fra start til slut Personligt lederskab og kommunikative kompetencer Ledelsesteorier, motivation og kommunikation Projektlederrollen med fokus på begreber som deltagelse, involvering, ansvar og motivation og disses betydning i relationerne mellem projektmedarbejdere og projektleder. Beslutningstagen, konflikter og magt og hvordan disse forhold er centrale for den måde, hvorpå projektlederen kommunikerer beslutninger og synliggør beslutningsgrundlag

9 Ledelse i dynamiske relationer (LD 3) tonet til projektledelse: Forandringsprocesser og projekter 1: Gruppe- og individniveau (5 ECTS) At forstå forandringsprocesser på gruppe- og individniveau og udnytte denne viden til at håndtere forskellige niveauer af forandringsmodstand eller -parathed Den studerende har teoretisk og praktisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og arbejde med de forandringsprocesser, som projekter sætter i gang kan forstå, reflektere og handle strategisk i forhold til det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes udvikler kompetencer til at arbejde med de forandringsprocesser, som grupper og individer i og udfor projekter påvirkes af : Ledelsesroller, opgaver, dilemmaer og muligheder i forandringsprocesser Positioner og relationer i organisationer teams, magt, konflikter, projektlederens krydsfelt Ledelse, selvledelse og medledelse Forandringsparathed - barrierer og motivation Forandringsstrategier, ledelse af forandringsprocessen, forandringskommunikation Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (LD obl. 4) tonet til projektledelse: 9 Forandringsprocesser og projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau (5 ECTS) At se forandringsprocesser og lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i et større perspektiv og kunne agere i et kompleks samspil mellem samfund, organisation og projekter Den studerende har teoretisk og praktisk viden om sammenhænge mellem forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af samfundsmæssige og organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser har forståelse for og viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og arbejde med forandrings- og læringsprocesser udvikler kompetencer til at arbejde med de forandrings- og læringsprocesser i organisationen, som projekter medfører og påvirkes af : Læring og lærings- og kompetenceudvikling i organisationer Forandringsprocesser generelt Forandringsteorier - omverdens analyse, den åbne systemmodel, Leavitt-Ry modellen Perspektiver på organisatorisk forandring typer af forandringer, forandringslogik og centrale elementer i planlagt forandring

10 Organisation og processer (LD 5) tonet til projektledelse: Projekter i organisationen 1: Processer og kultur (5 ECTS) Forståelse for hvordan organisationers processer, kultur og værdier påvirker og påvirkes af projektarbejdsformen den studerende har teoretisk og praktisk viden om projekters funktion og organisering i forhold til organisationers kultur og grundlæggende værdier har forståelse for og viden om kulturens betydning i projektarbejdsformen udvikler kompetencer til som projektleder at manøvrere i et komplekst samspil med organisationens grundlæggende kultur og værdier Teorier om og perspektiver på organisationers kultur og værdier og deres betydning for projektarbejde Projekters betydning for og (mulige) påvirkning på organisationens kultur Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Struktur og organisering (LD obl. 6) tonet til projektledelse: 10 Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering (5 ECTS) Forståelse for hvordan organisationers struktur og organisering har betydning for projektarbejdsformen og omvendt. den studerende har teoretisk og praktisk viden om organisatoriske forholds betydning for projekters organisatoriske implikationer og styringsmæssige koncepter har forståelse for og viden om projektets interne og eksterne betydning i forhold til organisationen udvikler kompetencer til som projektleder at manøvrere i et komplekst samspil på strategisk niveau Teorier om og perspektiver på organisationers struktur, styring og strategi og deres betydning for projektarbejde Projekters betydning og funktioner i en organisation i forbindelse med strategisk udvikling og forandring Projekter som udviklingsrum for nye løsninger på kendte opgaver og for udvikling af hensigtsmæssige måder at løse nye opgaver på

11 Strategisk ledelse (LD valgfag) tonet til projektledelse: Program- og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse (5 ECTS) : Med baggrund i en forståelse af den strategiske ledelse, at forstå processen og sammenhængen mellem formulering af strategiens mål- og proceshierarki og dennes afspejling i porteføljeledelsen og virksomhedens programmer og projekter. : Den studerende har teoretisk og praktisk viden til vurdere projekter økonomisk, strategisk og markedsmæssigt har forståelse for og viden om at prioritere projekter ud fra et forretningsaspekt, og til at formulere strategiske (del)mål udvikler kompetencer til at gennemføre de rigtige projekter ved at omsætte virksomhedens strategiske mål til operationelle projekter og skabe de optimale rammer og øge fremkommeligheden for disse gennem valg af passende organisationsformer, kommunikationsprocesser og værktøjer : Sammenhængen mellem virksomhedens strategi og Program- og Porteføljestyringen Definition af Program- og Porteføljeledelse og organisering heraf Program- og Porteføljeprocesser, discipliner og vidensområder Portefølje Governance og Benefit Management Project Office (PO) funktionsområde 11 Professionelt lederskab (LD obl. 2) tonet til projektledelse: Program- og Porteføljeledelse 2: Professionelt lederskab (5 ECTS) : Med baggrund i en forståelse af egen ledelsesmæssig praksis kunne medvirke til at skabe en projektorienteret organisation og lede formulering, etablering og gennemførsel af projekter, programmer og porteføljer. : Den studerende udvikler kompetencer til at kunne indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem medvirke til en hensigtsmæssig projektorganisatorisk udvikling vil kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne professionelle ledelseskompetencer kan over for organisationens forskellige aktører skabe og formidle en forståelse for sammenhænge mellem eget professionelt lederskab, etiske valg og organisationens overordnede værdier, mål og politikker. Projektmodenheden og dens betydning for program- og porteføljeledelsens vilkår Program- og Porteføljeledelsens ansvars- og fokusområde i forhold til egen praksis og vilkår Professionelt lederskab for program- og porteføljeledere set i lyset af historisk forankrede ledelsesteorier Strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis

12 Videns- og innovationsledelse (LD valgfag) tonet til projektledelse: Agil/adræt projektledelse (5 ECTS) Med baggrund i principperne for Agile Thinking og brugerdreven innovation at gennemføre projekter, der er kendetegnet ved stor usikkerhed, uklarhed, uenighed og en urolig omverden. Den studerende har teoretisk og praktisk viden om adræt projektledelse, der fokuserer på skabelse af værdi og reagerer på forandringer i stedet for at følge en fastlagt plan udvikler kompetencer til at gennemføre en værdiskabende projektproces og holde fokus på projektets kunde, kundens nytteværdi og behov samt præcis levering kan inddrage kunder og leverandører i innovationsprocessen Agile thinking levere værdi i tæt samarbejde med kunden Kvalitet, produktivitet og effektivitet i projekter Principper for adrætte projekter produkt og proces Innovative processer Afgangsprojekt (15 ECTS) et med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere, analysere en tværfaglig, praksisorienteret projektledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. 12 Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver projektopgaveskrivning den studerendes professionelle kompetenceudvikling Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium. For at kunne indstille det afsluttende projekt til bedømmelse, skal alle prøver være bestået.

13 Bilag : Eksamensformer 1. (LD valgfag: Projektledelse) Projektledelse 1 - Planlægning og styring Bedømmelse: skriftlig opgave intern censur Skriftlig opgave = projektbeskrivelse (12 sider) 2. (LD obligatorisk 1: Ledelse og kommunikation) Projektledelse 2 - Lederskab og Kommunikation Bedømmelse: skriftlig opgave intern censur Skriftlig opgave (10 sider) 3. (LD obligatorisk 3: Ledelse i dynamiske relationer) Forandringsprocesser i projekter 1: Gruppe og individniveau Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af case intern censur. Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Case og problemformulering (3 sider) 4. (LD obligatorisk 4: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer) Forandringsprocesser i projekter 2: Samfunds- og organisationsniveau Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af skriftligt oplæg ekstern censur Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Skriftligt oplæg (5 sider) 5. (LD obligatorisk 5: Organisation og processer) Projekter i organisationen 1: Processer og kultur Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af skriftlig opgave intern censur. Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Skriftlig opgave (8 sider) (LD obligatorisk 6: Organisation, styring og strategi) Projekter i organisationen 2: Struktur og organisering Bedømmelse: mundtlig prøve på baggrund af scenarieopgave ekstern censur. Både mundtlig og skriftlig del indgår i bedømmelsen. Skriftlig opgave på baggrund af scenarier (5 sider) 7. (LD valgfag: Strategisk ledelse) Program- og Porteføljeledelse 1: Strategisk projektledelse Mundtlig prøve på baggrund af kort skriftlig opgave ekstern censur Skriftligt opgave (5 sider) 8. (LD obligatorisk 2: Professionelt lederskab) Program- og Porteføljeledelse 2: Professionelt lederskab Mundtlig prøve på baggrund af kort skriftlig opgave intern censur Skriftligt oplæg (5 sider) 9. (LD valgfag: Videns- og innovationsledelse) Agil/Adræt projektledelse Mundtlig prøve på baggrund af kort skriftlig opgave ekstern censur Skriftligt opgave (5 sider)

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere